นำเสนอวิจัย

9,383 views
9,289 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอวิจัย

 1. 1. งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่เลือกศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. 2. บทที่ 1 บทนำ
 3. 3. ความเป็นมา <ul><li>การบัญชี หมายถึง การนำรายการและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึกจัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ แล้วเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้เพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบัญชีจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ามักไม่ค่อยเลือกเรียนสาขาวิชาบัญชีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เหตุผลหนึ่งมาจากนักเรียนบางคนไม่ชอบตัวเลขและคิดว่าการเรียนทางด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีเป็นวิชาที่ยาก อีกเหตุผลหนึ่งคือบางคนมีทัศนคติเกี่ยวกับชื่อของสถาบันว่าเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันนี้แล้วไม่เป็นที่อมรับของหน่วยงานธุรกิจเนื่องจากเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและเหตุผลสุดท้ายคือนักเรียนบางคนไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งจริงและปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจทำการวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>คำถามในการวิจัย </li></ul></ul><ul><li>ทำไมนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จึงไม่มาเรียนต่อ </li></ul><ul><li>สาขาบัญชีที่ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา </li></ul><ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul></ul><ul><li>เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 </li></ul><ul><li>หรือเทียบเท่าถึงไม่เลือกเรียนสาขาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา </li></ul><ul><ul><li>ขอบเขตในการวิจัย </li></ul></ul><ul><li>ศึกษานักเรียนที่จะจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในเขต </li></ul><ul><li>อำเภอพระนครศรีอยุธยา </li></ul>
 5. 5. นิยามที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ทัศนคติ คือ ท่าทีที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมจริง </li></ul><ul><li>การรับรู้ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับข่าวสารโดยอวัยวะรับสัมผัสไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม เพื่อแปลข่าวสารและนำไปใช้ในแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>การตัดสินใจ คือ เป็นกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การคาดคะเนผลที่เกิดจากทางเลือกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด </li></ul><ul><li>การเลือกอาชีพ </li></ul>
 6. 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>ทำให้ทราบเหตุผลการไม่เลือกเรียนสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ของนักเรียนนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า </li></ul><ul><li>เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางสำหรับงานแนะแนวของคณะในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางคณะต่อไป </li></ul>
 7. 7. ระยะเวลาการดำเนินการ / แผนการดำเนินการ 8. สรุปผลการวิจัย 7. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 6. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. แจกแบบสอบถาม 4. ร่างแบบสอบถามในการทำวิจัย 3. จัดทำข้อมูลบทที่ 1-3 2. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย 1. หาหัวข้อในการทำวิจัย 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ กุมภาพันธ์ มกราคม ธันวาคม กิจกรรม
 8. 8. บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 9. 9. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง <ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ </li></ul><ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ </li></ul><ul><li>- แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>- ทฤษฎีการเลือกอาชีพ </li></ul>
 10. 10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชื่อ : นายสิทธิมนต์ กาญจนบุตร ชื่อวิทยานิพนธ์ : ทัศนคติในการไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 11. 11. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 12. 12. แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <ul><li>แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ ) </li></ul><ul><li>แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากการออกสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยให้ออกแบบสอบถาม </li></ul>
 13. 13. กรอบแนวคิดทางการวิจัย - เลือก - ไม่เลือก - ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ - คุณภาพของสถาบันการศึกษา - การรับรู้ - การยอมรับ ตัวแปรตาม ( Y ) ตัวแปรต้น ( X )
 14. 14. สมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยทัศนคติด้านภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพ ด้านการรับรู้และการยอมรับมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( หลักสูตร 4 ปี ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติด้านภาพลักษณ์ ด้านคุณภาพ ด้านการรับรู้การยอมรับ และด้านความคิดส่วนตัวที่ไม่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ( หลักสูตร 4 ปี )
 15. 15. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่แจกไปจำนวนทั้งหมด 100 ฉบับซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวบแบบสอบถามด้วยตนเอง การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้คือ Spearman Corelation โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 12.0 ในการบันทึกข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

×