w½uONBë »U¼—ù« s¹bð wÃËbë sÄ_« fK−Ä  «—«dÁ
     ©±®
      w½uONBë »U¼—ù« s¹bð w²Ã« wÃËbë sÄ_« fK−Ä  «—«dÁ
f...
±πµ≥ ‰Ë_« s¹dAð ØdÐu?²Â√ ±µ ≠ ±¥ a¹—U²Ð WO?³Á vKŽ qOz«dÝ≈ Âu?−¼ sÄ_« fK−Ä
‰ULŽ_« lOL?łË WO³Á vKŽ wÄUI²½ô« wKOz«dÝù« qL?Fë...
Ê«Ëb?? ?Fë s?¹b¹ ±π∂𠻬 Øf?D ? ? ž√ ≤∂ a?¹—U?? ?²Ð ±π∂π ÂU?? ?F?à ≤∑∞ rÁ— —«d?? ?Á ≠±∂
qOz«d?Ý≈  U?Ä«e?²Ãô ÎU?ÂU?N?²½« q...
t?O sÄ_« fK−?Ä VÃUD¹ ±π∏∞ —U¹√ Øu¹U?Ä ∏ a¹—U?²Ð ±π∏∞ ÂUFà ¥∂∏ rÁ— —«d?Á ≠≤¥
w²Ã« ©œU?FÐù«® W?O½u½U?Ië d?Ož  «¡«d?łù« ¡U?G...
Ê√ qOz«d?Ý≈ sÄ V?KD¹ ±π∏π “u9 Øu?OÃu¹ ∂ a¹—U?²?Ð ±π∏π ÂU?Fà ∂≥∂ rÁ— —«d?Á ≠≥≤
w 5OMOD? K 5O½b?Ä W?O½UL?Ł® r¼œUF?Ð≈ - s* WK...
gīuNë
W?? ? ÝR??Ä ≤¥ ≠ ≥ ≠ ≤ ≠ ±Z?Ä ¨wKOz«d??Ýù« ≠ w?Ðd??Fë Ÿ«d??BÃUÐ W?? IKF??²*« …b?? ×? ²*« 3_«  «—«d??Á ≠±
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9

670 views
604 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9

 1. 1. w½uONBë »U¼—ù« s¹bð wÃËbë sÄ_« fK−Ä  «—«dÁ ©±® w½uONBë »U¼—ù« s¹bð w²Ã« wÃËbë sÄ_« fK−Ä  «—«dÁ fK−?Ä t?O »d?F¹ ±π¥∏ ‰uK¹√ Ød?³?L²?³?Ý ±∏ a¹—U²Ð ±π¥∏ ÂU?Fà µ∑ rÁ— —«d?Á ≠± X½uJë 5?D K w …b?×? ²*« 3_« jO?ÝË ‰U?O? ²?žô W?H? OMFë W?Äb??Bë sŽ sÄ_« w 5OÐU¼—ù« s?Ä W?Äd?−?Ä W?ŽU?L? ł t?²? d?²?Á« ÊU?³? ł qL?Ž W?−?O?²½  ËœU?½dÐ pÃu? Æ”bIë t??O? »d?? F¹ ±π¥∏ ‰Ë_« s¹d??A?ð ØdÐu??²? Â√ ±π a?¹—U??²Ð ±π¥∏ ÂU??F?à µπ rÁ— —«d??Á ≠≤  ËœU½dÐ X½uJë ‰U?O?²ž« sŽ Ϋd¹d?Ið qOz«d?Ý≈ .b?Ið ÂbFà t?IKÁ sŽ sÄ_« fK−?Ä ÆWÐUÁdë W¾O¼ wHþuÄ lÄ ÊËUF²Ã« w  UÄuJ(« Vł«Ë—«dÁ≈Ë tO? —dI¹ YO?Š ±π¥∏ ‰Ë_« s¹dAð Ød?Ðu²Â√ ≤π a¹—U?²Ð ±π¥∏ ÂUFà ∂∞ r?Á— —«dÁ ≠≥ Æ”bIë l{Ë ÊQAÐ —«dIë ŸËdAÄ q¹bF²Ã WOŽd WM' WÄUÁ≈ sÄ_« fK−Ä u?Žb?¹ t?O? Ë ±π¥∏ w?½U?¦Ã« s¹d??Að Ød?³? L? u½ ¥ a¹—U??²Ð ±π¥∏ ÂU?Fà ∂± r?Á— —«d?Á ≠¥ ÆWLz«œ W½b¼ ◊uDš WÄUÁ≈Ë ÆÆ «uIë V×Ý vÃ≈ sÄ_« fK−Ä u?Žb¹ t?O? Ë ±πµ∞ w½U?¦Ã« s¹d?Að Ød??³?L? u½ ±∑ a¹—U?²Ð ±πµ∞ ÂU??Fà ∏π rÁ— —«d?Á ≠µ ÈuJA?ë® W½b??Në  U??O? ÁU??H?ð« W??LE½√ ÊQ??AÐ ÈËUJ?Aë W??'U??F? Ä vÃ≈ s?Ä_« fK−??Ä Æ©5OMOD KHë »dFë œdÞ ÊQAÐ W¹dB*« sÄ_« fK−??Ä VKD¹ t??O? Ë ±πµ± —U¹√ Øu?¹U?Ä ∏ a¹—U??²Ð ±πµ± ÂU?Fà π≤ r?Á— —«d?Á ≠∂ ≠ W¹—u?? ë W?½b??Në ◊uDš vK?Ž Õö?? ë W??ŽËeM*« W??I?DM*« w —UM?ë ‚öÞ« nÁË ÆWOKOz«dÝù« t??O? V?KD¹ ±πµ≥ ‰Ë_« s¹d??Að ØdÐu??²?Â√ ≤∑ a?¹—U?²Ð ±πµ≥ ÂU??Fà ±∞∞ rÁ— —«d??Á ≠∑ W??ŽËeM*« W?? IDM*« w ÁU??O?*« n¹d??Bð ‰U??L? Ž√ ·U??I?¹≈ qOz«d??Ý≈ sÄ s?Ä_« fK−??Ä Æ©WÃu(«® sÄ Õö ë s¹b¹ t?O? Ë ±πµ≥ w½U?¦Ã« s¹d?Að Ød?³?L? u½ ≤¥ a¹—U?²Ð ±πµ≥ ÂU?Fà ±∞± rÁ— —«d?Á ≠∏ ≠±≠
 2. 2. ±πµ≥ ‰Ë_« s¹dAð ØdÐu?²Â√ ±µ ≠ ±¥ a¹—U²Ð WO?³Á vKŽ qOz«dÝ≈ Âu?−¼ sÄ_« fK−Ä ‰ULŽ_« lOL?łË WO³Á vKŽ wÄUI²½ô« wKOz«dÝù« qL?Fë Ê√ sÄ_« fK−Ä b−¹ YOŠ ÂU?Fà µ¥ rÁ— sÄ_« fK−?Ä —«d?Á sŽ …—œU?Bë —UMë ‚öÞ≈ nÁË ’u?BMà W?NÐU?A*« Ʊπ¥∏ sÄ_« fK−?Ä s¹b¹ YOŠ ±πµµ —«–¬ Ø”—U?Ä ≤π a¹—U²Ð ±πµµ ÂUF?à ±∞∂ rÁ— —«dÁ ≠π ΫdÐb?Ä ÎUÄu?−¼ Ê√ YO?Š ¨±πµµ ◊U?³ý Ød¹«d?³? ≤∏ w …e?ž vKŽ wKOz«d?Ýù« Âu−?Në W?OÄU?EMë gO'«  «u?Á tÐ XÄU?ÁË W?OKOz«d?Ýù«  UDK ë q³?Á sÄ tà ÎUDD ?ÄË Æ…ež ŸUDÁ w W¹dB*« WOÄUEMë gO'«  «uÁ b{ WOKOz«dÝù« s¹b?¹ YO?? Š ±πµ∂ w½U?? ¦Ã« Êu½U??  Ød¹UM?¹ ±π a¹—U?? ²Ð ±πµ∂ ÂU?? Fà ±±± rÁ— —«d?? Á ≠±∞ Êu½U? Ød??³?L? ¹œ ±± w W¹—u?? ë w{«—_« vKŽ wKO?z«d?Ýù« Âu?−?Në s?Ä_« fK−?Ä W?O?ÄU?EMë wKOz«d?Ýù« g?O?'«  «u?Á Ê√ YO?Š ©U¹d??³Þ …d?O?×Ð W??IDMÄ® ±πµµ ‰Ë_« ÆW¹—u ë w{«—_« w WOÄUEMë Í—u ë gO'«  «uÁ b{ Âu−NÐ XÄUÁ sÄ_« fK−?Ä uŽb¹ t?O? Ë Ê«d¹eŠ Øu?O½u¹ ±¥ a¹—U?²Ð ±π∂∑ ÂUFà ≤≥∑ rÁ— —«d?Á ≠±± ‚d?? Aë Ÿ«d?? BÐ  d?ŁQð w²Ã« o?ÞUM*« w? ÊU?? ?½ù« ‚u?? I? ?Š «d??²? ?Š« w?Ã≈ qOz«d?? Ý≈ Âôü« sÄ b¹e*« l? — vÃ≈ W?×K*« W??łU?(« —U?³?²? Žô« 5FÐ √Æ c?šQ¹ Y?O?Š ±π∂∑ jÝË_« ÆjÝË_« ‚dAë w Ÿ«eMë WIDMÄ w »d(« ÈdÝ√Ë 5O½b*« ÊUJ ë sŽ fK?−? Ä s?¹b¹ ÍcÃ«Ë ±π∂∏ —«–¬ Ø”—U?? Ä ≤¥ a¹—U?? ²?Ð ±π∂∏ ÂU?? Fà ≤¥∏ rÁ— —«d?? Á ≠±≤ Æ©WÄ«dJë® Êœ—_« b{ bLF²*«Ë ‚UDMë lÝ«uë ÍdJ Fë qOz«dÝ≈ qLŽ tO sÄ_« Âu?−?N?ë t?O? s¹b¹ ±π∂∏ »¬ ØfD? ?ž√ ±∂ a¹—U?²Ð ±π∂∏ ÂU??Fà ≤µ∂ rÁ— —«d?Á ≠±≥ Æ©5HO¦Â 5¹uł 5Äu−¼® ©jK ë® Êœ—_« vKŽ wKOz«dÝù« ÍdJ Fë s¹b¹ YO??Š ±π∂∏ ‰Ë_« Êu½U? Ød?³?L? ¹œ ≥± a¹—U?²Ð ±π∂∏ ÂU??Fà ≤∂≤ rÁ— —«d?Á ≠±¥ Æw½b*« wÃËbë  ËdOÐ —UDÄ vKŽ wKOz«dÝù« Âu−Në Âu?? ?−? ? ?Në s¹b?¹ ±π∂π ÊU?? ? ? ? O?½ Øq¹d?Ð≈ ± a¹—U?? ?²?Ð ±π∂π ÂU?? ?Fà ≤∂µ r?Á— —«d?? ?Á ≠±µ Âu?−?Në «c¼ —«dJðË W?K¼ü« oÞUM*«Ë W?O½œ—_« Èd?Ië vKŽ b?L?F?²*« w?½b*« wKOz«d?Ýù« Æ©jK ë® ≠≤≠
 3. 3. Ê«Ëb?? ?Fë s?¹b¹ ±π∂𠻬 Øf?D ? ? ž√ ≤∂ a?¹—U?? ?²Ð ±π∂π ÂU?? ?F?à ≤∑∞ rÁ— —«d?? ?Á ≠±∂ qOz«d?Ý≈  U?Ä«e?²Ãô ÎU?ÂU?N?²½« qJA¹ ÍcÃ«Ë ¨ÊUM³?à wÐuMł vKŽ b?L?F?²*« wKOz«d?Ýù« ÆsÄ_« fK−Ä  «—«dÁË ‚U¦O*« Vłu0 qOz«d??Ý≈ s¹b?¹ ±π∂π ‰uK¹√ Ød??³?L? ²? ³? Ý ±µ a¹—U??²Ð ±π∂π ÂU??Fà ≤∑± rÁ— —«d??Á ≠±∑ vÃ≈ t?O? u?Žb¹Ë ±π∂𠻬 ØfD ?ž√ ≤± Âu?¹ ©o¹d?(«® vB?Á_« b?−? *« U?N? ?O½b?²Ã Æ”bIë l{Ë dOOGð UN½Qý sÄ w²Ã«  «¡«dłù« lOLł ¡UGÃ≈ sÄ_« fK−??Ä t?O? s¹b¹ ±π∑∞ —U¹¬ Øu¹U??Ä ±π a¹—U??²Ð ±π∑∞ ÂU?Fà ≤∏∞ r?Á— —«d?Á ≠±∏ Âu??−? ?Në «c¼ ÊU?? Y?O? Š ÊUM³?à vKŽ ‚UD?Më lÝ«uÃ«Ë b?? L? F? ²*« Âu?? −? Në V³?? Ð ÆW¹UMFÐ tà ÎUDD ÄË Î«bLF²Ä  U?L?−¼ t?O? s¹b¹ ±π∑≤ Ê«d¹e?Š Øu?O½u¹ ≤π a¹—U?²Ð ±π∑≤ ÂU?Fà ≥±∂ rÁ— —«d?Á ≠±π sÄ_«Ë g?O? ?'« ‰U?? ł— Õ«d?? Ý Î«—u?? ? oKD?ð ÊQÐ U?? N? ?²? ? ³ÃUD?ÄË ÊUM³Ã v?KŽ qO?z«d?? Ý≈ Æ5 uD<« 5O½UM³KÃ«Ë 5¹—u ë sÄ_« fK−Ä tO »dF¹ ±π∑≤ “u9 ØuOÃu¹ ≤± a¹—U²Ð ±π∑≤ ÂUFà ≥±∑ rÁ— —«dÁ ≠≤∞ 5O½UM³KÃ«Ë 5¹—u? ë sÄ_«Ë gO?'« ‰Uł— …œU?Ž≈ sŽ qOz«dÝ≈ nK ?²Ã tH?Ý√ sŽ ÆdOšQð ÊËœ rNðœUŽ≈ vÃ≈ UNðuŽœË 5 uD<« UNðU?L−¼ qOz«d?Ý≈ s¹b¹ ±π∑≥ ÊU ?O½ Øq¹dÐ≈ ≤± a¹—U²Ð ±π∑≥ ÂU?Fà ≥≥≤ —«dÁ ≠≤± vÃ≈  œ√ w²Ã« …dOš_« nMFë ‰ULŽ√ lOL' nÝQ¹Ë ÊUM³Ã vKŽ …—dJ²*« W¹dJ Fë ÆdD Kà wÃËbë w½b*« Ê«dODë i¹dFðË ¡U¹dÐ√ Õ«Ë—√ …—U š qO?z«d??Ý≈ s¹b?¹ ±π∑≥ »¬ ØfD ? ?ž√ ±µ a¹—U?? ²Ð ±π∑≥ ÂU?? Fà ≥≥∑ rÁ— —«d?? Á ≠≤≤ ÊUM³?à …œU?O? Ý v?KŽ wKOz«d??Ýù« u??'« Õö??Ý ¡«b??²? ŽUÐ pÃ–Ë ÊUM³?à …œU?O? Ý U??N? Ád??) u?'« ◊u?D) …d?łR?Ä W??O½b?Ä W??O½UM³Ã …dzUÞ t??HDšË ÆW?O? L?OK?Áù« t?O?{«—√ W??Äö?ÝË ÆUNK¹u%Ë WOÁ«dFë fK−??Ä VKD?¹ t?O? Ë ±π∑π “u9 Øu??OÃu¹ ≤∞ a¹—U??²Ð ±π∑π ÂU??Fà ¥µ≤ rÁ— —«d??Á ≠≤≥ w{«—_« w W?O½UDO²?Ýô« WDA½_« nÁË W?OKOz«d?Ýù« ‰ö²?Šô«  UDKÝ sÄ sÄ_« Æ”bIë UNO U0 WK²;« WOÐdFë ≠≥≠
 4. 4. t?O sÄ_« fK−?Ä VÃUD¹ ±π∏∞ —U¹√ Øu¹U?Ä ∏ a¹—U?²Ð ±π∏∞ ÂUFà ¥∂∏ rÁ— —«d?Á ≠≤¥ w²Ã« ©œU?FÐù«® W?O½u½U?Ië d?Ož  «¡«d?łù« ¡U?GÃSÐ ©WK²?;« …u?Ië U?N²?H?BЮ qOz«d?Ý≈ ÆwŽdAë qOK)« w{UÁË ‰u×KŠË qOK)« w²¹bKÐ w Oz— b{ UNðc ð« sÄ_« fK?−? Ä t??O? ? VÃUD¹ —U?¹√ Øu¹U??Ä ≤∞ a¹—U?? ²Ð ±π∏∞ ÂU??Fà ¥∂π r?Á— —«d??Á ≠≤µ ¨WŁö??¦Ã« 5OMO?D KHë …œU??Ië b??{ …c? ? ²*«  «¡«d??łù« ¡U?G?ÃSÐ qOz«d??Ý≈ Ϋœb?−? Ä UN?à rNÐU ?²½« Èdł w²Ã« nzUþuë ·UM¾?²Ý« rNMJ1 YO?×РΫ—u rN?ðœuŽ qON? ðË ÆUNO rNMÒOFðË fK−?Ä s?¹b¹ ±π∏µ ‰Ë_« s¹d?Að ØdÐu??²?Â√ ¥ a¹—U?²Ð ±π∏µ ÂU??Fà µ∑≥ rÁ— —«d?Á ≠≤∂ w W?ŠœU?? dzU? ?š sŽ V³?? ð ÍcÃ«Ë ¨f½uð vKŽ w?KOz«d?Ýù« Ê«Ëb?Fë t??O? sÄ_« …b?×?²*« 3_« w ¡U?C?Ž_« ‰Ëbë Y×¹Ë ¨…d?O?³? W¹œU?Ä —«d?{√ vÃ≈ W? U?{ùUÐ Õ«Ë—_« ÆWKŁU2 WO½«ËbŽ ‰ULŽ√ sŽ qOz«dÝ≈ wM¦Ã dOЫbð c ²ð Ê√ vKŽ V−?? A¹ ±π∏∂ ‰Ë_« Êu?½U??  Ød??³? ?L? ? ¹œ ∏ a?¹—U??²?Ð ±π∏∂ ÂU?? Fà µπ≤ rÁ— —«d?? Á ≠≤∑ …U? Ë vÃ≈ Èœ√ Íc?ë d?Ä_« ¨—UMë ‚öÞSÐ wK?Oz«d?Ýù« gO?'« ÂU??O?Á t?O? sÄ_« f?K−?Ä ÆX¹“ dOÐ WFÄUł »öÞ WÐU ≈Ë V−?A¹ tO Ë ±π∏∑ ‰Ë_« Êu?½UÂØd³?L ¹œ ≤≤ a¹—U?²Ð ±π∏∑ ÂUFà ∂∞µ r?Á— —«dÁ ≠≤∏ VF??A?Kà ÊU?? ½ù« ‚u?? I? Š pN??²?Mð w²Ã« W??O?KOz«d??Ýù«  U?? Ý—U??L*« sÄ_« f?K−??Ä W?? ÁbÐË Î«—u?? b??O? ?I? ?²ð Ê√ qO?z«d??Ý≈ s?Ä VKD¹Ë W?K²?? ;« w{«—_« w wM?OD K?Hë Æ»d(« XÁË 5O½b*« W¹UL×Ð WIKF²*« nOMł WOÁUHðUÐ t?? O? V?KD¹ ±π∏∏ w½U?? ¦Ã« Êu?½U?? Ød¹U?M¹ µ a¹—U?? ²Ð ±π∏∏ ÂU?? Fà ∂∞∑ rÁ— —«d?? Á ≠≤π ÆWK²;« w{«—_« sŽ 5OMOD K 5O½bÄ qOŠdð sŽ qOz«dÝ≈ lM²9 Ê√ sÄ_« fK−Ä sÄ V?KD¹ ±π∏∏ w?½U?? ¦?ë Êu½U?? ? Ød¹UM?¹ µ a¹—U?? ?²Ð ±π∏∏ ÂU?? ?Fà ∂∞∏ rÁ— —«d?? ?Á ≠≥∞ ÆÎöF rNKOŠdð - sÄ …œuŽ WÃUHÂË 5OMOD KHë 5O½b*« qOŠdð dÄ√ ¡UGÃ≈ qOz«dÝ≈ fK−?Ä s¹b¹ t?O? Ë ¨±π∏∏ ÊU? ?O½ Øq¹dÐ≈ ≤µ a¹—U?²Ð ±π∏∏ ÂU?Fà ∂±± rÁ— —«d?Á ≠≥± sŽ d?? H? ?Ý√ ÍcÃ«Ë ±π∏∏ ÊU?? ? O?½ Øq¹dÐ≈ ±∂ f½u?ð vKŽ w?KOz«d?? Ýù« Ê«Ëb??F?ë sÄ_« Æd¹“uë qOKš ‰UO²ž« vÃ≈ W Uš …—uBÐ Èœ√Ë W¹dA³Ã« Õ«Ë—_« w dzU š ≠¥≠
 5. 5. Ê√ qOz«d?Ý≈ sÄ V?KD¹ ±π∏π “u9 Øu?OÃu¹ ∂ a¹—U?²?Ð ±π∏π ÂU?Fà ∂≥∂ rÁ— —«d?Á ≠≥≤ w 5OMOD? K 5O½b?Ä W?O½UL?Ł® r¼œUF?Ð≈ - s* WK²?;« w{«—_« vÃ≈ …œu?Fë qHJð Æs¹dš¬ 5O½bÄ 5OMOD K Í√ œUFÐ≈ sŽ qOz«dÝ≈ nJð Ê√Ë ©±π∏π Ê«d¹eŠ ØuO½u¹ ≤π —«d?L²?Ý« V−A¹ ±π∏𠻬 ØfD? ž√ ≥∞ a¹—U?²Ð ±π∏π ÂUFà ∂¥± rÁ— —«d?Á ≠≥≥ w 5OMOD K 5O½bÄ W? Lš œUFÐ≈® 5OMOD KHë 5O½b?*« œUFÐ≈ w qOz«dÝ≈ Ær¼œUFÐ≈ - s* W¹—uHÃ«Ë WO½ü« …œuFë qHJð Ê√ qOz«dÝ≈ sÄ VKD¹Ë ±π∏𠻬 ØfD ž√ ≤∑ ‰U?L?Ž√ s¹b¹ ±ππ∞ ‰Ë_« s?¹d?Að ØdÐu?²?Â√ ±≤ a¹—U?²?Ð ±ππ∞ ÂU?Fà ∂∑≤ rÁ— —«d?Á ≠≥¥ Âd(« w ‰Ë_« s¹dAð ØdÐu²Â√ ∏ w WOKO?z«dÝù« sÄ_«  «uÁ UN²³Jð—« w²Ã« nMFë U?Ä WÐU? ≈Ë ¨ÎU?OMOD? K ≤∞ vKŽ b¹e¹ U?Ä q²?I?Ä sŽ d?H?Ý√ U?2 n¹d?Aë wÝb?Ië Æ¡U¹dÐ√ ÊuKBÄË ÊuOMOD K ÊuO½bÄ Õ«d−Ð ÎUB ý ±µ∞ vKŽ uÐd¹ i — V−A¹ ±ππ∞ ‰Ë_« s¹dAð ØdÐu²?Â√ ≤¥ a¹—U²Ð ±ππ∞ ÂUFà ∂∑≥ rÁ— —«dÁ ≠≥µ —«d?IKà q¦²?9 Ê√ vKŽ UN?¦?×¹Ë ÂUFë 5Ä_« W?¦?FÐ q³I?²? ð Ê√ WOK?Oz«dÝù« W?ÄuJ(« Æ©±ππ∞® ∂∑≤ —«dÁ V−?A¹ ±ππ∞ ‰Ë_« Êu½U Ød?³L? ¹œ ≤∞ a¹—U²Ð ±ππ∞ ÂU?Fà ∂∏± rÁ— —«dÁ ≠≥∂ ÆWK²;« w{«—_« w 5OMOD KHë 5O½b*« œUFÐ≈ ·UM¾²Ý« qOz«dÝ≈ qOz«d?Ý≈ œU?FÐ≈ V−?A¹ ±ππ± —U?¹¬ Øu¹U?Ä ≤¥ a¹—U?²Ð ±ππ± ÂU?Fà ∂π¥ rÁ— —«d?Á ≠≥∑ Æ»d(« XÁË 5O½b*« W¹UL×Ð WIKF²*« nOMł WOÁUHðô ÎUÂUN²½« q¦1 Ícë 5OMOD KHKà ±ππ≤ w½U??¦?ë Êu½U?? Ød¹UM?¹ ∂ a¹—U??²Ð ±ππ≤ ÂU?? Fà ∑≤∂ rÁ— sÄ_« fK?−? Ä —«d??Á ≠≥∏ Æ©≤®œUFÐù«  «—«dÁ wýU% qOz«dÝ≈ sÄ VKD¹ qOz«d?Ý≈ ÂU?OÁ s¹b?¹ ±ππ≤ w½U¦Ã« Êu?½U Ød¹UM?¹ ±π a¹—U²Ð ±ππ≤ ÂU?Fà ∑ππ —«d?Á ≠≥π nOMł WOÁU?Hð« Vłu0 UNðUÄ«e²Ã« WJN²MÄ ÊUM³Ã »uM?ł vÃ≈ ÎUOMOD K ¥±∏ œUFÐSÐ W¹—u?H?ë s¹b?F?³*« l?O?L?ł …œu?Ž q?HJð ÊQÐ qOz«d??Ý≈ sÄ VKD¹Ë ±π¥∏ ÂU?Fà W??FЫdë Æ©≥®WK²;« w{«—_« vÃ≈ W½uÄQ*«Ë ≠µ≠
 6. 6. gÄ«uNë W?? ? ÝR??Ä ≤¥ ≠ ≥ ≠ ≤ ≠ ±Z?Ä ¨wKOz«d??Ýù« ≠ w?Ðd??Fë Ÿ«d??BÃUÐ W?? IKF??²*« …b?? ×? ²*« 3_«  «—«d??Á ≠± ÆWOMOD KHë  UÝ«—bë Ƶ∂’ ¨±ππ≥ ¨ÊULŽ ¨±ππ≥ ≠ ±π∂∑ rNMÞË sŽ 5OMOD KHë œUFÐ≈ ∫WOÝbÁ Âö ë b³Ž VO³Ã ≠≤ Ƶ∂’ ¨oÐU ë lłd*« ≠≥ ≠∂≠

×