8

359 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8

  1. 1. © ôUO²žù«®ÍœdHë w½uONBë »U¼—ù« ∫WO½uONBë ‰UO²žô«  UOKLŽ ¡UMŁ√ rNK²Á w WM¹U?NBë 5OÐU¼—ù« bMŽ 5OMOD KHë q²Á  U?OKLŽ nIð rà œUÝu*« ÈuÁ rNðœ—UD ¨pÖ ÈbFð U/≈Ë wMO?D KHë VFAKà XŁbŠ w²Ã« —“U:« U?L?O? Ë ÆrÃU?F?Ã«Ë wÐd?Fë sÞuë w Ë W?OM?OD KHë w{«—_« qš«œ w W??O½u?O?N?Bë W??OÐU¼—ù« …e?N? ł_« U??N?²ÃU??²? ž« w²Ã« W?O?MOD KH?ë  U?O? B? ? Aë “dÐQÐ W??LzU??Á wK¹ ÆWO½uONBë d¹dײà WO³?FAë WN³'« w s¹“—U³Ã« 5¹œUOIë ¡UC?Ž_« bŠ√ ∫w½UHM ÊU ž ≠± Ætð—UOÝ dO−Hð ÀœUŠ w ±π∑≤Ø∑Ø∏ w  ËdOÐ w bNA²Ý« ¨5D K Âu¹ U?? ÄË— w qO?? ²? ?ž« ¨U??O?ÃUD¹≈ w `?²? W?? Âd?? Š q¦2 ∫d?? ²? O? ?Ž“ ‰œU?? Ž qz«Ë ≠≤ Ʊπ∑≤ر∞ر∑ ÊU?ÂË UÐË—Ë√ w W?OMOD KHë W?O?CIë rÝUÐ o?ÞUMë ∫ÍdA?L?Në œu?L×?Ä Æœ ≠≥ t²OÐ w ÊuHK²Ã« “UNł d?−H½« ±π∑∑ر≤Ø∏ Âu¹ w ¨f¹—UÐ w d¹dײë WLEMÄ q¦2 w Ë vH?A² ?*« vÃ≈ U¼dŁ√ vKŽ qI½ …dODš ÕËd?−Ð VO √Ë Wðu?ÁuÄ WK³?MÁ W−O?²½ Æ…UO(« ‚—U ±π∑∏رØπ ’d³Á w qO²ž« ¨’d³Á w d¹dײë WLEMÄ q¦2 ∫dOL)« uÐ√ wKŽ 5 Š ≠¥ Ʊπ∑≥رØ≤µ Âu¹ qO?²ž« ¨W?O³?FAë W?N³?'« w 5¹œU?OIë ¡U?CŽ_« b?Š√ ∫w O?Ië ·Ëƒ— qÝUÐ ≠µ Ʊπ∑≥Ø¥Ø∂ Âu¹ f¹—UÐ w W??LEM?Ä 5Ð 5O?? ? Ozd?ë ◊U??³ð—ô« ‰U??ł— sÄ b??Š«Ë ∫d??O? A?ë œU??³? Ž 5 ? Š ≠∂ Ʊπ∑≥ ÂUFë w ’d³Á w qO²ž« ¨WOÝËdë  «—U³ ²Ýô« dz«ËœË WOMOD KHë d¹dײë w qO?²ž« ¨d¹d?ײë W?LEMÄ …œUÁ b?Š√ ÊU ¨Ídz«e?ł sÞ«uÄ ∫W¹œ u?Ð√ œuL?×Ä ≠∑ Ʊπ∑≥Ø∂Ø≤∏ Âu¹ f¹—UÐ ≠±≠
  2. 2. s ? Š wKŽ t½Q?РΫœU?I? ²? Ž« QD)UÐ qO??²? ž« ¨wÐd??G?Ä s?Þ«u?Ä ∫w?JO?ýu?Ð b?L? Š√ ≠∏ Ʊπ∑≥Ø∑Ø≤± Âu¹ uKÝË√ w WÄöÝ u?C? ŽË ¨±π∂π ÂU?Ž `²? W??Âd?( W?ÄU??Fë  U?Áö?Fë s?Ž ‰ËR? *« ∫d? U½ ‰U??L? ≠π Âu¹  Ëd?OÐ w q²?Á ±π∑∞ ÂU?Ž W?LEM*« rÝUÐ wL?Ýdë oÞUM?Ã«Ë W¹c?OHM?²Ã« WM−Kë Ʊπ∑¥Ø¥Ø±∞ ÷—_« qš«œ Àb??% w?²Ã«  U??OKL?? Fë q sŽ ‰Ë_« ‰ËR?? ?*« ∫Ê«Ëb??Ž ‰U??L?  ≠±∞ Ʊπ∑¥Ø¥Ø±∞ w qO²ž« ¨W¹eÂd*« WM−Kë uCŽË ¨WK²;« sŽ ‰ËR?? *« ÊU?? ÂË ¨©`²?? ® W¹e??Âd*« W?M'« u??C? Ž ∫—U??−Më n?Ýu¹ b??L? ×? Ä ≠±± Ʊπ∑¥Ø¥Ø±∞ Âu¹  ËdOÐ w qO²ž« ¨`² —UÞ≈ qš«œ œuÝ_« ‰uK¹√ rOEMð Ʊπ∑¥ ÂUŽ  ËdOÐ w qO²ž« `² …œUÁ bŠ√ ∫ÂU Š uÐ√ ≠±≤ Âu¹ f?¹—UÐ w qO?? ²? ?ž« 5OM?OD K?Hë …œU?? Ië b?? Š√ ∫`ÃU?? bÃË œu?? L? ×? ?Ä ≠±≥ Ʊπ∑∑Ø≤Ø≤ w qO?²ž« ¨ÊbMà w W?OMOD KHë d¹d?ײë W?LEMÄ q¦2 ∫wÄU?LŠ b?OF?Ý ≠±¥ Ʊπ∑∏Ø≤Ø¥ Âu¹ ÊbMà w t??³?²JÄ w? qO?²? ž« ¨”—UÐ w d¹d??×?²Ã« W??LEMÄ q?¦2 ∫oKIë s¹bë e??Ž ≠±µ Æ∑∏Ø∏Ø≥ Âu¹ f¹—UÐ X¹uJë w qO?²?ž« X?¹uJë w d¹d?×?²Ã« W?LEMÄ q¦?2 ∫5ÝU¹ d? U½ wKŽ ≠±∂ Ʊπ∑π ÂUŽ Ʊπ∑πر≤رµ Âu¹ f¹—UÐ w qO²ž« ¨`² …œUÁ bŠ√ ∫e¹eFë b³Ž rO¼«dÐ≈ ≠±∑ Âu¹ ’d?³? Á w qO?²?ž« ¨’d?³? Á w W?LEM*« V²?JÄ u?C?Ž ∫ÊU?ÁuÞ d??O?L?Ý ≠±∏ Ʊπ∑πر≤رµ å±∑ò ‡Ã«  «u?Á bzU?ÁË `² W?Âd?( Í—u?¦Ã« fK:« u?C?Ž ∫WÄö?Ý s ?Š wKŽ ≠±π Ʊπ∑π ÂUŽ  ËdOÐ w tð—UOÝ dO−Hð ÀœU×Ð qO²ž« WÝUzdë sÄ√ “UNł fOz—Ë W?LEM* W¹c?O?H?M²Ã« WM−Kë u?C?ŽË W?I?ŽU?Bë W?LE?MÄ bzU?Á ∫s ?×?Ä d?O¼“ ≠≤∞ Ʊπ∑πØ∑Ø≤∂ Âu¹ åÊUÂò WM¹b0 U ½d w qO²ž« d¹dײë ≠≤≠
  3. 3. Ʊπ∏∞Ø≤ر∏ w qO²ž« f¹—UÐ w WOÐdFë W³²J*« VŠU ∫„—U³Ä nÝu¹ ≠≤± W?Âd?Š w W¹e?Âd*« WM?−Kë u?C?ŽË b?Šu*« Âö?Žù« ‰ËR? ?Ä ∫—«d?ý uÐ√ b?łU?Ä ≠≤≤ Ʊπ∏±Ø±∞Øπ Âu¹ UÄË— w qO²ž« ¨`² w qO?²?ž« ¨UJO−?KÐ w WO?MOD KHë d¹d?ײ?ë WLEM?Ä q¦2 ∫dC?š rO?F½ ≠≤≥ Ʊπ∏± ÂUŽ q ÂËdÐ ¨wMÞuë fK:« u?C?ŽË W¹c?O?HM²Ã« WM−Kë u?C?Ž ∫wÃU?OJë »U¼uë b?³?Ž Æœ ≠≤¥ Ʊπ∏±Ø±≤Ø∑ Âu¹  ËdOÐ w qO²ž« Ʊπ∏≤ ÂUFë w UO½U*√ w qO²ž« ¨`² WÂdŠ w sÄ√ jÐU{ ∫tÞ bL×Ä ≠≤µ w W?OMOD KHë d¹d?ײë W?LEMÄ V²JÄ d¹b?Ä VzU½ ∫uÃœ uÐ√ s ?Š ‰UL? ≠≤∂ Ʊπ∏≤Ø∂ر∑ Âu¹ UÄË— w qO²ž« ¨UÄË— ÆuÃœ uÐ√ ‰UL lÄ qO²ž« ∫dDÄ t¹e½ ≠≤∑ w W?OMOD KH?ë d¹d?ײë W?LE?MÄ V²JÄ d¹b?Ä VzU½ ∫w½UMŽ b?F?Ý qC? ≠≤∏ Ʊπ∏≤Ø∑Ø≤≥ Âu¹ f¹—UÐ w qO²ž« ¨f¹—UÐ W¹e?Âd?*« WM−Kë u?C? ŽË W?LEM*« w  U??OKL?Fë W? d??ž bzU?Á ∫q¹U? b??F?Ý ≠≤π Ʊπ∏≤ØπØ≤∑ w w½UM³Kë ŸUI³Ã« w qO²ž« ¨`² WÂd( ¡U??L? Žeë b??Š√Ë wMOD? KHë wM?Þuë fK:« u??C? Ž ∫ÍËUÞd?? ë ÂU??B? Ž ≠≥∞ W½u??³?Aà w q?O?²? ž«Ë W?OÃËbë W??O?«d??²?ýô« w? d¹d?×? ²Ã« W?L?EMÄ q¦2 ¨s¹“—U??³Ã« Ʊπ∏≥إر∞ w ‰UGðd³Ã« WL UŽ r ?Á dOO? ²Ð ÎU?HKJÄ ÊU œU?Nł uÐ√ Íb?ŽU ?Ä bŠ√ ∫d?OG?Bë g¹dÄ Êu?ÄQÄ ≠≥± Ʊπ∏≥Ø∏Ø≤∞ Âu¹ UMOŁ√ w qO²ž« `² w WOł—U)«  UOKLFë ¨ÊU½u??Oë w W¹d??×?³?ë W?Šö*« W??Âd??ý d¹b?Ä ∫»d?ë uÐ√ —œU?Ië b??³? Ž qO?L? ł ≠≥≤ Ʊπ∏≥ر≤Ø≤≤ Âu¹ UMOŁ√ w qO²ž« w qO??²? ž« »d?Fë 5?O?H? ×?B?Ã«Ë »U?²J?ë œU?%ô ÂU??Fë 5Ä_« ∫q³??I? Ä UMŠ ≠≥≥ Ʊπ∏¥ØµØ±≥ Âu¹ UOÝuIO½ d¹d?×? ²Ã« W?LEM?Ä w `²? W??Âd?Š …œU?Á “dÐ√ b??Š√ ∫©œU?N?ł uÐ√® d¹“u?ë qOKš ≠≥¥ ≠≥≠
  4. 4. Ʊπ∏∏ ÂUFë w f½uð w qO²ž« ¨WOMOD KHë Âu¹ …e??ž w? qO??²? ž« ¨”U?? L? Š W??Âd??Š w? 5DAM?ë b??Š√ ∫W??ŠuK? d?? U½ ≠≥µ Ʊππ¥Ø∂Ø≤≥ aO H?²Ð ¨f½u¹ ÊUš w qO²ž« ¨wÄö?Ýù« œUN'« WÂdŠ …œU?Á bŠ√ ∫bÐUŽ w½U¼ ≠≥∂ Ʊππ¥Ø±±Ø≤ Âu¹ tð—UOÝ Ã—U?š qO²?ž« ¨”UL?Š WÂd?Š w 5¹dJ ?Fë 5ÃËR *« b?Š√ ∫wžU¹ rO¼«dÐ≈ ≠≥∑ Ʊππ¥Ø±≤Ø≤≤ Âu¹ U×¹—√ WM¹bÄ w ¨tÃeMÄ …ež w qO²?ž« ¨”ULŠ WÂd?Š w ÍdJ Fë “UN'« ÍœU?OÁ bŠ√ ∫qO×? ‰UL ≠≥∏ ÆUNÐ bł«u²*« WIAë aO Hð o¹dÞ sŽ pÃ–Ë ¨±ππµØ¥Ø≤ Âu¹ ÆqO× ‰UL lÄ qO²ž« ∫fŽbë bOFÝ ≠≥π ÆqO× ‰UL lÄ qO²ž« ∫ÊU Š -UŠ ≠¥∞ ÆqO× ‰UL lÄ qO²ž« ∫fŽbë bOFÝ ‰öÐ ≠¥± ¨…ež ŸUDÁ w? qO²ž« ¨wÄö?Ýù« œUN?'« WÂdŠ ¡UD?A½ bŠ√ ∫Uł«u?)« œuL?×Ä ≠¥≤ ƱππµØ∂Ø≤≤ Âu¹ qO²ž« ¨wÄöÝù« œUN'« WÂd( ÍdJ Fë “UN'« ¡UDA½ bŠ√ ∫—UIMë rO¼«dÐ≈ ≠¥≥ ƱππµØπر≤ Âu¹ …ež ŸUDÁ w WHÝU½ …u³Ž WDÝ«uÐ tÃeMÄ dO−Hð o¹dÞ sŽ WDÝ«uÐ qO?²ž« ¨5¹dJ ?Fë å”UL?Šò WÂd?Š …œUÁ “dÐ√ b?Š√ ∫‘UOŽ vO?×¹ ≠¥¥ Ʊππ∂رإ Âu¹ ¨…ež ŸUDÁ w ¨W H*« ‰UIMë tHðU¼ ¨UDÃU?Ä w‡ qO?²ž« ¨wÄö?Ýù« œUN?'« W?Âd( ÂU?F‡ ‡Ã« 5‡‡ Ä_« ∫wÁU?I?Aë wײ? ≠¥µ ƱππµØ±∞Ø≤∂ Âu¹ ≠¥≠

×