29

273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

29

 1. 1. rOŠdë sLŠdë tKë r Ð ˝ bOL(« e¹eFë tKÃUÐ «uMÄR¹ Ê√ ô≈ rNMÄ «uLI½ UÄË˚ wð«cë rJ(« WDKÝ  UÝ—U2¢ ¢wMOD KHë w½b*« lL²:« b{ w½b*« lL?²?:« b?{ U?Nð«¡«d?ł≈ w?ð«cë rJ(« WDKÝ q «uð uK?ÝË√  U?ÁU?Hð« Vłu0 U?N?²?ÄU?Á≈ cMÄ  U?L¼«b?ÄË WH?OMŽË W?F?Ý«Ë ‰U?I?²Ž«  ö?L?Š Êü« v²?Š  «¡«d?łô« Ác¼ XKL?ý bÁË ¨w?MOD KHë »dCà WÃËU?×Ä w W? U)«Ë WÄU?Fë  UJK²L?LKà …—œUBÄË l¹Ëd?ðË V¹d ð  UOKL?Ž  bN?ý WOKOà ¨UNðU ÝRÄË wð«cë rJ(« WDKÝ vK?Ž œUL²Žûà tF œË wMOD KHë w½b*« lL²−LKà W?O²×²Ã« WOM³Ã« lL?²?:« œu?L? w d?O?³? qJA?Ð XL¼U?Ý w²Ã« W?O½b*« …U?O?(« vKŽ œu?O?Ië s?Ä b¹e*« ÷d? rŁ sÄË Æ‰ö²Šù« lL²−Ä sŽ t²OÃöI²Ý«Ë wMOD KHë dO?³F²Ã« w Áœ«d? √  U¹dŠË wMOD KHë lL?²:«  U ?ÝRÄ ‰UD²Ã WDK ë  «¡«b?²Ž«  b²?Ä« bIà qÄUý wÄö?Ž≈ rO²?Fð jÝË lL²?−LKà W?OÝUO? Ã«Ë ÊU ½ûà W?OÝUÝ_« ‚u?I(« pN?²M²ÃË ¨œUI?²Žô«Ë a¹—«uBë t?O bB?% XÁË w ¨W¹u ?²Ã« …dO ?Ä vKŽ g¹uA²Ã« Âb?Ž W−×Ð R?Þ«u²Ã« bŠ ÎU½U?OŠ√ mKÐ sÄ√ sŽ ŸU? bë W?−×?Ð WO½UM³?Kë U½UÁ W?¹dÁ w ‰e?Fë Œu?O?AÃ«Ë ¡U ?MÃ«Ë ‰UHÞ_«  U?¾?Ä W?O½uO?N?Bë ÆWK²;« 5D K ‰ULý w WO½uONBë  «dLF² *« ¡UMÐ√ 5Ð g¹U?F? ²Ã« vKŽ U?N? d?Š Xë“ ôË  b?Â√ w²Ã« ¢”U?L? Š¢ W?O?Äö?Ýù« W?ÄËU?I*« W?Âd?Š Ê≈ U?NÐd?{  ôËU?×?Ä W?N?ł«u?Ä w W?OMÞuë …b?Šu?ë  U½U?L?{ r¼√ sÄ Î«b?Š«Ë Á—U?³?²?ŽUÐb?Š«uë lL?²?:« wMOD KHë lL²:« œb?N²¹  UÐ Ícë dD)« r−Š nAJà rJ¹b¹√ 5Ð …dÂc*« Ác¼ lCð ¨ÎU?O½uON oÞUMÄ UNÃu?šœ cMÄ UNðU dBð v?KŽ  dDOÝ w²Ã« jK ²Ã«Ë WML?ONë WOKIŽË WDK ë  U?Ý—U2 ¡«dł Ʊππ¥ ©uOÃu¹® “u9 w wð«cë rJ(«
 2. 2. ∫ ôUI²Žô« ≠ ÎôË√ »¬ ±¥ w WOMOD KHë WÄËUI*« qzUB Íb¹RÄ b{ ‰UI²Žô«  öLŠ wð«cë rJ(« WDKÝ  √bÐ ŸUDÁ vÃ≈  U? dŽ dÝU¹ W?DK ë fOz— ‰ušœ vKŽ d?Ný wëu?Š —ËdÄ bFÐ Í√ ±ππ¥ ©f?D ž«® XÃUÞ WF?Ý«Ë  ôUI²Ž« WKL?Š w wð«cë rJ(« WÞdý œ«d √ s?Ä  U¾*« „—Uý ÂuOë pÖ wH? ¨ …ež ÆWÄËUI*« qzUB lÄ rNHÞUF²Ð t³²A¹ wMOD K »Uý ±∞∞ u×½ U?N?HMŽ√ Ê√ ô≈ ¨W?KŁU2 ‰U?I?²?Ž«  ö?L?Š wð«cë rJ?(« WDKÝ XK «Ë W?OÃU?²?ë d?N?ý_« —«b?Ä vKŽË ¨±ππ∂ ©d¹«d??³? ® ◊U?³? ý ≤µ w WDK ë …e??N?ł√ U?N?ð√bÐ w²Ã« …d?O? š_« WKL?(« X?½U? U?N? F?ÝË√Ë WDK ë d?ÂU? ?Ž sý ±ππ∂ ©d¹«d?³ ® ◊U?³?ý ≤µ wH? ¨nÁuð ÊËœ d?Ný√ W?²?Ý WЫd?Á  dL?²?Ý«Ë ¥∞ u?×½ XÃU?Þ W?OÐd?Gë W?H? Cë w wð«cë rJ(« oÞUM?Ä sÄ W?HK²? ? Ä oÞUMÄ w  ôU?I?²? Ž« WKL?Š d?š¬ ÎUMÞ«u?Ä ±∏∑ «uKI?²?Ž« YO?Š r?Nðö?L?Š WDK ë d?ÂU? ?Ž q «Ë wÃU?²Ã« Âu?Oë w Ë ¨ÎU?O?MOD K ÆWÄËUI*« qzUB —UB½√Ë ¡UDA½ b{ dOBIë WDK ë a¹—Uð w  ôUI²Ž« WKLŠ lÝË√ W¹«bÐ 5MKFÄ ÊuÃËR Ä sKŽ√ WKL?(« ¡bÐ vKŽ s¹dNý sÄ qÁ√ —ËdÄ b?FÐ Í√ ±ππ∂ ©q¹dÐ√® ÊU O½ ±≥ w Ë Ê√ Í√ ¨qI²FÄ π∞∞ mKÐ W{—UF*« ÈuIÐ rN²ÁöFÐ ÁU³²ýöà 5KI²F*« œbŽ Ê√ wð«cë rJ(« WDKÝ w ÆbŠ«uë ÂuOë w öI²FÄ ±∏ mKÐ ‰UI²Žô« ‰bFÄ ‰ö?²?Šô« œuMł U?NÐ ÂuI¹ W?¹“«uÄ  ôU?I?²?Ž« WKL?Š lÄ XMÄ«eð w²Ã« ‰U?I?²Žô«  ö?L?Š XKL?ýË w 5DýUMÃ«Ë 5O1œUÂ_«Ë W?³KDë  U¾Ä XÃUÞË ¨5O?½bLKà l¹Ëdð  UOKL?ŽË  UL¼«bÄ w½uO?NBë 5Š vë szU¼d? ¡U?I?ý_«Ë œôË_« “U?−?²?Š« ‰U?I?²?Žô« ‰U?L?Ž√ XKL?ý U?L? ¨W?O?ŽU?L?²?łô«  ôU?:« w WDK ë œ«d? √ Q' bÁË ¨r?N H½√ wÄö?Ýù« œUN?'«Ë ¢”UL?Š¢ w²Âd( r?NzUL²½U?Ð t³²?A*« rOK ð  UOKLŽ ‰ö?š rNðUIOIýË r?NðUMÐË rNðUłË“ vKŽ ¡«b²ŽôUÐ 5KI?²F*« b¹bNð vÃ≈ ÊUOŠ_« sÄ d?O¦Â qzU?B WDA½√ ‰u?Š  UÄuKF0 WDK? ë b¹Ëeð Ë√  U «d?²ŽUÐ ¡ôœù« vKŽ rN?ÄUž—ô rN?FÄ oO?I×?²Ã« ÆWÄËUI*« WDK ë WKL?Š …ež ŸUDÁ w wzU?Áuë sÄ_« “UN?−Ð vL ¹ U?Ä ‰ËR ?Ä ÊöŠœ b?L×?Ä n Ë bÁË tÃö²?Š« cMÄ …ež ŸUDÁ U¼b?NA¹ WKLŠ d?³Â√ò U?N½QÐ wÄöÝô« œUN?'«Ë ¢”ULŠ¢ w?²ÂdŠ —U?B½√ b{
 3. 3. Æå±π∂∑ ÂUŽ 5K²?;« X b?N?²?Ý« W?OÃuDÐ  U?L?−?NÐ rN?²?Áö?FÐ t?³?²A?*« ¡UDAMë bMŽ  ôU?I?²?Žô« nÁu?²ð rÃË 5O?ÝU?O? ë …œU?Ië v²?ŠË 5O1œU?Â_«Ë 5O?Áu?I?(«Ë 5O?H?×?Bë sÄ œb?Ž vÃ≈  b?²?Ä« qÐ ¨WM¹U?N?Bë —u?²? Âbë WDK ?ë d?ÂU?? ?Ž qI??²?Ž« –≈ ¨wð«cë rJ?(« WDKÝ lÄ W??IÐU?Ý  «—«u??Š w «u?—U??ý s¹cë WIÐU?Ý  «—«uŠ w 5—UA*« sÄ r¼Ë `ÄU? Ä uÐ√ bO?Ý aOAÃ«Ë d×Ð bL?Š√ aOAÃ«Ë —U¼eë œuL?×Ä 5O1œU?Â√  ôUI²?Žô« XÃUÞ UL? ¨wð«cë rJ(« oÞUMÄ w dðu?²Ã« qO² Ÿe½ X? bN²?Ý« WDK ë lÄ W?C? «dë t?H?Á«u?0 ·Ëd?F*«Ë ÕU?−?Më W?F?ÄU??ł w d?{U??;« rÝU?Á —U?²? ë b?³?Ž —u??²?Âbë q¦??Ä s¹“—UÐ —u²ÂbÃ«Ë …ež w WOÄöÝô« WFÄU'« w d?{U;« WÄœUI*« rO¼«dЫ —u²ÂbÃ«Ë ¨wð«cë rJ(«  UÝUO à ¨…e?ž w wF?ÄU?'« d?{U?;« qO?ŽU?L?Ý« n?ÞU?Ž —u?²?ÂbÃ«Ë W?O?łuÃuMJ²Ã« W?OK?Jë fOz— j³?ý b?L?×?Ä …U?O?(« W??H?O?×? q?Ý«d?Ä u?L?²?Š ‚“— r?NMÄ ·d?Ž 5OMO?D KHë 5O?H? ×?Bë sÄ œb?Ž vë W?? U?{ôUÐ —u?²ÂbÃ«Ë ¨…U?O(« W?H?O×? qÝ«d?Ä WÄö?Ý s1√ wH×?BÃ«Ë ¨wð«cë rJ(« WDK?Ý sÄ WÐdI*« …b¹b?'« U?C¹√ 5?KI?²?F*« 5?Ð sÄË ¨…e?ž ŸUDÁ w …—œU??Bë sÞuë W?H? O?×? d¹d??% fOz— VzU½ b?L? Š Í“U?ž nÁuÐ «u??³?ÃUÞË WDK ë  U??Ý—U?2 vë œU??I? ²½UÐ «Ë—U??ý√ b??Á «u½U?? W??O? Áu??I? Š  U??LEMÄ w ¡U?DA½ W?O?{uH?*« w ‰ËR ?*« ëdÒ Ã« œU?¹≈ —u²?Âbë e?−?²?Š« YO?Š ¨ÊU? ½ô« ‚uI?( …—dJ²?*« UNðU?ÂU?N?²½« w tÞUA½ WOHKš vKŽ oOIײKà UNÃöš ÷dFð  UŽUÝ WF ð …b* wMOD KHë ÊU ½ù« ‚uI( UOKFë Æwð«cë rJ(« oÞUMÄ w ÊU ½ô« ‚uIŠ sŽ ŸU bë W? U?×? Bë WÃU?ÂË »U? ?( q?L?F¹ —u?B?Ä u¼Ë s¹b?ë —u½ e¹U? wH?×?B?ë ‰U?I?²?Ž« WŁœU?Š d??O?AðË Èœ√ U2 WÄU?Fë YŠU³*« …—«œ≈ œ«d √ q³Á sÄ Õd?³*« »dCÃUÐ tOKŽ ¡«b?²Žô«Ë ¨…ež ŸUDÁ w WO? ½dHë  dL²Ý« …d²Hà Á“U−²Š≈ q³Á ¨tŽ«—– w Õd?łË tL ł ¡U×½√ nK² Ä w WGÃUÐ  UÄbJÐ t²ÐU ≈ vÃ≈ WÃËU?×Ä WDK ë uK¦2 U?¼d³?²Ž« …e?ž TÞUý vKŽ —U?LŠ …—u? ◊U?I²Ã« W?LN?²Ð  UŽU?Ý dA?Ž sÄ d¦?Â√  U?O?ÂuKÝ rJ% w²Ã« W?OKI?Fë W?F?O?³Þ vÃ≈ W?ŁœU(« Ác?¼ dO?Að ¨w?ð«cë rJ(« oÞUMÄ …—u? t¹u?A?²Ã ÆwMOD KHë w½b*« lL²:« ÁU& UNðeNł√Ë WDK ë ∫ UL¼«b*« ≠ ÎUO½UŁ W?OŽU?L²?łô«  U ?ÝR*«  «d?AŽ WDK ë d?ÂU ?Ž r¼«œ W?ÄËUI*« qzU?B b?{ U?N²KL?Š ‚UO?Ý w
 4. 4. bzU?Á nÝu¹ d?B½ sKŽ« U?LMOÐ ¨qzUB?Hë Ác¼ lÄ U?N?²Áö?FÐ ÁU?³?²ýô« W?−?×Ð W?O×?BÃ«Ë W?OL?OKF?²Ã«Ë U?N?ŠUMł sŽ Îö?C? ”U?L?( W?O?½b*« qÂU?O?Në d?O?Äbð vKŽ Âe?Fë …b?ÁU??Ž ò tð«u?Á Ê« …e?ž w WÞd?Aë Æ tłu²Ã« «c¼ sŽ ÎUš—U ΫdO³Fð WL¼«b*«  öLŠ  ¡Uł bÁË åÍdJ Fë ÂUײÁ« w wð«cë rJ(« WDKÝ dÂU ?Ž sÄ `K Ä ≤∞∞ u×½ „—Uý ±ππ∂ ©”—UÄ® —«–¬ ∑ wH UN?Ãöš «u?LDŠ  UŽU?Ý XÝ …b* UN?O½U³?Ä gO²?Hð vÃ≈ «ËbL?ŽË ¨…ež WM¹b?Ä w W?OÄö?Ýô« WF?ÄU'« ”«dŠ sÄ Î«œbŽ «u?KI²Ž«Ë ”u² ?³Ýô« nIÝ√ «uŽe½ U?L ¨‰UHÁ_« vKŽ ’U? dë «uIKÞ√Ë »«uÐ_« ÆUNMÄ dðuO³L WÞdý√Ë  UHKÄ …—œUBÄ bFÐ WFÄU'« rJ(« WÞdAà W?FÐU²Ã« W¹d×?³Ã«  «uIë œ«d √ sÄ  «d?AFë rײ?Á« ±ππ∂ ©”—UÄ® —«–¬ ≥∞ w Ë wÐöÞ ÂU?B²?Ž« o¹d?H²Ã ÕU?−Më W?FÄU?ł ≠ wM Š ‚—UÞ v?Žb¹ ÂbI?Ä W³ðd?Ð jÐU{ r¼œu?I¹ ≠ wð«cë d?HÝ√ b?ÁË ¨wMOD KH?ë VFAë  U? ?ÝRÄË ¡U?MÐ√ b{ WDK ?ë  UÝ—U2 vKŽ ÎU?łU?−²?Š« U?N?O c?H½ sÄ œbŽ VO √ UL?O ¨‚UM²š«  ôUŠË Õ«d−Ð  U³ÃU?DÃ«Ë W³KDë sÄ œbŽ WÐU « sŽ WFÄU?'« ÂUײÁ« W¹U?N?½ w qI?²?Ž«Ë ¨WÞd??Aë œ«d? √ b¹ vK?Ž »d?CKà sN?{d??Fð b?FÐ ÷U??N?łôUÐ qÄ«u?(«  U??³ÃUDë ÆUN¹d{U×ÄË WFÄU'« W³KÞ sÄ µµ u×½ ÂUײÁô« ¨W?³KDë ÂU?Ä√ —«c?²?Žöà  U d?Ž d?ÝU¹ dD{« W¹d?O¼U?L?'«  U?łU?−?²Šô« sÄ 5?Žu³?Ý√ u?×½ b?FÐË «ËœËU?Ž t²Þd?ý sÄ Î«œ«d √ Ê√ d?Ož ¨W?OMOD KHë  U?F?ÄU'« vKŽ ¡«b?²Žô« —«dJð Âb?FÐ ÎUMKŽ b?NF?²Ã«Ë W?³KDë f?K−?Ä fOz— ‰U?L?ŽQÐ rzU??Ië W?×?³? b?L?×?Ä V?ÃUDë ÁU?&UÐ —UMë ‚öÞ«Ë W?F? ÄU?'« ÂU?×?²?Á« ÆjI Ÿu³Ý√ u×MÐ  U dŽ —«c²Ž« bFÐ WFÄU'« ÂdŠ qš«œ tÃUI²Ž«Ë Õö?Bë WO?F?L?ł q¦Ä W?O?ŽUL?²?łô«  U? ÝR*«  «d?A?Ž ÂU×?²?Áô«Ë W?L¼«b*«  öL?Š XÃUÞ b?Ià W?O?×?Bë  «œU?O?F?Ã«Ë ‰U?HÞ_« ÷U¹—Ë ”—«b*«Ë U?N?ŽËd? Ë wÄö?Ýô« lL??:«Ë W?O?Äö?Ýô« W?O?F?L?'«Ë …—œUB?Ä bŠ XGKÐ  U? ÝR*« Ác¼ sÄ  UJK²2 …—œU?BÄ vKŽ WÞd?Aë œ«d √  bÁ√ b?ÁË ¨UNà W?FÐU²Ã« …e?Nł√Ë  «—U?OÝ  —œu? UL? ¨  UO?FL?'« ÁcNà W?FÐUð ‰UHÞ√ ÷U¹—Ë  U½U?C( W?BB? Ä »U?FÃ√ Æ…ežË ` —Ë f½uO½Uš w …dOIHë dÝ_« qOFð WOŽUL²ł«  U ÝRÄ sÄ WOz«cž œ«uÄ v²ŠË WHK² Ä vL? ¹ U2 d? UMŽ Âb?Á√ U?ÄbMŽ ¨Í—U?'« ©u¹U?Ä® —U¹√ ±µ Âu¹ …b¹b?ł ÂU?ײ?Á« WŁœU?Š XK−?Ý b?ÁË WFÄU'« ÂdŠ qš«œ X¹“ dOÐ WF?ÄUł W³KÞ bŠ√ …œ—UDÄ vKŽ WO½b*« ¡U¹“_« ÊËbðd¹ wMOD KHë sÄ_UÐ
 5. 5. ÂU?Ä√ t?OKŽ Õd?³*« »d?CÃUÐ ¡«b?²?Žô«Ë VÃUDë ‰U?I?²ŽUÐ …œ—U?D*« XN?²½« bÁË ¨t?ÃUI?²?Žô WÃËU?×?Ä w ÆWDK Kà lÐUð nOÁuð eÂdÄ vÃ≈ ÁœUO²Á« q³Á tzöÄ“ ∫ V¹cF²Ã«  U³KLŽ ≠ U¦ÃUŁ b?Ád¹ …e?ž WM¹bÄ w? WDK Kà W?FÐU?²Ã« ‰UI?²?Žô« e?«dÄ b?Š√ w …œb?A?Ä WÝ«d?( lC? ¹ r ?Á w ÷dFð WÄœUI*« —u²Âbë Ê√ …bÂR*«  UÄuKF*« bOHðË ¨W?¾OÝ WO× WÃUŠ w WÄœUI*« rO¼«dЫ —u²Âbë ¨ÁbKł sÄ WHK² ?Ä oÞUMÄ X% Âbë lL&Ë Í—bBë tB?HÁ dO Jð vë  œ√ …b¹bý V¹c?Fð WOKLFà —UŁ¬ sÄ t?łö?Fà …e?ž W?M¹b?Ä w ¡U?H?Aë vH?A?²? ?Ä vÃ≈  «d?Ä …b?Ž W?ÄœU??I*« —u?²?Âbë ‰U?šœ« Ò- b?Ià V³? Ð pÃ–Ë ¨WDK ë Êu−?Ý w tF?Ä oOI?ײ?ë ¡UMŁ√ tà ÷dF?²¹ Ícë dL?² *« wA?Šuë V¹cF?²Ã« ‰u??IðË ¨ ¢”U?L? Š¢ W?Âd??Š ‰u?Š W?DK ë …e??N?ł√ U??N?²? žU?  U??ÄuKF??ÄË  U? «d??²?Ž« .b??Ið t?C? — cMÄ qI²?F*« WÄœU?I*« —u²Âbë Ê√ tð—U¹eÐ Ê–≈ —«b?B²Ý« sÄ XMJ?9 …ež ŸUDÁ ¡UN?łË sÄ  UOB? ý ÆtL łË tNłË vKŽ W¹œUÐ ‰«eð ô V¹cF²Ã« —UŁ¬ Ê√Ë ¨«bł W¾OÝ WO× WÃUŠ w e−²×Ä s¹dNý 5¾?? łöà U?? OÃU?? ³? ł r?O? ? ?Ä ÊUJ?Ý sÄ u¼Ë Õ«d?? ł ‰U??L? ?ł »U?? Aë wŽ«—– ÂU?EŽ rOD?% - U??L? ? b?FÐ …œbA*« W?Ý«d?(« X% WOMOD? K  UO?HA?²? Ä w ÊËd?š¬ ÊuKI?²F?Ä b?Ád¹ UL?O? ¨5OMOD KHë WDK ë  ö?I?²?F? Ä qš«œ tà Êu?{d?F?²¹ Ícë wA?Šuë V¹c?F?²Ã« ¡«d?ł W??O?×?Bë rN?ŽU?{Ë√ —u¼bð Æ UIOIײë ¡UMŁ√ rNMÄ  UÄuKFÄ Ÿ«e²½« Ë√ ·«d²Žô« vKŽ rNÄUž—ù w 5KI²F*« b{ W?Äb ² *« V¹cF²Ã« qzU?Ýuà ÎUFAÐ ÎUÝUJF½« ô≈ X Oà WÄœU?I*« —u²Âbë WÃUŠ Ê≈ ÁUO*«  U½«e?š w 5KI²?F*« l{Ë q¦Ä qzU?ÝË Ê√ rNMŽ Ãd √ ÊuKI?²FÄ b?ÂR¹ YOŠ ¨WDK ë Êu?−Ý W U{ôUÐ ¨ ‚UDð ô ÎUÄô¬ V³? ¹ U2 Õd³*« »dCKà rNC¹dFð rŁ ¡U*« UNO u?AH¹ v²Š ÂU¹√ WFЗ√ …b* »d?CÃ«Ë 5Äb?Ië sÄ ¡«u?Në w oOKF?²Ã«Ë `³?ÒAÃ«Ë WO?×KÃ«Ë ”√dë d?F?ý n²½Ë ÂUEFë d?O? Jð vÃ≈ W??OMOðË— q?zU?ÝË U??NK? XðUÐ WÃËb??:« ¡UÐd??NJë „ö??Ý√Ë WE?OKGë wB??FÃ«Ë  «Ë«d??Në «b?? ? ²? ÝUÐ Æ5KI²F*« lÄ oOIײë ¡UMŁ√ WÄb ² Ä f½u¹ œu?L?×?Ä ¡ö?Ž »U?Aë ÍËd¹ ¨w?MOD KHë d?O?Ý_« ÍœU½ U¼d?A?½ r ?Ië X% …œU?N?ý w Ë ©d¹UM¹® w½UŁ Êu½U ≤≤ Âu¹ tÃUI?²Ž« qO UHð r( XOÐ WM¹bÄ w …eFë rO? Ä ÊUJÝ sÄ u¼Ë …eFë ¨r( XOÐ WM¹bÄ w W¹dJ Fë  «—U³ ²Ýô« ‰U?ł— q³Á sÄ Õd³*« »dCÃUÐ tOKŽ ¡«b²Žô«Ë ±ππ∂
 6. 6. ·dŽ√ ô dš¬Ë ”UOÃ≈ tL?Ý« h ý dCŠò YOŠ t³¹cF²Ð dÄ√ ‰Ë√ “öÄ W?³ðdÐ ÎUDÐU{ Ê√ vÃ≈ ΫdOAÄ ¡UMŁ√ nK)« vÃ≈ Íb?OÐ w½b?O?ÁË W¹b¹b?Š Ϋœu?OÁ d?C?ŠQ? t?FMÄ XÃËU?ŠË »dCÃUÐ ”U?OÃ≈ √bÐË t?L?Ý« jG?C¹Ë œu?O?Ië vKŽ r ?{ h ?ý u¼Ë t?OKłdÐ jG?C¹ c?š√Ë wHKš n?ÁËË wÝd? vKŽ wÝuKł ¡«d?ł tO?LB?F?Ä sÄ Âbë ‰UÝ v²?Š tЫu?−²?Ý« vÃu?²¹ —uÂc*« “ö*« ÊU? U?LMOÐ åw U?²Â« vKŽ t¹b?OÐ ”UOÃ≈ w½c?š√Ë ÂUÄ_« sÄ w½bO?ÁË œuOIë pHÐ ”U?OÃ≈ ÂUÁ rŁò ¨U?LNO W?¹b¹b(« œuO?Ië vKŽ jGCë  U? ? ÂuÐË ·u?H? w?½uÐd?{Ë WK¾??Ý_« fH½ ÒwKŽ «ËœU?Ž√Ë …—ËU??−?Ä W? d??ž vÃ≈ d?šü« ÍdJ? ?FÃ«Ë dEMð ô ”U?OÃ≈ ÒwKŽ Œd?B¹ —U? dL*« w Í—Ëd?Ä ¡UMŁ√Ë ¨Èd?š√ …dÄ w?½ułd?š√Ë 5KłdÃ«Ë s¹b?OÃUÐ rŁ …u?IÐ jzU(« w tÐd?{Ë wÝ√— p ÄË Êu?OFë »d?Á wÝ√— vKŽ ÍuÁ fÂuÐ wMÐd?{Ë ¨”UMë w ÍdJ ?FÃ«Ë ”U?OÃ≈Ë ©‰Ë√ “ö*«® b?łU?Ä ÊU?ÂË ¨WK¾?Ý_« fH?½ «uÃQ?ÝË ¨vÃË_« W? d?Gë vÃ≈ wMKšœ√ c?š√Ë nI? ë w W¹b¹b?(« œu?O?Ië jЗ rŁ nK)« w œu?O?Ië l{ËË ©ÆÆ® wÐd?{ ÊuK «u¹ d?šü« ÎUEOK?ž ÎU?OzUÐd?N?  ÎUJKÝ d?C? Š√Ë ¨vKŽ_« vÃ≈ nK)« sÄ …b??O?I*« Íb¹_« l dð W??I¹dDÐ q³??(« b?A¹ ¨©ÆÆ® b?F¹ —U?? Ë s¹c? ? HÃ«Ë r ?'« …d??šR?Ä vKŽ »d?C?ÃUÐ «ËƒbÐË ÊuKë W?O?MÐ U?B?ŽË ÎôËb??−?ÄË »dCë ¡UMŁ√ ÊUÂË ¨©ÆÆ® błUÄË ”UOÃ≈ »—UCë ÊUÂË p?K Ã«Ë UBFÃUÐ …dÄ WzUÄ sÄ d¦Â√ »d{Ë ÍdLŽË WMÝ π∞ Êu?AOF²?Ý ‰UÁ Ÿu ¹Ë w×O? Ä U½√ ‰uI¹ ”UOÃ≈ ÊU?ÂË ¨W¾¹cÐ rzU²AÐ wM½u?L²A¹ q³(« «uDÐ—Ë W?¹b¹b(« œuO?Ië  d ? v²Š »dCÃUÐ d?L²?Ý«Ë ¨pFÄ UN?OC?ÁQÝ ∂∞ wà wIÐË ≥∞ rÃË oÐU ë sÄ d¦Â√ »d?C¹ —U Ë ¨dšü« vKŽ q³(« býË œuO?Ië ‰bÐ oÐU ë l{uë fHMÐ ÍbOÐ qHÝúà wÝ√— »uKI*UÐ wMF —Ë Íb¹ ‰bÐ wKł— «uDÐ—Ë Íb¹ «uJ Ë f% ô —U?LŠ X½√ ‰UI Œd √ V ? ŠË ¨ås¹c?? ? HÃ«Ë wH??²?ÂË Í—b?? vK?Ž «Ëe?Â—Ë ¨©ÆÆ® W??IÐU?? ë W??I¹dDë f?HMÐ w½uÐd??{Ë ÆrO<« ¡UNłË qšbð bFÐ …eFë ¡öŽ Õ«dÝ oKÞ√ bI …œUNAë WDK ë Êu−Ý w 5KI²F*« o×Ð WOAŠË V¹cFð qzU?ÝË Â«b ²Ý« WHK² Ä —œUBÄ  bÂ√ bÁË ÊöŽô« V−¹ò t½√ WK²;« w?{«—_« ‰uŠ …bײ*« 3_« d¹dI?²Ã ÍbMKMHë —dI*« 5MOKO¼ u½U¼ sKŽ√ –« ¨  U?ÂU?N?²½ô« Ác¼ dJ?M¹ rà Ϋb?Š√ò Ê√ vKŽ Ϋœb?A?Ä åÊU? ½ô« ‚u?I?(  U?ÂU??N?²½« œu?łË sŽ Õu?{uÐ ÆåWOMOD KHë WDK ë w 5ÃËR *« lÄ  UŁœU;« ‰öš Ê√ ¢`² ¢ w²OD? KHë wMÞuë d¹dײë WÂd?Š w WH UFë  «uÁ bzU?Á œUNł bL?×Ä ¡«uKë bÂR¹Ë
 7. 7. W¹—Ëœ d¹—UIð Ê√ vÃ≈ Ϋd?OAÄ ¨wð«c?ë rJ(« WDKÝ Êu−Ý w 5KI?²F*« o×Ð ”—U1 å‚UD¹ ôò ÎU?³¹cFð ‚uIŠ sŽ ŸU bë  ULEMÄ X½UÂË ¨Êu− ë Ác¼ w WLE²MÄ V¹cFð ‰ULŽ√ ÀËbŠ bÂRð U¼UIK²¹ UNà «u?{dFð V¹c?Fð  UOKLŽ ‰ö?š WDK ë Êu−?Ý w «u uð 5KI²?F*« sÄ Î«œbŽ Ê√  b?Â√ ÊU ½ô« r¼“U−?²Š« ¡UMŁ√ W—«u? ë wKŽ oO uðË WD¹öł ÊU?LKÝË ŸuÐdł b¹d w uð YO?Š ¨oÐUÝ XÁË w Æ UIOIײë ‰öš V¹cF²Kà rN{dFð W−O²½ wð«cë rJ(« …eNł_ WFÐUð Êu−Ý w d¦Â√ UNCFÐ dL²Ý« ÂUFDë sŽ  UЫd?{≈ wð«cë rJ(« WDKÝ U¼d¹bð  öI²FÄ …bŽ  bNý bÁË Êu−Ý vÃ≈ rN?KIMÐ 5KI²F*« W³?ÁUFÄ vÃ≈ WDK ë  bL?Ž bÁË ¨r( XOÐ w qBŠ UL? 5Žu³Ý√ sÄ qšb²Ã« s?Ä XFMÄ ÊU ½ù« ‚uI?Š sŽ ŸU bë  U?LEMÄ ÊQÐ ÎULKŽ ¨r¼UM?JÝ oÞUMÄ sŽ ΫbO?FÐ U×¹—√ Æ5KI²F*«  U³KÞ cOHM²Ã ∫‰UO²žô«  UOKLŽ ≠ ÎUFЫ— rNÞUA?MÐ «u dŽ W?O½bÄ ÎUÐU?OŁ ÊËbðd¹ Êu×K ?Ä œU²Á«±ππ¥ ©q¹dÐ√® ÊU? O½ d?Ný sÄ ‰Ë_« w vÃ≈ 5¾?łöà U?OÃU?³?ł rO? ?Ä ÊUJÝ sÄ u¼Ë ÍbM'« œu?L?×?Ä sÞ«u*« WDK ?ë  «—U³? ?²?Ý« “U?N?ł w ÆtK²IÄ vÃ≈ Èœ√ U2 W³¹dÁ W U Ä sÄ tOKŽ —UMë ‚öÞ≈ vÃ≈ «ËbLŽË rO<« ×Uš  U?ÄuKF*«Ë d¹—U?I?²?ë d?O?Að –≈ ¨‰U?:« «c¼ w …b?O?Šuë WŁœU?(« ÍbM'« ‰U??O?²?ž« WŁœU?Š sJð rÃË vÃ≈ Èœ√ U2 5OMO?D K 5O½b?Ä …U?O?Š X b?N?²Ý«  «¡«b?²?Ž« WK ?KÝ «Ëc?H½ WDK ë ‰U?ł— Ê√ W?IŁu*« vKŽ —UMë WÞdAë œ«d? √ `² UÄbMŽ «ËbN?A²Ý« ÎUOMOD K ±¥ rNMÄ ¨ÎU?OMOD K ≤µ u×½ œUN?A²Ý« Ʊππ¥ ©d³L u½® w½UŁ s¹dAð ±∏ w 5D K b− Ä Ã—Uš 5KB*« w ¡vÞU??Aë rO? ?Ä w? ‰eMÄ qš«œ —UMë WÞd??Aë œ«d? √ oKÞ√ ±ππ∂ ©d?¹«d?³? ® ◊U??³?ý ≥ w Ë w wÄö?Ýù« œUN?'« WÂd?Š sÄ Ê«b¼U?−Ä U?L¼Ë WM¹«“dë s1√Ë ÃdŽ_« d?L?Ž 5ÐUAë vKŽ …e?ž ŸUDÁ vë Èœ√ U2 W?OÃuD³Ã« bO?à XOÐ WOKL?Fà jOD ?²ÃUÐ w½uO?N?Bë ‰ö²?Šô«  UDKÝ UL?N?LN?²ð 5D K ÆUL¼œUNA²Ý« …—U??O?Ý vK?Ž —UMë wð«cë rJ(« W?Þd?ý sÄ œ«d?? √ `²?? U?Äb?MŽ  «¡«b?²? Žô« Ác¼ d??š¬ X½U? b??ÁË Èœ√ U2 ±ππ∂ ©”—UÄ® —«–¬ ≥± Âu¹ W?OÐdGë W?HCë w tKë «— WM¹bÄ »d?Á Í“uKë dO? Oð sÞ«u*« ÆÁœUNA²Ý« vë
 8. 8. w²Ã« oO?I?×?²Ã« ÊU?' lO?L?ł Ê√ U?L? ¨ oO?I?×?²Kà WK²?Ië s?Ä Í√ ÂbI?¹ rà W?IÐU? ë rzd?'« q w Ë XÝ—UÄ b?Á ÊU−Kë Ác¼ X½U? «–≈ UÄ ·dF¹ ô U?L UNKL?Ž ZzU²½ sKFð rà U?NKOJAð WDK ë XMKŽ√ Æô Â√ UNMŽ ÊöŽô« bFÐÎ öLŽ ∫WDK ë sÄ√ WLJ×Ä ≠ ÎU ÄUš qOJAð  U? d?Ž d?ÝU¹ wð«cë rJ(« W?DKÝ fOz— sKŽ√ ±ππµ ©d¹«d?³? ® ◊U?³?ý sÄ lÐU? ë w ÎULJŠ ≥≥ Í—U'« ©u¹U?Ä® —U¹√ ±∏ v²ŠË UNzUA½« cMÄ WLJ;«  —b √ b?ÁË ¨¢WÃËbë sÄ√ WLJ×Ä¢ ÂUJŠ_« XŠË«d?ð b?ÁË ¨ U??ÄU?Ž µ∞ vÃ≈ U??ÄU??Ž ±¥ 5Ð r¼—U?L? Ž√ ÕË«d??²ð ÎUMÞ«u??Ä ≥≥ b?{ ÎU? OzU?C? Á Æ…UO(« ÈbÄ s− Ã«Ë s¹dNý …b* s−Ý 5Ð UÄ …—œUBë ±≤∞ vë b?Š«Ë Âu¹ sÄ qÁ√ 5Ð U?Ä W?L?ÂU?;« Âu¹ vë ‰U?I?²?Žô« Âu¹ sÄ W?OMÄeë …d?²?Hë XŠË«dðË fH½ w 5KI?²?F*« vKŽ  —b qÁ_« vK?Ž ÂUJŠ√ ∏® WLJ;« ¡U?A½« —«d?Á q³Á rNÃU?I?²Ž« - s* ÎU?Äu¹ sFDÐ W?OKOzd?Ýô« WDK ë t²?L?Nð« Ícë wŽU dë œU?¹≈ »UAë ¡ôR¼ d?š¬ ÊU b?ÁË ¨©rNÃU?I²?Ž« Âu¹ YOŠ r( XOÐ WM¹bÄ w wÃU²Ã« ÂuOë w wð«cë rJ(« WÞdý t?²KI²Ž«Ë qOK)« w ÍœuN¹ sÞu² Ä ÆWÁUAë ‰UGý_« lÄ ÎUÄUŽ ±≤ …b* s− ÃUÐ rJŠ tOKŽ —b ¨rNMŽ WF «d*« Ë√ ŸU? bKà 5ÄU×Ä qOÂu?²Ã 5KI²FLKà W d?Hë `²ð rà t½« WOÁuI?(« —œUB*« bÂRðË rà U?L? ¨Î«b?ł Íd?Ý qJA?ÐË ¨ŸU? bë wÄU?×?Ä —u?C?Š ÊËœ qOKë nB?²?MÄ b?FÐ  U?L?ÂU?;« X9 –≈ ÂUJŠúà WOðu?³¦Ã«  «bM²? *« Ë√ rN²Ã« ‰uŠ q?O UHð Í√ d?A½ r²¹ rÃË ¨ÂöŽô«Ë W U?×Bë U¼b?NAð Æ WLJ;«  ôË«bÄ Ë« …—œUBë ‰ö??²?Šô« b??{  U?OKL??FÐ ÂU??O?IK?à œ«d? ô« b??OM& 5Ð U??Ä 5L?N? ²*« o×Ð W??Äu?Že*« r?N?²Ã« Ÿ“u??²ðË qI½Ë ¨© ôU??Š µ® W¹—U??×? ²½ô«  U??OKL??FÃUÐ ÂU??O? Ië vKŽ i¹d??×? ²Ã«Ë ¨© ôU??Š ≥® wKOz«d??Ýô« ÊËbÐ Õö?Ý …“UO?Š Ë√ 5OKOz«d?Ýô« b?{  UL?−?NKà œ«bŽù« Ë√ ‰ö?²?Šô« b{ U?N?Ä«b ?²?Ýô qÐUMIë W?OKL?Ž c?O?HMð WÃËU?×ÄË ¨ ©≤® ÂU?Fë sÄ_U?Ð ‰öšô«Ë q²?Á W1d?ł w W?—U?A*«Ë ¨ ©±∞® hO?šdð ¨ ©¥® ©”U?LŠ® W?Âd( Õö? ë lOÐ Ë√ hOšdð ÊËb?Ð Õö ÃUÐ —U?&ô«Ë ¨ ©±® 5OKOz«dÝô« b?{ Æ © ôUŠ ¥® …b*« WON²MÄ Ë√ …bÝU W¹cž√ lOÐË ¨ ©±® WDK ë b{  ôUIÄ WÐU²ÂË W?O?zUM'« rN?²?Ã«Ë W¹œU?Fë W??O½b*« ÈËU??Žbë 5Ð Ÿ“u?²ð r?N?²Ã« Ê√ qO??B?H? ²Ã« «c¼ ‰ö?š s?Ä k×K¹Ë
 9. 9. tFÄ qÄU?F²Ã«Ë tzUM²Á« rOEMðË Õö ÃUÐ oKF?²¹ UNCFÐË ¨ d?O³F²Ã«Ë Í√dë W¹d×Ð oKF?²ð rN²Ã« iFÐË WDK ë b?{ WH?OMŽ Ë√ W×K ?Ä ‰UL?ŽQÐ tÄU?OÁ ‰ËUM²ð q?I²F?Ä Í_ …œb×?Ä WL?Nð Í√ tłuð r?à UL?O ¨ q³Á rNÃUI?²Ž« - qÁ_« vKŽ 5LN²Ä WFЗ√ W?LJ×LKà ÂbÁ bÁË ¨ U×¹—√Ë …ež w? WOMOD KHë WOMÞuë Æ WÃËbë sÄ√ WLJ×Ä ¡UA½≈ —«dÁ —Ëb qzUB? —œ«uÂË ¡UDA½ b{ W?DK ë …eNł√ U?N²Mý w²Ã«  öL?(« Ê√ bÂRð W?IÐU ë qO U?H²Ã« Ê≈ rN1bIð - s2 ÎU¹√ Ê√ –≈ ¨wMOD KHë lL?²:« sÄ√ sŽ ŸU bë ‚UOÝ w sJð rà W?OMOD KHë W{—UF*« Ë√ wMOD KH?ë lL²?:« sÄ√ b¹b?N?²Ð rN?²¹ rà Âu?Oë v²ŠË U?NKOJ?Að sŽ sKŽ√ cMÄ WÃËbë sÄ√ rÂU?; ÆtzUMÐ√ b{  «¡«b²Ž« cOHMð ∫WO½uONBë  «—U³ ²Ýô« …eNł√ lÄ oO M²Ã« ≠ ÎUÝœUÝ lÄ UMI?O? Mð q «u?MÝò  U? d?Ž d?ÝU¹ wð«cë rJ(« WDKÝ fOz— s?KŽ« tðU?×¹d?Bð sÄ b?Š«Ë w ¡Uł b?ÁË ¨ WOMOD KHë W?ÄËUI*« qzUB? ◊UA½ vë …—Uý« w å◊U?AMë «c¼ lM* WOKOz«d?Ýô« WÄuJ(«  «—U?³ ?²Ýô« …e?N?ł«Ë WDK ë …e?Nł« 5Ð ÂU?²Ã«Ë sKF*« oO? M²ÃUÐ ÎU?×¹dBð qJA?Oà  U? dŽ Êö?Ž« ÆWO½uONBë X½U?? ÎU? OMOD ?K ÎUMÞ«u??Ä ±± XKI??²? Ž« WDK ?ë Ê« WDK ë w —œU??B? Ä XMKŽ« o?Šô XÁË w ÆWDK ë vë UN²ÄbÁ ÎUB ý ±≥ sÄ WLzUÁ sL{ rNÃUI²ŽUÐ X³ÃUÞ WO½uONBë  UDK ë w²Ã«  UŽuL:« q b{ WOKOz«dÝô« WOMÄô« ÈuIë lÄ ÊËU?F²Ã« q «uMÝò wÃU³ł Í“Už bÂ√ ULO Æ åUNÐdCMÝË Âö ë b{ qLFð w²Ã« …bײ*«  U¹ôuë qLA?Oà tFOÝuð - qÐ WO½uONBë  UDK ë vKŽ ÊËU?F²Ã« «c¼ dB²I¹ rÃË YO?Š ¨ W?OLK? ë WOK?LFKà W?{—U?F*« W?OMOD KHë q?zUB? vKŽ WMKF?*« »d(« w W?—U?A?LKà XKšœ W¹e?Âd*«  «dÐU?<« WÃU?ÂË w?ÃËR? ?Ä —U?³? 5Ð ŸU?L?²?ł« aO?Aë Âd?ý d9R?Ä ÂU?²?²?š« »U?I?Ž« w b?I?Ž wð«cë rJ(« W?DK ÃË WM¹U?N?BKà W?F?ÐU?²Ã«  «—U?³? ?²?Ýô« …e?N?ł√ w rNz«d?E½Ë ¢AIC¢ W?OJ¹d?Äô« Æ¢”ULŠ¢ WÂdŠ b{ »d(« w ÊËUF²Kà  UŠd²IÄ ‰œU³ð tÃöš Èdł e1Uð „—u¹u?O½ W?H?O?× XÃU?Á ¨ ŸU?L?²?łô« «c¼ q¦?Ä bI?Ž vë  œ« w²Ã« »U?³?Ýô« vÃ≈ …—U?ý« w Ë ·d?F¹ ¢ X?OÐ 5ý ¢ wKOz«d??Ýô« wKš«bë sÄô« “U?N? ł ôË W?OJ¹d??Äô«  «dÐU?<« ô ò t½« W?O?J¹d?Äô«
 10. 10. «u?L? ?²?I¹ Ê√ vKŽ 5O?MOD KHë YŠ ÊU?³½U?'« ‰ËU?×?O?Ý p?ÃcÃË ¢”U?L?Š¢ © W?Âd?Š ® sŽ d?O?¦Jë Æ å UÄuKFÄ sÄ rN¹bà UÄ ULNFÄ ‰ö²?Šô« b{  UL−?Në sŽ 5ÃËR *« rŠd¹ sà t½QÐ œb¼ Ícë © Ê“UÄ uЫ ® ”U?³Ž œuL×?Ä UÄ√ sÄ_« …e??N?ł√ lÄ ¢ ”U??L?Š ¢ W??Âd?Š lL??Á oO? M?ð vë W?OKO?z«d?Ýô« W??×K *«  «u?I?ë ò U?Žœ b??I? ¨ ¢ w²ÂdŠ b{ WÂd²AÄ WOMOD K ≠ W?OKOz«dÝ«  UOKLŽ rOEMð WO½UJÄ« vKŽ ΫœbAÄ ¨å WOMOD KHë Æ wð«cë rJ(« oÞUMÄ qš«œ wÄöÝô« œUN'«Ë ¢ ”ULŠ U¼«bFð qÐ jI 5ÃËR *«  U×¹dB?ð vKŽ qOz«dÝ«Ë wð«cë rJ(« WDKÝ 5Ð ržUM²Ã« dB²I¹ rÃË sÄô«  «u??Á XL¼«œ ±ππ∂ © ”—U??Ä ® —«–¬ ∂ wH?? ¨ ‰U?I? ²? Žô«Ë W??L¼«b*«  U??OKL??Ž oO? ?Mð vë t³?²Að 5OMOD KHë 5MÞ«u*«  «d?AŽ XKI²?Ž«Ë WOÐdGë W?HCë ‰ULý 5?Mł WO½bÄ WDK Kà W?FÐU²Ã«  ULO Ä w WKŁU2  UL¼«bÄ WKLŠ wKOz«dÝô« ‰ö²Šô« œuMł sý ULO ¢”ULŠ¢ WÂd( rNzUL²½UÐ Æ WM¹b*UÐ WDO;« oÞUM*« w 5¾łöë
 11. 11. ©±® rÁ— o×KÄ WOMOD KHë WÄËUI*«  UÂdŠ b{ WOMOD KHë WÞdAë UNÐ XÄUÁ w²Ã« WOŽUL'« ‰UI²Žô«  öLŠ 5KI²F*« WKL(« a¹—Uð ”UL( ¡UL²½ô« WLN²Ð UMÞ«uÄ ≥µ‰UI²Ž« ±ππ¥Ø∏ر¥ WOÞ«dI1bë WN³'« vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð ÎUB ý ±≥ wëuŠ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥Ø∏Ø≤π WOÞ«dI1bë WN³'« vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð 5MÞ«uÄ µ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥ØπØ∂≠µ wÄöÝù« œUN'« vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð ÎUB ý ∂µ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥Ø±∞ر¥≠±≥ WOÞ«dI1bë WN³'« vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð ÎUB ý µ∂ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥Ø±∞Ø≤ ”ULŠ vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð ÎUB ý ≤∞∞ wëuŠ XKLý  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥Ø±∞ر¥≠±≥ wÄöÝù« œUN'« vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð ÎUB ý ±µ∞ wëuŠ VÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥Ø±±Ø±± W¹—«bł  «—UFý WÐU²Â WLN²Ð ÎUMÞ«uÄ ±µ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ¥Ø±≤ر≥ wÄöÝù« œUN'« …œUÁ sÄ 5MÞ«uÄ WFЗ√ ‰UI²Ž« ±ππµØ±Ø≤¥ WOÞ«dI1bë WN³'« —œ«u sÄ ÎUB ý ¥≤ wëuŠ VÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππµØ≤Ø∑≠∂ wÄöÝù« œUN'« vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð ÎUMÞ«uÄ ≥∞ wëuŠ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππµØ≤Ø∑≠∂ WO³FAë WN³'« lÄ ¡UL²½ô« WLN²Ð 5MÞ«uÄ ¥ ‰UI²Ž« ±ππµØ≤رµ ”ULŠ WÂd( ¡UL²½ô« WLN²Ð UMÞ«uÄ ∂∞ wëuŠ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππµØ≤Ø≤∂≠≤µ ”ULŠ WÂdŠ Íb¹RÄ sÄ ÎUB ý ∂µ wëuŠ ‰UI²Ž« ±ππµØ≥Ø≤≤ wÄöÝù« œUN'«Ë ”ULŠ WÂdŠ Íb¹RÄ sÄ ÎUB ý ±µ∞ wëuŠ ‰UI²Ž« ±ππµØ¥Ø±∞≠π ”ULŠ WÂdŠ vÃ≈ ¡UL²½ô« WLN²Ð 5MÞ«uÄ π wëuŠ ‰UI²Ž« ±ππµØµØ± ”ULŠ WÂdŠ vë ¡UL²½ô« WLN²Ð UMÞ«uÄ ≤¥ wëuŠ ‰UI²Ž« ±ππµØ∂Ø≤µ WO³FAë W³'« vë ¡UL²½ô« WLN²Ð UMÞ«uÄ ±≤ ‰UI²Ž« ±ππµØ∑Ø≤± ©h ý ±∞∞ vëu−Ð —bIð® ”ULŠ WÂdŠ vë ¡UL²½ô« WLN²Ð 5MÞ«u*« sÄ  «dAFë ‰UI²Ž« ±ππµØ∑ر≤ ”ULŠ WÂdŠ vë ¡UL²½ô« WLN²Ð UMÞ«uÄ ≥∞ ‰UI²Ž« ±ππµØ∏Ø≤π ”ULŠ WÂdŠ vë ¡UL²½ô« WLN²Ð UMÞ«uÄ ≤µ vëuŠ ‰UI²Ž« ±ππµØ±∞Ø¥ vÄöÝô« œUN'« WÂdŠ vë ¡UL²½ô« WLN²Ð sÞ«uÄ WzUÄ u×½ ‰UI²Ž« ±ππµØ±±Ø≤
 12. 12. WKL(« a¹—Uð 5KI²F*« π∂ Ø ≤ Ø ≤µ ÆWOÐdGë WHCë w ÎUOMOD K ¥∞ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ π∂ Ø ≤ Ø ≤∂ Æ UL¼«bÄ WKLŠ ‰öš ÎUOMOD K ÎUMÞ«uÄ ±∏∑ wëuŠ ‰UDð WOÐdGë WHCë ÊbÄ w  ôUI²Ž« π∂ Ø ≥ Ø µ ÆWOÐdGë WHCë ÊbÄ w 5OMOD K 5MÞ«uÄ π qI²Fð WDK ë π∂ Ø ≥ Ø µ Æ…ež ŸUDÁ w ¢”ULŠ¢ WÂdŠ lÄ nÞUF²Ã« WLN²Ð ÎUMÞ«uÄ ¥∞∞ wëuŠ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ∂ Ø ≥ Ø ∂ ÆWOÐdGë WHCë ‰ULý 5Mł WM¹bÄ w 5OMOD KHë  «dAŽ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ∂ Ø ≥ Ø ∂ ÆWOÐdGë WHCë »uMł r( XOÐ WM¹bÄ w ÎUMÞ«uÄ ≤µ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ∂ Ø ≥ Ø π Æ …ež ŸUDÁ w ¢”ULŠ¢ WÂdŠ ¡UCŽ√ sÄ rN½√ bI²F¹ 5MÞ«uÄ ‰UI²Ž« ±ππ∂ Ø ≥ Ø ±µ Æ …ež w 5OMOD K 5MÞ«uÄ ¥ qI²Fð WDK ë  «—UGë bI²M¹ WÂd×Kà ÊUOÐ l¹“uð bFÐ wÄöÝù« œUN'« WÂdŠ —UB½√ sÄ ÎUMÞ«uÄ ≤∞ XÃUÞ  ôUI²Ž« WKLŠ ±ππ∂ Ø ≥ Ø ≤∞ ÆUNMÄ wð«cë rJ(« WDKÝ nÁuÄË ÊUM³Ã vKŽ WO½uONBë ±ππ∂ Ø ≥ Ø ≥∞ Æ fKÐU½ WM¹bÄ ” w ÕU−Më WFÄUł »öÞË …cðUÝ√ sÄ ÎUMÞ«uÄ µµ qI²Fð WDK ë ±ππ∂ Ø ¥ Ø µ ÊuÃËR ÄË ÿUŽËË błU Ä WLz√ rNMOÐ WOÐdGë WHCë w 5MÞ«uÄ ±∞ qI²Fð wð«cë rJ(« WDKÝ  UOAOKÄ Æ WOŽUL²ł« ÊU' sŽ rN²ÁöFÐ t³²A¹ ÎUMÞ«uÄ ∑∞  öI²Ž« tðUOAOKOÄ Ê√ sKF¹ …ež ŸUDÁ w wzUÁuë sÄ_« ‰ËR Ä ÊöŠœ bL×Ä ±ππ∂ Ø ¥ Ø ±∞ Æ ¢”ULŠ¢ WÂdŠ lÄ W¹«bÐ cMÄ wÄöÝù« œUN'«Ë ¢”ULŠ¢ w²ÂdŠ sÄ 5KI²F*« œbŽ Ê√ wð«cë rJ(« WDKÝ w ÊuÃËR Ä sKŽ√ ±ππ∂ Ø ¥ Ø ±≥ ÆsÞ«uÄ π∞∞ mKÐ ±ππ∂ Ø ≤ Ø ≤µ w  √bÐ w²Ã« WKL(« ‰ULŽQÐ rzUIë W׳ bL×Ä VÃUDë ÊuKI²F¹Ë ÕU$« WFÄUł ÂdŠ ÊuLײI¹ wð«cë rJ(« UOAOKÄ sÄ œ«d √ ±ππ∂ Ø ¥ Ø ≤∞ sÄ Âu¹ q³Á WFÄU'« w nþu*« ÁbÃ«Ë XKI²Ž« WDK ë X½UÂË ¨ tOKŽ —UMë ‚öÞ« bFÐ W³KDë fK−Ä fOz— Æ tÃUI²Ž« ÁU³²ýöà tÃUI²ŽUÐ W¹d³Fë WÃËbë VÃUDð wMOD K jýU½ u¼Ë ‰uGë ÊU½bŽ ‰UI²Ž« sKFð wð«cë rJ(« WDKÝ ±ππ∂ Ø ¥ Ø ≤¥ Æ ‰ö²Šô« WÄËUI0 t²ÁöFÐ Æ …ež ŸUDÁ w wÄöÝù« œUN'« WÂdŠ rÝUÐ wLÝdë Àbײ*« «eŽ c U½ aOAë qI²Fð wð«cë rJ(« WÞdý ±ππ∂ Ø ¥ Ø ≤µ ∫WEŠöÄ WOKOz«dÝù«  UDK ë X½U ΫełUŠ ±µ qÐUIÄ nOÁuð ełUŠ ≥∞ u×½ ÎUOÃUŠ …ež ŸUDÁ w wMOD KHë wð«cë rJ(« WÞdý rOIð ÆtO —UA²½ô« …œUŽ≈ WOKLŽ q³Á ŸUDIë w UNLOIð
 13. 13. ©≥® rÁ— o×KÄ wð«cë rJ(« oÞUMÄ w 5O U×Bë  ôUI²Ž« sÄ Ã–U/ ‰UI²Žô« V³Ý wH×Bë UNFÄ qLF¹ w²Ã« WN'« wH×Bë rÝ« ‰UI²Žô« a¹—Uð wÄö??Ýù« œU??N? −K?à XN??łË  U??ÄU??Nð« W??O? HK?š vKŽ bÐUŽ w½U¼ …ež w wÄöŽ≈ V²JÄ VŠU ±ππ¥ØµØ≤≤ e¹d¹≈ e?łU?Š wKŽ —U½ ‚öÞ« ÀœU?Š sŽ U?N?²?OÃËR? * ±ππ¥ØµØ≤∞ a¹—U²Ð —U??B½√ s?Ä 5KI??²? F*« w?ÃU¼√ tÐ ÂU??Á ÂU??B? ²? Ž« W??O?DGð ÊuMŽeë ‰œUŽ WOMOD KHë ¡U³½_« WÃUÂË π¥ØπØ∏ WDK ë Êu−Ý w wÄöÝù« œUN'« ÆWDK ë Èbà 5KI²F*« wÃU¼_ ÂUB²Ž« WODGð sLŠdë b³Ž œULŽ ”dÐ ”bÁ ¡U³½√ WÃUÂË π¥ØπØ∏ ¢”ULŠ¢ WÂd(  U½UOÐ Z¹Ëdð `²¹dý d¼UÞ d²¹Ë— ¡U³½√ WÃUÂË V²JÄ d¹bÄ ¢”ULŠ¢ WÂd(  U½UOÐ Z¹Ëdð `²¹dý dÄUŽ WOJ¹dÄ_« …eHK²Ã« WJ³ý Èbà —uBÄ π¥Ø≤∞Ø≤∂ C.B.S WŽËdAÄ dOž  UÞUAMà WHO×Bë WODGð ‰öI²Ýô« WHO× d¹d% fz— ÍËUDHBë ¡öŽ π¥Ø±∞Ø≤∂ WŽËdAÄ dOž  UÞUAMà WHO×Bë WODGð ‰öI²Ýô« WHO× w wH× —d×Ä Êu¼b*« U¹d“ πµØ≤Øπ WŽËdAÄ dOž  UÞUAMà WHO×Bë WODGð ‰öI²Ýô« WHO× w wH× —d×Ä —uBMÄ uÐ√ WODŽ πµØ≤Øπ WŽËdAÄ dOž  UÞUAMà WHO×Bë WODGð ‰öI²Ýô« WHO× w wH× —d×Ä ÷UO bL×Ä πµØ≤Øπ WLNð Í√ tà tłË rà W U×BKà ÊöI Ž V²JÄ œULŠ bLŠ√ πµØ≤Øπ wŠ —U?−H½« VI?Ž b?IŽ wH?× d9R?Ä qO? UHð d?A½ WOÝbI*« —UNMë WHO× u½uMë d¼UÞ πµØ≥Ø∑ Ê«u{— aOAë …ež w  UNł«uÄ WODGð ¡UMŁ√ w³K(« ‰ULł πµØ¥Øµ ¢WDK ë vKŽ ÷d%¢  ôUIÄ WÐU²Â sÞuë WHO× d¹d% f}z— `ÄU Ä uÐ√ bOÝ πµØ¥Ø±∞ WLNð Í√ tà tłuð rà sÞuë WHO× d¹d% fOz— VzU½ bLŠ Í“Už ±ππµ إر≥ ¢”ULŠ¢ WÂdŠ sŽ —œU ÊUOÐ dA½ WOÝbI*« —UNMë WHO× u½uMë d¼UÞ ±ππµØ±∞Øπ wð«cë rJ(« oÞUMÄ w  ôUI²Žô« ¡U³½≈ dA½ WOÝbI*« ”bIë WHO× wLKFë d¼UÄ πµØ±≤Ø≤∏ vÃË_« W×HBë vKŽ  U dŽ sŽ d³š dA½ ÂbŽ …UO(« WHO× WÄöÝ s1√ ±ππ∂Ø≤Ø≤∑ wð«cë rJ(« oÞUMÄ w  ôUI²Žô« ¡U³½√ dA½ …b¹b'« …UO(« WHO× u²LŠ ‚“— ±ππ∂Ø≤Ø≤∑ ‰Uł— U¼d?³²Ž« …e?ž ¡vÞUý vKŽ —U?LŠ …—u ◊U?I²Ã« W U×Bë WÃUÂË »U ( qLF¹ —uBÄ s¹bë —u½ e¹U ±ππ∂ صر≥ wð«cë rJ(« oÞUM* TO ð WDK ë WO ½dHë
 14. 14. ©≤® rÁ— o×KÄ …dOš_« WKL(« w WOMOD K  U ÝRÄ b{ WOMOD KHë WÞdAë UNðcH½ WL¼«bÄ  öLŠ  UEŠöÄ W ÝR*« a¹—U²Ã« W?OKL?Ž vÃ≈ «ËbL?ŽË ¨ Îö?Oà W?FÄU?'« vM³?Ä ÂU?ײ?Á« w WDK ë WÞd?ý sÄ ≤∞∞ „—U?ý …ež w WOÄöÝô« WFÄU'« ±ππ∂Ø≥Ø∑ Ë« »«uÐô« rOD×?²Ð U?NÃöš «u?ÄUÁ  U?ŽU?Ý XÝ u×½  d?L?²Ý« U?NO½U?³?Ä w gO²?Hð ”«d?Š sÄ Î«œb?Ž «uK?I?²?Ž«Ë ¨ ”u?²? ?³?Ýô« n?I?Ý« «u?Že½Ë ’U? dÃUÐ U?NÃU??H?Á« `²? ÆWOKLFë ‰öš WFÄU'« WO?ŽUL?²ł«  U ?ÝRÄË  U?OFL?ł b{ WDK ë U?OAOK?Ä UN²Mý W?L¼«bÄ  ö?LŠ  œ√ sÄ …d²Hë ‰öš …—œU?BÄ X9 U?LO? ¨ w½U?³*«Ë dðuO?³?ÄuJë …eN?ł« q¦?Ä  UJK²L?*« sÄ dO?¦Jë ·öð«  U ÝRÄË  UOFLłË błU Ä π∂Ø≤Ø≤µ ÷U¹— vë rNÓU?MÄ sÄ ‰U?HÞô« qI½ w W?Äb?? ?²? *«  ö? U?(« q¦?Ä Èd??š«  UJK²2 W¹dOš ±ππ∂Ø≥Ø∑ v²ŠË Æ UNOKŽ Êu dA¹ ¢ ”ULŠ ¢ WÂd( s¹b¹RÄ Ê« WDK ë bI²Fð ‰UHÞ« ÂUB²?Ž« o¹dH²Ã ÃU−Më WF?ÄUł wð«cë rJ(« WDKÝ UOAOKÄ œ«d? « sÄ  «dAFë r¼«œ vKŽ WDK ë Âu?−¼ Èœ« bÁË ¨ WDK ë  U?Ý—U2 vKŽ ÎUłU?−²?Š« W³KDë t?LE½ wÐöÞ w WOMÞuë ÕU−Më WFÄUł ±ππ∂Ø≥Ø≥∞ qÄ«u?Š  U?³ÃUÞ VO? « U?LO?  U?ÁUM²?š«Ë Õ«d?−Ð »öÞ ±∞ u?×½ WÐU? « vë W?³KDë fKÐU½ Æ UNOÝ—bÄË WFÄU'« W³KÞ sÄ œbŽ ÂUײÁô« W¹UN½ w qI²Ž«Ë ¨ ÷UNłôUÐ ÊU? W?F?ÄU?'« Âd?Š ÂU×?²?Á« sŽ  U? d?Ž d?ÝU¹ wð«cë r?J(« WDKÝ fOz— —«c?²?Ž« rž— fOz— ‰U?LŽQÐ rzU?Ië W×?³ b?L×?Ä VÃUDë ‰U?I²?Žô WF?ÄU'« ÂU?ײ?Á« «ËœËUŽ tÃU?ł— WOMÞuë ÕU−Më WFÄUł ±ππ∂Ø¥Ø≤Æ WFÄU'« qš«œ tÃU?I²Ž« q³Á VÃUDë ÁU&UÐ —UMë WÞdAë œ«d? « oKÞ« bÁË W³KDë fK−Ä Æ …œ—Ë uЫ bL×Ä ‰UI²Ž« Âu¹ tKë «dÐ 5LKF*« —«œ WL¼«bÄË ÂUײÁ« - 5LKF*« —«œ ±ππ∂ Ø ≥ Ø π W??³KD?ë b??Š√ «Ëœ—UÞ s¹cë wM?OD K?Hë sÄ_« d?? UMŽ q?³? Á sÄ W??F? ÄU??'« ÂU??×? ²? Á« - X¹e¹dOÐ WFÄUł ±ππ∂ Ø µ Ø ±µ W??N?ł v?Ã≈ ÁœU?O? ²? Á« q³??Á tzö??Ä“ ÂU?Ä√ Õd??³*« »d??CÃUÐ t??OK?Ž «Ëb?²? Ž« rŁ ¨ÁuK?I?²? Ž«Ë ÆWÃuN−Ä
 15. 15. ÀœU(« ÀœU(« WIDMÄ sÞ«u*« rÝ« a¹—U²Ã« QD?)« o¹dD?Ð —UM?ë wMO?D K? wÞd?? ?ý t?? ?OKŽ o?KÞ√ U×¹—√ «uAë bÐUŽ —ULŽ ±ππ¥ØµØ±≥ W??IDMÄ WÞd??Aë ‰u?šœ W??³? ÝUM0  ôU?H? ²?Š« ‰ö??š ÆU×¹—√ s−??Ý v?Ã≈ qI½Ë ±ππ¥Ø∂Ø≤∂ Âu¹ t??OK?Ž i³??Á …ež s−Ý ŸuÐdł rýU¼ b¹d ±ππ¥Ø∑Ø∂ XEŠô wzUC?Á Ê–≈ ÊËœ qI²Ž« tÃU?I²Ž« b?FÐ ¨ …ež  UÐU?? « œu??łË t½U??L? ?¦? ł XLK? ð U??ÄbMŽ t?ðd??Ý√ Æ`¹dA²Ã« d¹dIð w ¡Uł ULŽ nK² ð ¡UMŁ√ ÊU?³Aë sÄ Èd?š√ W?ŽuL?−ÄË W?ÞdAë t?²H?ÁË√ …ež ŸUDÁ dŽUAë Õö ±ππ¥Ø∏Ø≤∞ ‰UłdÐ l œË VA½ Ϋ—U?−ý sJà 5Äd−Ä sŽ U?N¦×Ð Èœ√ U2 ¡«uNë w ÎU?Oz«uAŽ —U?Më ‚öÞ≈ vÃ≈ WÞdAë Æ tK²IÄ vÃ≈ 5Ð VA?½ ·ö?š q( q?šb?²Ã« t??²ÃËU??×? Ä bMŽ q²??Á bOà XOÐ wÃu)« s Š ‰UC½ ±ππ¥Ø∏Ø≤∏ wzU?? ? Áu?ë sÄ_«Ë W?? ? ÝUzd?ë sÄ√ sÄ W?? ? Žu?? ? L? ? −? ? ?Ä Æ wMOD KHë W¹dJ? ?Ž …b??ŠË 5?Ð jÝu??²Ã« t??²ÃËU??×? Ä ¡UMŁ√ q²??Á …ež ŸUDÁ Íd ¹ bz«dë ±ππ¥ØπØπ ÂUÄ√ wzUÁuë sÄ_« sÄ …bŠËË ¢”ULŠ¢ WÂd( WFÐUð hLNë Æ t²OÐ 5KB?*« ÁU??&UÐ —U?Më WÞd??A?ë XIKÞ« U?? ÄbMŽ «uK?²? Á w 5D K b− Ä ÎUMÞ«uÄ ±¥ ±ππ¥Ø±±Ø±∏ ÆWOLKÝ …d¼UEð o¹dH²Ã 5D K b− Ä Ã—Uš …ež WM¹bÄ ¨ wzUÁuë sÄ_« q³Á sÄ ±ππµØ±Ø±µ w qI²Ž« Æ tFÄ oOIײë ‰öš V¹cFM²Ã« X%  UÄË wzUÁuë sÄ_« qI²FÄ WD¹öł ÊULKÝ ±ππµØ±Ø±∏ U×¹—√ w ÍbM'« bL×Ä ±ππµØ¥Ø± Êu Ëd?FÄ r¼Ë W?O½bÄ ÎUÐU?OŁ ÊËbðd¹ Êu×K ?Ä Ácš√ UOÃU³ł rO Ä tOKŽ «u?IKÞ√Ë …ež sÄ WDK Kà  «—U?³ ²Ý« ‰U?łd ƒU dë ¡vÞUAë rO Ä WM¹«“dë s1√ ±ππ∂Ø≤Ø≥ WDK? ë sÄ Êu??×K ? Ä t?L? ×? ²?Á« ‰eM?Ä qš«œ ö?²? Á ÃdŽ_« dLŽ Ë ÆWOMOD KHë fKÐU½ s−Ý qÒOLł œuL×Ä ±ππ∂Ø ∑Ø≥∞ ÆÍeÂd*« fKÐU½ s−Ý w V¹cF²Ã« X% q²Á ÁU??&UÐ ÂdJÃuÞ s−??Ý WÞd??ý t?IK?Þ√ ’U? dÐ q²??Á ÂdJÃuÞ …b¹«b(« rO¼«dЫ ±ππ∂Ø∏Ø≤ qÒO?L?ł œU?N?A?²Ý« vK?Ž ÃU−?²?Šöà «u?F?L?& 5O½b?Ä WO?ÝUO?Ý WOHKš vKŽ 5O?MOD K ‰UI²?Ž« —«dL?²Ý«Ë ÆWDK ë Êu−Ý w U×¹—√ s−Ý w½UO²Hë œËË«œ bOý— ±ππ∂Ø ±≤Ø ¥ w wÞd?ý tO?KŽ UN?IKÞ√ W? U — ±≥ u?×MÐ VO? √ qOŽULÝ« nÝu¹ ÆULNMOÐ ‰«bł dŁ« s− ë fKÐU½ s−Ý UÐU³Ã« œuL×Ä ±ππ∑ Ø ≤ ر s×?? Ý w tà ÷d?? Fð b¹b?? ý V¹c?? Fð V³?? Ð q²?? Á ÆfKÐU½
 16. 16. oÞUMÄ qš«œ UNzöLŽË WO½uONBë  «—U³ ²Ýô« …eNł√ rN²ÃU²ž« ÊuOMOD K ¡UDA½ ÆWK²Ië W³ÁUFÄ Ë√ ¨rN²¹ULŠ sÄ wð«cë rJ(« WDKÝ sJL²ð rÃË wð«cë rJ(« ÀœU(« ÀœU(« WIDMÄ sÞ«u*« rÝ« a¹—U²Ã«  u*« v²Š Áu?ÐcŽË „UÐUAKà ¡ö?LŽ t?HD²š« …ež WŠuK d U½ ±ππ¥Ø∂Ø≤≥ Æ ¢”ULŠ¢ WÂdŠ w tÞUA½ V³ Ð ÂU?¼«d?Ð√ vŽb?¹ „U?ÐU?? ? ? ?A?ë w j?ÐU?? ? ? ?{ Ÿ—“ f½u¹ ÊUš bÐUŽ w½U¼ ±ππ¥Ø±±Ø≤ w WK³M?Á 5OK×?Ä ¡ö?L?Ž …b?ŽU? ?0 w½U?L?×½ ·d?ŽË ÁœU?N? A?²?Ýô U¼—U?−?H?½« Èœ√ tð—U?O?Ý œU??N? '« W??Âd??Š ·u?? H? w tÞU??AM?Ð bÐU??Ž Æ wÄöÝù« tÃeMÄ Ã—Uš t?OKŽ —UMë „UÐUAKà ¡ö?LŽ oKÞ√ U×¹—√ wžU¹ rO¼«dÐ≈ π¥Ø±≤Ø≤≤ ‰u?I?ðËÆ tðu?Ä sÄ b??ÂQ?²Kà t?? ¼bÐ «u?ÄU??Á rŁ wžU¹ Ê√ W?O½u?O?N? Bë  «—U?³? ?²?Ýô« …e?N?ł√ Æ©”ULŠ® WÂdŠ w ÎU¹dJ Ž ÎôËR Ä ÊU œUN?A²?Ý« vÃ≈ Èœ√ w(« w ‰eMÄ w —U?−H½« aOAë wŠ qO× ‰UL ±ππµØ¥Ø≤ 5M?Þ«u*« s?Ä d?? ? š¬ œb?? ?Ž W?ÐU?? ? ≈Ë W?? ? FЗ_« Ê«u{— fŽbë bOFÝË u¼Ë gÐUÐœ ‰U??C½ vH??²?š« U??L?O? ¨ ÕËd??−Ð ÊU Š -UŠË qO?× ÊU?ÂË ¨WDK ë t?²KI²?Ž« ÊU?OŽ b¼U?ý bOFÝ ‰öÐË “U?? ? N? ? ?'« w ¡U?? ? C? ? ?Ž« gÐUÐœË ÊU?? ? ? ? ?ŠË fŽbë ©”ULŠ® WÂd( ÍdJ Fë U2 tÃe?MÄ Ã—U??š —UMë Êu?? ×K ? Ä t??OK?Ž oKÞ√ TÞUAë rO Ä Uł«u)« œuL×Ä ±ππµØ∂Ø≤≤ ¡UDA½ s?Ä U?ł«u?)«Ë ¨ ÁœU??N?A?²? Ý« vÃ≈ Èœ√ Æ wÄöÝù« œUN'« WÂdŠ U?N? Ž—“ W?H?ÝU½ …u??³?Ž WDÝ«u?Ð ‰eMÄ d?O? −?Hð …ež —UHMë rO¼«dÐ≈ ±ππµØπر≤ `ÃU??B?à ÊuKL??F?¹ rN½« b??I? ?²? F¹ ÊuÃu?? N? −? Ä bł«u²¹ ÊU WO½uONBë  «—U³ ²Ýô« …eNł« ÍdJ ?Fë “UN?'« ¡UDA½ sÄ u¼Ë —U?HMë tO? Æ¢”ULŠ¢ WÂd( …u³Ž WO½uONBë  «—U³ ²Ýô« …eNł« XŽ—“ UO¼ô XOÐ ‘UOŽ vO×¹ ±ππ∂رص sŽ oŠô XÁË w UNðd− Ë tHðU¼ w WHÝU½ W?ÂdŠ …œU?Á “eÐ√ b?Š√ ‘UO?Ž b?O?NAÃ«Ë ¨b?FÐ Æ 5¹dJ Fë ¢”ULŠ¢

×