Tt1279 Lv

837 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tt1279 Lv

 1. 1. GÇzes apkures iekÇrta Euromaxx TT 1279 LV 6 720 610 421- 00.1O ZWC 24-1 MF2A 23 ZWC 24-1 MF2K 23 ZWC 24-1 MF2A 31 ZWC 24-1 MF2K 31 ZWC 28-1 MF2A 23 ZWC 28-1 MF2K 23 ZWC 28-1 MF2A 31 ZWC 28-1 MF2K 31 ZC 28-1 MF2A 23 ZC 28-1 MF2K 23 ZC 28-1 MF2A 31 ZC 28-1 MF2K 31 6 720 610 478 LV (24.07.2002.)
 2. 2. Saturs Saturs 6. IndividuÇlie noregulïjumi 26 6. 1. MehÇniskie noregulïjumi 26 Dro‰¥bas norÇd¥jumi 3 6. 1. 1. MembrÇnas tipa izple‰anÇs tvertnes ietilp¥bas noteik‰ana 26 TekstÇ izmantotie simboli 3 6. 1. 2. Apkures turpgaitas temperatras noregulï‰ana 26 1. IekÇrtas dati 4 6. 1. 3. Apkures sk¿a raksturl¥knes izmain¥‰ana 27 1. 1. Atbilst¥ba Eiropas Savien¥bas (ES) normÇm 4 6. 2. Bosch Heatronic noregulï‰ana 27 1. 2. Tipu pÇrskats 4 6. 2. 1. Bosch Heatronic apkalpo‰ana 27 1. 3. PiegÇdes komplekts 4 6. 2. 2. Apkures sk¿a slïguma veida izvïle (servisfunkcija 2.2) 28 1. 4. IekÇrtas apraksts 4 6. 2. 3. KarstÇ dens tvertnes uzsild¥‰anas jaudas 1. 5. Piederumi (sk. ar¥ cenrÇdi) 5 noregulï‰ana (servisfunkvija 2.3) 29 1. 6. IekÇrtas izmïri 5 6. 2. 4. Aptures intervÇla noregulï‰ana 1. 7. IekÇrtas uzbve/funkcionÇlÇ shïma 6 (servisfunkcija 2.4) 29 1. 8. ElektriskÇ shïma 10 6. 2. 5. MaksimÇlÇs turpgaitas temperatras 1. 9. Tehniskais raksturojums 12 noregulï‰ana (servisfunkcija 2.5) 30 6. 2. 6. Nejut¥bas zonas (∆t) noregulï‰ana 2. Noteikumi 14 (servisfunkcija 2.6) 30 6. 2. 7. Apkures jaudas noregulï‰ana 3. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana 15 (servisfunkcija 5.0) 31 3. 1. Svar¥gi norÇd¥jumi 15 6. 2. 8. Bosch Heatronic noregulïto vïrt¥bu 3. 2. UzstÇd¥‰anas vietas izvïle 15 nolas¥‰ana 32 3. 3 MontÇÏas plates un uzkares kopnes uzstÇd¥‰ana 16 7. Noregulï‰ana atbilsto‰i izvïlïtajam 3. 4. Cauru∫vadu montÇÏa 17 gÇzes veidam 33 3. 4. 1. Karstais dens ZWC iekÇrtÇm 17 7. 1. GÇzes noregulï‰ana 33 3. 4. 2. ZC iekÇrtas bez karstÇ dens tvertnes 17 7. 1. 1. Sagatavo‰anÇs 33 3. 4. 3. Apkure 17 7. 1. 2 Noregulï‰ana pïc sprauslu spiediena metodes 33 3. 4. 4. GÇzes pieslïg‰ana 17 7. 1. 3. Noregulï‰ana pïc gÇzes caurpldes metodes 35 3. 5. IekÇrtas montÇÏa 18 7. 2. PÇrbve uz citu gÇzes veidu 36 3. 6. Savienojumu pÇrbaude 19 8. Apkope 37 4. Pieslïgums elektrot¥klam 20 8. 1. RegulÇrie apkopes darbi 37 4. 1. IekÇrtas pieslïg‰ana 20 8. 2. CO un CO2 satura noteik‰ana dmgÇzïs 38 4. 2. Apkures temperatras regulatora, 8. 3. Apkures sistïmas iztuk‰o‰ana 38 tÇlvad¥bas vai taimera pieslïg‰ana 21 8. 4. Apkures sistïma ar radiatoriem vai 4. 3. ZC iekÇrtas: karstÇ dens tvertnes konvektoriem 38 pieslïg‰ana 21 9. Papildu informÇcija 39 5. IekÇrtas nodo‰ana ekspluatÇcijÇ 22 9. 1. K∫mju kodu pÇrskats 39 5. 1. Pirms iekÇrtas nodo‰anas ekspluatÇcijÇ 22 9. 2. GÇzes caurpldes noregulï‰anas parametri 5. 2. IekÇrtas ieslïg‰ana/izslïg‰ana 23 atbilsto‰i iekÇrtas ZWC 24-1 MF2K/MF2A… 5. 3. Apkures ieslïg‰ana 23 siltuma jaudai 40 5. 4. Apkures regulï‰ana 23 9.3. GÇzes caurpldes noregulï‰anas parametri 5. 5. ZC iekÇrtas ar karstÇ dens tvertni: atbilsto‰i iekÇrtas ZWC/ZC 28-1 MF2K/MF2A… karstÇ dens temperatras noregulï‰ana 24 siltuma jaudai 41 5. 6. ZWC iekÇrtas: karstÇ dens temperatras 9. 4. Sprauslas spiediena noregulï‰anas parametri noregulï‰ana 24 atbilsto‰i iekÇrtas ZWC 24-1 MF2K/MF2A… siltuma jaudai 42 5. 7. KarstÇ dens temperatra un daudzums 25 9. 5. Sprauslas spiediena noregulï‰anas parametri 5. 8. Vasaras reÏ¥ms atbilsto‰i iekÇrtas ZWC/ZC 28-1 MF2K/MF2A… (tikai karstÇ dens sagatavo‰ana) 25 siltuma jaudai 43 5. 9. Pretsala aizsardz¥ba 25 5. 10. K∫mju novïr‰ana 25 5. 11. Velkmes kontrole 25 5. 12. Sk¿a blo˙ï‰anas aizsardz¥ba 25 2
 3. 3. Dro‰¥bas norÇd¥jumi Dro‰¥bas norÇd¥jumi TekstÇ izmantotie simboli Sajtot gÇzes smaku TekstÇ dro‰¥bas norÇd¥jumi iekrÇsoti pelïkÇ B Noslïgt gÇzes krÇnu (sk. 22. lpp.). krÇsÇ un atz¥mïti ar br¥dinÇjuma tr¥sstri. B Atvïrt logus. B Nelietot elektriskos slïdÏus. ·ie uzraksti norÇda kaitïjumu pakÇpi, kas rodas, ja netiek B Nodzïst atklÇtu liesmu. veikti pasÇkumi to novïr‰anai. B Izejot no telpas, izsaukt gÇzes piegÇdes uz¿ïmuma • Uzman¥bu noz¥mï, ka var rasties nelieli materiÇlie vai specializïtas un sertificïtas firmas speciÇlistus. zaudïjumi. Sajtot dmgÇzu smaku • Br¥dinÇjums noz¥mï, ka cilvïki var gt nelielas B Izslïgt iekÇrtu (sk. 23. lpp.). traumas vai var rasties lieli materiÇlie zaudïjumi. B Atvïrt logus un durvis. • B¥stami noz¥mï, ka cilvïki var gt smagas traumas. ±pa‰i b¥stamos gad¥jumos pat apdraud dz¥v¥bu. B Izsaukt specializïtas un sertificïtas firmas speciÇlistus. NorÇd¥jumi tekstÇ apz¥mïti ar ‰o simbolu. UzstÇd¥‰ana, pÇrveido‰ana B UzstÇd¥t un pÇrveidot iekÇrtu dr¥kst tikai specializïtas un sertificïtas firmas speciÇlisti. i NorÇd¥jumi no pÇrïjÇ teksta atdal¥ti ar horizontÇlÇm l¥nijÇm. B Nav pie∫aujams patva∫¥gi pÇrveidot iekÇrtas dmgÇzu NorÇd¥jumi satur svar¥gu informÇciju par tiem gad¥jumiem, novad¥‰anas elementus. kas nerada draudus cilvïkiem un iekÇrtai. B Izmantojot dmgÇzu novad¥‰anas veidu B33 ZWC/ZC 24/28-1 MFA : piepldes-nosces ventilÇcijas Paskaidrojumi atveres durv¥s, logos un sienÇs nedr¥kst samazinÇt vai ZWC/ZC 24/28-1 MFK : attiecas tikai uz ‰¥m iekÇrtÇm. noslïgt. Iebvïjot bl¥vrÇmju logus, jÇnodro‰ina ZWC/ZC 24/28-1 MFA : attiecas tikai uz ‰¥m iekÇrtÇm. deg‰anai nepiecie‰amÇ gaisa pieplde. Apkope B Ieteikums lietotÇjam: noslïgt iekÇrtas apkopes l¥gumu ar specializïtu un sertificïtu firmu par iekÇrtas ikgadïjo apkopi. B LietotÇjs ir atbild¥gs par iekÇrtas dro‰¥bu un nekait¥gumu apkÇrtïjai videi. B Izmantot tikai oriÆinÇlÇs rezerves da∫as! SprÇdzienb¥stami un viegli uzliesmojo‰i materiÇli B IekÇrtas tuvumÇ nedr¥kst izmantot vai uzglabÇt viegli uzliesmojo‰us materiÇlus (pap¥ru, ‰˙¥dinÇtÇjus, krÇsas utt.). Deg‰anai nepiecie‰amais gaiss/telpas gaiss B Deg‰anai nepiecie‰amais gaiss/telpas gaiss nedr¥kst saturït b¥stamas gÇzveida vielas (piemïram, halogïnog∫de¿raÏus, kuru sastÇvÇ ietilpst hlora vai fluora savienojumi). TÇdïjÇdi tiek novïrsta korozijas veido‰anÇs. LietotÇja instruktÇÏa B LietotÇjam jÇbt iepaz¥stinÇtam ar iekÇrtas darb¥bas principiem un lieto‰anu. B LietotÇjam jÇnorÇda, ka vi¿‰ nedr¥kst veikt jebkÇdas izmai¿as iekÇrtÇ, kÇ ar¥ to remontït. 3
 4. 4. IekÇrtas dati 1. IekÇrtas dati 1. 3. PiegÇdes komplekts Apkures iekÇrta tiek piegÇdÇta divÇs iesai¿ojumu vien¥bÇs: 1. 1. Atbilst¥ba Eiropas Savien¥bas • pirmajÇ iesai¿ojumÇ atrodas apkures iekÇrta, (ES) normÇm nepiecie‰amie nostiprinljanas elementi (skrves un ·¥ iekÇrta atbilst spïkÇ eso‰ajÇm Eiropas Savien¥bas piederumi), kÇ ar¥ iekÇrtas tehniskÇs dokumentÇcijas direkt¥vu 90/396/EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG un komplekts; 92/42/EWG pras¥bÇm, kÇ ar¥ ES pÇrbauÏu protokolÇ • otrajÇ iesai¿ojumÇ atrodas montÇÏas plate. aprakst¥tajam tipveida paraugam. 1. 4. IekÇrtas apraksts IekÇrtas identifikÇcijas • IekÇrta paredzïta montÇÏai pie sienas ar pieslïg‰anu numurs dmenim. ZWC/ZC 24/28-1 MFK • IekÇrta paredzïta montÇÏai pie sienas, neatkar¥gi no ZWC 24-1 MF2K CE-0049-BL-3188 dme¿a un telpas izmïra. ZWC/ZC 24/28-1 MFA ZWC 28-1 MF2K CE-0049-BL-3187 • Siltummainis karstÇ dens sagatavo‰anai (ZWC). ZC 28-1 MFK CE-0049-BL-3724 • Bosch Heatronic vad¥bas modulis ar daudzfunkciju ZWC 24-1 MF2A CE-0049 BL 3185 indikÇciju (ekrÇns) un CAN – BUS pieslïgumu. ZWC 28-1 MF2A CE-0049 BL 3186 • Apkures dens spiediena manometrs. ZC 28-1 MFA CE-0049 BL 3721 • PastÇv¥ga jaudas regulï‰ana. Kategorija II2H 3+ • Apkures jaudas pazeminljanas iespïja, vienlaic¥gi Izpild¥jums (MFK) B11BS saglabÇjot maksimÇlo karstÇ dens jaudu. • Piln¥gu darba dro‰¥bu (atbilsto‰i EN 298) garantï Izpild¥jums (MFA) C12X, C32X, C42X, C52X, C82X, B32X Bosch Heatronic vad¥bas modulis ar jonizÇcijas 1. tabula liesmas kontroli un magnïtventi∫iem. • Pretsala aizsardz¥bas sistïma tikai apkures lokÇ un 1. 2. Tipu pÇrskats cirkulÇcijas sk¿a blo˙ï‰anas aizsardz¥ba. ZWC 24-1 MF2 K 23 • Temperatras sensors un apkures temperatras ZWC 24-1 MF2 K 31 regulators. ZWC 28-1 MF2 K 23 • Temperatras ierobeÏotÇjs (24 V elektriskÇs strÇvas ZWC 28-1 MF2 K 31 ˙ïdï). • Atgaitas hidrauliskais bloks: tr¥spakÇpju cirkulÇcijas ZC 28-1 MF K 23 sknis, atgaisotÇjs, net¥rumu atdal¥tÇjs, tr¥svirzienu ZC 28-1 MF K 31 ventilis, apkures ventilis (3 bar) un iztuk‰o‰anas krÇns. ZWC 24-1 MF2 A 23 • ZWC hidrauliskais bloks: termiski izolïts plÇk‰¿veida ZWC 24-1 MF2 A 31 siltummainis, karstÇ dens temperatras sensors, ZWC 28-1 MF2 A 23 karstÇ dens filtrs, caurpldes mïr¥tÇjs, caurpldes ZWC 28-1 MF2 A 31 ierobeÏotÇjs, karstÇ dens dro‰¥bas ventilis (10 bar) un pieslïgums karstÇ dens cirkulÇcijai (piederums). ZC 28-1 MF A 23 • ZC: iespïja pieslïgt karstÇ dens tvertnes NTC ZC 28-1 MF A 31 sensoru. 2. tabula • AutomÇtiskais atgaisotÇjs. • Izple‰anÇs tvertne. Z IekÇrta centrÇlapkurei W Siltummainis karstÇ dens sagatavo‰anai • Ìdens uzpild¥‰anas ier¥ce. C Euromaxx iekÇrtu sïrija • Potenciometrs karstÇ dens temperatras regulï‰anai. 24 Siltuma jauda 24 kW • KarstÇ dens prioritÇtes slïgums. 28 Siltuma jauda 28 kW MF Daudzfunkciju ekrÇns • Velkmes kontrole. ZWC/ZC 24/28-1 MFK K Pievienojama dmvadam • Ventilators. ZWC/ZC 24/28-1 MFA A Neatkar¥ga no telpas gaisa • Gaisa/dmgÇzu ¥scaurule dmgÇzïm un deg‰anai 23 Dabas gÇze H nepiecie‰amam gaisam, kÇ ar¥ CO/CO2 31 Sa‰˙idrinÇtÇ gÇze koncentrÇcijas dmgÇzïs mïrpunkts. ZWC/ZC 24/28-1 MFA GÇzes grupu indeksi atbilsto‰i EN-437: Indekss Wobbe skaitlis GÇzes grupa (15 °C) 23 11,4–15,2 kWh/m3 Dabas un naftas gÇze, 2H grupa 31 20,2–21,3 kWh/kg PropÇns/butÇns, 3+ grupa 3. tabula 4
 5. 5. IekÇrtas dati 1. 5. Piederumi (sk. ar¥ cenrÇdi) • DmgÇzu novad¥‰anas piederumi 80/80 un 80/110. ZWC/ZC 24/28-1 MFA • Iebvïjams Çra temperatras vad¥ts regulators. • Telpas temperatras regulators. • Piederums nr. 880 karstÇ dens cirkulÇcijas pieslïg‰anai. • Iebvïjams taimers. • Piederums nr. 949 karstÇ dens tvertnes • Komplekts iekÇrtas pÇrbvei uz citu gÇzes veidu. pieslïg‰anai (ZC). • PÇrbves komplekts montÇÏas plates horizontÇlam • KarstÇ dens tvertne (ZC). pieslïgumam pie firmas Junkers vertikÇli samontïtÇ pieslïguma (vecÇs iekÇrtas nomai¿a). 1. 6. IekÇrtas izmïri ZWC/ZC 24/28-1 MFK 236 350 ≥50 ≥50 ≥150 Ø130 ≥1000 320 320 850 101 747 364 103 13 = = 13 383 440 6 720 610 422-01.1O 1. att. ZWC/ZC 24/28-1 MFA ≥100 240 Ø80/110 Ø120 350 147 ≥50 ≥50 ≥150 Ø110 320 320 850 997 101 747 364 103 13 = = 13 383 440 6 720 610 421-01.1O 2. att. 13 MontÇÏas plate 101 Apvalks 103 AtvÇÏams vÇks 320 Uzkares kopne 5
 6. 6. IekÇrtas dati 1. 7. IekÇrtas uzbve/funkcionÇlÇ shïma 6.1 27 ZWC 24/28-1 MFK 26 39 411 35 6 33 29 30 32 ϑ 20 36 53 3 441 56 64 69 63 69.1 18 38 4 61 317 57 ECO 7 38.1 0 2 3 4 5 55 88 1 E max max 8.1 11 15 ϑ 407 93 6.3 361 413 355 409 91 406 13 84 14 43 44 45 46 47 48 6 720 610 425-02.3O 3 att. 3 Sprauslas spiediena mïrpunkts 45 GÇze 4 Heatronic 46 Aukstais dens 6 Katla bloka temperatras ierobeÏotÇjs 47 Apkures atgaita 6.1 Velkmes kontrole 48 Noteka 6.3 KarstÇ dens temperatras sensors 53 Spiediena regulators 7 Mïrpunkts pieslïgtÇs gÇzes spiedienam 55 Sieti¿‰ 8.1 Manometrs 56 GÇzes armatra ar trim magnïtventi∫iem 11 Apvads 57 GalvenÇ venti∫a ‰˙¥vis 13 MontÇÏas plate 61 K∫mju indikators un k∫mju novïr‰anas tausti¿‰ 14 Piltuvveida sifons 63 MaksimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 15 Dro‰¥bas ventilis (apkures lokam) 64 MinimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 18 CirkulÇcijas sknis 69 Regulïjo‰ais ventilis 20 Izple‰anÇs tvertne 69.1 Regulïjo‰Ç spiediena ventilis 26 Ventilis slÇpek∫a iepild¥‰anai 84 Elektromotors tr¥svirzienu vÇrsta piedzi¿ai 27 AutomÇtiskais atgaisotÇjs 88 Hidrauliskais slïdzis (tr¥svirzienu vÇrstam) 29 InÏektora sprausla 91 Dro‰¥bas ventilis (karstajam denim) 30 Deglis 93 Ìdens caurpldes regulators (regulïjams) 32 Kontroles elektrods 317 Daudzfunkciju indikators 33 Aizdedzes elektrods 355 KarstÇ dens siltummainis 35 Katla bloks 361 Iztuk‰o‰anas krÇns 36 Turpgaitas temperatras sensors 406 KarstÇ dens filtrs 38 Ìdens uzpild¥‰anas ier¥ce 407 Ìdens caurpldes ierobeÏotÇjs 38.1 Ventilis (piederums) 409 Pieslïgums karstÇ dens cirkulÇcijai 39 DmgÇzu plsmas dro‰inÇtÇjs 411 Degkamera 43 Apkures turpgaita 413 Caurpldes mïr¥tÇjs (turb¥na) 44 Karstais dens 441 Spiediena izl¥dzinljanas atvere 6
 7. 7. IekÇrtas dati ZC 28-1 MFK ar piederumu Nr. 949 karstÇ dens tvertnes pieslïg‰anai 6.1 27 26 39 411 35 6 33 29 30 32 20 36 53 3 441 56 64 69 63 69.1 18 4 61 317 57 ECO 7 0 2 3 4 5 55 88 1 E max max 8.1 11 15 361 13 84 14 43 44 45 46 47 48 6 720 610 422-11.1O 4. att. 3 Sprauslas spiediena mïrpunkts 48 Noteka 4 Heatronic 53 Spiediena regulators 6 Katla bloka temperatras ierobeÏotÇjs 55 Sieti¿‰ 6.1 Velkmes kontrole 56 GÇzes armatra ar trim magnïtventi∫iem 7 Mïrpunkts pieslïgtÇs gÇzes spiedienam 57 GalvenÇ venti∫a ‰˙¥vis 8.1 Manometrs 61 K∫mju indikators un k∫mju novïr‰anas tausti¿‰ 11 Apvads 63 MaksimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 13 MontÇÏas plate 64 MinimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 14 Piltuvveida sifons 69 Regulïjo‰ais ventilis 15 Dro‰¥bas ventilis (apkures lokam) 69.1 Regulïjo‰Ç spiediena ventilis 18 CirkulÇcijas sknis 84 Elektromotors tr¥svirzienu vÇrsta piedzi¿ai 20 Izple‰anÇs tvertne (piederums Nr. 949) 26 Ventilis slÇpek∫a iepild¥‰anai 88 Hidrauliskais slïdzis (tr¥svirzienu vÇrstam) 27 AutomÇtiskais atgaisotÇjs 317 Daudzfunkciju indikators 29 InÏektora sprausla 361 Iztuk‰o‰anas krÇns 30 Deglis 411 Degkamera 32 Kontroles elektrods 412 DiferenciÇlÇ spiediena starp¥bas slïdzis 33 Aizdedzes elektrods 441 Spiediena izl¥dzinljanas atvere 35 Katla bloks 36 Turpgaitas temperatras sensors 39 DmgÇzu plsmas dro‰inÇtÇjs 43 Apkures turpgaita 44 Karstais dens 45 GÇze 46 Aukstais dens 47 Apkures atgaita 7
 8. 8. IekÇrtas dati ZWC 24/28-1 MFA 229 234.1 234 27 411 226 26 412 228 35 6 33 29 30 32 20 36 53 3 441 56 64 69 63 69.1 18 38 4 61 317 57 ECO 7 0 2 3 4 5 55 88 1 E max max 8.1 11 15 407 93 6.3 361 413 355 409 91 406 13 84 14 43 44 45 46 47 48 6 720 610 421-02.3O 5 att. 3 Sprauslas spiediena mïrpunkts 53 Spiediena regulators 4 Heatronic 55 Sieti¿‰ 6 Katla bloka temperatras ierobeÏotÇjs 56 GÇzes armatra ar tr¥s magnïtventi∫iem 6.3 KarstÇ dens temperatras sensors 57 GalvenÇ venti∫a ‰˙¥vis 7 Mïrpunkts pieslïgtÇs gÇzes spiedienam 61 K∫mju indikators un k∫mju novïr‰anas tausti¿‰ 8.1 Manometrs 63 MaksimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 11 Apvads 64 MinimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 13 MontÇÏas plate 69 Regulïjo‰ais ventilis 14 Piltuvveida sifons 69.1 Regulïjo‰Ç spiediena ventilis 15 Dro‰¥bas ventilis (apkures lokam) 84 Elektromotors tr¥svirzienu vÇrsta piedzi¿ai 18 CirkulÇcijas sknis 88 Hidrauliskais slïdzis (tr¥svirzienu vÇrstam) 20 Izple‰anÇs tvertne 91 Dro‰¥bas ventilis (karstajam denim) 26 Ventilis slÇpek∫a iepild¥‰anai 93 Ìdens caurpldes regulators (regulïjams) 27 AutomÇtiskais atgaisotÇjs 226 Ventilators 29 InÏektora sprausla 228 DiferenciÇlÇ spiediena starp¥bas slïdzis 30 Deglis 229 Gaisa kaste 32 Kontroles elektrods 234 DmgÇzu mïrpunkts 33 Aizdedzes elektrods 234.1 Deg‰anai nepiecie‰amÇ gaisa mïrpunkts 35 Katla bloks 317 Daudzfunkciju indikators 36 Turpgaitas temperatras sensors 355 KarstÇ dens siltummainis 38 Ìdens uzpild¥‰anas ier¥ce 361 Iztuk‰o‰anas krÇns 38.1 Ventilis (piederums) 406 KarstÇ dens filtrs 43 Apkures turpgaita 407 Ìdens caurpldes ierobeÏotÇjs 44 Karstais dens 409 Pieslïgums karstÇ dens cirkulÇcijai 45 GÇze 411 Degkamera 46 Aukstais dens 412 DiferenciÇlÇ spiediena starp¥bas slïdzis 47 Apkures atgaita 413 Caurpldes mïr¥tÇjs (turb¥na) 48 Noteka 441 Spiediena izl¥dzinljanas atvere 8
 9. 9. IekÇrtas dati ZC 28-1 MFA ar piederumu Nr. 949 karstÇ dens tvertnes pieslïg‰anai 229 234.1 234 27 411 226 26 412 228 35 6 33 29 30 32 20 36 53 3 441 56 64 69 63 69.1 18 4 61 317 57 ECO 7 2 3 4 5 55 88 1 E max max 8.1 11 15 361 13 84 14 43 44 45 46 47 48 6 720 610 421-11.1O 6. att. 3 Sprauslas spiediena mïrpunkts 53 Spiediena regulators 4 Heatronic 55 Sieti¿‰ 6 Katla bloka temperatras ierobeÏotÇjs 56 GÇzes armatra ar tr¥s magnïtventi∫iem 7 Mïrpunkts pieslïgtÇs gÇzes spiedienam 57 GalvenÇ venti∫a ‰˙¥v¥tis 8.1 Manometrs 61 K∫mju indikators un k∫mju novïr‰anas tausti¿‰ 11 Apvads 63 MaksimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 13 MontÇÏas plate 64 MinimÇlÇ gÇzes daudzuma noregulï‰anas skrve 14 Piltuvveida sifons 69 Regulïjo‰ais ventilis 15 Dro‰¥bas ventilis (apkures lokam) 69.1 Regulïjo‰Ç spiediena ventilis 18 CirkulÇcijas sknis 84 Elektromotors tr¥svirzienu vÇrsta piedzi¿ai 20 Izple‰anÇs tvertne (piederums Nr. 949) 26 Ventilis slÇpek∫a iepild¥‰anai 88 Hidrauliskais slïdzis (tr¥svirzienu vÇrstam) 27 AutomÇtiskais atgaisotÇjs 226 Ventilators 29 InÏektora sprausla 228 DiferenciÇlÇ spiediena starp¥bas slïdzis 30 Deglis 229 Gaisa kaste 32 Kontroles elektrods 234 DmgÇzu mïrpunkts 33 Aizdedzes elektrods 234.1 Deg‰anai nepiecie‰amÇ gaisa mïrpunkts 35 Katla bloks 317 Daudzfunkciju indikators 36 Turpgaitas temperatras sensors 361 Iztuk‰o‰anas krÇns 43 Apkures turpgaita 411 Degkamera 44 Karstais dens 412 DiferenciÇlÇ spiediena starp¥bas slïdzis 45 GÇze 441 Spiediena izl¥dzinljanas atvere 46 Aukstais dens 47 Apkures atgaita 48 Noteka 9
 10. 10. IekÇrtas dati 1. 8. ElektriskÇ shïma ZWC/ZC 24/28-1 MFK 33 364 365 61 317 366 367 363 ECO 4.1 25V 230V 153 136 310 135 230V/AC 312 325 315 318 328 124 7 8 9 M 84 302 313 L N Ns Ls LR 151 300 161 314 413 328.1 303 6 6.3 M 18 6.1 68 52 52.1 56 36.1 6 720 610 422-12.1O 32 7. att. 4.1 Aizdedzes transformators 328 Spai∫u kopne, 230 V AC 6 Katla bloka temperatras ierobeÏotÇjs 328.1 Apkures regulatora 230 V pieslïg‰anas vieta (no¿emiet 6.1 Velkmes kontrole pÇrvienojumu LS/LR) 6.3 NTC – karstÇ dens sensors (ZWC) 363 Deg∫a darb¥bas signÇllampi¿a 18 Katla bloka sknis 364 ElektriskÇ baro‰anas t¥kla ieslïg‰anas signÇllampi¿a 32 Kontroles elektrods 365 Dme¿a t¥r¥tÇja tausti¿‰ 33 Aizdedzes elektrods 366 Apkopes tausti¿‰ 36.1 Turpgaitas temperatras sensors 367 ECO reÏ¥ma tausti¿‰ 52 Magnïtventilis 1 (dro‰¥bai) 413 Caurpldes mïr¥tÇjs (turb¥na, ZWC) 52.1 Magnïtventilis 2 (dro‰¥bai un modulÇcijai) 56 GÇzes armatra 61 K∫mju novïr‰anas tausti¿‰ 68 Regulïjo‰ais ventilis 84 Elektromotors tr¥svirzienu vÇrsta piedzi¿ai 135 Ieslïg‰anas/izslïg‰anas slïdzis 136 Apkures turpgaitas temperatras regulators 151 Dro‰inÇtÇjs T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformators 161 PÇrvienojums 300 Kodïjo‰ais spraudnis 302 Aizsargvada pieslïg‰anas vieta 303 KarstÇ dens tvertnes NTC pieslïg‰anas vieta (ZC) 310 KarstÇ dens temperatras regulators 312 Dro‰inÇtÇjs T 1,6 A 313 Dro‰inÇtÇjs T 0,5 314 Kontaktspraud¿u kopne iebvïtam regulatoram TA 211E/BUS modulim 315 Spai∫u kopne telpas temperatras regulatoram 317 DigitÇlais indikators 318 IebvïtÇ taimera DT 2 kontaktspraud¿u kopne 325 ElektroniskÇ vad¥bas plate 10
 11. 11. IekÇrtas dati ZWC/ZC 24/28-1 MFA 33 364 365 61 317 366 367 363 ECO 4.1 25V 230V 153 136 310 135 230V/AC 312 325 315 318 328 124 7 8 9 M 84 302 313 L N Ns Ls LR 151 300 161 314 413 328.1 303 6 6.3 M 18 68 52 52.1 56 228 M 36.1 226 32 6 720 610 421-12.1O 8. att. 4.1 Aizdedzes transformators 328.1 Apkures regulatora 230 V pieslïg‰anas vieta (no¿emiet 6 Katla bloka temperatras ierobeÏotÇjs pÇrvienojumu LS/LR) 6.3 NTC – karstÇ dens sensors (ZWC) 363 Deg∫a darb¥bas signÇllampi¿a 18 Katla bloka sknis 364 ElektriskÇ baro‰anas t¥kla ieslïg‰anas signÇllampi¿a 32 Kontroles elektrods 365 Dme¿a t¥r¥tÇja tausti¿‰ 33 Aizdedzes elektrods 366 Apkopes tausti¿‰ 36.1 Turpgaitas temperatras sensors 367 ECO reÏ¥ma tausti¿‰ 52 Magnïtventilis 1 (dro‰¥bai) 413 Caurpldes mïr¥tÇjs (turb¥na, ZWC) 52.1 Magnïtventilis 2 (dro‰¥bai un modulÇcijai) 56 GÇzes armatra 61 K∫mju novïr‰anas tausti¿‰ 68 Regulïjo‰ais ventilis 84 Elektromotors tr¥svirzienu vÇrsta piedzi¿ai 135 Ieslïg‰anas/izslïg‰anas slïdzis 136 Apkures turpgaitas temperatras regulators 151 Dro‰inÇtÇjs T 2,5 A, AC 230 V 153 Transformators 161 PÇrvienojums 226 Ventilators 228 DiferenciÇlÇ spiediena starp¥bas slïdzis 300 Kodïjo‰ais spraudnis 302 Aizsargvada pieslïg‰anas vieta 303 KarstÇ dens tvertnes NTC pieslïg‰anas vieta (ZC) 310 KarstÇ dens temperatras regulators 312 Dro‰inÇtÇjs T 1,6 A 313 Dro‰inÇtÇjs T 0,5 A 314 Kontaktspraud¿u kopne iebvïtam regulatoram TA 211E/BUS modulim 315 Spai∫u kopne telpas temperatras regulatoram 317 DigitÇlais indikators 318 IebvïtÇ taimera DT 1/2 kontaktspraud¿u kopne 325 ElektroniskÇ vad¥bas plate 328 Spai∫u kopne, 230 V AC 11
 12. 12. IekÇrtas dati 1. 9. Tehniskais raksturojums IekÇrtÇm ZWC/ZC…-1MF2K Mïrv. ZWC 24-1 MF2K ZWC/ZC 28-1 MF2K «23» (G 20) «31» (G 31) «23» (G 20) «31» (G 31) Maks. nominÇlÇ siltuma jauda kW 24,0 24,0 28,0 28,0 Maks. nominÇlÇ siltuma slodze kW 27,5 27,5 31,5 31,5 Min. nominÇlÇ siltuma jauda kW 8,0 8,0 8,0 8,0 Min. nominÇlÇ siltuma slodze kW 9,5 9,5 9,5 9,5 Maks. nominÇlÇ siltuma jauda (karstais dens) kW 24,0 24,0 28,0 28,0 Maks. nominÇlÇ siltuma slodze (karstais dens) kW 27,5 27,5 31,5 31,5 Min. nominÇlÇ siltuma jauda (karstais dens) kW 8 8 8 8 Min. nominÇlÇ siltuma slodze (karstais dens) kW 9,5 9,5 9,5 9,5 GÇzes raksturlielumi un patïri¿‰ «23» Dabas gÇze (G 20) m3/h 2,91 – 3,33 – «31» ButÇns (G30)/propÇns (G 31) kg/h – 2,14 – 2,37 Pie∫aujamais pievad¥tÇs gÇzes plsmas spiediens «23» Dabas gÇze (G 20) mbar 17–25 – 17–25 – «31» ButÇns (G30)/propÇns (G 31) mbar – 28–37 – 28–37 Izple‰anÇs tvertne Priek‰spiediens bar 0,5 Kopïjais tilpums l 8 Der¥gais tilpums l 4,2 Apkures sistïmas pie∫aujamais kopïjais tilpums pie 75 °C l 120 Apkure NominÇlais tilpums l 2,0 2,0 Turpgaitas maksimÇlÇ temperatra °C 90 90 Turpgaitas minimÇlÇ temperatra °C 45 45 Maks. pie∫aujamais darba spiediens bar 3 3 Min. darba spiediens bar 0,5 0,5 Karstais dens Min. karstÇ dens caurplde l/min. 2 2 – Maks. karstÇ dens caurplde l/min. 10 12 – KarstÇ dens temperatra °C 40–60 40–60 – Maks. pie∫aujamais karstÇ dens spiediens bar 10 10 – Min. dens plsmas spiediens bar 0,3 0,3 – DmgÇzu parametri DmgÇzu masas plsma pie nominÇlÇs/minimÇlÇs siltuma jaudas g/s 20,4/17,2 20,5/17,2 DmgÇzu t° pie maksimÇlÇs/minimÇlÇs nominÇlÇs siltuma jaudas °C 120/84 127/84 CO2 pie maksimÇlÇs nominÇlÇs siltuma jaudas % 5,2 6,6 6,2 7,2 CO2 pie minimÇlÇs nominÇlÇs siltuma jaudas % 2,0 3,0 2,0 3,0 NOX klase 2 2 DmgÇzu caurules pieslïguma diametrs mm ∅ 130 Elektropieslïguma parametri Spriegums V 230 Frekvence Hz 50 PatïrïjamÇ jauda: CirkulÇcijas sknis 1. stÇvokl¥ W 70 CirkulÇcijas sknis 2. stÇvokl¥ W 90 CirkulÇcijas sknis 3. stÇvokl¥ W 120 Aizsardz¥bas klase IP 44 Regulatora pieslïg‰ana 24 V pastÇv¥gs regulators vai 230 V divpoz¥ciju regulators VispÇrïjie rÇd¥tÇji Svars (bez iesai¿ojuma) + montÇÏas plate kg 37+2 Augstums mm 850 Platums mm 440 Dzi∫ums mm 383 4. tabula 12
 13. 13. IekÇrtas dati IekÇrtÇm ZWC/ZC…-1MF2A Mïrv. ZWC 24-1 MF2A ZWC/ZC 28-1 MF2A «23» (G 20) «31» (G 31) «23» (G 20) «31» (G 31) Maks. nominÇlÇ siltuma jauda kW 24,0 24,0 28,0 28,0 Maks. nominÇlÇ siltuma slodze kW 26,5 26,5 31 31 Min. nominÇlÇ siltuma jauda kW 9,5 9,5 11,5 11,5 Min. nominÇlÇ siltuma slodze kW 11,5 11,5 13,5 13,5 Maks. nominÇlÇ siltuma jauda (karstais dens) kW 24,0 24,0 28,0 28,0 Maks. nominÇlÇ siltuma slodze (karstais dens) kW 26,5 26,5 31 31 Min. nominÇlÇ siltuma jauda (karstais dens) kW 8 8 8 8 Min. nominÇlÇ siltuma slodze (karstais dens) kW 9,5 9,5 9,5 9,5 GÇzes raksturlielumi un patïri¿‰ «23» Dabas gÇze (G 20) m3/h 2,8 – 3,28 – «31» ButÇns (G30)/propÇns (G 31) kg/h – 2,06 – 2,41 Pie∫aujamais pievad¥tÇs gÇzes plsmas spiediens «23» Dabas gÇze (G 20) mbar 17–25 – 17–25 – «31» ButÇns (G30)/propÇns (G 31) mbar – 28–37 – 28–37 Izple‰anÇs tvertne Priek‰spiediens bar 0,5 Kopïjais tilpums l 8 Der¥gais tilpums l 4,2 Apkures sistïmas pie∫aujamais kopïjais tilpums pie 75 °C l 120 Apkure NominÇlais tilpums l 2,0 2,0 Turpgaitas maksimÇlÇ temperatra °C 90 90 Turpgaitas minimÇlÇ temperatra °C 45 45 Maks. pie∫aujamais darba spiediens bar 3 3 Min. darba spiediens bar 0,5 0,5 Karstais dens Min. karstÇ dens caurplde l/min. 2 2 – Maks. karstÇ dens caurplde l/min. 10 12 – KarstÇ dens temperatra °C 40–60 40–60 – Maks. pie∫aujamais karstÇ dens spiediens bar 10 10 – Min. dens plsmas spiediens bar 0,3 0,3 – DmgÇzu parametri DmgÇzu masas plsma pie nominÇlÇs/minimÇlÇs siltuma jaudas g/s 15,47/17,02 15,94/17,7 DmgÇzu t° pie maksimÇlÇs/minimÇlÇs nominÇlÇs siltuma jaudas °C 136/110 154/122 Palieko‰ais pacel‰anÇs augstums Pa 65 65 CO2 pie maksimÇlÇs nominÇlÇs siltuma jaudas % 7,6 8,5 7,6 8,8 CO2 pie minimÇlÇs nominÇlÇs siltuma jaudas % 2,6 3,0 2,7 3,2 NOX klase 2 2 DmgÇzu caurules pieslïguma diametrs mm ∅ 80/110 Elektropieslïguma parametri Spriegums V 230 Frekvence Hz 50 PatïrïjamÇ jauda: CirkulÇcijas sknis 1. stÇvokl¥ W 100 CirkulÇcijas sknis 2. stÇvokl¥ W 130 CirkulÇcijas sknis 3. stÇvokl¥ W 150 Aizsardz¥bas klase IP 44 Regulatora pieslïg‰ana 24 V pastÇv¥gs regulators vai 230 V divpoz¥ciju regulators VispÇrïjie rÇd¥tÇji Svars (bez iesai¿ojuma) + montÇÏas plate kg 44+2 Augstums mm 850 Platums mm 440 Dzi∫ums mm 383 5. tabula 13
 14. 14. Noteikumi 2. Noteikumi JÇievïro sekojo‰i noteikumi un normat¥vi. • LR celtniec¥bas normas un noteikumi. • LR gÇzes piegÇdes uz¿ïmuma noteikumi. • DIN normas: DIN 1988 TRWI (tehniskie noteikumi dzeramÇ dens instalÇcijai). DIN VDE 0100 701. da∫a (elektroiekÇrtu uzstÇd¥‰ana ar nominÇlo spriegumu l¥dz 1000 V telpÇ ar vannu vai du‰u); DIN 4751 (apkures iekÇrtas; dro‰¥bas tehnikas iekÇrtojums karstÇ dens apkurei ar turpgaitas dens temperatru l¥dz 110 °C); DIN 4807 (izple‰anÇs tvertnes). 14
 15. 15. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana 3. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana ≥600cm 2 UzstÇd¥‰anu, pieslïgumu elektroapgÇdes t¥klam, ≥300 i pievieno‰anu gÇzes padevei, dmgÇzu novadkanÇlam, kÇ ar¥ iedarbinljanu dr¥kst veikt ≥100 ≥75 tikai sertificïts montÇÏas uz¿ïmums. 3. 1. Svar¥gi norÇd¥jumi B Pirms iekÇrtas uzstÇd¥‰anas ir jÇsa¿em at∫auja no vietïjiem gÇzes un densapgÇdes uz¿ïmumiem. B Saska¿Ç ar DIN 4751, 3. da∫as noteikumiem iekÇrtu dr¥kst uzstÇd¥t tikai slïgtÇs apkures/karstÇ dens sagatavo‰anas sistïmÇs. Apkures iekÇrtas darbinljanai nav nepiecie‰ams minimÇls cirkulÇcijas 2 dens daudzums. ≥600cm B Va∫ïjÇs apkures sistïmas jÇpÇrbvï par slïgtÇm 6 720 610 422-04.10 sistïmÇm. B Uz smaguma spïka pamata darbojo‰Çs sistïmas 9. att. Gaisa piepldes atveres, iebvïjot eso‰ajam cauru∫vadu t¥klam apkures iekÇrta ir ZWC/ZC 24/28-1 MFK iekÇrtu skap¥. jÇpieslïdz, izmantojot hidraulisko atdal¥tÇju. B Neizmantojiet cinkotus sild˙erme¿us un cauru∫vadus, jo 3. 2. UzstÇd¥‰anas vietas izvïle tajos var veidoties gÇzes. Noteikumi uzstÇd¥‰anas vietai B Ja izmanto telpas temperatras regulatoru, tad pie IekÇrtÇm ar jaudu l¥dz 50 kW jÇievïro jaunÇkÇ izdevuma vado‰Çs telpas sild˙erme¿a (radiatora) nedr¥kst likt tehniskie noteikumi DVGW-TRGI, iekÇrtÇm ar sa‰˙idrinÇto termostatisko ventili. gÇzi – noteikumi TRF. B Plsmas troksni var novïrst, iebvïjot pÇrpldes ventili B JÇievïro vietïjie normat¥vi un noteikumi. (piederums nr. 687) vai divcauru∫u apkures sistïmÇs – tr¥svirzienu ventili attÇlÇkajam sild˙ermenim. B Izveidojot dmgÇzu novadkanÇlus, ievïrojiet dmgÇzu piederumu minimÇlos iebves izmïrus. B Apkures iekÇrta piemïrota uzstÇd¥‰anai ar¥ apkures sistïmÇ ar plastmasas cauru∫vadiem (P.E.R.). Deg‰anai nepiecie‰amais gaiss B Pieslïdzot iekÇrtu gr¥das apkures sistïmai, turpgaitas Lai novïrstu koroziju, deg‰anai nepiecie‰amajam gaisam temperatru noregulïjiet pie∫aujamajÇs gr¥das apkures jÇbt t¥ram no b¥stamÇm vielÇm. Koroziju ¥pa‰i veicino‰as maksimÇlÇs temperatras robeÏÇs. vielas ir halogïnog∫de¿raÏi, kas satur hlora un fluora B Katru sild˙ermeni apr¥kojiet ar atgaisotÇju (ar roku savienojumus un kuri ir sastopami, piemïram, regulïjamu vai automÇtisko), kÇ ar¥ apkures sistïmu ‰˙¥dinÇtÇjos, krÇsÇs, l¥mïs, aerosolu gÇzïs un tÇs zemÇkajÇ punktÇ ar uzpild¥‰anas un iztuk‰o‰anas mÇjsaimniec¥bas t¥r¥‰anas l¥dzek∫os. krÇniem. B ZWC/ZC 24/28-1 MFK iekÇrtai nepiecie‰ama deg‰anai IekÇrtas virsmas temperatra nepiecie‰amÇ gaisa padeve uzstÇd¥‰anas telpÇ vai MaksimÇlÇ apkures iekÇrtas virsmas temperatra skap¥ (sk. 9. att.). nepÇrsniedz 85 °C, tÇpïc nav nepiecie‰ami nekÇdi speciÇli aizsardz¥bas pasÇkumi dego‰iem materiÇliem un Pirms iekÇrtas iedarbinljanas iebvïtÇm mïbelïm. JÇievïro vietïjie noteikumi, ja tie at‰˙iras no augstÇk minïtajiem. B Izskalojiet apkures sistïmas cauru∫vadus, lai att¥r¥tu tos no nogulsnïm un e∫∫as da∫i¿Çm, kas agrÇk vai vïlÇk Sa‰˙idrinÇtÇs gÇzes iekÇrtas zem zemes l¥me¿a varïtu traucït normÇlu sistïmas darb¥bu. Apkures iekÇrta atbilst TRF 1996 7. 7. noda∫as pras¥bÇm Neizmantojiet nekÇdus bl¥vï‰anas vai uzstÇd¥‰anai zem zemes l¥me¿a. Ieteicams iebvït i ‰˙¥dinljanas l¥dzek∫us. magnïtisko ventili, lai nodro‰inÇtu sa‰˙idrinÇtÇs gÇzes padevi tikai siltuma piepras¥juma gad¥jumÇ. B Eso‰ajÇs apkures sistïmÇs vai gr¥das apkures sistïmÇs pie∫aujama pretkorozijas l¥dzek∫a Varios 1+1 vai Cillit HS izmanto‰ana. 15
 16. 16. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana 3. 3 MontÇÏas plates un uzkares ZWC/ZC 24/28-1 MFA kopnes uzstÇd¥‰ana Izvïloties iekÇrtas uzstÇd¥‰anas vietu, jÇievïro sekojo‰us ierobeÏojumus: • nodro‰inÇt maksimÇlo attÇlumu no visiem virsmas nel¥dzenumiem (caurulïm, ‰∫tenïm, sienu izci∫¿iem 35 0 utt.); • nodro‰inÇt br¥vu pieeju apkopes darbu veik‰anai (apkÇrt iekÇrtai jÇbt br¥vai vietai ne mazÇk kÇ 50 mm). Lai atvïrtu sadales kÇrbu, zem apkures 74 i iekÇrtas jÇbt br¥vai vietai ne mazÇk kÇ 200 mm. 7 922 Piestiprinljana pie sienas B Izurbiet caurumus piestiprinljanas skrvïm (∅ 8 mm). B Ar piegÇdes komplektÇ iek∫autajÇm divÇm skrvïm un tapÇm piestipriniet pie sienas uzkares kopni. B Ar piegÇdes komplektÇ iek∫autajÇm skrvïm un tapÇm piestiprinÇt pie sienas montÇÏas plati. B Pïc uzkares kopnes un montÇÏas plates pareiza novietojuma pÇrbaudes pievelciet skrves. ZWC/ZC 24/28-1 MFK 6 720 610 421-04.1O 35 11. att. 0 GÇzes un dens cauru∫vadu pieslïg‰ana 340 74 R3/4" R1/2" R3/4" R1/2" R3/4" 7 28 55 85 75 65 65 65 65 364 22 15 18 15 22 180 217,5 6 720 610 422-06.1O 10. att. R3/4" R1/2" R3/4" R1/2" R3/4" 370 6 720 610 356-05.1O 12. att. Cauru∫vadu pieslïg‰ana ObligÇti jÇievïro, lai cauru∫vadu nostiprinÇjums i ar apskavÇm nenospriegotu v¥t¿u savienojumus iekÇrtas tuvumÇ. 16
 17. 17. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana 3. 4. Cauru∫vadu montÇÏa 3. 4. 1. Karstais dens ZWC iekÇrtÇm Ja visi dens ¿em‰anas vietu krÇni noslïgti, statiskais 8 spiediens nedr¥kst pÇrsniegt 10 bar. PretïjÇ gad¥jumÇ: 9 10 11 B apr¥kojiet sistïmu ar spiediena ierobeÏotÇju. 9 Ja iekÇrtas aukstÇ dens cauru∫vads apr¥kots ar pretvÇrstu 7 8 vai spiediena ierobeÏotÇju: B dro‰¥bas grupu pievienojiet ar pieslïgumu vizuÇli redzamai notekas ier¥cei, kura paredzïta pÇrspiediena 6 gad¥jumiem cirkulÇcijas kontrÇ. 5 KarstÇ dens cauru∫vadi un armatra jÇizveido tÇ, lai, 4 6 720 610 191-00.1R atkar¥bÇ no dens spiediena maÆistrÇlï, btu nodro‰inÇts pietieko‰s dens daudzums tÇ ¿em‰anas vietÇs. 3 1 3. 4. 2. ZC iekÇrtas bez karstÇ dens tvertnes 2 Ja apkures iekÇrta tiek lietota bez karstÇ dens tvertnes: 13. att. MontÇÏas plate B karstÇ dens tvertnes turpgaitu un atgaitu noslïdziet ar 1 MontÇÏas plate komplektÇ iek∫autajiem aizbÇÏ¿iem. 2 Apkures atgaita 3 AukstÇ dens pieslïgums (ZWC), karstÇ dens tvertnes 3. 4. 3. Apkure atgaita (ZC) 4 GÇzes pieslïgums Apkures dro‰¥bas ventilis: ‰¥ venti∫a uzdevums ir visas 5 KarstÇ dens pieslïgums (1/2") (ZWC), karstÇ dens apkures sistïmas aizsardz¥ba pret iespïjamo tvertnes turpgaita (1/2") (ZC) pÇrspiedienu. Rpn¥cÇ iekÇrta noregulïta tÇ, ka ‰is ventilis 6 Apkures turpgaita sÇk darboties katla kontrÇ dens spiedienam 7 Lokanais savieno‰anas cauru∫vads paaugstinoties l¥dz apmïram 3 bar. Ventilim pievienotÇ 8 Lodïta uzmava ∅ 22 mm ar pieslïguzgriezni G 3/4" izpldes caurule nodro‰ina pÇrpldes dens novad¥‰anu 9 Lodïta uzmava ∅ 15 mm ar pieslïguzgriezni G 1/2" 10 Lodïta uzmava ∅ 18 mm ar pieslïguzgriezni G 3/4" caur piltuvveida sifonu kanalizÇcijÇ. Izpldes atverei virs 11 Skrves un d¥be∫i piltuvveida sifona jÇbt redzamai. Lai ar roku atvïrtu ventili: B piespiediet sviru. Lai ventili aizvïrtu: B atlaidiet sviru. 3. 4. 4. GÇzes pieslïg‰ana GÇzes cauru∫vadu ‰˙ïrsgriezumiem jÇbt pietiekami samïrotiem, lai varïtu darboties visas pieslïgtÇs iekÇrtas. 17
 18. 18. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana 3. 5. IekÇrtas montÇÏa IekÇrtas piestiprinljana B Novietojiet iekÇrtu uz montÇÏas plates. Uzman¥bu! Izskalojiet apkures sistïmas B Paceliet un atkal nolaidiet iekÇrtu gar sienu, lai iekÇrtu cauru∫vadus, lai att¥r¥tu tos no net¥rumiem. to uzkares kopnï. B PÇrbaudiet, vai visi montÇÏas plates bl¥vïjumi ir B Pirms izsai¿o‰anas iepaz¥stieties ar norÇd¥jumiem uz pareizÇ stÇvokl¥, un pievelciet cauru∫vadu savienojumu iesai¿ojuma. uzmavu pieslïguzgrieÏ¿us. Apvalka no¿em‰ana DmgÇzu novad¥‰anas piederumu pievieno‰ana ZWC/ZC 24/28-1 MFK Lai izvair¥tos no nejau‰as no¿em‰anas, apvalks i ir piestiprinÇts pie korpusa ar divÇm skrvïm Lai izvair¥tos no korozijas, dmgÇzu novad¥‰anai (elektrodro‰¥bas nolkos). Apvalkam vienmïr jÇbt piestiprinÇtam ar ‰¥m skrvïm. i izmantojiet tikai alum¥nija caurules. DmgÇzu novad¥‰anas cauru∫u savienojumiem jÇbt hermïtiskiem. B No¿emiet vÇku. B Izskrvïjiet dro‰¥bas skrves (4) apak‰Ç pa labi un pa B PÇrbaudiet dme¿a ‰˙ïrsgriezuma atbilst¥bu DIN kreisi. 4705 pras¥bÇm; daÏos gad¥jumos nepiecie‰ama, B Apvalku pavelciet uz priek‰u un no¿emiet, pace∫ot uz piemïram, dme¿a apmrï‰ana, izolï‰ana vai citas aug‰u. analogas darb¥bas. B¥stami! Nesalieciet dmgÇzu sensora turïtÇju. DmgÇzu novad¥‰ana ZWC/ZC 24/28-1 MFK Dmen¥ ieteicams uzstÇd¥t kondensÇta savÇcïju. Ja dmgÇzu caurules horizontÇlÇ da∫a ir ¥sÇka par 1 m, tÇ jÇpievieno vismaz ar 3% kÇpumu. 1 6 720 610 422-05.1O 4 15. att. 1 KondensÇta savÇcïjs No katla dmvada pievienojuma vietas dme¿a vertikÇlajai da∫ai jÇbt ne ¥sÇkai par 1 m. ZWC/ZC 24/28-1 MFA 6 720 610 421-05.1O 14. att. Detalizïta informÇcija sniegta atbilsto‰Çs Pirms stiprinljanas i dmgÇzu novad¥‰anas piederumu montÇÏas instrukcijÇs. B Visiem pieslïgumiem noteikti no¿emiet B Novietojiet dmgÇzu novad¥‰anas piederumus uz aizsarguzmavas un to vietÇ uzlieciet piegÇdes iekÇrtas dmvada ¥scaurules un piespiediet uz leju l¥dz komplektÇ iek∫autÇs bl¥vplÇksnes. atdurei. 18
 19. 19. IekÇrtas uzstÇd¥‰ana 1 3. 6. Savienojumu pÇrbaude Ìdens pieslïgumi B Atveriet visus apkures turpgaitas un atgaitas apkopes 2 krÇnus un uzpildiet apkures sistïmu ar deni. B PÇrbaudiet visu bl¥vïjumu un v¥t¿u savienojumu 3 hermïtiskumu (pÇrbaudes spiediens 3 bar pïc manometra rÇd¥juma). B Atgaisojiet apkures iekÇrtu ar iebvïto automÇtisko atgaisotÇju. B ZWC iekÇrtÇm: atveriet aukstÇ dens noslïgventili un 6 720 610 356-18.1O uzpildiet karstÇ dens kontru (pÇrbaudes spiediens ne 16. att. DmgÇzu novad¥‰anas piederumu pievieno‰ana vairÇk kÇ 10 bar). 1 DmgÇzu novad¥‰anas piederumi B PÇrbaudiet visu savienojumu vietu hermïtiskumu. 2 Apskava 3 ±scaurule Apkures sistïmas atgaiso‰ana B Nocentrïjiet un nostipriniet dmgÇzu novad¥‰anas Apkures iekÇrtas atgaitÇ ir automÇtiskais atgaisotÇjs (gaisa piederumus. atdal¥tÇjs un atgaisotÇjs ar pludi¿u). Tomïr apkures iekÇrtu dr¥kst pieslïgt tikai piln¥gi atgaisotam un att¥r¥tam no Uzman¥bu! Apkures iekÇrtai un dmgÇzu mehÇniskajiem piemais¥jumiem apkures kontram. novad¥‰anas piederumiem jÇbt saska¿otiem ar Lai vienkÇr‰otu atgaiso‰anas procesu, nododot iekÇrtu drose∫diafragmas pal¥dz¥bu (sk. dmgÇzu ekspluatÇcijÇ: novad¥‰anas piederumu montÇÏas instrukciju). B apkures kontru piepildiet ar deni l¥dz spiedienam 1,5 bar. ZWC/ZC 24/28-1 MFA Ja netiek ievïroti iekÇrtas uzstÇd¥‰anas noteikumi, var B PÇrbaudiet dmgÇzu novad¥‰anas caurules pazeminÇties siltuma jauda un palielinÇties trok‰¿u l¥menis pievienojuma vietu un vïja sargu. apkures sistïmas ekspluatÇcijas laikÇ. Drose∫diafragmas uzstÇd¥‰ana ZWC/ZC 24/28-1 MFA GÇzes cauru∫vads B No¿emiet apvalku. B PÇrbaudiet gÇzes cauru∫vada hermïtiskumu l¥dz pat noslïgkrÇnam. B No¿emiet deg‰anas kameras apvalku. B Atveriet gÇzes krÇnu, lai aizsargÇtu gÇzes armatru no B No¿emiet elektrisko pievieno‰anas kabeli no iespïjamiem bojÇjumiem pÇrspiediena dï∫ (maks. ventilatora. spiediens 150 mbar). B No¿emiet ventilatoru. B PÇrbaudiet gÇzes cauru∫vadu. B Pievienojiet drose∫diafragmu (2) ventilatora dmgÇzu B Samaziniet spiedienu. novad¥‰anas caurules pusï. 1 2 3 6 720 610 421-06.1O 17. att. Ventilatora demontÇÏa 1 Bl¥ve 2 Drose∫diafragma 3 Ventilators B Atkal uzstÇdiet un pievienojiet ventilatoru. B Uzlieciet deg‰anas kameras apvalku un Çrïjo apvalku. 19

×