Jacuzzi Young

913 views
857 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jacuzzi Young

 1. 1. EPOS KAJAL KAPSIS YERES êìäéÇéÑëíÇé èé ìëíÄçéÇäÖ ïêÄçàíú ÅÖêÖÜçé •ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË PRZECHOWYWA STARANNIE INSTRUKCJA INSTALACJI •Uqytkowanie i konserwacja GONDOSAN ORIZZE MEG êËÒÛÌÍË ‚ÌÛÚË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ BESZERELÉSI UTASÍTÁS Rysunki wewnątrz •Használat és karbantartás NA FULASSETAI PROSEKTIKA çbr‡k a fŸzet belsÎ oldalain N‡kresy uvnitÞ EGCEIRIDIO EGKATASTASHS V¯TISK SI PEâLIVù USCHOVEJTE ªøÛäéá óôï åóöôåòéëÞ •Cr sh & sunt rhsh NÁVOD NA INSTALACI •peãlivû uschovejte
 2. 2. index êìëëäàâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ELLHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3
 3. 3. ëèêÄÇäÄ ìëíÄçéÇäÄ ÑìòÖÇéÉé èéÑÑéçÄ Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “Young Collection” ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ 燉 ÔÓ‰‰ÓÌÓÏ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔ˜Â̇ ÔÂÔẨË- ·‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË (BASE), Ò Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ B ÍÛÎflÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÌ. ç‡ÒÚÂÌÌ˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ÔÓÁ‚Ó- (TURCO), ÒÓ ÒÔËÌÌ˚Ï Ë ‚ÂÚË͇θÌ˚Ï „ˉÓχ- T Îfl˛Ú ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔÓ„¯ÌÓÒÚË ÔÂÔ ̉ËÍÛÎflÌÓÒÚË ÒÒ‡ÊÂÏ (TURBO), ‡ Ú‡ÍÊ ÒÓ ÒÔËÌÌ˚Ï Ë ‚ÂÚË͇Î- T ‰Ó 10 ÏÏ. ÅÓθ¯Ë Á̇˜ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÔË ¸Ì˚Ï „ˉÓχÒÒ‡ÊÂÏ Ë Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ (íí). ÇÒ í ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔˆˇθÌ˚ı Á‡Í·‰Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ( ✐ 4‡), ÏÓ‰ÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË- ËÎË Ê ÓÚÓ‰‚ËÌÛ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ ÓÚ ÒÚÂÌ˚ (✐ 4b). ˜ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ ‚ÏÂÒÚÓ Ó‰ÌÓÍÓχ̉ÌÓ„Ó. åÓ‰ËÙË͇ˆËË TURCO Ë íí Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ Í˚¯ÍÓÈ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Û¯Â‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÓÌ ‚ Û„ÓÎ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ (ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ + ‡Á‰‚ËÊÌÓÈ), ‡ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË ·Û‰ÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl, Ë ÔÓ‰Íβ˜ËÚ „Ë·ÍËÈ ¯Î‡Ì„ Í BASE Ë TURBO Ì ËÏÂ˛Ú ÂÂ. ÑÎfl ‰‡ÌÌ˚ı ÏÓ‰Ë- ÒÎË‚Û ÔÓ‰‰Ó̇, Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÒχÁ˚‚‡fl ÒËÎËÍÓÌÓÏ ÙË͇ˆËÈ Í˚¯Í‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ. ÚÓ˜ÍË ÒÓ‰ËÌÂÌËfl (✐ 3a, 3b, 3c, 3d). Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “Young Collection” ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚Ò„‰‡ ‚ Û„ÎÛ, Û Ó·Îˈӂ‡ÌÌ˚ı ç‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡Ô ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÚÂÌ Ë Ì‡ „ÓÚÓ‚ÓÏ ÔÓÎÛ ·ÂÁ ÔÎËÌÚÛÒ‡. åÓ‰Âθ ÔÓ‚ÂÍÛ „ˉ‡‚΢ÂÒÍÓÈ „ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚË 75ı90 ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ΂Ó- Ë Ô‡‚ÓÒÚÓÓÌÌÂÈ. ÒÎË‚‡ Ë „Ë·ÍÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡. ÇÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‰Í- β˜Ë‚ Â„Ó Í ÒÎË‚Û ( ✐ 3a, 3b, 3c, 3d), èÖêÖÑ çÄóÄãéå ìëíÄçéÇäà ÇçàåÄíÖãúçé ‚˚ÎÂÈÚ ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ ‚‰Ó ‚Ó‰˚, Ì Á‡·˚‚‡fl èêéóàíÄâíÖ ÑÄççõÖ àçëíêìäñàà. ÔÓ‰ÌflÚ¸ ¯Î‡Ì„ ‚ Ú͇ÌÓÈ ÓÔÎÂÚÍÂ, ÔÓ‰ÍÎ- ˛˜ÂÌÌ˚È Í ÒÎË‚Û Ò·ÓÍÛ (TURBO Ë TURCO). èÖêÖÑ çÄóÄãéå... Ç˚Ó‚ÌflÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ ÌÓÊ͇ÏË Ë Á‡·ÎÓÍËÛÈÚ Ëı ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ( ✐5). éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ: ÏÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ú‡ÍÊÂ Ë ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÌÓÊÍÛ. Å˚Î Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ Ì‡ÒÚÂÌÌ˚È ÒÎË‚ (‰Ë‡Ï. 40 ÏÏ) ÇçàåÄçàÖ: ‡ÁÏÂ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚È Ì‡ ✐ 5, ̇ ÛÓ‚Ì ÔÓ·, ‡ Ú‡ÍÊ ÚÓ˜ÍË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û (ÍÓÎÂ̇ 90° 1/2” å; ‰Ë‡Ï. ‚Ó‰ÓÔ- ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÎ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌ˚ ‰Û„ ‰Û„Û. Ó‚Ó‰Ì˚ı ÚÛ·: ÏËÌ. 14 ÏÏ) (✐3a, 3b, 3c, 3d). éÚÓ‰‚Ë̸Ú ÔÓ‰‰ÓÌ, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ Û‰Ó·Ì ÇÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÚË ÚÓ˜ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸, ÓÚÍβ˜Ë‚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó „Ë·ÍËÈ ¯Î‡Ì„ ÓÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˚ Í ÒÏÂÒËÚÂβ (Ëϲ˘ÂÏÛ ¯ÚÛˆÂ˚ Ò Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÒÎË‚‡, ‡ Ì ÓÚ ÒÎË‚‡ ̇ ÔÓ‰‰ÓÌÂ. ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÂÁ¸·ÓÈ) ËÎË ÊÂ Í ‚˚ıÓ‰‡Ï ÙËθÚÓ‚ (ÂÒÎË ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ÚÂÏÓ- ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ), ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ìëíÄçéÇäÄ ëíÖçäà ‰‚‡ „Ë·ÍËı ¯Î‡Ì„‡ Ò ·Óθ¯ÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ (‚ÌÛÚ. ‰Ë‡Ï. 10 ÏÏ) 1/2” Ò ‚ÌÛÚ.- èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ì‡ ̇ÛÊ. ÂÁ¸·ÓÈ ‰ÎËÌÓÈ 100 ÒÏ (Ì ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl). ÔÓ‰‰ÓÌÂ, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡˘ËÚËÚ¸ Â„Ó ‰ÌÓ. ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ TURCO Ë íí ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÚÂÌÍÛ Ì‡ Û„ÓÎ ÔÓ‰‰Ó̇ Ë Á‡ÍÂÔËڠ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË 4 ‚ËÌÚ‡ÏË, 4 ÔÎÓÒÍËÏË ¯‡È·‡ÏË Ë 4 ÁÛ·˜‡Ú˚ÏË Ë ÒËÒÚÂÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ( ✐ 3a, 3b, 3c, 3d). Ç ÚÓÏ, ¯‡È·‡ÏË (✐ 6). ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl, ÌÂÓ·ı- Ó‰ËÏÓ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl Ú·ӂ‡ÌËÈ ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ TURCO Ë íí ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ „·‚˚ “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ- ù ¯Î‡Ì„ ÔÂÂÎË‚‡ (1), ‚˚ıÓ‰fl˘ËÈ ËÁ ÂÁÂ- „Ó, ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ú‡·ÎˈÂÈ “íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂË- í ‚Û‡‡, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ̇‰ ÔÓ‰‰ÓÌÓÏ ( ✐ 7). ÒÚËÍË”. ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ TURCO Ë íí ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ¯Î‡Ì„ ‚ ÑÎfl ËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ Ú͇ÌÓÈ ÓÔÎÂÚÍ (2), ‚˚ıÓ‰fl˘ËÈ ËÁ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓ ¯ÚÛˆÂ‡ ÒÎË‚‡, Í ‚˚ıÓ‰ÌÓÏÛ ¯ÚÛˆÂÛ Ô‡Ó„ÂÌ- ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Ó·˙ÂÏ ÔÓ‰‡˜Ë Â‡ÚÓ‡/ÂÁÂ‚Û‡‡ ( ✐ 7) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ô·Ò- ‚Ó‰˚, ‡ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÚÛ· ÌÂÓ·ıÓ- ÚËÍÓ‚Ó„Ó ıÓÏÛÚ‡ (̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ÍÂÔÂÊÓÏ). ‰ËÏÓ„Ó Ò˜ÂÌËfl, Í‡Í ËÁÎÓÊÂÌÓ ‚ Ú‡·Îˈ äÓÏ ÚÓ„Ó, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ıÓÏÛÚ Ì‡ ¯ÚÛˆÂ “Éˉ‡‚΢ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË”. É ÒÎË‚‡ ıÓÓ¯Ó Á‡ÚflÌÛÚ. 4
 4. 4. ìëíÄçéÇäÄ ëíÖäéã ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡Á‰‚ËÊÌ˚ ÒÚÂÍ·, ‚ÒÚ‡‚Îflfl Ò̇- ˜‡Î‡ ‚ÂıÌË ÓÎËÍË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ✐ ( 1‡, 1b, 1c, 1d ): ‡ÒÔ‡ÍÛÈÚ ‡Á‰‚ËÊÌ˚ ÌËÊÌË ÓÎËÍË ‚Ó¯ÎË ‚ ÌËÊÌ˛˛ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ÒÚÂÍ·, ÌËÊÌË (Ä) Ë ‚ÂıÌË (Ç) ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ë ✐ ( 16 ËÎË 16‡). ÒÍÓθÊÂÌËfl, ‰‚‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍ· (ë), ‚ÂıÌË ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ ۄÓÎÍË (D) Ë ÌËÊÌË (Ö) ëÚÂÍ· ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ë ‚ ÍÓ̈Â, ˜ÚÓ·˚ (ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÔflÏÓÛ„ÓθÌ˚ı Ë Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı Ì ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ‚ÂÒ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ) Ë ‰‚‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ‡ (F). ÇÂı Ë ÌËÁ  ÒÏ¢ÂÌËfl ‰Îfl ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍÓÎ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ ÎÓ„ÓÚËÔÛ ‚ Û„ÎÛ. ÑʇÍÛÁÁË, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚Ò„‰‡ ‚‚ÂıÛ. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÒÚÂÍÎÓ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓ Ë Î„ÍÓ Ç ÔflÏÓÛ„ÓθÌ˚ı Ë Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ÒχʸÚ ‰‚ËÊÂÚÒfl. ÖÒÎË Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸, ÒËÎËÍÓÌÓÏ ‰‚‡ ÍÓ̈‡ ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÓÒ··¸Ú ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜Ì˚È ‚ËÌÚ Ì‡ ۘ͠˝ÍÒˆ- (‚ÂıÌËÈ -✐ 8 Ë ÌËÊÌËÈ - ✐ 9) Ë ÒÓ·ÂËÚ Ëı ÂÌÚË͇ ÓÎË͇, ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ÔÓ ÏÂ ÌÂÓ·ıÓ- ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓÙËÎflÏË ÒÍÓθÊÂÌËfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë 2 ✐ ‰ËÏÓÒÚË Ë Á‡‚ËÌÚËÚ ( 16 ËÎË 16‡). (1+1) ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÍÓ̯ÚÂÈÌÓ‚ Ë 8 (4+4) ‚ËÌÚÓ‚-Ò‡ÏÓÂÁÓ‚ (✐ 10 Ë 11). ìëíÄçéÇäÄ äéåèÖçëÄíéêéÇ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÒχʸÚ ÒËÎËÍÓÌÓÏ ‚Ò ÏÂÒÚ‡, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ✐ 12 ËÎË 12‡. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ✐ 17. èÓÂÁË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ èË ÔÓÏÓ˘Ë Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ì·Óθ¯Ë „ÓËÁÓÌڇθÌ˚ ÒÏ¢ÂÌËfl, ÌÓ ÌÂÓ·ı- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌËÊÌ˛˛ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ‚ Ò·Ó ̇ Ó‰ËÏÓ Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËχÌË ̇ ‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÔÓ·, ‰‚‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍ· Ë ÒÓ‰ËÌËÚ Ëı ‰Û„ Ò ˜ÚÓ·˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ·˚ÎË ‚˚Ó‚ÌÂÌ˚ Ò ÌËÊÌÂÈ ‰Û„ÓÏ 2 (1+1) ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (Ä) Ë 4 (2+2) ÍÓÏÍÓÈ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÔÓ‰‰Ó̇ Ë Ò ‚ÂıÌËÏ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (Ç) (✐ 12 ËÎË 12‡). Í‡ÂÏ ÒÚÂÍÓÎ Ë ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË. êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Âʇڸ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ ÒÚÂÍ· ‚ ‚ÂÚË͇θÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË (ÔÂ‚ÂÌÛÚ˚ÏË ÒÌËÁÛ ÇçàåÄçàÖ: ‡ÁÏÂ˚, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ✐ ‚‚Âı) Ë ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÎÂÒÚÌˈÂÈ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl 17, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ. ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÎ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌ˚ ‰Û„ ‰Û„Û. èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ éÒÚÓÓÊÌÓ ÔÂ‚ÂÌËÚ ‚Ò˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ú‡Í, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓÒÚ¸ ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ·˚· Ô‡‚ËθÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ‰Îfl ‰Ó 10 ÏÏ. ÅÓθ¯Ë Á̇˜ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ËÒÔ‡- ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ÔÓ‰‰ÓÌÂ. ‚ËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔˆˇθÌ˚ı Á‡Í·‰Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ËÎË Ê ÓÚÓ‰‚ËÌÛ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ ÓÚ ÒÚÂÌ˚ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂıÌ˛˛ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ̇ ‰‚‡ (✐ 4‡ Ë 4b). ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÂÍ· Ë ÔÓ‚ÚÓËÚ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚˚¯Â ÓÔÂ‡ˆËË (2 ‚ËÌÚ‡ Ä + 4 ‚ËÌÚ‡ Ç, ✐ 12 ËÎË ì‰ÂÊË‚‡fl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓ, ÔËÎÓÊÂÌÌ˚ÏË Í ÒÚÂÌÂ, ÓÚÏÂÚ¸Ú ˆÂÌÚ ÚÂı 12‡ ). ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ̇ ÔÓ‰‰ÓÌ, ÔÓ‚Âflfl, ˜ÚÓ: ÔÓÂÁÂÈ (✐ 17). 쉇ÎËÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚, ÔÓÒ‚Â- ÎËÚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú 6 (3+3) ‰˛·ÂÎÂÈ. - ͇̇‚͇ ÌËÊÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‚ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Û˛ ÍÓÏÍÛ ÔÓ‰‰Ó̇ ( ✐ 13, ‰ÂÚ. 1); ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÔÓ- ÎÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË Ë, ÔÓ‚ÂË‚ ÔÂÔẨËÍÛÎ- - ÒÚÓÈÍË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍÓΠ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ÌÛÚË ÔÓÙËÎÂÈ ÒÚÂÌÍË (✐ 13, ‰ÂÚ. 2). ✐ flÌÓÒÚ¸, Á‡ÍÂÔËÚ Ëı 6 (3+3) ‚ËÌÚ‡ÏË ( 17). èËÍÂÔËÚ ÒÚÂÍ· ‚ Ò·ÓÂ Í Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÔÓÙËÎflÏ ÇÄÜçé: ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó 10 (5+5) ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë 10 (5+5) ÁÛ·˜‡Ú˚ÏË ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ̇ ÒÚÂ̇ı (Í‡Í ÔÓ ¯‡È·‡ÏË (✐ 13). ‚˚ÒÓÚÂ, Ú‡Í Ë ‚ Ô·Ì ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÓÚ Û„Î‡ ÒÚÂÌ˚) ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ò̇˜‡Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 2 ÒڇθÌ˚ ÔÛÊËÌ˚ (̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ ‚ Û„ÓÎ Ë ÓÚÏÂÚËÚ¸ ͇‡- Ô‡ÍÂÚÂ Ò ÍÂÔÂÊÓÏ) ̇ ÒÚÓÈÍÛ ÒÚÂÍ·, ÍÓÚÓ‡fl ̉‡¯ÓÏ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚. ̇ıÓ‰ËÚÒfl fl‰ÓÏ Ò Í‡͇ÒÓÏ ÒÚÂÌÍË, 4 ‚ËÌÚ‡ÏË- ÑÂÈÒÚ‚Ûfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (2+2) (✐ 14). àϲ˘ËÂÒfl ̇ ÒÚÓÈÍ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÓ‰‚ËÌÛÚ¸ ‰Û¯Â‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÓÌ ÓÚ ÒÚÂÌ (˜ÚÓ·˚ ÔÓÒ‚ÂÎËÚ¸ Ëı ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÒÚÂÌÍË ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸ Ò ÓÚ‚Â- ÒÚËflÏË Ì‡ ÒÚÓÈÍ ÒÚÂÍ·. ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚), ÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚Ò ӯ˷ÍË ÒÏ¢ÂÌËfl ÓÚ ÌÓÏË̇θÌ˚ı á‡ÍÂÔËÚ ÒÚÂÍ· ‚ Ò·Ó ̇ ‰Û¯Â‚ÓÏ ÔÓ‰‰ÓÌ ‡ÁÏÂÓ‚, Ó·‡ÁÛÂÏ˚ ÌÂÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓ- ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓ̯ÚÂÈÌÓ‚ (̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ÒÚ¸˛ ÒÚÂÌ Ë/ËÎË ÒÚÂÌ Ë ÔÓ·. ÍÂÔÂÊÓÏ), ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ Ëı Ò̇˜‡Î‡ ‚ ͇̇‚ÍÛ ÌËÊÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ, Á‡ÚÂÏ ÔËÍÂÔÎflfl Ëı Í ÔÓ‰‰ÓÌÛ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë ¯‡È·‡ÏË ✐ 15 ËÎË 15‡). 5
 5. 5. ÉàÑêÄÇãàóÖëäéÖ à ùãÖäíêàóÖëäéÖ ÂΠ‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÍÓÓ·Í ‚Íβ˜‡ÂÚ ÛÒÚÓ- èéÑäãûóÖçàÖ ÈÒÚ‚Ó ‚˚ÁÓ‚‡/ÔÓÏÓ˘Ë ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Ì‡ 15 ÒÂÍÛ̉. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚ÁÓ‚‡ (Á‚ÓÌÓÍ, ÁÛÏÏÂ, èË·ÎËÁ¸Ú ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ Í Û„ÎÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ·ÏÔ‡ Ë Ú.‰.) ÏÓÊÂÚ ÔËÚ‡Ú¸Òfl Í‡Í Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ 220/240 Ç, Ú‡Í Ë ÌËÁÍËÏ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ, ÌÓ Ò èÓ‰Íβ˜ËÚ 2 „Ë·ÍËı ¯Î‡Ì„‡ ‰ÎËÌÓÈ 1 ÏÂÚ (ÒÏ. χÍÒËχθÌ˚Ï ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÏ ÚÓ͇ 10 Ä. „Î. “èÓ‰„ÓÚӂ͇”) Í ÒÏÂÒËÚÂβ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÚÓ˜Í‡Ï ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ( ✐ 18, ‰ÂÚ. Ç). Ç èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÓ‰ÂÎflı Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ ( ✐ 18, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Í‡·ÂÎfl Ò ı‡‡ÍÚÂ- ËÒÚË͇ÏË Ì ÌËÊ ÚËÔ‡ ç 05VV-F 2ı2,5 ÏÏ2. ‰ÂÚ. Ä), ¯Î‡Ì„Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰Íβ˜‡Ú¸Òfl Í ‚˚ıÓ‰‡Ï ÙËθÚÓ‚ Ë Í Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÚÓ˜Í‡Ï ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl (‚ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓ„Ó Í‡·ÂÎfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˝ÚËı ÏÓ‰ÂÎflı ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÒÏÂÒËÚÂθ-ÙËθÚ˚ ˜ÚÓ·˚ ͇·Âθ̇fl ÏÛÙÚ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ̇ ·˚ÎË ÛÊ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ̇ Ô‰ÔËflÚËË). ÍÓÓ·ÍÂ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÒÚÂÔÂ̸ Á‡˘ËÚ˚ (‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÒÚ¸), Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÛ˛ èÓ‰Íβ˜ËÚ ÍÓ̈ „Ë·ÍÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ (‡Ì ÌÓχÏË. ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó Í ÒÎË‚Û ÔÓ‰‰Ó̇) Í Ëϲ˘ÂÏÛÒfl ̇ÒÚÂÌÌÓÏÛ ÒÎË‚Û ( ✐3‡, 3b, 3c, 3d), Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚, ‚˚ıӉ̇fl ͇·Âθ̇fl ÏÛÙÚ‡ ‡‚‡Ë- ÔÓÎÌÛ˛ „ˉ‡‚΢ÂÒÍÛ˛ „ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚ¸ (ÒËÎËÍÓÌ, ÍÓθˆÂ‚˚ ÔÓÍ·‰ÍË Ë Ú.‰.). ÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ̇ Ô‰ÔËflÚËË ÔÓ·ÍÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ‰‡Ì̇fl Ôӷ͇ ‰ÓÎÊ̇ èË‚ËÌÚËÚ „Ë·ÍËÈ ¯Î‡Ì„ ‰Û¯‡ Í ¯ÚÛˆÂÛ Ì‡ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂ̇ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÒÚÂÌÍÂ, ‡ ̇ ‰Û„ÓÈ ÍÓ̈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Û˜ÌÓÈ ‰Û¯. ÂÒÎË ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË “ÄÇÄêàâ- îËθÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ ̇ÒÚÂÌÌ˚È çéâ ëàëíÖåõ”. ¯ÚÛˆÂ. í˘‡ÚÂθÌÓ ÔˉÂÊË‚‡ÈÚÂÒ¸ Û͇Á‡ÌËÈ, ÔË‚Â- äêÖèãÖçàÖ ä ëíÖçÖ ‰ÂÌÌ˚ı ‚ „·‚ “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”. Ç ÏÓ‰ÂÎflı TURCO Ë íí ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ‰ËÙ- éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ ‚ Û„ÎÛ ÙÂÂ̈ˇθÌ˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÔË·ÎËÁË‚ Ò̇˜‡Î‡ ÍÓÓÚÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ, ÒÂÚË Ë Í ÒËÒÚÂÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl, Òӷ≇fl Ó·ÓÁ- ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓ‚ÂÌËڠ ( ✐ 19 ). é·‡ÚËÚ ̇˜ÂÌËfl ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ (L - Ù‡Á‡, N - ÌÓθ Ë L - ‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ „Ë·ÍË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚ Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ). ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ ÍÓÓ·ÍË Ë, ‚˚ÔÓÎÌË‚ ¯Î‡Ì„Ë Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ͇·ÂÎË ·˚ÎË Ô‡‚ËθÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl, Ú˘‡ÚÂθÌÓ Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ Ë ÚÛ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÌÍÓÈ Ë Á‡ÚflÌËÚ ͇·ÂθÌÛ˛ ÏÛÙÚÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ͇͇ÒÓÏ. Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚. äÓÏ ÚÓ„Ó, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ Í‡·Âθ ÔËÚ‡ÌËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ֢ ‡Á ÔÓ‚ÂË‚ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÚÛ- ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÔÓÔÂ˜ËÌ. ͈ËË, ÔÓÒ‚ÂÎËÚ ÒÚÓÈÍÛ ÒÚÂÍ·, ËÒÔÓθÁÛfl ‚ ͇˜ÂÒڂ ̇Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÓÚ‚ÂÒÚËfl, Ëϲ˘ËÂÒfl Ç˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓÎÌ˚È ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌ˚È ˆËÍÎ ‡ÁÎ- ̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÂ, Ë Á‡ÍÂÔËÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ 3 ˘Ì˚ı ÙÛÌ͈ËÈ, ÔÓ‚Âflfl „ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÎË‚‡, ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (✐ 20). á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 3 ÔÓÍ·‰ÓÍ ÒÚÂÍÓÎ, ‚ÒÂı ÚÛ· Ë ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÈ, ‡ ·ÂÎ˚ı Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ÍÓÎÔ‡˜Í‡ ̇ „ÓÎÓ‚ÍË Ú‡ÍÊ ÏÂÒÚ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒËÎËÍÓ̇. ‚ËÌÚÓ‚. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ÔÓ‰‰ÓÌ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍË ÍÓ̯ÚÂ- èéÑäãûóÖçàÖ ÄÇÄêàâçéâ ÈÌ˚ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (✐ 21 ËÎË 21‡, ‰ÂÚ. 1). ëàëíÖåõ (ÔË Ì‡Î˘ËË) ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ÂıÌ˛˛ ÍÓÏÍÛ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ‚ åÓ‰ÂÎË TURCO Ë íí ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ Ò Í‡Ì‡‚ÍÛ ÌËÊÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ. éÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl “‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚”, ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸ ÍÓÚÓ‡fl ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ̇ ‰ËÒÔΠÍÌÓÔÍÓÈ ( ). Ò ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË ÍÓ̯ÚÂÈÌÓ‚ Ë ÔÂ‰ÌËı ·Â ÖÒÎË Á‰‡ÌË ӷ·‰‡ÂÚ ˆÂÔ¸˛ ‚˚ÁÓ‚‡/ÔÓÏÓ˘Ë, ÚÓ ÔÓ‰‰Ó̇ (✐ 21).  ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ² ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓÈ ÍÌÓÔÍË. á‡ÍÂÔËÚ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë Ì‡‰Â̸Ú ·ÂÎ˚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ ÍÓÎÔ‡˜ÍË Ò ¯‡È·‡ÏË ( ✐ 21 ËÎË ÇÌÛÚË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË, fl‰ÓÏ Ò „ÂÏÂÚ˘- 21‡). ÌÓÈ Í‡·ÂθÌÓÈ ÏÛÙÚÓÈ “ÄÇÄêàâçÄü ëàëíÖåÄ” (ÒÏ. ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÒıÂÏÛ), ËϲÚÒfl ‰‚ ÍÎÂÏÏ˚ Ò ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚¯‡ÎÍÛ Ì‡ ÒÏÓÚÓ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‰‚ÛÏfl Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË “ALL”, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÌÓχθÌÓ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (✐ 22, ‰ÂÚ. 1). ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï ÂÎÂ, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚- ˘ËÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‡‚‡ËÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. é̇ éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ÔÓ‚Ó‰ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl (‡‚ÌÓÔÓÚÂ- ‰ÓÎÊ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Á‡ÍÓ̇ Ë ÌˆË‡Î¸Ì˚È) ( ✐ 22, ‰ÂÚ. 2) Ë ÔÓ‰Íβ˜ËÚÂ Â„Ó Í ÒÔˆˇθÌ˚ı ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÌÓÏ. ÍÎÂÏÏ ̇ ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË (✐ 22, ‰ÂÚ. 3). äÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠ̇ÊËχÂÚÒfl ‡‚‡ËÈ̇fl ÍÌÓÔ͇, 6
 6. 6. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÏÓÚÓ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ- ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ÛÌËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ✐ ÓÏ Ë ÒÚÓÈÍÓÈ ÒÚÂÍ· ( 23). Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸ ‡ÁÏ˚͇ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÏËÌËÏÛÏ Ì‡ 3 ÏÏ, Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔË„Ó‰Ì˚Ï ‰Îfl ̇ÔflÊÂÌËÈ èÓ‚ÂË‚ ‚ÂıÌÂÂ Ë ÌËÊÌ ÔÓÎÓÊÂÌË ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ 220-240 Ç Ë ‰Îfl ÚÓ͇ ‰Ó 16 Ä. Ô‡ÌÂÎË, ÔÓÒ‚ÂÎËÚ ÂÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÍÓ̉ÛÍÚÓ‡ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ‡. ë ˆÂθ˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÌÓχÏ, ‚˚Íβ- á‡ÍÂÔËÚ 3 ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 3 ˜‡ÚÂθ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ÂÎ˚ı Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ÍÓÎÔ‡˜Í‡ (✐ 24). ‡ÒÔÓ·„‡Ú¸Òfl ‚ ÁÓÌÂ, ̉ÓÒÚËÊËÏÓÈ ‰Îfl Ç ÏÓ‰ÂÎflı TURCO Ë íí ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ‰Û¯Â‚Û˛ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÔË·Ó. ͇·ËÌÛ Í˚¯ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰Ìflfl ÍÓÏ͇ ‚Òڇ· ‚ ͇̇‚ÍÛ ‚ÂıÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ë ÔË·ÓÓ‚ Á‡‰Ìflfl ÍÓÏ͇ ‰ÓÎÊ̇ ÎÂʇڸ ̇ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ (ÓÁÂÚÍË, ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË Ë Ú.‰.) ‚ ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ̇ڇı ✐ ‡Ï ÒÚÂÌÍË ( 2‡, 2b, 2c, 2d). ‰ÓÎÊ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Á‡ÍÓÌÓ- á‡ÍÂÔËÚ Í˚¯ÍÛ 4 ‚ËÌÚ‡ÏË Ë 4 ¯‡È·‡ÏË, ÔÓÒΠ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ Ë ÌÓÏ‡Ï Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡Ì˚. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡Á‰‚ËÊÌÓÈ Î˛Í. Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚ ‚ ÁÓÌ ‚ÓÍÛ„ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË 60 ÒÏ Ë Ì‡ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ·ÂÎ˚ ÍÓÎÔ‡˜ÍË ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ- ✐ ‚˚ÒÓÚ ÏÂÌ 225 ÒÏ ( 33). Ì˚ ̇ ‚Ò ‚ˉËÏ˚ ‚ËÌÚ˚. ÑÎfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ èÂ‰ ÔÂ‰‡˜ÂÈ ÔË·Ó‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÂÍÓ- Á‰‡ÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚È ÏẨÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÓÎÌ˚È Í‡·Âθ Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Ì ÌËÊ ÚËÔ‡ ç 05VV- ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ˆËÍÎ ‚ÒÂı ÙÛÌ͈ËÈ. F 3ı2,5 ÏÏ2. ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ÒËÒÚÂχ Á‰‡ÌËfl ‰ÓÎÊ̇ ùãÖäíêàóÖëäÄü ÅÖáéèÄëçéëíú ·˚Ú¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ‰ËÙÙÂÂ̈ˇθÌ˚Ï ‚˚Í- β˜‡ÚÂÎÂÏ Ì‡ 0,03 Ä. ÉˉÓχÒÒ‡ÊÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÑʇÍÛÁÁË fl‚Îfl- ÂÚÒfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Ò Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” Ó·ÓÛ‰Ó- ÌÓÏ EN 60335.2.60 Ë Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Ï ËڇθflÌÒÍËÏ ‚‡Ì˚ ÍÎÂÏÏÓÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ͇͇ÒÂ, ÔÓÏÂ- àÌÒÚËÚÛÚÓÏ á͇̇ 䇘ÂÒÚ‚‡ (IMQ). éÌÓ ˜ÂÌÌÓÈ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ , ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡‚ÌÓÔÓÚ- ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚Ó ‚ÂÏfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ò ˆÂθ˛ Â̈ˇθÌÓ„Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘Ëı ÏÂÚ‡ÎÎ- Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl. ˘ÂÒÍËı χÒÒ, Í‡Í Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÌÓχÏË EN ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰ÓÎÊ̇ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡- 60335.2.60. ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ Òӷβ‰ÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı Ú·ӂ‡- îËχ ÑÜÄäìááà ÖÇêéèÄ Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒ- ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ·˚Ú¸ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‚˚‰‡‚‡Ú¸ Ú‚ÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÎË: ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘ËÈ Ô‡‚ËÎ- ¸ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÌÂÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ Ë/ËÎË ÌÂÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‰Îfl ÒÂ- éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘Ë͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚËÙË͇ˆËË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ. ‚˚·Ó χÚÂˇÎÓ‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇Á̇˜ÂÌ˲, Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ç Òӷ≇˛ÚÒfl ÌÓÏ˚ Ë Ú·ӂ‡ÌËfl Á‡ÍÓÌÓ- ‡·ÓÚ, ÔÓ‚Â͇ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, Í ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‰Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË·Ó, Ë Â„Ó ÔË„Ó- Á‰‡ÌËÈ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ‚ ÒÚ‡Ì ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‰ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ç Òӷ≇˛ÚÒfl Ú·ӂ‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë Ó·ÒÎÛ- Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” - ˝ÚÓ ÊË‚‡ÌËfl, Ô˂‰ÂÌÌ˚ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â. ÔË·Ó˚ Í·ÒÒ‡ “I”, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ˜ÌÓ ÍÂÔËÚ¸Òfl Ë ËÏÂÚ¸ ÒÚ‡ˆËÓ̇ÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÌÂÔË„Ó‰Ì˚ Ë/ËÎË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË Ë ÒËÒÚÂÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ·ÂÁ ÌÂÒÂÚËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚. ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı Ò‚flÁÂÈ. Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” ÛÒÚ‡ÌÓ- ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ÒÂÚ¸ Ë ÒËÒÚÂχ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ‚ÎÂÌ˚ Ò ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı ÌÓÏ. Á‰‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÒÔ‡‚Ì˚ÏË Ë ÒÓÓÚ- ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Á‡ÍÓ̇ Ë ÒÔˆ- Ç˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ ÓÔÂ‡ˆËË, ÒÌËʇ- ˇθÌ˚Ï Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï ÌÓχÏ. ˛˘Ë ÒÚÂÔÂ̸ Á‡˘ËÚ˚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó- ‚‡ÌËfl ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚, ËÎË Ê ËÁÏÂÌfl˛˘ËÂ Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ÒÂÚË fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·fl- Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl ÓÚ ÔflÏ˚ı ËÎË Á‡ÚÂθÌÓÈ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÚÒÂ͇˛˘Â„Ó ‚ÒÂÔÓβÒÌÓ„Ó ÌÂÔflÏ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, ËÎË Ê ӷÂÒÔ˜˂‡˛˘Ë ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ‡ÒÔÓ·„‡Ú¸Òfl ‚ ËÁÓÎflˆË˛, ÛÚ˜ÍÛ ÚÓ͇ Ë ‡ÌÓχθÌ˚È ÔÂ„‚. ÁÓÌÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ·ÂÁÓÔ- ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ̇Ú. чÌÌ˚È ‚ÒÂÔÓβÒÌ˚È 7
 7. 7. á‡ÏÂÌfl˛ÚÒfl ËÎË ËÁÏÂÌfl˛ÚÒfl ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ÔÓ ÍÓθˆÓ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ, Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÒÚÛfl ‚ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ÍË, ÓÚÏÂÌflfl ÙÓÏ ‚ÂÂ‡, ‚‡˘‡fl ÍÓθˆÓ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. ÒÚÂÎÍË, Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÒÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡Ì̇fl ÒÚÛfl. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÙÓÒÛÌÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚÍÎÓÌflÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁ- èË·Ó ÂÏÓÌÚËÛÂÚÒfl ÌÂÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÂ- ËÚÂθÌÓ Ì‡ 7° ‚ ˜ÂÚ˚Âı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı. ÒÓ̇ÎÓÏ ËÎË ÊÂ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡Ò- ÚÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì ÙËÏ˚ ÑʇÍÛÁÁË Ö‚ÓÔ‡. Ç ÏÓ‰ÂÎflı “Turbo” Ë “Turbo-Turco”, ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡ÁÎË- ˜Ì˚ı ÙÛÌ͈ËÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ ÍÓθˆÓ (3) ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ( ✐ 29, 30, 31, 32) ‚ Ó‰ÌÓ ËÁ 5 îìçäñàà Ëϲ˘ËıÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËÈ (ÍÓÚÓ˚ ÓÔ‰ÂÎfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ̇ ̇Í·‰ÍÂ). Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË, ÙÛÌ͈ËË ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌ˚ åÓ‰ÂÎË “Base” Ë “Turco” Ì ӷÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ 5 ÔÓÁˈË- ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÌÌ˚Ï ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎÂÏ (ÔË ÓÚÍ˚ÚËË ÒÏÂÒËÚÂÎfl ‚Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚Ò„‰‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‰Û¯‡). êìóçõÖ îìçäñàà ùãÖäíêéççõÖ îìçäñàà • ÑÛ¯ ùÚË ÙÛÌ͈ËË ËϲÚÒfl Î˯¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÏÓ‰ÂÎflı (ËÏÂÂÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎflı); Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÔÓ‰‡˜Û TURBO Ë TURCO TURBO. ÒÚÛÈ ‚Ó‰˚ ‡Á΢ÌÓÈ ÙÓÏ˚ Ë ‡Á΢ÌÓÈ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl ÒÂÎÂÍÚÓ ̇ • Ô‡Ó‚‡fl ·‡Ìfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒËÏ‚ÓÎ. • ˆËÍÎ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË • ‡‚‡ËÈÌ˚È Ò˄̇Π• ÇÂÚË͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); чÌÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ÛÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ó·‡ÁÛÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÚÛË Ï‡ÎÂ̸ÍÓ„Ó ‰ËÒÔÎÂfl (ÍÛ„ÎÓÈ ÙÓÏ˚), ‡ÒÔÓÎÓÊ- ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇ ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÚÂÌÍÂ, ÔÓ‰ Í‡Ì‡ÏË. ÒÚÂÌÍ ÙÓÒÛÌÓÍ („ÛÎËÛÂÏ˚ı). • ÇÓ‰ÓÔ‡‰ àëèéãúáéÇÄçàÖ êìóçõï îìçäñàâ (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); (‚Ó‰flÌ˚ı) Ó·‡ÁÛÂÚ ÒÚÛ˛ ‚Ó‰˚, ‚˚ıÓ‰fl˘Û˛ ËÁ ÙÓÒÛÌÓÍ (ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. • ëÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); Ò Ä Öëàí åè‰êÂéÎÑËÖãêàçíéÖÑåçÖéääêéåéçÑçõ5åèëåàñàéÖãÖå, Ó ëí èé õ êÄë Ö ã å Äç å Ë éá ççõå Ó·‡ÁÛÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÚÛË ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇ ✐ 29 Ë 31, ÏÓ‰ÂÎË TURBO Ë TURCO-TURBO). ( ÒÔËÌÍ ÙÓÒÛÌÓÍ („ÛÎËÛÂÏ˚ı). èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Î˛·ÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÂÍÓÏÂ- • îÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ ̉ÛÂÚÒfl ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ ̇ (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ó·‡ÁÛÂÚ ÒÚÛ˛ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ÙÓÒÛÌÍÛ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÙÓÒÛÌÍË ÔÓ‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. é˜Â̸ ۉӷ̇ ‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚. • ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ (3) ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓ- ÊÂÌË ÙÓÒÛÌÍË ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ (8). îÓχ ‚ÂÚË͇θÌÓÈ Ë ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡ÊÌÓÈ • ÔÓ‚ÂÌËÚ (ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË) ÒÚÓÔÓÌ˚È ÒÚÛË ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓθˆ‡: ‚‡˘‡fl Í‡Ì (2). • ÔÓÚflÌËÚ Á‡ ˚˜‡„ ÒÏÂÒËÚÂÎfl (1), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ‚Ó‰Û Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. • ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl (3) ‚ ÊÂÎ- ‡ÂÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. 5 ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚- Û˛˘ËÏË ÒËÏ‚ÓÎ‡Ï Ì‡Í·‰ÍË, fl‚Îfl˛ÚÒfl: ‰Û¯ (4), ‚ÂÚË͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê (5), ‚Ó‰ÓÔ‡‰ (6), ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê (7), ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ (8). 8
 8. 8. èË Ê·ÌËË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰‚Â Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï Á̇˜ÂÌËÂÏ. ê͇ۘ ӷ·‰‡ÂÚ Ó„‡Ì- ÙÛÌ͈ËË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ë˜ËÚÂÎÂÏ, ·ÎÓÍËÛ˛˘ËÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡ 38°C. ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ÔÓ ÒÂ‰ËÌÂ, ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ̇ÊÏËÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÙÛÌ͈ËflÏË (ÔÓÒÎ˚¯ËÚÒfl ˘ÂΘÓÍ). ÍÌÓÔÍÛ (1‡), ˜ÚÓ·˚ ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ Û˜ÍÛ. ç‡ÔËÏÂ, ÔË Ê·ÌËË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔËÌÌÓ„Ó „ˉÓχÒ҇ʇ Ò ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ, ÍÓθˆÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ ✐ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÒËÏ‚Ó·ÏË (6) Ë (7) ( 29, 31). ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, χÒÒ‡ÊËÛ˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÏÂ̸¯ËÏ, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË • ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚, ‰ÓÎÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔËÚ‡Ú¸ Í‡Í ÒÔËÌÌ˚ ÙÓÒÛÌÍË, Ú‡Í Ë ÚÓ ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ (3) ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ‚ ‚Ó‰ÓÔ‡‰. ÔÓÎÓÊÂÌË “ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚” (8) Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2) ˜ÚÓ·˚ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ì Á‡·˚‚‡ÈÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ÒÏÂÒËÚÂθ Ë/ËÎË ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì. • ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl (3) ̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‚‡Ï ÙÛÌÍˆË˛. 5 ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË åÓ‰ÂÎË Ò éÑçéäéåÄçÑçõå ëåÖëàíÖãÖå ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Ó·ÓÁ- ̇˜ÂÌËfl ̇Í·‰ÍË, fl‚Îfl˛ÚÒfl: ‰Û¯ (4), ‚ÂÚË- ͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê (5), ‚Ó‰ÓÔ‡‰ (6), ÒÔËÌÌÓÈ ✐ 25 Ë 27, ÏÓ‰ÂÎË BASE Ë TURCO) ( „ˉÓχÒÒ‡Ê (7), ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ (8). ùÚË ÏÓ‰ÂÎË Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú 5 ÔÓÁˈËÓÌÌÓ„Ó èË Ê·ÌËË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰‚ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ “‚Ó‰- ÙÛÌ͈ËË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ flÌÓÈ” ÙÛÌ͈ËÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Û¯. ÑÎfl „Û- ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ÔÓ ÒÂ‰ËÌÂ, ÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÒÌflÚ¸ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÙÛÌ͈ËflÏË (ÔÓÒÎ˚¯ËÚÒfl ˘ÂΘÓÍ). ‰Û¯ Ò ‰ÂʇÚÂÎfl Ë, ÔÓÚflÌÛ‚ ˚˜‡„ ÒÏÂÒËÚÂÎfl, ç‡ÔËÏÂ, ÔË Ê·ÌËË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔËÌÌÓ„Ó ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚. èÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚ „ˉÓχÒ҇ʇ Ò ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ, ÍÓθˆÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˚˜‡„ (1) ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ✐ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÒËÏ‚Ó·ÏË (6) Ë (7) ( 30, 32). ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, χÒÒ‡ÊËÛ˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÏÂ̸¯ËÏ, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‰ÓÎ- å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ ÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔËÚ‡Ú¸ Í‡Í ÒÔËÌÌ˚ ÙÓÒÛÌÍË, Ú‡Í Ë ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. ‚Ó‰ÓÔ‡‰. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ì Á‡·Û‰¸Ú ӉÂÎË Ò íÖêåéëíÄíàóÖëäàå ëåÖëàíÖãÖå, ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2). ÖÒÎË ·˚ÎË å ëíéèéêçõå äêÄçéå Ë 5 èéáàñàéççõå êÄëèêÖÑÖãàíÖãÖå ‚˚·‡Ì˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚¯Â 38°C, ÚÓ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ ÚÂÏÓÒÚ‡- Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÏÂÒËÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Ó ÔÂ- ✐ 30 Ë 32, ÏÓ‰ÂÎË TURBO Ë TURBO-TURCO). ( ‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó„‡Ì˘ËÚÂÎfl. Ç ˝ÚËı ÏÓ‰ÂÎflı „ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ ÛÔÓ˘Â̇, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á̇˜ÂÌËfl ‚ „‡‰ÛÒ‡ı ñÂθÒËfl (°C) ̇ÌÂÒÂÌ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÍÓθˆÂ ÚÂÏÓ- ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÏÂÒËÚÂÎfl. íÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ ÒÏÂÒ- åÓ‰ëÂíÎéèÒéíêÖçêõå ëêÄíàóåÖëäàå ëåÖëàíÖãÖå Ë åé í Ë ä Äçé ËÚÂθ ÑʇÍÛÁÁË Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚, ✐ 26 Ë 28, ÏÓ‰ÂÎË “Base” Ë “Turco”) ( ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ÂÈ ËÁ ̇ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ. èË Ì‡Î˘ËË ·˚ÒÚÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂÎÂÈ ùÚË ÏÓ‰ÂÎË Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú 5 ÔÓÁˈËÓÌÌÓ„Ó Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ËÏÂÎË ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì ÏÂÌ 18 ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ “‚Ó‰fl- ÍÇÚ (250 Í͇Î/ÏËÌ). ÑÎfl „‡ÁÓ‚˚ı ‚Ó‰Ó̇„Â- ÌÓÈ” ÙÛÌ͈ËÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Û¯. óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ‚‡ÚÂÎÂÈ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ò ˜ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ (Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ̇fl „‡‰ÛË- ÔÂÂÏÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛, Á‡‚ËÒfl˘ÂÈ ÓÚ ÔÓÚ·Î- Ó‚‡ÌÌÓÈ ¯Í‡ÎÓÈ ‚ °C Ë ÏÂÚÍÓÈ (1‡) ̇ ۘ͠1) flÂÏÓ„Ó Ó·˙Âχ ‚Ó‰˚. ‰ÓÒÚ˄· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÒÌflÚ¸ ‰Û¯ Ò ‰ÂʇÚÂÎfl Ë ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ̇ÍÓÔËÚÂÎË „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ ‚Ó‰˚, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÓÚÍ˚‚ ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2). ·ÂÁ ‰‡‚ÎÂÌËfl. å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Î˛·ÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÂÍÓÏẨÛÂ- ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. ÚÒfl ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ËÏ· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÙÓ- ÒÛÌÍÛ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ ÌËÊÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ✐ ( 30, 32): • ÔÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ (1) Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÚ͇ ÒÓ‚Ô‡‰‡Î‡ 9
 9. 9. àëèéãúáéÇÄçàÖ ùãÖäíêéççõï îì - ÎËÚ ÔÓÏ˚Ú¸ Ë ÓÔÓÓÊÌËÚ¸ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ. çäñàâ ÖÒÎË ‡·ÓÚ‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÔÂ‚ÂÚÒfl ËÁ-Á‡ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl, ÂÍÓÏẨÛÂÏ èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛, ÍÓ„‰‡ ÔËÚ‡ÌË ·Û‰ÂÚ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó·˘ËÈ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ (ÒÏ. ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, Ë Ò‡ÁÛ Ê ‚˚Íβ˜ËÚ¸, „·‚Û “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”) ‚Íβ˜ÂÌ. Ç Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‚ÂÏfl ‰Îfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËfl Ë Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓÏ˚‚ÍË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. ÔÓ‰ ̇ÔflÊÂÌËÂÏ, ̇ ‰ËÒÔΠ„ÓËÚ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ (4). Ç ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó ̇ÔÓÎÌÂÌËfl Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‚Ó‰‡ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. Ç ˝ÚÓÏ 4 ÒÎÛ˜‡Â ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ҉·ÂÚ Ô‡ÛÁÛ ‚ 3 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı, ÂÒÎË ‚Ó‰˚ ‚Ò ‡‚ÌÓ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚÍβ˜‡- 1 3 ÂÚÒfl Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ Ë ÔÓÏ˚‚͇ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl ÔËÚ‡ÌË ‚Ó‰ÓÈ ËÎË Ê ÂÒÎË Â ÛÓ‚Â̸ ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÌËÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó, ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl, ‡ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ ·˚ÒÚÓ ÏË„‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰, Ó·ÓÁ̇˜‡fl ‡‚‡- ËÈÌ˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl. ÖÒÎË ˜ÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ Ì 2 ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÛÓ‚Â̸, ÚÓ ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ Ë ÔÓÏ˚‚͇ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. èÄêéÇÄü ÅÄçü ÇçàåÄçàÖ! è‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÑÎfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ- ÓÍÓÎÓ 100°C. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÓÒÚË ‚ ÓÚÍ˚ÚËË ÒÏÂÒËÚÂÎfl, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰‡, Ì ‰ÂÊËÚ ÌÓ„Ë ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ Ô‡‡, ËÎË Ê ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχfl ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, Á‡·Ë‡Â- ‰ÂÊËÚ Ëı ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË Ì ÏÂÌ 40 ÒÏ ÓÚ ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. ÙÓÒÛÌÍË. • åÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÓχÚ˘ÂÒÍË ˝ÒÒÂ̈ËË, ̇ÎË‚‡fl Ëı ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ô‡Ó‚Û˛ ÙÓ- ñàäã éóàëíäà éí çÄäàèà ÒÛÌÍÛ ÔÓ‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÙÓÒÛÌÍÛ Ì‡ÊÏËÚ ‚ÌÛÚ¸ ·Óθ¯ËÏ Ë Û͇Á‡ÚÂθÌ˚Ï óÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÓ·ÎÂÏ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï Ô‡Î¸ˆÂÏ ‰‚‡ ÎÂÔÂÒÚ͇ Ë ÔÓÚflÌËÚ ̇ÛÊÛ. Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ì‡ÍËÔË, ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ “Young Col- lection” ӷ·‰‡ÂÚ ÙÛÌ͈ËÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl, ·Î‡„Ó‰‡fl • ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚Íβ˜ÂÌËfl “I/é” (1) ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, Ó˜Ë˘‡˛˘ÂÏÛ ‰ÂÈÒڂ˲ ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ (1 ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰. Ô‡ÍÂÚËÍ ÔÓӯ͇ Ë ‰ÓÁËÓ‚Ó˜Ì˚È Ù·ÍÓÌ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ), ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‰Âʇڸ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ • èË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ˜ÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ (Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Ï ÓÚ Ì‡ÍËÔË. ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ωÎÂÌÌÂÂ) ̇˜ÌÂÚÒfl ̇„‚ ‚Ó‰˚. óÂÂÁ Ì·Óθ¯ÓÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË Ô‡ ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ˜ËÒÚÓÚ˚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ̇˜ÌÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÙÓÒÛÌÍË ÔÓ‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ˆËÍÎ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ˜ÂÂÁ ͇ʉ˚ 20 ˆËÍÎÓ‚ Ô‡Ó‚ÓÈ • îÛÌ͈Ëfl ÔÂÍ‡ÚËÚ ‡·ÓÚÛ ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ·‡ÌË. ˜ÂÂÁ 40 ÏËÌÛÚ, ÌÓ Â ÏÓÊÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË “I/é”. èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 10 ˜‡ÒÓ‚. ÇÓ ‚ÂÏfl ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ- • êÂÍÓÏẨÛÂχfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Ô‡Ó‚ÓÈ ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‡‚‡ËÈÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛, ÌÓ Ì ԇÓ‚Û˛ ·‡Ì˛. ·‡ÌË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 20 ÏËÌÛÚ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÏÓÊÌÓ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Û˜Ì˚ÏË ˜ÚÓ Ó·˘Â Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ô‰Ô- “‚Ó‰flÌ˚ÏË” ÙÛÌ͈ËflÏË (‰Û¯ÂÏ, ‚ÂÚË͇θÌ˚Ï Ë ËflÚËË ‚ÂÏfl ‡‚ÌÓ 40 ÏËÌÛÚ‡Ï. èÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ÒÔËÌÌ˚Ï „ˉÓχÒÒ‡ÊÂÏ, ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ). ÏÓÊÂÚ ‚ÓÈÚË ‚ ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ, ÍÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ԇ‡, ËÎË Ê ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓ • èË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ô‡‡ ‚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚Ó„Ó Ù·ÍÓ̇ (Ó·‡ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÏÔÎ- ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ ۂÂ΢ËÚÒfl. ÂÍÚ) ÔË„ÓÚÓ‚¸Ú ÊˉÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ̇ÍËÔË, ‚˚Ò˚Ô‡‚ Ô‡ÍÂÚËÍ Ò ÔÓÓ¯ÍÓÏ ‚ 0,75 Î. ‚Ó‰˚. Ç ÍÓ̈ ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ í˘‡ÚÂθÌÓ ‡Áϯ‡ÈÚÂ, Ó·‡˘‡fl ‚ÌËχÌË ̇ ‚Íβ˜ÂÌÌ˚Ï Ó·˘ËÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚ Ú˜ÂÌË ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì ӷ‡ÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÍË. ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ 2 ÏËÌÛÚ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÁ‚Ó- 10
 10. 10. • ë̇˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÔËÚ‡ÌË ‚‡Ú¸Òfl ‚ ‰Óχ¯ÌËı ËÎË ÒıÓ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, Ë Ì ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ ‚Íβ˜ÂÌÓ (Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ̇ ‰ËÒ- ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚Ì ÔÓÏ¢ÂÌËÈ. ÔΠ„ÓËÚ). ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ 3 ÒÂÍÛ̉˚ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ·˚· ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ 3 ÍÌÓÔÍÛ (3), ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰, Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ, Ò Òӷβ‰ÂÌË- Ó·ÓÁ̇˜‡fl ̇˜‡ÎÓ ˆËÍ· Ó˜ËÒÚÍË, ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í ÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ Ë Ì‡ˆËÓ- ÛÊ ·˚ÎÓ Ò͇Á‡ÌÓ, ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ÓÍÓÎÓ 10 ̇θÌ˚ı Ú·ӂ‡ÌËÈ. ˜‡ÒÓ‚. Ç Ú˜ÂÌË ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂθÁfl ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡Ó‚Û˛ ·‡Ì˛, ÌÓ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ • àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰ÓÒÚÛÔ Í ÔË·Ó‡Ï, ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò Û˜Ì˚ ÙÛÌ͈ËË Ë ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔËÚ‡˛˘ËÏÒfl ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‰‡ÌËfl, ‡‚‡ËÈÌ˚È Ò˄̇Î. ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ÌÛÚË ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË. • éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒˉÂ̸fl, ‚‚ÂıÛ, Ë Ì‡ÎÂÈÚ ÊˉÍÓÒÚ¸ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. ÇçàåÄçàÖ! è‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÓÎÓ 100°C. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË • Ç ÍÓ̈ ˆËÍ· ̇ıÓ‰fl˘‡flÒfl ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ì ‰ÂÊËÚ ÌÓ„Ë ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ Ô‡‡, ËÎË Ê ÊˉÍÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÒÎËÚ‡, Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ- ‰ÂÊËÚ Ëı ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË Ì ÏÂÌ 40 ÒÏ ÓÚ Ï˚Ú ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ ÒÎËÚ‡. ÙÓÒÛÌÍË. • èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ˆËÍÎ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË ·Û‰ÂÚ • èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Á‡‚Â¯ÂÌ. äÓ„‰‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ̇ ‰ËÒÔΠÔÂÂ- ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡fl ‚ ‡Á΢Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ÔË Ï‡ÍÒËχ- ÒÚ‡ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ „ÓÂÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, ÏÓÊÌÓ Î¸ÌÓÏ ÂÊËÏÂ, ̇ ÛÓ‚Ì „Û‰Ë ËÒÔÓθÁÛ˛˘Â„Ó ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë Ô‡Ó‚Û˛ ·‡Ì˛. ͇·ËÌÛ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‡‚̇ ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ 45°C, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓÏ¢ÂÌËfl ÓÍÓÎÓ 20°C. ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ˆËÍ· Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË ·Û‰ÂÚ ÓÚÍβ˜ÂÌÓ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ, ÚÓ • ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‚Ó‰Û ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚˚¯Â ËÒÚÂͯ ̇ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ‚ÂÏfl 60°C. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ „ˉ‡‚΢ÂÒÍË ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÚÓ ËÁ Ô‡ÏflÚË. äÓ„‰‡ ÔËÚ‡ÌË ·Û‰- ÍÓÌÚÛ˚ Ë Û‚Â΢ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ÚÓ Ó˜Ë˘‡˛˘‡fl ÊˉÍÓÒÚ¸ ̇ÍËÔË. ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÎËÚ‡ („‡‡ÌÚËfl „Ë„ËÂÌ˚), ÌÓ ˆËÍÎ ÌÂÓ·ıÓ- • èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl β·˚ı “‚Ó‰flÌ˚ı” ÙÛÌ͈ËÈ ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸, ÂÒÎË ÔÓ¯ÎÓ ÏÂÌ 8 ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Í˚Ú¸ ÒÏÂÒËÚÂθ Ë ÒÚÓÔÓÌ˚È ˜‡ÒÓ‚ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚Íβ˜ÂÌËfl ˆËÍ·. Í‡Ì. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚”. ÄÇÄêàâçõâ ëàÉçÄã • èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ‚˚Íβ˜ËÚ 2 • èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË (2) ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Ó·˘ËÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ (ÒÏ. „·‚Û “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ‡‚‡ËÈÌ˚È Ò˄̇Π(Á‚ÓÌÓÍ, ÁÛÏÏÂ, ·ÏÔ‡ Ë Ú.‰.) ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”). Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 15 ÒÂÍÛ̉, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÓÌ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, • ÖÒÎË ‰Û¯Â‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” Ò˄̇ΠÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÍβ˜ÂÌ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÔËÚ‡˛ÚÒfl „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ ËÁ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ‚Ó‰Ó- ÔÓ‚ÚÓÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË. ̇„‚‡ÚÂÎfl ˝ÍÓÌÓÏ˘ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ò ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ‰ÛÎflˆËÂÈ Ô·ÏÂÌË, ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ • ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó Ò˄̇· ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂθ Ì ÒÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÒÚ‡·Ë- ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ô‡Ó‚‡fl ·‡Ìfl, ÚÓ Â ‡·ÓÚ‡ Ò‡ÁÛ Ê θÌÛ˛ ‡‰‡ÔÚ‡ˆË˛ Í ÔÓÚ·ÎÂÌ˲ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl, ‡ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ ·Û‰ÂÚ ÔÂÚÂÔ‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl. Ç ˝ÚÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÙÛÌÍˆË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ‚Ó‰Ó̇- Á‡ÌÓ‚Ó. „‚‡ÚÂθ ‰Û„ÓÈ ÏÓ‰Âθ˛ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎflˆËÂÈ, ÚÓ ÒË·ÏË Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 2 • èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË (2) ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÔÂÒÓ̇· ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ÏÓ‰- Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ·Û‰ÂÚ ‚˚Íβ˜Â̇ ÛÎflÚÓ Ô·ÏÂÌË ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂÎfl Ë ‰Îfl „ÛÎ- ‰‡Ê ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ Ì ËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ·˚· ÔÓ‰Íβ˜Â̇ Í ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. ÒÏÂÒËÚÂθ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚. • ÇÓ‰ÓÔӂӉ̇fl ÒËÒÚÂχ („Ófl˜‡fl/ıÓÎӉ̇fl èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü à èêàåÖóÄçàü ‚Ó‰‡) ‰ÓÎÊ̇ Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓΠҷ‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‰‚Ûı ÎËÌËÈ. • 䇷ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” Ì Ô‰̇Á̇˜- á̇˜ËÚÂθ̇fl ‡ÁÌˈ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÓÚË- ÂÌ˚ ‰Îfl Ë„˚. çËÍÓ„‰‡ Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ‰ÂÚÂÈ ·ÂÁ ˆ‡ÚÂθÌÓ Ò͇Á‡Ú¸Òfl ̇ Ô‡‚ËθÌÓÈ Ë ·˚ÒÚÓÈ ÔËÒÏÓÚ‡ ‚ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌÂ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚Ó „ÛÎËÓ‚Í ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚. ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË. • èË Ì‡Î˘ËË ÒÎ˯ÍÓÏ ÊÂÒÚÍÓÈ ‚Ó‰˚ ÂÍÓÏ- • Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ ÑʇÍÛÁÁË ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ- ẨÛÂÚÒfl ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ó˜ËÒÚËÚÂθ ‰Îfl Ô‰Ó- 11
 11. 11. Ú‚‡˘ÂÌËfl Ë/ËÎË ÒÌËÊÂÌËfl ÓÚÎÓÊÂÌËfl ̇ÍËÔË Ë äêÄçõ ÒÌËÊÂÌËfl ÔÂËӉ˘ÌÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˆËÍ· ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË. í‡ÍÊÂ Ë ˜‡ÒÚÓ ÔÓθÁ- ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔflÚÂÌ ‚Ó‰ÌÓ„Ó Ó‚‡ÌË ԇÓ‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ͇ÏÌfl ̇ Í‡Ì‡ı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÚÂÂÚ¸ ‚Ó‰Û Ì‡ÍËÔË ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÂ. ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl. ÖÒÎË ·Û‰ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ˜ËÒÚ͇, ÚÓ Á‡„flÁÌÂÌË ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÚÂÂÚ¸ • Ç ÏÓ‰ÂÎflı Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ì‡ Ú̸͇˛, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Ï˚θÌÓÈ ‚Ó‰Â, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ı ÚӘ͇ı ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚Ó‰˚ ÂÍÓÏÂ- ÒÔÓÎÓÒÌÛÚ¸ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ë ‚˚ÚÂÂÚ¸ ̇ÒÛıÓ. ̉ÛÂÚÒfl ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ÙËθÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË Ò‡ÎÙÂÚ͇ÏË, ÔÓÓ- ‡ÁÏÂ‡ (ÍÓÚÓ˚ Ì ·Û‰ÛÚ Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÒÛÊÂ- ¯ÍÓ‚˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ‡ˆÂÚÓÌÓÏ ËÎË ÌËÈ), ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÎË ‚ ‚Ӊ ËÏÂÂÚÒfl ÏÌÓÊÂ- ‰Û„ËÏË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË. ÒÚ‚Ó ÔËÏÂÒÂÈ. Ç ˝ÚËı ÙËθÚ‡ı ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰- ËÏÓÒÚË ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ îàãúíêõ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÛÊ ӷÓÛ‰Ó‚‡Ì ËÏË. (ÏÓ‰ÂÎË Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ) ÇÒ ÓÔÂ‡ˆËË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë/ËÎË ÂÏÓÌÚ‡, îËθÚ˚, Ëϲ˘ËÂÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒ- ÍÓÚÓ˚ Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú Á‡ÏÂÌÛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ, ÏÓ„ÛÚ Á‡ÒÓËÚ¸Òfl ËÁ-Á‡ ÒÓ‰Â- ‰ÓÎÊÌ˚ Ô‰ÛÒχÚË‚‡Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Á‡Ô˜‡ÒÚ- ʇ˘ËıÒfl ‚ ‚Ӊ ÔËÏÂÒÂÈ ËÎË Ê ËÁ-Á‡ ËÁ‚ÂÒ- ÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÑʇÍÛÁÁË, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ Ì ÌÂÒÂÚ ÌË͇ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Û˘Â·, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ôӂ‰ÂÌÌ˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÏË. ÑÎfl ‰ÂÏÓÌڇʇ Ë ˜ËÒÚÍË ÙËθÚÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: éÅëãìÜàÇÄçàÖ - Á‡ÍÓÈÚ ‚ıÓ‰ „Ófl˜ÂÈ Ë ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚. - ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÔÓÓÊÌËÚ ÒÏÂÒËÚÂθ, ÓÚÍ˚‚ ‰Îfl óÄëíà àá åÖíÄäêàãÄíÄ à èãÄëíåÄëëõ ˝ÚÓ„Ó ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2) (✐ 26-28-30-32). ç‡ ÏÓ‰ÂÎflı “Turbo” Ë “íí” ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË ìıÓ‰ Á‡ ˜‡ÒÚflÏË ËÁ ÏÂÚ‡ÍË·ڇ (‚Íβ˜‡fl Í˚¯ÍÛ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl (1) ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ͇·ËÌ˚) ÔÓÒÚÓÈ Ë ·˚ÒÚ˚È: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ “ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚” (8). ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ β·Ó Ì‡·‡ÁË‚ÌÓ ÊˉÍÓ - ÓÚ‚ËÌÚËÚ Á‡Í˚‚‡˛˘Ë ÔÓ·ÍË (Ä) ¯ËÓÍÓÈ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó. ÔÎÓÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÍÓÈ (✐ 11). ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË Ò‡ÎÙÂÚ͇ÏË, - ÒÌËÏËÚ ÒÂÚ˜‡Ú˚ ÙËθÚ˚, ÔÓ˜ËÒÚËÚ Ëı ÔÓÓ¯ÍÓ‚˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ‡ˆÂÚÓÌÓÏ ˘ÂÚÍÓÈ Ë ÒÔÓÎÓÒÌËÚ ‚ ÔÓÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰Â. èË ËÎË ‰Û„ËÏË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË. ̇΢ËË ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ô‡Ó‚ÓÈ ÙÓÒÛÌÍË (ÍÛ‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÙËθÚ˚ ÊˉÍÓÒÚ¸˛ ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË. Á‡ÎË‚‡Ú¸Òfl ‡ÓχÚ˘ÂÒÍË ˝ÒÒÂ̈ËË) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ - ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÙËθÚÓ‚ Ë ÔÓ·ÓÍ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÌflÚ¸ ÂÂ, ̇ʇ‚ ÎÂÔÂÒÚÍË ‚ÌÛÚ¸, Ë ÔÓÚflÌÛ‚ ̇ÛÊÛ. ‚˚ÔÓÎÌËÚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ó·‡ÚÌÓÈ éÚÒÓ‰ËÌËÚ flÁ˚˜ÓÍ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÂÏÍÓÒÚË Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. ÔÓÏÓÈÚ ÂÂ Ò ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Ï Ì‡·‡ÁË‚Ì˚Ï ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ. ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÌÂÔ·ÌÓ‚Ó„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÙËχ ÑʇÍÛÁÁË Ö‚ÓÔ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl „ÎÛ·ÓÍËı ˆ‡‡ÔËÌ ËÎË ÓÙˈˇθÌ˚ ëÂ‚ËÒÌ˚ ˆÂÌÚ˚. ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÓÙˈË- ‡Î¸Ì˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ. ëíÖäãÄ ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÒÚÂÍÓÎ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÔˆˇθÌ˚Â, Ëϲ˘ËÂÒfl ‚ ÔÓ‰‡Ê ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡. ÇÖêíàäÄãúçõÖ à ëèàççõÖ ÉàÑêéåÄëëÄÜ - çõÖ îéêëìçäà ÖÒÎË Ì‡ ÙÓÒÛÌ͇ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒfl ‚Ó‰Ì˚È Í‡ÏÂ̸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: - ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ÍÓθˆÓ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË, ÔËÎÓÊËÚ¸ ÛÒËÎËÂ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ˘¸ ÍÓ̈‡ ıÓ‰‡; Á‡ÚÂÏ ÒÌflÚ¸ Â„Ó Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. - ÔÓ„ÛÁËÚ¸ ÍÓθˆÓ ‚ ÊˉÍÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl Û‰‡Î- ÂÌËfl ̇ÍËÔË, Ë ÔÓÒÎÂ Â„Ó Ó˜ËÒÚÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ̇ ÏÂÒÚÓ. 12
 12. 12. KAPSIS (75x90 SX) ✐ 2a M4x20 mm Ø4,3x9 mm 221 213 F F B B 20 D 20 75 (cm) 90 C C (cm) 75 90 60 65 A A 59 200 62 E 80 ✐ ✐ Ø 40 mm 3a 1a 22
 13. 13. ✐ KAPSIS (75x90 DX) 2b M4x20 mm Ø4,3x9 mm 221 213 F F B B 20 20 D 75 (cm) 90 C C 75 (cm) 90 60 A 65 A 59 200 E 62 80 ✐ ✐ 1b 3b Ø 40 mm 23
 14. 14. EPOS (80x80) KAJAL (90x90) ✐ 2c M4x20 mm 3.5x13 3.5x13 Ø4,3x9 mm 221 213 F F 20 B B 20 80 - 90 D (cm) 80 - 90 C C * : EPOS (80x80) **: KAJAL (90x90) (cm) 60 70 (*) A A 80 (**) 64 (*) 74 (**) 200 62 E 80 ✐ ✐ Ø 40 mm 3c 1c 24
 15. 15. YERES (90x90) ✐ 2d M4x20 mm 3.5x13 3.5x13 Ø4,3x9 mm 221 213 F F 20 B 20 90 (cm) 90 C C (cm) 60 80 A 74 200 E 62 80 ✐ ✐ Ø 40 mm 3d 1d 25
 16. 16. ~ 207 mm 90˚ 90˚ ✐ ✐ 4a 4b M6x16 mm ✐ 5 Ø6,4x11 mm Ø6,4x12 mm 1 2 ✐ ✐ 6 7 26
 17. 17. ✐ ✐ 8 9 Ø3,5x19 mm Ø3,5x19 mm ✐ ✐ 10 11 Ø3,9x45 mm B A A B Ø3,9x19 mm B B ✐ A A 12 27
 18. 18. A A B B Ø3,9x19 mm B B ✐ A A Ø3,9x45 mm 12a Ø3,5x13 mm Ø4,3x8 mm 2 2 Ø2,9x9,5 mm ✐ 1 ✐ 13 14 28
 19. 19. Ø4,3x8 mm Ø4,3x8 mm Ø3,9x13 mm Ø3,9x13 mm ✐ ✐ 15 15a 1 1 SX DX 3 4 2 2 ✐ 16 29
 20. 20. 1 1 4 3 2 2 ✐ 16a 75x90: 72 cm 75x90: 87 cm 80x80: 77 cm 80x80: 77 cm B 90x90: 87 cm 90x90: 87 cm 5 2 4 5 A Ø6 mm 3 Ø4,2x32 mm 1 Ø5,3x10 mm 3,8 cm 24,5 cm ✐ ✐ 17 18 30
 21. 21. Ø3,5x13 mm Ø3 mm 2 1 ✐ ✐ 19 20 1 3 3 1 Ø3,9x13 mm Ø3,9x13 mm 2 2 2 4 4 Ø3,9x19 mm Ø3,9x19 mm ✐ ✐ 21 21a 31
 22. 22. 3 2 Ø3,5x13 mm 1 ✐ 22 Ø3,5x13 mm Ø3 mm ✐ ✐ 1 2 23 24 32
 23. 23. Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem jednouchwytowym • egykaros keverocsappal • me sumpag mpatar a • s jednopákovym ovládáním BASE • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zimna • • ciepla 1 hideg • • meleg krúo • • zest— studená • • horká ✐ 25 Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem termostatycznym i zaworem odcinajacym • hofokszabályozós keverocsappal és zárócsappal • me qermostatik mpatar a kai str—figga paroc • s termostatickou míchací baterií a zástavnym kohoutkem BASE • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha 2 1a 1 ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zimna • • ciepla hideg • • meleg krúo • • zest— studená • • horká ✐ 26 33
 24. 24. Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem jednouchwytowym TURCO egykaros keverocsappal • me sumpag mpatar a • s jednopákovym ovládáním • • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha • „Ófl˜‡fl • ciepla • meleg • zest— • horká ıÓÎӉ̇fl • 1 zimna • • ˝ÎÂÍÚÓÍÎ‡Ô‡Ì hideg • • zawór elektyczny krúo • • mágnesszelep ✐ studená • • • hlektrobalb da elektroventil 27 Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem termostatycznym i zaworem odcinajacym TURCO • hofokszabályozós keverocsappal és zárócsappal • me qermostatik mpatar a kai str—figga paroc • s termostatickou míchací baterií a zástavnym kohoutkem • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha 2 • „Ófl˜‡fl • ciepla • meleg • zest— 1a • horká ˝ÎÂÍÚÓÍÎ‡Ô‡Ì • 1 zawór elektyczny • mágnesszelep • hlektrobalb da • elektroventil • • ıÓÎӉ̇fl • zimna • hideg • krúo ✐ • studená 28 34
 25. 25. Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ë 5 ÔÓÁˈËÀ

×