Jacuzzi Young
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Jacuzzi Young

on

 • 1,259 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,259
Views on SlideShare
1,257
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.slideshare.net 1
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jacuzzi Young Jacuzzi Young Presentation Transcript

 • EPOS KAJAL KAPSIS YERES êìäéÇéÑëíÇé èé ìëíÄçéÇäÖ ïêÄçàíú ÅÖêÖÜçé •ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË PRZECHOWYWA STARANNIE INSTRUKCJA INSTALACJI •Uqytkowanie i konserwacja GONDOSAN ORIZZE MEG êËÒÛÌÍË ‚ÌÛÚË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ BESZERELÉSI UTASÍTÁS Rysunki wewnątrz •Használat és karbantartás NA FULASSETAI PROSEKTIKA çbr‡k a fŸzet belsÎ oldalain N‡kresy uvnitÞ EGCEIRIDIO EGKATASTASHS V¯TISK SI PEâLIVù USCHOVEJTE ªøÛäéá óôï åóöôåòéëÞ •Cr sh & sunt rhsh NÁVOD NA INSTALACI •peãlivû uschovejte
 • index êìëëäàâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ELLHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3
 • ëèêÄÇäÄ ìëíÄçéÇäÄ ÑìòÖÇéÉé èéÑÑéçÄ Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “Young Collection” ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ 燉 ÔÓ‰‰ÓÌÓÏ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔ˜Â̇ ÔÂÔẨË- ·‡ÁÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË (BASE), Ò Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ B ÍÛÎflÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÌ. ç‡ÒÚÂÌÌ˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ÔÓÁ‚Ó- (TURCO), ÒÓ ÒÔËÌÌ˚Ï Ë ‚ÂÚË͇θÌ˚Ï „ˉÓχ- T Îfl˛Ú ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔÓ„¯ÌÓÒÚË ÔÂÔ ̉ËÍÛÎflÌÓÒÚË ÒÒ‡ÊÂÏ (TURBO), ‡ Ú‡ÍÊ ÒÓ ÒÔËÌÌ˚Ï Ë ‚ÂÚË͇Î- T ‰Ó 10 ÏÏ. ÅÓθ¯Ë Á̇˜ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÔË ¸Ì˚Ï „ˉÓχÒÒ‡ÊÂÏ Ë Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ (íí). ÇÒ í ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔˆˇθÌ˚ı Á‡Í·‰Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ( ✐ 4‡), ÏÓ‰ÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË- ËÎË Ê ÓÚÓ‰‚ËÌÛ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ ÓÚ ÒÚÂÌ˚ (✐ 4b). ˜ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ ‚ÏÂÒÚÓ Ó‰ÌÓÍÓχ̉ÌÓ„Ó. åÓ‰ËÙË͇ˆËË TURCO Ë íí Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ Í˚¯ÍÓÈ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Û¯Â‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÓÌ ‚ Û„ÓÎ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ (ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ + ‡Á‰‚ËÊÌÓÈ), ‡ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË ·Û‰ÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl, Ë ÔÓ‰Íβ˜ËÚ „Ë·ÍËÈ ¯Î‡Ì„ Í BASE Ë TURBO Ì ËÏÂ˛Ú ÂÂ. ÑÎfl ‰‡ÌÌ˚ı ÏÓ‰Ë- ÒÎË‚Û ÔÓ‰‰Ó̇, Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÒχÁ˚‚‡fl ÒËÎËÍÓÌÓÏ ÙË͇ˆËÈ Í˚¯Í‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ. ÚÓ˜ÍË ÒÓ‰ËÌÂÌËfl (✐ 3a, 3b, 3c, 3d). Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “Young Collection” ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚Ò„‰‡ ‚ Û„ÎÛ, Û Ó·Îˈӂ‡ÌÌ˚ı ç‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡Ô ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÒÚÂÌ Ë Ì‡ „ÓÚÓ‚ÓÏ ÔÓÎÛ ·ÂÁ ÔÎËÌÚÛÒ‡. åÓ‰Âθ ÔÓ‚ÂÍÛ „ˉ‡‚΢ÂÒÍÓÈ „ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚË 75ı90 ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ΂Ó- Ë Ô‡‚ÓÒÚÓÓÌÌÂÈ. ÒÎË‚‡ Ë „Ë·ÍÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡. ÇÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‰Í- β˜Ë‚ Â„Ó Í ÒÎË‚Û ( ✐ 3a, 3b, 3c, 3d), èÖêÖÑ çÄóÄãéå ìëíÄçéÇäà ÇçàåÄíÖãúçé ‚˚ÎÂÈÚ ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ ‚‰Ó ‚Ó‰˚, Ì Á‡·˚‚‡fl èêéóàíÄâíÖ ÑÄççõÖ àçëíêìäñàà. ÔÓ‰ÌflÚ¸ ¯Î‡Ì„ ‚ Ú͇ÌÓÈ ÓÔÎÂÚÍÂ, ÔÓ‰ÍÎ- ˛˜ÂÌÌ˚È Í ÒÎË‚Û Ò·ÓÍÛ (TURBO Ë TURCO). èÖêÖÑ çÄóÄãéå... Ç˚Ó‚ÌflÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ ÌÓÊ͇ÏË Ë Á‡·ÎÓÍËÛÈÚ Ëı ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ( ✐5). éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ: ÏÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ú‡ÍÊÂ Ë ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÛ˛ ÌÓÊÍÛ. Å˚Î Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ Ì‡ÒÚÂÌÌ˚È ÒÎË‚ (‰Ë‡Ï. 40 ÏÏ) ÇçàåÄçàÖ: ‡ÁÏÂ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚È Ì‡ ✐ 5, ̇ ÛÓ‚Ì ÔÓ·, ‡ Ú‡ÍÊ ÚÓ˜ÍË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û (ÍÓÎÂ̇ 90° 1/2” å; ‰Ë‡Ï. ‚Ó‰ÓÔ- ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÎ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌ˚ ‰Û„ ‰Û„Û. Ó‚Ó‰Ì˚ı ÚÛ·: ÏËÌ. 14 ÏÏ) (✐3a, 3b, 3c, 3d). éÚÓ‰‚Ë̸Ú ÔÓ‰‰ÓÌ, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ Û‰Ó·Ì ÇÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÚË ÚÓ˜ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸, ÓÚÍβ˜Ë‚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó „Ë·ÍËÈ ¯Î‡Ì„ ÓÚ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˚ Í ÒÏÂÒËÚÂβ (Ëϲ˘ÂÏÛ ¯ÚÛˆÂ˚ Ò Ì‡ÒÚÂÌÌÓ„Ó ÒÎË‚‡, ‡ Ì ÓÚ ÒÎË‚‡ ̇ ÔÓ‰‰ÓÌÂ. ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÂÁ¸·ÓÈ) ËÎË ÊÂ Í ‚˚ıÓ‰‡Ï ÙËθÚÓ‚ (ÂÒÎË ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ÚÂÏÓ- ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ), ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ìëíÄçéÇäÄ ëíÖçäà ‰‚‡ „Ë·ÍËı ¯Î‡Ì„‡ Ò ·Óθ¯ÓÈ ÔÓÔÛÒÍÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ (‚ÌÛÚ. ‰Ë‡Ï. 10 ÏÏ) 1/2” Ò ‚ÌÛÚ.- èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ì‡ ̇ÛÊ. ÂÁ¸·ÓÈ ‰ÎËÌÓÈ 100 ÒÏ (Ì ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl). ÔÓ‰‰ÓÌÂ, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡˘ËÚËÚ¸ Â„Ó ‰ÌÓ. ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ TURCO Ë íí ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÚÂÌÍÛ Ì‡ Û„ÓÎ ÔÓ‰‰Ó̇ Ë Á‡ÍÂÔËڠ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË 4 ‚ËÌÚ‡ÏË, 4 ÔÎÓÒÍËÏË ¯‡È·‡ÏË Ë 4 ÁÛ·˜‡Ú˚ÏË Ë ÒËÒÚÂÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ( ✐ 3a, 3b, 3c, 3d). Ç ÚÓÏ, ¯‡È·‡ÏË (✐ 6). ˜ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl, ÌÂÓ·ı- Ó‰ËÏÓ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔˉÂÊË‚‡Ú¸Òfl Ú·ӂ‡ÌËÈ ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ TURCO Ë íí ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ „·‚˚ “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”. èÓÏËÏÓ ˝ÚÓ- ù ¯Î‡Ì„ ÔÂÂÎË‚‡ (1), ‚˚ıÓ‰fl˘ËÈ ËÁ ÂÁÂ- „Ó, ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ú‡·ÎˈÂÈ “íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂË- í ‚Û‡‡, ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ̇‰ ÔÓ‰‰ÓÌÓÏ ( ✐ 7). ÒÚËÍË”. ÑÎfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ TURCO Ë íí ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ¯Î‡Ì„ ‚ ÑÎfl ËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ Ú͇ÌÓÈ ÓÔÎÂÚÍ (2), ‚˚ıÓ‰fl˘ËÈ ËÁ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔ˜ÂÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓ ¯ÚÛˆÂ‡ ÒÎË‚‡, Í ‚˚ıÓ‰ÌÓÏÛ ¯ÚÛˆÂÛ Ô‡Ó„ÂÌ- ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È Ó·˙ÂÏ ÔÓ‰‡˜Ë Â‡ÚÓ‡/ÂÁÂ‚Û‡‡ ( ✐ 7) ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ô·Ò- ‚Ó‰˚, ‡ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÚÛ· ÌÂÓ·ıÓ- ÚËÍÓ‚Ó„Ó ıÓÏÛÚ‡ (̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ÍÂÔÂÊÓÏ). ‰ËÏÓ„Ó Ò˜ÂÌËfl, Í‡Í ËÁÎÓÊÂÌÓ ‚ Ú‡·Îˈ äÓÏ ÚÓ„Ó, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ıÓÏÛÚ Ì‡ ¯ÚÛˆÂ “Éˉ‡‚΢ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË”. É ÒÎË‚‡ ıÓÓ¯Ó Á‡ÚflÌÛÚ. 4
 • ìëíÄçéÇäÄ ëíÖäéã ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡Á‰‚ËÊÌ˚ ÒÚÂÍ·, ‚ÒÚ‡‚Îflfl Ò̇- ˜‡Î‡ ‚ÂıÌË ÓÎËÍË. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ Ë ✐ ( 1‡, 1b, 1c, 1d ): ‡ÒÔ‡ÍÛÈÚ ‡Á‰‚ËÊÌ˚ ÌËÊÌË ÓÎËÍË ‚Ó¯ÎË ‚ ÌËÊÌ˛˛ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ÒÚÂÍ·, ÌËÊÌË (Ä) Ë ‚ÂıÌË (Ç) ̇Ô‡‚Îfl˛˘Ë ✐ ( 16 ËÎË 16‡). ÒÍÓθÊÂÌËfl, ‰‚‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍ· (ë), ‚ÂıÌË ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ ۄÓÎÍË (D) Ë ÌËÊÌË (Ö) ëÚÂÍ· ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ë ‚ ÍÓ̈Â, ˜ÚÓ·˚ (ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÔflÏÓÛ„ÓθÌ˚ı Ë Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı Ì ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ ‚ÂÒ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ) Ë ‰‚‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ‡ (F). ÇÂı Ë ÌËÁ  ÒÏ¢ÂÌËfl ‰Îfl ÓÍÓ̘‡ÚÂθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍÓÎ ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓ ÎÓ„ÓÚËÔÛ ‚ Û„ÎÛ. ÑʇÍÛÁÁË, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚Ò„‰‡ ‚‚ÂıÛ. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÒÚÂÍÎÓ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓ Ë Î„ÍÓ Ç ÔflÏÓÛ„ÓθÌ˚ı Ë Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ÒχʸÚ ‰‚ËÊÂÚÒfl. ÖÒÎË Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸, ÒËÎËÍÓÌÓÏ ‰‚‡ ÍÓ̈‡ ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı Û„ÓÎÍÓ‚ ÓÒ··¸Ú ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜Ì˚È ‚ËÌÚ Ì‡ ۘ͠˝ÍÒˆ- (‚ÂıÌËÈ -✐ 8 Ë ÌËÊÌËÈ - ✐ 9) Ë ÒÓ·ÂËÚ Ëı ÂÌÚË͇ ÓÎË͇, ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ÔÓ ÏÂ ÌÂÓ·ıÓ- ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓÙËÎflÏË ÒÍÓθÊÂÌËfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë 2 ✐ ‰ËÏÓÒÚË Ë Á‡‚ËÌÚËÚ ( 16 ËÎË 16‡). (1+1) ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÍÓ̯ÚÂÈÌÓ‚ Ë 8 (4+4) ‚ËÌÚÓ‚-Ò‡ÏÓÂÁÓ‚ (✐ 10 Ë 11). ìëíÄçéÇäÄ äéåèÖçëÄíéêéÇ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÒχʸÚ ÒËÎËÍÓÌÓÏ ‚Ò ÏÂÒÚ‡, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ✐ 12 ËÎË 12‡. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ✐ 17. èÓÂÁË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ èË ÔÓÏÓ˘Ë Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Ì·Óθ¯Ë „ÓËÁÓÌڇθÌ˚ ÒÏ¢ÂÌËfl, ÌÓ ÌÂÓ·ı- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌËÊÌ˛˛ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ‚ Ò·Ó ̇ Ó‰ËÏÓ Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËχÌË ̇ ‡ÒÒÚÓflÌË ÓÚ ÔÓ·, ‰‚‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍ· Ë ÒÓ‰ËÌËÚ Ëı ‰Û„ Ò ˜ÚÓ·˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ·˚ÎË ‚˚Ó‚ÌÂÌ˚ Ò ÌËÊÌÂÈ ‰Û„ÓÏ 2 (1+1) ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (Ä) Ë 4 (2+2) ÍÓÏÍÓÈ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÔÓ‰‰Ó̇ Ë Ò ‚ÂıÌËÏ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (Ç) (✐ 12 ËÎË 12‡). Í‡ÂÏ ÒÚÂÍÓÎ Ë ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË. êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Âʇڸ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ ÒÚÂÍ· ‚ ‚ÂÚË͇θÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË (ÔÂ‚ÂÌÛÚ˚ÏË ÒÌËÁÛ ÇçàåÄçàÖ: ‡ÁÏÂ˚, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ ̇ ✐ ‚‚Âı) Ë ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÎÂÒÚÌˈÂÈ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl 17, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ Î˯¸ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ. ÒÚÂÌ˚ Ë ÔÓÎ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌ˚ ‰Û„ ‰Û„Û. èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ éÒÚÓÓÊÌÓ ÔÂ‚ÂÌËÚ ‚Ò˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ú‡Í, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓÒÚ¸ ˜ÚÓ·˚ Ó̇ ·˚· Ô‡‚ËθÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ̇ ‰Îfl ‰Ó 10 ÏÏ. ÅÓθ¯Ë Á̇˜ÂÌËfl ÏÓÊÌÓ ËÒÔ‡- ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ÔÓ‰‰ÓÌÂ. ‚ËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔˆˇθÌ˚ı Á‡Í·‰Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ËÎË Ê ÓÚÓ‰‚ËÌÛ‚ ÔÓ‰‰ÓÌ ÓÚ ÒÚÂÌ˚ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂıÌ˛˛ ̇Ô‡‚Îfl˛˘Û˛ ̇ ‰‚‡ (✐ 4‡ Ë 4b). ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÚÂÍ· Ë ÔÓ‚ÚÓËÚ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚˚¯Â ÓÔÂ‡ˆËË (2 ‚ËÌÚ‡ Ä + 4 ‚ËÌÚ‡ Ç, ✐ 12 ËÎË ì‰ÂÊË‚‡fl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓ, ÔËÎÓÊÂÌÌ˚ÏË Í ÒÚÂÌÂ, ÓÚÏÂÚ¸Ú ˆÂÌÚ ÚÂı 12‡ ). ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ ̇ ÔÓ‰‰ÓÌ, ÔÓ‚Âflfl, ˜ÚÓ: ÔÓÂÁÂÈ (✐ 17). 쉇ÎËÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚, ÔÓÒ‚Â- ÎËÚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú 6 (3+3) ‰˛·ÂÎÂÈ. - ͇̇‚͇ ÌËÊÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‚ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Û˛ ÍÓÏÍÛ ÔÓ‰‰Ó̇ ( ✐ 13, ‰ÂÚ. 1); ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÔÓ- ÎÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË Ë, ÔÓ‚ÂË‚ ÔÂÔẨËÍÛÎ- - ÒÚÓÈÍË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ÒÚÂÍÓΠ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ÌÛÚË ÔÓÙËÎÂÈ ÒÚÂÌÍË (✐ 13, ‰ÂÚ. 2). ✐ flÌÓÒÚ¸, Á‡ÍÂÔËÚ Ëı 6 (3+3) ‚ËÌÚ‡ÏË ( 17). èËÍÂÔËÚ ÒÚÂÍ· ‚ Ò·ÓÂ Í Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÔÓÙËÎflÏ ÇÄÜçé: ‰Îfl ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó 10 (5+5) ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë 10 (5+5) ÁÛ·˜‡Ú˚ÏË ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚ ̇ ÒÚÂ̇ı (Í‡Í ÔÓ ¯‡È·‡ÏË (✐ 13). ‚˚ÒÓÚÂ, Ú‡Í Ë ‚ Ô·Ì ‡ÒÒÚÓflÌËfl ÓÚ Û„Î‡ ÒÚÂÌ˚) ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ò̇˜‡Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 2 ÒڇθÌ˚ ÔÛÊËÌ˚ (̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ ‚ Û„ÓÎ Ë ÓÚÏÂÚËÚ¸ ͇‡- Ô‡ÍÂÚÂ Ò ÍÂÔÂÊÓÏ) ̇ ÒÚÓÈÍÛ ÒÚÂÍ·, ÍÓÚÓ‡fl ̉‡¯ÓÏ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚. ̇ıÓ‰ËÚÒfl fl‰ÓÏ Ò Í‡͇ÒÓÏ ÒÚÂÌÍË, 4 ‚ËÌÚ‡ÏË- ÑÂÈÒÚ‚Ûfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (2+2) (✐ 14). àϲ˘ËÂÒfl ̇ ÒÚÓÈÍ ‚ÌÓ‚¸ ÓÚÓ‰‚ËÌÛÚ¸ ‰Û¯Â‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÓÌ ÓÚ ÒÚÂÌ (˜ÚÓ·˚ ÔÓÒ‚ÂÎËÚ¸ Ëı ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÒÚÂÌÍË ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸ Ò ÓÚ‚Â- ÒÚËflÏË Ì‡ ÒÚÓÈÍ ÒÚÂÍ·. ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÓ‚), ÌÓ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ‚Ò ӯ˷ÍË ÒÏ¢ÂÌËfl ÓÚ ÌÓÏË̇θÌ˚ı á‡ÍÂÔËÚ ÒÚÂÍ· ‚ Ò·Ó ̇ ‰Û¯Â‚ÓÏ ÔÓ‰‰ÓÌ ‡ÁÏÂÓ‚, Ó·‡ÁÛÂÏ˚ ÌÂÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓ- ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓ̯ÚÂÈÌÓ‚ (̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ÒÚ¸˛ ÒÚÂÌ Ë/ËÎË ÒÚÂÌ Ë ÔÓ·. ÍÂÔÂÊÓÏ), ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ Ëı Ò̇˜‡Î‡ ‚ ͇̇‚ÍÛ ÌËÊÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ, Á‡ÚÂÏ ÔËÍÂÔÎflfl Ëı Í ÔÓ‰‰ÓÌÛ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë ¯‡È·‡ÏË ✐ 15 ËÎË 15‡). 5
 • ÉàÑêÄÇãàóÖëäéÖ à ùãÖäíêàóÖëäéÖ ÂΠ‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÍÓÓ·Í ‚Íβ˜‡ÂÚ ÛÒÚÓ- èéÑäãûóÖçàÖ ÈÒÚ‚Ó ‚˚ÁÓ‚‡/ÔÓÏÓ˘Ë ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Ì‡ 15 ÒÂÍÛ̉. ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚˚ÁÓ‚‡ (Á‚ÓÌÓÍ, ÁÛÏÏÂ, èË·ÎËÁ¸Ú ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ Í Û„ÎÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ·ÏÔ‡ Ë Ú.‰.) ÏÓÊÂÚ ÔËÚ‡Ú¸Òfl Í‡Í Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ 220/240 Ç, Ú‡Í Ë ÌËÁÍËÏ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ, ÌÓ Ò èÓ‰Íβ˜ËÚ 2 „Ë·ÍËı ¯Î‡Ì„‡ ‰ÎËÌÓÈ 1 ÏÂÚ (ÒÏ. χÍÒËχθÌ˚Ï ÔÓÚ·ÎÂÌËÂÏ ÚÓ͇ 10 Ä. „Î. “èÓ‰„ÓÚӂ͇”) Í ÒÏÂÒËÚÂβ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÚÓ˜Í‡Ï ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ( ✐ 18, ‰ÂÚ. Ç). Ç èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÏÓ‰ÂÎflı Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ ( ✐ 18, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Í‡·ÂÎfl Ò ı‡‡ÍÚÂ- ËÒÚË͇ÏË Ì ÌËÊ ÚËÔ‡ ç 05VV-F 2ı2,5 ÏÏ2. ‰ÂÚ. Ä), ¯Î‡Ì„Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰Íβ˜‡Ú¸Òfl Í ‚˚ıÓ‰‡Ï ÙËθÚÓ‚ Ë Í Ì‡ÒÚÂÌÌ˚Ï ÚÓ˜Í‡Ï ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl (‚ àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓ„Ó Í‡·ÂÎfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˝ÚËı ÏÓ‰ÂÎflı ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÒÏÂÒËÚÂθ-ÙËθÚ˚ ˜ÚÓ·˚ ͇·Âθ̇fl ÏÛÙÚ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ̇ ·˚ÎË ÛÊ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ̇ Ô‰ÔËflÚËË). ÍÓÓ·ÍÂ, Ó·ÂÒÔ˜˂‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÒÚÂÔÂ̸ Á‡˘ËÚ˚ (‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÒÚ¸), Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÛ˛ èÓ‰Íβ˜ËÚ ÍÓ̈ „Ë·ÍÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ (‡Ì ÌÓχÏË. ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó Í ÒÎË‚Û ÔÓ‰‰Ó̇) Í Ëϲ˘ÂÏÛÒfl ̇ÒÚÂÌÌÓÏÛ ÒÎË‚Û ( ✐3‡, 3b, 3c, 3d), Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚, ‚˚ıӉ̇fl ͇·Âθ̇fl ÏÛÙÚ‡ ‡‚‡Ë- ÔÓÎÌÛ˛ „ˉ‡‚΢ÂÒÍÛ˛ „ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚ¸ (ÒËÎËÍÓÌ, ÍÓθˆÂ‚˚ ÔÓÍ·‰ÍË Ë Ú.‰.). ÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ̇ Ô‰ÔËflÚËË ÔÓ·ÍÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ, ‰‡Ì̇fl Ôӷ͇ ‰ÓÎÊ̇ èË‚ËÌÚËÚ „Ë·ÍËÈ ¯Î‡Ì„ ‰Û¯‡ Í ¯ÚÛˆÂÛ Ì‡ ·˚Ú¸ Û‰‡ÎÂ̇ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÒÚÂÌÍÂ, ‡ ̇ ‰Û„ÓÈ ÍÓ̈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Û˜ÌÓÈ ‰Û¯. ÂÒÎË ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË “ÄÇÄêàâ- îËθÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ ̇ÒÚÂÌÌ˚È çéâ ëàëíÖåõ”. ¯ÚÛˆÂ. í˘‡ÚÂθÌÓ ÔˉÂÊË‚‡ÈÚÂÒ¸ Û͇Á‡ÌËÈ, ÔË‚Â- äêÖèãÖçàÖ ä ëíÖçÖ ‰ÂÌÌ˚ı ‚ „·‚ “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”. Ç ÏÓ‰ÂÎflı TURCO Ë íí ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ‰ËÙ- éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ ‚ Û„ÎÛ ÙÂÂ̈ˇθÌ˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÔË·ÎËÁË‚ Ò̇˜‡Î‡ ÍÓÓÚÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ, ÒÂÚË Ë Í ÒËÒÚÂÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl, Òӷ≇fl Ó·ÓÁ- ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÔÓ‚ÂÌËڠ ( ✐ 19 ). é·‡ÚËÚ ̇˜ÂÌËfl ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ (L - Ù‡Á‡, N - ÌÓθ Ë L - ‚ÌËχÌË ̇ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ „Ë·ÍË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚ Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ). ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ ÍÓÓ·ÍË Ë, ‚˚ÔÓÎÌË‚ ¯Î‡Ì„Ë Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ͇·ÂÎË ·˚ÎË Ô‡‚ËθÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl, Ú˘‡ÚÂθÌÓ Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ Ë ÚÛ„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÌÍÓÈ Ë Á‡ÚflÌËÚ ͇·ÂθÌÛ˛ ÏÛÙÚÛ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ͇͇ÒÓÏ. Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚. äÓÏ ÚÓ„Ó, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ Í‡·Âθ ÔËÚ‡ÌËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ֢ ‡Á ÔÓ‚ÂË‚ ÔÂÔẨËÍÛÎflÌÓÒÚ¸ ÍÓÌÒÚÛ- ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÔÓÔÂ˜ËÌ. ͈ËË, ÔÓÒ‚ÂÎËÚ ÒÚÓÈÍÛ ÒÚÂÍ·, ËÒÔÓθÁÛfl ‚ ͇˜ÂÒڂ ̇Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÓÚ‚ÂÒÚËfl, Ëϲ˘ËÂÒfl Ç˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓÎÌ˚È ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌ˚È ˆËÍÎ ‡ÁÎ- ̇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓÂ, Ë Á‡ÍÂÔËÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ 3 ˘Ì˚ı ÙÛÌ͈ËÈ, ÔÓ‚Âflfl „ÂÏÂÚ˘ÌÓÒÚ¸ ÒÎË‚‡, ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (✐ 20). á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 3 ÔÓÍ·‰ÓÍ ÒÚÂÍÓÎ, ‚ÒÂı ÚÛ· Ë ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÈ, ‡ ·ÂÎ˚ı Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ÍÓÎÔ‡˜Í‡ ̇ „ÓÎÓ‚ÍË Ú‡ÍÊ ÏÂÒÚ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒËÎËÍÓ̇. ‚ËÌÚÓ‚. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ÔÓ‰‰ÓÌ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍË ÍÓ̯ÚÂ- èéÑäãûóÖçàÖ ÄÇÄêàâçéâ ÈÌ˚ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (✐ 21 ËÎË 21‡, ‰ÂÚ. 1). ëàëíÖåõ (ÔË Ì‡Î˘ËË) ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ÂıÌ˛˛ ÍÓÏÍÛ ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ‚ åÓ‰ÂÎË TURCO Ë íí ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ Ò Í‡Ì‡‚ÍÛ ÌËÊÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ. éÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl “‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚”, ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸ ÍÓÚÓ‡fl ÓÔ‰ÂÎflÂÚÒfl ̇ ‰ËÒÔΠÍÌÓÔÍÓÈ ( ). Ò ÓÚ‚ÂÒÚËflÏË ÍÓ̯ÚÂÈÌÓ‚ Ë ÔÂ‰ÌËı ·Â ÖÒÎË Á‰‡ÌË ӷ·‰‡ÂÚ ˆÂÔ¸˛ ‚˚ÁÓ‚‡/ÔÓÏÓ˘Ë, ÚÓ ÔÓ‰‰Ó̇ (✐ 21).  ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ² ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓÈ ÍÌÓÔÍË. á‡ÍÂÔËÚ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë Ì‡‰Â̸Ú ·ÂÎ˚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ ÍÓÎÔ‡˜ÍË Ò ¯‡È·‡ÏË ( ✐ 21 ËÎË ÇÌÛÚË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÍÓÓ·ÍË, fl‰ÓÏ Ò „ÂÏÂÚ˘- 21‡). ÌÓÈ Í‡·ÂθÌÓÈ ÏÛÙÚÓÈ “ÄÇÄêàâçÄü ëàëíÖåÄ” (ÒÏ. ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÒıÂÏÛ), ËϲÚÒfl ‰‚ ÍÎÂÏÏ˚ Ò ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚¯‡ÎÍÛ Ì‡ ÒÏÓÚÓ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‰‚ÛÏfl Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË “ALL”, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÌÓχθÌÓ ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË (✐ 22, ‰ÂÚ. 1). ‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï ÂÎÂ, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚- ˘ËÍ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ ‡‚‡ËÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. é̇ éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ÔÓ‚Ó‰ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl (‡‚ÌÓÔÓÚÂ- ‰ÓÎÊ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Á‡ÍÓ̇ Ë ÌˆË‡Î¸Ì˚È) ( ✐ 22, ‰ÂÚ. 2) Ë ÔÓ‰Íβ˜ËÚÂ Â„Ó Í ÒÔˆˇθÌ˚ı ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı ÌÓÏ. ÍÎÂÏÏ ̇ ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË (✐ 22, ‰ÂÚ. 3). äÓ„‰‡ ̇ ‰ËÒÔΠ̇ÊËχÂÚÒfl ‡‚‡ËÈ̇fl ÍÌÓÔ͇, 6
 • ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÏÓÚÓ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ- ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ÛÌËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ✐ ÓÏ Ë ÒÚÓÈÍÓÈ ÒÚÂÍ· ( 23). Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸ ‡ÁÏ˚͇ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ ÏËÌËÏÛÏ Ì‡ 3 ÏÏ, Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔË„Ó‰Ì˚Ï ‰Îfl ̇ÔflÊÂÌËÈ èÓ‚ÂË‚ ‚ÂıÌÂÂ Ë ÌËÊÌ ÔÓÎÓÊÂÌË ÒÏÓÚÓ‚ÓÈ 220-240 Ç Ë ‰Îfl ÚÓ͇ ‰Ó 16 Ä. Ô‡ÌÂÎË, ÔÓÒ‚ÂÎËÚ ÂÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ÍÓ̉ÛÍÚÓ‡ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ‡. ë ˆÂθ˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÌÓχÏ, ‚˚Íβ- á‡ÍÂÔËÚ 3 ‚ËÌÚ‡ÏË-Ò‡ÏÓÂÁ‡ÏË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ 3 ˜‡ÚÂθ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ÂÎ˚ı Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ÍÓÎÔ‡˜Í‡ (✐ 24). ‡ÒÔÓ·„‡Ú¸Òfl ‚ ÁÓÌÂ, ̉ÓÒÚËÊËÏÓÈ ‰Îfl Ç ÏÓ‰ÂÎflı TURCO Ë íí ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ‰Û¯Â‚Û˛ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ÍÓÚÓ˚È ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÔË·Ó. ͇·ËÌÛ Í˚¯ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰Ìflfl ÍÓÏ͇ ‚Òڇ· ‚ ͇̇‚ÍÛ ‚ÂıÌÂÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ë ÔË·ÓÓ‚ Á‡‰Ìflfl ÍÓÏ͇ ‰ÓÎÊ̇ ÎÂʇڸ ̇ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ (ÓÁÂÚÍË, ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎË Ë Ú.‰.) ‚ ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ̇ڇı ✐ ‡Ï ÒÚÂÌÍË ( 2‡, 2b, 2c, 2d). ‰ÓÎÊ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Á‡ÍÓÌÓ- á‡ÍÂÔËÚ Í˚¯ÍÛ 4 ‚ËÌÚ‡ÏË Ë 4 ¯‡È·‡ÏË, ÔÓÒΠ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ Ë ÌÓÏ‡Ï Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡Ì˚. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‡Á‰‚ËÊÌÓÈ Î˛Í. Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚ ‚ ÁÓÌ ‚ÓÍÛ„ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË 60 ÒÏ Ë Ì‡ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ·ÂÎ˚ ÍÓÎÔ‡˜ÍË ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ- ✐ ‚˚ÒÓÚ ÏÂÌ 225 ÒÏ ( 33). Ì˚ ̇ ‚Ò ‚ˉËÏ˚ ‚ËÌÚ˚. ÑÎfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ èÂ‰ ÔÂ‰‡˜ÂÈ ÔË·Ó‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÂÍÓ- Á‰‡ÌËfl ‰ÓÎÊÂÌ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚È ÏẨÛÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ Â„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÓÎÌ˚È Í‡·Âθ Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Ì ÌËÊ ÚËÔ‡ ç 05VV- ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ˆËÍÎ ‚ÒÂı ÙÛÌ͈ËÈ. F 3ı2,5 ÏÏ2. ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ÒËÒÚÂχ Á‰‡ÌËfl ‰ÓÎÊ̇ ùãÖäíêàóÖëäÄü ÅÖáéèÄëçéëíú ·˚Ú¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ‰ËÙÙÂÂ̈ˇθÌ˚Ï ‚˚Í- β˜‡ÚÂÎÂÏ Ì‡ 0,03 Ä. ÉˉÓχÒÒ‡ÊÌÓ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÑʇÍÛÁÁË fl‚Îfl- ÂÚÒfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚Ï, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï Ò Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” Ó·ÓÛ‰Ó- ÌÓÏ EN 60335.2.60 Ë Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Ï ËڇθflÌÒÍËÏ ‚‡Ì˚ ÍÎÂÏÏÓÈ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ͇͇ÒÂ, ÔÓÏÂ- àÌÒÚËÚÛÚÓÏ á͇̇ 䇘ÂÒÚ‚‡ (IMQ). éÌÓ ˜ÂÌÌÓÈ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ , ‰Îfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡‚ÌÓÔÓÚ- ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚Ó ‚ÂÏfl ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Ò ˆÂθ˛ Â̈ˇθÌÓ„Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘Ëı ÏÂÚ‡ÎÎ- Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl. ˘ÂÒÍËı χÒÒ, Í‡Í Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÌÓχÏË EN ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰ÓÎÊ̇ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡- 60335.2.60. ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ Òӷβ‰ÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇ˆËÓ̇θÌ˚ı Ú·ӂ‡- îËχ ÑÜÄäìááà ÖÇêéèÄ Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒ- ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ·˚Ú¸ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‚˚‰‡‚‡Ú¸ Ú‚ÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÎË: ‡ÚÚÂÒÚ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘ËÈ Ô‡‚ËÎ- ¸ÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÌÂÍ‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ Ë/ËÎË ÌÂÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‰Îfl ÒÂ- éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘Ë͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚËÙË͇ˆËË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ. ‚˚·Ó χÚÂˇÎÓ‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ̇Á̇˜ÂÌ˲, Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ç Òӷ≇˛ÚÒfl ÌÓÏ˚ Ë Ú·ӂ‡ÌËfl Á‡ÍÓÌÓ- ‡·ÓÚ, ÔÓ‚Â͇ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚, Í ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‰Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË·Ó, Ë Â„Ó ÔË„Ó- Á‰‡ÌËÈ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ‚ ÒÚ‡Ì ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‰ÌÓÒÚ¸ ‰Îfl „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ç Òӷ≇˛ÚÒfl Ú·ӂ‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë Ó·ÒÎÛ- Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” - ˝ÚÓ ÊË‚‡ÌËfl, Ô˂‰ÂÌÌ˚ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â. ÔË·Ó˚ Í·ÒÒ‡ “I”, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ˜ÌÓ ÍÂÔËÚ¸Òfl Ë ËÏÂÚ¸ ÒÚ‡ˆËÓ̇ÌÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÌÂÔË„Ó‰Ì˚ Ë/ËÎË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË Ë ÒËÒÚÂÏ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ·ÂÁ ÌÂÒÂÚËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚ χÚÂˇÎ˚. ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚ı Ò‚flÁÂÈ. Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” ÛÒÚ‡ÌÓ- ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ÒÂÚ¸ Ë ÒËÒÚÂχ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ‚ÎÂÌ˚ Ò ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı ÌÓÏ. Á‰‡ÌËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ËÒÔ‡‚Ì˚ÏË Ë ÒÓÓÚ- ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Á‡ÍÓ̇ Ë ÒÔˆ- Ç˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌ˚ ÓÔÂ‡ˆËË, ÒÌËʇ- ˇθÌ˚Ï Ì‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï ÌÓχÏ. ˛˘Ë ÒÚÂÔÂ̸ Á‡˘ËÚ˚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó- ‚‡ÌËfl ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚, ËÎË Ê ËÁÏÂÌfl˛˘ËÂ Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl Í ÒÂÚË fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·fl- Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl ÓÚ ÔflÏ˚ı ËÎË Á‡ÚÂθÌÓÈ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÓÚÒÂ͇˛˘Â„Ó ‚ÒÂÔÓβÒÌÓ„Ó ÌÂÔflÏ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, ËÎË Ê ӷÂÒÔ˜˂‡˛˘Ë ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ‡ÒÔÓ·„‡Ú¸Òfl ‚ ËÁÓÎflˆË˛, ÛÚ˜ÍÛ ÚÓ͇ Ë ‡ÌÓχθÌ˚È ÔÂ„‚. ÁÓÌÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ·ÂÁÓÔ- ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ̇Ú. чÌÌ˚È ‚ÒÂÔÓβÒÌ˚È 7
 • á‡ÏÂÌfl˛ÚÒfl ËÎË ËÁÏÂÌfl˛ÚÒfl ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ÔÓ ÍÓθˆÓ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ, Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÒÚÛfl ‚ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ÍË, ÓÚÏÂÌflfl ÙÓÏ ‚ÂÂ‡, ‚‡˘‡fl ÍÓθˆÓ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. ÒÚÂÎÍË, Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÒÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡Ì̇fl ÒÚÛfl. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÙÓÒÛÌÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚÍÎÓÌflÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁ- èË·Ó ÂÏÓÌÚËÛÂÚÒfl ÌÂÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ÔÂ- ËÚÂθÌÓ Ì‡ 7° ‚ ˜ÂÚ˚Âı ̇Ô‡‚ÎÂÌËflı. ÒÓ̇ÎÓÏ ËÎË ÊÂ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡Ò- ÚÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì ÙËÏ˚ ÑʇÍÛÁÁË Ö‚ÓÔ‡. Ç ÏÓ‰ÂÎflı “Turbo” Ë “Turbo-Turco”, ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡ÁÎË- ˜Ì˚ı ÙÛÌ͈ËÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸ ÍÓθˆÓ (3) ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ( ✐ 29, 30, 31, 32) ‚ Ó‰ÌÓ ËÁ 5 îìçäñàà Ëϲ˘ËıÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËÈ (ÍÓÚÓ˚ ÓÔ‰ÂÎfl˛ÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ ̇ ̇Í·‰ÍÂ). Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË, ÙÛÌ͈ËË ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌ˚ åÓ‰ÂÎË “Base” Ë “Turco” Ì ӷÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ 5 ÔÓÁˈË- ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÌÌ˚Ï ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎÂÏ (ÔË ÓÚÍ˚ÚËË ÒÏÂÒËÚÂÎfl ‚Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚Ò„‰‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ‰Û¯‡). êìóçõÖ îìçäñàà ùãÖäíêéççõÖ îìçäñàà • ÑÛ¯ ùÚË ÙÛÌ͈ËË ËϲÚÒfl Î˯¸ ÚÓθÍÓ ‚ ÏÓ‰ÂÎflı (ËÏÂÂÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂı ÏÓ‰ÂÎflı); Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÔÓ‰‡˜Û TURBO Ë TURCO TURBO. ÒÚÛÈ ‚Ó‰˚ ‡Á΢ÌÓÈ ÙÓÏ˚ Ë ‡Á΢ÌÓÈ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl ÒÂÎÂÍÚÓ ̇ • Ô‡Ó‚‡fl ·‡Ìfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒËÏ‚ÓÎ. • ˆËÍÎ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË • ‡‚‡ËÈÌ˚È Ò˄̇Π• ÇÂÚË͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); чÌÌ˚ ÙÛÌ͈ËË ÛÔ‡‚Îfl˛ÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ó·‡ÁÛÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÚÛË Ï‡ÎÂ̸ÍÓ„Ó ‰ËÒÔÎÂfl (ÍÛ„ÎÓÈ ÙÓÏ˚), ‡ÒÔÓÎÓÊ- ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇ ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÒÚÂÌÍÂ, ÔÓ‰ Í‡Ì‡ÏË. ÒÚÂÌÍ ÙÓÒÛÌÓÍ („ÛÎËÛÂÏ˚ı). • ÇÓ‰ÓÔ‡‰ àëèéãúáéÇÄçàÖ êìóçõï îìçäñàâ (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); (‚Ó‰flÌ˚ı) Ó·‡ÁÛÂÚ ÒÚÛ˛ ‚Ó‰˚, ‚˚ıÓ‰fl˘Û˛ ËÁ ÙÓÒÛÌÓÍ (ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ı), ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. • ëÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); Ò Ä Öëàí åè‰êÂéÎÑËÖãêàçíéÖÑåçÖéääêéåéçÑçõ5åèëåàñàéÖãÖå, Ó ëí èé õ êÄë Ö ã å Äç å Ë éá ççõå Ó·‡ÁÛÂÚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÚÛË ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚ ‚˚ıÓ‰flÚ ËÁ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ̇ ✐ 29 Ë 31, ÏÓ‰ÂÎË TURBO Ë TURCO-TURBO). ( ÒÔËÌÍ ÙÓÒÛÌÓÍ („ÛÎËÛÂÏ˚ı). èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Î˛·ÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÂÍÓÏÂ- • îÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ ̉ÛÂÚÒfl ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ ̇ (ËÏÂÂÚÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı TURBO Ë TURCO TURBO); ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Ó·‡ÁÛÂÚ ÒÚÛ˛ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ÙÓÒÛÌÍÛ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÙÓÒÛÌÍË ÔÓ‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. é˜Â̸ ۉӷ̇ ‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚. • ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ (3) ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓ- ÊÂÌË ÙÓÒÛÌÍË ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ (8). îÓχ ‚ÂÚË͇θÌÓÈ Ë ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡ÊÌÓÈ • ÔÓ‚ÂÌËÚ (ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË) ÒÚÓÔÓÌ˚È ÒÚÛË ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓθˆ‡: ‚‡˘‡fl Í‡Ì (2). • ÔÓÚflÌËÚ Á‡ ˚˜‡„ ÒÏÂÒËÚÂÎfl (1), ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ‚Ó‰Û Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ Â„Ó ‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. • ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl (3) ‚ ÊÂÎ- ‡ÂÏÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. 5 ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚- Û˛˘ËÏË ÒËÏ‚ÓÎ‡Ï Ì‡Í·‰ÍË, fl‚Îfl˛ÚÒfl: ‰Û¯ (4), ‚ÂÚË͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê (5), ‚Ó‰ÓÔ‡‰ (6), ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê (7), ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ (8). 8
 • èË Ê·ÌËË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰‚Â Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï Á̇˜ÂÌËÂÏ. ê͇ۘ ӷ·‰‡ÂÚ Ó„‡Ì- ÙÛÌ͈ËË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ë˜ËÚÂÎÂÏ, ·ÎÓÍËÛ˛˘ËÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡ 38°C. ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ÔÓ ÒÂ‰ËÌÂ, ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ̇ÊÏËÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÙÛÌ͈ËflÏË (ÔÓÒÎ˚¯ËÚÒfl ˘ÂΘÓÍ). ÍÌÓÔÍÛ (1‡), ˜ÚÓ·˚ ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ Û˜ÍÛ. ç‡ÔËÏÂ, ÔË Ê·ÌËË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔËÌÌÓ„Ó „ˉÓχÒ҇ʇ Ò ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ, ÍÓθˆÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ ✐ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÒËÏ‚Ó·ÏË (6) Ë (7) ( 29, 31). ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, χÒÒ‡ÊËÛ˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÏÂ̸¯ËÏ, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË • ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚, ‰ÓÎÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔËÚ‡Ú¸ Í‡Í ÒÔËÌÌ˚ ÙÓÒÛÌÍË, Ú‡Í Ë ÚÓ ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ (3) ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ‚ ‚Ó‰ÓÔ‡‰. ÔÓÎÓÊÂÌË “ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚” (8) Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2) ˜ÚÓ·˚ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ì Á‡·˚‚‡ÈÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ÒÏÂÒËÚÂθ Ë/ËÎË ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì. • ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl (3) ̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‚‡Ï ÙÛÌÍˆË˛. 5 ÔÓÎÓÊÂÌËflÏË åÓ‰ÂÎË Ò éÑçéäéåÄçÑçõå ëåÖëàíÖãÖå ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÍÓÚÓ˚Ï ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Ó·ÓÁ- ̇˜ÂÌËfl ̇Í·‰ÍË, fl‚Îfl˛ÚÒfl: ‰Û¯ (4), ‚ÂÚË- ͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê (5), ‚Ó‰ÓÔ‡‰ (6), ÒÔËÌÌÓÈ ✐ 25 Ë 27, ÏÓ‰ÂÎË BASE Ë TURCO) ( „ˉÓχÒÒ‡Ê (7), ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ (8). ùÚË ÏÓ‰ÂÎË Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú 5 ÔÓÁˈËÓÌÌÓ„Ó èË Ê·ÌËË ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ‰‚ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ “‚Ó‰- ÙÛÌ͈ËË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ flÌÓÈ” ÙÛÌ͈ËÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Û¯. ÑÎfl „Û- ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ÔÓ ÒÂ‰ËÌÂ, ÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÒÌflÚ¸ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛÏfl ÙÛÌ͈ËflÏË (ÔÓÒÎ˚¯ËÚÒfl ˘ÂΘÓÍ). ‰Û¯ Ò ‰ÂʇÚÂÎfl Ë, ÔÓÚflÌÛ‚ ˚˜‡„ ÒÏÂÒËÚÂÎfl, ç‡ÔËÏÂ, ÔË Ê·ÌËË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÔËÌÌÓ„Ó ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚. èÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚ „ˉÓχÒ҇ʇ Ò ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ, ÍÓθˆÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˚˜‡„ (1) ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ✐ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÒËÏ‚Ó·ÏË (6) Ë (7) ( 30, 32). ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, χÒÒ‡ÊËÛ˛˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ·Û‰ÂÚ ÏÂ̸¯ËÏ, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‰ÓÎ- å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ ÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔËÚ‡Ú¸ Í‡Í ÒÔËÌÌ˚ ÙÓÒÛÌÍË, Ú‡Í Ë ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. ‚Ó‰ÓÔ‡‰. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ì Á‡·Û‰¸Ú ӉÂÎË Ò íÖêåéëíÄíàóÖëäàå ëåÖëàíÖãÖå, ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2). ÖÒÎË ·˚ÎË å ëíéèéêçõå äêÄçéå Ë 5 èéáàñàéççõå êÄëèêÖÑÖãàíÖãÖå ‚˚·‡Ì˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚¯Â 38°C, ÚÓ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ ÚÂÏÓÒÚ‡- Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÏÂÒËÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Ó ÔÂ- ✐ 30 Ë 32, ÏÓ‰ÂÎË TURBO Ë TURBO-TURCO). ( ‰Óı‡ÌËÚÂθÌÓ„Ó Ó„‡Ì˘ËÚÂÎfl. Ç ˝ÚËı ÏÓ‰ÂÎflı „ÛÎËӂ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ ÛÔÓ˘Â̇, ÔÓÒÍÓθÍÛ Á̇˜ÂÌËfl ‚ „‡‰ÛÒ‡ı ñÂθÒËfl (°C) ̇ÌÂÒÂÌ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ÍÓθˆÂ ÚÂÏÓ- ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÓ„Ó ÒÏÂÒËÚÂÎfl. íÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ ÒÏÂÒ- åÓ‰ëÂíÎéèÒéíêÖçêõå ëêÄíàóåÖëäàå ëåÖëàíÖãÖå Ë åé í Ë ä Äçé ËÚÂθ ÑʇÍÛÁÁË Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚, ✐ 26 Ë 28, ÏÓ‰ÂÎË “Base” Ë “Turco”) ( ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ÂÈ ËÁ ̇ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ ‰‡‚ÎÂÌËÂÏ. èË Ì‡Î˘ËË ·˚ÒÚÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂÎÂÈ ùÚË ÏÓ‰ÂÎË Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú 5 ÔÓÁˈËÓÌÌÓ„Ó Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ËÏÂÎË ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì ÏÂÌ 18 ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl, ÔÓÒÍÓθÍÛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ “‚Ó‰fl- ÍÇÚ (250 Í͇Î/ÏËÌ). ÑÎfl „‡ÁÓ‚˚ı ‚Ó‰Ó̇„Â- ÌÓÈ” ÙÛÌ͈ËÂÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ‰Û¯. óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸, ‚‡ÚÂÎÂÈ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ò ˜ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ (Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ̇fl „‡‰ÛË- ÔÂÂÏÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛, Á‡‚ËÒfl˘ÂÈ ÓÚ ÔÓÚ·Î- Ó‚‡ÌÌÓÈ ¯Í‡ÎÓÈ ‚ °C Ë ÏÂÚÍÓÈ (1‡) ̇ ۘ͠1) flÂÏÓ„Ó Ó·˙Âχ ‚Ó‰˚. ‰ÓÒÚ˄· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÒÌflÚ¸ ‰Û¯ Ò ‰ÂʇÚÂÎfl Ë ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ̇ÍÓÔËÚÂÎË „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ ‚Ó‰˚, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÓÚÍ˚‚ ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2). ·ÂÁ ‰‡‚ÎÂÌËfl. å‡ÍÒËχθ̇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÂϯ‡ÌÌÓÈ èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Î˛·ÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÂÍÓÏẨÛÂ- ‚Ó‰˚ Ì ‰ÓÎÊ̇ Ô‚˚¯‡Ú¸ 60°C. ÚÒfl ÔÓ‚ÂËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ËÏ· ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á̇˜ÂÌËÂ, ËÒÔÓθÁÛfl ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÙÓ- ÒÛÌÍÛ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ ÌËÊÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ ✐ ( 30, 32): • ÔÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ (1) Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÚ͇ ÒÓ‚Ô‡‰‡Î‡ 9
 • àëèéãúáéÇÄçàÖ ùãÖäíêéççõï îì - ÎËÚ ÔÓÏ˚Ú¸ Ë ÓÔÓÓÊÌËÚ¸ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ. çäñàâ ÖÒÎË ‡·ÓÚ‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÔÂ‚ÂÚÒfl ËÁ-Á‡ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl, ÂÍÓÏẨÛÂÏ èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛, ÍÓ„‰‡ ÔËÚ‡ÌË ·Û‰ÂÚ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó·˘ËÈ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ (ÒÏ. ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, Ë Ò‡ÁÛ Ê ‚˚Íβ˜ËÚ¸, „·‚Û “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”) ‚Íβ˜ÂÌ. Ç Ô‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ‚ÂÏfl ‰Îfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËfl Ë Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓÏ˚‚ÍË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. ÔÓ‰ ̇ÔflÊÂÌËÂÏ, ̇ ‰ËÒÔΠ„ÓËÚ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ (4). Ç ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó ̇ÔÓÎÌÂÌËfl Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‚Ó‰‡ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. Ç ˝ÚÓÏ 4 ÒÎÛ˜‡Â ‰‡Ú˜ËÍ ÛÓ‚Ìfl ҉·ÂÚ Ô‡ÛÁÛ ‚ 3 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı, ÂÒÎË ‚Ó‰˚ ‚Ò ‡‚ÌÓ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚÍβ˜‡- 1 3 ÂÚÒfl Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ Ë ÔÓÏ˚‚͇ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl ÔËÚ‡ÌË ‚Ó‰ÓÈ ËÎË Ê ÂÒÎË Â ÛÓ‚Â̸ ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÌËÊ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó, ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl, ‡ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ ·˚ÒÚÓ ÏË„‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰, Ó·ÓÁ̇˜‡fl ‡‚‡- ËÈÌ˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl. ÖÒÎË ˜ÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ Ì 2 ·Û‰ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÛÓ‚Â̸, ÚÓ ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl Ë Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ Ë ÔÓÏ˚‚͇ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. èÄêéÇÄü ÅÄçü ÇçàåÄçàÖ! è‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÑÎfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ- ÓÍÓÎÓ 100°C. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÓÒÚË ‚ ÓÚÍ˚ÚËË ÒÏÂÒËÚÂÎfl, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó‰‡, Ì ‰ÂÊËÚ ÌÓ„Ë ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ Ô‡‡, ËÎË Ê ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχfl ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, Á‡·Ë‡Â- ‰ÂÊËÚ Ëı ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË Ì ÏÂÌ 40 ÒÏ ÓÚ ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. ÙÓÒÛÌÍË. • åÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÓχÚ˘ÂÒÍË ˝ÒÒÂ̈ËË, ̇ÎË‚‡fl Ëı ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ô‡Ó‚Û˛ ÙÓ- ñàäã éóàëíäà éí çÄäàèà ÒÛÌÍÛ ÔÓ‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ÙÓÒÛÌÍÛ Ì‡ÊÏËÚ ‚ÌÛÚ¸ ·Óθ¯ËÏ Ë Û͇Á‡ÚÂθÌ˚Ï óÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ ÔÓ·ÎÂÏ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï Ô‡Î¸ˆÂÏ ‰‚‡ ÎÂÔÂÒÚ͇ Ë ÔÓÚflÌËÚ ̇ÛÊÛ. Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ì‡ÍËÔË, ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ “Young Col- lection” ӷ·‰‡ÂÚ ÙÛÌ͈ËÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl, ·Î‡„Ó‰‡fl • ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚Íβ˜ÂÌËfl “I/é” (1) ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, Ó˜Ë˘‡˛˘ÂÏÛ ‰ÂÈÒڂ˲ ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ (1 ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰. Ô‡ÍÂÚËÍ ÔÓӯ͇ Ë ‰ÓÁËÓ‚Ó˜Ì˚È Ù·ÍÓÌ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ), ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‰Âʇڸ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ • èË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ˜ÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ (Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ Ó˜Ë˘ÂÌÌ˚Ï ÓÚ Ì‡ÍËÔË. ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ωÎÂÌÌÂÂ) ̇˜ÌÂÚÒfl ̇„‚ ‚Ó‰˚. óÂÂÁ Ì·Óθ¯ÓÈ ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË Ô‡ ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ˜ËÒÚÓÚ˚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ̇˜ÌÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ ËÁ ÙÓÒÛÌÍË ÔÓ‰ ÒˉÂ̸ÂÏ. ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ˆËÍÎ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ˜ÂÂÁ ͇ʉ˚ 20 ˆËÍÎÓ‚ Ô‡Ó‚ÓÈ • îÛÌ͈Ëfl ÔÂÍ‡ÚËÚ ‡·ÓÚÛ ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ·‡ÌË. ˜ÂÂÁ 40 ÏËÌÛÚ, ÌÓ Â ÏÓÊÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË “I/é”. èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 10 ˜‡ÒÓ‚. ÇÓ ‚ÂÏfl ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ- • êÂÍÓÏẨÛÂχfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ Ô‡Ó‚ÓÈ ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‡‚‡ËÈÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛, ÌÓ Ì ԇÓ‚Û˛ ·‡Ì˛. ·‡ÌË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 20 ÏËÌÛÚ, ÌÂÒÏÓÚfl ̇ ÚÓ, Ç Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÏÓÊÌÓ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Û˜Ì˚ÏË ˜ÚÓ Ó·˘Â Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ô‰Ô- “‚Ó‰flÌ˚ÏË” ÙÛÌ͈ËflÏË (‰Û¯ÂÏ, ‚ÂÚË͇θÌ˚Ï Ë ËflÚËË ‚ÂÏfl ‡‚ÌÓ 40 ÏËÌÛÚ‡Ï. èÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ÒÔËÌÌ˚Ï „ˉÓχÒÒ‡ÊÂÏ, ‚Ó‰ÓÔ‡‰ÓÏ). ÏÓÊÂÚ ‚ÓÈÚË ‚ ‰Û¯Â‚Û˛ ͇·ËÌÛ, ÍÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ԇ‡, ËÎË Ê ˜ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓ • èË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ô‡‡ ‚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚Ó„Ó Ù·ÍÓ̇ (Ó·‡ ‚ıÓ‰flÚ ‚ ÍÓÏÔÎ- ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ ۂÂ΢ËÚÒfl. ÂÍÚ) ÔË„ÓÚÓ‚¸Ú ÊˉÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ̇ÍËÔË, ‚˚Ò˚Ô‡‚ Ô‡ÍÂÚËÍ Ò ÔÓÓ¯ÍÓÏ ‚ 0,75 Î. ‚Ó‰˚. Ç ÍÓ̈ ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÓÒÚ‡‚¸ÚÂ í˘‡ÚÂθÌÓ ‡Áϯ‡ÈÚÂ, Ó·‡˘‡fl ‚ÌËχÌË ̇ ‚Íβ˜ÂÌÌ˚Ï Ó·˘ËÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚ Ú˜ÂÌË ÚÓ, ˜ÚÓ·˚ Ì ӷ‡ÁÓ‚˚‚‡ÎËÒ¸ ÍÓÏÍË. ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ 2 ÏËÌÛÚ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÁ‚Ó- 10
 • • ë̇˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÔËÚ‡ÌË ‚‡Ú¸Òfl ‚ ‰Óχ¯ÌËı ËÎË ÒıÓ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı, Ë Ì ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚ ‚Íβ˜ÂÌÓ (Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ̇ ‰ËÒ- ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚Ì ÔÓÏ¢ÂÌËÈ. ÔΠ„ÓËÚ). ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ 3 ÒÂÍÛ̉˚ ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ·˚· ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ 3 ÍÌÓÔÍÛ (3), ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰, Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÒÓ̇ÎÓÏ, Ò Òӷβ‰ÂÌË- Ó·ÓÁ̇˜‡fl ̇˜‡ÎÓ ˆËÍ· Ó˜ËÒÚÍË, ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í ÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡ Ë Ì‡ˆËÓ- ÛÊ ·˚ÎÓ Ò͇Á‡ÌÓ, ÔÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ÓÍÓÎÓ 10 ̇θÌ˚ı Ú·ӂ‡ÌËÈ. ˜‡ÒÓ‚. Ç Ú˜ÂÌË ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÌÂθÁfl ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô‡Ó‚Û˛ ·‡Ì˛, ÌÓ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ • àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰ÓÒÚÛÔ Í ÔË·Ó‡Ï, ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò Û˜Ì˚ ÙÛÌ͈ËË Ë ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÔËÚ‡˛˘ËÏÒfl ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‰‡ÌËfl, ‡‚‡ËÈÌ˚È Ò˄̇Î. ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ÌÛÚË ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚, fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË. • éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒˉÂ̸fl, ‚‚ÂıÛ, Ë Ì‡ÎÂÈÚ ÊˉÍÓÒÚ¸ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. ÇçàåÄçàÖ! è‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÓÎÓ 100°C. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË • Ç ÍÓ̈ ˆËÍ· ̇ıÓ‰fl˘‡flÒfl ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ì ‰ÂÊËÚ ÌÓ„Ë ÔÓ‰ ÒÚÛÂÈ Ô‡‡, ËÎË Ê ÊˉÍÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÒÎËÚ‡, Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ- ‰ÂÊËÚ Ëı ̇ ‡ÒÒÚÓflÌËË Ì ÏÂÌ 40 ÒÏ ÓÚ Ï˚Ú ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl Ú‡ÍÊ ·Û‰ÂÚ ÒÎËÚ‡. ÙÓÒÛÌÍË. • èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ˆËÍÎ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË ·Û‰ÂÚ • èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Á‡‚Â¯ÂÌ. äÓ„‰‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ̇ ‰ËÒÔΠÔÂÂ- ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡fl ‚ ‡Á΢Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎflı ÔË Ï‡ÍÒËχ- ÒÚ‡ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ „ÓÂÚ¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ, ÏÓÊÌÓ Î¸ÌÓÏ ÂÊËÏÂ, ̇ ÛÓ‚Ì „Û‰Ë ËÒÔÓθÁÛ˛˘Â„Ó ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë Ô‡Ó‚Û˛ ·‡Ì˛. ͇·ËÌÛ ˜ÂÎÓ‚Â͇, ‡‚̇ ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ 45°C, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÔÓÏ¢ÂÌËfl ÓÍÓÎÓ 20°C. ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ˆËÍ· Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË ·Û‰ÂÚ ÓÚÍβ˜ÂÌÓ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ, ÚÓ • ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ‚Ó‰Û ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‚˚¯Â ËÒÚÂͯ ̇ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ‚ÂÏfl 60°C. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ „ˉ‡‚΢ÂÒÍË ·Û‰ÂÚ ÒÚÂÚÓ ËÁ Ô‡ÏflÚË. äÓ„‰‡ ÔËÚ‡ÌË ·Û‰- ÍÓÌÚÛ˚ Ë Û‚Â΢ËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÂÚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ÚÓ Ó˜Ë˘‡˛˘‡fl ÊˉÍÓÒÚ¸ ̇ÍËÔË. ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÎËÚ‡ („‡‡ÌÚËfl „Ë„ËÂÌ˚), ÌÓ ˆËÍÎ ÌÂÓ·ıÓ- • èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl β·˚ı “‚Ó‰flÌ˚ı” ÙÛÌ͈ËÈ ‰ËÏÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸, ÂÒÎË ÔÓ¯ÎÓ ÏÂÌ 8 ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Í˚Ú¸ ÒÏÂÒËÚÂθ Ë ÒÚÓÔÓÌ˚È ˜‡ÒÓ‚ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚Íβ˜ÂÌËfl ˆËÍ·. Í‡Ì. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË Û˜ÍÛ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚”. ÄÇÄêàâçõâ ëàÉçÄã • èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË ‚˚Íβ˜ËÚ 2 • èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË (2) ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl Ó·˘ËÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ (ÒÏ. „·‚Û “ùÎÂÍÚ˘ÂÒ͇fl ‡‚‡ËÈÌ˚È Ò˄̇Π(Á‚ÓÌÓÍ, ÁÛÏÏÂ, ·ÏÔ‡ Ë Ú.‰.) ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸”). Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ 15 ÒÂÍÛ̉, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ÓÌ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË. íÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ, • ÖÒÎË ‰Û¯Â‚˚ ͇·ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” Ò˄̇ΠÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚÍβ˜ÂÌ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÔËÚ‡˛ÚÒfl „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ ËÁ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ‚Ó‰Ó- ÔÓ‚ÚÓÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË. ̇„‚‡ÚÂÎfl ˝ÍÓÌÓÏ˘ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ò ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ‰ÛÎflˆËÂÈ Ô·ÏÂÌË, ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ • ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó Ò˄̇· ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂθ Ì ÒÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÒÚ‡·Ë- ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ô‡Ó‚‡fl ·‡Ìfl, ÚÓ Â ‡·ÓÚ‡ Ò‡ÁÛ Ê θÌÛ˛ ‡‰‡ÔÚ‡ˆË˛ Í ÔÓÚ·ÎÂÌ˲ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl, ‡ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ ·Û‰ÂÚ ÔÂÚÂÔ‚‡Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl. Ç ˝ÚÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÙÛÌÍˆË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ‚Ó‰Ó̇- Á‡ÌÓ‚Ó. „‚‡ÚÂθ ‰Û„ÓÈ ÏÓ‰Âθ˛ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÛÎflˆËÂÈ, ÚÓ ÒË·ÏË Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó 2 • èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË (2) ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ ÔÂÒÓ̇· ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ÏÓ‰- Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË, ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ·Û‰ÂÚ ‚˚Íβ˜Â̇ ÛÎflÚÓ Ô·ÏÂÌË ‚Ó‰Ó̇„‚‡ÚÂÎfl Ë ‰Îfl „ÛÎ- ‰‡Ê ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‰Û¯Â‚‡fl ͇·Ë̇ Ì ËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Î˯¸ ÚÓθÍÓ ·˚· ÔÓ‰Íβ˜Â̇ Í ‡‚‡ËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ. ÒÏÂÒËÚÂθ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌ˚. • ÇÓ‰ÓÔӂӉ̇fl ÒËÒÚÂχ („Ófl˜‡fl/ıÓÎӉ̇fl èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü à èêàåÖóÄçàü ‚Ó‰‡) ‰ÓÎÊ̇ Ó·ÂÒÔ˜˂‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓΠҷ‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓ ‰‡‚ÎÂÌË ‰‚Ûı ÎËÌËÈ. • 䇷ËÌ˚ “YOUNG COLLECTION” Ì Ô‰̇Á̇˜- á̇˜ËÚÂθ̇fl ‡ÁÌˈ‡ ‰‡‚ÎÂÌËfl ÏÓÊÂÚ ÓÚË- ÂÌ˚ ‰Îfl Ë„˚. çËÍÓ„‰‡ Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ‰ÂÚÂÈ ·ÂÁ ˆ‡ÚÂθÌÓ Ò͇Á‡Ú¸Òfl ̇ Ô‡‚ËθÌÓÈ Ë ·˚ÒÚÓÈ ÔËÒÏÓÚ‡ ‚ ‰Û¯Â‚ÓÈ Í‡·ËÌÂ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚Ó „ÛÎËÓ‚Í ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚. ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË. • èË Ì‡Î˘ËË ÒÎ˯ÍÓÏ ÊÂÒÚÍÓÈ ‚Ó‰˚ ÂÍÓÏ- • Ñۯ‚˚ ͇·ËÌ˚ ÑʇÍÛÁÁË ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ- ẨÛÂÚÒfl ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ Ó˜ËÒÚËÚÂθ ‰Îfl Ô‰Ó- 11
 • Ú‚‡˘ÂÌËfl Ë/ËÎË ÒÌËÊÂÌËfl ÓÚÎÓÊÂÌËfl ̇ÍËÔË Ë äêÄçõ ÒÌËÊÂÌËfl ÔÂËӉ˘ÌÓÒÚË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˆËÍ· ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË. í‡ÍÊÂ Ë ˜‡ÒÚÓ ÔÓθÁ- ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÔflÚÂÌ ‚Ó‰ÌÓ„Ó Ó‚‡ÌË ԇÓ‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ͇ÏÌfl ̇ Í‡Ì‡ı ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÚÂÂÚ¸ ‚Ó‰Û Ì‡ÍËÔË ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÂ. ÔÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl. ÖÒÎË ·Û‰ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ ˜ËÒÚ͇, ÚÓ Á‡„flÁÌÂÌË ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓÚÂÂÚ¸ • Ç ÏÓ‰ÂÎflı Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ì‡ Ú̸͇˛, ÒÏÓ˜ÂÌÌÓÈ ‚ Ï˚θÌÓÈ ‚Ó‰Â, ÔÓÒΠ˜Â„Ó Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ı ÚӘ͇ı ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚Ó‰˚ ÂÍÓÏÂ- ÒÔÓÎÓÒÌÛÚ¸ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ë ‚˚ÚÂÂÚ¸ ̇ÒÛıÓ. ̉ÛÂÚÒfl ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ÙËθÚ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË Ò‡ÎÙÂÚ͇ÏË, ÔÓÓ- ‡ÁÏÂ‡ (ÍÓÚÓ˚ Ì ·Û‰ÛÚ Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÒÛÊÂ- ¯ÍÓ‚˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ‡ˆÂÚÓÌÓÏ ËÎË ÌËÈ), ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË, ÂÒÎË ‚ ‚Ӊ ËÏÂÂÚÒfl ÏÌÓÊÂ- ‰Û„ËÏË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË. ÒÚ‚Ó ÔËÏÂÒÂÈ. Ç ˝ÚËı ÙËθÚ‡ı ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰- ËÏÓÒÚË ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ îàãúíêõ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ, Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÛÊ ӷÓÛ‰Ó‚‡Ì ËÏË. (ÏÓ‰ÂÎË Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ) ÇÒ ÓÔÂ‡ˆËË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë/ËÎË ÂÏÓÌÚ‡, îËθÚ˚, Ëϲ˘ËÂÒfl ‚ ÏÓ‰ÂÎflı Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒ- ÍÓÚÓ˚ Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛Ú Á‡ÏÂÌÛ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ, ÏÓ„ÛÚ Á‡ÒÓËÚ¸Òfl ËÁ-Á‡ ÒÓ‰Â- ‰ÓÎÊÌ˚ Ô‰ÛÒχÚË‚‡Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Á‡Ô˜‡ÒÚ- ʇ˘ËıÒfl ‚ ‚Ӊ ÔËÏÂÒÂÈ ËÎË Ê ËÁ-Á‡ ËÁ‚ÂÒ- ÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÑʇÍÛÁÁË, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ Ì ÌÂÒÂÚ ÌË͇ÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Û˘Â·, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ôӂ‰ÂÌÌ˚ÏË ‡·ÓÚ‡ÏË. ÑÎfl ‰ÂÏÓÌڇʇ Ë ˜ËÒÚÍË ÙËθÚÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: éÅëãìÜàÇÄçàÖ - Á‡ÍÓÈÚ ‚ıÓ‰ „Ófl˜ÂÈ Ë ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚. - ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÔÓÓÊÌËÚ ÒÏÂÒËÚÂθ, ÓÚÍ˚‚ ‰Îfl óÄëíà àá åÖíÄäêàãÄíÄ à èãÄëíåÄëëõ ˝ÚÓ„Ó ÒÚÓÔÓÌ˚È Í‡Ì (2) (✐ 26-28-30-32). ç‡ ÏÓ‰ÂÎflı “Turbo” Ë “íí” ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÂ‚ÂÒÚË ìıÓ‰ Á‡ ˜‡ÒÚflÏË ËÁ ÏÂÚ‡ÍË·ڇ (‚Íβ˜‡fl Í˚¯ÍÛ ÍÓθˆÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎfl (1) ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ͇·ËÌ˚) ÔÓÒÚÓÈ Ë ·˚ÒÚ˚È: ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ “ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚” (8). ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ β·Ó Ì‡·‡ÁË‚ÌÓ ÊˉÍÓ - ÓÚ‚ËÌÚËÚ Á‡Í˚‚‡˛˘Ë ÔÓ·ÍË (Ä) ¯ËÓÍÓÈ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó. ÔÎÓÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÍÓÈ (✐ 11). ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË Ò‡ÎÙÂÚ͇ÏË, - ÒÌËÏËÚ ÒÂÚ˜‡Ú˚ ÙËθÚ˚, ÔÓ˜ËÒÚËÚ Ëı ÔÓÓ¯ÍÓ‚˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ‡ˆÂÚÓÌÓÏ ˘ÂÚÍÓÈ Ë ÒÔÓÎÓÒÌËÚ ‚ ÔÓÚÓ˜ÌÓÈ ‚Ó‰Â. èË ËÎË ‰Û„ËÏË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË. ̇΢ËË ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ô‡Ó‚ÓÈ ÙÓÒÛÌÍË (ÍÛ‰‡ ÏÓ„ÛÚ ÙËθÚ˚ ÊˉÍÓÒÚ¸˛ ‰Îfl Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË. Á‡ÎË‚‡Ú¸Òfl ‡ÓχÚ˘ÂÒÍË ˝ÒÒÂ̈ËË) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ - ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÙËθÚÓ‚ Ë ÔÓ·ÓÍ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÌflÚ¸ ÂÂ, ̇ʇ‚ ÎÂÔÂÒÚÍË ‚ÌÛÚ¸, Ë ÔÓÚflÌÛ‚ ̇ÛÊÛ. ‚˚ÔÓÎÌËÚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ó·‡ÚÌÓÈ éÚÒÓ‰ËÌËÚ flÁ˚˜ÓÍ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÂÏÍÓÒÚË Ë ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË. ÔÓÏÓÈÚ ÂÂ Ò ÌÂÈÚ‡Î¸Ì˚Ï Ì‡·‡ÁË‚Ì˚Ï ÏÓ˛˘ËÏ Ò‰ÒÚ‚ÓÏ. ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÌÂÔ·ÌÓ‚Ó„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÙËχ ÑʇÍÛÁÁË Ö‚ÓÔ‡ ÂÍÓÏẨÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl „ÎÛ·ÓÍËı ˆ‡‡ÔËÌ ËÎË ÓÙˈˇθÌ˚ ëÂ‚ËÒÌ˚ ˆÂÌÚ˚. ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÓÙˈË- ‡Î¸Ì˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ. ëíÖäãÄ ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÒÚÂÍÓÎ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÔˆˇθÌ˚Â, Ëϲ˘ËÂÒfl ‚ ÔÓ‰‡Ê ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡. ÇÖêíàäÄãúçõÖ à ëèàççõÖ ÉàÑêéåÄëëÄÜ - çõÖ îéêëìçäà ÖÒÎË Ì‡ ÙÓÒÛÌ͇ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒfl ‚Ó‰Ì˚È Í‡ÏÂ̸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: - ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ÍÓθˆÓ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË, ÔËÎÓÊËÚ¸ ÛÒËÎËÂ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ˘¸ ÍÓ̈‡ ıÓ‰‡; Á‡ÚÂÏ ÒÌflÚ¸ Â„Ó Ë Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. - ÔÓ„ÛÁËÚ¸ ÍÓθˆÓ ‚ ÊˉÍÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl Û‰‡Î- ÂÌËfl ̇ÍËÔË, Ë ÔÓÒÎÂ Â„Ó Ó˜ËÒÚÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ̇ ÏÂÒÚÓ. 12
 • KAPSIS (75x90 SX) ✐ 2a M4x20 mm Ø4,3x9 mm 221 213 F F B B 20 D 20 75 (cm) 90 C C (cm) 75 90 60 65 A A 59 200 62 E 80 ✐ ✐ Ø 40 mm 3a 1a 22
 • ✐ KAPSIS (75x90 DX) 2b M4x20 mm Ø4,3x9 mm 221 213 F F B B 20 20 D 75 (cm) 90 C C 75 (cm) 90 60 A 65 A 59 200 E 62 80 ✐ ✐ 1b 3b Ø 40 mm 23
 • EPOS (80x80) KAJAL (90x90) ✐ 2c M4x20 mm 3.5x13 3.5x13 Ø4,3x9 mm 221 213 F F 20 B B 20 80 - 90 D (cm) 80 - 90 C C * : EPOS (80x80) **: KAJAL (90x90) (cm) 60 70 (*) A A 80 (**) 64 (*) 74 (**) 200 62 E 80 ✐ ✐ Ø 40 mm 3c 1c 24
 • YERES (90x90) ✐ 2d M4x20 mm 3.5x13 3.5x13 Ø4,3x9 mm 221 213 F F 20 B 20 90 (cm) 90 C C (cm) 60 80 A 74 200 E 62 80 ✐ ✐ Ø 40 mm 3d 1d 25
 • ~ 207 mm 90˚ 90˚ ✐ ✐ 4a 4b M6x16 mm ✐ 5 Ø6,4x11 mm Ø6,4x12 mm 1 2 ✐ ✐ 6 7 26
 • ✐ ✐ 8 9 Ø3,5x19 mm Ø3,5x19 mm ✐ ✐ 10 11 Ø3,9x45 mm B A A B Ø3,9x19 mm B B ✐ A A 12 27
 • A A B B Ø3,9x19 mm B B ✐ A A Ø3,9x45 mm 12a Ø3,5x13 mm Ø4,3x8 mm 2 2 Ø2,9x9,5 mm ✐ 1 ✐ 13 14 28
 • Ø4,3x8 mm Ø4,3x8 mm Ø3,9x13 mm Ø3,9x13 mm ✐ ✐ 15 15a 1 1 SX DX 3 4 2 2 ✐ 16 29
 • 1 1 4 3 2 2 ✐ 16a 75x90: 72 cm 75x90: 87 cm 80x80: 77 cm 80x80: 77 cm B 90x90: 87 cm 90x90: 87 cm 5 2 4 5 A Ø6 mm 3 Ø4,2x32 mm 1 Ø5,3x10 mm 3,8 cm 24,5 cm ✐ ✐ 17 18 30
 • Ø3,5x13 mm Ø3 mm 2 1 ✐ ✐ 19 20 1 3 3 1 Ø3,9x13 mm Ø3,9x13 mm 2 2 2 4 4 Ø3,9x19 mm Ø3,9x19 mm ✐ ✐ 21 21a 31
 • 3 2 Ø3,5x13 mm 1 ✐ 22 Ø3,5x13 mm Ø3 mm ✐ ✐ 1 2 23 24 32
 • Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem jednouchwytowym • egykaros keverocsappal • me sumpag mpatar a • s jednopákovym ovládáním BASE • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zimna • • ciepla 1 hideg • • meleg krúo • • zest— studená • • horká ✐ 25 Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem termostatycznym i zaworem odcinajacym • hofokszabályozós keverocsappal és zárócsappal • me qermostatik mpatar a kai str—figga paroc • s termostatickou míchací baterií a zástavnym kohoutkem BASE • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha 2 1a 1 ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zimna • • ciepla hideg • • meleg krúo • • zest— studená • • horká ✐ 26 33
 • Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem jednouchwytowym TURCO egykaros keverocsappal • me sumpag mpatar a • s jednopákovym ovládáním • • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha • „Ófl˜‡fl • ciepla • meleg • zest— • horká ıÓÎӉ̇fl • 1 zimna • • ˝ÎÂÍÚÓÍÎ‡Ô‡Ì hideg • • zawór elektyczny krúo • • mágnesszelep ✐ studená • • • hlektrobalb da elektroventil 27 Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem termostatycznym i zaworem odcinajacym TURCO • hofokszabályozós keverocsappal és zárócsappal • me qermostatik mpatar a kai str—figga paroc • s termostatickou míchací baterií a zástavnym kohoutkem • ‰Û¯ • natrysk • zuhany • ntou • sprcha 2 • „Ófl˜‡fl • ciepla • meleg • zest— 1a • horká ˝ÎÂÍÚÓÍÎ‡Ô‡Ì • 1 zawór elektyczny • mágnesszelep • hlektrobalb da • elektroventil • • ıÓÎӉ̇fl • zimna • hideg • krúo ✐ • studená 28 34
 • Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ë 5 ÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem jednouchwytowym i odchylaczem 5-ciopozycyjnym • egykaros keverocsappal és 5 állású váltókapcsolóval • me sumpag mpatar a kai diakladwt ra 5 kateuqúnsewn • s jednopákovym ovládáním a 5 cestnym volicem TURBO • ‚Ó‰ÓÔ‡‰ 6 • natrysk kaskadowy 3 • vízesés • katarr‡kth • kaskáda 5 7 2 ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê • • ‚ÂÚË͇θÌ˚È hydromasaq grzbietowy • „ˉÓχÒÒ‡Ê gerinc menténi hidro • • hydromasaq pionowy udromas‡z r‡ch • • függoleges hidro dorsální hydromasáz • • katak—rufo 4 8 udromas‡z • vertikální hydromasáz ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ • • ‰Û¯ wylot strumienia dolnego • • natrysk láb magasságában történo • • zuhany vízkibocsátás • ntou éxodo podi·n • • sprcha vystup u chodidel • 1 ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zimna • • ciepla hideg • • meleg krúo • • zest— studená • • horká ✐ 29 Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ë 5 ÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem termostatycznym i odchylaczem 5-ciopozycyjnym • hofokszabályozós keverocsappal és 5 állású váltókapcsolóval • me qermostatik mpatar a kai diakladwt ra 5 kateuqúnsewn • s termostatickou míchací baterií a 5 cestnym volicem TURBO • ‚Ó‰ÓÔ‡‰ • natrysk kaskadowy 6 • vízesés 3 • katarr‡kth • kaskáda 5 7 2 ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê • • ‚ÂÚË͇θÌ˚È hydromasaq grzbietowy • „ˉÓχÒÒ‡Ê gerinc menténi hidro • • hydromasaq pionowy udromas‡z r‡ch • • függoleges hidro dorsální hydromasáz • • katak—rufo udromas‡z 4 8 • vertikální hydromasáz ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ • 1a • ‰Û¯ wylot strumienia dolnego • • natrysk láb magasságában történo • • zuhany 1 vízkibocsátás • ntou éxodo podi·n • • sprcha vystup u chodidel • ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zimna • • ciepla hideg • • meleg krúo • • zest— studená • • horká ✐ 30 35
 • Ò Ó‰ÌÓÍÓχ̉Ì˚Ï ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ë 5 ÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem jednouchwytowym i TURCO odchylaczem 5-ciopozycyjnym • egykaros keverocsappal és 5 állású váltókapcsolóval • me sumpag TURBO mpatar a kai diakladwt ra 5 kateuqúnsewn • s jednopákovym ovládáním a 5 cestnym volicem • ‚Ó‰ÓÔ‡‰ 6 • natrysk kaskadowy 3 • vízesés • katarr‡kth • kaskáda 5 7 ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê • • ‚ÂÚË͇θÌ˚È 2 hydromasaq grzbietowy • „ˉÓχÒÒ‡Ê gerinc menténi hidro • • hydromasaq pionowy udromas‡z r‡ch • • függoleges hidro dorsální hydromasáz • • katak—rufo udromas‡z 4 8 • vertikální hydromasáz ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ • • ‰Û¯ wylot strumienia dolnego • • natrysk láb magasságában történo • • zuhany vízkibocsátás • ntou éxodo podi·n • • sprcha vystup u chodidel • 1 ıÓÎӉ̇fl • • ˝ÎÂÍÚÓÍÎ‡Ô‡Ì • „Ófl˜‡fl zimna • • zawór elektyczny • ciepla hideg • • mágnesszelep • meleg krúo • • hlektrobalb da • zest— ✐ studená • • elektroventil • horká 31 Ò ÚÂÏÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ÒÏÂÒËÚÂÎÂÏ Ë 5 ÔÓÁˈËÓÌÌ˚Ï ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂÎÂÏ • z mieszaczem termostatycznym i TURCO odchylaczem 5-ciopozycyjnym • hofokszabályozós keverocsappal és 5 állású váltókapcsolóval • me qermostatik TURBO mpatar a kai diakladwt ra 5 kateuqúnsewn • s termostatickou míchací baterií a 5 cestnym volicem ‚Ó‰ÓÔ‡‰ • 6 natrysk kaskadowy • 3 vízesés • katarr‡kth • 5 7 kaskáda • • ‚ÂÚË͇θÌ˚È „ˉÓχÒÒ‡Ê 2 ÒÔËÌÌÓÈ „ˉÓχÒÒ‡Ê • • hydromasaq hydromasaq grzbietowy • pionowy gerinc menténi hidro • • függoleges hidro udromas‡z r‡ch • • katak—rufo udromas‡z dorsální hydromasáz • • vertikální 4 8 hydromasáz • ‰Û¯ 1a ÙÓÒÛÌ͇ ‰Îfl ÔÓ·˚ ‚Ó‰˚ • • natrysk wylot strumienia dolnego • • zuhany 1 láb magasságában történo • • ntou vízkibocsátás • sprcha éxodo podi·n • vystup u chodidel • ˝ÎÂÍÚÓÍÎ‡Ô‡Ì • ıÓÎӉ̇fl • • „Ófl˜‡fl zawór elektyczny • zimna • • ciepla mágnesszelep • hideg • • meleg hlektrobalb da • krúo • • zest— elektroventil • ✐ studená • • horká 32 36
 • 7 6 Id LN 5 LN 4 3 2 220-240V 12-24V 12-24V c.c. 1 60 cm 225 cm 60 cm ✐ 33 RUS PL H GR CZ 1 èàíÄçàÖ ZASILANIE ÁRAMELLÁTÁS TROFODOSIA NAPÁJENÍ 2 èÄêéÉÖçÖêÄíéê PODGRZEWACZ KAZÁN MPOILER OHRÍVAC 3 ìêéÇÖçú èÄêéÉÖçÖêÄíéêÄ POZIOM BOJLERA KAZÁN SZINT STAQMH MPOILER HLADINA OHRÍVACE 4 áÄãàÇçéâ ùãÖäíêéäãÄèÄç ELEKTROZAWÓR NAPELNIANIA TÖLTO MÁGNESSZELEP HLEKTROBALBIDA GEMISMATOS PLNÍCÍ ELEKTROVENTIL 5 ëãàÇçéâ ùãÖäíêéäãÄèÄç ELEKTROZAWÓR OPRÓQNIANIA KIÜRÍTO MÁGNESSZELEP HLEKTROBALBIDA ADEIASMATOS VYPOUSTÈCÍ ELEKTROVENTIL 6 ÑàëèãÖâ WYfiWIETLACZ KIJELZO OQONH DISPLEJ 7 ÇõïéÑ ÄÇÄêàâçéâ ëàëíÖåõ WYLOT ALARMU RIASZTÓ EXODOS SUNAGERMOU VYSTUP PRO POPLACH 37
 • íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà åÓ‰Âθ èËÚ‡ÌË èÓÚ·ÎÂÌË Ɉ ÇÓÎ¸Ú äÇÚ Ä BASE - - - - TURBO - - - - TURCO 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) TT 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) (j) ÔÓ„ÎÓ˘‡Âχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ (χÍÒ. 2,5 kÇ) (k) 230V ÉàÑêÄÇãàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà åÓ‰Âθ ꇷӘ éÔÚËχθÌÓ ÉˉÓχÒÒ‡ÊÌ˚ å‡ÍÒ. ‡ÒıÓ‰ èÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰‡‚ÎÂÌË ‰‡‚ÎÂÌË ÙÓÒÛÌÍË ‚Ó‰˚ Ň (*) Ň òÚ. ã/ÏËÌ ÉÓ./ıÓÎ. ‚Ó‰‡ ç‡ÒÚÂÌÌ˚È ÒÎË‚ BASE 1,5 ÏËÌ 5 χÍÒ 2÷3 - 11 1/2” ø 40 ÏÏ TURBO 1,5 ÏËÌ 5 χÍÒ 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 ÏÏ TURCO 1,5 ÏËÌ 5 χÍÒ 2÷3 - 11 1/2” ø 40 ÏÏ TT 1,5 ÏËÌ 5 χÍÒ 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 ÏÏ (*) ÏËÌ. 21 ÙÛÌÚ/Í‚.‰˛ÈÏ - χÍÒ. 70 ÙÛÌÚ/Í‚.‰˛ÈÏ (y) 8 „ˉÓÙÓÒÛÌÍË (2,5 ·‡) PARAMAETRY TECHNICZNE Model Zasilanie Pobór mocy Hz Volt kW A BASE - - - - TURBO - - - - TURCO 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) TT 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) (j) pobór mocy (maks. 2,5 kW) (k) 230V PARAMETRY HYDRAULICZNE Model Cißnienie Cißnienie Dysze Zuqycie wody robocze optymalne hydromasujace Podlaczenia maks. Bar (*) Bar N° l/min Woda ciepla/zimna Spust ßcienny BASE 1,5 min. 5 maks. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TURBO 1,5 min. 5 maks. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm TURCO 1,5 min. 5 maks. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TT 1,5 min. 5 maks. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm (*) 21 psi min - 70 psi max (y) 8 strumieni hydromasujacych (2,5 bar) MUSZAKI JELLEMZOK Modell Áramellátás Áramfelvétel Hz Volt kW A BASE - - - - TURBO - - - - TURCO 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) TT 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) (j) felvett teljesítmény (max. 2,5 kW) (k) 230 V-on HIDRAULIKUS JELLEMZOK Modell Muködési Optimális Hidromasszázs Vízfelhasználás Csatlakoztatások nyomás nyomás fúvókák max. Bar (*) Bar Számuk l/perc Meleg/hideg víz Fali kivezetés BASE 1,5 min. 5 maks. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TURBO 1,5 min. 5 maks. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm TURCO 1,5 min. 5 maks. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TT 1,5 min. 5 maks. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm (*) min. 21 psi - max. 70 psi (y) 8 hidrosugár (2,5 bar-on) 38
 • TECNIKA CARAKTHRISTIKA Montélo Trofodos a Aporr—fhsh Hz Volt kW A BASE - - - - TURBO - - - - TURCO 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) TT 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) (j) aporrof·menh iscú (még. 2,5 kW) (k) a 230V UDRAULIKA CARAKTHRISTIKA P esh Béltisth St—mia Még. kata- Montélo leitourg a p esh Sundései udromas‡z n‡lwsh neroú Bar (*) Bar Ar. l/min Zest—/krúo ner— xodo sto pla•n— BASE 1,5 min. 5 max. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TURBO 1,5 min. 5 max. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm TURCO 1,5 min. 5 max. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TT 1,5 min. 5 max. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm (*) 21 psi el‡c. - 70 psi még. (y) 8 p dake neroú (sta 2,5 bar) TECHNICKÉ VLASTNOSTI Model Napájení Odb™r proudu Hz Volt kW A BASE - - - - TURBO - - - - TURCO 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) TT 50 220/240 2,5 (j) (k) 11 (k) (i) absorbované nap™tí (max. 2,5 kW) (k) pri 230 V HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI Hydromasázní Spotreba vody Prípoje Model Pracovní tlak Optimální tlak trysky max. Bar (*) Bar N° l/min Voda teplá/studená Odpad do zdi BASE 1,5 min. 5 max. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TURBO 1,5 min. 5 max. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm TURCO 1,5 min. 5 max. 2÷3 - 11 1/2” ø 40 mm TT 1,5 min. 5 max. 2÷3 8+4 13 (y) 1/2” ø 40 mm (*) 21 psi min. - 70 psi max. (y) 8 vodních trysek (pro 2,5 bar) 39
 • JACUZZI EUROPE S.p.A. S.S. Pontebbana, km 97,200 33098 Valvasone (PN) ITALIA Tel +39 0434 859111• Fax +39 0434 85278 Jacuzzi UK Silverdale Road, Newcastle-Under-Lyme ST5 6EL Tel 01782 717175 • Fax 01782 717166 SALES ENQUIRIES Tel 01782 717275 • Fax 01782 717 245 Jacuzzi Whirlpool GmbH • DEUTSCHLAND Lindenstraße 110 49393 Lohne Tel 0444 2 93300 • Fax 0444 2 933050 Jacuzzi (FRANCE) 29/B, Rue Pastorelli 06000 NICE Tel 04 93852122 • Fax 04 93852840 E-MAIL: jacuzzi-france@wanadoo.fr Jacuzzi (ESPAÑA) Enrique Granados, 137 / 4°-1a 08008 BARCELONA Tel (93) 2384162 • Fax (93) 2385032 E-MAIL: nextes@jacuzzi.it чÌÌ˚Â Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË fl‚Îfl˛ÚÒfl ‰Îfl ÙËÏ˚ ÑʇÍÛÁÁË Ö‚ÓÔ‡ ÌÂÓ·flÁÛ˛˘ËÏË. îËχ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚ¸ ‚Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÁÏÂÌÂÌËfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl. Dane i parametry nie sa zobowiazujace dla firmy Jacuzzi Europe S.p.A, która zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za wlaßciwe, bez obowiazku uprzedniego powiadomienia lub wymiany. Az adatok és jellemzok nem kötelezik a Jacuzzi Europe S.p.A.-t, aki fenntartja magának a jogot minden célszerunek tartott módosítás eszközlésére elozetes értesítés vagy csere kötelezettsége nélkül. Ta dedoména kai carakthristik‡ pou parousi‡zontai de desmeúoun th Jacuzzi Europe S.p.A., h opo a epiful‡ssetai tou dikai·mato na epiférei se aut‡ opoiesd pote tropopoi sei , cwr upocréwsh proeidopo hsh upokat‡stash Údaje a vlastnosti nejsou pro vyrobce závazné, Jacuzzi Europe S.p.A. si vyhrazuje právo zavést vsechny úpravy, které bude povazovat za potrebné bez povinnosti predb™zného oznámení nebo vym™ny. JACUZZI EUROPE S.p.A. • all rights reserved • MAY 2001 2201 0187 0 web site • http://www.jacuzzi.it e-mail • info@jacuzzi.it 97 SVN 010 e car and e live tak ! RE E C Y CL