กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

19,863 views
19,748 views

Published on

3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
19,863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 1. 1. กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กิจกรรม ๒ . ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๑ . เร่งรัดเพิ่มคุณภาพสู่การยกระดับโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓ . บริหารประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาขาดแคลนครู
 2. 2. เร่งรัดเพิ่มคุณภาพสู่การยกระดับโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน สภาพปัจจุบันและปัญหา ๑ . ผลการประเมินรอบแรก ( ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ ) ของสมศ . มีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน ( พอใช้และปรับปรุง ) จำนวน ๑๙ , ๒๔๓ โรง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ๒ . การประเมินรอบที่ ๒ ( ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ) โรงเรียนที่รับการประเมินแล้ว ผ่านการรับรอง เพียงร้อยละ๕๐ - ๖๐ ของโรงเรียนที่รับการประเมิน
 3. 3. เร่งรัดเพิ่มคุณภาพสู่การยกระดับโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน <ul><li>เป้าหมาย ๑ . โรงเรียนที่รับการประเมินรอบ๒ ผ่านการรับรอง เพิ่มขึ้นปีละ ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนโรงเรียนที่รับการประเมินในปีนั้นๆ ๒ . โรงเรียนที่รับการประเมินรอบ๒และ ไม่ผ่านการรับรอง ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ ( ไม่มีระดับปรับปรุง ) </li></ul>
 4. 4. เร่งรัดเพิ่มคุณภาพสู่การยกระดับโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน <ul><li>เงื่อนไขความสำเร็จ ( ๓ส ) ๑ . มี สารสนเทศ ที่เป็น BASE LINE ของผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน </li></ul><ul><li>๒ . สนับสนุน บุคลากร งบประมาณ สื่อวัสดุอุปกรณ์ </li></ul><ul><li>๓ . สร้างความเข้มแข็ง โดย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน และติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 5. 5. เร่งรัดเพิ่มคุณภาพสู่การยกระดับโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน <ul><li>แนวดำเนินการ </li></ul><ul><li>๑ . จัดทำ SCHOOL MAPPING วงแผนการยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขนาดเล็กตามหลักวิชาการใช้มาตรการจูงใจไม่มีผลกระทบกับชุมชน </li></ul><ul><li>๒ . พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของมาตรฐานทุกด้านที่นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานของผู้เรียน </li></ul><ul><li>๓ . ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>๔ . ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก </li></ul>
 6. 6. กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปรับปรุงการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ พัฒนารูปแบบและวิธีการคิดวิเคราะห์ พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ วิชาไทย อังกฤษ วิทย์ คณิตและภาษาจีน ประเมินคุณภาพนักเรียน ( NT ) พัฒนาการสอนเด็ก LD
 7. 7. <ul><li>สภาพปัจจุบันและปัญหา </li></ul><ul><li>๑ . เกือบทุกเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดไม่เป็น ตามเกณฑ์ โดยเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ ๑๐ในช่วงชั้นที่ ๑ ( ป . ๑ - ๓ ) อ่านไม่ออก ๑๘๕ , ๑๑๐ คน เขียนไม่ได้ ๒๐๑ , ๙๙๓ คนและคิดไม่เป็น ๒๓๗ , ๑๗๓ คน </li></ul><ul><li>๒ . ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ NT,O-NET และ A-NET โดยเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐาน </li></ul><ul><li>๓ . ผลการประเมินของ สมศ . มาตรฐานด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ไม่ผ่านเกณฑ์ </li></ul>ปรับปรุงการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ
 8. 8. ปรับปรุงการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ <ul><li>เป้าหมาย </li></ul><ul><li>๑ . สิ้นปีการศึกษา ๒๕๔๙ ลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดไม่เป็นในช่วงชั้นที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของข้อมูลเดิมในแต่ละเขตพื้นที่ </li></ul><ul><li>๒ . สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๐ ทุกเขตพื้นที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดไม่เป็น เมื่อผ่านช่วงชั้นที่ ๑ ( ป . ๓ ) </li></ul>
 9. 9. ปรับปรุงการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ <ul><li>เงื่อนไขความสำเร็จ </li></ul><ul><li>๑ . มีข้อมูลสารสนเทศจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดไม่เป็น ( Base line data ) ในช่วงชั้นที่ ๑ ( ป . ๑ - ๓ ) </li></ul><ul><li>๒ . สืบค้นวิธีการพัฒนาหรือหานวัตกรรมในการพัฒนาที่เป็น BEST PRACTICE </li></ul><ul><li>๓ . ดำเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง </li></ul><ul><li>๔ . ติดตาม ประเมินผลและรายงานอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 10. 10. ปรับปรุงการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ <ul><li>แนวดำเนินการ </li></ul><ul><li>๑ . จัดหา พัฒนารูปแบบ วิธีการหรือนวัตกรรม ( ทั้งในและต่างประเทศ ) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนเป้าหมายให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นตามสภาพปัญหาของแต่ละเขตพื้นที่ </li></ul><ul><li>๒ . พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>๓ . สร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้คุณให้โทษตามผลงาน จัดสรรงบประมาณแลกเป้าที่สำเร็จ ทั้งระดับ สพท . และสถานศึกษา </li></ul>
 11. 11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน <ul><li>สภาพปัจจุบันและปัญหา </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับต่ำ และภาษาจีนยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร </li></ul>
 12. 12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน <ul><li>เป้าหมาย </li></ul><ul><li>๑ . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละรายวิชาคือ ภาษาไทยร้อยละ ๕๕ วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๔๐ คณิตศาสตร์ ร้อยละ๓๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ และภาษาจีนได้รับการส่งเสริมมากขึ้น </li></ul><ul><li>๒ . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนต้นแบบ เช่น EP,EMP โรงเรียนในฝัน ฯลฯ มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ </li></ul>
 13. 13. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน <ul><li>เงื่อนไขความสำเร็จ </li></ul><ul><li>๑ . มีฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่ </li></ul><ul><li>๒ . เสริมสร้างความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร </li></ul><ul><li>๓ . มีการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๔ . ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๕ . สนับสนุนปัจจัย บุคลากร งบประมาณ วัสดุ สื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน </li></ul>
 14. 14. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน <ul><li>แนวดำเนินการ </li></ul><ul><li>๑พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน </li></ul><ul><li>๒พัฒนาโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่ายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li>๓พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li>๔ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผล วิจัยพัฒนาและรายงานผลอย่างชัดเจน </li></ul>
 15. 15. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จะเกิดได้ต้องเชื่อว่า นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา บรรยากาศที่ดีย่อมมีผล โรงเรียนต้องไม่แปลกแยกชุมชน ติดตามผล สนับสนุน นิเทศงาน ขอขอบคุณทุกท่าน นายสุนทร ยาละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

×