Eksempeltekst 2 Avslag Kvistfinn Versjon 2

386 views
293 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eksempeltekst 2 Avslag Kvistfinn Versjon 2

  1. 1. Dette er Kvistfinn. Kommunen har avslått søknaden hans om sosialhjelp. Derfor har Kvistfinn sendt klage til Fylkesmannen. 
  2. 2. Kvistfinn gleder seg. Hurra, endelig har Fylkesmannen svart på klagen min! Så en dag kommer brevet han har ventet på. 
  3. 3. Klage fra Kvistfinn Knekken, født 19.04.1967, over vedtak etter sosialtjenesteloven – økonomisk stønad   Vi viser til kommunens oversendelse datert 13.01.2009.   Kvistfinn Knekken har i skriv av 24.09.2008 påklaget administrativt vedtak av 31.08.2008/sak nr. 3859 hvor det er [beskrivelse av vedtaket].   Ved kommunens behandling av klagen ble tidligere vedtak opprettholdt og klagen er oversendt Fylkesmannen til behandling.   Fylkesmannens kompetanse i klagesaker etter sosialtjenesteloven   Etter sosialtjenesteloven § 8-7 kan Fylkesmannen prøve alle sider av kommunens vedtak.   Dersom Fylkesmannen finner at vedtaket ikke er åpenbart urimelig eller i strid med loven stadfeste r Fylkesmannen vedtaket. Dersom Fylkesmannen finner at vedtaket er i strid med loven, er åpenbart urimelig eller det er gjort saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven som har hatt betydning for vedtaket, kan Fylkesmannen treffe nytt vedtak eller oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake for ny behandling. ……     Vår dato Vår referanse Arkivnr. Deres referanse FYLKESMANNEN Kubbe kommune Barkeveien 306 0034 Kubbe U. off., jf. offl. § 5a Men … Var ikke brevet til meg likevel? Det var ikke Fylkesmannens kompetanse jeg spurte om … 
  4. 4. <ul><li>Fylkesmannen legger følgende faktiske opplysninger til grunn: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>/personlige opplysninger - navn, gift/ugift/barn/inntekt/boutgifter/osv </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>/hva det er søkt om/ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>/hva det klages over/   </li></ul><ul><li>Fylkesmannen ser slik på saken: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Etter sosialtjenesteloven § 5-1 har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter krav på økonomisk stønad. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Bestemmelsens primære mål er å sikre alle et forsvarlig livsopphold. Med utgifter til livsopphold menes i utgangspunktet utgifter til mat, klær, husholdningsartikler, boutgifter, strøm og oppvarming, hus og innboforsikring, TV-lisens, avis, telefon, etablering, transport og alminnelige fritidsaktiviteter. Etter en særskilt vurdering kan også andre nødvendige utgifter kunne anses som utgifter til livsopphold. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Før stønad gis skal den som søker hjelp først ha forsøkt å forsørge seg selv ved arbeid, trygd osv. Økonomisk stønad skal være et sikkerhetsnett når en person ikke har andre muligheter til å dekke sine nødvendige utgifter til livsopphold. </li></ul><ul><li>  Ved fastsettelse av hjelpebehovet skal det foretas en individuell vurdering av søkerens økonomisk, sosiale og helsemessige situasjon. </li></ul><ul><li>[/vurdering av saken i forhold til sosialtjenesteloven § 5-1/] </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Etter dette finner Fylkesmannen at kommunens vedtak ikke er i strid med sosialtjenesteloven § 5-1 eller bygger på en skjønnsmessig vurdering som er åpenbart urimelig.   </li></ul><ul><li>…… </li></ul>Ah, endelig kommer de til poenget! Hmmm. Alt dette vet jeg jo fra før ... Nei, det gjorde de slett ikke. Jeg er like klok, jeg! Burde jeg ha studert jus før jeg sendte søknaden? 
  5. 5. <ul><li>Stønad i særlige tilfeller </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Etter sosialtjenesteloven § 5-2 kan sosialtjenesten i særlige tilfeller, selv om vilkårene for hjelp etter § 5-1 ikke er oppfylt, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Unntaket fra bestemmelsen gjelder ikke denne søkeren. </li></ul><ul><li>Denne bestemmelsen gir ikke søkeren rett til hjelp. Bestemmelsen gir sosialtjenesten en mulighet til å gi hjelp utover det pliktmessige dersom hjelpen antas å gjøre søkeren selvhjulpen eller vil føre til en klar bedring av søkerens sosiale situasjon.   </li></ul><ul><li>[/vurdering i forhold til § 5-2/] </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ut fra de opplysninger som fremkommer i sakens dokumenter finner ikke Fylkesmannen at det er åpenbart urimelig eller i strid med loven at klageren ikke er innvilget hjelp etter § 5-2. </li></ul><ul><li>Fylkesmannens konklusjon </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Klagen tas etter dette ikke til følge. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Fylkesmannens vedtak </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>I medhold av sosialtjenesteloven § 8-7 stadfestes kommunens vedtak av 31.08.2008/sak nr. 3859. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Klageren er underrettet ved gjenpart av dette brev. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Med hilsen </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Øksulf Skafte </li></ul><ul><li>rådgiver </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kopi: </li></ul><ul><li>Kvistfinn Knekken </li></ul><ul><li>Sagveien 31 </li></ul><ul><li>0032 Kapp </li></ul><ul><li>…… </li></ul>Hmpff. Dette var stusslige saker. Jeg får ikke noe eget brev engang, jeg blir avspist med en kopi Javel, nei … Mener de at jeg har fått avslag?? Og det sier de først NÅ??? På fjerde side!

×