Phat kien y tuong

292 views

Published on

Khoa học trong suy nghĩ và hành động

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phat kien y tuong

 1. 1. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT KIẾN Ý TƯỞNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÀI LIỆU TẬP HUẤN Đinh Quốc Dũng, 2010
 2. 2. IDEA + IDEA PLAN DETAIL PLAN SHARE the WORK CHECK-LIST COST FORECAST EVALUATE & EXPERIENCE
 3. 3. TÊN CẤP BỘ ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN (1) Số: ……./…………. (3) Địa danh, ngày … tháng …năm … (2) TÊN GỌI VĂN BẢN Trích yếu nội dung văn bản (4) Nội dung văn bản (5) * Nơi nhận: (6) THỂ THỨC KÝ BAN HÀNH -………. CHỨC DANH NGƯỜI KÝ -……… ( Chữ ký, dấu) Họ và tên (7)
 4. 4. <ul><li>Mục đích và ý nghĩa </li></ul>2.Thời gian, địa điểm và đối tượng tham dự 3.Nội dung chính 4.Biện pháp thực hiện 5.Tiến độ thực hiện + Là kế hoạch văn nghệ có tổ chức thi + Là kế hoạch tổ chức thi đấu + Là kế hoạch các trò chơi vận động liên hoàn + Là kế hoạch tuyên truyền + Thành phần Ban chỉ đạo + Ban cố vấn + Thành phần Ban tổ chức
 5. 5. LAN TOÛA AÛNH HÖÔÛNG NGAÂN SAÙCH HÔÏP LYÙ SÖÏ KIEÄN ÑOÄC ÑAÙO MÔÙI LAÏ NHAØ TOÅ CHÖÙC TOÁT
 6. 6. PHÖÔNG PHAÙP HOÏA ÑOÀ NAÕO (BRAINSTORMING)
 7. 7. <ul><li>PHÖÔNG PHAÙP HOÏA ÑOÀ NAÕO (BRAINSTORMING). </li></ul><ul><ul><li>+ Choïn moät tôø giaáy hay moät maët phaúng coù khaû naêng ghi cheùp, hay daùn. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Laáy moät chuû ñeå caàn saùng taïo hoaëc caàn phaûi giaûi quyeát ñaët ôû taâm tôø giaáy. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Taát caû moïi thaønh vieân ñöa ra suy nghó cuûa mình xoay quanh chuû ñeà chính. Khoâng pheâ phaùn ñuùng sai. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Duøng moâ hình cheû nhaùnh ñeå trieån khai yù töôûng cho ñeán khi khoâng coøn yù töôûng naøo. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Xem xeùt vaø saøn loïc nhöõng yù coù giaù trò, vaø löïa choïn nhoùm caùc yù töôûng toát. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Ñaùnh giaù baèng tieâu chí vaø löïa choïn yù töôûng coù giaù trò nhaát. </li></ul></ul>
 8. 8. BRAINSTORMING PHAÛI ÑEÅ CHO YÙ NGHÓ THAÄT TÖÏ DO ! KEÁT HÔÏP VAØ PHAÛN BIEÄN SAØN LOÏC CAÙC ÖU TIEÂN !
 9. 9. Ví duï : CHUYEÁN DAÕ NGOAÏI
 10. 10. Ví Duï : CHUYEÁN DU LÒCH
 11. 11. MIND MAP (Một nhánh brainstorming tốt nhất) <ul><li>Đặt điểm: </li></ul><ul><li>Các ý tưởng được chọn lọc theo một logic hợp lý sao cho rủi ro là thấp nhất </li></ul><ul><li>Đặt ý chính ở trung tâm và được xác định rõ ràng </li></ul><ul><li>Ý càng quan trọng thì càng nằm gần ý trung tâm </li></ul><ul><li>Cần có những lời gợi ý </li></ul><ul><li>Thông tin thường rất rõ ràng </li></ul>
 12. 12. CREATION METHOD SAEDI S: State of mind – Cách nghĩ A: Atmosphere – Không khí E: Effect thinking – Nghĩ hiệu quả D: Determination – Quyết đoán I: Ink – Viết TILS T: Think - Nghĩ I: Ink – Viết L: Link – Liên kết S: Sync – Đồng nhất Độc lập – Tự tin – Chấp nhận rùi ro – Nhiều năng lượng Nhiệt tình – Không gò bó – Thích phiêu lưu Tò mò – Hiếu kỳ - Nhiều sở thích Hài hước – Hiếu động – Biết nghi ngờ
 13. 13. THANK YOU

×