Phat kien y tuong
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Phat kien y tuong

on

 • 308 views

Khoa học trong suy nghĩ và hành động

Khoa học trong suy nghĩ và hành động

Statistics

Views

Total Views
308
Views on SlideShare
308
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Phat kien y tuong Presentation Transcript

 • 1. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT KIẾN Ý TƯỞNG TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN TÀI LIỆU TẬP HUẤN Đinh Quốc Dũng, 2010
 • 2. IDEA + IDEA PLAN DETAIL PLAN SHARE the WORK CHECK-LIST COST FORECAST EVALUATE & EXPERIENCE
 • 3. TÊN CẤP BỘ ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN (1) Số: ……./…………. (3) Địa danh, ngày … tháng …năm … (2) TÊN GỌI VĂN BẢN Trích yếu nội dung văn bản (4) Nội dung văn bản (5) * Nơi nhận: (6) THỂ THỨC KÝ BAN HÀNH -………. CHỨC DANH NGƯỜI KÝ -……… ( Chữ ký, dấu) Họ và tên (7)
 • 4.
  • Mục đích và ý nghĩa
  2.Thời gian, địa điểm và đối tượng tham dự 3.Nội dung chính 4.Biện pháp thực hiện 5.Tiến độ thực hiện + Là kế hoạch văn nghệ có tổ chức thi + Là kế hoạch tổ chức thi đấu + Là kế hoạch các trò chơi vận động liên hoàn + Là kế hoạch tuyên truyền + Thành phần Ban chỉ đạo + Ban cố vấn + Thành phần Ban tổ chức
 • 5. LAN TOÛA AÛNH HÖÔÛNG NGAÂN SAÙCH HÔÏP LYÙ SÖÏ KIEÄN ÑOÄC ÑAÙO MÔÙI LAÏ NHAØ TOÅ CHÖÙC TOÁT
 • 6. PHÖÔNG PHAÙP HOÏA ÑOÀ NAÕO (BRAINSTORMING)
 • 7.
  • PHÖÔNG PHAÙP HOÏA ÑOÀ NAÕO (BRAINSTORMING).
   • + Choïn moät tôø giaáy hay moät maët phaúng coù khaû naêng ghi cheùp, hay daùn.
   • + Laáy moät chuû ñeå caàn saùng taïo hoaëc caàn phaûi giaûi quyeát ñaët ôû taâm tôø giaáy.
   • + Taát caû moïi thaønh vieân ñöa ra suy nghó cuûa mình xoay quanh chuû ñeà chính. Khoâng pheâ phaùn ñuùng sai.
   • + Duøng moâ hình cheû nhaùnh ñeå trieån khai yù töôûng cho ñeán khi khoâng coøn yù töôûng naøo.
   • + Xem xeùt vaø saøn loïc nhöõng yù coù giaù trò, vaø löïa choïn nhoùm caùc yù töôûng toát.
   • + Ñaùnh giaù baèng tieâu chí vaø löïa choïn yù töôûng coù giaù trò nhaát.
 • 8. BRAINSTORMING PHAÛI ÑEÅ CHO YÙ NGHÓ THAÄT TÖÏ DO ! KEÁT HÔÏP VAØ PHAÛN BIEÄN SAØN LOÏC CAÙC ÖU TIEÂN !
 • 9. Ví duï : CHUYEÁN DAÕ NGOAÏI
 • 10. Ví Duï : CHUYEÁN DU LÒCH
 • 11. MIND MAP (Một nhánh brainstorming tốt nhất)
  • Đặt điểm:
  • Các ý tưởng được chọn lọc theo một logic hợp lý sao cho rủi ro là thấp nhất
  • Đặt ý chính ở trung tâm và được xác định rõ ràng
  • Ý càng quan trọng thì càng nằm gần ý trung tâm
  • Cần có những lời gợi ý
  • Thông tin thường rất rõ ràng
 • 12. CREATION METHOD SAEDI S: State of mind – Cách nghĩ A: Atmosphere – Không khí E: Effect thinking – Nghĩ hiệu quả D: Determination – Quyết đoán I: Ink – Viết TILS T: Think - Nghĩ I: Ink – Viết L: Link – Liên kết S: Sync – Đồng nhất Độc lập – Tự tin – Chấp nhận rùi ro – Nhiều năng lượng Nhiệt tình – Không gò bó – Thích phiêu lưu Tò mò – Hiếu kỳ - Nhiều sở thích Hài hước – Hiếu động – Biết nghi ngờ
 • 13. THANK YOU