) ความรู้พื้นฐานทางการบริหาร หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
การบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni)
การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard)
คำจำกัดความ การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็น ผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช ่ เป็นผู้ปฏิ...
การบริหารและการจัดการ <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>การวางแผน </li></ul><ul><li>การจัดองค์การ </li></ul><ul><li>การจ...
การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม  มองเห็นได้ 3 ทางคือ 1. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บั...
ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร คือ  <ul><li>การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  </li></ul><ul><li>ต้องอาศัยปัจจั...
ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร คือ  <ul><li>ต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป  </li></ul><ul>...
 
หลักในการบริหารงาน <ul><li>1. วิเคราะห์ตน วิเคราะห์คน วิเคราะห์งาน </li></ul><ul><li>2. ปรับปรุงตน ปรับปรุงคน ปรับปรุงง...
ข้อจำกัดทางการบริหาร <ul><li>สถานภาพทางภูมิศาสตร์  </li></ul><ul><li>ประชากร  </li></ul><ul><li>ทรัพยากร  </li></ul><ul...
ปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร มี 4 อย่าง ที่ เรียกว่า 4Ms  ได้แก่ คน  ( Man ) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ ( Materials )...
บทบาท กับ หน้าที่ หน้าที่ คือ ข้อควรประพฤติ บทบาท คือ การปฏิบัติตามหน้าที่  บทบาทของผู้บริหาร  1. เป็นผู้นำ   2...
คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพ <ul><li>กล้าตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ไวต่อข้อมูล </li></ul><ul><li>เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ </li></...
งานบริหารสถานศึกษา <ul><li>การบริหารงานวิชาการ </li></ul><ul><li>การบริหารงานกิจการนักเรียน </li></ul><ul><li>การบริหารงาน...
การกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา <ul><li>งานวิชาการ </li></ul><ul><li>งานงบประมาณ </li></ul><ul><li>การบริหารงานบ...
คุณลักษณะของผู้บริหาร <ul><li>การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>การเป็นผู้นำด้านการจัดระบบ </li></ul><ul...
ผู้บริหาร “ ปากจู๋  หูกว้าง  ตาโต  โง่เป็น”
กระบวนการบริหาร (Fayol 1923) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Commanding </li></ul><ul><li>...
กระบวนการบริหาร (Gulick and Urwick1937) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul...
กระบวนการบริหาร (Newman1950) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Assembling Resource </li></ul...
กระบวนการบริหาร (Sears1950) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><li>Co...
กระบวนการบริหาร (American Association of School Administrator1955) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Allocating Resource...
กระบวนการบริหาร (Knezevich1962) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><l...
กระบวนการบริหาร (Morphet and Reller1974) <ul><li>Decision Making </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing ...
กระบวนการจัดการ (Dale1962) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul><ul><li>Dire...
กระบวนการจัดการ (Haimann and Scott1974) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul...
Management Process  (Richards1982) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Motivating </li></ul><...
Management Process  (Koontz and Welhrich1984) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organization </li></ul><ul><li>Staffing ...
Management Process  (Kast and Rosenweig1985) <ul><li>Goal Setting </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Assembling...
Management Process  (Keith and Girling1991) <ul><li>Goal Setting </li></ul><ul><li>Planning/Designing </li></ul><ul><li>I...
ความหมายของทฤษฎี  <ul><li>แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ </li></ul><ul><li>มีการทดสอบและการสังเกตจนเป...
ประโยชน์ของทฤษฎี  <ul><li>ทำให้เกิดความรู้ ความคิดใหม่ๆเกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ คือถ้ามีทฤษฎีก็มีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื...
 
 
 
 
 
การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingency Theory ) <ul><li>ถือว่าการบริ...
การบริหารเชิงสถานการณ์  (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์  (Contingency Theory ) <ul><li>เน้นให้ผู้...
ทฤษฎีระบบ  SYSTEM THEORY <ul><ul><li>ระบบในเชิงบริหารหมายถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>ที่มีค...
องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ  <ul><li>ปัจจัยการนำเข้า  Input </li></ul><ul><li>กระบวนการ  Process </li></ul><ul><li>...
 
 
 
 
หลักธรรมมาภิบาล  (Good Governance) <ul><li>1. หลักนิติธรรม </li></ul><ul><li>2. หลักคุณธรรม </li></ul><ul><li>3. หลั...
<ul><li>หลักการบริหารทรัพยากรการศึกษา </li></ul><ul><li>หลักความเสมอภาค </li></ul><ul><li>- แนวราบ </li></ul><ul><li>- แนว...
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา <ul><li>การศึกษาลงทุนต้องคำนึงถึงความสูญเปล่า </li></ul><ul><li>ต้องตรงกับตลาดแรงงาน </li></u...
<ul><li>ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การศึกษา </li></ul><ul><li>การศึกษาเป็นการลงทุน </li></ul><ul><li>ประสิทธิผลการศึกษา </li></ul...
เศรษฐศาสตร์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของมนุษย์ <ul><li>การศึกษา  เป็นทั้งการอุปโภ...
ทรัพยากรกายภาพ ที่ดิน เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องมือ วัสดุ / พลังงาน <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศ </li></ul><ul><li>Data </l...
เศรษฐศาสตร์ Manpower  กำลังคน การศึกษา Manhood  ความเป็นคน เศรษฐศาสตร์การศึกษา ทำให้เกิดกำไรสูงสุดโดยลดต้นทุนให้ต่ำสุด
<ul><li>แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรมนุษย์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรกายภาพ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรท...
ปัจจัยการผลิต <ul><li>แรงงาน </li></ul><ul><li>ที่ดิน </li></ul><ul><li>ทุน </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบการ </li></ul>
ตัวกู “ ที่ กู กลัวคือตัว กู เอง ที่ กู เกรงคือตัว กู  ถ้า กู รู้ว่า กู เป็นใคร กู จะไปให้ไกลตัว กู ”
เตือนใจสาว “ หัวใจถามหัวใจหลายตลบ เขานัดพบพรุ่งนี้ไปดีไหม ถ้าไม่ไปพบเขาเราเสียใจ แต่ถ้าไปพบเขาเราเสียตัว”
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติ

77,737 views
77,543 views

Published on

Published in: Business, Education
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
77,737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
271
Actions
Shares
0
Downloads
457
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติ

  1. 1. ) ความรู้พื้นฐานทางการบริหาร หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
  2. 2. การบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni)
  3. 3. การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard)
  4. 4. คำจำกัดความ การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็น ผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช ่ เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว (Simon)
  5. 5. การบริหารและการจัดการ <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>การวางแผน </li></ul><ul><li>การจัดองค์การ </li></ul><ul><li>การจัดคนเข้าทำงาน </li></ul><ul><li>การอำนวยการ </li></ul><ul><li>การประสานงาน </li></ul><ul><li>การรายงาน </li></ul><ul><li>การงบประมาณ </li></ul>เป้าหมาย <ul><li>ทรัพยากร </li></ul><ul><li>คน </li></ul><ul><li>เงิน </li></ul><ul><li>วัสดุอุปกรณ์ </li></ul><ul><li>การจัดการ </li></ul>ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การ
  6. 6. การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม มองเห็นได้ 3 ทางคือ 1. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ตามลำดับของสายการบังคับบัญชา 2. ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จเป้าหมาย 3. ทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคลและบุคคลต้องการร่วมทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน (Getzals & Guba)
  7. 7. ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร คือ <ul><li>การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญ </li></ul><ul><li>ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน </li></ul><ul><li>ต้องมีลักษณะการดำเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม </li></ul>
  8. 8. ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหาร คือ <ul><li>ต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป </li></ul><ul><li>ต้องอาศัยร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เป็นการร่วมมือดำเนินการอย่างมีเหตุผล </li></ul><ul><li>มีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ </li></ul>
  9. 10. หลักในการบริหารงาน <ul><li>1. วิเคราะห์ตน วิเคราะห์คน วิเคราะห์งาน </li></ul><ul><li>2. ปรับปรุงตน ปรับปรุงคน ปรับปรุงงาน </li></ul><ul><li>3. พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน </li></ul><ul><li>4. มองตน มองคน มองงาน </li></ul>
  10. 11. ข้อจำกัดทางการบริหาร <ul><li>สถานภาพทางภูมิศาสตร์ </li></ul><ul><li>ประชากร </li></ul><ul><li>ทรัพยากร </li></ul><ul><li>ลักษณะนิสัย และความสามารถของคนในชาติ </li></ul><ul><li>ความเชื่อถือและความศรัทธา </li></ul><ul><li>ขนมธรรมเนียมและประเพณี </li></ul><ul><li>ค่านิยมและอุดมการณ์ทางสังคม </li></ul>
  11. 12. ปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร มี 4 อย่าง ที่ เรียกว่า 4Ms ได้แก่ คน ( Man ) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ ( Materials ) การจัดการ (Management)
  12. 13. บทบาท กับ หน้าที่ หน้าที่ คือ ข้อควรประพฤติ บทบาท คือ การปฏิบัติตามหน้าที่ บทบาทของผู้บริหาร 1. เป็นผู้นำ 2. เป็นผู้แก้ปัญหา 3. เป็นผู้พัฒนา
  13. 14. คุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพ <ul><li>กล้าตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ไวต่อข้อมูล </li></ul><ul><li>เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ผลงาน </li></ul><ul><li>ประสานสิบทิศ </li></ul><ul><li>คิดสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆ </li></ul><ul><li>จูงใจเพื่อนร่วมงาน </li></ul><ul><li>ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค </li></ul><ul><li>รู้หลักยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ </li></ul><ul><li>บริหารคนแบบมีส่วนร่วม </li></ul>
  14. 15. งานบริหารสถานศึกษา <ul><li>การบริหารงานวิชาการ </li></ul><ul><li>การบริหารงานกิจการนักเรียน </li></ul><ul><li>การบริหารงานบุคลากร </li></ul><ul><li>การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ </li></ul><ul><li>การบริหารงานอาคารสถานที่ </li></ul><ul><li>การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน </li></ul>
  15. 16. การกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา <ul><li>งานวิชาการ </li></ul><ul><li>งานงบประมาณ </li></ul><ul><li>การบริหารงานบุคคล </li></ul><ul><li>การบริหารทั่วไป </li></ul>
  16. 17. คุณลักษณะของผู้บริหาร <ul><li>การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>การเป็นผู้นำด้านการจัดระบบ </li></ul><ul><li>การเป็นผู้นำด้านวิชาการ </li></ul><ul><li>การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>การเป็นผู้นำด้านสังคมและชุมชน </li></ul><ul><li>การเป็นผู้นำการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร </li></ul>
  17. 18. ผู้บริหาร “ ปากจู๋ หูกว้าง ตาโต โง่เป็น”
  18. 19. กระบวนการบริหาร (Fayol 1923) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Commanding </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul>
  19. 20. กระบวนการบริหาร (Gulick and Urwick1937) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Reporting </li></ul><ul><li>Budgeting </li></ul>
  20. 21. กระบวนการบริหาร (Newman1950) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Assembling Resource </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul>
  21. 22. กระบวนการบริหาร (Sears1950) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul>
  22. 23. กระบวนการบริหาร (American Association of School Administrator1955) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Allocating Resource </li></ul><ul><li>Stimulating </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Evaluating </li></ul>
  23. 24. กระบวนการบริหาร (Knezevich1962) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul><ul><li>Decision Making </li></ul>
  24. 25. กระบวนการบริหาร (Morphet and Reller1974) <ul><li>Decision Making </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Communicating </li></ul><ul><li>Influencing </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Evaluating </li></ul>
  25. 26. กระบวนการจัดการ (Dale1962) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul><ul><li>Directing </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul><ul><li>Innovating </li></ul><ul><li>Representating </li></ul>
  26. 27. กระบวนการจัดการ (Haimann and Scott1974) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Influencing </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul>
  27. 28. Management Process (Richards1982) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Motivating </li></ul><ul><li>Leadership </li></ul><ul><li>Control </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul>
  28. 29. Management Process (Koontz and Welhrich1984) <ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organization </li></ul><ul><li>Staffing </li></ul><ul><li>Leading </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul>
  29. 30. Management Process (Kast and Rosenweig1985) <ul><li>Goal Setting </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Assembling Resource </li></ul><ul><li>Organization </li></ul><ul><li>Implementing </li></ul><ul><li>Controlling </li></ul>
  30. 31. Management Process (Keith and Girling1991) <ul><li>Goal Setting </li></ul><ul><li>Planning/Designing </li></ul><ul><li>Implementation </li></ul><ul><li>Evaluation </li></ul>
  31. 32. ความหมายของทฤษฎี <ul><li>แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ </li></ul><ul><li>มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ </li></ul><ul><li>ทฤษฎีเป็นเซ็ทของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน </li></ul><ul><li>เป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณนา </li></ul><ul><li>และอธิบายพฤติกรรมการบริหาร </li></ul><ul><li>องค์กรการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ </li></ul>
  32. 33. ประโยชน์ของทฤษฎี <ul><li>ทำให้เกิดความรู้ ความคิดใหม่ๆเกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ คือถ้ามีทฤษฎีก็มีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อทดสอบ </li></ul><ul><li>สามารถใช้ประกอบการทำนายเหตุการณ์ พฤติกรรม และใช้แก้ไขปัญหาได้ </li></ul><ul><li>ทฤษฎีจะช่วยขยายประสิทธิภาพของการทำงาน ผู้บริหารที่รู้ทฤษฎีจะมีทางเลือก และเลือกทางที่เหมาะสมได้ </li></ul><ul><li>ทฤษฎีเป็นหลักยึดในการปฏิบัติ ผู้ที่ทำงานแนวคิดหรือทฤษฎีก็จะเกิดความมั่นใจในการทำงาน </li></ul>
  33. 39. การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingency Theory ) <ul><li>ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ </li></ul><ul><li>ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด </li></ul><ul><li>เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด </li></ul><ul><li>และยอมรับหลักการของทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของระบบ </li></ul><ul><li>จะต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน </li></ul><ul><li>สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลัก </li></ul><ul><li>มากกว่าที่จะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการทำงาน </li></ul><ul><li>โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการพิจารณาด้วย </li></ul>
  34. 40. การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingency Theory ) <ul><li>เน้นให้ผู้บริหารพิจารณาความแตกต่างในหน่วยงาน เช่น </li></ul><ul><ul><li>ความแตกต่างระหว่างบุคคล </li></ul></ul><ul><ul><li>ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ </li></ul></ul><ul><ul><li>กระบวนการ และการควบคุมงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร </li></ul></ul><ul><ul><li>ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การ </li></ul></ul><ul><li>ผู้เสนอแนวความคิดคือ Fred E. Fiedler (1967) </li></ul>
  35. 41. ทฤษฎีระบบ SYSTEM THEORY <ul><ul><li>ระบบในเชิงบริหารหมายถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>ที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัยระหว่างกันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ </li></ul></ul>
  36. 42. องค์ประกอบพื้นฐานของทฤษฎีระบบ <ul><li>ปัจจัยการนำเข้า Input </li></ul><ul><li>กระบวนการ Process </li></ul><ul><li>ผลผลิต Output </li></ul><ul><li>ผลกระทบ Impact </li></ul>
  37. 47. หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) <ul><li>1. หลักนิติธรรม </li></ul><ul><li>2. หลักคุณธรรม </li></ul><ul><li>3. หลักการมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>4. หลักกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>5. หลักโปร่งใส </li></ul><ul><li>6. หลักคุ้มค่า </li></ul>
  38. 48. <ul><li>หลักการบริหารทรัพยากรการศึกษา </li></ul><ul><li>หลักความเสมอภาค </li></ul><ul><li>- แนวราบ </li></ul><ul><li>- แนวตั้ง </li></ul><ul><li>หลักประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>หลักประสิทธิผล </li></ul>
  39. 49. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา <ul><li>การศึกษาลงทุนต้องคำนึงถึงความสูญเปล่า </li></ul><ul><li>ต้องตรงกับตลาดแรงงาน </li></ul><ul><li>เพิ่มผลผลิต </li></ul><ul><li>การใช้พื้นที่และวัตถุดิบ </li></ul><ul><li>เป็นผู้บริโภคที่ดี </li></ul>
  40. 50. <ul><li>ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การศึกษา </li></ul><ul><li>การศึกษาเป็นการลงทุน </li></ul><ul><li>ประสิทธิผลการศึกษา </li></ul><ul><li>ผลตอบแทนแก่การศึกษา </li></ul><ul><li>งบประมาณการศึกษา </li></ul><ul><li>ระบบการศึกษา </li></ul><ul><li>การวางแผนการศึกษา </li></ul><ul><li>การสร้างคน </li></ul>
  41. 51. เศรษฐศาสตร์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการของมนุษย์ <ul><li>การศึกษา เป็นทั้งการอุปโภคและบริโภคและการลงทุน </li></ul><ul><li>การศึกษา เป็นสินค้าสาธารณูปโภค </li></ul>
  42. 52. ทรัพยากรกายภาพ ที่ดิน เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องมือ วัสดุ / พลังงาน <ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศ </li></ul><ul><li>Data </li></ul><ul><li>Knowledge </li></ul><ul><li>software </li></ul>
  43. 53. เศรษฐศาสตร์ Manpower กำลังคน การศึกษา Manhood ความเป็นคน เศรษฐศาสตร์การศึกษา ทำให้เกิดกำไรสูงสุดโดยลดต้นทุนให้ต่ำสุด
  44. 54. <ul><li>แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรมนุษย์ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรกายภาพ </li></ul><ul><li>ทรัพยากรทางการเงิน </li></ul><ul><li>ทรัพยากรสารสนเทศ </li></ul>
  45. 55. ปัจจัยการผลิต <ul><li>แรงงาน </li></ul><ul><li>ที่ดิน </li></ul><ul><li>ทุน </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบการ </li></ul>
  46. 56. ตัวกู “ ที่ กู กลัวคือตัว กู เอง ที่ กู เกรงคือตัว กู ถ้า กู รู้ว่า กู เป็นใคร กู จะไปให้ไกลตัว กู ”
  47. 57. เตือนใจสาว “ หัวใจถามหัวใจหลายตลบ เขานัดพบพรุ่งนี้ไปดีไหม ถ้าไม่ไปพบเขาเราเสียใจ แต่ถ้าไปพบเขาเราเสียตัว”

  ×