Bakalaurinis

7,523 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bakalaurinis

 1. 1. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO REGLAMENTAS
 2. 2. REGLAMENTO TIKSLAS Reglamento tikslas – nustatyti bendrus reikalavimus pagrindinių universitetinių studijų programų baigiamojo darbo rengimui, gynimui ir apibrėžti pagrindinius kriterijus, kuriais remiantis vertinamas darbas.
 3. 3. Reglamento paskirtis – standartizuoti baigiamojo darbo temos pasirinkimo, rengimo ir gynimo procedūras. REGLAMENTO PASKIRTIS
 4. 4. BAIGIAMOJO DARBO PASKIRTIS Baigiamojo darbo paskirtis – įvertinti kaip studentas pasiekė pagrindinių universitetinių studijų programos tikslus ir nustatyti įgytų žinių, gebėjimų ir įgytų profesinių kompetencijų lygį .
 5. 5. BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PASIRINKIMAS IR TVIRTINIMAS Baigiamojo darbo temą pasirenka studentas. Studento pasirinkta bakalaurinio darbo tema turi atitikti studento pasirinktą studijų programos specializaciją arba studijų kryptį Studentas privalo rašyti individualų baigiamąjį darbą. Nagrinėjant sudėtingas temas arba atliekant didesnės apimties tyrimus, gali būti rašomas grupinis baigiamasis darbas. Grupinį baigiamąjį darbą rašantys studentai, jį turi ginti kartu.
 6. 6. Studentas, suderinęs su vadovu , prašymą dėl baigiamojo darbo rašymo katedrai turi pateikti iki spalio mėnesio . Katedros sudaryta darbo grupė peržiūri temų formuluotes ir teikia pastabas spalio mėnesio katedros posėdžiui. Katedra patvirtintas baigiamųjų darbų temas turi viešai paskelbti iki gruodžio mėnesio . Studentas pagal baigiamojo darbo tematiką pasirenka vadovą ir su juo aptaria bei konkretizuoja darbo temą. Rašant grupinį baigiamąjį darbą, įvade turi būti nurodomas kiekvieno autoriaus indėlis.
 7. 7. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO ETAPAI Baigiamasis darbas pradedamas rengti priešpaskutiniame semestre. Studentai privalo laikytis katedrose patvirtintų bakalaurinio darbo rengimo etapų ir terminų. Vadovo ir studento suderinta Bakalaurinio darbo užduotis pasirašoma vasario mėnesį. Koreguoti bakalaurinio darbo temą studentas gali iki balandžio mėnesio. Bakalaurinio darbo struktūra, darbo įvadas ir teorinės dalies metmenys pateikiami vadovui iki kovo mėnesio. Bakalaurinio darbo teorinė dalis parengiama ir pateikiama vadovui iki balandžio mėnesio. Leidžiama tikslinti Bakalaurinio darbo temas iki balandžio mėnesio.
 8. 8. Studentas, norėdamas tikslinti darbo temą, privalo laikytis katedros bakalaurinio darbo rengimo etapų ir pateikti prašymą katedrai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki nustatyto termino. Pirminis bakalaurinio darbo variantas spausdintu tekstu vadovui pateikiamas likus ne mažiau kaip mėnesiui iki darbo gynimo. Bakalaurinio darbo peržiūra ir pirminis gynimas katedrose vyksta gegužės mėnesį. Vadovas pirminio gynimo komisijai privalo įvardyti konkrečius Bakalaurinio darbo trūkumus. Bakalaurinio darbo pirminį gynimą vykdo dekano potvarkiu sudaryta komisija. Bakalaurinio darbo pirminio gynimo komisija, dalyvaujant studentui, susipažįsta su pateikta baigiamojo darbo ataskaita ir teikia išvadą.
 9. 9. Katedra, likus iki darbo gynimo ne mažiau kaip 2 savaitėms, teikia dekanatui studentų, kuriems leidžiama arba neleidžiama ginti darbą, sąrašus. Darbo, kurio neleidžiama ginti autorius yra braukiamas iš studentų sąrašų. Studentas ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki baigiamojo darbo pristatymo į katedrą, turi pateikti galutinį bakalaurinio darbo variantą vadovui. Bakalaurinio darbo apiforminimas ir struktūra privalo atitikti metodinėms rekomendacijoms, kurios nurodytos s tudentų savarankiškų ir mokslo tiriamųjų darbų rašymo ir įforminimo tvarkoje. Studentai ne vėliau kaip dvi savaitės prieš gynimą turi į katedrą pristatyti 2 egzempliorius galutinai parengto baigiamojo bakalaurinio darbo. Bakalauro darbo pradžioje privalo būti įsegta deklaracija apie darbo atlikimą.
 10. 10. Studentas, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienos iki gynimo pradžios privalo bakalaurinį darbą įkelti į elektroninę duomenų bazę. Autorius yra atsakingas už tai, kad pateiktame įkelti dokumente nebūtų pažeistos kitų asmenų autorinės teisės. Baigiamasis darbas atnešamas kartu su vadovo parašytu atsiliepimu. Baigiamojo darbo gynimo komisijos sudėtį siūlo dekanas, komisiją ir pirmininką tvirtina rektorius. Darbų gynimo datą iš anksto skelbia dekanatas. Komisija sudaroma iš kompetentingų atitinkamos studijų krypties arba srities specialistų. Darbas ginamas viešai. Baigiamųjų darbų gynimas protokoluojamas
 11. 11. Už komisijos posėdžių protokolus, jų pateikimą dekanatui ir apgintų bakalaurinių darbų pristatymą bibliotekai atsakingas dekano potvarkiu paskirtas komisijos sekretorius. Rektoratui, dekanatui ir komisijai teikiamų dokumentų sąrašas nurodomas lentelėje
 12. 12. Katedrų vedėjai 8. Baigiamojo bakalaurinio darbo recenzentai Katedrų vedėjai 7. Informacija apie studentų dalyvavimo mokslinėse konferencijose rezultatus Dekanatas 6. Informacija apie studentų akademinių pasiekimų lygį Katedros 5. Baigiamojo bakalaurinio darbo studentų sąrašų pateikimas komisijai Katedrų vedėjai, dekanatas 4. Rektoriaus įsakymas dėl leidimo ginti baigiamąjį bakalaurinį darbą Katedrų vedėjai, dekanas 3. Rektoriaus įsakymas dėl baigiamojo darbo gynimo komisijų sudarymo Katedrų vedėjai 2. Dekano potvarkis dėl pirminio gynimo komisijos sudarymo Katedrų vedėjai 1. Baigiamojo bakalaurinio darbo rengimo etapai ir terminai Teikėjas Dokumento pavadinimas
 13. 13. VADOVO ATSILIEPIMAS Vadovas turi parašyti ir pateikti studentui atsiliepimą apie jo baigiamąjį darbą. Jei vadovas darbą vertina ne aukščiausiu balu, tai turėtų nurodyti pagrindinius darbo trūkumus. Vadovas baigiamąjį darbą vertina pažymiu ir išreiškia nuomonę apie reikalavimų atitikimą bei galimybę viešai jį ginti. Studentui, kurio baigiamąjį bakalaurinį darbą vadovas įvertino nepatenkinamai, paliekama teisė įprastine tvarka viešai ginti baigiamąjį darbą.
 14. 14. RECENZIJA Recenzijos tikslas – įvertinti baigiamąjį darbą ir jo atitikimą reikalavimams. Tai atlieka katedros vedėjo paskirtas recenzentas, kuris privalo pateikti nešališką baigiamojo darbo įvertinimą. Studentas su recenzija turi teisę susipažinti prieš 2 dienas iki baigiamojo bakalaurinio darbo gynimo. Jeigu recenzento vertinimas yra nepatenkinamas, recenzijoje turi būti konkrečiai nurodytos priežastys. Studentui, kurio bakalaurinį darbą recenzentas įvertino nepatenkinamai, paliekama teisė įprastine tvarka viešai ginti baigiamąjį darbą.
 15. 15. GYNIMO PROCEDŪROS Komisijos pirmininkas supažindina studentus su rektoriaus įsakymu ir primena pagrindinius reikalavimus. Komisija ir studentai privalo laikytis bakalaurinio darbo gynimo sąrašo eiliškumo. Katedra komisijai pateikia rektoriaus įsakymu patvirtintą studentų, ginančių baigiamuosius bakalaurinius darbus sąrašus. Baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdžius protokoluoja dekano paskirtas sekretorius. Studento pristatymo laiką reglamentuoja komisijos pirmininkas. Po darbo pristatymo, posėdžio sekretorius supažindina komisiją ir studentą su vadovo atsiliepimu.
 16. 16. Studentui suteikiama teisė atsakyti į vadovo ir recenzento pastabas. Studentui atsakius į vadovo ir recenzento pastabas, komisijos nariai teikia klausimus, susijusius su bakalaurinio darbo tema. Studentas komisijai turi pateikti (jai pageidaujant) tyrimo instrumentus (užpildytas anketas, ir kt.). Komisijos nariai turi pareikšti žodžiu, ar į jų pateiktus klausimus buvo tinkamai atsakyta.
 17. 17. Komisija turi užtikrinti, kad vertinimas būtų objektyvus. VERTINIMO PROCEDŪROS IR TVARKA Baigiamasis bakalaurinis darbas vertinamas dešimties balų sistema. Gynimo metu kiekvienas komisijos narys rašo savo individualų bakalaurinio darbo įvertinimą. Baigus ginti visiems studentams, skelbiamas uždaras komisijos posėdis, kurio metu tariamasi dėl galutinio bakalaurinio darbo įvertinimo. Komisijos pirmininkas galutinį bakalaurinio darbo vertinimo pažymį apskaičiuoja kaip visų komisijos narių vertinimų aritmetinį vidurkį. Komisijai rekomenduojama atsižvelgti ir į studento mokslinę bei akademinę veiklą.
 18. 18. Jeigu komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis aiškiai nesuformuoja galutinio vertinimo pažymio, tai galutinį vertinimą lemia pirmininko nuomonė. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo pirmininkas ir visi komisijos nariai. Bakalaurinio darbo įvertinimo rezultatai skelbiami viešai pasibaigus komisijos posėdžiui. Komisijos pirmininkas galutinius įvertinimo rezultatus įrašo į individualiuosius studijų planus ir pasirašo. Egzaminų protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir pirmininkas. Baigiamojo bakalaurinio darbo gynimo galutinis įvertinimo rezultatas įrašomas į aukštojo mokslo diplomo priedėlį.
 19. 19. APELIACIJOS DĖL GYNIMO PROCEDŪRŲ PAŽEIDIMŲ IR VERTINIMO Jei studentas nesutinka su baigiamojo bakalaurinio darbo įvertinimu arba mano, kad buvo pažeistos gynimo procedūros, jis turi teisę pateikti prašymą Universiteto studijų prorektoriui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo baigiamojo darbo įvertinimo paskelbimo dienos Apeliacijų nagrinėjimo tvarka nurodyta Šiaulių universiteto rektoriaus 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-107 patvirtintuose Apeliacijos nuostatuose
 20. 20. NEAPGINTO BAIGIAMOJO DARBO NUOSTATOS Jei bakalaurinis darbas komisijos yra įvertintas nuo 1 iki 4 balų, baigiamasis darbas laikomas neapgintu. Kvalifikacijos komisijoje neapgintas darbas patobulintas gali būti ginamas ne anksčiau kaip po metų. Studentui vadovauja tas pats baigiamojo darbo vadovas arba, studento prašymu, katedra gali skirti kitą vadovą. Studentas rugsėjo mėnesį kreipiasi į darbo vadovą dėl baigiamojo darbo tobulinimo galimybių. Studentas atsižvelgia į visus katedros pateikiamus nurodymus ir laiko terminus, taikomus atitinkamos studijų programos ir studijų formos studentams, ruošiantiems baigiamuosius darbus tais metais.
 21. 21. NUKELTO GINTI BAIGIAMOJO DARBO NUOSTATOS Studentas, esant svarbioms ir pateisinamoms priežastims, gali raštu kreiptis į dekanatą, prašydamas leisti bakalaurinio darbo gynimą nukelti kitiems mokslo metams. Dėl pateisinamos priežasties negintas darbas gali būti ginamas rektoriaus įsakymu ir anksčiau, prasidėjus kitiems mokslo metams. Rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę studentas turi informuoti katedra apie pasirengimą ginti baigiamąjį darbą. Ginant darbą rugsėjo mėnesį ir gavus neigiamą vertinimą, būtina vadovautis neapgintojo baigiamojo darbo nuostatomis.
 22. 22. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Reglamentas įsigalioja patvirtinus jį Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakulteto taryboje.

×