Niêm yết chứng khoán và huy động vốn qua Ttck

1,324 views
1,244 views

Published on

Niêm yết chứng khoán và huy động vốn qua Ttck

Published in: Business, Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Niêm yết chứng khoán và huy động vốn qua Ttck

 1. 1. Chuyªn ®Ò: niªm yÕt Chøng kho¸n vµ huy ®éng vèn qua TTCK http://digiworldhanoi.vn
 2. 2. PhÇn I: Niªm yÕt chøng kho¸n <ul><li>Lµ viÖc cho phÐp mét lo¹i CK ®­îc phÐp giao dÞch t¹i SGDCK </li></ul><ul><li>Ph©n biÖt SGDCK vµ TTGDCK </li></ul><ul><li>Ph©n biÖt SGDCK vµ thÞ tr­êng OTC </li></ul><ul><li>C¸c tiªu chuÈn niªm yÕt CK </li></ul><ul><li>Niªm yÕt kh¸c g ì ® ă ng ký giao dÞch? </li></ul>
 3. 3. ĐiÒu ki Ö n ni ª m yÕt c æ phiÕu t ¹ i TTDGCK TPHCM <ul><li>Là công ty c ổ ph ầ n có VĐL 10 tỷ đ ồ ng tr ở lên </li></ul><ul><li>Tài chính lành m ạ nh, không có n ợ quá h ạ n > 1n </li></ul><ul><li>LN sau thu ế 2 năm liên t ụ c> 0, không có l ỗ l ũ y k ế </li></ul><ul><li>C ổ đông chủ ch ố t ph ả i cam k ế t n ắ m giữ ít nh ấ t 50% c ổ phi ế u trong vòng 3 năm k ể t ừ ngày niêm y ế t </li></ul><ul><li>T ố i thi ể u 20% v ố n c ổ ph ầ n do ít nh ấ t 50 c ổ đông ngo µ i TC phát hành n ắ m gi ữ . (v ố n 100 tỷ thì t ỷ l ệ là 15%) </li></ul><ul><li>CTCP có v ố n đ ầ u tư nư ớ c ngo µ i thì chỉ niêm y ế t ph ầ n c ổ phi ế u đã phát hành ra công chúng </li></ul>
 4. 4. Tiªu chuÈn ® ă ng ký giao dÞch t¹i TTDGCK Hµ Néi <ul><li>Vèn ®iÒu lÖ tõ 5 tû ®ång </li></ul><ul><li>T ì nh h ì nh tµi chÝnh minh b¹ch vµ cã l·i 1 n ă m liÒn tr­íc n ă m ® ă ng ký giao dÞch </li></ul><ul><li>Cã Ýt nhÊt 50 cæ ®«ng (kh«ng kÓ trong vµ ngoµi) </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 5. 5. Lîi thÕ vµ bÊt lîi cña Niªm yÕt CK <ul><li> Lîi thÕ : </li></ul><ul><li> T ă ng tÝnh hÊp dÉn cho CK, t ă ng gi¸ trÞ Cty </li></ul><ul><li> Phæ biÕn vµ qu ¶ ng c¸o </li></ul><ul><li> Gi¸ CK ®­îc x¸c ®Þnh c«ng b»ng </li></ul><ul><li> DÔ huy ®éng vèn </li></ul><ul><li> Qu¶n lý cæ ®«ng tèt h¬n </li></ul><ul><li> H­ëng mét sè ­u ®·i </li></ul><ul><li> BÊt lîi: </li></ul><ul><li> Chi phÝ niªm yÕt </li></ul><ul><li> C«ng khai th«ng tin </li></ul><ul><li> T ă ng søc Ðp cho ban l·nh ®¹o </li></ul><ul><li>  ViÖc mua b¸n CP cña cæ ®«ng lín bÞ h¹n chÕ </li></ul>
 6. 6. PhÇn II: Huy ®éng vèn qua TTCK <ul><li>C¸c lo¹i ph¸t hµnh </li></ul><ul><li>Ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng </li></ul><ul><li>Qui tr ì nh b¶o l·nh ph¸t hµnh CK </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 7. 7. C¸c lo¹i ph¸t hµnh CK <ul><li>Ph¸t hµnh IPO/PO </li></ul><ul><li>Ph¸t hµnh s¬ cÊp/ Ph¸t hµnh thø cÊp </li></ul><ul><li>Ph¸t hµnh kÕt hîp/ Ph¸t hµnh tõng phÇn/ Ph¸t hµnh quyÒn mua CP </li></ul><ul><li>Ph¸t hµnh ra c«ng chóng/Ph¸t hµnh riªng lÎ </li></ul>
 8. 8. C¸c v ă n b¶n ph¸p quy cã liªn quan <ul><li>LuËt chøng kho¸n </li></ul><ul><li>NghÞ ®Þnh 52 vÒ ph¸t hµnh TPDN </li></ul><ul><li>Th«ng t­ 60/TT-BTC ngµy 17/6/04 vÒ ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng (bs: Th«ng t­ 90/TT-BTC 21/10/05) </li></ul><ul><li>Th«ng t­ 75/TT-BTC ngµy 12/7/04 vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra c«ng chóng </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 9. 9. Ph¸t hµnh trùc tiÕp <ul><li> Ng­êi ph¸t hµnh trùc tiÕp chµo b¸n chøng kho¸n ra c«ng chóng theo gi¸ chµo b¸n ®· ®­îc x¸c ®Þnh </li></ul>Nhµ ph¸t hµnh Nhµ ®Çu t­ Chøng kho¸n TiÒn http://digiworldhanoi.vn
 10. 10. Ph¸t hµnh th«ng qua nhµ b¶o l·nh T¹i sao ph¶i ph¸t hµnh qua nhµ BLPH?  Chuyªn nghiÖp  Gi¶m rñi ro  Ph¸p luËt Nhµ ph¸t hµnh Nhµ B¶o l·nh Nhµ ®Çu t­ Chøng kho¸n TiÒn TiÒn
 11. 11. C«ng ty ®¹i chóng <ul><li>là công ty cổ phần thuộc 1 trong 3 loại sau : </li></ul><ul><li>a) đ ã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng </li></ul><ul><li>b) Có cổ phiếu được niêm yết tại SGDCK hoặc TTGDCK </li></ul><ul><li>c) Có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ VND trở lên. </li></ul><ul><li> C.ty cổ phần theo quy định tại điểm c phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật CK cho UBCKNN trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng (Điều 25 Luật CK) </li></ul>
 12. 12. ® iÒu kiÖn ®Ó ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng <ul><li>Quy m« vèn </li></ul><ul><li>TÝnh chÊt ®¹i chóng </li></ul><ul><li>TÝnh liªn tôc </li></ul><ul><li>TÝnh hiÖu qu¶ </li></ul><ul><li>® éi ngò qu¶n lý </li></ul><ul><li>TÝnh kh¶ thi cña dù ¸n </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 13. 13. Ph¸t hµnh ra c«ng chóng <ul><li>® iÒu kiÖn ®Ó ph¸t hµnh CP ra c«ng chóng </li></ul><ul><li>a ) Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán ≥ 10 tỷ VND tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán </li></ul><ul><li>b) Hoạt động KD của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi + không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; </li></ul><ul><li>c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được ĐHCĐ thông qua </li></ul>
 14. 14. <ul><li>® iÒu kiÖn ®Ó ph¸t hµnh TP ra c«ng chóng </li></ul><ul><li>a) Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán ≥ 10 tỷ VND tính theo g.trị trên sổ kế toán </li></ul><ul><li>b) Hoạt động KD của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi + không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán + không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm </li></ul><ul><li>c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được HĐQT hoặc HĐTV hoặc CSH c.ty thông qua </li></ul><ul><li>d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác </li></ul>
 15. 15. ® iÒu kiÖn ph¸t hµnh chøng chØ quü ra c«ng chóng a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ VND b) Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật CK http://digiworldhanoi.vn
 16. 16. Qui tr ì nh ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng Häp ®HC® xin ý kiÕn Thµnh lËp ban chuÈn bÞ IPO Chän TC BLPH & ký H ® s¬ bé Ph©n phèi CK, thanh to¸n & thùc thi c¸c cam kÕt TC BLPH nép hå s¬ lªn UBCKNN Ký H ® chÝnh thøc C«ng bè th«ng tin B¸n CP ra ngoµi B¸o c¸o KQ lªn UBCKNN 1 2 3 4 5 6 8 7
 17. 17. C¸c ph­¬ng thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh <ul><li>Cam kÕt ch¾c ch¾n </li></ul><ul><li>Cè g¾ng tèi ®a </li></ul><ul><li>TÊt c¶ hoÆc kh«ng </li></ul><ul><li>Tèi thiÓu tèi ®a </li></ul><ul><li>Dù phßng </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 18. 18. Tiªu chuÈn lùa chän nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh <ul><li>Kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp </li></ul><ul><li>Danh tiÕng </li></ul><ul><li>Kh¶ n ă ng ph©n phèi </li></ul><ul><li>Kh¶ n ă ng trî gióp sau ®ît ph¸t hµnh </li></ul><ul><li>Kh¶ n ă ng ph©n tÝch vµ ®­a th«ng tin </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 19. 19. Qui tr ì nh ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n ă ng ph¸t hµnh CK Hå s¬ ph¸t hµnh Chän TC BLPH & ®Þnh gi¸ CK Ph©n phèi CK B ì nh æn vµ ®iÒu hoµ thÞ tr­êng Gi¶i thÓ tæ hîp Kho¸ sæ & kÕt thóc ®ît BLPH 1 2 3 4 5 6
 20. 20. B¶n c¸o b¹ch <ul><li> Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của TCPH </li></ul><ul><li>! UBCKNN CẤP PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN , MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP </li></ul>
 21. 21. C¸c th«ng tin chÝnh trong b¶n c¸o b¹ch <ul><li>Công ty phát hành : Giới thiệu chung về công ty, hoạt động KD, các cổ đông lớn, ban giám đốc, thông tin tài chính, vốn cổ phần, thống kê phát hành hoặc chào bán, số nợ </li></ul><ul><li>Triển vọng của công ty </li></ul><ul><li>CK sẽ được bán : số lượng, giá bán, số tiền thu được từ đợt phát hành và mục đích sử dụng số tiền này. </li></ul><ul><li>Tổ chức liên quan đến đợt phát hành , người hỗ trợ phát hành </li></ul><ul><li>Rủi ro : thay đổi trong chính sách của Chính phủ, rủi ro về ngoại hối, lãi suất, giá nguyên liệu thô; sự phụ thuộc vào những cán bộ chủ chốt; khách hàng, nhà cung cấp hoặc các dự án trong nội bộ công ty; Sự hợp nhất giưã các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty mới; tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh hoặc bị mang ra toà. </li></ul><ul><li>Phụ lục </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Xin c¶m ¬n! </li></ul>http://digiworldhanoi.vn

×