Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

1,575 views
1,516 views

Published on

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Published in: Business, Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

 1. 1. H­íng dÉn ®Çu t­ vµ mét sè kinh nghiÖm ®Çu t­ chøng kho¸n ë viÖt nam http://digiworldhanoi.vn
 2. 2. 1- §Çu t­ lµ g× ? 2- §iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t­ : + Cã tiÒn + Cã th«ng tin + Cã kiÕn thøc, k/nghiÖm, c«ng nghÖ => ViÖt nam
 3. 3. 3- §Çu t­ vµo ®©u ? => C¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­. => ViÖt nam hiÖn t¹i ?
 4. 4. <ul><li>4. Ma lùc cña thÞ tr­êng chøng kho¸n </li></ul><ul><li>Søc hót, søc hÊp dÉn ghª gím. </li></ul><ul><li>“ Kh«ng cã lÜnh vùc nµo ®em l¹i lîi nhËn nhanh vµ lín nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n “ - SOROS </li></ul><ul><li>“ TTCK lµ má vµng v« tËn “ –Carl Iahn </li></ul><ul><li>ViÖt nam ? </li></ul><ul><li>Lµm sao ph¸t hiÖn ra má vµng ë ®©u ? </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 5. 5. 5. Mét sè nh©n vËt tiªu biÓu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n . Nhµ tû phó Warrent Buffett: N¨m 1970 chØ cã 1 tr.$, l­¬ng 50000$/n¨m => 44 tû => §· lµm tõ thiªn 37 tû qua Quü Billgates Nhµ ®Çu c¬ George Soros : C¸c tû phó Nga : HÇu hÕt tû phó giµu lªn nhê chøng kho¸n. Cæ phÇn ho¸-T­ nh©n ho¸ lµ mét c¬ héi  ViÖt nam ?
 6. 6. 6. §Æc ®iÓm cña tµi s¶n tµi chÝnh => ViÖt nam ? 7. Rñi ro trong ®Çu t­ & §Çu t­ chøng kho¸n ? => ViÖt nam ? 8. Rñi ro ®Çu t­ cæ phiÕu cã gièng ®¸nh b¹c kh«ng ? http://digiworldhanoi.vn
 7. 7. <ul><li>8. §iÒu kiÖn ®Ó thµnh c«ng l©u dµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ? </li></ul><ul><ul><li>Th«ng tin : Kü n¨ng tæng hîp, ph©n tÝch vµ tÝnh nh¹y c¶m . </li></ul></ul><ul><ul><li>May m¾n. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tri thøc, kinh nghiÖm </li></ul></ul><ul><li>CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó trë thµnh ng­êi ®Çu t­ giái? </li></ul>
 8. 8. <ul><li>9. Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó trë thµnh nhµ ®Çu t­ thµnh c«ng </li></ul><ul><li>H×nh thµnh nguyªn t¾c mua CP : Chän CP tèt nhÊt, x¸c ®Þnh thêi ®iÓm mua tèt nhÊt víi kh¶ n¨ng t¨ng gi¸ nhiÒu nhÊt. </li></ul><ul><li>ThiÕt lËp nguyªn t¾c b¸n CP: B¶o vÖ thµnh qu¶ vµ c¾t gi¶m thua lç </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh Thêi ®iÓm vµo vµ ra khái thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>=> ViÖt nam ? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>10. TiÒn l·i khi ®Çu t­ cæ phiÕu </li></ul><ul><li>Cæ tøc </li></ul><ul><li>T¨ng gi¸ </li></ul><ul><li>Gi¸ trÞ quyÒn mua, vÝ dô </li></ul><ul><li>Gi¸ REE 94, ph¸t hµnh thªm tû lÖ 5:1 víi gi¸ 70,5 </li></ul><ul><li>TÝnh gi¸ cña quyÒn ! </li></ul><ul><li>11. Dù b¸o gi¸ CP trong t­¬ng lai: </li></ul><ul><li>Ba häc thuyÕt c¬ b¶n </li></ul><ul><li>Hai m«n ph©n tÝch chøng kho¸n </li></ul>
 10. 10. <ul><li>12. Kh«ng nªn dïng 1 lo¹i ph©n tÝch. </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch c¬ b¶n Cho ta kÕt qu¶ Lµ chän ®­îc CP tèt, nh©n biÕt CP xÊu. (xem ph­¬ng ph¸p Standard and Poors) </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch kü thuËt cho ta thêi ®iÓm ®Ó mua b¸n CP. </li></ul><ul><li>Phèi, kÕt hîp c¶ 2 lo¹i ph©n tÝch lµ ch×a kho¸ ®Ó thµnh c«ng trong ®Çu t­ CK. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>13. §Çu t­ vµo chøng kho¸n nµo ë ViÖt nam? </li></ul><ul><li>T r¸i phiÕu. </li></ul><ul><li>C høng chØ quü ®Çu t­ </li></ul><ul><li>Cæ phiÕu </li></ul><ul><li>=> Cæ phiÕu niªm yÕt </li></ul><ul><li>=> Cæ phiÕu ®¨ng ký GD </li></ul><ul><li>=> Cæ phiÕu ®Êu gi¸ </li></ul><ul><li>=> Cæ phiÕu ë thÞ tr­êng OTC </li></ul><ul><li>TH«ng tin thÞ tr­êng chøng kho¸n ! </li></ul><ul><li>=> Bµi th«ng tin TTCK </li></ul>
 12. 12. 14. Khi nµo vµo thÞ tr­êng ? - Kinh tÕ vÜ m« tèt. V× sao ? - §å thÞ VN –index; V× sao ? 15. KHi nµo nªn rót khái thÞ tr­êng ? - Kinh tÕ vÜ m« xÊu. V× sao ? - §å thÞ VN –index. V× sao ? http://digiworldhanoi.vn
 13. 13. <ul><li>16. §iÒu ®Çu tiªn cÇn nhí khi ®Çu t­ vµo CK lµ c¾t gi¶m thua lç. </li></ul><ul><li>- §a d¹ng ho¸ ®Çu t­ ®Ó gi¶m ThiÓu rñi ro. </li></ul><ul><li>“ Not put all eggs in a pocket”. </li></ul><ul><li>§­îc mïa chí phô ng« khoai… </li></ul><ul><li>Nªn cã danh môc 40% TP vµ 60% CP </li></ul><ul><li>B¸n CP khi nã mÊt gi¸ 8% </li></ul>
 14. 14. <ul><li>17. Khi b¹n ch­a cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ CK </li></ul><ul><li>H·y chän lÊy ng­êi m«i giíi giái. </li></ul><ul><li>§õng vay m­în, thÕ chÊp ®Ó ®Çu t­. Nªn b¾t ®Çu víi sè tiÒn nho nhá. Hay ch¬i chøng kho¸n ¶o </li></ul><ul><li>§õng ®Çu t­ vµo CP cã gi¸ hay thay ®æi, tËp trung vµo mét sè CP tèt, chÊt l­îng cao. Tuú møc chÞu rñi ro. </li></ul><ul><li>§õng mua CP gi¸ thÊp </li></ul>
 15. 15. <ul><li>18.§õng hµnh ®éng theo c¶m gi¸c c¸ nh©n. </li></ul><ul><li>Sù sî h·i, tham lam lu«n theo ®uæi chóng ta. Ng­êi thµnh c«ng lµ ng­êi biÕt ®iÒu khiÓn c¶m gi¸c cña m×nh. H·y hµnh ®éng theo nguyªn t¾c ®· ®Ò ra. </li></ul><ul><li>- H·y bá thãi quen mua CP gi¸ rÎ </li></ul><ul><li>- Lu«n lµm ph©n tÝch khi kÕt thóc vô mua , b¸n ®Ó rót kinh nghiÖm. </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 16. 16. <ul><li>19. Lùa chän doanh nghiÖp nµo ®Ó ®Çu t­ ? </li></ul><ul><li>Cæ phiÕu cã tiÒm n¨ng lµ cæ phiÕu cã doanh thu vµ lîi nhuËn cao, t¨ng tr­ëng nhÊt qu¸n. </li></ul><ul><li>H·y mua CP cã ROE > 20% </li></ul><ul><li>H·y mua CP cã c«ng nî thÊp. </li></ul><ul><li>H·y mua CP l·nh ®¹o cty, quü ®Çu t­ mua vµo. </li></ul>
 17. 17. 20. H·y l­u ý chØ tiªu EPS & P/E + EPS cµng cao cµng tèt : Trung b×nh ë VN lµ 3,5. + P/E : < 12; 12 ~18; >18 + E/P >1,5 lÇn P/E cña TP ChÝnh phñ (VN=11%) th× thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ cao CP=> ta + E/P <0.66 lÇn P/e TPCP th× thÞ tr­êng ®¸nh gi¸ thÊp CP
 18. 18. <ul><li>21. T¹i ViÖt nam: </li></ul><ul><ul><li>P/E của cổ phiếu ~ 22x- Merrill L : 28 </li></ul></ul><ul><ul><li>L·i suất TPCP ~ 9%  P/E tr¸i phiếu ~ 11x </li></ul></ul><ul><ul><li>ROE ~ 25%, g EPS ~ 18% </li></ul></ul><ul><ul><li>P/E cao hay thấp ??? </li></ul></ul><ul><ul><li>Chiến thuật đầu tư nào??? </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 19. 19. <ul><li>22. Cæ phiÕu Ng©n hµng </li></ul><ul><li>- Gi¸ hiÖn qu¸ cao : P/E ~ 32x; trong khi trung b×nh khu vùc 16x. STB: 33 </li></ul><ul><li>Ta cã møc t¨ng tr­ëng cao h¬n. </li></ul><ul><li>CH­a nªn mua </li></ul><ul><li>… xem bµi viÕt cña Vinacapital </li></ul><ul><li>CP ngµnh d­îc ? </li></ul>
 20. 20. <ul><li>23. Thêi ®iÓm nµo Mua CP ? </li></ul><ul><li>- Nªn ®Ó ®ñ tÝn hiÖu mua h·y mua CP. </li></ul><ul><li>Mua CP ë thêi ®iÓm gi¸ cao míi lµ thêi ®iÓm cæ phiÕu cã kh¶ n¨ng t¨ng gi¸ nhÊt vµ ®ã còng lµ thêi ®iÓm an toµn nhÊt ! </li></ul><ul><li>T¨ng gi¸ + t¨ng khèi l­îng míi lµ tÝn hiÖu tèt ®Ó mua. </li></ul><ul><li>Kh«ng nªn nghÜ mua thÊp ®Ó b¸n cao trong KD CP, mµ nªn tËp suy nghÜ mua cao ®Ó b¸n cao h¬n. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>24. Thêi ®iÓm Mua CP </li></ul><ul><li>thÞ tr­êng xuèng ¾t sÏ cã ®¸y, ®ã lµ thêi c¬ vµng ®Ó mua CP. Nh­ng nhiÒu ng­êi kh«ng tin vµ ch¸n n¶n. </li></ul><ul><li>Trªn con ®­êng ®i xuèng cã nh÷ng ®ît sãng b×nh phôc, cè g¾ng, nh­ng sè lín thÊt b¹i. Thêi gian Ýt ra 3 tuÇn 7 tuÊn hay h¬n n÷a </li></ul><ul><li>Mét trong nh÷ng ®ît sãng sÏ lÊy ®µ cho chu kú ®i lªn víi chØ sè thÞ tr­êng t¨ng cao cïng khèi l­îng GD lín- Th­êng vµo ngµy thø 4 hay thø 7 cña ®ît b×nh phôc </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 22. 22. <ul><li>25. Nguyªn t¾c chän thêi ®iÓm mua CP </li></ul><ul><li>Th­êng xuyªn theo dâi ®å thÞ. NhËn d¹ng ®iÓm mua vµ mua thªm khi gi¸ t¨ng. </li></ul><ul><li>Ph¶i t¨ng khèi l­îng Ýt ra 50% khi gi¸ ph¸ vì møc gi¸ cò. </li></ul><ul><li>ChØ nªn mua khi chØ sè RSI >80, tr¸nh xa CP cã chØ sè nµy d­íi 70; xem xu thÕ ®i lªn. </li></ul><ul><li>Thªm vµo danh môc CP ho¹t ®éng tèt nhÊt vµ gi¶m bít Cp ho¹t ®éng kÐm. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>26. Thêi ®iÓm nµo b¸n cæ phiÕu </li></ul><ul><li>Khi cæ phiÕu mÊt gi¸ 8%. </li></ul><ul><li>Khi cæ phiÕu khëi ®Çu xu h­íng xuèng. </li></ul><ul><li>Khi dù b¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®iÒu chØnh xuèng. </li></ul><ul><li>Khi ng­êi l·nh ®¹o c«ng ty b¸n ra </li></ul><ul><li>Khi quü ®Çu t­ rêi bá. </li></ul><ul><li>Khi RSI gi¶m vµ d­íi 70 </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 24. 24. <ul><li>27.H·y sö dông chØ sè søc m¹nh t­¬ng ®èi ®Ó mua b¸n CP. (RSI) </li></ul><ul><li> 100 Tæng ngµy gi¸ t¨ng </li></ul><ul><li>RSI = 100- ------- => RS = ------------- </li></ul><ul><li> 1+ RS Tæng ngµy gi¸ gi¶m </li></ul><ul><li>( Trong 10-14 ngµy liªn tiÕp). </li></ul><ul><li>Kh«ng mua vµ gi÷ CP cã RSI < 70. </li></ul><ul><li>NÕu RSI gi¶m ®õng mua thªm CP </li></ul>
 25. 25. 28. L­u ý khi sö dông chØ sè P/E - Kh«ng thÓ nãi P/E thÊp lµ cæ phiÕu rÎ vµ P/E cao lµ ®¾t, còng t­¬ng tù nh­ Mensedes ®¾t vµ KIA rÎ. - C¸c CP ­u tó trong thËp niªn 90 nh­ Amgen; CiscoSystems; Miicrossoft; America Online; AScend; EMC; People Soft..cã chØ sè P/E trung b×nh kho¶ng 31 tr­íc khi chóng b¾t ®Çu t¨ng gi¸ gÊp n¨m, gÊp 10 trong nh÷ng kho¶ng thêi gian ng¾n. Chóng ®¹t møc P/E = 70 khi chóng t¨ng gi¸ cao nhÊt.
 26. 26. 29. Mét sè ChiÕn l­îc ®Çu t­ CP + ChiÕn l­îc ®Çu t­ gi¸ trÞ + ChiÕn l­îc ®Çu t­ t¨ng tr­ëng + ChiÕn l­îc ®Çu t­ theo ®¸m ®«ng + §Çu t­ ng­îc chiÒu + §Çu t­ theo chØ sè + §Çu t­ theo ®¹i gia http://digiworldhanoi.vn
 27. 27. <ul><li>30. H·y x¸c ®Þnh ®Çu t­ vµo CP lµ rñi ro. (nh¾c l¹i) </li></ul><ul><li>- Quy luËt : Hight risk-hight return. </li></ul><ul><li>Kh«ng chÞu ®­îc rñi ro th× ®õng ®Çu t­ vµo Cp. </li></ul><ul><li>Kinh doanh ph¶i chÊp nhËn rñi ro, qu¸ ®¾n do sÏ bá qua c¬ héi </li></ul><ul><li>NhËn biÕt cæ phiÕu vµ thêi kú ®Çu t­ rñi ro. </li></ul><ul><li>Cã khi Ýt kiÕn thøc hay h¬n nhiÒu h¬n </li></ul>
 28. 28. 31. Mét sè l­u ý kh¸c - H·y x¸c ®Þnh t­ t­ëng lµ m×nh cã thÓ ®Çu t­ sai. CÇn chÊp nhËn thiÖt h¹i. §õng hy väng lµ m×nh lu«n ®óng. - ThÞ tr­êng con gÊu vµ con bß tãt ®Òu lµ c¬ héi ®Ó kiÕm tiÒn - Kü n¨ng mua vµ b¸n chøng kho¸n ®Òu quan träng nh­ nhau
 29. 29. 32. Mét sè l­u ý kh¸c - Khñng ho¶ng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ b×nh th­êng. §õng ho¶ng sî vµ mÊt niÒm tin, nÕu kh«ng b¹n sÏ bá lì nh÷ng c¬ héi sau ®ã. - Cè g¾ng th¾ng lín nhÊt khi cã c¬ héi vµ thua Ýt nhÊt khi gian tru©n http://digiworldhanoi.vn
 30. 30. <ul><li>33. Mét sè l­u ý kh¸c </li></ul><ul><li>- NÕu thÞ tr­êng xæ sè, l«, ®Ò lµ thÞ tr­êng kh«ng cÇn kiÕn thøc, thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ thÞ tr­êng cÇn Ýt nhiÒu kiÕn thøc </li></ul><ul><li>Nªn ®i häc ®Ó cã kiÕn thøc tèi thiÓu Líp c¬ b¶n vµ Ph©n tÝch ®Çu t­ CK lµ gi¶i ph¸p tèt </li></ul>
 31. 31. 34. BÝ quyÕt chän mua CP cña David katzen 1- Mua CP cã P/E thÊp (so víi b¶n th©n vµ thÞ tr­êng) 2- CP cã ROE gia t¨ng nhÊt qu¸n 3- CP t¨ng tr­ëng lîi nhuËn, doanh thu v÷ng, ch¾c 4- CP mµ l·nh ®¹o Cty ®ang mua vµo. 5- CP cã c«ng nî thÊp 6- CP mua b¸n néi bé s«i ®éng 7- Cp c¸c nhµ ph©n tÝch dù ®o¸n ®iÒu chØnh t¨ng 8- Cp cã thµnh tÝch g©y ng¹c nhiªn
 32. 32. <ul><li>35. C¸c nguyªn t¾c chän Cp cña William J.o’neil </li></ul><ul><li>Doanh thu t¨ng trong quý hiÖn t¹i Ýt nhÊt 25% vµ liªn tôc . </li></ul><ul><li>T¨ng EPS nhÊt qu¸n trong nh÷ng n¨m qua </li></ul><ul><li>CP cã SF míi, qu¶n lý míi, gi¸ trÇn míi </li></ul><ul><li>Cæ phiÕu cã gi¸ cao míi lµ cæ phiÕu tiÒm n¨ng . </li></ul><ul><li>CP thuéc ngµnh ®ang ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>§i theo dßng ch¶y vèn thÞ tr­ßng, kh«ng nªn ®i ng­îc thÞ tr­êng. </li></ul><ul><li>CP cã kh¶ n¨ng t¨ng ®¬n ®Æt hµng, kh¸ch hµng. </li></ul><ul><li>Cp cã mét vµi quü ®Çu t­ mua vµo gÇn ®©y. </li></ul><ul><li>KiÓm tra ®å thÞ gi¸, KL ®Ó xem xu h­íng. </li></ul>
 33. 33. Xin c¶m ¬n ! Hái vµ ®¸p http://digiworldhanoi.vn

×