Your SlideShare is downloading. ×
0
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4

13,971

Published on

Published in: Technology, Design
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
13,971
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
152
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบอริยสัจ 4
 • 2. การสอนตามแนวพุทธ
  • การสอนตามแนวพุทธ
  • วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์
  • กลวิธีและอุบาย ประกอบการสอน
  • 1 . การยกอุทาหรณ์ และการเล่นนิทานประกอบ
  • 2. การเปรียบเทียบด้วยอุปมา
  • 3. การใช้อุปกรณ์การสอน
  05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 • 3. 4. การทำ เป็นตัวอย่าง 5. การเล่นภาษา เล่นคำ และใช้คำ ในความหมายใหม่ 6. อุบายเลือกคน และปฏิบัติรายบุคคล 7. รู้จักจังหวะและโอกาส 8. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 9. การลงโทษและให้รางวัล 10. กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 • 4. วิธีคิดแบบอริยสัจและการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ
  • อริยสัจ หมายถึง ความจริงของพระอริยะ ความจริงอันประเสริฐ
  • 1. ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก
  • 2. ทุกขสมุทัย ที่เกิดแห่งทุกข์
  • 3. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์
  • 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค ทางแห่งความดับทุกข์
  05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 • 5. ขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจ
  • 1. ทุกข์ ความทุกข์ , สภาวะที่บีบคั้นบกพร่องความปรารถนา ไม่สมหวัง
  • 2. สมุทัย สาเหตุที่ทำ ให้เกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหาทั้ง 3
  • 3. นิโรธ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป , หลุดพ้นเป็นอิสระคือนิพพาน
  • 4. มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฎิปทา
  05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 • 6. กิจในอริยสัจ
  • 1. ปริญญาการศึกษาให้รู้จักเข้าใจชัดตามสภาพที่เป็นจริง ได้แก่การทำ ความเข้าใจและกำหนดขอบเขตของปัญหาหรือความทุกข์
  • 2. ปหานะกำ จัด , ทำ ให้หมดสิ้นไป ได้แก่การแก้ไขกำ จัดต้นตอของปัญหา คือ กำ จัดตัณหาให้สิ้นไป
  05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 • 7. 3. สัจฉิกิริยาทำ ให้แจ้ง คือ เข้าถึงหรือบรรลุจุดหมายที่ต้องการได้แก่ การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากปัญหาแจ้งในวิธีการที่จะกำ จัดปัญหาหรือทุกข์   4. ภาวนาการกระทำ ตามวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมาย ได้แก่การลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางของข้อปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุถึงความดับทุกข์     05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 • 8. ขั้นของอริยสัจสี่ กิจในอริยสัจสี่และวิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com ขั้นของอริยสัจสี่ กิจในอริยสัจสี่ วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ 1. ทุกข์ 1. ปริญญา 1. ขั้นกำหนดปัญหา ( หรือขั้นทุกข์ ) - ครูช่วยผู้เรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยความรอบคอบและพยายามกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องคิดแก้ให้จงได้
 • 9. 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com 2. สมุทัย 2. ปหานะ 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน ( หรือขั้นสมุทัย ) ก . ครูช่วยผู้เรียนให้ได้พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกมากล่าวในขั้นที่ 1 นั้นมีอะไรบ้าง ข . ครูช่วยผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจว่าในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้น จะต้องกำ จัดหรือดับที่ต้นตอหรือแก้ที่สาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ค .! ครูช่วยผู้เรียนให้คิดว่าในการแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นอาจจะกระทำ อะไรได้บ้างคือให้กำหนดสิ่งที่จะกระทำ นี้เป็นข้อ ๆ ไป
 • 10. 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com 3. นิโรธ 3. สัจฉิกิริยา 3. ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูล ( หรือขั้นนิโรธ ) ก . สัจฉิกิริยา หมายถึง การทำ ให้แจ้งหรือทำ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ทำ อย่างไรจึงจะทำ ให้แจ้งได้ถ้าเจริญรอยตามของพระพุทธองค์ก็ต้องทำ ด้วยตนเอง จะเห็นว่าพระพุทธองค์ทดลองวิธีการต่าง ๆด้วยพระองค์เอง เช่น โยคะ ตบะ และทรงอด พระกระยาหาร เป็นต้น เมื่อทรงเห็นว่าการทดลองได้ผลประการใด ต้องบันทึกผลของการทดลองแต่ละอย่างหรือที่เรียกว่า ข้อมูลไว้พิจารณาในขั้นไม่บรรลุจุดหมายที่ต้องการได้ จึงทรงใช้วิธีการสมถะ และวิปัสสนา กรรมฐาน ดังนั้นในการสอน ขั้นนี้ครูต้องช่วยผู้เรียนให้ได้กระทำ หรือทำ การทดลองด้วยตนเองตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ว่าจะกระทำ ดัง ข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ว่าจะกระทำ ดังข้อต่าง ๆ ที่
 • 11. 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com 4. มรรค 4. ภาวนา 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ( หรือขั้นมรรค ) ก . จากการทดลองกระทำ ด้วยตนเองหลาย ๆ อย่างนั้นย่อมได้ผลออกมาให้เห็นว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลย ผลประการนี้ชี้ให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วและได้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้ว ได้แนวทางหรือข้อปฏิบัติที่เราต้องการแล้ว เหล่านี้หมายความว่าจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในขั้นที่ 3 ข้อ ข . นั้นจนแจ่มแจ้งว่าทำ อย่างไรจึงแก้ปัญหาที่กำหนดในขั้นที่ 1 ได้สำเร็จแล้ว ข . จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น จะทำ ให้เห็นว่าสิ่งใดแก้ปัญหาได้จริง ต่อไปก็ให้สรุปการกระทำ ที่ได้ผลนั้นไว้เป็นข้อ ๆ หรือเป็นระบบหรือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือกระทำ หรือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแนวทางนั้น โดยทั่วกัน
 • 12. วิธีการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com

×