Kostoja E Prodhimit

19,860 views

Published on

lexoneee

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
 • supozojm se te ardhurat e konsumatorit jan 480 euro dhe i shpenzon per te bler produktet x,x dhe y,qmimet e të cilave janë Px=8 euro
  në baz te te dhenave :
  a. vizato vijën e buxhetit
  b.në te njejtë grafik,vizato vijën e re te buxhetit,nese qmimii produktit x ndryshon ne 6 euro. ju lutem nese kini mundesi me tregu këtë detyr. ju faleminderit
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
19,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
551
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1 1 1 1
 • Kostoja E Prodhimit

  1. 1. Kostoja e prodhimit
  2. 2. Konceptet kyçe <ul><li>Llojet e kostove dhe fitimi </li></ul><ul><li>Sjellja e kostove afatshkurtëra </li></ul><ul><li>Sjellja e kostove afatgjata </li></ul>
  3. 3. Kostoja e prodhimit <ul><li>Ligji i ofertës : </li></ul><ul><li>Firmat janë të gatshme të prodhojnë dhe të shesin sasi më të mëdha të një produkti kur çmimi i tij është i lartë, për shkak të sjelljeve tipike të produktivitetit dhe kostos. </li></ul>Oferta P Q
  4. 4. Pse të studiojmë sjelljen e firmës? <ul><li>Të fitojmë njohuri më të mira në lidhje me vendimet që marrin prodhuesit. </li></ul><ul><li>Të studiojmë se si sjellja e firmave varet nga struktura e tregut. </li></ul>
  5. 5. Qëllimi i firmave tipike <ul><li>Qëllimi ekonomik i firmës është maksimizimi i fitimit! </li></ul><ul><li>Fitimi = Të hyrat e përgjithshme – Kostot e përgjithshme . </li></ul>
  6. 6. Fitimi i një firme individuale : Të hyrat minus kostoja <ul><li>Të hyrat : shuma që firma e merr si kompenzim për shitjen e produkteve të saj. </li></ul><ul><ul><li>(Çmimi i tregut x sasia e shitur)= Të hyrat </li></ul></ul><ul><li>Kostoja : Shuma që firma e sakrifikon për të blerë inputet. </li></ul><ul><li>Fitimi : Të hyrat e përgjithshme minus kostot e përgjithshme. </li></ul>
  7. 7. Kostoja e prodhimit <ul><li>Në ëprgjithësi, zakonisht marrim parasysh tre lloje të kostove kur marrim vendime lidhur me ofertën. </li></ul><ul><ul><li>Kostoja eksplicite </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostoja implicite </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostoja Sunk </li></ul></ul>
  8. 8. Kostoja si kosto opurtune <ul><li>Kostot e firmës përfshijnë kostot eksplicite dhe kostot implicite : </li></ul><ul><ul><li>Kostot eksplicite : kostot që kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare për faktorët e prodhimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot implicite : kostot që nuk kanë të bëjnë me shpenzime direkte monetare (p.sh. kostoja opurtune e inputeve të vet pronarit – paga implicite, renta implicite, kostoja e kapitalit). </li></ul></ul>
  9. 9. Kostoja si kosto opurtune <ul><li>Kontabilistët matin kostot eksplicite, por shpesh i injorojnë ato implicite. </li></ul><ul><li>Ekonomistët përfshijnë të gjitha kostot opurtune kur matin kostot. </li></ul><ul><li>Fitimi Kontabël = TH – Kostot Eksplicite </li></ul><ul><li>Fitimi Ekonomik = TR – Kostot Eksplicite – Kostot Implicite </li></ul>
  10. 10. Kostoja si kosto opurtune <ul><li>Kostoja e tretë, që nuk ashiqare kosto implicite paraqet koston sunk . </li></ul><ul><li>Kostot Sunk janë kosto që kanë veç janë zotuar dhe nuk mund të rikthehen. Sunk Kostot janë . . . </li></ul><ul><ul><li>Një kosto opurtune </li></ul></ul><ul><ul><li>Shpesh të injoruara kur merren vendimet për ofrimin e një produkti </li></ul></ul>
  11. 11. Pyetje <ul><li>“ NJë fermer ka mbjellur farën e grurit, por ende nuk e ka plehërosur arën.” </li></ul><ul><li>A është kostoja e farës së grurit një kosto opurtune apo kosto sunk? </li></ul><ul><li>A është kostoja e plehërave kosto opurtune apo kosto sunk? </li></ul><ul><li>Cila nga këto dy kosto ka gjasa më të mëdha për të ndikuar në vendimin për ta vazhduar biznesin? </li></ul>
  12. 12. Afatshkurtër vs. Afatgjatë <ul><li>Dy horizonte kohore janë të rëndësishme kur analizojmë kostot. </li></ul><ul><li>Afatshkurtër : Periudha kohore gjatë së cilës disa inpute janë variabile (puna dhe materialet) dhe disa janë fikse (kapitali, objektet). </li></ul><ul><li>Afatgjatë : Periudha kohore gjatë së cilës të gjithainputet janë variabile, duke përfshirë kapitalin dhe objektet. </li></ul>
  13. 13. Kostoja afatshkurtër <ul><li>Kostoja e prodhimit mund të ndahet në kategori në afat të shkurtër : </li></ul><ul><li>Kostot fikse: </li></ul><ul><ul><li>Kostot të cilat nuk ndryshojnë me ndryshimin e sasisë së prodhuar. </li></ul></ul><ul><li>Kostot variabile: </li></ul><ul><ul><li>Kostot të cilat ndryshojnë me ndryshimin e sassë së prodhuar. </li></ul></ul>
  14. 14. Familja e kostos së përgjthshme... <ul><li>Kostot e përgjithshme fikse (TFC) </li></ul><ul><li>Kostot e përgjithshme variabile (TVC) </li></ul><ul><li>Kostot përgjithshme (TC) </li></ul><ul><ul><li>ku: TC = TFC + TVC </li></ul></ul>
  15. 15. Familja e kostove mesatare. . . <ul><li>Kostot mesatare : </li></ul><ul><ul><li>Kostot specifike / sasia e prodhuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot mesatare fikse (AFC) = TFC / Q </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot mesatare variabile (AVC) = TVC / Q </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot mesatare të përgjithshme (ATC) = TC / Q </li></ul></ul>
  16. 16. Kostot marxhinale: “Sa kushton prodhimi i një njësie shtesë të outputit?” <ul><li>Kostot marxhinale (MC): </li></ul><ul><li>“ Kostoja shtesë apo ekstra për prodhimin e një njësie shtesë të outputit.” </li></ul><ul><ul><li>MC është shtesa në koston e prodhimit që duhet të mbulohet nga të hyrat shtesë për të maksimizuar fitimin. </li></ul></ul><ul><ul><li>MC = TC ÷ Q </li></ul></ul>
  17. 17. Pyetje! <ul><li>Nëse kosoja e përgjithshme për prodhimin e 4 veturave është 225,000 euro dhe kostoja e përgjithshme për prodhimin e 5 veturave është 250,000 euro. . . </li></ul><ul><li>...sa është kostoja mesatare dhe ajo marxhinale për prodhimin e veturës së pestë? </li></ul>
  18. 18. Forma e lakoreve të kostove afatshkurtëra <ul><li>Sjellja e kostos afatshkurtër bazohet në produktivitetin e inputeve (burimeve). </li></ul><ul><li>Në rastet kur firma vazhdon rritjen e sasisë së prodhuar (outputin), në situatën ku madhësia e firmës është fikse, përfundimisht prodhimi marxhinal i cdo punëtori të angazhuar më pas do të zvogëlohet . </li></ul><ul><li>Prodhimi marxhinal zbritës shkakton që kostoja marxhinale të rritet në afat të shkurtër . Kjo më pas ndikon në sjelljen e kostos mesatare. </li></ul>
  19. 19. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC
  20. 20. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC
  21. 21. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC
  22. 22. Forma e lakoreve tipike të kostos Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC AVC AFC
  23. 23. Forma e lakoreve tipike të kostos <ul><li>Forma – U e kostos së përgjithshme mesatare (ATC) : </li></ul><ul><ul><li>Për nivelet e ulta të outputit, kur firma rrit prodhimin, ATC zvogëlohet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Për nvele më të larta të prodhimit , kur firma rrit prodhimin, ATC rritet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pjesa e poshtme e formës – U paraqitet te niveli I otputit I cili minimizon koston e përgjithshme mesatare. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjo quhet madhësia eficiente e firmës. </li></ul></ul>
  24. 24. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare <ul><li>Pse ATC ka formë të U - së? </li></ul><ul><li>Kur kostoja marxhinale është më e vogël se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në zvogëlim e sipër. </li></ul><ul><ul><li>MC < ATC ATC </li></ul></ul><ul><li>Kur kstoja marxhinale është ë e madhe se kostoja e përgjithshme mesatare, kostoja e përgjithshme mesatare është në rënie e sipër. </li></ul><ul><ul><li>MC > ATC ATC </li></ul></ul>
  25. 25. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare <ul><li>Lakorja e kostos marxhinale e pret lakorene kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e ATC. </li></ul><ul><li>Pse? </li></ul>
  26. 26. Raporti në mes kostos marxhinale dhe kostos së përgjithshme mesatare Kostoja (euro) Sasia e prodhuar MC ATC Lakorja e kostos marxhinale gjithmonë e pret atë të kostos së përgjithshme mesatare në minimumin e kostos së përgjithshme mesatare !
  27. 27. Kostot afatgjata <ul><ul><li>Si sjellen kostot për njësi prodhimi kur firma rrit të gjitha inputet, edhe madhësia dhe shakalla e operimit? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostoja mesatare afatgjatë (LRATC) reflekton koston për njësi më të vogël të mundshme në relacion me madhësi të ndryshme të firmës dhe/apo me shkallën e operimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lakorja LRATC ka formën e U-së sic është paraqitur në sllajdin në vijim. </li></ul></ul>
  28. 28. Kostot afatgjata Shkalla e të ardhurave rritëse Shkalla e të ardhurave zbritëse Shkalla konstante e të ardhurave Lakorja LRATC Për njësi (euro) Shkalla e operimit (Q)
  29. 29. Kostot afatgjata <ul><ul><li>Ekzistojnë tre situata tipike kostove afatgjata: </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla rritëse e të ardhurave : LRATC zvogëlohet kur rritet shkalla e operimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla zbritëse e të ardhurave : LRATC rritet me rritjen e shkallës së operimit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla konstante e të ardhurave : LRATC mbetet konstante kur rritet shkalla e operimit. </li></ul></ul>
  30. 30. Kostot afatgjata <ul><ul><li>Shkaktarët e mundshëm të shkallës rritëse : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lirimet me shumicë në blerje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ekonomizimi I prodhimit, deponimit, transportimit dhe promocionit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firmat më të mëdha mund të marrin kredi me kamata më të ulta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Shkaktarët e mundshëm të shkallës zbritëse të të ardhurave </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>diskonomizimi në menaxhment... </li></ul></ul></ul>

  ×