KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1

30,221 views
29,292 views

Published on

lexoneee

Published in: Education, Travel, Business

KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1

 1. 1. 2 KERKESA DHE OFERTA AGREGATE
 2. 2. Kerkesa Agregate dhe Oferta Agregate Makroekonomi
 3. 3. Kerkesa Agregate <ul><li>Kerkesa Agregate AD paraqet sasine e pergjithsme te mallrave dhe sherbimeve qe konsumatoret, firmat , qeveria dhe te huajte jane te gatshem te blejne per cdo nivel te cmimit </li></ul><ul><li>Kerkesa Agregte eshte raporti ne mes shpenzimeve agregate apo shpenzimeve totale dhe niveli I cmimive </li></ul><ul><li>Shpenzimet Agregate jane shuma e shpenzimeve te cdo sektori ne ekonomi: familjet,( konsumi) firmat ( investimet) qeveria, dhe neto eksporti </li></ul><ul><li>Kerkesa Agregate ka pjerresi negative pershkak te </li></ul><ul><li>Efekti i Pasurise(pasuria/ bilancet reale ) </li></ul><ul><li>Efekti i Normes se kamates </li></ul><ul><li>Efekti i Tregtise se jashtme( substituimi) </li></ul>
 4. 4. Faktoret qe ndikojne ne AD <ul><li>AD= C + I +G + NX </li></ul><ul><li>Konsumi </li></ul><ul><li>- Shpenzimet Qeveritare </li></ul><ul><li>E Ardhura </li></ul><ul><li>Pasuria - Neto Eksporti </li></ul><ul><li>Parashikimet Konsumatoreve - Te Ardhurat nga jashte </li></ul><ul><li>Popullesia - Cmimet </li></ul><ul><li>Tatimet ne te ardhura - Kursi kembimit </li></ul><ul><li>- Politika qeveritare </li></ul><ul><li>Investimet </li></ul><ul><li>- Norma e kamates </li></ul><ul><li>- Teknologjia </li></ul><ul><li>- Kostoja e te mirave kapitale </li></ul><ul><li>- Shkalla e shfrytezimit te kapaciteve </li></ul><ul><li>- Tatimet ne Biznese </li></ul>
 5. 5. Konsumi <ul><li>Te Ardhurat </li></ul><ul><li>Nese te ardhurat e tanishme rriten, familjet mund te blejne me shume mallra dhe sherbime </li></ul><ul><li>Pasuaria </li></ul><ul><li>Eshte vlera pasurise ne pronesi te familjeve perfshire: shtepite, veturat, depozitat ne banka, obligacionet etj </li></ul><ul><li>Andaj rritja e pasurise do te rrite konsumin </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Efekti I Pasurise </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne Nivelin e cmimeve </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne fuqine blerese te aktivave financiare </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne konsum </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne Shpenzimet agregate </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Faktoret demografike </li></ul><ul><li>Ndryshimet demografike mund te ndikojne ne konsum ne disa menyra. </li></ul><ul><li>Rritja e popullesise zakonisht shoqerohet edhe me rritjen e konsumit </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Parashikimet </li></ul><ul><li>per te ardhurat dhe pasurin ne te ardhmen mund te ndikojne ne konsumin e sotshem </li></ul><ul><li>Tatimet </li></ul><ul><li>tatimet e larta do te zvogelojne te ardhurat e disponueshme dhe njeherit do te zvogelojne konsumin </li></ul>
 9. 9. Faktore qe ndikojne ne investime <ul><li>Norma e kamates </li></ul><ul><li>Teknologjia </li></ul><ul><li>Kostoja e te mirave kapitale </li></ul><ul><li>Shfytezimi I kapaciteve </li></ul>
 10. 10. Ndikimi I normes se kamatws <ul><li>Rritja ne nivelin e cmimeve </li></ul><ul><li>Zvogelimi ne fuqin blerese te parase </li></ul><ul><li>Me shume para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve </li></ul><ul><li>Shitja e obligacioneve kerkojn me shume para dhe rritja e ofertes se obligacioneve, cmim me te ulet dhe </li></ul><ul><li>Norma e kamates rritet </li></ul><ul><li>Investimet ulen </li></ul><ul><li>Shpenzimet agregate ulen </li></ul>
 11. 11. Ndkimi I Normes se kamates <ul><li>Ulje ne nivelin e cmimve </li></ul><ul><li>Rritje ne fuqine blerese te parase </li></ul><ul><li>Me pak para nevojitet per te blere sasine e njejte te mallrave dhe sherbimeve </li></ul><ul><li>Paraja e perdorur te bleje obligacione rrite cmimin e asteve financiare dhe </li></ul><ul><li>Norma e kamates ulet </li></ul><ul><li>Investimet rriten </li></ul><ul><li>Shpenzimet agregate rriten </li></ul>
 12. 12. Ndikimi I tregtise se jashtme <ul><li>Ndryshimi ne Nivelin e cmimeve te vendit shkakton ndryshimin e neto eksportit </li></ul><ul><li>Ndryshimi ne cmimin e mallrave te vendit ne raport me mallrat e te huajave. </li></ul><ul><li>Nese cmimet e mallrave te vendit rriten derisa Cmimet e jashtme dhe Kursi I kembimit te jashtem mbeten konstant mallrat e vendit behen me te shtrajta ne raport em mallrat e huaja </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne Neto eksportin </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne Shpenzimet agragte </li></ul>
 13. 13. Te ardhurat e jashtme dhe niveli I cmimve <ul><li>Rritja apo zvogelimi I te ardhurave te jashtme apo nivelit te cmimeve </li></ul><ul><li>Eksporti I vendit rritet apo zvogelohet </li></ul><ul><li>Shpenzimet agregate rriten apo zvogelohen </li></ul>
 14. 14. Lakorja e Kerkeses Agregate Niveli I cmimeve GDP AD
 15. 15. Niveli l Cmimeve Prodhimi , GDP NDRYSHIMET NE KERKESEN AGREGATE AD 1 AD 2 KerkesaAgregate Rritja e AD
 16. 16. leveli I Cmimeve PRODHIMI, GDP NDRYSHIMI NE KERKESEN AGREGATE AD 1 AD 3 ZVOGELIMI
 17. 17. Ndryshimet ne Kerkesen Aggregate
 18. 18. Faktoret qe ndikojn ne kerkeses agregate <ul><li>Ndryshimet ne shpenzimet qeveritare </li></ul><ul><li>Ndryshimet ne tregtine e jashtme </li></ul><ul><li>Te ardhurat kombetare nga jashte </li></ul><ul><li>kurset e kembimit </li></ul>
 19. 19. Oferta agregate <ul><li>Paraqet sasine e Gdp reale te prodhuar ne nivele te ndryshme te cmimeve </li></ul><ul><li>Pjerrsi……………? </li></ul>
 20. 20. As
 21. 21. OFERTA AGREGATE Leveli i Cmimeve Prodhimi , GDP Q P AS 3 AS 1 AS 2 Rritja Ofertes Agregate zvogelimi Ofortes Agregate Nryshimet ne Oferten Agregate
 22. 22. Fakoret qe ndikojne ne AS <ul><li>Cmimi i burimeve </li></ul><ul><li>Tekonologjia </li></ul><ul><li>Parashikimet per kushtet e ardhshme te biznesit </li></ul>
 23. 23. Cmimi i burimeve <ul><li>Rritja apo zvogelimi I cmimit te burimeve </li></ul><ul><li>Firmat zvogelojne ( rrisin ) sasine e prodhuar ne cdo nivel te cmimve </li></ul><ul><li>Oferta agregate rritet apo zvogelohet </li></ul>
 24. 24. Teknologjia <ul><li>Permiresimi I teknologjise </li></ul><ul><li>Produktet e prodhuara per nje njesi kohe rriten </li></ul><ul><li>Oferta agregate rritet </li></ul>
 25. 25. Oferta agregate ne afat te shkurter <ul><li>Ne afat te shkurter, </li></ul><ul><li>Lakorja e AS ka pjerresi pozitive ( derisa kostoja e prodhimit dhe kapitalit jane mbetur konstant ne afat te shkurter ) cka do te thote fitim me I madh - firmat do te deshirojne te prodhojne me shume </li></ul>
 26. 26. OFERTA AGREGATE leveli I Cmimeve Prodhimi , GDP Q P Afatshkurter AS Oferta Agregate Afat shkurter Q f Punezenia- E plote
 27. 27. Oferta agregate ne afat te gjate <ul><li>Kostoja e burimeve nuk eshte fikse </li></ul><ul><li>Kur cmimet rriten, punetoret do te deshironin paga me te larta </li></ul><ul><li>Shuma e kapitalit nuk eshte fikse – firmat mund te ndertojne fabrika te reja dhe te blejne paisje te reja gjate periudhes afat gjate </li></ul><ul><li>Ne afat te gjate, AS eshte vertikale nga lakorja e mundesise se prodhimit – kapaciteti ekonomise , dhe nuk eshte ndikuar nga cmimi , keshtu qe eshte vertikale </li></ul>
 28. 28. OFERTA AGREGATE Nivel i Cmimeve Prodhimi , GDP Q P Afatgjate AS LR Afat gjate Oferta Agregate Q f Punezenja e plote
 29. 29. Ekuilibri makroekonomik <ul><li>Kur AD = AS </li></ul><ul><li>Modeli klasik </li></ul><ul><li>Modeli kejnsian </li></ul>
 30. 30. Ekulibri i Kerkeses dhe Ofertes Agregate
 31. 31. Ekulibri i Kerkeses dhe Ofertes Agregate

×