Agl2 Makro2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Agl2 Makro2

on

 • 8,633 views

lexoneeee

lexoneeee

Statistics

Views

Total Views
8,633
Views on SlideShare
8,585
Embed Views
48

Actions

Likes
5
Downloads
245
Comments
0

1 Embed 48

http://www.slideshare.net 48

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Agl2 Makro2 Agl2 Makro2 Presentation Transcript

 • Makroekonomi II Ligjërata 2 Hyrje dhe konceptet kyçe
 • Ekonomiksi
  • Mirkoekonomia: sjellja e agjentëve ekonomik
  • Makroekonomia: studimi i ekonomisë në tërësi
  • Ekonomistët përdorin tri mjete:
  • Algjebra për të siguruar se logjika është në rregull
  • Grafikët për të ndërtuar intuitën, dhe
  • Fjalët për të shpjeguar rezultatet
 • NJË VËSHTRIM I SHKURTËR MBI MAKROEKONOMINË
  • Makroekonomia studion bashkëveprimin në mes të tregjeve të të mirave, të punës dhe aktiviteveve, si dhe të bashkëveprimit të ekonomisë kombëtare në kuadër të tregtisë ndërkombëtare
  • Lihen sjelljet individuale (p.sh. nuk maten çmimet në një degë të caktuar por në ekonominë si tërësi)
  • Përdorimi i teorisë në shpjegimin e fenomeneve në ekonomi
  • Ende mbetet aktuale pyetja: A mund dhe a duhet të ndërhyj qeveria në ekonomi?
 • SHKOLLAT E NDRYSHME TË MENDIMIT MAKROEKONOMIK Duke nisur nga ajo se a duhet apo jo të ndërhyjë shteti në zgjidhjen e problemeve makroekonomike; dy rryma kryesore të mendimit ekonomik Shkollat (vitet e 60ta)
  • Klasike (Friedman)
  • Punëzënia e plotë
  • Përdorimi i plotë i resurseve
  • Tregjet përshtaten
  • Ekuilibri i tregut
  • Agjentët ekonomik maksimizojnë
  2. Kejnsiane (Keynes)
  • - Mospërdorimi i plotë i resurseve ekonomike dhe ekuilibri ekonomik
  • Papunësia
  • Tregjet dështojnë
  • Trade-off papunësi-inflacion
  • Problemet e informacionit
  • Kosto e ndryshimit të çmimeve
  • (vitet e 70ta)
  • Shkolla neoklasike (Lucas, Barro, Prescott): vazhdim i asaj klasike
  • Pamundësia e papunësisë jovullnetare: cdo person i papunë që deshiron të punoj do të ofroj uljen e pagë derisa të gjej punë
  • Cdo shitës do të zbret cmimet derisa cmimi të siguroj shitjen e produkteve
  • Kensianistët e rinj (Akerlof, Romer, Blanchard, Mankië): vazhdim i teorisë së Keynes-it
 • Variablat/problemet kryesore makroekonomike
  • Numëro?
  • Pse me rëndësi?
 • Problemet kryesore makroekonomike
  • Si të shpjegohet papunësia e lartë?
   • Ekzistojnë disa teori për shpjegimin e papunësisë,
   • Disa politika për zvogëlimin e saj (ulja i taksave, rritja e shpenzimeve qeveritare, kompenzimi për të papunët, etj.)
 • PROBLEMET KRYESORE MAKROEKONOMIKE
  • 2. Si të shpjegohet inflacioni?
   • Hiperinflacioni dhe shkaktarët e tij,
   • Ulja e inflacionit: politika monetare
  • 3. Kush e përcakton rritjen ekonomike?
   • Cka është rritja ekonomike?
   • Politikat adekuate për rritjen ekonomike (të qëndrueshme)
   • Ndërhyrja apo mosndërhyrja e shtetit në ekonomi
 • Qëllimet e qeverisë/Treguesit makroekonomik QEVERIA QENDRORE Instrumentet e Politikave Makroekonomike Q ë llimet e Politikave Makroekonomike Politika Fiskale Politika Monetare
   • Politika e të Ardhurave
  Politikat e Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë INFLACIONI UL Ë T PAPUN Ë SIA E UL Ë T
   • RRITJE EKONOMIKE
 • OBJEKTIVAT KRYESORE MAKROEKONOMIKE DHE MJETET POLITIKE TË REALIZIMIT TË TYRE
  • Mjetet që përdor qeveria për arritjen e këtyre objektivave janë:
   • Politika fiskale
     • Të hyrat dhe të dalat publike
   • Politika monetare
     • Oferta monetare dhe roli i bankës qëndrore
   • Politika e të ardhurave
     • Politika mbi pagat dhe
     • Politikat mbi çmimet
   • Politikat e marrëdhënieve ekonomike me botën e jashtme
     • Politikat tregtare
     • Politikat valutore
 • Matja e GDP-së
  • Produkti i përgjithshëm si tregues sintetik i aktivitetit ekonomik
  • Pse përdoret GDP?
  • Përdoret për të vlerësuar se a janë arritur objektivat e caktuara
  • Përdoret për të bërë krahasime me vendet tjera
 • MATJA E PRODUKTIT TË PËRGJITHSHËM
  • Mënyrat e matjes së produktit të përgjithshëm
  • 1. Mënyra e prodhimit (ana e prodhimit):
   • Duke mbledhur vlerën e të gjitha produketeve dhe shërbimeve përfundimtare
   • Koncepti i vlerës së shtuar
   • Vlera e prodhimit-vlera e të mirave të ndërmjetme (lënda e parë) të përdorura gjatë procesit të prodhimit
 • MATJA E PRODUKTIT TË PËRGJITHSHËM
  • 2. Mënyra e shpenzimeve:
   • Duke mbledhur të gjitha shpenzimet e subjekteve të ndryshme => shpenzimet kombëtare që shënohen si:
   • E = C + I + G + NX
  • 3. Mënyra e të ardhurave
   • Duke mbledhur të ardhurat e të gjithë zotëruesve/pronarëve të faktorëve të prodhimit
    • Kompenzimet e punonjësve (pagat etj.)
    • Të ardhurat e firmave jo aksionare
    • Të ardhurat e individëve nga renta
    • Të ardhurat korporative (para taksave)
    • Interesi neto
   • Shembull:
   • - Një pjesë re të hyrave grumbullohet nga shteti ne formë të tatimit
   • Një pjesë u paguhet punëtorëve,
   • Pjesa tjetër I mbetet firmës
 • GDP
  • Bazuar në prodhim: është baraz me vlerën e të mirave dhe shërbimeve përfundimtare
  • Bazuar në prodhim: GDP është vlera e shtuar në ekonomi gjatë një periudhe të caktuar
  • Nga ana e të ardhurave: GDP është shuma e të ardhurave në ekonomi gjatë një periudhe të caktuar
 • Rritja ekonomike
  • Si matet?
  • Periudha kohore?
  • Rritje ekonomike e qëndrueshme
  • GDP nominale: produkti total I ekonomisë me cmimet e periudhës përkatëse kur prodhohet produkti
  • GDP reale: produkti total I prodhuar në cdo periudhë me cmimet e një viti bazë
  • GDP per kokë banori=GDP/numri i banorëve
 • Rritja ekonomike
  • (GDPt-GDPt-1)/GDPt-1
  • T-periudha raportuese
  • T-1 peirudha bazë/krahuese
  • Periudhat me rritje pozitive të GDP=ekspansion
  • Periudhat me rritje negative të GDP=recesion
  • Dy ose tre tremujorësh në vazhdimësi
 • Matja GDP-së
  • Problemet në llogaritjen e GDP-së
   • Problemi i agregimit të produketeve dhe shërbimeve të ndryshme
   • Problemi i rritjes së çmimeve që mund të shpie në konkludimin se është rritur GDP
   • Pamundësia për të përfshirë përmirësimin e cilësisë dhe rënien e çmimit
 • Problemet në përllogaritjen e GDP-së: shembull
  • Cilësia e produkteve dhe shërbimeve:
  • Kompjuterët: a mund të supozojmë se kompjuteri i prodhuar në vitin 1990 ka të njejtën cilësi sikur ai i prodhuar në vitin 2000
  • Vitin e kaluar kompjuteri me shpejtësi 300 megaherc
  • Tani me 400
 • Hedonic pricing
  • Hedonic pricing: hedone=kënaqësi që ofron një produkt në këtë rast
  • Cilësia e kompjuterëve është rritur për 15%
  • Cmimi ka rënë për 10%
  • Atëherë=15+10=25% rënie në cmim
  • Cfarë problemi në përllogaritje?
 • Inflacioni dhe GDP real
  • GDP real (e korigjuar oër inflacionin):
  • Merr për bazë cmimet konstante e jo ato aktuale
  • Shembull: GDP nominal përgjatë 12 viteve: 6.9%
  • GDP real: 2.3%
  • 6.9-2.3=???
  • Norma mesatare e inflacionit gjatë kësaj periudhe 4.6% në vit
 • GDP nominal dhe real
  • GDP nominal=GDP real
  • Kush shkakton rritjen e GDP-së real:
  • Sasia e resurseve në ekonomi: fuqia punëtore, kapitali
  • Rritja e eficiencës/produktivitetit
  • Mosshfrytëzimi I resurseve në dispozicion
 • Ushtrim
  • Llogarit GDP-në nominale dhe reale
  • 1997 1998
  • P Q P Q
  • Beer $25 100 $32 110
  • Pizza $8 300 $10 295
 • Papunësia
  • Si matet dhe si shprehet papunësia?
  • Norma e papunësisë=numri i të papunëve/fuqia punëtore
  • Fuqia punëtore=të punësuarit + të papunët
  • Cka përcakton nëse që një person të konsiderohet si i papunë:
  • Deri vonë shënimet nga zyrat e të papunëve
  • Tani statsitikat nxirren duke organizuar anketa me familjet (në SHBA intervistohen 60,000 familje cdo muaj)
 • Papunësia
  • Llogari normën e papunësisë
  • Të punësuar= 131.4 milionë
  • Të papunë: 6.2 milionë
  • Kujdes: vetëm ata që kërkojnë punë përfshihen në fuqinë punëtore!
  • Personat e dëshpëruar: ata që heqin dorë nga të kërkuarit punë
  • Atëherë kur norma e lartë e papunësisë kemi normë të ulët të pjesëmarrjes në fuqinë punëtore
  • Pjesëmarrja në fuqinë punëtore=Fuqia punëtore/popullsia në moshën për punë
 • Pse është papunësia në fokus?
  • 1. Tregon nëse ekonomia është duke punuar në nivelin e duhur optimal, dhe
  • 2. Papunësia ka pasoja sociale
 • Rritja dhe papunësia
  • Papunësia dhe aktivitetet: lidhja në mes të ndryshimit në papunësi dhe GDP-së
  • Ligji i Okunit: rritja e prodhimit përcillet me rënie të papunësisë; dhe rënia e prodhimit përcillet me rritjen e papunësisë
 • Rast studimi
  • Papunësia në Spanjë në vitin 1998 ishte llogaritur në 19%
  • Si është llogaritur: 60,000 anketa më familje
  • Në vitin 1995 një anketë me pyetje për të evidentuar praninë e ekonomisë jo-formale
  • Ekonomia jo-formale 10-15%
  • Pse kjo papunësi:
  • Beneficionet sociale nga shteti (4 deri 24 muaj, 60-70% të pagës)=nuk arsyetohet përmes beneficione
  • Si po mbiejtojnë të papunët: Struktura familjare (vetëm 10% të familjeve nuk kanë pasur asnjë anëtar të punësuar)
 • Inflacioni
  • GDP deflatore: GDP nominale/GDP reale
  • Indeksi i cmimeve të konsumit (consumer price index CPI)
  • .
 • Pse të brengosemi për inflacionin?
  • Rriten cmimet
  • Nuk korigjohen beneficionet sociale, pensionet (në SHBA korigjohen me CPI)
  • Rriten të hyrat, rritet baza tatimore e punëtorëve
 • INFLACIONI, RRITJA DHE PAPUNËSIA
  • Ciklet e biznesit dhe hendeku i prodhimit
  • Cikli i biznesit përfaqëson një rritje dhe rënie të aktivitetit ekonomik
  • Hendeku i prodhimit=produkti aktual – produkti potencial (?)
  • GDP prijës/potencial
  • Vlera e prodhimit kur e gjithë fuqia punëtore dhe kapitali shfrytëzohet,
  • Toka dhe aftësitë ndërmarrëse shfryëzohen tërësisht
 • LIDHJET MIDIS VARIABLAVE MAKROEKONOMIKE
  • Të gjitha variablat makroekonomike duhet parë si të ndërlidhura
  • Rritja ekonomike përcillet:
   • me papunësi të ulët dhe
   • inflacion të lartë
  • Ligji i Okunit: kur ritmi i rritjes është mbi ritmin e prirjes prej 2.25%, norma e papunësisë bie.
  •  u= – 0.5(y – 2.25)
  • Kurba e Philipsit
 • INFLACIONI, RRITJA DHE PAPUNËSIA
  • Rritja ekonomike=rritja e standardit jetësor: GDP nominal, real për kokë banori!
  • Inflacioni: ritmi i rritjes, në përqindje i nivelit të cmimeve gjatë një periudhe të dhënë: pasojat e inflacionit: rënia e fuqisë konsumuese
  • Papunësia e lartë=> efekte negative në ekonomi dhe probleme sociale
 • Kurba e Philips-it
  • Inflacioni dhe papunësia: lidhje negative (kurba e Philips-it); kur norma e papunësisë e ulët, inflacioni rritet
  • Kur norma e papunësisë e lartë, inflacioni bie
  • Diskuto pse egziston kjo lidhje?
 • Rritja dhe papunësia
  • Ligji i Okunit
  • Në hartimin e politikave: papunësia 9% sa gjatë duhet pritur për tu kthyer në papunësi prej 6%
  • 3 vite me nga 4.25%
  • Cdo vit rritje prej 2% mbi prirjen dhe si rezultat 1% ulje në normën e papunësisë