Å ××ÙÒ Ò Ñ Ù×Ð × Ô
   ÙÖ Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ


       ËØ  Ò ÃÓ ÓÙØ
   ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö× Ø Ø ÙÖ
Å Ø Ñ Ø × ¹Ò...
Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ
   ÙÖ Ò Ù Ò × Ò Ù Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ× ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ¹
×ØÖ ÐÐ Ò Ò Ö ËÄË ÑÙ×× Ò ×Ô Þ ÐÐ Ö Ù×Ð × Ô ÒØÛ ÐØ ...
ÁÒ     ÐØ×Ú ÖÞ           Ò×


½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ                                 ...
¿º º¾ ÁÑÔÐ ÒØ ÖÓ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º
¿º  Å ºººººººººººººººººººººººººººººº
¿º    ×ØÖ ÐÙÒ Ò º º...
Î Ö Ò ÙÒ
Á ÑÓ Ø Ñ      ÐÐ Ò  Ò Ò¸   Ñ     ×Ö Ö  Ø ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ
ÙÒ ÚÓÖÛ ÖØ× ØÖ   Ò  Òº
   Ð× Ö×Ø Ñ Ù Ö...
Ú
à ÔØ Ð ½

ÅÓØ Ú Ø ÓÒ

ÁÒ × Ñ Ã Ô Ø Ð ÑÓ Ø      ÖÙÒ Ò Ù Ö Ò¸           ÒØÛ ÐÙÒ
 Ò × È Ü Ð Ø ØÓÖ× ÙÖ  ËÄË...
ÖÄ Ò    × Ò ÐÐ Ò Ò ËØÖ ÐÚ ØÓÖ׸ Ð×Ó Ö Ë¼ ½ º        Î Ö Ò¹
 ÙÒ × Ö Ò ÞÛ × Ò Ñ Å ØØ ÐÔÙÒ Ø Ö ÃÙ Ð ÙÒ Ò ØØ ÖÔÙÒ...
Ð ÙÒ ½º¾  Ù×× Ò ØØ Ù× Ò Ñ  «Ö Ø ÓÒ× Ð
         ¿
Ø Ö Ð Ú Òغ  × ÖÓ×× Û Ö Ö ÐÐ ÒÞ³ ´ Ò Ðº Ö ØÒ ××µ Ò ÒÒØ ÙÒ
  ÒØ Ð× Î Ö Ð ×Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÖ Ú Ö×    Ò ËÝÒ ÖÓØÖÓÒÐ ØÕÙ ÐÐ Ò...
½º¿    Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò            Ø ØÓÖ
Í Ö     Ö ¹ Ð ÙÒ
    ¾ × Ò´ µ Ò               ...
Ò Ø ÙÖ × × Ò Ð× À Ð Ð Ø Ö Ø ØÓÖ Ú Ö Ù Ø Ö Ù×× Ö Ñ
Ù Ö Ò Ù× Þ Ò Ø ÈÓ ÒعËÔÖ ¹ ÙÒ Ø ÓÒº       Ñ ×× Ò Ä ¹
 ÙÒ Ò Ø ÒØ ...
Ö ÖÓ××Ø   Ø ÙÛ Ò ÛÖ     ÙÖ   ÒØÛ ÐÙÒ   Ö Ù×¹
Ð × Ô× ÒÓØ Ø¸ Ù     ËÁ ´   ÔÔÐ Ø ÓÒ ËÔ ¬ ÁÒØ Ö Ø     ...
à ÔØ Ð ¾

   ×   Ö    ÙÒ          × ËÝ×Ø ×

¾º½ Í Ö× Ø Ù Ö Ò               Ø ØÓÖ
  Ö ÈÁÄ...
Ð Ø ÃÙ ÐÒº ÆÙÒ ÓÒÒ Ò Ö Ô ÙÒ Ö Ë Ò×ÓÖ Ù Ò Ò Ö ÔÖ ××Ø
Û Ö Ò¸ ÙÑ Î Ö Ò ÙÒ ÖÞÙ×Ø ÐÐ Òº
     Ö Ô Ö×Ø ÐÐÙÒ ×Ø Ñ Ü Ñ Ð ÖÓ×× ...
Ð ÙÒ ¾º¿  Ù×× Ò ØØ Ù×  Ñ Ë Ò×ÓÖÐ ÝÓÙØ

   ÚÓÒ Ö ÀÓ ×Ô ÒÒÙÒ ÖÚÓÖ ÖÙ Ò Û Ö Ò¸ ÞÙÖ Ã Ø Ó ¸ Ö ×Ôº Ò¹
Ó º
  ÀÓ Ò Ö Ø × ...
ÞÙ ÓÒÒ Òº

¾º¿     Ô
    Ð ØÖÓÒ ¸  ÙÖ  Ù×Ð × × Ë Ò×ÓÖ× ÒÓØ Ø Û Ö ¸ ¬Ò Ø ×
ÞÙÑ ÖÓ××Ø Ð Ù Ò Ñ     Ò× ÙÖ × ÒÛ...
Ð ÙÒ ¾º Ä ÝÓÙØ Ò × È Ü Ð×
     ½¿
× Ò× ÐÙ××Ô   ÙØ × Ø Öº Ê Ø× Ò Ò Ð Ò¸ Û Ð× ÙÖ
ÃÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Ø Ò ØÖ ÒÒظ ÚÓÒ Ó Ò Ò ÙÒØ Ò Ö ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö¸
 Ö Ë Ô Ö ÙÒ Ö...
Ë Ð Þ ÙѹÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ¼ Î ØÖ Øº Î Ë ÙÒ Î Ë × Ò        ÙÖÞÙÒ Ò
 ÙÖ   « Ö ÒÞ Î   ÎË ¸ ÞÛº Î   ÎË ¸ ÛÓ Î ¸ ÎË ÙÒ Î ...
Ð ÙÒ ¾º Ë    Ñ   × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ×

 ½ µ Ú Ö ÙÒ Ò¸ ÙÖ       Ö Ú Ö Ð ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ×ØÖÓÑ ­ ××غ    ÙÖ
 ÒØ×Ø Ø ÞÛ × ...
Ð ÙÒ ÙÒØ Ö× ØÞØ Ò Ù Ö Ò ËØÖÓÑ×Ô Ð ´ÅÁ½ ¹ÅÁ¾ µº       ÍÒØ Ö× ØÞÙÒ
 ÖÐ Ù Ø ×¸    Ë Û ÐÐ Ò Ö ÒÞÙ×Ø ÐÐ Òº Ù× ØÞÐ ÞÙ ×...
Ã Ð Ö ÖÑ         ÙÖÒ ×ÑÙ× Ò×Ø ÐÐÙÒ  × Î Ö×Ø Ö Ö× ÙÒ ÙÖ
Ú Ö×    Ò Å ××ÙÒ Ò ×Ø × ÒÓØ ¸ Ò È Ü Ð ÞÙ ×Ø ÑÙÐ Ö Òº...
× Ê ×Ø Ö Û Ö Û Ö Ò × Ù×Ø Ò × ¾ ¼¸ ½ ½ ×Ø Ø × ¬Ü Öظ
Û Ö Ò ÑË      ÞÝ ÐÙ× ´ ¾ ½¸ ½ ¼µ Ö ÝÒ Ñ × ¸ º º Ò ÓÖÑ
 Ò × Ð Ò ...
Ì Ø Ò Ö ØÓÖ     ÖÌ    Ø Ò Ö ØÓÖ ÖÞ Ù Ø Ù× Ò Ñ Ò    Ò ÔÓ× Ø ¹
Ú Ò ÈÙÐ× Ë ÕÙ ÒÞ¸      ÒÓØ ×ظ ÙÑ × Ë    ...
Ò ÞÙ× ØÞÐ  Î ÖÞÓ ÖÙÒ ×Ø Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÞÛ ÁÒÚ ÖØ ÖÒ Ò   Ùظ
 ÑØ   Ë Ò Ð Ù Ñ Ø Ò Ò Ð Ò Ò×Ø ×¹ ÙÒ       ÐÐÞ Ø Ò Ò
...
ÍÑ Ò ÌÖ Ñ Ø ÞÙ × ØÞ Ò¸ ÑÙ××  ÒØ×ÔÖ Ò Ê ×Ø ÖÞ ÐÐ Ñ Ø
 Ò Ö ¼³ × Ö Ò Û Ö Òº
   Ù× ØÞÐ ÞÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Ö ÌÖ Ñ Ø× Û Ö × Ó...
ÙÒØ ÖÛ ×¸ ×Ó ×× ×    Ò ÐÐ× ÙÒØ Ö × Ñ Å Ð Ð Øغ Æ    Ñ ×
ÈÖÓ Ð Ñ ÒØ Ø ÙÒ Ö Ð ÖØ Û Ö¸ ÛÙÖ ËÄ˼ Ò Ù ØÖ        ...
¾º Ì ×Ø Ù Ù
   Ð ÙÒ ¾º½ Þ Ø Ò Ù Ù¸ Û Ö ÞÙÖ ÙÖ Ù ÖÙÒ Ö Å ××ÙÒ Ò
 Ñ  ÒÞ Ð Ô Ó Ò Å Ú ÖÛ Ò Ø ÛÙÖ º  ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò

...
Ù× Ò Ò ÒÐ Ò ×ÓÐи ÓÒÒ Ò Ù Ó Ö        Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº
ËÓ ÓÒÒ Ò Ë Ð Ò¸ Î ÖÞÛ ÙÒ Ò ÙÒ ÍÒØ ÖÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ð × ÖØ Û Ö¹
 ...
ÄÙ Ø Ó      ×Ô × Ò Û Ö Òº    × Ä    ÒÒ Ù× × ÐØ Ø Û Ö Ò¸
Û ÒÒ × Ò Ø Ñ Ö Ö Ù Ø Û Ö º
     À ÐØ ÖÙÒ   Ö Ä Ò...
Ò Ñ Ë Ò×ÓÖ¸ Ö ½   Ô× Ù Ö Ø ´ Ò Ö    Ð ÙÒ Ò × Ò ØØ Ò ¹
Þ Ò Øµ ÙÒ Ñ Ø × Ò Ú ÙÑÔ¹ ÓÒ × Ú Ö ÙÒ Ò ×غ       Ò Ø ÚÓÒ...
Ù×× Ö Ò Ò­Ù×× ÞÙ Ñ Ò Ñ Ö Ò¸ × Ò      Ù×× Ö Ñ ÇÔØÓ ÓÔÔÐ Ö ÙÖ
  Ø Ð Ò Ò¹ ÙÒ Ù× Ò ÚÓÖ × Òº

  ÔØ Ö ÖØ
    × À Á Ö×...
× ÈÖÓ Ö ÑÑ ÛÙÖ Ò ×Ô Þ ÐÐ ÙÖ × ÒÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Ö º
   Ò ÖÖÝ × Ö Òº
  ÁÑ Î ÖÐ Ù × Ö Ö Ø ÛÙÖ Ò Ú Ö×      Ò ËÝ×Ø Ñ ÒÙØÞØ...
ÙÑ Æ Ð Öµ Ó Ö Æ ´ËÔÖÙÒ Þ٠РƵ ÞÛ ×              Ò   Ò Ð ÖÒ ¹
  Û × ÐØ Û Ö Òº ÐÐ× Ò   Ø ÒÑÒ Ò     ...
Û Ö Òº ÙÖ ÐÐ       ÙÒ Ò Ò Î Ö Ð Ò ´ × ÙÖ Ò Ù×¹
  × Ð ××Ð    Ù× Ù ×Ø Ò ¹Þ¸ ¹ ³ ×Ø Òµ Ù×× Ö Ü³ Û Ö
   Ò ËØ ÖØ...
ß  Õ  ×Ø Ø Ù×    Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ù׺
     Ø Ò Ö Ø× Û Ö Ò Ò Ö         Ø ÓÙØÔÙغ ÒÙÔÐÓØ ×Ô  Öغ
   ÙÖ  ...
¯  ØÖ Ñ  ×ØÓ   Ó«Ò Ø
           Ì Á     Ø   Ì Á¸   ÚÓÒ Ò ÐÝ× ØÖ Ñ
    ×Ø ÑÑ Ò ÑÙ×׺ × ×ØÓ Ö ÑÑ...
¿
à ÔØ Ð ¿

Å ××ÙÒ         Ò

À Ö Û Ö Ò ÐÐ Å ××ÙÒ Ò¸   Û ÖÒ Ö Ö          Ø ÙÖ  Ù ÖØ  ¸
ÚÓÖ ×Ø ÐÐØ ÙÒ...
250

             200

             150
    Amplitude [mV]
                ...
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Kohout Diploma
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kohout Diploma

321

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
321
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kohout Diploma

 1. 1. Å ××ÙÒ Ò Ñ Ù×Ð × Ô ÙÖ Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ ËØ Ò ÃÓ ÓÙØ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö× Ø Ø ÙÖ Å Ø Ñ Ø × ¹Ò ØÙÖÛ ×× Ò× ØÐ ÙÐØ Ø ÙÒØ Ö Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ º Öº Àº à ÐÐ Ö Ù× Ù ÖØ Ñ È ÙÐ Ë ÖÖ Ö ÁÒ×Ø ØÙØ Ò Î ÐÐ Ò ØÖ ÙØ ÚÓÒ Öº º ÖÓÒÒ Ñ ÒÒ Â ÒÙ Ö ¾¼¼½
 2. 2. Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ ÙÖ Ò Ù Ò × Ò Ù Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ× ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ¹ ×ØÖ ÐÐ Ò Ò Ö ËÄË ÑÙ×× Ò ×Ô Þ ÐÐ Ö Ù×Ð × Ô ÒØÛ ÐØ Û Ö Òº × Ö Ø ××Ø × Ñ Ø Ö ÞÛ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ × ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÙÒ × Ö Ø Ò×Ø ÐÐÙÒ ×ÑÓ Ð Ø Ò ÙÒ Ö×Ø Å ××ÙÒ Ò Ñ Ø ÊÓÒع Ò×ØÖ Ð Òº ÞÙ ÛÙÖ Ö×Ø Ë Ò×ÓÖ¹ Ù×Ð × Ô¹ Ò Ø Ö ÓÐ Ö Ò ØÖ ÒÓÑÑ Òº ÈÖÓ Ð Ñ ÙÒ Ö Ò ÄÓ×ÙÒ Ò¸ Û ÖÒ Ò Å ××ÙÒ Ò Ñ Ø × Ñ ËÝ×Ø Ñ Ù ØÖ Ø Ò¸ ­Ó×× Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ × Ò ÙÐØ Ò Ô× Òº
 3. 3. ÁÒ ÐØ×Ú ÖÞ Ò× ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ½ ½º½ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ ÖÔ º ºººº ºº º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ä ØÕÙ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¿ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ø ØÓÖ ºº º º º º º º º º º º º º º ½º ×Ø Ò Ø ØÓÖ Ò º ºººº ºº º º º º º º º º º º º º º ¾ × Ö ÙÒ × ËÝ×Ø × ¾º½ Í Ö× Ø Ù Ö Ò Ø ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ë Ò×ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º¿ Ô ºººººººººººººº º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¿º½ È Ü Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¿º¾ Ô ÓÒØÖÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾º¿º¿ Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º¿º Ò× ÐÙ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¿ ¾º Ì ×Ø Ù Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º½ È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¾ Á Ç Ù×Ð × ×Ô Öº º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¿ Ä × ÖÔÙÐ× Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º ÅÓ ÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º ËÓ ØÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ Å ××ÙÒ Ò ¿ ¿º½ Î Ö×Ø Ö Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¿º¾ ËÔ ×ÙÒ × ÐÐ º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º¿ Ã Ð Ö ÖÙÒ Ñ Ø ÊÓÒØ Ò×ØÖ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º½ Î Ö×Ø Ö Ö º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º¾ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º ÌÖ ÑÑÙÒ º º º º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º º½ Ã Ð Ö ÖÙÒ º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º º¾ ÌÖ ÑÚÓÖ Ò º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º Ø Ð ÖÌ Ð º º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º º½ ÝÒ Ñ × × Ë Ö ×Ø Ö º º º º º º º º º º º º º ¿º º¾ ÉÙ Ö×ÔÖ Ö Ú Ë Ò×ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º ¿º Ë Ò×ÓÖ º º º º º º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º º½ ÁÒ Ö ÖÓعÈÙÐ× Ö ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾
 4. 4. ¿º º¾ ÁÑÔÐ ÒØ ÖÓ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º Å ºººººººººººººººººººººººººººººº ¿º ×ØÖ ÐÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ ÙÒ Ù× Ð ¿ Ò Ò º½ Ð Ù Ö ÌÖ ÑÑÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò× ÐÙ×× Ð ÙÒ × Ù×Ð × Ô× º º º º º º º º º º º º º
 5. 5. Î Ö Ò ÙÒ Á ÑÓ Ø Ñ ÐÐ Ò Ò Ò¸ Ñ ×Ö Ö Ø ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ ÙÒ ÚÓÖÛ ÖØ× ØÖ Ò Òº Ð× Ö×Ø Ñ Ù ÖØ Ñ Ò Ò À ÖÖÒ ÈÖÓ º ÀÙ Ó Ã ÐÐ Ö¸ Ö × ×Ó ×ÔÓÒØ Ò Ö Ø Ö Ð ÖØ Ø¸ Ñ Ö × ÜØ ÖÒ ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙ ÖÑÓ Ð Òº ÁÑ ×ÓÒ Ö Ò ÑÓ Ø Ñ ÚÓÖ ÐÐ Ñ À ÖÖÒ Öº Ö ×Ø Ò ÖÓÒÒ Ñ ÒÒ Ò Ò¸ Ö Ñ Ò Ð Ò Ø¸ Ò × Ò Ñ ÈÖÓ Ø Ñ ØÞÙ Ö Ø Ò ÙÒ Ñ ÒÚ Ð Ò Å ××ÙÒ Ò ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ Øº Á Ò Ñ ÙÖ × ÒØ Ò Ö Ø Î ÖØÖ Ù Òº Ç Ò ÀÐ ÚÓÒ À ÖÖ Öº ÊÓÐ Ò ÀÓÖ × Ö Ö Û Ö Î Ð × ÒØÛ Ö Ö×Ø Ö Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ö ÒÙÖ Ñ Ø × Ö Ó Ñ Ø Ù Û Ò ÞÙ Ö Ð × Ö Ò Û × Òº ×ÓÒ Ö× ÙÖ × Ò Ö Ð ÖÙÒ Ò ÞÙ Ò Ú Ö× Ò×Ø Ò Ö ¹ Ò Ö ÔÐ ØÖÓÒ Ò Ñ Ù×× Ö×Ø Ò Öº À ÖÞÐ Ò Ò Ò Ë ÐÚ Ò ËØÖ ÙÐ ¸ Ö Ô¹Ë Ò×ÓÖ¹ËÝ×Ø Ñ ÙØ Ø ÙÒ Ù ×ÓÒ×Ø Ð × Ö Ø ÐÐ × ÓÒ Ø Ø¸ Û × Ñ Ò×Ø ÐÐØ º Á ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò Ö Ò ÖÖÝ ÓÖ Ø Ö Ø ×ÙÔÔÓÖØ Ò Ù× Ò × ØÚܹËÓ ØÛ Ö Ò ÕÙ ÐÝ ØÙÖÒ Ò ÐÐ Ø Ù × ÒØÓ ØÙÖ ×º ÐÐ Ò Å Ø Ð ÖÒ Ö Ø ØÓÖ ÖÙÔÔ Ò Ñ ÈËÁ ÙÒ Ò Ö ËÄË Ò ÙÖ ÍÒØ Ö×ØÙØÞÙÒ ÙÒ Ö ØÛ ÐÐ Ò Ö Ð ÖÙÒ Ò¸ Ñ Ø Ò Ò × Ñ Ö Ö ÈÖÓ Ø ÚÓÖ ×Ø ÐÐØ Òº Ù×× Ö Ñ Ò Ñ Ò Ò ÐØ ÖÒ¸ Ñ ÙÒÙÒØ Ö ÖÓ Ò ÑÓÖ ¹ Ð × ÙÒ ¬Ò ÒÞ ÐÐ ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ Òº Ù ÙØ Ö Ä ØÞØ ÑÓ Ø Ñ ÎÖ À × Ò Ò¸ Ñ ÚÓÖ ÐÐ Ñ Û Ö Ò Ö Ö Ø × Ò Ë ÐÙ××Ô × × Ö Ö Ø Ò Ñ ËØ Ð ×× Ò Øº
 6. 6. Ú
 7. 7. à ÔØ Ð ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÁÒ × Ñ Ã Ô Ø Ð ÑÓ Ø ÖÙÒ Ò Ù Ö Ò¸ ÒØÛ ÐÙÒ Ò × È Ü Ð Ø ØÓÖ× ÙÖ ËÄË ´ËÛ ×× Ä Ø ËÓÙÖ Ñ È ÙÐ Ë ÖÖ Ö ÁÒ×Ø ØÙص Ö Ø ÖØ Ò Ó Ö ×Ó Ö ÒÓØ Ñ Òº ½º½ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ×Ø Ò Å Ø Ó ÞÙÖ Ù Ð ÖÙÒ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ ÃÖ ×Ø ÐÐ Òº ÒÐ Û Å Ø Ó ÒÒ Ý ¹Ë ÖÖ Ö Ó Ö Ä Ù ×Ø × Ú ÖÛ Ò Ø ÈÖ ÒÞ Ô ËØÖ ÙÙÒ ÚÓÒ È ÓØÓÒ Ò Ò ØÓÑ Ò Ò Ò Ö Ö ÐÑ ×× Ò ØØ Ö×ØÖÙ ØÙÖº × ÈÖ ÒÞ Ô ÐÐ Ö Å Ø Ó Ò ×Ø Ò Ð ÙÒ ½º½ Ö ×Ø ÐÐغ ÐÒ ÙÖ Þ Ø Ë ØÙ Ø ÓÒ Ò × ËØÖ Ð× Ë¼ ¸ Ö Ù Ò ØØ Ö ØÖ «Ø¸ Ö ¹ Ewald- Reflexion reziprokes Kugel Gitter S=S0+K S K Strahl S0 S0 Stillstand: Gitterrotation um Df=10°: keine Reflexion Reflexion möglich Ð ÙÒ ½º½ ¹ÊÓØ Ø ÓÒ Ò Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ×Ø ÐÐØ Ñ Ö Þ ÔÖÓ Ò Ê ÙѺ Æ Ä Ù ØÖ ØØ Ò Ê ­ Ü ÓÒ Ë Ù ¸ Û ÒÒ Ë Ë¼ · Ã Ë Ë¼ ½ ´½º½µ Ö ÙÐÐØ ×ظ ÛÓ Ã Ò Ö Þ ÔÖÓ Ö ØØ ÖÚ ØÓÖ ×غ × Ð ÙÒ ÒÒ ÑØ Ö ÛÐ Ù Ð Ö ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÖÊ Ù× Ö ÃÙ Ð ×Ø Ð ½
 8. 8. ÖÄ Ò × Ò ÐÐ Ò Ò ËØÖ ÐÚ ØÓÖ׸ Ð×Ó Ö Ë¼ ½ º Î Ö Ò¹ ÙÒ × Ö Ò ÞÛ × Ò Ñ Å ØØ ÐÔÙÒ Ø Ö ÃÙ Ð ÙÒ Ò ØØ ÖÔÙÒ ¹ Ø Ò¸ × ÖÙ ÖØ × Ò Ê ØÙÒ Ò Ö ÑÓ Ð Ò Ê ­ Ü ÓÒ Òº Ù× Ñ Ð Ö ×ØÖ ÙØ Ò ËØÖ Ð Ò Ö ÐØ Ñ Ò Ò Ò Ì Ð × Ö Þ ¹ ÔÖÓ Ò ØØ Ö׸ ÛÓÖ Ù× × Ö Ø ØØ Ö ×Ø ÑÑØ Û Ö Ò ÒÒº ¹ Ò Ù ×Ø ÑÑÙÒ Ö ÁÒØ Ò× Ø Ø Ò Ö Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÖÐ Ù Ø Ù Ð ÖÙÒ Ö Ò Ø×Þ ÐÐ ÙÒ Ñ Ø Ö ÈÖÓØ Ò×ØÖÙ ØÙÖº Ï ÑÐÒ ÒÌ Ð Ö Ð ÙÒ ½º½ ÞÙ × Ò ×ظ ÒØ×Ø Ò Ö Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò Ò Ê ­ Ü ÓÒ Òº Â Ò Å Ø Ó Û Ö ÒÙÒ Ò È Ö Ñ Ø Ö Ú Ö Öظ ÙÑ Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÞÙ ÖÑÓ Ð Òº ÁÑ Ý ¹Ë ÖÖ Ö¹Î Ö Ö Ò ×Ø × ÃÖ ×Ø ÐÐÓÖ ÒØ ÖÙÒ Å Ø Ò Ö ÔÓÐÝ Ö ×Ø ÐÐ Ò Ò ÈÖÓ Ö ÐØ Ñ Ò Ò ×Ø Ø ×Ø × Î Ö Ø ÓÒ Ñ Ö Þ ÔÖÓ Ò ØØ Ö¸ ×Ó ×× Ê ­ Ü ÓÒ Ò Ò ÓÖÑ ÚÓÒ Ê Ò Ò Ù ØÖ Ø Òº × Ä Ù ¹Î Ö Ö Ò ÒØ × Û ×× Ò Ä Ø׸ ×Ó ×× Û Ð Ù ÐÒ Ú Ö× Ò Ö Ê Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø Ò ÙÒ ×Ó ÖÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ø Ø¹ Ø ÖÔÙÒ Ø Ò ÙÒ Ñ Ø Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÑÓ Ð Û Ö Òº ÁÒ Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Û Ö Ò ÑÓÒÓ Ò Ö Ø × Ö ËØÖ Ð ÙÒ Ò ÑÓÒÓ Ö ×Ø ÐÐ Ò ÈÖÓ ÒÙØÞغ × Ù ØÖ Ø Ò ÚÓÒ Ê ­ Ü Ò Û Ö ÙÖ Ò Ö ÙÒ × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÖÑÓ Ð Øº ÖÖ Ø Ì Ð Ò Ð¹ ÙÒ ½º½ Þ Ø × ÈÖ ÒÞ Ôº ÙÖ ÊÓØ Ø ÓÒ × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÙÒ ÑØ × Ö Þ ÔÖÓ Ò ØØ Ö× Û Ö Ò ÒÞ ÐÒ ÈÙÒ Ø ÙÖ ÛÐ Ù Ð ¹ × Ó Òº Â Ò ÖÓ×× × Ö Û Ò Ð× ¡ Ö ÐØ Ñ Ò Ú Ö× Ò Ù×Û Ö¹ ØÙÒ ×Ñ Ø Ó Òº Í Ð ÖÛ × Ö Ø Ñ Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ ÙÑ Ï Ò Ð ¡ ÚÓÒ ¼ ß¾ Æ ÙÒ Ð ØØÛ ÖÒ × Ö Ö ÙÒ Ò Ù Ò Ñ º ËÓ Ö ÐØ Ñ Ò Ò Ò Ë ØÞ ÚÓÒ º ½¼¼ Ð ÖÒ ÙÖ Ò Ò ÚÓÐÐ×Ø Ò Ò Ø Ò× ØÞº × Ö ×ÓÐÐØ Ñ Ò ×Ø Ò× ¼Æ Òº Ï Ö ¡ ÔÖÓ Ù Ò Ñ × Ö Ð Ò Ñ Ø¸ ×ÔÖ Ø Ñ Ò ÚÓÒ ¬Ò ¹ ×Ð Ò ³¸ Ò Ö Å Ø Ó ¸ Û Ò × Ó Ò Ø Ù Û Ò × ÒÓ Ò Ø Ú Ö¹ Ö Ø Ø ×غ Ð ÙÒ ½º¾ Þ Ø Ð× ×Ô Ð Ò Ù×× Ò ØØ ´ º ½» Ö Ð µ Ò × Ð ×¸ Û × ÚÓÒ Ò Ñ ¹ Ø ØÓÖ Ù ÒÓÑÑ Ò ÛÙÖ º × Ò ÐØ × ÙÑ × ËØÖ Ù Ð Ò × Î ÖÙ× ×¸ Ò Ö × Ö ÓÑÔÐ Ü Ò ËØÖÙ ØÙÖº ½º¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ä ØÕÙ ÐÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò ËØÖ Ð × Ò Ò ÚÓÒ¸ Û Ð ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÙÒØ Ö×Ù Ø Û Ö Òº ÙÑ ×Ô Ð Û Ö ÙÖ ÃÖ ×Ø ÐÐ Ñ Ø ÖÓ×× Ò Ò Ø×¹ Þ ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð ×Ø ÓÑÓ Ò Ö ÙÒ Ô Ö ÐÐ Ð Ö ËØÖ Ð Ö Ù Ø¸ Û Ö Ò ÙÖ × Ö Ð Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Ö Ó Ù× ÑÓ Ð ×Ø Ð Ò × Ò ÑÙ×׺ ÍÑ Å ×¹ ×Þ Ø Ò ÞÙ Ú Ö ÙÖÞ Ò¸ ×Ø Ù×× Ö Ñ Ò Ó Ö È ÓØÓÒ Ò­Ù×× ÚÓÒ ÖÓ×× Ñ ÎÓÖØ Ðº ÙÖ Ñ ×Ø Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ×Ø Ö Ò Ø Ö × ÑØ ÐÙ×׸ ×ÓÒ ÖÒ Ú ÐÑ Ö Ö ÐÙ×× ÔÖÓ Ê ÙÑÛ Ò Ð¸ Ð ÙÒ Ò Ö Ò Ö ¹ ¾
 9. 9. Ð ÙÒ ½º¾ Ù×× Ò ØØ Ù× Ò Ñ «Ö Ø ÓÒ× Ð ¿
 10. 10. Ø Ö Ð Ú Òغ × ÖÓ×× Û Ö Ö ÐÐ ÒÞ³ ´ Ò Ðº Ö ØÒ ××µ Ò ÒÒØ ÙÒ ÒØ Ð× Î Ö Ð ×Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÖ Ú Ö× Ò ËÝÒ ÖÓØÖÓÒÐ ØÕÙ ÐÐ Òº Ò Ö ËÄË Û Ö ËØÖ ÐÐ Ò Ë ×Ô Þ ÐÐ ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ùغ Ë ×Ø ÓÔØ Ñ Öظ ÙÑ Ò Ö× Ø× ÃÖ ×Ø ÐÐ Ñ Ø ÖÓ×× Ò Ò Ø×Þ ÐÐ Ò¸ Ò Ö Ö× Ø× ÃÖ ×Ø ÐÐ Ð Ò Ö Ñ Ò× ÓÒ Ò ÞÙ ÙÒØ Ö×Ù Òº ÁÒ Ð ÙÒ ½º¿ ×Ø Ö ÈÐ Ò Ö ËØÖ ÐÐ Ò Þ Øº SLS Protein Crystallography Beamline Optics Hutch Experiments Electronics Hutch Laboratory Splitter Mono. Mirror Slits& Detector Straight Section 6S Front End Filters Computing 4.0 m Coffee Undulator Control Hutch Communication Diffractometer Bending Magnets El. Racks 0.0 m 6.0 m 8.25 m 14.25 m 18.5 m 20.25 m 25.0 m 41.0 m 18.0 m 19.2 m 8:1 2.6:1 position position Ð ÙÒ ½º¿ ÈÐ Ò Ö ËØÖ ÐÐ Ò Ë ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ñ Ð Ò Ò Ð Ö Ò ×Ø Ø Ö ÁÒÚ ÙÙÑ¹Å Ò Ô¹ÍÒ ÙÐ ØÓÖ¸ Ö ÊÓÒØ Ò×ØÖ ÐÙÒ ÖÞ Ù Øº Ò Ñ ×Ô ÖØ Ò ËØÖ Ð×ØÖÓÑ ÚÓÒ ¼¼ Ñ ×ÓÐÐ Ò Ö ÐÐ ÒÞ ÚÓÒ ½ ½¼½ ­ × ÑÖ ¾ ÑѾ ¼ ½± Û ÑÓ Ð × Òº Ö È ÓØÓÒ Ò­Ù×× Ù Ö ÈÖÓ Û Ö Ñ Ø º ½¼½¿ ­ × ØÖ Òº ÙÖ Ò Ù ÖØ ÙÛ × Ñ Î ÙÙÑ ÓÒÒ Ò È ÓØÓÒ Ò Ö Ò ÚÓÒ ß ½ Î ÖÖ Ø Û Ö Òº Ö Ð ØÖÓÒ Ò×ØÖ Ð ­ Ø Ò Ö Ð ÒÊ ¹ ØÙÒ Û ËÝÒ ÖÓØÖÓÒ×ØÖ ÐÙÒ Û Ø Ö ÙÒ Û Ö Ñ Ò ×Ø Ò Å Ò ¹ ØÒ ¼Ñ Ð Ò Øº ÁÑ ÖÓÒØ Ò ØÖ ØØ Ö ÊÓÒØ Ò×ØÖ Ð ÙÖ Ò ÖÝÐÐ ÙÑ Ò×Ø Ö Ò Ä٠غ ÁÒ Ö ÇÔØ ÙØØ ´ÇÔØ × ÀÙØ µ Û Ö Ö ËØÖ Ð Ñ Ø Ë Ð ØÞ Ò ÙÒ ÝÒ Ñ × Ó Ù×× Ö Ö Ö ÇÔØ Ù ÈÖÓ Ð Øº ÑÒÑ Ð Ð ÙÒ × ÖÓ×× ØÖ Ø ½ ¢ ¾ Ñ º Ù×× Ö Ñ Û Ö ¾ Ö ÑØ Ñ ÅÓÒÓ ÖÓÑ ØÓÖ ÛÙÒ× Ø È ÓØÓÒ Ò Ö Ñ Ø Ò Ö Ò Ö Ø ÚÓÒ º ¼ ½ ± Ù× Û Ðغ ÁÒ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ÙØØ ´ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ÀÙØ µ ØÖ «Ø Ö ËØÖ Ð Ù ÈÖÓ º × ×Ø Ù Ò Ñ ÓÒ ÓÑ Ø Ö ×Ø Ø¸ Ñ Ø × ¬Ò ÖØ Ò ÐÐ Ò Ê ØÙÒ Ò Û Ø Û Ö Ò ÒÒº × «Ö ØÓÑ Ø Ö¸ Ù Ñ × ÓÒ ÓÑ Ø Ö ÙÒ Ö Ø ØÓÖ ÑÓÒØ ÖØ × Ò ¸ ÒÒ Ú Ö× Ó Ò Û Ö Òº Å ¹ ÖÓ Ö ×Ø ÐÐ Û Ö Ò Ñ Ø Ö ÈÓ× Ø ÓÒ ¾¼ ¾ Ñ ÙÒØ Ö×٠ظ ÛÓ Ò Ð Ò Ö Ó Ù× ÑÓ Ð ×غ ÙÖ ÃÖ ×Ø ÐÐ Ñ Ø ÖÓ×× Ö Ò Ø×Þ ÐÐ ÒÙØÞØ Ñ Ò ÈÓ× Ø ÓÒ ¾ ¼ Ѹ ÛÓ Ö ËØÖ Ð Ò ×× Ö È Ö ÐÐ Ð Ø Ø Øº ÁÒ Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ ÙØØ ´ ÓÒØÖÓÐ ÀÙØ µ Û Ö Ñ ×Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ¹ Ø Ö Ö Ø × Òº ÖÙÒØ Ö Ù Ö Ö Ø×ÔÐ ØÞ ÙÖ ÒÙÒ × ÈÁÄ ÌÍ˹ Ø ØÓÖ׺ Ò Ð Ò × Ä ÓÖ ÙÖ ÎÓÖ Ö ØÙÒ Ö ÈÖÓ Ò ÙÒ ×Ï ×Ò Ö ÃÖ ×Ø ÐÐ ×Ø Ò ÐÐ× Ñ ÒØ Ö Ò Ì Ð Ö ËØÖ ÐÐ Ò ÚÓÖ × Òº
 11. 11. ½º¿ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ø ØÓÖ Í Ö Ö ¹ Ð ÙÒ ¾ × Ò´ µ Ò ´½º¾µ Û Ö Ð Ö¸ ×× Ñ Ò Ò Ò ÖÓ×× Ò Ï Ò Ð Ö Ò ÑÙ×׸ Û ÒÒ Ñ Ò Ò ÙØ Ö ÙÑÐ Ù­Ó×ÙÒ ÖÖ Ò Û Ðк × ××ظ ×× Ø ØÓÖ­ Ò Ñ ÖÓ×× Ò ×Ø Ò ÞÙÖ ÈÖÓ ÒØ×ÔÖ Ò ÖÓ×× × Ò ÑÙ×׺ ÍÑ ÖÓ×× ÒÞ Ð ÚÓÒ Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÞÙ ØÖ ÒÒ Ò¸ ÑÙ×× Ð ¹ Þ Ø Ï Ò Ð Ù­Ó×ÙÒ ÙØ ÒÙ × Òº ÁÒ Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ù׸ ×× Ò Ï Ò Ð ÚÓÒ ¼Æ Ø Û Ö Ò ÑÙ×׸ ÙÒ ×× ¼¼ Ê ­ Ü ÓÒ Ò ØÖ ÒÒØ Û Ö Ò ÑÙ×× Òº ÃÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ö Ðع Ð ´ Ö ÓÙÔÐ Ú µ¹ Ø ØÓÖ Ò × ØÞ Ò Ø ØÓÖ­ Ò ÚÓÒ º ¿¼ ¢ ¿¼ Ñ ¾ × ÞÙ ½ Å Ó È Ü ÐÒº Ù×Ð × Þ Ø ÔÖÓ Ð ×Ø ½ × ÙÒ Ð ÓÖÖ ØÙÖ Ò Ò×ÔÖÙ Ò Ñ Ö Ö Ë ÙÒ Òº × Ù ÖØ ÞÙ ØÝÔ × Ò Ð Ö Ø Ò ÚÓÒ ¼ ½ ÀÞº ×Ø Ò ËÝ×Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ò ÓÐ Ò ÖÑ ×× Ò ÙÖ ÃÖ ×Ø ÐÐÛ Ò Ð ÃÖ ×Ø ÐÐ Ù   Æ Ö Ò ÃÖ ×Ø ÐÐÖÓØ Ø ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ËØÖ ÐÚ Ö× ÐÙ×× Ó«Ò Ò ´ Ø Ò Ò Ñ Òµ ËØÖ ÐÚ Ö× ÐÙ×× × Ð ×× Ò ·½ ÃÖ ×Ø ÐÐÖÓØ Ø ÓÒ ×ØÓÔÔ Ò ´ÃÖ ×Ø ÐÐ ¬Ò Ø × ·½ ·Æ µ Ø ØÓÖ Ù×Ð × Ò × × ÎÓÖ Ò ×Ø ÙÔØ× Ð ÙÖ ÐÒ Ù×Ð × Þ Ø ¹ Ò Øº ÒÒ ÛÙÖ Ñ Ò Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Û Ö Ò Ö Ø Ò Ù×Ð × Û Ø Ö¹ Ö Ò¸ ÛÙÖ ÞÙÚ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÖÐÓÖ Ò Òº Ù Ñ Û ÐÐ Ñ Ò Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Ò Ø ÙÒÒÓØ Ö ÒØ Ò× Ú Ò ÊÓÒØ Ò×ØÖ ÐÙÒ Ù×× ØÞ Ò¸ Ö ËØÖ Ð Ò× Ò ÖРظ Û Ð ÞÙ Ò Ö Î Ö× Ð Ø ÖÙÒ × Ò Ö ÉÙ Ð Ø Ø Ù Ö Òº Ö ÙØݹ Ý Ð ¸ Ð×Ó Ö ÒØ Ð Ö Ø Ú Ò Ø ÒÒ Ñ Þ Ø Ò Ö × ÑØ Ò Ø¸ Û Ö Ò Ö Ö Ø ØÓÖ × Ø Ø ×ظ ×Ø ×Ò ¹ Ø ØÓÖ Ò Ö Ø Ø ´ ¼ ±µº Å Ø Ò Ö × Ò ÐÐ Ò Ù×Ð × Û Ö ×Ö Ó Ö ÙÒ Ñ Ò Ú ÖÐ ÖØ Û Ö Ò Ö Ù×Ð × × Ø ØÓÖ× ÒÙÖ Ò Ò Ð Ò Ò Ì Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒº Ö ÖÓ××Ø ÎÓÖØ Ð × Ò Ù Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ× Ð Ø Ò × Ò Ö × Ö ÙÖÞ Ò Ù×Ð × Þ Ø ÚÓÒ ¿ Ñ׸ Û Ð Ò Ö Ð Ö Ø ÚÓÒ ½¼ ÀÞ Ò Ò ÙØݹ Ý Ð ÚÓÒ ± ÖÑÓ Ð Øº × ÖР٠ظ Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Û Ö Ò Ö Ù×Ð × × Ø ØÓÖ× Û Ø ÖÞÙ Ö Ò¸ Ó Ò Ò Ò × Ò ¬ ÒØ Ò Ì Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÞÙ Ú ÖÐ Ö Òº Ö Ï Ò Ð ØÖ ¡ ¸ Ù Ö Ò ÒØ Ö ÖØ Û Ö ¸ ×Ø ÒÒ Ò ÙÖ ÏÒ Ð × ÛÒ Ø × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÙÒ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ×Þ Ø ¡Ì º Ï Ö ¡ ¼ Ƹ ×Ó Ò ÒÒØ Ñ Ò × ¬Ò ¹ ¹×Ð Ò ³º
 12. 12. Ò Ø ÙÖ × × Ò Ð× À Ð Ð Ø Ö Ø ØÓÖ Ú Ö Ù Ø Ö Ù×× Ö Ñ Ù Ö Ò Ù× Þ Ò Ø ÈÓ ÒعËÔÖ ¹ ÙÒ Ø ÓÒº Ñ ×× Ò Ä ¹ ÙÒ Ò Ø ÒØ Ö Öظ ×ÓÒ ÖÒ Ò ÀÓ Þ ÐØ Û Ö ¸ Û Ö Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ø Ê Ù× Ò ÖÛ ÖØ Ø ÙÒ × Î Ö ÐØÒ × ÞÛ × Ò Ë Ò Ð ÙÒ ÍÒØ Ö ÖÙÒ Û Ö × Ö Ó × Òº ÍÑ Ä ×ØÙÒ Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ×ØÖ ÐÐ Ò Ù Ù×ÒÙØÞ Ò ÞÙ ÓÒÒ Ò¸ ÑÙ×× Ö È Ü Ð Ò Ö Ä × Ò¸ Ò ÐÖ Ø ÚÓÒ ½ ÅÀÞ ÞÙ Ú Ö Ö Ø Òº ½º ×Ø Ò Ø ØÓÖ Ò ×Ø Ò Ò ËÝ×Ø Ñ × Ò Ò Ò ÚÓÖ Ö Ò Ò Ã Ô Ø ÐÒ Ö Ø× ÙÖÞ ÖÛ ÒØ ÛÓÖ Òº × Ò ÐØ × × Ò ÙÑ ¹ Ø ØÓÖ Ò¸ Ò ÓÐ Ò Ñ ÈÖ ÒÞ Ô Ö Ø Ò Ò Ò ÐÐ Ò × ÊÓÒØ ÒÔ ÓØÓÒ Ð ××Ø Ò Ò È Ó×Ô ÓÖ× ÖÑ ÐÓ Ð Ù Ð ØÞ Òº × × Ø Ö Ä Ø Û Ö Ù Ö Ò Ð × ¹ × ÖÓÔØ Ù Ð ÖÛ × Ñ Î Ö ÐØÒ × ½ Ù Ò Ò ¹ Ô Ù ÖØÖ Òº Ù Ñ ¹ Ô Û Ö × × Ø Ö Ä Ø Ò Ð ØÖ × Ä ÙÒ ÙÑ ¹ Û Ò ÐØ ÙÒ ×Ô Öغ ÙÖ ÒÐ Ò ÚÓÒ ÜØ ÖÒ Ò ËØ Ù Ö× Ò Ð Ò Û Ö Ä ÙÒ × È Ü Ð× × Ö ÐÐ Ù Ò Ù×Ð × Ú Ö×Ø Ö Ö × Ó Òº Ö Ù× Ò × × Î Ö×Ø Ö Ö× Û Ö ÒÒ Ø Ð × Öغ × Ø Ò ÓÒÒ Ò ÒÒ ×Ô ÖØ ÙÒ Û Ø ÖÚ Ö Ö Ø Ø Û Ö Òº × ÈÖ ÒÞ Ô × Ö Ø ØÓÖ Ò ×Ø × ÓÒ ÙØ ÒÒظ Ò Ù ÒØÛ ÐÙÒ¹ Ò × Ò ÙÔØ× Ð Ò Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ × Ö ËÝ×Ø Ñ ¸ Ð×Ó ¯ Ö Î Ö ÖÓ×× ÖÙÒ Ö Ø ØÓÖ­ ÙÒ ÒÞ Ð Ö ×¸ ¯ Ò Ö × Ò ÐÐ Ö Ò Ù×Ð × Ò Ù×Ð × Ò Òº ¯ Ö Î ÖÖ Ò ÖÙÒ × Ê Ù× Ò× Û Ö Ò Ö Ù×Ð × ¸ ¯ Ö Î Ö ×× ÖÙÒ Ö ÙÖ × ÆÞ ÒÞ¸ ¯ Ö Î Ö ×× ÖÙÒ Ö ÈÓ ÒعËÔÖ ¹ ÙÒ Ø ÓÒ³¸ Ð×Ó Ö Î Ö Ö Ø ÖÙÒ Ò × ÈÙÒ Ø × ÙÖ Ò È Ó×Ô ÓÖ× ÖÑ ÙÒ Ð × × ÖÓÔØ ¯ ººº Ð× È Ü Ð Ø ØÓÖ Ò Þ Ò Ø Ñ Ò ËÝ×Ø Ñ ¸ ÒÒ Ö ÈÜ Ð ÁÒØ ÐÐ ÒÞ³ Ù Û ×غ ÎÓÖ ÐÐ Ñ Ò Ö ÀÓ Ò Ö Ô Ý× Ú Ö ÓÐ Ø Ñ Ò × Ø Ð Ò Ö Ñ × Ò Ï ¸ ÙÑ ÚÓÒ ÓÔÔ Ð× Ø Ò ËØÖ Ò Ø ØÓÖ Ò Ù Ø ÞÛ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ù­Ó×ÙÒ ÞÙ ÓÑÑ Òº Ö×Ø Ò× ØÞ ÛÙÖ Ò Ñ Ø ËØÖ Ò Ø ØÓÖ Ð ØÖÓÒ Ñ Ø¸ Ñ Ø Ð Ò Ò Ä ØÙÒ Ò Ò Ö Ð Ø Ú ÖÓ×× È Ü Ð Ò × ÐÓ×× Ò Û Ö Òº Ó Ö×Ø Ñ Ø Ö ÙÑÔ¹ ÓÒ Ò ¹ Ì Ò ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò ÖÓ×× Ð Ð Ò Ö ÈÜ Ð ÑØ Ò Ö ÒÒ Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ ÞÙ Ú Ö× Òº
 13. 13. Ö ÖÓ××Ø Ø ÙÛ Ò ÛÖ ÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ù×¹ Ð × Ô× ÒÓØ Ø¸ Ù ËÁ ´ ÔÔÐ Ø ÓÒ ËÔ ¬ ÁÒØ Ö Ø Ö¹ ÙØ ÒÛ Ò ÙÒ ××Ô Þ ¬× Ö ÁÒØ Ö ÖØ Ö Ë ÐØ Ö ×µ Ò ÒÒغ ÁÒ ÀÓ Ò Ö Ô Ý× ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò × Ò Ê Ø Ò ÔÖÓ È Ü Ð Ñ ×Ø Ò Ø ×Ó Ó ¸ ÙÒ ×Ó × Ò ÔÖÓ Ö Ò × ÚÓÒ Ñ Ô ÒÙÖ Û Ò ÌÖ « Ö Ù×ÞÙ¹ Û ÖØ Òº ÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ø Ð Ò Ò ËÝ×Ø Ñ Ò × Ò È Ü ÐÖ Ø Ò Ú Ð Ó Ö ÙÒ Ò Ñ Ö Ò × ´ Ð µ Û Ö Ò ÐÐ È Ü Ð Ñ ÖÑ Ð× ¹ ØÖÓ« Òº × Ù ÖØ ÞÙ × Ö ÙÒØ Ö× Ð Ò Ö Ø ØÙÖ Ò Ö Ô׺ ÒØÛ ÐÙÒ × ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ× × Ø Ò Ò Ö Ù× Ñ¹ Ñ Ò Ö Ø Ñ Ø Ö ÖÙÔÔ ÙÑ Êº ÀÓÖ × Ö Ö¸ Ò Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ ÙÖ × ÓÑÔ Ø ÅÙÓÒ ËÓÐ ÒÓ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ä Ö À ÖÓÒ ÓÐÐ Ö Ñ ÊÆ Ò Ò Ùغ ÙÖ Ø Ö Ø Ò Ú Ö× Ò ÖÙÔÔ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Ù×¹ Ð × Ô׸ ÙÖ Ð Ò Î Ö Ö Ò ÒÙØÞØ Û Ö Ò ×ÓÐÐ Òº Ö × Ö Ö×Ø Ò ÒÙØÞÙÒ ×Ø Ò Ð Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ ´½¼¼ ¢ ¾ È Ü Ð ½ ¼ ¢ ½ ¼ ѵ ÛÙÖ ÚÓÒ Ö ÖÙÔÔ ÙÑ º ÊÓ×× ½ ÙØ ÙÒ ½ ÚÓÖ ×Ø ÐÐغ × Ö Ú Ö Ù Ø Ò ÑÈÜ ÐÙ Ö Ò Ò Î Ö×Ø Ö Ö¸ Ø × ÐØ Ö ÃÓÒ Ò× ØÓÖ Ò ÙÒ ÃÓÒØÖÓÐÐÓ º Ï Ö Ò Ö Ø ÒÒ Ñ ÓÒÒ Ò ÃÓÒ Ò× ØÓÖ Ò Ñ Ø ×¹ÈÖ Þ × ÓÒ Ò Ò Î Ö×Ø Ö ¹ Ö Ù× Ò Ò × ÐÓ×× Ò ÙÒ Ò Ø Û Ö Òº ËÓ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ø Ð Ö Ñ Ø ×¹ Ø Ù­Ó×ÙÒ Ù ÞÙÒ Ñ Òº
 14. 14. à ÔØ Ð ¾ × Ö ÙÒ × ËÝ×Ø × ¾º½ Í Ö× Ø Ù Ö Ò Ø ØÓÖ Ö ÈÁÄ ÌÍË ´È Ü Ð ÔÔ Ö ØÙ× ÓÖ Ø ËÄ˵ Ø ØÓÖ ×Ø Ò À Ð Ð Ø Ö¹ Ø ØÓÖº Ù Ò Ö × Ò× Ø Ú Ò Ð Û Ö Ò Ó Ò Ö Ø × È ÓØÓÒ Ò ´   ½ Î µ Ò Ä ÙÒ ÓÒÚ ÖØ Öغ × × Ë Ò Ð ÛÖ ÑØ Ò Ñ ¹ Ò Ø Ò Ä ÙÒ ×Ú Ö×Ø Ö Ö Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ×ÔÙÐ× ÙÑ Û Ò ÐØ ÙÒ ÒÙ Ò Ö Ë Ò Ð Ó Ò Ò Ñ ØÐÒ Ð Ö Ö ×ØÖ Öغ × ÐÒ Û Ö ÓÖØ× Ù ÐÓ×Ø Ù× Ù Öغ × Ò× Ø Ú Ð ÛÖ Ò Ø Ò Ð Ò Ë ØÓÖ Ò ÙÒØ ÖØ Ðظ ×Ó ¹ Ò ÒÒØ È Ü Ð¸ Ö Ò Ë Ò Ð Ú Ö×Ø Ö Ø ÙÒ Ù× Û ÖØ Ø Û Ö Òº ×ÛÖ ÖÖ Ø¸ Ò Ñ Ò ×Ô Þ ¬× Ö Å ÖÓ Ô ÒØÛ ÐØ Û Ö ¸ Ö × Ð ËØÖÙ ØÙÖ Û Ö Ë Ò×ÓÖ Ù Û ×Ø ÙÒ Ò Ñ Ù×Ð × Ô Ü Ð ÒÓØ Ð ØÖÓÒ ÒØ Ðظ ÙÑ Ò Ò Ë Ò×ÓÖÔ Ü Ð Ù×ÞÙÐ × Òº Î Ö Ò ÙÒ ÞÛ × Ò Ë Ò×ÓÖ ÙÒ Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ Û Ö Ñ ØØ Ð× Ð Ò Ö ÁÒ ÙÑ Ù ÐÒ Ö ×Ø ÐÐظ ÞÛ × Ò Ò ÃÓÒØ Ø ÖÙÒ Ò Ù Ñ Ë Ò×ÓÖ ÙÒ Ù Ñ Ù×Ð × Ô Ò Ð ÑÑØ × Ò ¸ Û Ð ÙÒ ¾º½ Þ Øº Ð ÙÒ Þ Ø Ù Ò Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ× ÓÔ Ù Ò Ñ Ö ÁÒ ÙÑ Ù ÐÒ Ù Ò Ñ Ù×Ð × Ôº × Û Ö Ò Ù Ö Ø¸ Ò Ñ Sensor X-rays Bump Bonds (16 mm) Strahlenharter Auslesechip Ð ÙÒ ¾º½ ÃÓÒØ Ø ÖÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÓØÓ Ö ÙÑÔ× Ô ÓØÓÐ Ø Ó Ö Ô × Ò Å × Ù Ö Ø ÛÖ ¸ Ò È × Ù×¹ ×Ô ÖÙÒ Ò Ù Û ×غ Æ Ñ Ù ÑÔ Ò × ÁÒ ÙÑ× Û Ö × Å× ÒØ ÖÒغ Å ØØ Ð× Ö ØÞ Ò Û Ö × ÁÒ ÙÑ × Ð ××Ð Ù × ÑÓÐÞ Ò ÙÒ
 15. 15. Ð Ø ÃÙ ÐÒº ÆÙÒ ÓÒÒ Ò Ö Ô ÙÒ Ö Ë Ò×ÓÖ Ù Ò Ò Ö ÔÖ ××Ø Û Ö Ò¸ ÙÑ Î Ö Ò ÙÒ ÖÞÙ×Ø ÐÐ Òº Ö Ô Ö×Ø ÐÐÙÒ ×Ø Ñ Ü Ñ Ð ÖÓ×× Ö Ù Ö Ö Ô× º ¾ Ѻ ¾ × ×Ø Ò Ö ÖÙÒ ×Ø Ø× ÙÒ ×Ø Ö Ò ÖÙÒ Ø¸ ×× Ö ÈÖÓÞ ×× ÖÙÒ Ö Ô× Ø Ù ØÖ Ø Òº Å Ø ÞÙÒ Ñ Ò Ö Ð × Ô× Û Ö × Û Ö× ÒÐ Ö¸ ×× ÔÖÓ Ô Ò Ø Ù ØÖ Øغ ÁÒ Ã Ô Ø Ð ¿º º½ Û Ö ÞÙ ÖÛ ÖØ Ò Ù× ÙØ Ö Ô× ÙÒØ Ö×٠غ Ë ØÞØ Ñ Ò ÚÓÖ Ù׸ ×× Ñ Ò ÔÖÓ È Ü Ð Ò Ò ÈÐ ØÞ ÚÓÒ ¾¼¼ ¢ ¾¼¼ Ѿ ÒÓØ Ø¸ ÙÑ Ð ØÖÓÒ ÙÒØ ÖÞÙ Ö Ò Ò¸ Ð Ò Ø Ñ Ò Ù Ò Ò Ï ÖØ ÚÓÒ ¼¼¼ È Ü ÐÒ ÔÖÓ Ôº ÆÙÒ ÑÙ×× Ò Ö Ù Ö Ö Ø ØÓÖ Ñ Ö Ö Å ÐÐ ÓÒ Ò È Ü Ð Ù Û × Ò¸ Û× Ð Ð Ò×Ø ÍÒØ Ö Ò Ø × Ø ØÓÖ׸ Ö Ô¸ ÑÓ Ð ×Ø ÖÓ×× × Ò ×ÓÐÐØ º × ××ظ ×× Ñ Ü Ñ Ð ÖÓ×× ¸ Ö À Ö×Ø ÐÐÙÒ ×ÔÖÓ¹ Þ ×× ÖР٠ظ Ù× ÒÙØÞØ Û Ö Ò ÑÙ×׺ Ñ ÈÁÄ ÌÍË ÈÖÓ Ø Û Ö Ò Ù× ½ Ô× Ö Ð Ø Ú ÖÓ×× ÅÓ ÙÐ Ùظ Ù× Ò Ò Ö × ÑØ Ø ØÓÖ ÞÙ× ÑÑ Ò × ØÞØ Û Ö º ¾º¾ Ë Ò×ÓÖ Ö ÑÔ¬Ò Ð Ì Ð × Ø ØÓÖ׸ Ö Ë Ò×ÓÖ¸ ×Ø Ø Ù× Ò Ö Ë Ð Þ Ùѹ Ó º Ö ÉÙ Ö× Ò ØØ Ò Ö ×ÓÐ Ò Ó ×Ø Ò Ð ÙÒ ¾º¾ Þ Øº Ë ÛÖ Ö ×Ø ÐÐظ Ò Ñ Ò × Û Ò Ø Ú ÓØ ÖØ ´Ò· µ ÑÓÒÓ Ö ¹ X-rays n++ ++ - - + - Edrift + Vbias n+ - p+ Al Ð ÙÒ ¾º¾ ÈÖ ÒÞ Ô × À Ð Ð Ø Ö× Ò×ÓÖ× ×Ø ÐÐ Ò Ë Ð Þ ÙÑ× Ù Ö ÎÓÖ Ö× Ø ÔÓ× Ø Ú ÓØ ÖØ ´Ô· µ Û Ö º ÊÙ × Ø Û Ö ×Ø Ö Ò Ø Ú ÓØ ÖØ ´Ò·· µ¸ ÙÑ Ò ÙØ Ä Ø Ø ÞÙ Ö ÐØ Òº ÙÖ Ò ØÖ ÑÙ×× Ò Ó Ò Ð ×Ô ÒÒÙÒ Ò ËÔ ÖÖ ØÙÒ Ò Ð Ø Û Ö Òº × Ù ÖØ ÞÙ¸ ×× Ù Ö× Ù×× Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ù× Ñ ÎÓÐÙÑ Ò ×Ó Ò Û Ö Ò × ÒØ×Ø Ø Ò ÔÐ ¹ Ø ÓÒ×ÞÓÒ ¸ Ö ÚÓÒ Ä ÙÒ ×ØÖ ÖÒ ×غ × ÔÐ Ø ÓÒ×ÞÓÒ ×Ø ÒØ× Ò ÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ó Ð× Ø ØÓÖº Ò ×Ñ Ø ÒØ×Ø Ò Ò Ä ÙÒ Ø Ò Ø ÙÖ Ê ¹ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ú ÖÐÓÖ Ò¸ ×ÓÒ ÖÒ Ö Ø Ø ÒØÐ Ò Ö Ð ØÖ × Ò Ð Ð Ò Ò¸ ½¼
 16. 16. Ð ÙÒ ¾º¿ Ù×× Ò ØØ Ù× Ñ Ë Ò×ÓÖÐ ÝÓÙØ ÚÓÒ Ö ÀÓ ×Ô ÒÒÙÒ ÖÚÓÖ ÖÙ Ò Û Ö Ò¸ ÞÙÖ Ã Ø Ó ¸ Ö ×Ôº Ò¹ Ó º ÀÓ Ò Ö Ø × È ÓØÓÒ Ò Ú ÖÐ Ö Ò Ö Ò Ö ¸ Ò Ñ × Ò Ð ¹ ØÖÓÒ Ù× Ö Ë Ð Ò × Ë Ð Þ ÙÑ ØÓÑ× × Ð Ò ´È ÓØÓ « صº ×× Ð ØÖÓÒ Ð Ø ÒÒ Û Ø Ö Ð ØÖÓÒ¹ÄÓ ¹È Ö ÐÓ Ð ÙÑ Ò Ù ØÖ «¹ ÔÙÒ Ø × È ÓØÓÒ׺ Ð ØÖÓÒ Ò Ö Ø Ò ÒÙÒ ÞÙÖ Ã Ø Ó ÙÒ ÄÓ Ö ÞÙÖ ÒÓ º Ù Ö ÎÓÖ Ö× Ø ¸ Ñ Ø Ö Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ ÓÒØ Ø ÖØ Û Ö ¸ ×Ø Ô¹ ÓØ ÖÙÒ Ò È Ü Ð × Ñ ÒØ Öغ Ù Ì ×ØÞÛ Ò ÛÙÖ Ò Ú Ö× Ò ÖÓ×× Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ ÖÙÒ Ò Ö ×Ø ÐÐغ Ð ÙÒ ¾º¿ Þ Ø Ò Ò Ù×× Ò ØØ Ù× Ñ Ë Ò×ÓÖº Ö Ò Ò Ò Ö ×Ø ÐÐØ Ò ÉÙ Ö Ø ×Ø ÐÐ Ò ÍÑÖ ×× Ö Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ´Ñ ØØÐ Ö × ÉÙ Ö Ø¸ ÔÙÒ Ø Øµ¸ Å Ø ÐÐ × ¹ ÖÙÒ ´ Ù×× Ö × ÉÙ Ö Øµ ÙÖ Ò ÃÓÒØ Ø ÞÙÑ ÙÑÔ¹È ´ Ð Ò Ö ÈÙÒ Øµ ÙÒ ÃÓÒØ Ø ÖÙÒ ÞÛ × Ò Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ Å Ø ÐÐ × ÖÙÒ ´ ÒÒ ¹ Ö × ÉÙ Ö Øµº ÎÓÒ Ð Ò × Ò Ö Ø× × Ò Ö ÃÓÐÓÒÒ Ò Ñ Ø Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ× ÖÓ×× ½ ¼ ¢ ½ ¼ Ѿ¸ Ú Ö ÃÓÐÓÒÒ Ò Ñ Ø ½¼¼ ¢ ½¼¼ Ѿ ÙÒ Ö ÃÓÐÓÒÒ Ò Ñ Ø ¼ ¢ ¼ Ѿ Ö ×Ø ÐÐغ Ò ÖÓ××Ø Ò Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÑÙ××Ø Å Ø ÐÐ × ÖÙÒ Ò ÐÐ× Ú Ö ÖÓ×× ÖØ Û Ö Ò¸ ÙÑ × ÓØ ÖØ Ø ÚÓÐÐ×Ø Ò ÞÙ Òº Ñ ÙÒØ Ö Ò Ê Ò × Ð × × Ò Ê Ò ×ØÖÙ ØÙ¹ Ö Ò¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ò Ù Ö Ê Ò × × Ø Öº ÙÖ ËØÓÖÙÒ × ÃÖ ¹ ×Ø ÐÐ ØØ Ö׸ Ë Ò ØØ ÒØ Ñ Ê Ò × Ë Ò×ÓÖ× Û Ö Ø¸ ­ ××Ø ÓÖØ Ò Ö Ó Ø Ö Ä ×ØÖÓѸ Ö ÚÓÒ × Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ù ÖØ Û Ö º × ×Ø Ò Ì Ð ØÙ ÐÐ Ö ÓÖ× ÙÒ ¸ Û × Ù Ö Ê Ò × Ñ Ò Ñ ÖØ Û Ö Ò ÓÒÒ Ò¸ ÙÑ ×Ø Ò ÞÛ × Ò ÞÛ Ë Ò×ÓÖ Ò ÑÓ Ð ×Ø Ð Ò ÐØ Ò ½½
 17. 17. ÞÙ ÓÒÒ Òº ¾º¿ Ô Ð ØÖÓÒ ¸ ÙÖ Ù×Ð × × Ë Ò×ÓÖ× ÒÓØ Ø Û Ö ¸ ¬Ò Ø × ÞÙÑ ÖÓ××Ø Ð Ù Ò Ñ Ò× ÙÖ × ÒÛ Ò ÙÒ ÒØÛ ÐØ Ò ËÁ À Ð Ð Ø Ö Ôº Ö Ò × Ö Ö Ø Ø ×Ø Ø ÈÖÓØÓØÝÔ Ô ´ËÄ˼ µ ×Ø Ø Ù× ¼ È Ü ÐÒ¸ Ò ÓÖ Ò Ø Ò ¾¾ ÃÓÐÓÒÒ Ò ÙÒ ¿¼ Ê Òº Â Û Ð× ÞÛ ÃÓÐÓÒÒ Ò × Ò ÞÙ× ÑÑ Ò ××Ø ÙÒ Ð Ò Ò ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ º Û Ø Ö ÒØÛ ÐØ Ò Ô× ÖÙÒØ Ö Ù Ñ Ò ÙÐØ ÈÁÄ ÌÍ˹ Ô ÒÒ Ö È Ü Ð Ò ÃÓÐÓÒÒ Ò¹ ÙÒ Ê ÒÒÙÑÑ Ö Ö ×× ÖØ Û Ö Òº ÍÑ È Ü Ð Ù×ÞÙÐ × Ò ÙÒ ÞÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Û Ö ÞÙ× ØÞÐ Ð ¹ ØÖÓÒ ÒÓØ Ø¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ô ÓÒØÖÓÐÐ º Ë ×Ø Ò Ò Ö Ã ÒØ × Ô× ÙÒØ Ö Ö Øº ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò × Ô× ÞÙÑ Ì Ð × Ù ÌÖ Ò× ×ØÓÖÒ Ú Ù ÖÐ ÙØ Öغ ÙÒ Ø ÓÒ×Û × ÙÒ Ö ¹ Ø Ö ×Ø × Ò Ò× Ø Ò Ö Ò × Ñ ÈÖÓÞ ×× Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÅÇË Ì× ´Å Ø Ð ÇÜ Ë Ð ÓÒ Ð « Ø ÌÖ Ò× ×ØÓÖµ × Ò Ú Ö ÐØÒ ×Ñ ×× Ò º Á Ú ÖÛ × ÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ ÌÖ Ò× ×ØÓÖØ Ò Ù ½ Ó Ö ½ º ¾º¿º½ È Ü Ð Â Ö È Ü Ð Ù Ñ Ù×Ð × Ô ÒØ ÐØ ÙÖ Ù×Ð × Ò × È Ü Ð× × Ë Ò×ÓÖ× ÒÓØ Ð ØÖÓÒ º × Ò ÐØ Ø Ò Ò ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö Ñ Ø ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ´ Ò ÐÓ Ö Ì Ðµ ÙÒ Ò ½ ¹ Ø Ë Ö ×Ø Ö Ñ Ø ÃÓÒØÖÓÐÐÓ¹ ´ Ø Ð Ö Ì Ðµº Ù×× Ö Ñ ×Ø Ò Å Ò ×ÑÙ× ÑÔÐ Ñ ÒØ Öظ ÙÑ Ë Û ÐÐ Ñ È Ü Ð Ò Ú Ù ÐÐ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒ ´ÌÖ ÑÑÙÒ µº Ð ÙÒ ¾º Þ Ø × Ë Ñ ÙÒ Ð ÙÒ ¾º × ÞÙ ÓÖ Ä ÝÓÙØ Ò × È Ü Ð× Ö Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ º Ù Ñ Ä ÝÓÙØ ×Ø Ö Ø× Ó Ò Trimmung Ext/Comp Ein Schwelle - Komp Takt 15-Bit + Gen. Zähler Bump Pad Verst. Aus Enable/ Ext Disable Takt Cal Analoger Block Digitaler Block Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ Ö È Ü Ð Ð ØÖÓÒ ½¾
 18. 18. Ð ÙÒ ¾º Ä ÝÓÙØ Ò × È Ü Ð× ½¿
 19. 19. × Ò× ÐÙ××Ô ÙØ × Ø Öº Ê Ø× Ò Ò Ð Ò¸ Û Ð× ÙÖ ÃÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Ø Ò ØÖ ÒÒظ ÚÓÒ Ó Ò Ò ÙÒØ Ò Ö ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö¸ Ö Ë Ô Ö ÙÒ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖº Û × Ò × Ñ Ò ÐÓ Ò Ì Ð ÙÒ Ñ Ø Ð ÒÌ Ð Ù Ö ÐÒ Ò À ÐØ ×Ò Ö ÌÖ Ñ Ø× ÞÙ × Òº Ö Ð Ö Ò ÑÑØ × Ö Ú Ð ÈÐ ØÞ Ò Ò×ÔÖÙ ÙÒØ Ö Ò ¿ Ö ÐÒ Ò À Ð Ø ×Ø × Ë Ö ×Ø Ö ÙÒ Ñ Ó Ö Ò Ì Ð Ð Ò Ö Ì Ø Ò Ö ØÓÖ ÙÒ ØÛ × ÃÓÒØÖÓÐÐÓ º Ò ÐÓ Ö Ì Ð Ö Ò ÐÓ Ì Ð × È Ü Ð× ×Ø Ø Ù× Ò Ñ ÞÛ ×ØÙ¬ Ò Î Ö×Ø Ö Ö ´ÈÖ ¹ ÑÔÐ ¬ Ö ÙÒ Ë Ô Öµ ÙÒ Ò Ñ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ñ Ø Ò×Ø ÐÐ Ö Ö Ë Û ÐÐ º Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ × ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö× Î Ö×Ø Ö Ö×ØÙ Ò Ò Î Ö×Ø Ö Ö×ØÙ Ò × Ò Ð× ÐØ Ø Ã ×¹ Ó ´Ú к Ð ÙÒ ¾º µ Ö Ð × ÖØ ÙÒ Ò Ò Ò ËÓÙÖ ¹ ÓÐ Ö¸ ÙÑ Ù× Ò ×Ð ×ØÙÒ ÞÙ Ö Ó Òº Ð ÙÒ Þ Ø ÒÙÖ Ò ÎÓÖ¹ Ú Ö×Ø Ö Ö¸ × Ë Ñ × Ë Ô Ö× × Ù ÍÒØ Ö× Ò Ö ÖÓ×× Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ÒØ × ×غ Ò× ÐÙ×× ÎÊ ÙÒ Î ÓÒÒ Ò ÙÖ Ò Ë Ô Ö × Ô Ö Ø Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ë ×× Ò ÎÊ Ë ÙÒ Î Ë º ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò Ò × Ö Ö Ø ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò × Ë Ô Ö× Ñ Ø Ò Ñ Ò Ò Ø Ò Ë Þ Ò Øº Ö Ö Ø×ÔÙÒ Ø × Î Ö×Ø Ö Ö× Û Ö ÓÐ Ò ÖÑ ×× Ò ¬Ò Öغ Ð× Ò×Ø ÐÐÑÓ Ð Ø Ò ×Ø Ò Ö ÅÇË Ì¹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò Å ¸ Å¿ ÙÒ ÅÁË ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ Ñ Ë ØØ ÙÒ × Ö Ð× ËØÖÓÑÕÙ ÐÐ Ò Ö Ø Ò¸ º º × ÑÙ×× Î Ë ´Î Ë   ÎÌ µ × Òº ÎÌ ×Ø Ë Û ÐÐ Ò×Ô ÒÒÙÒ ¸ ÙÖ ½
 20. 20. Ë Ð Þ ÙѹÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ¼ Î ØÖ Øº Î Ë ÙÒ Î Ë × Ò ÙÖÞÙÒ Ò ÙÖ « Ö ÒÞ Î   ÎË ¸ ÞÛº Î   ÎË ¸ ÛÓ Î ¸ ÎË ÙÒ Î ÈÓØ ÒØ Ð × Ö Ò¹¸ ËÓÙÖ ¹ ÙÒ Ø Ò× ÐÙ×× × × ÌÖ Ò× ×ØÓÖ× ÙØ Òº ÒÒ ­ ××Ø Ò ½ ÙÖ Î Ë ÎÌ Ò ËØÖÓÑ Ï Á ÓÜ ´Î Ë  ÎÌ µ¾ ´¾º½µ Ë ¾ Ä ×Ø ÅÓ Ð Ø Ø Ö Ä ÙÒ ×ØÖ Ö¸ ÙÖ Ò¹ ̹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ¾  ½  ½ Ò ½ ¼¼ Ñ Î × ´ Ð ØÖÓÒ Òµ ÙÒ ÙÖ Ô¹ ̹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò Ô ¾  ½  ½ ¼ Ñ Î × ´ÄÓ Öµ ØÖ Øº ÓÜ ×Ø Ã Ô Þ Ø Ø × Ø ¹ÇÜ × ÙÒ Ï ¸ ÞÛº Ä Ø Ö Ø ÙÒ ¹Ð Ò º Ö ÊÙ ÓÔÔÐÙÒ ×Û Ö×Ø Ò Ê ´Ëµ ×Ø Ò ÐÐ× Ð× Ì¹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ Ñ ×Ø Î Ë ´Î Ë   ÎÌ µ¸ ×Ó ×× Ò ½ ÙÖ Ò ËØÖÓÑ Ò Ð Ò Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÒÒ Ï Á Ë ÓÜ ´Î Ë  ÎÌ µ Î Ë ´¾º¾µ Ä ÑØÛÖ Ö Ï Ö×Ø Ò × ÌÖ Ò× ×ØÓÖ× ½ Ê ´¾º¿µ Ï ÓÜÄ ´Î Ë   ÎÌ µ Ò ÐÐ× Ñ Ø Ö Ø ×Ô ÒÒÙÒ Î Ë Ò ×Ø ÐÐغ × ×Ø ÞÙ Ø Ò¸ ×× × Ò Ò ÐÐ Ò Ö ËØÖÓѸ ÞÛº Ö Ï Ö×Ø Ò Ò Öظ Û ÒÒ × ÈÓØ ÒØ Ð ÎË Ò Ø ×Ø Ð ×غ Å Ø Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò Î ¿ ÙÒ Î Û Ö Ò ËØÖÓÑ Á¿ ´ ÙÖ Å¿ µ ÙÒ Á ´ ÙÖ Å µ ÚÓÖ Òº ÁÑ ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö × Ò ×Á ÙÒ Á¿ ½ ¸ Ñ Ë Ô Ö Á Ë ´Î ¿ ×Ø ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö ÙÒ Ë Ô Ö Ð µº Ï Ò Ö ÃÒÓØ ÒÖ Ð ÑÙ×× ÒÒ Ö ËØÖÓÑ ÙÖ Ò Ò Ò ×ØÖ Ò× ×ØÓÖ Å½ Á½ Á¿   Á × Ò ´ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö Á½ ¸Ë Ô Ö Á½Ë Ò ¿ µº ÙÖ ×Ø Ö × Ø ÚÓÒ Å½ ¬Ü ÖØ ÙÒ Ù Ö Ò Ï Ö×Ø Ò Ê Ù ËÓÙÖ ÚÓÒ ÅË ¸ Ò ËØÖÓÑ Ò× Ø ÚÓÒ Å½ ­ ××ظ ÛÓ ÙÖ Ù Ò ËÔ ÒÒÙÒ × ÐÐ Ù Ö Ê Ù ØÖ Ø Ò ÒÒº Å Ø Î Ë ÛÖ Ö ËØÖÓÑ ÙÖ ÅË Ò ×Ø ÐÐغ × Ö ×Ø ÑÑØ ÒÒ Ù Ö × Ò Î Ë Ò ÃÒÓØ Ò ÃË º Ö Ã × Ó ÒØÖ Ò× ×ØÓÖ Å Ë Ø Ò ÐÓ × ÈÓØ ÒØ Ð × ÃÒÓØ Ò× Ã Ë ÚÓÖº Ï Ò ´¾º¿µ Þ Ø¸ Û Ö Ö Ï Ö×Ø Ò Ê Ñ Ø ÎÊ Ò ×Ø ÐÐØ Ö Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÚÓÖ¸ Ñ Ø Ö Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ò Ò Ñ ÈÙÐ× Ò Ò ÖÙÒ ÞÙ×Ø Ò ÞÙÖÙ Öغ Ë Ò ÐÐ Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò Ú ÖÖ Ò ÖÒ ÐÐ Ö Ò × Ò Î Ö×Ø Ö ÙÒ × ØÓÖº Ö ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö ÙÒ Ö Ë Ô Ö ÙÒØ Ö× Ò× ÒÞ Ò Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ × Ò Ò ×ØÖ Ò× ×ØÓÖ× ÙÒ Ö ÊÙ ÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Øº ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ×Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ´ÅÁÎÈ ·ÅÁÎÆ µ¸ Ö Ô ¹ Þ Ø Ú ÓÔÔ ÐØ Ñ Ù× Ò × Ë Ô Ö× Ò × ÐÓ×× Ò ×غ Ö Ò Ò ´ÃÁ µ ×Ø Ñ Ø Ñ Ù× Ò ´ÃÇ µ Ù Ö ÞÛ Ò Ë Ö × ÐØ Ø Ó Ò ´ ¼ ¸ ½
 21. 21. Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ× ½ µ Ú Ö ÙÒ Ò¸ ÙÖ Ö Ú Ö Ð ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ×ØÖÓÑ ­ ××غ ÙÖ ÒØ×Ø Ø ÞÛ × Ò Ò Ò ÙÒ Ù× Ò Ò ¬Ü Ö ËÔ ÒÒÙÒ ×ÙÒØ Ö× ¸ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ù× Ò Ð Ø Ù Ö Ó Ö Ò Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ º Ä ÖØ Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ò Ò ÈÙÐ׸ ­ ××Ø Ò ÙÖÞ Ö ËØÖÓÑÔÙÐ× ÚÓÒ Ö Ù× Ò × Ô Þ Ø Ø × Ë Ô Ö× Ò Ò Ò Ò × ÒÓØ Ò × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ׺ ÙÖ Ú ÖÖ Ò ÖØ × Ö Ó Ò×ØÖÓÑ × × Ö ÃÒÓØ Ò ´ÃÁ µ Ù ÞÙÐ ¹ Ò ÒÒغ ÁÒ × Ñ ÐÐ Ù Öس Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ¸ Ò Ñ Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÅÁÎÈ ×Ô ÖÖØ ÙÒ ÅÁÎÆ Ð Ø Ø ÙÒ ÙÖ Ò Ù× Ò Ù ÙÒØ Ö Î Ö¹ ×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ Þ Øº Ö Û Ø Ö Ò ÓÒØ ÒÙ ÖÐ ­ ×× Ò ÃÓÑÔ Ö ¹ ØÓÖ×ØÖÓÑ ÒØÐ Ø Ò Ò Ò × ÒÓØ Ò Û Ö ÙÒ Ö Ò Ø Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ò Ù× Ò ×ÔÓ× Ø ÓÒº Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ø Ò Ò Ò Ø Ú Ò ÈÙÐ× ¹ Ò Ö Öظ ×× Ò Ö Ø ØÛ Ö Ò×Ø ×Þ Ø × ÈÙÐ× × ÒØ×ÔÖ Ø¸ Ö ËØÖÓÑ ÚÓÒ Ö Ù× Ò × Ô Þ Ø Ø × Ë Ô Ö× ÒÙÖ Û Ö Ò Ö Ò×Ø Ò¹ Ò ÐÒ × ÈÙÐ× × ­ ××غ Å Ø × Ñ ÙÖÞ Ò ÈÙÐ× Û Ö Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÅÇÍÌ Ò ×Ø Ù Öظ Ö Ò Ù× Ò × Ä Ú Ð Ë Ø Ö× Ò Ó Ö Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ Þ Ø ÙÒ ×Ó ÒÒ Û Ö Ö Øº × Ö ÈÙÒ Ø Û Ö ÒÙÒ Ð Ò × Ñ Ù Ö Ò Ä Ú Ð Ë Ø Ö ÅÄË Û Ö ÒØÐ Òº Ø ×Ô ÒÒÙÒ × × ÌÖ Ò× ×ØÓÖ× Ø Ò ÒØÐ ×ØÖÓÑ ÙÒ Ñ Ø ÈÙÐ× Ö Ø Ñ Ù× Ò ÚÓÖº Ö ÔÓ× Ø Ú ÈÙÐ× Ñ Ù× Ò × Ä Ú Ð Ë Ø Ö× Û Ö ÒÙÒ Ñ Ø Ð Ò Ì Ð ÒÙØÞظ ÙÑ Ò Ð Ö ÞÙ Ò Ö Ñ ÒØ Ö Òº Ö Ä Ú Ð Ë Ø Ö Ö ÐØ × Þ ÒÙÒ ¸ Ö ÞÙ× ØÞÐ Ù ÈÙÐ× Ó ÒÔ ××Ø ´ÚÓÒ ¾ ¾ Î ÚÓÑ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ò Î ÙÖ Ø Ð Ð ØÖÓÒ µº Å Ø Ñ ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Å ÁË ÒÒ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ø Ú ÖØ Û Ö Ò Ï Ö Ò ÁË Ò Ø ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ð Ø¸ ÓÖØ × Ö Ù ¸ ÞÙ Ð Ø Ò ÙÒ ÅÇÍÌ Ø Ò Ò Ò­Ù×× Ñ Ö Ù ÇÍÌ ¸ Ò Ù× Ò º × Ö Û Ö ÚÓÒ ÅÄË ×Ø Ò Ø ÐØ Ò Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ×Ø Ù× × ÐØ Øº Ë Û ÐÐ Ò Ò×Ø ÐÐÙÒ Ë Û ÐÐ × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ× ÙÖ ÒÒ ËØÖÓÑ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö ¸ ÒÙØÞØ Ñ Ò Ò ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ´Å ÅÈ µ Ð× ËØÖÓÑÕ٠й ½
 22. 22. Ð ÙÒ ÙÒØ Ö× ØÞØ Ò Ù Ö Ò ËØÖÓÑ×Ô Ð ´ÅÁ½ ¹ÅÁ¾ µº ÍÒØ Ö× ØÞÙÒ ÖÐ Ù Ø ×¸ Ë Û ÐÐ Ò Ö ÒÞÙ×Ø ÐÐ Òº Ù× ØÞÐ ÞÙ × Ñ ÐÓ ¹ Ð Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ×ØÖÓѸ Ö ÙÖ ÐÐ È Ü Ð Ð ×ظ ÒÒ Ò Ñ ÈÜ Ð Ò Ò Ú Ù ÐÐ Ö ÌÖ Ñ×ØÖÓÑ ÁÌÊÅ ÞÙ × ÐØ Ø Û Ö Òº ÞÙ ×Ø Ò Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ × Ò Ö Ö Ä Ø Ø Û ½ ¾ Ú Ö¹ ÐØ Òº ÙÖ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò Ø×ØÙ¬ ÌÖ ÑÑÙÒ ÚÓÖÞÙÒ Ñ Òº ÌÖ ÑØÖ Ò× ×ØÓÖ Ò × Ò ¸ Û Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Å ÅÈ ¸ Ô¹ ̹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ÙÒ Û Ö Ò Ò¹¸ ÞÛº Ù× × ÐØ Ø¸ Ò Ñ Ö ËÓÙÖ Ù Ó Ö ¸ ÞÛº ÙÒØ Ö Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ × ØÞØ Û Ö º ÞÙ × Ò × Ò Ù× Ò Ö Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ Ò¸ Ò ÌÖ Ñ Ø׸ Ò × ÐÓ×× Òº ÌÖ Ñ Ø× Û Ö Ò Ù Ö Ö × Ô Ö Ø Ä ØÙÒ Ò ÙÒ Ò Ò ÈÙÐ× Ù Ö ÈÖÓ Ö Ñ Ë Ð Ø³¹ Ä ØÙÒ ´ÈË Ä¸ Ú Ðº Ð ÙÒ ¾º µ ÔÖÓ Ö ÑÑ Öغ Ð ÙÒ ¾º Þ Ø × Ñ Ø × ¸ Û ÌÖ ÑÑÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Öغ À Ö Ð ÙÒ ¾º Ë Û ÐÐ Ò Ò×Ø ÐÐÙÒ Ñ È Ü Ð ×Ø ÐÐ Ö Ò × ÒÙÖ Ò ÌÖ Ñ Ø Ö ×Ø ÐÐغ Ö ÐÓ ¸ Ö ÚÓÒ Ò ÌÖ Ò× ¹ ×ØÓÖ Ò ÅÊË ¸ ÅÈË Ä ¸ ÅÌÊÜ ÙÒ Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ Ð Ø Û Ö ¸ ×Ø Ò Ñ È Ü Ð Ö Ñ Ð ÚÓÖ Ò Òº Ï ÒÒ ÊË ´Ú к Ã Ô Ø Ð ¾º¿º¾µ ÙÒ ÈË Ä ´ Ò ÐÓ Ð × Ë Ò Ðµ Ø ¹ ÐØ Ò Û Ö Ò¸ ÒÒ Ù Ö Ä ØÙÒ ÌÊ Ü Ò Ï ÖØ Ò ËÔ ÖÞ Ð¹ и ÚÓÒ Ò Ò ÁÒÚ ÖØ ÖÒ Ð Ø Û Ö ¸ × Ö Ò Û Ö Òº ËÔ ÖÞ ÐÐ ÚÓÒ Î   ÙÒ Î · ×Ô × Ò Û Ö ¸ Û Ö Ø ×¸ ×× Ö ËÓÙÖ Ò× ÐÙ×× × ÌÖ ÑØÖ Ò× ×ØÓÖ× ÅÌÊÜ ÒØÛ Ö Ò Î   Ó Ö Î · Ò¹ × ÐÓ×× Ò Û Ö º ÙÖ Û Ö Ö Ù×¹¸ ÞÛº Ò × ÐØ Øº Á×Ø Ö Ò¹ × ÐØ Ø¸ Ð ÖØ Ö Ò Ò ÌÖ Ñ×ØÖÓÑ ÁÌÊÅ Ò Ò ËØÖÓÑ×Ô Ð ÅÁ½ ¹ÅÁ¾ º × Ö ÌÖ Ñ×ØÖÓÑ ÒÒ ÐÓ Ð Ñ Ø Ö ËÔ ÒÒÙÒ ÎÌÊÅ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÅÒ Ø ¸ ×× ÊÙ ÓÔÔÐÙÒ Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ ÙÖ × ÌÖ Ñ Ø Ñ Ò× ØÞ ÞÙ Ò Ö ÛÓ ÒÐ Ò ËÔ ÖÞ ÐÐ Ò Ø Ø Ú ÖØ Û Ö Ò ÒÒ¸ ÙÑ × ÞÙ × Ö Òº × Í Ö× Ö Ò × ØÙ ÐÐ Ò Ù×Ø Ò × ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ × Ð ÒÙÖ¸ Û ÒÒ Î   ¾ ½ Î ×غ ÒÒ ÒÒ Ó ËÔ Ò¹ ÒÙÒ × « Ö ÒÞ × Ë Ö × Ò Ð× ËÔ ÖÞ ÐÐ Ò Ò Ò Ù Ò Ù×Ø Ò ÞÛ Ò Òº ½
 23. 23. Ã Ð Ö ÖÑ ÙÖÒ ×ÑÙ× Ò×Ø ÐÐÙÒ × Î Ö×Ø Ö Ö× ÙÒ ÙÖ Ú Ö× Ò Å ××ÙÒ Ò ×Ø × ÒÓØ ¸ Ò È Ü Ð ÞÙ ×Ø ÑÙÐ Ö Òº ÞÙ ×Ø Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ñ Ø Ò Ö Ä ØÙÒ ´ ÄÈ Ð Ö Ø ÈÙй × µ Ú Ö ÙÒ Ò¸ Ù Ö Ñ Ø Ò Ñ ËÔ ÒÒÙÒ ××ÔÖÙÒ ¡Î Ò Ä ÙÒ É Ð ¡Î Ò Þ ÖØ Û Ö Ò ÒÒº ÁÒ Ñ Ö È Ü Ð Ñ ØØ Ð× ÄË Ä½ ´ Ñ ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò× Ö ×Ø Öµ ÙÒ ÊË ´ ÊÓÛ Ë Ð Øµ Ù× Û ÐØ Û Ö ¸ Û Ö Ö×Ø Ò× ÄÈ Ä ØÙÒ Ò Ö ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ø Ú ÖØ ÙÒ Ö È ¹ ÜÐ Ò ÄÈ Ä ØÙÒ Ò × ÐÓ×× Òº Ð ÙÒ ¾º Þ Ø × Ë Ñ × × Å Ò ×ÑÙ׺ Bump- Pixel Pad RS Ccal M1 MRS Verstärker Kolonnen- Kontrolle CAL SEL CALP Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ × Ã Ð Ö ÖÑ Ò ×ÑÙ× Í Ö Ò ÃÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Ø ÚÓÒ ½ ´½¼¼ ÑÎ ÑÔÐ ØÙ Ù ÄÈ ÖÞ Ù Ò ÒÒ ½¼¼¼   Ä ÙÒ µ ÐÒØ × Ë ÒÐ Ò Ò Î Ö×Ø Ö Öº ËÓ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò Ô Ó Ò Ë Ò×ÓÖ ÞÙ Ø ×Ø Òº Ø Ð ÖÌ Ð Ð ÙÒ ¾º½¼ ×Ø Ø × ¹ ÝÒ Ñ × Ë Ö ×Ø ÖÞ ÐÐ Ë Ö ×Ø Ö × Ë Ö ×Ø Ö¸ × ÙÖ ËÔ ÖÙÒ × Ð Ö×Ø Ò × ÒÙØÞØ Û Ö ¸ ×Ø Ø Ù× ÙÒ Þ Ò ×Ó Ò ÒÒØ Ò Ð ×Ø ¹ Ø × Ò Ê ×Ø ÖÞ ÐÐ Òº ½Ú к × Ò ØØ ¾º¿º¾ ÞÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö Ù Ë Ø ¾½ ½
 24. 24. × Ê ×Ø Ö Û Ö Û Ö Ò × Ù×Ø Ò × ¾ ¼¸ ½ ½ ×Ø Ø × ¬Ü Öظ Û Ö Ò ÑË ÞÝ ÐÙ× ´ ¾ ½¸ ½ ¼µ Ö ÝÒ Ñ × ¸ º º Ò ÓÖÑ Ò × Ð Ò Ò ÃÒÓØ Ò׸ ÐØ Òº ×Ë Ñ Ò×Ë Ö ×Ø Ö× ×Ø Ò Ð ÙÒ ¾º½¼ Ö× ØÐ º ÁÑ ×Ø Ø × Ò ËÔ ÖÙÒ ×ÞÙ×Ø Ò ×Ø ÁÒÚ ÖØ ÖÖÙ ÓÔÔÐÙÒ ´ÁÎ˾ µ ¹ × ÐÓ×× Ò¸ ×Ó ×× × Ø ÐØ Ò Û Ö º Ù×× Ö Ñ ×Ø × Ò Ò ×¹ ÌÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¹ Ø Ì Ë Ó«Ò Ø ÙÒ × ÒØ ÖÒ ÌÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¹ Ø Ì ÞÙÑ ÞÛ Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ´ÁÎ µ × ÐÓ×× Òº Ö ¨½ ÐÓ × ¼³ ÙÒ ¨¾ ÐÓ × ½³ × Ò ¸ Ò ÒÒØ Ñ Ò × È × Ù ¨¾ ¹È × º ÁÑ ÝÒ Ñ × Ò Ë ÞÙ×Ø Ò ×Ø ¨½ ½¸ Û × ÞÙ Ù Öظ ×× ÁÒÚ ÖØ ÖÖÙ ÓÔÔÐÙÒ Ó«Ò Ø ÙÒ Ì Ë × ÐÓ×× Ò Û Ö º ËÓ Û Ö × Ø¸ × Ò ÁƳ ÒРظ Ò ËÔ ÖÞ ÐÐ Ù ÖÒÓÑÑ Òº ¨¾ ×Ø ÒÙÒ ÐÓ¹ × ¼³¸ Û × ÞÙ Ù Öظ ×× Ì Ó«Ò Ø ×غ × Ú Ö Ò Öظ ×× × Ò Ù Ø Ò ÞÛ Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ´ÁÎ µ Ù Ö× Ö Ø¸ ÒÒ Ö Ò ×Ø ÒÙÒ Ö ÚÓÖ Ö Ù×Ø Ò Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ ÝÒ Ñ × ×Ô Öغ × Ö ÒØ ÒÙÒ Ö Ò ×Ø Ò ËÔ ÖÞ ÐÐ Ð× Ò Ò º Ï ÒÒ × Ë Ö ×Ø Ö ÞÙ Ð Ò Ò Ö ÝÒ Ñ × Ò È × ÐØ Ò Û Ö ¸ ÒÒ Ä ÙÒ ¸ Ò ÞÛ Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö Ò × Ò Ñ Ù×Ø Ò Ðظ ­ ×× Ò × Ø Ø Ú ÖÐÓÖ Òº ÆÓÖÑ Ð ÖÛ × ÒÒ Ò ÝÒ Ñ × Ö ÃÒÓØ Ò Ò Ò Ù×Ø Ò Ñ Ö Ö Ë ¹ ÙÒ Ò ÐØ Òº ظ Ä ×ØÖÓÑ Ò Ö Ö Ò¸ Ù Ö Ò Ó ÞÙ¸ ×× ÖÙ Ø Ð ÚÓÒ Å ÖÓ× ÙÒ Ò Ö Ò¸ ÙÑ Ò Ø ÞÙ Ú ÖÐ Ö Òº ´Î к ÞÙ Å ××ÙÒ Ò ÞÙÖ Ù× ÙØ Ö Ë Ö ×Ø ÖÞ ÐÐ Òºµ Çʹ Ò Ö Ö Ò ×Ø Ò¸ ÞÛº ÔÐ ØÞ×Ô Ö Ò ×Ø Ò Ð Ö ×Ø Ö ×Ó Ò ÒÒØ È× Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÓÙÒØ Ö ´ÈÊ µº Ò ×ÓÐ Ö Ð Ö ×Ø Ò Ò ´Æ Þ ÐÐ ×µ Ë Ö ×Ø Ö¸ ×× Ò ÞÛ Ð ØÞØ Ø× ´Æ ÙÒ Æ   ½µ Ñ Ø Ò Ñ ÇÊ ´ Ü ÐÙ× Ú × Ç Öµ ØØ Ö Ú Ö ÒÙÔ Ø ÙÒ Ù × Ö×Ø Ø ÞÙÖÙ ÓÔÔ ÐØ Û Ö Òº Ö Ð Ö Û Ö Ò Ø Ð × Öظ Ò Ñ ×Ë Ö ×Ø Ö Ñ Ø Ò× Ò ÙÐÐØ Û Ö º Ö Ð Ö ÙÖ Ð Ù Ø ¾   ½ Æ Ù×Ø Ò ÙÒ ÒÒØ ÒÒ Û Ö ÚÓÒ ÚÓÖÒ º ´ Ö Ù×Ø Ò ¼¼ ¡ ¡ ¡ ¼ Û Ö Ò Ò ÒÓÑÑ Òµº Ì ÐÐ ¾º½ Þ Ø Ê Ò ÓÐ Ö Ù×Ø Ò Ò× ¿ عÈÊ º Ð Ö×Ø Ò Ø ÓÐ ¼ ½½½ ½ ½½¼ ¾ ½¼¼ ¿ ¼¼½ ¼½¼ ½¼½ ¼½½ ¼ ½½½ Ì ÐÐ ¾º½ È× Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÓÙÒØ Ö ´ÈÊ µ Ù×Ø Ò ½
 25. 25. Ì Ø Ò Ö ØÓÖ ÖÌ Ø Ò Ö ØÓÖ ÖÞ Ù Ø Ù× Ò Ñ Ò Ò ÔÓ× Ø ¹ Ú Ò ÈÙÐ× Ë ÕÙ ÒÞ¸ ÒÓØ ×ظ ÙÑ × Ë Ö ×Ø Ö × Ù Ö ÙÑ Ò ÈÓ× Ø ÓÒ ÞÙ × Ò ÙÒ ÑØ Ò Ð Ö×Ø Ò ÞÙ Ò Ö Ñ ÒØ Ö Òº Ö × Ð Ì Ø Ò Ö ØÓÖ Û Ö Ù Ö Ù×Ð × ÒÙØÞظ ÙÑ Ò × ÑØ Ò ËÔ Ö Ò ÐØ Ö Ù×ÞÙ× Òº Ð ÙÒ ¾º½½ Þ Ø × Ë Ñ × Ì Ø Ò Ö ØÓÖ׸ × Ñ ÓÐ Ò¹ Ò ÙÖÞ ÖÐ ÙØ ÖØ Û Ö º ÁÑ ÙÒØ Ö Ò Ì Ð Ö Ð ÙÒ × Ò Þ ØÐ ¹ CLK φ1 − φ1 φ2 − φ2 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Zeit [ns] Ð ÙÒ ¾º½½ Ì Ø Ò Ö ØÓÖ Ò Î ÖÐ Ù Ö Ù× Ò × Ì Ø Ò Ö ØÓÖ× Ò Ñ ÈÙÐ× Ù ÄÃ Ö ×Ø ÐÐغ Î ÖÞÓ ÖÙÒ ÙÖ Ò Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ÛÙÖ Ñ Ø Ò× Ö Ð Ø Ú Ð Ò × Ñ Ò × ØÞغ Ï Ò Ã Ô Ø Ð ¿º º½ Ù Ë Ø Þ Ø Û Ö ¸ ×Ø Ë ÐØÞ Ø Ò × ÁÒÚ ÖØ Ö× º Ò׺ Î ÖÞÓ ÖÙÒ ÙÖ Ò Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ÛÖ Ö Ö Ò Ö × Ò¸ Ö Ò ×Ø × ÓÒ ÞÙ × ÐØ Ò ÒÒظ ÚÓÖ Ö Ö×Ø ÖØ ×غ Å Ø Ò Ö Ð Ô¹ ÐÓÔ¹Ë ÐØÙÒ Û Ö ÖÖ Ø¸ ×× Ì Ø× Ò Ð ¨½ ÙÒ ¨¾ Ò Ñ Ð× Ð Þ Ø Ñ Ù×Ø Ò ³½³ × Ò ¸ ÛÓ ÙÖ ×Ë Ö ¹ ×Ø Ö ÐÓ× Ø ÛÙÖ º ×Ø × Ö Ò Ì Ø× Ò Ð Ù Ö Ò Æ ØØ Ö Ñ Ø Ñ Ò Ò × Ì Ø Ò Ö ØÓÖ× Ú Ö ÒÙÔ Ø¸ ×Ó ×× × Ö×Ø ÒÒ Ù ÐÓ × ½³ Ò ÒÒ¸ Û ÒÒ × Ò Ö Ù ÐÓ × ¼³ Рغ Ò Ù Î Ö ÒÙÔ ÙÒ ×Ø ¨½ ¨¾ Äà ¨¾ ¨½ Äà ¾¼
 26. 26. Ò ÞÙ× ØÞÐ Î ÖÞÓ ÖÙÒ ×Ø Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÞÛ ÁÒÚ ÖØ ÖÒ Ò Ùظ ÑØ Ë Ò Ð Ù Ñ Ø Ò Ò Ð Ò Ò×Ø ×¹ ÙÒ ÐÐÞ Ø Ò Ò Ð Þ Ø ÖÓ×× Ö Ð× Î ¹¸ Ö Ò Ø Ú Ò Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ ÙÖ Ò Ø ÐØ Ð¸ × Ò º ¾º¿º¾ Ô ÓÒØÖÓÐÐ ÁÒ Ö Ô ÓÒØÖÓÐÐÓ × Ò ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÞÙ× ÑÑ Ò ××ظ Ò Ø ×Ô Þ ¬× Ò Ò È Ü Ð ØÖ « Òº Ë ÙÑ ×× Ò Þº º Ë ÙØÞ Ó Ò Ò Ò Ò Ò Ò¸ Ë Ö ×Ø Ö ÙÖ ÔÔÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ ÙÒ ÌÖ Ö ÙÖ Ù× Ò º Ù×× Ö Ñ Û Ö Ò Ö ËØ Ù Ö× Ò Ð ÙÒ ËØÖÓÑÚ Ö×ÓÖ ÙÒ Ù ÃÓÐÓÒÒ Ò Ú ÖØ Ðغ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö ×Ø Ø Ù× ½¼ Ò Ò Ò Ö ÒØÒ Ø׸ Û Ð× ÞÛ ÔÖÓ Ê ´ØÓØ Ð ¼µ Ò ÃÓÐÓÒÒ Ò ÒØÐ Ò ÙÒ Ú Ö ÔÖÓ ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ ´ØÓØ Ð µ Ñ ÙÒØ Ö Ò Ê Ò × Ô× ´Ú к Ð ÙÒ ¾º½¾º Ö×Ø Ò ¼ ×× Ò ÊÓÛ× Ð Ø ´Ê˵ ÙÒ Ð ØÞØ Ò ÓÙ Ð ÓÐÓÙÑÒ Ë Ø Ê ×Ø Ö ´ Çĵº Ð ÙÒ ¾º½¾ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö Ú Ö Ø× × ÇÄ × Ò Ò Ö Û Ð Ò ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò Ö ÌÖ Ñ ØÔÖÓ Ö ÑÑ ÖÐ ØÙÒ Ò ÙÒ Ù×Û ÐÐ ØÙÒ ÙÖ Ò Ã Ð ¹ Ö ÖÔÙÐ× Ò × ÐÓ×× Òº ÁÒ ÇÄ Ê ×Ø Ö Û Ö ÛÙÒ× Ø ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ ÖÙÒ × Ö Ò ÙÒ Ñ Ø Ñ ÊË Ê ×Ø Ö Û Ö Ê Ù×¹ Û Ðظ ÙÖ × ÐØ Ò ×ÓÐк ÈÖÓ Ê ×Ø Ò ÞÛ ÊË Ê ×Ø Ö ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ Ù×× Ö Ñ ×Ø Ð Ø Û Ö Ò ÑÙ×׸ Ó ÐÒ Ò Ó Ö Ö Ø Ò ÃÓÐÓÒÒ Ò Ò Ò ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò Û ÐØ Û Ö Ò ×ÓÐÐ Òº ¾½
 27. 27. ÍÑ Ò ÌÖ Ñ Ø ÞÙ × ØÞ Ò¸ ÑÙ×× ÒØ×ÔÖ Ò Ê ×Ø ÖÞ ÐÐ Ñ Ø Ò Ö ¼³ × Ö Ò Û Ö Òº Ù× ØÞÐ ÞÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Ö ÌÖ Ñ Ø× Û Ö × ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò¹ × Ö ×Ø Ö ÞÙ ÒÙØÞظ Ò È Ü Ð Ù×ÞÙÛ Ð Ò¸ Ö Ò Ã Ð Ö ÖÔÙÐ× ÄÈ Ö ÐØ Ò ×ÓÐк ÞÙ Û Ö Ò Ë Ö ×Ø ÖÞ ÐÐ ÄË Ä³ Ò ¼³ × Ö Òº ÌÓ Ò Ø × ÌÓ Ò Ø Ë Ö ×Ø Ö Þ Ò Ø Ò ¾¾¹×Ø ÐÐ × Ë Ö ×Ø Ö¸ ÑØ Ñ ÃÓÐÓÒÒ ÞÙÖ Ù×Ð × Û ÐØ Û Ö º ÙÖ ¸ ×× Ò Ö Ü¹ Ø Ò ÐÐ × × Ë Ö ×Ø Ö× Ò ½³ ×Ø Ø¸ Û Ö Ü¹Ø ÃÓÐÓÒÒ Ò Ò Ù×Ð × ÑÓ Ù× Ú Ö× ØÞØ ÙÒ Ö Ø Ð Ù× Ò Ò Ò Ù× Ò × Ô× Ò × ÐÓ×× Òº ËÓÑ Ø ÓÒÒ Ò È Ü Ð × Ö ÃÓÐÓÒÒ Ñ Ø ½ ¢ ¿¼ ¼ Ì ØÞÝ Ð Ò Ù Äó Ù× Ð × Ò Û Ö Òº ¾º¿º¿ Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò Ù Ñ Ï ÞÙÑ ÈÁÄ ÌÍ˹ Ô × Ò Ö Ø× Ò Ö Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ Ù×Ð ¹ × Ô× ÒØÛ ÐØ ÙÒ Ø ×Ø Ø ÛÓÖ Òº Ë × Ò Ò Ì ÐÐ ¾º¾ ÞÙ× ÑÑ Ò¹ ××غ Ð ØÞØ Ò Ò ËÔ ÐØ Ò Ò Ò¸ Û ÒÒ × × Ò Ò Ù ØÖ Ò ÛÙÖ ´ ×غ ×Ø ÐÐص ÙÒ Û ÒÒ ÖØ Ò Ô× Ò Óѹ Ñ Ò × Ò ´ Ö º Ö ÐØ Òµº Ù Ö Ö×Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ ´ËÄ˼½µ × Ò ÞÛ Ö ÆÑ ÖÓ×× È Ü Ð¹ Ö Ø ØÙÖ Ô¹ Ö Ø ØÙÖ ×غ Ö º ËÄ˼½ ¾ Î Ö×غ¸ ÃÓÑÔº ¢ ½¾» » ÐÖ ß ËÄ˼¾ ¾¾¢¿¼ Î Ö×غ¸ ÃÓÑÔº ÁÒ Ú Ù ÐÐ » ½½» Ð Ö¸ ÌÖ ÑÑÙÒ ÃÓÐÓÒÒ Ò ËÄ˼¿ ½¢ ¼ » ¿»¼¼ ËÄ˼ ¾¾¢¿¼ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ½¾» »¼¼ ËÄ˼ ¿¼¢¿¼ Û ËÄ˼ Ò Ú Ù ÐÐ ¾»¼¼ ½¼»¼¼ ×× Ö ÌÖ ÑÑÙÒ ÈÜ Ð ËÄ˼ ¢ Û ËÄ˼ Û ËÄ˼ ½¾»¼¼ »¼½ ´ ÖÛµ Ì ÐÐ ¾º¾ Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò ÒÙÖ ½ È Ü Ð ÚÓÖ Ò Ò¸ ØÖÓØÞ Ñ × Ò × ÓÒ ÐÐ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÙØ ÛÓÖ Òº Ò ×Ø Ò Ö Ø ÓÒ ´ËÄ˼¾µ ÛÙÖ Ö Ù Ò Ö ×Ø ÐÐظ й Ð Ö Ò × ÛÙÖ ÈÓÐ Ö Ø Ø Ö ÈÙÐ× Ò Öغ Ø× Ò ÐÖ Ò × Ð Ò¸ Ö × Ú ÖÙÒÑÓ Ð Ø ¸ Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ÞÙ ÒÙØÞ Òº й Ð Ö Ò × Û Ö ÞÙ × Ñ ØÔÙÒ Ø Ö Ø× Ö ØØ Ò Ö Ø ÓÒ ´ËÄ˼¿µ ¾¾
 28. 28. ÙÒØ ÖÛ ×¸ ×Ó ×× × Ò ÐÐ× ÙÒØ Ö × Ñ Å Ð Ð Øغ Æ Ñ × ÈÖÓ Ð Ñ ÒØ Ø ÙÒ Ö Ð ÖØ Û Ö¸ ÛÙÖ ËÄ˼ Ò Ù ØÖ Ò¸ Ñ Ö Ð Ö ÓÖÖ ÖØ Û Öº ËÓÒ×Ø ÙÒØ Ö× Ø× ×Ö ÔÒ Ø ÚÓÒ Ò ÖÙ Ö Ò Ò Ö Ø ÓÒ Òº Ù ÖÙÒ Ö ÒØ Ø Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ø Ò ÝÒ Ñ × Ò ÃÒÓØ Ò Ò Ò Ë Ö ×Ø ÖÒ¸ ÒÞ ÃÓÐÓÒÒ Ò Ð ÑÐ Ø Ò¸ ÛÙÖ Ö Ø ØÙÖ Ù Ö ×× Ö Ö È Ü Ð ÙÑ ×Ø ÐÐØ ÙÒ Ð× ËÄ˼ Ò Ù ØÖ Òº Ö Ò ÙÐØ Ô¸ Ö ËÄ˼ Ó Ö ÈÁÄ ÌÍ˸ ÛÙÖ ÖØ ×Ø ÐÐØ ÙÒ ×Ø ÐÐظ Ò Ñ ÐÐ ÚÓÖ Ö Ò ÈÖÓØÓØÝÔ Ò Ø ×Ø Ø ÙÒ Ö ÈÖÓ¹ Ð Ñ Ö Ð ÖØ Û Ö Ò ÓÒÒØ Òº ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ñ Ù×× Ð ××Ð Ñ Ø Ò Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ò ËÄ˼¿ßËÄ˼ Ù× Ò Ò Ö × ØÞغ Ð ÙÒ ¾º½¿ Þ Ø Ò Ò× Ø Ò Ò × ËÄ˼ Ù×Ð × Ô׺ ÁÑ Ð Ò Ò ÓØÓ × Ò ÞÛ Ô× ÞÙ × Ò¸ ÚÓÒ Ò Ò Ö Ð Ò ÚÓÑ Ë Ò×ÓÖ Ú Ö Ø ×غ Å Ò × Ø Ò Ò× ÐÙ×× ÙÖ Á Ë ËÔ ÒÒÙÒ º × Ò Ô× × Ò Ù Ò Ö ÔØ Ö ÖØ ÙÖ × ÅÓ ÙÐ ÓÒØÖÓÐ Ó Ö ´Å µ ÑÓÒØ Öغ ÁÑ Ö Ø Ò ÓØÓ ×Ø Ò Ù×Ð × Ô ÞÙ × Ò¸ Ö Ù Ñ Ì ×Ø Ù Ù ÙÒØ Ö×Ù Ø Û Ö º ÎÓÒ Ó Ò Ö Ø ÇÔØ × Ä × ÖÔÙÐ× Ö× Ò× Ð ÙÒ Ñ À ÒØ Ö ÖÙÒ × Ò Ò Ç×Þ ÐÐÓ× ÓÔ¹ÔÖÓ Ò ÞÙ × Òº Ð ÙÒ ¾º½¿ ËÄ˼ Ù×Ð × Ô ¾º¿º Ò× ÐÙ×× Ò× ÐÙ×× Ð ÙÒ Ò Ö Ö Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò¸ Ò ×Ö Ö Ø ÙÒØ Ö×Ù Ø ÛÙÖ Ò¸ × Ò × Ù Ñ Ò Ñ Ð Ò ÖÙÒ Ò ÕÙ Ú Ð Òغ × Ø Ò ÎÓÖØ Ð¸ ×× Ö Ð Ì ×Ø Ù Ù Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÒÒº Ò Ò× ÐÙ××Ð ×Ø ×Ø Ñ Ò Ò Ò Ì ÐÐ º½ Ù Ù Öغ ¾¿
 29. 29. ¾º Ì ×Ø Ù Ù Ð ÙÒ ¾º½ Þ Ø Ò Ù Ù¸ Û Ö ÞÙÖ ÙÖ Ù ÖÙÒ Ö Å ××ÙÒ Ò Ñ ÒÞ Ð Ô Ó Ò Å Ú ÖÛ Ò Ø ÛÙÖ º ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò VME Crate with Power Supply VME VPG 517 FIFO CPU V A V A lange GATE - 0 + - 0 + Leitung WST CH1 INPUTA x 16 INPUTB x 16 50W-Treiber OUTPUT x 16 DCLK Optokoppler TTL Inverter ethernet ECL Optokoppler Jumper Inverter LVDS Chip TTL Jumper Potentiometer Spannungsregler Ð ÙÒ ¾º½ Ì ×Ø Ù Ù × Ò Ò Ò ÓÐ Ò Ò ÍÒØ Ö Ô Ø ÐÒ Ö Ð Öغ Å Ø Ò ÇÔØÓ ÓÔÔÐ ÖÒ Û Ö Ö Ô ÚÓÒ Ö ËØ Ù Ö Ð ØÖÓÒ ÒØ ÓÔÔ Ðغ × ÛÙÖ Ò ÞÙ ÖÓ×× × Ê Ù× Ò Ú ÖÙÖ× Òº Å Ø Ò ÈÓØ ÒØ ÓÑ Ø ÖÒ ÓÒÒ Ò Ø ×Ô ÒÒÙÒ Ò ÙÖ Ò Î Ö×Ø Ö Ö ÙÒ Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ä Ö ×Ø Ò Ù × Ñ Ù Ù Ò Ø Ð¹ Ò ÐÓ ¹ÃÓÒÚ ÖØ Ö ´ µ ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ º ËÓ ÑÙ×× Ò Å ××ÙÒ¹ Ò ÚÓÒ À Ò ³ ÙÖ Ù ÖØ Û Ö Ò¸ ÒÞ Ù×Ð × × Ô× Ö ÓÐ Ø ÙØÓÑ Ø × º ÙÖ ÞÙ ÙÒ Ø Ò ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÛÙÖ Ö Ø× Ò Ò Ù Ì ×ØÔÐ Ø Ò ÒØÛ Ðظ Ù × ÒØ Ðغ ¾º º½ È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ Ö ÎÅ È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ ´ÎÈ ½ µ Ð ÖØ Ø Ð Ò Ë Ò Ð ÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ ÙÒ ÃÓÒØÖÓÐÐ × Ù×Ð × Ô׺ Ö Ø Ò Ò ËÔ Ö ÚÓÒ ¿¾ ¸ Ö Ñ Ø Ñ Ö Ö Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÙÐÐØ Û Ö Ò ÒÒº Æ ¹ Ñ Ö Ð Ö Ò Ò Ò Ò ×ÔÙÒ Ø Ò × ÈÖÓ Ö ÑÑ× × ØÞØ ÛÙÖ ¸ ÒÒ Ë ÕÙ ÒÞ Ñ Ø Ò Ñ Ë Ò Ð ×Ø ÖØ Ø Û Ö Òº Æ Ò Ò ÛÓ Ò¹ Ð Ò ÈÖÓ Ö ÑÑÞ Ð Ò¸ Ò × ØÑÙ×Ø Ö Ò Ò¸ Û Ð × Ò Ò ¾
 30. 30. Ù× Ò Ò ÒÐ Ò ×ÓÐи ÓÒÒ Ò Ù Ó Ö Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº ËÓ ÓÒÒ Ò Ë Ð Ò¸ Î ÖÞÛ ÙÒ Ò ÙÒ ÍÒØ ÖÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ð × ÖØ Û Ö¹ Òº Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Û Ö Ò Ò Ö Ì ÜØ Ø Ö×Ø ÐÐظ Ñ Ø Ò Ñ ÃÓÑÔ Ð Ö¹ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ù Ö× ØÞØ ÙÒ × Ð ××Ð Ò Ò ËÔ Ö × ÎÈ Ð Òº Ë Ò Ð × È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ × Ò Ò ÄÎ Ë Ö Ð × Öظ ×Ó ×× ÃÓÒ¹ ¾ Ú ÖØ Ö ÒÓØ × Ò ¸ ÙÑ ÌÌÄ¿ ¹Ë Ò Ð ÞÙ ÖÞ Ù Òº ¾º º¾ Á Ç Ù×Ð × ×Ô Ö Ö Á Ç ´ Ö×عÁÒ¹ Ö×عÇÙص Ù×Ð × ×Ô Ö ×Ø Ò ÎÅ ¹ÅÓ Ùи × ÑØ Ò Ð Ò Á ǹ Ù×Ø Ò Ò ×ØÙ Ø ×ظ Û × Ñ Ò ÙÐØ Ò Ø ØÓÖ Ù Ù Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº ÍÑ Ø Ò ÞÙ Þ ÔØ Ö Ò¸ ÑÙ×× × Ò Ì ³ Ò Ò Ó ÐØ Ò Û Ö Òº ÒÒ Û Ö Ò Ñ ÔÓ× Ø Ú Ò ÈÙÐ× Ù ÏË̳ ´ÏÖ Ø ËØÖÓ Ë Ö Ø Øµ Ö Ù Ò Ò Ò Ò ÒÐ Ò Ò Ø Ò ×Ô Öغ Ø Ò × Ô× Û Ö Ò Ñ Ø Ñ Ë Ò Ð Äó Ù× Ñ Ë ¹ Ö ×Ø Ö × Ó Ò¸ ÛÓ Ø Ò Ö×Ø Ù ÐÐ Ò ÐÒ Ù Ò Ò Ù Ò Ï ÖØ Ò ÖÒº × ÖÑÓ Ð Ø ×¸ Äà Ð× ÏËÌ ÙÖ Ò Á Ç ÞÙ ÒÙØÞ Òº Ó Ò Ù×Ð × Ö ÕÙ ÒÞ Ò ÑÙ×× × Ö Ì Ø Ö Ú ÖÞÓ ÖØ Ñ Á Ç ÒØÖ « Ò¸ Û Ð Ø Ò ÙÑ º ¾¼¼ Ò× ×Ô Ø Ö ÒØÖ « Òº × Î ÖÞÓ ÖÙÒ Û Ö ÙÖ Ú Ö× Ò Ò ÃÓÒÚ Ö× ÓÒ Ò Ö Ë Ò Ð ¸ × ÛÒ Ø Ö ÇÔØÓ ÓÔÔÐ Ö ÙÒ ÁÒÚ ÖØ Ö Ù Ö Ì ×ØÔÐ Ø Ò ÙÒ × ÛÒ Ø × Ô× × Ð ×Ø Ú ÖÙÖ× Øº Î ÖÞÓ ÖÙÒ ÚÓÒ ¾¼¼ Ò× ÒÒ Ñ Ì ×Ø Ù Ù Ñ Ø Ò Ö Ð Ò Ò ¼ ª¹Ä ØÙÒ Ö Ð × ÖØ Û Ö Òº ÙÖ Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ × Ò ×Ô Þ ÐÐ Ð Ý¹Ä Ò ¹ Ù×Ø Ò ÚÓÖ × Òº Ö Á Ç Ñ Ø Ä Ö Ø Ø¸ ÑÙ×× Ò ÒØ×ÔÖ Ò ÃÓÒÚ ÖØ Ö Ò¹ ÙØ Û Ö Ò¸ × ÌÌÄ¹Ë Ò Ð × Ô× ÙÑ× ØÞ Òº ¾º º¿ Ä × ÖÔÙÐ× Ö ÍÑ Ñ Ë Ò×ÓÖ Ä ÙÒ ÞÙ ÔÓÒ Ö Ò¸ ×Ø Ø Ò Ò Ò ÊÓÒØ ÒÕÙ ÐÐ Ò Ò Ä ØÔÙÐ× Ö ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ º Ö ×Ø Ø Ù× Ò Ö ÁÒ Ö ÖÓØ¹Ä × Ö Ó ¸ Ö Ò Ä Ø Ù Ö Ò Ð × × Ö ÙÒ Ò Ë ÑÑ ÐÐ Ò× Ù Ò Ë Ò×ÓÖ Ö Ø Û Ö Ò ÒÒº ÍÑ Ò×Ø ÐÐÙÒ × ËÝ×Ø Ñ× ÞÙ ÖÐ Ø ÖÒ¸ × Ò ÖÙÒ ÙÑ Áʹ × Ö × × Û Ø Ö × ÖÒ Ò ÓÖ Ò Ø¸ ÚÓÒ Ò Ö × Ø Ö Ò ¾ ÄÓÛ ÎÓÐØ « Ö ÒØ Ð Ë Ò Ð × Û Ö Ò ÞÛ Ä ØÙÒ Ò ÔÖÓ Ë Ò Ð ÒÓØ Ø¸ Ö Ò ÈÓØ ÒØ Ð × ÒØ Ò × ØÞØ ÙÒ ÒÙÖ ÙÑ ¿¼¼ ÑÎ Ò ÖÒº × ÖØ ÚÓÒ Ø ÒÙ ÖØÖ ÙÒ ×Ø × Ö Ö Ù× ÖÑ ÙÒ ÖÐ Ù Ø Ó Ø ÒÖ Ø Òº ¿ ÌÖ Ò× ×ØÓÖ¹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ¹ÄÓ ×Ø Ò ×Ø Öظ Ø Ð ÄÓ ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Òº ÅÇ˹ÄÓ ¸ ÙÖ Ò Ô Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö ¸ ×Ø Ñ Ø × Ö ÓÑÔ Ø Ðº ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ò ÞÛ × Ò ¼ß Î Ñ ØØ Ö¹ ÓÙÔÐ ¹ÄÓ Ö Ø Ø Ñ Ø Ø Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÙÒ Ò Ñ ËØÖÓÑ× Ò Ð ×Ø ØØ Ò Ñ ËÔ ÒÒÙÒ ×× Ò Ðº ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò Ò ÒÞ Ò¹ Ó Ö Ù× × ÐØ Ø Û Ö Ò¸ ÓÒÒ Ò × Ö Ó Ì Ø × Û Ò Ø Ò ÖÖ Ø Û Ö Òº ÐÐ Ö Ò × ÔÖÓ ÙÞ Ö Ò Ä¹ Ù×Ø Ò ÙÖ Ò ×Ø Ò ­ ×× Ò Ò ËØÖÓÑ Ú Ð Û ÖÑ º ¾
 31. 31. ÄÙ Ø Ó ×Ô × Ò Û Ö Òº × Ä ÒÒ Ù× × ÐØ Ø Û Ö Ò¸ Û ÒÒ × Ò Ø Ñ Ö Ö Ù Ø Û Ö º À ÐØ ÖÙÒ Ö Ä Ò× ÙÒ Ö Ð × × ÖÒ ×Ø Ù Ò Ñ ÜÝ¹Ì × ÑÓÒØ Öظ Ö Ñ Ø Å ÖÓÑ Ø Ö× Ö Ù Ò × Ö Ò Ù Ú Ö Ö Ò Û Ö Ò ÒÒº ËÓ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò ÙØ Ó Ù×× ÖÙÒ ÚÓÖ Ù× × ØÞظ Ä ÙÒ Ù Ò ½¼ Ñ Ò Ù Ù Ò Ë Ò×ÓÖ ÞÙ Ö Ò Òº × ×Ø Ñ Ø Ò Ö Ø ×ØÖ Ù Ò Ò ÊÓÒØ ÒÕÙ ÐÐ Ò Ò Ø ÑÓ Ð º Ä × Ö Ó ÑÙ×× Ñ Ø Ò Ñ ÙÖÞ Ò ÀÓ ×Ô ÒÒÙÒ ×ÔÙÐ× ØÖ Ò Û Ö Òº ÞÙ Û Ö Ö Ä ¹ÈÙÐ× Ö ´ÄÈ ½¼¾µ ÒÙØÞغ × ×Ø Ò ÆÁŹ ÅÓ Ùи × ÒÑ Ð Ö Ø Ò Ò Ò ×× Ò Ð Ò Ò ÀÓ ×Ô Ò¹ ÒÙÒ ×ÔÙÐ× Ò×Ø ÐÐ Ö Ö ÀÓ ÙÒ Ò Ö Ö Ø ÚÓÒ ½ Ò× ÖÞ Ù Øº ÁÒØ Ò× Ø Ø Ö Ó ×Ø Ñ Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ÞÙÖ ÈÙÐ× Ó ¸ ×Ó ×× × Ò¹ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒº ÐÐ Ù× Ò × È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ Ð× ËØÓÖÙÒ Ù Ñ Ô × Ø Ö × Ò ¸ ÛÙÖ Ò Ð Ý ÌÖ Ö ´ Ì ½¼¿µ ÒÙØÞظ ÙÑ Ò Ä ¹ × ÖÔÙÐ× Ñ Ø Ú Ö Ð Ö Î Ö×Ô ØÙÒ Ù×ÞÙÐÓ× Òº Ï ÐÐ ÒÐ Ò × Ä Ø× Ö Ä × Ö Ó ØÖ Ø ¼ ÒÑ ´ ½ ½½ εº Æ ½¾ ×Ø × Ö Ï ÐÐ ÒÐ Ò Ö ×ÓÖÔØ ÓÒ× Ó ÆÞ ÒØ Ò Ë Ð Þ ÙÑ Ã ´¼ ½¼ ¦ ¼ ¼½µ Ñ ½¸ Û × Ò Ö ×ÓÖÔØ ÓÒ×Ð Ò ÚÓÒ ´ ¦ ¼ ½µ Ñ Ò×Ø×ÔÖ Øº ÒÖ × Ë Ò×ÓÖ× ÚÓÒ ¿¼¼ Ñ Û Ö Ð×Ó ¼± Ö Ä ÙÒ Ò Ò Ö×Ø Ò ¾¾ Ñ ÔÓÒ Öغ × ×Ø Ò ÖÓ×× Ö ÍÒØ Ö× ÞÙÖ Ë ØÙ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø ÊÓÒØ Ò×ØÖ ÐÙÒ ¸ ÛÓ Ä ÙÒ ÞÛ Ö ÔÙÒ Ø ÓÖÑ ¸ Ö Ò× ÒÞ ÎÓÐÙÑ Ò Ð Ò Ò ÒÒº ¾º º ÅÓ ÙÐ Ð ÙÒ ¾º½ ÅÓ ÙÐ Ò ÅÓ Ùи Û × Ò Ð ÙÒ ¾º½ Ö ×Ø ÐÐØ ×ظ ×Ø ÐÐØ ÞÛ Ø ÃÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ××ØÙ Ñ Ù× ÑÑ Ò Ù × Ø ØÓÖ× Öº × ×Ø Ø Ù× ¾
 32. 32. Ò Ñ Ë Ò×ÓÖ¸ Ö ½ Ô× Ù Ö Ø ´ Ò Ö Ð ÙÒ Ò × Ò ØØ Ò ¹ Þ Ò Øµ ÙÒ Ñ Ø × Ò Ú ÙÑÔ¹ ÓÒ × Ú Ö ÙÒ Ò ×غ Ò Ø ÚÓÒ Ë Ò×ÓÖ ÙÒ Ù×Ð × Ô× Û Ö Ù Ò ÔØÓÒ¹ ÓÐ ´À Á À Ò× ØÝ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Øµ Рغ × ×Ø ÐÐظ Û Ö Æ Ñ × Ø¸ Ð ØÖ × Î Ö¹ Ò ÙÒ Ö Ô× ÞÙÖ Ù×× ÒÛ ÐØ × Öº ÃÓÒØ Ø Ö Ô× Û Ö Ò ÙÖ Ñ Ø Ö Ø ÓÒ × Ò × À Á Ò × ÐÓ×× Òº × ÅÓ ÙÐ ÓÒØÖÓÐ Ó Ö ´Å µ Û Ö Ò ÐÐ× Ñ Ø Ö Ø ÓÒ × Ò × À Á Ò × ÐÓ×× Òº × Å ÙÒ Ò Ø Ù× Ù×Ð × Ô× ÙÒ Ë Ò×ÓÖ Û Ö Ö Ù¹ Ò Ù Ò Ò ÐÙÑ Ò ÙÑÛ Ò Ð ÑÓÒØ Öغ ÙÒ × Ö ÅÓ ÙÐ Û Ö Ò Ù Ò Ò ÐÙÑ Ò ÙÑØÖ Ö × Ö Ù Ø ÙÒ Ð Ò Ò Òº ÅÓ ÙÐ ¹ Ò Ö Ò Û Ö Ò Ò × Ò ÓÒØÖÓÐ Ó Ö ³ Ò × ÐÓ×× Ò¸ × Û¹ × Ò×Ô ÖÙÒ Ö Ø Ò Ù ÖÒ ÑÑغ Ï Ö Ò Ö Ò ×Ø Ò Ð ¹ ØÙÒ ×Þ Ø Û Ö Ò Ø Ò ÚÓÑ Ù× Ð × Ò ÙÒ Ù Ò Ø ÒØÖ Ö × Ö Òº Ë × Ò × Û Ö Ò Ù Ò Û ×× Ö Ù ÐØ ÐÙÑ Ò ÙÑÔРع Ø × Ó Òº × Ð Ø Ò À Ð Ø × Ø ØÓÖ׺ Ò Ò× Ø × Ð ÙÒ ¾º½ ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ ÓÑÔÐ ØØ Ò ÈÁÄ ÌÍ˹ Ø ØÓÖ× ×Ø Ò Ð ÙÒ ¾º½ Þ Øº Ö Ï Ò¹ Ð ÞÛ × Ò Ò Ò À Ð Ø Ò ÒÒ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Ò¸ ÙÑ ÐÖ ÙÖ × ÒØÖ « Ò ËØÖ Ð Ò ´È Ö ÐÐ Ü Ò¹ « ص ÞÙ Ñ Ò Ñ Ö Òº Ö Ï Ò Ð ÑÙ×× ÙÖ Ò ÚÓÑ ×Ø Ò ÞÛ × Ò ÈÖÓ ÙÒ Ø ØÓÖ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÅÓ ÙÐ ÓÒØÖÓÐ Ó Ö Å × Å ×Ø ÐÐØ Î Ö×ÓÖ ÙÒ ÙÒ ËØ Ù ÖÙÒ Ö ½ Ô× × Öº ÞÙ × Ò ËÔ ÒÒÙÒ ×Ö Ð Ö ÚÓÖ Ò Ò¸ ÙÑ Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ Ò ÞÙ Ð ¹ ÖÒº Ù×× Ö Ñ × Ò Ñ Ö Ö Ø Ð¹ Ò ÐÓ ¹ÃÓÒÚ ÖØ Ö ´ µ ÚÓÖ Ò¹ Ò¸ ÙÑ ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÞÙÖ Ò×Ø ÐÐÙÒ Ö Î Ö×Ø Ö Ö ÞÙ Ð ÖÒº ÍÑ ¾
 33. 33. Ù×× Ö Ò Ò­Ù×× ÞÙ Ñ Ò Ñ Ö Ò¸ × Ò Ù×× Ö Ñ ÇÔØÓ ÓÔÔÐ Ö ÙÖ Ø Ð Ò Ò¹ ÙÒ Ù× Ò ÚÓÖ × Òº ÔØ Ö ÖØ × À Á Ö×Ø Ò× ÒÓ Ò Ø ÚÓÖ Ò Ò Û Ö ÙÒ ÞÛ Ø Ò× Ò Ø ÙÖ ËÄ˼¾ß¼ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÚÓÖ × Ò ×ظ ÑÙ××Ø ÞÙ Ö×Ø Ò ÈÐ Ø Ò Ö ×Ø ÐÐØ Û Ö Ò¸ ÙÑ Ô× Ò × Å Ò× Ð ×× Ò ÞÙ ÓÒÒ Òº × ØØ ÅÓ Ð Ø¸ Ø Ô× Ò ÅÓ ÙÐ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ ´ º º Ø Ò Ò Öµ Ñ Ø Ñ Å ÞÙ ØÖ Òº ÒÙÖ À ÐØ Ö × Ù Ñ Å ÒÓÖÑ Ð Ö Ù Ø Û Ö Ò¸ ÛÙÖ Ò Ö ×ØÐ Ò × ¹ Þ Ò ÙÖ Ò×Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÒÙØÞظ Ö Ò ÙÐØ Ò ÒÓÖ ÒÙÒ ÓÐÐ Ø Ú ÙÖ ÐÐ Ô× Ð × ØÞØ Û Ö Òº Å Ò Ö ÐØ ×Ó Ò Ö Ò Ò ×Ô × Ò ×× Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ Ù Ö × ËÝ×Ø Ñ ÙÒ ÒÒ ×Ô Ð×Û × ÒÞ ÐÒ Ô× Ø Ú Ö Òº Ï Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ñ Ø Ñ ØÖ Ö Ô× Ñ Å ÛÙÖ × Ã ÖØ Ö Ò Ø Ù× ÒÙØÞØ ÙÒ × ÓÒÒØ Ò ÅÓ ÙÐ ÙØ Û Ö Òº ¾º º ËÓ ØÛ Ö Ù Ö ÎÅ ¹ ÈÍ Û Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÔ Ñ Ò Ð Ò¸ × Ú Ö× Ò ÈÖÓÞ ÙÖ Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐغ × ÓÒÒ Ò ÒØÛ Ö Ö Ø Ù Ö ÈÍ Ó Ö Ú ÊÈ Ù ÖÙ Ò ÓÒÒ Òº Ù ÖÙ Ò ÈÖÓÞ ÙÖ × Ø ÒÒ Ò ÒØ×ÔÖ Ò Ò Ð Ù Ò ÎÅ ¹ Ù׺ Ö Ð Û Ö ÚÓÑ Ö Ø Ò ÅÓ ÙÐ Ö ÒÒØ ÙÒ Ù× Ù Öغ Ù Ñ Ä ÒÙÜ¹È ¸ Ö Ñ Ø Ò Ö Ø ÖÒ Ø¹Î Ö Ò ÙÒ Ò ÎÅ ¹ ÈÍ Ò × ÐÓ×× Ò Û Ö ¸ Ð Ù Ø × ÈÖÓ Ö ÑÑ Ñ× ÖÚ Ö¸ × Ò ¹ ÒÙØÞ Ö× Ò ØØ×Ø ÐÐ ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐظ ÙÑ Ð Ò ÎÅ ¹ ÈÍ ÞÙ × Òº Å Ø × Ò Ð Ò ÒÒ ×ÓÛÓ Ð Ö È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ ÔÖÓ¹ Ö ÑÑ ÖØ Û Ö Ò¸ ÙÑ Ò Ô ÞÙ ×Ø Ù ÖÒ¸ Ð× Ù Ö Á ǹËÔ Ö Ù× Ð × Ò Û Ö Òº ÐРи ÖÔ Ñ Ò Ú Ö×Ø Ø¸ Û Ö Ò ÙÒØ Ö×ØÙØÞغ Ù× ØÞÐ ÒÒ Ñ Ø Ñ Ñ× ÖÚ Ö Ù Ö Ò ËÓ Ø¹Î Ö Ò ÙÒ ×ÔÖÓ Ò Û Ö¹ Òº Ò Ò Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ ×Ø ×Ó Ò Ö Ä ¸ Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ø ÚÓÒ Ñ× ÖÚ Ö ÞÙ ÒÙØÞ Òº Å Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ ØÚÜ Ø Ñ Ò Ò Ö× Ø× ÅÓ Ð Ø¸ Ò Ð Ò Ñ× ÖÚ Ö ÞÙ × Òº Ò Ö Ö× Ø× ×Ø Ø ÓÖØ Ò ¹ ÒÐ Å ÖÓ×ÔÖ ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ Û Ð × ÖР٠ظ Ñ ÖÖ Ð ÞÙ ÖÙÔÔ Ò ÞÙ× ÑÑ ÒÞÙ ×× Ò ÙÒ Ë Ð Ò Ñ Ø Î Ö¹ ÞÛ ÙÒ Ò ÞÙ Ð Òº ØÚÜ ×Ø ÐÐØ ÅÓ Ð Ø ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ × Å ÖÓ× Ò Ú Ö× Ò Ò ÖÙÔÔ Ò¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ò ÐÓ×× Ö Ò³ ÞÙ× ÑÑ Ò¹ ÞÙ ×× Òº ÐÓ×× Ö Û Ö Ò ÙÖ ÆÙÑÑ ÖÒ ÒØ ¬Þ ÖØ ÙÒ ÓÒÒ Ò Ò Ú Ù ÐÐ ×Ô ÖØ ÙÒ Ð Ò Û Ö Òº Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ Ðи Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÞÙÑ Ù ÖÙ Ò ÚÓÒ ÈÖÓÞ ÙÖ Ò ÚÓÒ Ò Ñ ÒØ ÖÒØ Ò Ê Ò Ö Ù× ¾
 34. 34. × ÈÖÓ Ö ÑÑ ÛÙÖ Ò ×Ô Þ ÐÐ ÙÖ × ÒÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Ö º Ò ÖÖÝ × Ö Òº ÁÑ Î ÖÐ Ù × Ö Ö Ø ÛÙÖ Ò Ú Ö× Ò ËÝ×Ø Ñ ÒÙØÞظ Ö Ò ×Ô Þ ¬× Å ÖÓ× Ò Ò Ò ÐÓ×× Ö Ò ×Ô ÖØ ÛÙÖ Òº × ËØ Ò¹ Ö ÐÓ×× Ö ÒØ ÐØ Ò Å ÖÓ׸ ÀÒ ÙÒ Ö ÐÓ×× Ö Ú Ö¹ Ò Òº Ù×× Ö Ñ ÒØ ÐØ × ËØ Ò Ö ÐÓ×× Ö Ò Ò Ð¸ ÐÐ Ò ËÝ×Ø Ñ Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ò Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ú Ö¹ × Ò ÎÈ ¹ÈÖÓ Ö ÑÑ ÒÓØ Ø Û Ö Ò¸ × Ò × ×Ô Þ ¬× Ò ¹ ÒÑ Ò Ò Î ÖÞ Ò ×× Ò Ð Ø ÙÒ ÒØ × Ò ÒÒغ º º ××Ø × ÈÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ Ù×Ð × Ò × Ô× ÑÑ Ö Ö ÓÙغ ׸ Û Ö Ö Ò ÒÙØÞØ Ñ ËÝ×Ø Ñ Ù× Ñ Ö Ø Ò Î ÖÞ Ò × Ð Òº ×× Î ÖÞ Ò × Û Ö × ØÞظ Ò Ñ × Ö Ø ÐÓ×× Ö Ð Ò Û Ö º ¹ ×Ô Ð×Û × ×Ø Ñ ËØ Ò Ö ÐÓ×× Ö Ö Ð ÐÖ ÓÙØ ¬Ò Öظ Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÓÙغ × Ò Ò ËÔ Ö × ÎÈ Ð Øº Ì ÐÐ ¾º¿ Þ Ø ÐÓ×× Ö ¸ Ö Ò ÆÙÑÑ Ö ÙÒ × Î ÖÞ Ò ×¸ × ÙÖ × Û × ØÞØ Û Ö º ËÝ×Ø Ñ ÐÓ×× Ö Î ÖÞ Ò× ËÄ˼ Ù Å ½ Ñ ×Ð×¼ º Ð Ñ »×Ð×¼ ËÄ˼ Ù Å ½ Ñ ×Ð×¼ º Ð Ñ »×Ð×¼ ËÄ˼¿ Ù Ì ×Ø Ó Ö ¾¿ Ø ×Ø×Ð×¼¿º Ð Ø ×Ø»×Ð×¼¿ ËÄ˼ Ù Ì ×Ø Ó Ö ¾ Ø ×Ø×Ð×¼ º Ð Ø ×Ø»×Ð×¼ Ì ÐÐ ¾º¿ ÐÓ×× Ö ÙÒ Î ÖÞ Ò ×× Ò ØÚÜ Ò Ä ×Ø Ö ¬Ò ÖØ Ò Å ÖÓ× ÒÒ Ñ Ø Ñ Ð Ñ ÒÙ Ò ØÚÜ ÖÙ Ò Û Ö Òº ¬Ò Ø ÓÒ Ò × Å ÖÓ× ÒÒ Ñ Ø × ÓÛ Å ÃÊÇ ¹ ØÖ Ø Ø ÙÒ Ñ Ø Ø Å ÃÊÇ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Òº Ù × Ï × ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÒ Ð Ö Ò Å ÖÓ× ÖÙ ÖØ Û Ö Òº ÙÖ Ù×Û ÖØÙÒ Ö × ÑÑ ÐØ Ò Ø Ò ÛÙÖ Ò È Ø ÚÓÒ ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ Ò ÒÙØÞظ ÓÖØÛ Ö Ò ÞÙÖ ÄÓ×ÙÒ Ö Ù ØÖ Ø Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ × Ö Ò ÛÙÖ Òº × × Ò Ù×× Ð ××Ð Ò È ÊÄ × Ö Ò ÙÒ × Ò Ñ ÒØ×ÔÖ Ò Ò Ø ÙÖ ÖÓ×× Ø ÒÑ Ò Ò Ò Ø¸ ÈÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò × Ö ËÔÖ Ò Ø ÓÑÔ Ð ÖØ Û Ö Ò ÙÒ ×Ó Ö Ð Ò × Ñ × Ò º Ë Ò Ö Ò ÎÓÖØ Ð¸ ×× × Ò ÚÓÒ Ö Ä ÒÙܹÃÓÑÑ Ò ÓÞ Ð Ù× Ù ÖÙ Ò Û Ö Ò ÓÒÒ Ò ÙÒ Ò ÖÓ×× Ù×Û Ð ÚÓÒ Ó Ò ÈÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ö Ð Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐ Ò ´ Ñ Ò× ØÞ ÞÙ Ó Ö ÇÊÌÊ Æµº Ù ÐÐ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ü ×Ø ÖØ Ò Ñ ÒÔ ¸ Ñ Ø Ñ Ò ÈÊÇ Ê ÅÅ Ù ÖÙ Ò Û Ö Ò ÒÒº Ñ Ò ×Ð× Ø Ò Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ ÐÐ Ö ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ º ÁÑ ÓÐ Ò Ò Ò ÙÖÞ × Ö ÙÒ Ö Ð ¸ ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ ÖØ × Ò ÙÒ ÚÓÒ Ö ÃÓÑÑ Ò ÓÞ Ð Ù× Ù ÖÙ Ò Û Ö Ò ÓÒÒ Òº ¯ × ÓÛ Ì Á½ Ì Á¾ ºººÐ ×Ø Ø Ò Ñ º Ñ ¹ ÓÖÑ Ø Ò ÙÒ ÓÖ Ò Ø × Ò Ñ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ì Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò¸ ×ÓÒ×Ø ÐÔ Ø× º Ö×Ø Ø ÛÖ Ò Þ Ø ÙÒ × ÒÒ ÙÖ Ò¹ ÚÓÒ ·Æ ´ËÔÖÙÒ ÚÓÖÛ ÖØ× ÙÑ Æ Ð Öµ¸ ¹Æ ´ËÔÖÙÒ ÖÙ Û ÖØ× ¾
 35. 35. ÙÑ Æ Ð Öµ Ó Ö Æ ´ËÔÖÙÒ Þ٠РƵ ÞÛ × Ò Ò Ð ÖÒ ¹ Û × ÐØ Û Ö Òº ÐÐ× Ò Ø ÒÑÒ Ò Ò Û Ö Ò¸ Û Ö Ò Ù ×Ø Ø Ñ Î ÖÞ Ò × Ò Þ Øº ¯ × ÓÛÚ Ö Ñ ×Ø ÐÐ Ò Ú Ö ËÁË Ð Ø Ò ËÁ˶º Ñ Ò ÙÒ ¹ Ö Ò Ø ÙÖ × Ò ØØ ÙÒ Î Ö ÒÞ ÐÐ Ö Ð Ö ÔÖÓ È Ü Ðº Ê ×Ùй ØØ ÛÖ Ò Ò Ö Ø Ò ×Ô ÖØ Ö ÙÖ × Ò ØØ Ñ Ò Ò ËÁËÑ Òº Ñ ¸ Î Ö ÒÞ Ú Ö Ò ËÁËÚ Öº Ñ ÙÒ × ÀÙÒ Öع Ö Î Ö ÒÞ Ú ÖØ ÙÖ Ò ÙÖ × Ò ØØ ´½¼¼ ¡ Ú Ö Ñ Òµ Ò ËÁËÚ ÖѺ Ñ º Â Ò Ñ Ö×Ø Ò Ö ÙÑ ÒØ Û Ö Ñ Ò Ó Ö Ú Ö Ö Ø Ò Þ Øº ¯ Ú Ì Á ÅÁÆ Å Ð ×Ø º Ñ ¹ Ø Ò ÙÒ Þ Ø ÓÐ Ò ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò ß ÒÞ Ð È Ü Ð¸ Ö Ò Ï ÖØ ÞÛ × Ò ÅÁÆ ÙÒ Å Ð Ø¸ ß Ò ÙÖ × Ò ØØ×Û ÖØ × Ö È Ü Ð¸ ß ËØ Ò Ö Û ÙÒ × Ö È Ü Ð¸ ß Ò Ó ×Ø Ò ÖÖ Ø Ò Ï ÖØ × Ö È Ü Ð ÙÒ ß ÛÓ × Ö Ï ÖØ ÖÖ Ø ÛÙÖ º ÐÐ× Å Ðظ Û Ö Å ¼¼¼ × ØÞغ ÙÖ Ö ÐØ Ñ Ò ¹ Ò Ò È Ü Ð¸ ÒÓÖÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ò¸ ÒÒ Ö Ï ÖØ ¿ ×Ø Ø ÙÖ Ò Ù×Ø Ò ¼¼¼ ¡ ¡ ¡ ¼¼¼³¸ Ö Ñ ÆÓÖÑ Ð ÐÐ Ò Ø Ò ÒÓÑÑ Ò Û Ö º ÐÐ× ÅÁÆ Ðظ Û Ö ÅÁÆ ¼ × ØÞغ ÐÐ× Ì Á Ðظ Û Ö Ò Ù×Ø Ø Ñ Î ÖÞ Ò × Ð × Òº ¯ Ú ÓÐ Ì Á Ø Ò Ð Ñ Ø Ò ÙÖ × Ò ØØ×Û ÖØ Ò ÔÖÓ ÃÓ¹ ÐÓÒÒ Ò Ì Á Ù׺ ÐÐ× Ì Á Ðظ Û Ö Ò Ù×Ø Ø Ð × Òº ¯ ×ØÓ Ì Á ÁÆ Ê ÁÌ ÅÁÆ Å Ø Ò Ì ÜعÀ ×ØÓ Ö ÑÑ ÚÓÒ Ø Ù׺ ËØ Ò Ö Û ÖØ × Ò Å ¾¼¼¼¸ ÅÁÆ ¼¸ ÁÆ Ê ÁÌ ¾¼¸ Ì Á ´Ò Ù×Ø Ñ Î ÖÞ Ò ×µº ¯ ÔÖÓ Ð ËÁË ½¸ ½ ¾¸ ¾ Ð ×Ø ÐÐ Ø Ò ¿¸ ¿ ººº ËÁ˶º Ñ Ò ÙÒ ÓÖ Ò Ø × Ò Ñ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ì Ð Ñ Ø Ò Ñ Òº ÒÒ Û Ö Ò Ö Ô Þ Ò Ø¸ Ö Ï ÖØ Ù× Ò Ø Ò Ö È Ü Ð ½¸ ½¸ ¾¸ ¾¸ ¿¸ ¿¸ººº Ò ÚÓÑ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ì Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò Ö×Ø ÐÐغ ¯ ÔÐÓØÔÖÓ Ð Ì Á½ Ì Á¾ ººº Ð ×Ø Ø Ò Ò ÙÒ ÓÖ Ò Ø × Ò Ñ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ö ÙÑ ÒØ Ñ Ø Ò Ñ Òº ÒÒ ÓÒÒ Ò ÓÐ Ò Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ß Ø ÍÆÃÌÁÇÆ ¬Ò ÖØ ÍÆÃÌÁÇÆ Ð× ¬Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´ Ù××× Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ñ Ø Ø Ê Ù× Û ÐØ ¿¼
 36. 36. Û Ö Òº ÙÖ ÐÐ ÙÒ Ò Ò Î Ö Ð Ò ´ × ÙÖ Ò Ù×¹ × Ð ××Ð Ù× Ù ×Ø Ò ¹Þ¸ ¹ ³ ×Ø Òµ Ù×× Ö Ü³ Û Ö Ò ËØ ÖØÛ ÖØ Ú ÖÐ Ò Øº Ò× Ð ×× Ò Û Ö Ò È Ö Ñ Ø Ö¸ ¬ØØ Ø Û Ö Ò ×ÓÐÐ Ò¸ Ù× Û Ðظ Ò Ñ Ö Æ Ñ Ò ÙÖ ÃÓÑÑ Ø × Ô Ö ÖØ Ò Ò Û Ö Òº ß ÃÇÄÇÆÆ ¸Ê ÁÀ ¸Î ʽ¸Î ʾ¸ººº Û ÐØ Ò ÈÜ Ð ÃÇÄÇÆÆ ¸Ê ÁÀ Ù× ÙÒ Ñ Ø Ò Ø Ñ Ø Ò Ò Ù Ò ËØ ÖØÛ ÖØ Ò Î Ê½¸Î ʾ¸ºººº Ï ÖØ ÓÒÒ Ò Ð ×× Ò Û Ö Ò¸ Ò Ñ × Ù Ö×ÔÖÙÒ Ò Û Ö Ò ¸¸¾¼ Ñ Ø Ò Ø Ñ ØÙ ÐÐ Ò È Ü Ð¸ ÛÓ ÒÙÖ Ö ËØ ÖØÛ ÖØ ÚÓÒ Î Ê½ Ò ÖØ Û Ö º Å Ø ÐÐ ÙÖ ÃÇÄÇÆÆ Ó Ö Ê ÁÀ Û Ö Ò Ò Ò Ë Ò Ðй ÑÓ Ù× × ÐØ Ø¸ ÛÓ ÃÓÐÓÒÒ ¸ ÞÛº Ê ÙÖ Ð Ù Ò Û Ö ´ Ðи ÐÐ ×Ø Ù ÑÓ Ð µº ÁÒ × Ñ Ë Ò ÐÐÑÓ Ù× × Ò ÓÐ Ò Ò Ò ÑÓ Ð £ ÆÌ Ê ×ÔÖ Ò Ø ÞÙÑ Ò ×Ø Ò È Ü Ð £ Πʽ¸Î ʾ¸ººº Û Ö ÓÐØ Ò Ø × Ñ ÈÜ Ð ÑØ Ò Ò Ù Ò ËØ ÖØÛ ÖØ Ò Î Ê½¸ Πʾ¸ºººº Ï ÖØ ÓÒÒ Ò Ù× Ð ×× Ò Û Ö Ò ´Þº º ¸¸Î Ê¿¸¸Î Ê µº £ Ô Ø ÞÙÑ Ð ØÞØ Ò È Ü Ð ÞÙÖÙ º ´ × ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ò Ø Ò Ò Ñ Í Ö Ò ÞÙÖ Ò ×Ø Ò ÃÓÐÓÒÒ Ðи Ðеº £ ÓÐ ÙØ ×Ó ÓÖØ ÐÐ È Ü Ð ÙÖ ¸ Ó Ò ÒÞÙ ÐØ Òº × ÒÒ¸ Û ÒÒ Ø× × Ð Ø ÓÒÚ Ö Ö Ò¸ × Ö Ð Ò Ù¹ ÖÒº £ Õ ×Ø Ø Ù× Ñ Ë Ò ÐÐÑÓ Ù× Ù׸ ÞÙÖÙ Ò Ò ÆÓÖ¹ Ñ ÐÑÓ Ù׺ È Ü ÐÔÓ× Ø ÓÒ Û Ö ÐØ Òº ß ÜÖ Ò ÅÁÆ Å × ØÞØ Ò Ö Ö Ö×Ø ÐÐÙÒ Ù Ò ¹ Ö ÅÁƺººÅ º ËØ Ò Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ ×Ø Ö Ù×× Ò Øظ Ö ÙÖ Ø Ò ¬Ò ÖØ Û Ö º ß ÝÖ Ò ÅÁÆ Å ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ ÜÖ Ò º ß Ü Ø ÅÁÆ Å ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ ÜÖ Ò ¸ Ð Ø Ö Ò Ö ×ظ Ö ÙÖ Ò Ø ÒÙØÞØ Û Ö º Ù×× Ö Ð Ð Ò ÈÙÒ Ø Û Ö Ò ÒÓÖ Öغ ß Ý Ø ÅÁÆ Å ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ Ü Øº ß × ÓÛ ÐÐ Þ Ø ÐÐ È Ü Ð Ð Þ Ø Òº ß × ÓÛ ÓÐ ÃÇÄÇÆÆ Þ Ø È Ü Ð Ö ÃÓÐÓÒÒ ÃÇÄÇÆÆ Ð ¹ Þ Ø Òº ß × ÓÛÖÓÛ Ê ÁÀ ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ × ÓÛ Óк ß ÜÐ Ð Ì Ì × ØÞØ Ü¹ × Ò × Ö ØÙÒ º ß ÝÐ Ð Ì Ì × ØÞØ Ý¹ × Ò × Ö ØÙÒ º ß Ô× Ì ÁÆ Å Ò Ö ÖØ Ò È˹ Ø Ñ Ø Ñ ØÙ ÐÐ × Ø Ö Ò ÈÐÓغ ¿½
 37. 37. ß Õ ×Ø Ø Ù× Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ù׺ Ø Ò Ö Ø× Û Ö Ò Ò Ö Ø ÓÙØÔÙغ ÒÙÔÐÓØ ×Ô Öغ ÙÖ ÜØÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ò ×Ø ØÖ ×ÙÐØ ´× Ò ×Ø Ò ÈÙÒ Øµ ÚÓÖ × Òº ¯ ØÖ ×ÙÐØ Æ Å Ð ×Ø ÓÙØÔÙغ ÒÙÔÐÓظ × ÚÓÒ ÔÐÓØÔÖÓ Ð Ò¹ Ö ÖØ ÛÙÖ ÙÒ ÜØÖ ÖØ Ø Ò Ù× Ò Ø׺ × ÛÖ Ò Ò Ð Ö Æ Å º Ñ × Ö Ò¸ ÛÓ ÙÖ ÙÒ Ò Ò ØÔ Ö Ñ Ø Ö Ö× ØÞØ Û Ö º ´Æ Å Ö ×ÙÐØ Ð× ÎÓÖ Ò×Ø ÐÐÙÒ ºµ ¯ × Ì Á ÇÊÅ Ä Û ÖØ Ø ÇÊÅ Ä ÙÖ Ò È Ü Ð Ù× ´Î Ä ×Ø Ø ÙÖ Ò Ï ÖØ × È Ü Ð× ÇÊÅ Ä ³Î Ä ½¼ Î Ä ¼³ Ø Ò Ï ÖØ Ù× Ì Á ÞÙÖÙ ¸ ÐÐ× Ö ½¼ ×ظ ×ÓÒ×Ø Û Ö ¼ ÞÙÖÙ Òµ ÙÒ × Ö Ø × Ö Ò × Ò Ì Á ÓÓ º Ñ º Á×Ø Ì Á Ò Ø Ò Ò Ù¹ Ø Ö Ø Ò Ñ ¸ Û Ö ÇÊÅ Ä ÙÖ Ø Ò Ì Á¶º Ñ Ù× ¹ Û ÖØ Øº Ö Ò ×× Û Ö Ò Ñ Ø Ò Ñ ÐÓ × Ò ÍÆ ³ Ú Ö ÒÙÔ Ø ÙÒ Ò Ì Á ÓÓ º Ñ × Ö Òº ÁÒ × Ñ ÐÐ ×ÓÐÐØ ÇÊÅ Ä ÒÙÖ Ï ÖØ ¼³ Ó Ö ½³ ÒÒ Ñ Òº ¯ Ñ × Ì Á½ Ì Á¾ ÇÊÅ Ä Ð ×Ø Ì Á½ ÙÒ Ì Á¾ Ò ÙÒ Û Ö¹ Ø Ø ÙÖ Ò È Ü Ð ÇÊÅ Ä Ù׸ Ò Ñ × ÁÄ ½ ÙÒ ÁÄ ¾ ÙÖ Ï ÖØ Ù× Ò Ò Ø Ò Ö× ØÞغ × Ö Ò× ÛÖ Ò Ì Á½ÓÙغ Ñ × Ö Òº ÒØ× Ù ÞÙÑ Î ÖÛ ÖØ Ò Ö Ù× ÚÓÒ × º ¯ ØÖ Ñ Ì Á ÖÞ Ù Ø Ò È ØØ ÖÒ ÙÖ Ò ÎÈ ½ ¸ × ÙÖ ÇÊÅ Ä Ò È Ü Ð Ò ÌÖ ÑÛ ÖØ Ù ÇÊŠĸ Ù× Û ÖØ Ø ÙÖ Ò Ï ÖØ Ò Ì Á × ØÞغ ÞÙ ÒØ ÐØ ÇÊÅ Ä Ò Ù× Ö٠Πĺ ¹ ×Ô Ð ØÖ Ñ Ð Ñº Ñ ³´Î Ä ½¿¼¼µ ¼ ³ × ØÞØ ÙÖ ÈÜ Ð ÑØ Ï ÖØ ½¿¼¼ Ò ÌÖ ÑÑÙÒ ÚÓÒ ¼¸ ÙÖ Ò Ö Ò Ò ÌÖ ÑÑÙÒ ÚÓÒ º × ÌÖ ÑÔÖÓ Ö ÑÑ Û Ö Ò Ì Áº × ×Ô Öغ × ÒÒ Ñ Ø ÐÓ Ô ØØ ÖÒ Ô Ì Áº × ¼ ×Ø ÖØ ¼ Ò ØÚÜ Ò Ò È Ø¹ Ø ÖÒ Ò Ö ØÓÖ Ð Ò ÙÒ Ù× Ù ÖØ Û Ö Òº ¯ Ö Ù Æ Ì Á½ Ì Á¾ ººº Ù ÖÒ ÑÑØ Æ¹Ø Ð Ù× Ì Á Ò Ì Á ºÓÙغ × ×Ø Ð Ö ÙÖ ÃÙÖÚ Ò¸ ÚÓÒ Ò Ñ Ø ÐÓ×Þ ÐÐÓ× ÓÔ Ù ÖÒÓÑÑ Ò ÛÙÖ Òº × ÒØ ÐØ Ò Ñ ÐÐ ¹ Ñ Ò Ò × Ö Ú Ð ÈÙÒ Ø ¸ × ÈÐÓØØ Ò ÙÒØ Ö ÍÑ×Ø Ò Ò Ö ×Ø × Ú ÖÐ Ò × Ñ Ò ÓÒÒ Òº ÃÓÑÑ ÒØ ÖÞ Ð Ò¸ Ñ Ø ÒÒ Ò¸ Û Ö Ò ÑÑ Ö Ù ÖÒÓÑÑ Òº ¯ Ò ÐÝ× ØÖ Ñ ÎÇÊÀ Ê Æ Ð ×Ø Ö Ð× Ö Ù¹ ÀÀ Ê ÌÊÁÅÅÍÆ Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ò Ò ÙÒ Ø Ò Ä ×Ø Ù׸ ÙÖ Ò È Ü Ð Ò Ï ÖØ Ù× ÎÇÊÀ ʸ Ò Ò Ò Ù× Æ ÀÀ Ê ÙÒ ¹ Ö ÒÞ × Ö Ò¸ Ú ÖØ ÙÖ Ò Ï ÖØ Ù× ÌÊÁÅÅÍÆ º Ù× ÒÒ Ñ Ø Ì Á Ò Ì Á ÙÑ Ð Ø Ø Û Ö Òº ¿¾
 38. 38. ¯ ØÖ Ñ ×ØÓ Ó«Ò Ø Ì Á Ø Ì Á¸ ÚÓÒ Ò ÐÝ× ØÖ Ñ ×Ø ÑÑ Ò ÑÙ×׺ × ×ØÓ Ö ÑÑ ÖØ Ø Ò¸ ØÖ ÒÒØ Ò Ö ÌÊÁÅÅÍÆ º º º Ñ Ò Ö ÐØ Ø À ×ØÓ Ö ÑÑ ¸ Û Ð× «¹ Ö ÒÞ Ù× ÎÇÊÀ Ê ÙÒ Æ ÀÀ Ê ÒØ ÐØ Òº ¯ ÓÒÚ ÓÒÚ ÖØ ÖØ Ò ØÚÜ Ì Á º Ñ ¹ Ø Ò× ÒÙÔÐÓØ Ñ ØÖ Ü¹ ÓÖÑ Ø ÙÒ × Ö Ø × Ò Ì Áº Ø º ×Ô Ð × ÛÙÖ Ò Ë Ö ÚÓÒ Ð ÖÒ Ù ÒÓÑÑ Ò¸ ÛÓ Ù ¹ Ò È Ü Ð ½¼¼¼ Ã Ð Ö ÖÔÙÐ× Ò ÛÙÖ Òº × × Ò Ò Ò Ð ÖÒ Ð ¼¼½º Ñ ¸ Ð ¼¼¾º Ñ ÙÒ Ð ¼¼¿º Ñ ×Ô Öغ ÒÒ ÒÒ Ñ Ø × Ð ³Î Ä ¾¼¼¼³ × Ð Ð ÓÓ º Ñ Ò Ö ÖØ Û Ö Ò¸ × ÙÖ Ò È Ü Ð¸ Ö Ò Ò Ò Ï ÖØ ¾¼¼¼ ÖÖ Ø Ø¸ Ò ½³ ÒØ Ðغ Ñ Ø × ÓÛÚ Ö Ñ Ò Ð Û Ö ÙÖ Ò È Ü Ð Ö ÙÖ × Ò ØØ×Û ÖØ ÙÒ Î Ö ÒÞ Ù× Ò Ö Ð ÖÒ Ö Ò Øº Ò× Ð ×× Ò ÒÒ Ñ Ø Ñ × Ð Ñº Ñ Ð ÓÓ º Ñ ³ ÁÄ ½¶ ÁÄ ¾³ × Ð Ð ÑÓÙغ Ñ Ò¹ Ö ÖØ Û Ö Ò¸ × ÒÙÖ ÙØ Ò³ È Ü Ð ÒØ Ðغ Å Ø Ú ½ Û Ö Ö ÙÖ ¹ × Ò ØØ Ù× Ò È Ü ÐÒ Ù× Ð ÑÓÙغ Ñ Ð Ø¸ Ö Ò Ï ÖØ ½ ×غ Å Ò Ö ÐØ ×Ó Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ Û ÓÑÓ Ò ÙØ Ò È Ü Ð Ö Ø Òº Å Ø × ÓÛ ÒÒ Ñ Ò × × Ö Ò × Ð ÑÓÙغ Ñ Ù ÒÞ Ò Ð ×¹ × Òº Ò Û Ø Ö × ×Ô Ð¸ Û ÌÖ ÑÑÙÒ ÙÖ Ù ÖØ Û Ö ¸ ×Ø Ñ Ò¹ Ò º½ Ù Ë Ø ÞÙ ¬Ò Òº ¿¿
 39. 39. ¿
 40. 40. à ÔØ Ð ¿ Å ××ÙÒ Ò À Ö Û Ö Ò ÐÐ Å ××ÙÒ Ò¸ Û ÖÒ Ö Ö Ø ÙÖ Ù ÖØ ¸ ÚÓÖ ×Ø ÐÐØ ÙÒ Ù×Û ÖØÙÒ Ò ÖÐ ÙØ Öغ ¿º½ Î Ö×Ø Ö Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò ÙÖ Ò ØÖ × Ù×Ð × Ô× ÑÙ×× Ò Ú Ö× Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ò ¹ Ð Ø Û Ö Òº ÙÒ ×Ø ÑÙ×× Ò Ò ËØÖÓÑÚ Ö×ÓÖ ÙÒ Ò Ù Ò Ñ ¹ Ò Ø Ò ÈÓØ ÒØ Ð ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº × × Ò Ù ÖÙÒ ÚÓÒ Å ××ÙÒ Ò Ò ÐØ Ö Ò ÈÖÓØÓØÝÔ Ò × ÓÒ ÙØ ÒÒØ ÙÒ ÛÙÖ Ò Ò × Ö Ö Ø ×Ó Ò ×Ø ÐÐظ Û Ò Ì ÐÐ ¿º½ ÞÙ× ÑÑ Ò ××غ Þ ÒÙÒ ÆÓÑ Ò Ð×Ô ÒÒÙÒ Î Î · º¼ Î Æ ¾º Î   ¼º¼ Î   ¾º½ ÎË   ¼º¼ Ì ÐÐ ¿º½ × × Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò Ï Ø Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò Û Ö Ò ÙÖ Ø ×Ô ÒÒÙÒ Ò ÚÓÖ ÒÓѹ Ñ Ò¸ ËØÖÓÑÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Ï Ö×Ø Ò Ñ Î Ö×Ø Ö Ö ´Ú к Ã Ô Ø Ð ¾º¿º½ ٠˺ ½ µ ×Ø ÑÑ Òº ÍÑ Ò­Ù×× Ö Ú Ö× Ò Ò Ò×Ø ÐÐÙÒ ×ÑÓ Ð Ø Ò ÞÙ ÙÒ¹ Ø Ö×Ù Ò¸ ÛÙÖ ÈÙÐ× ÓÖÑ Ñ Ù× Ò Ö ÞÛ Ø Ò Î Ö×Ø Ö Ö×ØÙ ¸ Ñ Ë Ô Ö¸ Ò Ò Ò Ö Å ×× ÖÓ×× Ò Ö Ø Ö × Öغ Ò Ð¹ ÙÒ ¿º½ ÞÙ× ÑÑ Ò ××Ø Ò ÃÖ Ø Ö Ò × Ò Ù×Ö Ò ¸ ÙÑ ÈÙÐ× ÓÖÑ ×Ý×Ø Ñ Ø × ÞÙ ÙÒØ Ö×Ù Òº Å ××ÙÒ Ö ÓÐ Ø Ñ Ø Ú Ö× Ò Ò Å Ø Ó Òº ¸ Ì ÙÒ ÓÒÒ¹ Ø Ò Ñ Ø Ò Å ×× ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò × Ø ÐÓ×Þ ÐÐÓ× ÓÔ× ×Ø ÑÑØ Û Ö Òº Ç   ÛÙÖ ÚÓÒ Ù × ØÞظ Ò Ò Ù Ö Å ××ÙÒ Ò Ù¹ ÛÒ ºÚÖ Ö Ø ØØ º Ò Ü Ø ×Ø ÑÑÙÒ × × È Ö Ñ Ø Ö× ¿
 41. 41. 250 200 150 Amplitude [mV] τ 100 CALP A T 50 0 O− −50 −100 −100 0 100 200 300 400 500 600 700 Zeit [ns] ÄÈ ÑÎ Ã Ð Ö ÖÔÙÐ× Ó ÑÎ ÈÙÐ× ÑÔÐ ØÙ Ì Ò× ÈÙÐ× Ö Ø ¼± Å Ü ÑÙÑ Ò× Ò×Ø ×Þ Ø ´ÚÓÒ ½¼± Ù ¼±µ Ç  ± ÍÒØ Ö× Û Ò Ö Ò ÈÖÓÞ ÒØ ÚÓÒ Ð ÙÒ ¿º½ Ö Ø Ö × ÖÙÒ × Ö Ø Ö Ò ×Ø Ò Ø ÒÓØ ¸ Ö Ò Ò Ö Ø Ò Ò­Ù×× Ù × ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ò × Î Ö×Ø Ö Ö× Øº × ÒÙ Ø ÞÙ Û ×× Ò¸ Ó Ò Ì Ò ÒÞ ÞÙÑ Ë Û Ò Ò ÚÓÖ Ò Ò ×Ø Ó Ö Ò Øº ÙÒ ×Ø ÛÙÖ ÙÒØ Ö×٠ظ ÒÛ Û Ø Ò×Ø ÐÐÑÓ Ð Ø Ò ÚÓÒ¹ ÒÒ Ö Ò Òº Ù× Ñ Ë Ñ × Î Ö×Ø Ö Ö× ×Ø Ö× ØÐ ¸ ×× × ÚÓÖ ÐÐ Ñ Î ¿ ÙÒ Î ´Ëµ Ò­Ù×× Ò Û Ö Ò¸ ÒÒ × ×Ø Á Á¿ · Á½ ´ÁÜ ×Ø Ö ËØÖÓѸ Ö ÙÖ Ò ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÅÜ ­ ××صº ËÓ Ð Á¿ ÞÙ ÖÓ×× Û Ö ¸ ­ ××Ø ÞÙ Û Ò Ó Ö Ö Ò ËØÖÓÑ ÙÖ Ò Ò Ò ×ØÖ Ò× ×ØÓÖ¸ ÛÓÖ Ù Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ù ÓÖØ ÞÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Òº × Þ Ø × ¸ ×× × Ö×Ø ÒÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø × Û Ö ¸ Û ÒÒ Á Ó Ö Á Ë ×Ó Ð Ò ×ظ ×× Ö Î Ö×Ø Ö Ö ×ÓÛ ×Ó Ò Ø ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Øº Å Ø Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò ÚÓÒ Î Î Ë ½ ½ Î Ô ×× ÖØ × Ö×ظ Û ÒÒ Î ¿ ¾ ¾ Î ×غ ÒÓÖÑ Ð ÖÛ × Î ¿ ¾ ß¾ Î ×ظ ØÖ ØØ × × ÈÖÓ Ð Ñ Ð×Ó Ò Ø Ùº ÙÖ Ò ÓÔØ Ñ Ð ÈÙÐ× ÓÖÑ ×ÓÐÐØ Î ¿ ÑÓ Ð ×Ø Ò ¾ Î × Òº Ï Ö Î ¿ Ó Ö Ò ×Ø ÐÐظ Û Ö Ò×Ø ×­ Ò Ú Ð Ð Ò × Ñ Ö¸ Ø Ö Ò Ï ÖØ Ò Ð Ø Î Ö×Ø Ö ÙÒ º ÏÖ Ò ËØÖÓÑ Á ÙÒ Á Ë × Ö Ó Ñ Ø ´ ÐÐ× Î · Î Ë ¿ Î ×ص¸ ÒÒØ Ö Î Ö×Ø Ö Ö × ÓÒ ÞÙ × Û Ò Ò¸ Û ÒÒ Î ¿ ¾ Î ×غ × Ë Û Ò ÙÒ ÓÒÒØ × Ö Ò Ø Ö Ð ÖØ Û Ö Òº ¿

×