اصلی

733 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

اصلی

 1. 1. ‫مقدمه‬ ‫بحث از واقعة شگفت انگیز و محیرالعقول معراج پیامبر اعظم صلی ا علیه و آله از‬ ‫جمله مباحسث جنجال برانگیزی بسه شمار می‌ایسد کسه از دیرباز تاکنون، بر سسر زبان و قلم‬ ‫جریان داشته است. برخی از اندیشمندان و مفسران به فراخور بضاعت و توان علمی‬ ‫خود، در ای سن زمین سه مطالب سی را ب سه رشت سة تحری سر درآورده و دیدگاه‌های خود را مطرح‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سساخته‌اند. در ایسن مجال در پسی ارائه تحلیلی کوتاه از دو بُسعد عقسل و وحسی، و گذری بر‬ ‫آثار تربیتسسی پدیدة معراج اسسست. علت اعجاب برانگیسسز بودن پدیدة معراج، جسسسمانیت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫عروج پیامبر صلی ا علیه و آله به عوالم دیگر است. شکی نیست که اگر این واقعة‬ ‫تاریخی و سیر آسمانی، مربوط به روح پیامبر یا صرفا مربوط به عالم رؤیا باشد، برای‬ ‫هیچ شخصی تعجب برانگیز نیست و هیچ کسی در مقام انکار آن بر نخواهد خاست و‬ ‫در حقیقت نقطة افتخار‌آمیزی برای مقام شامخ پیامبر خاتم قلمداد نخواهد شد. از این‬ ‫رو، تمام اهتمام در این نوشتار کوتاه، بر اثبات معراج آسمانی آن حضرت با هردو بعد‬ ‫جسسم خاکسی و روح ملکوتسی اوسست کسه در دیدگاه دانشمندان اسسلمی، حقیقتسی قابسل‬ ‫قبول و اثبات برای دیگران است، و در طول تاریخ اسلم نیز پیوسته مورد تحلیل برخی‬ ‫از اندیشمندان اسلمی قرار گرفته است.‬ ‫توجیهات عقلنی معراج‬ ‫در آغاز سخن، شایسته است به بررسی جایگاه عقلی این حادثة عظیم تاریخی- قبل‬ ‫از اسستناد بسه قرآن و احادیسث- و تحلیسل عقلنیست بپردازیسم. در نگاه نخسست، عقسل آدمسی‬ ‫غیر قابل باور می‌داند که روح انسان با بدن خاکی او در همة شرایط همگام باشد و‬ ‫او را در هم سه ج سا همراه سی نمای سد. آنچ سه مس سلّم و قاب سل درک اس ست، همان مقدار از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سس‬ ‫همراهسی عادی‌ اسست کسه در عموم انسسان‌ها قابسل اتفاق می‌باشسد؛ هماننسد همراهسی‬ ‫1‬
 2. 2. ‫روح و بدن و پیمودن مراتب مختلف هستی در عالم رؤیا یا همراهی این دو در مسائل‬ ‫روزمرّة زندگسی و کارهای عادی کسه بسه وسسیله جسسم انسسان و بسا نظارت و تدبیسر روح‬ ‫انجام می‌پذیرد. اما تبعیت جسم خاکی از روح در غیر از محدودة دنیا، امری نامعهود و‬ ‫نامأنوس است و نمی‌توان با قواعد ظاهری و فهم عمومی بشر به سادگی به ادراک‬ ‫آن دسست یازیسد. بسا ایسن همسه، از آنجسا کسه مسا ایسن مطلب را امری مسسلّم و قابسل تحقّسق‬ ‫می‌دانیم، جا دارد چند توجیه عقلنی را برای آن بیان نماییم.‬ ‫توجیه نخست‬ ‫برخسی از فلسسفة بزرگ اسسلمی بر ایسن باورنسد کسه جسسمانیت معراج باشکوه پیامسبر‬ ‫اعظم صلی ا علیه و آله بدین‌سان قابل توجیه می‌باشد که تبعیت بدن از احکام روح‬ ‫در همة انسان‌ها، برابر نیست؛ در برخی از افراد عادی، روح متوجه به امری است که‬ ‫ایجاد آن را مطالبه می‌نماید، اما بدن آنها به نافرمانی از روح می‌پردازد و به احکام آن‬ ‫تمکیسن نمی‌نمابسد. ایسن قانون در خصسوص بدن مبارک پیامسبراعظم صسلی ا علیسه و آله‬ ‫صسادق نیسست و دربارة ایشان، موضوع کامل ً برعکسس اسست. دلیسل آنان بر ایسن مدعسا،‬ ‫این است که جسم مبارک پیامبر صلی ا علیه و آله در نهایت لطافت است و همانند‬ ‫آن را در اجس سام دیگ سر نمی‌توان یاف ست و بن سا بر قاعدة »اشتراک معنوی وجود« کسه از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫قواعد مهم عقلی به شمار می‌اید، افق هر بدنی از حیث مرتبة وجود، مرتبط و متصل‬ ‫بسسه افسسق وجودی روح اسسست و تناسسسب مسسستقیمی میان جسسسم و روح یسسک انسسسان‬ ‫حکمفرماسست. ایسن قاعده در باره پیامسبر صسلی ا علیسه و آله در بالتریسن و کامل‌تریسن‬ ‫حسد قابسل تطبیسق اسست؛ زیرا روح بلنسد ایشان بسه سسبب بال بودن و تسسلّط کاملش بر بدن‬ ‫خود، باعث عروج جسم به ملکوت و آسمان‌ها شد.‬ ‫استاد سید ابوالحسن رفیعی قزوینی در جای دیگر می‌گوید: چون رسول اعظم صلی‬ ‫ا علی سه و آله ب سه مقام محبوبی ست کام سل و مرتب سة »قرب الفرای سض« در درگاه خداونسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫دست یازیده است و در حقیقت از مرتبة محبّ بودن به محبوبیت رسیده است، بسیار به‬ ‫جسا بود کسه از یسک سسو خداونسد متعال، محبوب خود را بسه منزلگاه خود، یعنسی بسه عوالم‬ ‫هستی که ملک واقعی اوست، دعوت کند و از سوی دیگر چنین دعوتی نیز اقتضا دارد‬ ‫که مدعوّ این میهمانی باشکوه، قادر و محیط بر پیمودن تمام آن عوالم باشد.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫بی نهایت بودن ماده در فلسفه و فیزیک‬ ‫ماده دو اصطلح عمده و اصلي دارد که از آنها اصطلحات ديگري نيز براي ماده‬ ‫ساخته شده است. اصطلح ماده در فلسفه به معني جوهري است که قابل همه صور‬ ‫جسماني است. اين جوهر، حقيقتي عقلي است و با حس قابل درک نيست. حقيقت‬ ‫اين ماده قابليت صرف بودن است که هيچ فعليتي جز همين قابل صرف بودن ندارد.‬ ‫از اين ماده به ماده اولي، هيولي اولي، قوه محضه، قوه نامتعيّن و قوه جوهري نيز‬ ‫تعبير مي شود. حکماي اسلمي معتقد که ماده به اين معني يکي بيش نيست ؛ يعني‬ ‫ماده اولي واحد شخصي بوده از حيث زماني نيز قديم زماني است. يعني زماني نبود‬ ‫که ماده اولي نباشد در عين حال ماده اولي حادث ذاتي و معلول است.‬ ‫.‬ ‫اصطلح دوم ماده همان است که در علم فيزيک مطرح است و مرادف است با نوع‬ ‫جسماني در فلسفه؛ ذره مادي بنيادي که فيزيکدان ها به دنبال کشف آن هستند در‬ ‫اصطلح فلسفه »جوهر فرد« گفته مي شود که اگر اولين نوع جسماني است. البته‬ ‫هنوز علم فيزيک موفق به کشف اين ذره نشده است .بنيادي ترين ذره اي که تا به‬ ‫حال کشف شده » کوارک « است . بنابراين ماده فيزيک ، معادل با جسم در فلسفه‬ ‫نيست بلکه مرادف با نوع جسماني است ؛ چون از نظر فلسفه جسم ، هم امري‬ ‫عقلي و غيرحسّي است هم مثل ماده اولي واحد شخصي است. بنابراين ماده‬ ‫فيزيکي چه به معني انواع جسماني و چه به معني ذره بنيادين - که ممکن است‬ ‫همان »کوارک « يا ذره اي کوچکتر از آن باشد - مي تواند کثير باشد. اما سؤال اين‬ ‫است که آيا مي تواند بي نهايت باشد؟‬ ‫.‬ ‫3‬
 4. 4. ‫اکثر فيزيکدان ها ي امروزي در سايه نظريه» نسبيّت عامّ « و مدل کيهاني‬ ‫»انفجاربزرگ «معتقدند که عالم ماده، محدود است و نمي تواند ابعاد بي نهايت‬ ‫داشته باشد؛ و روشن است که در ابعاد محدود وجود بي نهايت ذره محال است.‬ ‫نسبت عام مدعي است که فضا در اثر جرم انحنا پيدا مي کند ؛ فضاي سه بعدي اگر‬ ‫انحنا پيدا کند چهار بعدي مي شود ؛ بنابراين فضاي کل عالم ماده در اثر ماده عالم‬ ‫داراي انحنا است ، نظير يک سطح الستيک که اگر وزنه اي روي آن قرار گيرد، در آن‬ ‫فرد رفتگي ايجاد مي کند . اگر کلمه »نسبت عام« را در اينترنت جستجو بفرماييد‬ ‫تصاويري از انحناء فضا را مي توانيد به دست آوريد ؛ از طرف ديگر مدل کيهاني‬ ‫انفجار بزرگ مدعي است که عالم ماده از يک نقطه و با يک انفجار فوق عظيم پديد‬ ‫آمده است ادوين هابل در سال 4291 تا 9291 م با اندازه گيريهاي دقيق نشان داد که‬ ‫ستارگان و کهکشان ها در حال دور شدن از همديگرند. گويي همه کهکشان ها روزي‬ ‫در يک نقطه جمع بودند و با يک انفجار عظيم مثل ترکش هاي يک بمب که در هوا‬ ‫منفجر شده است در حال دور شد از آن نقطه هستند. لذا فيزيکدان ها مدعي شدند‬ ‫که روزي تمام ماده عالم در يک نقطه متمرکز بوده است که از آن نقطه تعبير مي‬ ‫شود به »گوي آتشين نخسيتن« خود همين مدل انفجار بزرگ به تنهايي بي نهايت بوده‬ ‫ابعاد عالم را نفي مي کند. چون عالم از يک نقطه شروع شده و در حال انبساط‬ ‫است پس اندازه آن نمي تواند بي نهايت باشد چون در آن صورت در عرض بي نهايت‬ ‫سال بايد کهکشان ها آن قدر از هم دور مي شدند که ناپديد مي شدند در حالي که‬ ‫بسياري از کهکشان ها براي ما قابل مشاهده اند. و نسبت عام ادعا مي کند که اگر‬ ‫4‬
 5. 5. ‫چکالي متوسط عالم ماده بيشتر از 5 ضرب در 01 به توان )72-( کيلوگرم بر متر‬ ‫مکعب باشد انحناء عالم ماده به قدري خواهد بود که عالم ماده روزي در خود فرو‬ ‫خواهد ريخت و جاذبه مواد عالم آن را به نقطه آغازين باز خواهد گرداند؛ ولي اگر‬ ‫چگالي عالم کمتر از اين مقدار باشد انبساط آن ابدي خواهد بود. اگر ذرات عالم ماده‬ ‫بي نهايت يا نزديک به بي نهايت ) بي نهايت حدّي (بود آلن بايد عالم در خود فرو مي‬ ‫ريخت و اساسا گوي نخستين نبايد منفجر مي شد. بنابراين طبق نظريات مورد قبول‬ ‫فيزيکدانان امروزي ذرات عالم و ابعاد آن محدود است.‬ ‫.‬ ‫اما در بين فيزيکدان ها افراد نه چندان معروفي هم وجود دارند که نظريه انفجار‬ ‫بزرگ يا نسبيت عام را نمي پذيرند و مدل هاي ديگري براي عالم ارائه مي دهند که‬ ‫طبق برخي از آنها ممکن است بتوان از بي نهايت بودن ابعاد جهان و به تبع آن از بي‬ ‫نهايت بودن ذرات جهان دفاع کرد.‬ ‫اما به نظر مي رسد که از نظر فلسفي هر دو سوي مساله را به نوعي بتوان اثبات‬ ‫کرد يعني هم محدود بودن ابعاد جهان و تعداد ذرات آن را هم بي نهايت بودن انواع‬ ‫جسماني را .‬ ‫در حکمت متعاليه اثبات مي کنند که عالم ماده داراي وحدت شخصي است؛ يعني کل‬ ‫عالم ماده يک پيکر واحد است و بين تمام اجزاء آن ربط وجودي حاکم است از اين‬ ‫رو وجود خلء حقيقي را هم انکار مي کنند که امروزه علم فيزيک هم آن را تأييد مي‬ ‫کند و عالم را سراسر پر از انرژي و نيرو مي داند ؛ و لزمه ي واحد شخصي بودن، در‬ ‫موجود مرکب از اجزاء محدود بودن اجزاء است؛ چون تشخّص فرع بر تعيّن است و‬ ‫5‬
 6. 6. ‫تعيّن موجود ماهوي به حدّ ماهوي آن است و يکي از حدود ماهيّات مادّي کميّت است‬ ‫؛و يکي از اقسام کمّ، عدد است. لذا تا موجود مادي تعيّن عددي نداشته باشد‬ ‫تشخّص پيدا نمي کند. به همين علت وجود انسان يا درختي که بي نهايت جزء داشته‬ ‫باشد محال است؛ کما اينکه وجود انساني به طول بي نهايت هم محال است. در مورد‬ ‫عالم ماده نيز همينطور است. بنابراين عالم ماده در هر لحظه محدود به اندازه است.‬ ‫.‬ ‫از طرفي در حکمت متعاليه اثبات مي شود که ماده اولي قديم زماني است، لذا از بي‬ ‫نهايت سال پيش عالم ماده بوده است و تا بي نهايت سال بعد هم خواهد. بنابراين‬ ‫اگر مدل انفجار بزرگ درست باشد پس قبل از انفجار بزرگ نيز عالمي ديگر بوده‬ ‫است و قبل از آن نيز عالمي ديگر تا بي نهايت و بعد از تخريب بزرگ و متمرکز شدن‬ ‫مواد عالم در يک نقطه نيز دوباره عالمي نو از مواد عالم پديد مي آيد و اين روند تا‬ ‫بي نهايت سال ادامه مي يابد و در هر عالمي ميلياردها نوع جسماني و افراد آنها پديد‬ ‫مي آيند که در فلسفه آنها را »حوادث زماني« گويند بنابراين در گذشته، بي نهايت‬ ‫حوادث زماني و موجودات جسماني وجود داشته اند ، در آينده نيز بي نهايت موجود‬ ‫جسماني پديد خواهند آمد. اما لزمه اين امر آن نيست که ذرات بنيادين عالم ماده هم‬ ‫بي نهايت باشد.‬ ‫.‬ ‫البته مطلبي هم در حکمت متعاليه مطرح است که ممکن است از آن بر احتمال وجود‬ ‫بي نهايت عالم استدلل شود آن مطلب اين است که ماده اولي قابليت صرف است و‬ ‫مي تواند هر صورتي را بپذيرد. اولين صورتي که ماده در عالم ما پذيرفته است،‬ ‫صورت جسماني است اما از کجا معلوم که ماده، صور ديگري غير از صورت جسماني‬ ‫6‬
 7. 7. ‫را هم نپذيرد. صوري که از حواس ما پوشيده است. مثل ممکن است غير از صورت‬ ‫جسماني که سه بعدي است صور ديگري مثل صورت چهار بعدي، پنج بعدي و صورت‬ ‫‪n‬بعدي هم وجود داشته باشد ؛ که در صورت وجود داشتن از ديده ي ما پنهان خواهند‬ ‫بود؛ چون موجود چهار بعدي اگر در عالم سه بعدي حاضر شود تنها سه بعد آن ديده‬ ‫خواهد شد و به عبارت ديگر ما سايه آن را خواهيم ديد ولي گمان خواهيم کرد که آن‬ ‫يک موجود سه بعدي است. لذا مي توان فرضيه ي وجود بي نهايت عالم را مطرح‬ ‫کرد. امروزه در فيزيک نوين نيز فرضيه ي عالم 01 بعدي مطرح است که مدعي است‬ ‫عالم چهار بعدي ما ) 3 بعد فضايي + بعد زمان ( يک دو قلوي 6 بعدي هم دارد.‬ ‫لکن اين فرضيه نيز نمي تواند وجود بي نهايت ذره بنيادي را ثابت کند چون دليلي که‬ ‫فلسفه بر محدوديت عالم ماده اقامه کردند شامل کل عالم ماده است نه فقط عالم‬ ‫اجسام. اگر تعداد زيادي عالم ماده هم موجود باشد، باز همه ي آنها در مادي بودن‬ ‫مشترکند و تفاوت آنها فقط در صورت خواهد بود و وحدت شخصي که فلسفه مدعي‬ ‫آن هستند وحدت شخصي عالم ماده است لذا طبق اين نظريه تمام اين عوالم‬ ‫فرضي اجزاء يک پيکر واحد خواهند بود.بنابراين از نظر فلسفي ابعاد عالم ماده و‬ ‫مقدار ذرات آن محدود است ؛ ولي انواع جسماني و حوادث زماني بي نهايتند.‬ ‫پاسخ انیشتین به نظریه ملصدرا درمورد معراج جسمانی‬ ‫پیامبر اکرم‬ ‫7‬
 8. 8. ‫در اینجا اینشتین مطالعات قرآنی خود را اینگونه در پاسخ فیلسوف ایرانی)مل صدرا(‬ ‫مذکور می آورد:‬ ‫...تو گفتارهایquot; قرآنquot; را نیز زیر پا نهاده ای! مگر داستان مرغان وابراهیم در قرآن‬ ‫نیامده است؟ و باز آن همه آیات دیگر که صراحت دارند در: زنده شدن همین جسم‬ ‫دنیائی فیزیکی...درآن عالم. که جناب آقای بروجردی در جوابیه ی نامه ی ))ایکس -‬ ‫41(( }...می گویند...{: اعتقاد به معاد جسمانی –‬ ‫لزمه)= ضروری( دین اسلم و صریح آیات قرآن است. من)= اینشتین( نیز همین‬ ‫عقیده را دارم...quot;.‬ ‫آنگاه اضافه نمودم که:quot; اگر ملصدرا }.........دقتی داشت - در می یافت که در بحث{‬ ‫معراج جسمانی پیامبراسلم که صریح قرآن مقدس است ازاین قانون بهره برداری‬ ‫کند وبگوید شاید جسم شریف آن بزرگوار)=پیامبر-ص( بر اثر سرعت بسیار- مبدل‬ ‫به))نور و انرژی(( شده و بتواند براحتی از شیشه و هر مانع دیگری عبور کندquot;.‬ ‫آری - جواب نامه را توسط همان شخص )ناشناسی که نامه را داده بود( در آن مکان‬ ‫برای }...فیلسوف...{ فرستادم.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫نظرانیشتین در مورد معراج جسمانی‬ ‫اینشتین)فوت 5591 م( در رساله ی پایانی عمر خود با عنوان: quot;دی ارکلرونگquot; ‪Die‬‬ ‫4591 – ‪ Erklaquot;rung - von: Albert Einstein‬یعنی:quot;بیانیهquot; که در سال 4591 آن را‬ ‫در امریکا و به آلمانی نوشته است - اسلم را بر تمامی ادیان جهان ترجیح‬ ‫میدهد و آن را کاملترین ومعقولترین دین می داند. .‬ ‫این رساله در حقیقت همان نامه نگاری محرمانه ی اینشتین با آیت ا العظمی‬ ‫بروجردی )فوت 0431ش =1691م( است که توسط مترجمین برگزیده شاه ایران‬ ‫محرمانه صورت پذیرفته است اینشتین در این رساله quot;نظریه نسبیتquot; خود را با آیاتی از‬ ‫قرآن کریم و احادیثی از )نهج البلغه( وبیش از همه )بحارالنوار( علمه مجلسی )که‬ ‫از عربی به انگلیسی توسط حمید رضا پهلوی )فوت 1731ش( و.. .ترجمه وتحت نظر‬ ‫آیت ا بروجردی شرح می شده( تطبیق داده و نوشته که هیچ جا در هیچ‬ ‫9‬
 10. 10. ‫مذهبی چنین احادیث پر مغزی یافت نمیشود وتنها این مذهب‬ ‫شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه ی پیچیده quot;نسبیتquot; را‬ ‫ارائه داده ولی اکثر دانشمندان نفهمیده اند.‬ ‫از آنجمله حدیثی است که علمه ی مجلسی در مورد معراج جسمانی رسول‬ ‫.‬ ‫اکرم)ص( نقل میکند که: هنگام برخاستن از زمین دامن یا پای مبارک پیامبر به ظرف‬ ‫آبی میخورد و آن ظرف واژگون میشود.اما پس از اینکه پیامبر اکرم)ص( از معراج‬ ‫جسمانی باز میگردند مشاهده میکنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب آن‬ ‫ظرف در حال ریختن روی زمین است ...اینشتین این حدیث را از گرانبهاترین بیانات‬ ‫علمی پیشوایان شیعه در زمینه ی quot;نسبیت زمانquot; دانسته و شرح فیزیکی مفصلی بر آن‬ ‫مینویسد...همچنین اینشتین در این رساله quot;معاد جسمانیquot; را از راه فیزیکی اثبات‬ ‫میکند)علوه بر قانون سوم نیوتون=عمل وعکس العمل(. او فرمول ریاضی معاد‬ ‫جسمانی را عکس فرمول معروف quot;نسبیت ماده و انرژیquot; میداند:‬ ‫.‬ ‫2‪M=E:C2<<E=M.C‬‬ ‫یعنی اگر حتی بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوباره عیناquot; به ماده تبدیل شده و‬ ‫زنده خواهد شد. او همچنین در همین رساله عقیده ی به quot;وحدت وجودquot; را از‬ ‫خرافات های شایع شده توسط مل صدرا تلقی کرده و آن را از دیدگاه quot;فیزیک‬ ‫کلسیکquot; و quot;فیزیک نسبیتیquot; به شدت مورد حمله قرار می دهد ...بطور خلصه: او‬ ‫میگوید: هر موجودی دارای حیطه و مرز فیزیکی خاص خود است)حیز وجودی( که‬ ‫امکان ندارد با موجود یا وجود دیگری اتحاد یا وحدت داشته یا بیابد...در رابطه با‬ ‫01‬
 11. 11. ‫quot;عقلquot; نیز با کمال شگفتی - انیشتین نظریه ی اخباریون شیعه را ) که‬ ‫عقل را نسبی میدانند و در حریم شرع و دین آن را بکار نمیبرند(‬ ‫صحیح دانسته و میگوید: حق با اخباری های شماست وهنوز زود‬ ‫است که مردم این را بفهمند.‬ ‫در ادامه نیز فرمول ریاضی خاصی برای quot;عقل نظری بشرquot; ارائه داده و quot;نسبیتquot; آن‬ ‫.‬ ‫را اثبات میکند... اینشتین در این کتاب همواره از آیت ا بروجردی با احترام و به‬ ‫لفظquot;بروجردی بزرگquot; یاد کرده و از شادروان پروفسور حسابی نیز بارها با‬ ‫لفظquot;حسابی عزیزquot; یاد کرده است.‬ ‫ادامه بحث اینشتین پیرامون اینکه quot;عقلquot; فقط ابزار شناخت مذهب حق است و نه‬ ‫منبع احکام مذهب/ چون به گفته ی او راه رسیدن به دین و مذهب حق راهی است‬ ‫quot;فیزیکیquot; و قابلquot;تجربهquot; اما راه رسیدن به احکام و مسائل یک دین و مذهب راهی‬ ‫است quot;مستسافسیسزیکیquot; و quot;غیر قابل تجربهquot; که احتمال خطا در آن خیلی قوی است. این‬ ‫همان نظرquot;اخباریهاquot; میباشد( : … بارها نیز گفته ام که من)اینشتین( تنها توانستم از‬ ‫3% نیروی مغز خودم بهره ور شوم !و با وجود این همه اکتشافات)من(در مباحث‬ ‫پیچیده ی فیزیک نظری/ جرئت ندارم که در مورد دستورهای)احکام( شریعت اسلم‬ ‫به عقل خودم اعتماد کنم/ چون:١( هنوز ٧٩% از فکر من بکار گرفته نشده/ و چیزی‬ ‫که اکنون ٣% از تعقل )من( گمان میکند آن را فهمیده/ شاید اگر افزوده شود تا به‬ ‫٠٠١% - که تعقل معصومان و پیامبران است - برسد/ نه تنها آن)چیزی را که عقل من‬ ‫گمان میکرد فهمیده( رد کند/ بلکه شاید)آن ٧٩%( مطالبی را بفهمد که ماوراء قدرت‬ ‫11‬
 12. 12. ‫تصور این ٣% باشد و به این )تعقل( بخندد!!! پس عقلی که هنوز دوران طفولیت‬ ‫خود را نیز نگذرانده هرگز به کار استخراج دستورهای)احکام( حساس دین و شریعت‬ ‫مردم نخواهد آمد. و شاید اکنون خیلی از واقعیت ها )نیز( برای این عقل ضعیف)سه‬ ‫درصدی( خنده آور باشد!!!‬ ‫موضعگیری اینشتین در قبال فلسفه و فلسفه‬ ‫من همچنین با بافته های فلسفی در مباحث فیزیک نظری نیز مخالف بوده و هستم و‬ ‫بارها تاکید کرده ام که quot;فقط از راه تجربه و استدلل مستحکم ریاضی میتوان در‬ ‫فیزیک نظری ارائه ی نظریه کردquot; و گرنه ما هم چون ملصدرا خواهیم شد که‬ ‫quot;افلکquot; را از جنس quot;شیشهquot; می پنداشته !!! بعقیده من )اینشتین( درک ما از نظم‬ ‫عجیبی که بشکلی بی نهایت در این عالم خلقت پی ریزی شده هرگز انتها پذیر هم‬ ‫نخواهد بود. و هرچه دانش ما فزونی یابد درک ما از دقایق طبیعت نیز بیشتر و هم‬ ‫ظرافت مندانه تر خواهد شد. بنظر منquot;فیزیک نظریquot;عبارت است از: تضارب ذهن‬ ‫انسان در تجربه های حسی ملموس/ تا نتیجه ی صحیح بدست آیدquot; و من)اینشتین( در‬ ‫». ‪reflection‬‬ ‫امریکا این فرمول را quot;بنیاد فیزیک نظریquot; اعلم کرده ام‬ ‫‪« experiences = acquaintance‬‬ ‫)تفکر ضرب در تجربیات مساوی است با: شناخت (. و به اختصار} ‪ :{ R . E = A‬و‬ ‫بعقیده من/ فکر و تعقل محض/ محرک ذهن انسان است بسوی درک هر واقعیت.‬ ‫فکر و تعقلی که با اندک تلش می تواند قوانین پیچیده و دور از هر خیال بافی را -‬ ‫21‬
 13. 13. ‫که خداوند / این مهندس فیزیکی عالم خلقت / آنها را برهرجزء آن)عالم خلقت( حاکم‬ ‫و جاری ساخته است بفهمد و برای آنها quot;فرمول های ریاضی قابل آزمایشquot;ارائه دهد/‬ ‫یقیناquot;)این فکر و تعقل که این قدرت را دارد( هر تحقیق دیگری نیز در این عالم‬ ‫فیزیکی )نه در عالم متافیزیکی( می تواند انجام دهد. پس: quot;دین و مذهب نیز- که‬ ‫توسط پیامبران دارای جسم)فیزیکی( ابلغ می شوند با تعقل سالم/ قابل تحقیق‬ ‫هستند و وجدان هرعاقلی محرک وی بسوی تحقیق در مورد مذهب است. حضرت‬ ‫عالی)آقای بروجردی( در جواب نامهquot;ایکس ٤١quot;بیان نمودید که:quot;در روایت های مذهب‬ ‫شیعه/ تفکر در مورد ذات خداوند و نیز صفات او و کلquot;در هرچیزی که مختص خداوند‬ ‫است ممنوع )حرام(است ... بلی/ در روایت های ما )شیعیان( ترغیب شده که: در مورد‬ ‫خلقت و آثار نظم و طبیعت مخلوق خدا تفکر و اندیشه کنیدquot;. پس من )اینشتین( نیز‬ ‫مبتنی بر فرمایش شما ازquot; فلسفه ی به اصطلح: اسلمیquot;نفرت دارم و از همان‬ ‫نوجوانی هم )از فلسفه( متنفر بودم و آن را دروغ پردازی و خیال بافی شیادانی می‬ ‫دانستم که میخواهند با عقلquot;محدودquot;بشری/ خدا و صفاتquot;نامحدودquot; وی را مورد‬ ‫بررسی قرار دهند. و این حماقت محض است!!! ... آنها )فلسفه( مطرود دنیای امروز‬ ‫هستند. حدیث ٧ از باب quot;نهی از کلم و تفکر درخداquot;- اصول کافی/ شیخ کلینی- کتاب‬ ‫توحید- ٠١حدیث در این رابطه در این باب + ٢١ حدیث در بابquot;نهی از وصف خداquot; و ...‬ ‫نیز شیخ صدوق در این رابطه ٥٣ حدیث در باب ٧٦ )پایان( کتابquot;توحیدquot;وحدیث ٣ باب‬ ‫٠٦ را میآورد.‬ ‫31‬
 14. 14. ‫اتساع زمانی‬ ‫”اتساع زماني: معجزه ي قرآن“‬ ‫بسيار عجيب است كه مسلمانان از معادله ي ديگري استفاده مي كنند تا اين مطلب را‬ ‫آشكار نمايند كه فرشتگان به سرعت نور شتاب مي گيرند.‬ ‫.‬ ‫قرآن آنها در يك آيه بيان مي كند كه ظاهرا زمان براي فرشتگان با سرعت ثابت از‬ ‫براي انسانها كمتر مي گذرد.‬ ‫.‬ ‫كه اين مطلب با نسبيت خاص اينشتين صدق مي كند كه در آن نيز در سرعتهاي بال‬ ‫زمان براي اشيايي با آن سرعت آرام تر مي گذرد.‬ ‫.‬ ‫مسلمانان از نسبيت خاص اينشتين و اين آيه استفاده كرده اند تا از اين مطلب كه‬ ‫فرشتگان در حقيقت به سرعت نور شتاب مي گيرند حمايت كنند.‬ ‫.‬ ‫آيه: quot;فرشتگان در يك روز به او )مذكر( صعود كردند كه اين معادل پنجاه هزار سال‬ ‫41‬
 15. 15. ‫براي انسان استquot;!‬ ‫در اينجا فرشتگان يك روز را معادل پنجاه هزار سال براي انسان گذر مي كنند. )زمان‬ ‫در مقابل زمان و نه زمان در مقابل فاصله مانند آيه ي قمري قبل اگرچه طبق نظريه‬ ‫ي نسبيت خاص اينشتين و بوسيله ي اين تغييرات زمان )تاخيرات زماني( بدست آمده‬ ‫به عنوان يك ادعا از مسلمين )كه واقعا آن فرشتگان به سرعت نور شتاب مي گيرند(‬ ‫را مي توانيم تصديق يا انكار كنيم .‬ ‫.‬ ‫اين ادعا مي تواند در دو دقيقه تصديق شود كه آنگاه هيچ نيازي به عقايد كوركورانه‬ ‫نخواهد بود.‬ ‫آلبرت اينشتين يك مسلمان نبود اما يهودي اي بود كه نظريه ي معروف نسبيت خاص را‬ ‫ارائه داد.‬ ‫.‬ ‫هرچه سرعت بيشتر بشود زمان آرام تر مي گذرد.‬ ‫.‬ ‫در بيرون يك ميدان گرانشي زمان اينگونه است:‬ ‫.‬ ‫∆5.0^ )2^‪t=∆t0/ (1-v^2/c‬‬ ‫جاييكه ∆0‪ t‬زماني مي باشد كه براي متحرك بوسيله ي متحرك معادل است.‬ ‫.‬ ‫∆‪ t‬زماني است كه براي متحرك معادل گذر ايستگاهي است.‬ ‫.‬ ‫51‬
 16. 16. ‫‪ V‬سرعتي است كه به شاهد ايستگاهي نسبت داده مي شود.‬ ‫.‬ ‫∆0‪ t‬زماني است كه براي فرشتگان مي گذرد.‬ ‫)يك روز زماني است كه معادل زمان براي انسانها است. )پنجاه هزار سال قمري در‬ ‫دوازده ماه قمري بر سال ∆‪ t‬قمري در 166123.72 روز بر ماه قمري و ‪ V‬سرعت‬ ‫فرشتگان در اين مورد است. )كه ما قصد داريم آنرا حساب و با سرعت شناخته شده‬ ‫ي نور مقايسه كنيم(. سرعت نور در خل 854.297992 كيلومتر بر ثانيه است‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫از معادله ي بال مي توانيم آن سرعت ناشناخته را حساب كنيم:‬ ‫5.0^ )2^‪v=c (1-∆t0 ^2/∆t‬‬ ‫حال بهتر است اظهارات مسلمين را در معادله جايگزين كنيم و ببينيم كه فرشتگان‬ ‫مسلمين واقعا به سرعت نور شتاب مي گيرند يا نه؟‬ ‫.‬ ‫ارقام را از آيه در اين معادله جايگزين مي كنيم:‬ ‫.‬ ‫5.0^))2^)166123.72*21*00005(/2^1(-1( ‪v =c‬‬ ‫18999999999999999.0 * ‪v = c‬‬ ‫61‬
 17. 17. ‫‪v = 299792.4579999994 km / s‬‬ ‫اين اتساع زماني )تغييرات زماني( نشان مي دهد كه فرشتگان در بيرون از ميادين‬ ‫گرانشي به سرعت نور شتاب مي گيرند. )كمي كمتر از سرعت نور زيرا جرم دارند.‬ ‫اين نمي تواند يك تصادف باشد زيرا سرعت حساب شده دقيقا يكسان با آيه ي قمري‬ ‫قبلي همچنين در بيرون از يك ميدان گرانشي است.‬ ‫.‬ ‫مسلمانان همواره مي پرسند كه چگونه يك مرد بي سواد 0041 سال پيش توانسته‬ ‫اتساع زماني و هسته نسبيت را بدست آورد!‬ ‫ممکن یا غیر ممکن بودن عروج جسمانی پیامبر)ص( طبق‬ ‫نظریه ماده و انرژی‬ ‫.‬ ‫براي روشن شدن زواياي مختلف بحث ناچاريم که در گام نخست، اقوال مختلف مطرح‬ ‫شده در اين باره را ذکر کنيم و در گام بعدي با ذکر ادله و شواهد و قرائن، قول‬ ‫صحيح را مشخص نماييم.‬ ‫الف. اقوال درباره ي کيفيت معراج پيامبر)ص(:‬ ‫.‬ ‫درباره کيفيت معراج رسول گرامي چهار نظريه وجود دارد:‬ ‫.‬ ‫1. معراج پيامبر)ص( در تمام مراحل روحاني بوده است؛ يعني روح به صورت تخليه از‬ ‫جسد، اين عوالم را طي کرده است.‬ ‫.‬ ‫71‬
 18. 18. ‫2. معراج پيامبر روحي بوده اما نه به صورت تجرد از بدن بلکه به صورت رؤيا و‬ ‫برزخي بوده و تمام اين عوالم را به صورت رؤياي صادقه سير کرده است.‬ ‫.‬ ‫3. سير پيامبر از مسجد الحرام تا مسجد القصي جسماني و روحاني بوده و از آنجا به‬ ‫بعد روحاني بوده است.‬ ‫.‬ ‫4. سير حضرت در تمام مراحل جسماني و روحاني بود و همه جا را با تن و روان‬ ‫سير نموده است. اين قول مشهور ميان دانشمندان شيعه است.‬ ‫.‬ ‫بررسي ديدگاه ها:‬ ‫.‬ ‫ديدگاه نخست؛ کساني که نتوانسته اند اين سير و معراج را به صورت جسماني هضم‬ ‫کنند با چنين تفسيري کوشيده اند تا اين حقيقت را به نحوي براي افکار عمومي قابل‬ ‫هضم نموده و از استبعاد آن بکاهند. اما بايد توجه داشت که قائل شدن به جسمانيت‬ ‫معراج پيامبر)ص( هيچ محذور عقلي را به دنبال ندارد. خصوصا اين که بشر امروزي‬ ‫در سايه دستيابي به وسايل پيشرفته ي خود از قبيل فضاپيماها توانسته است که راه‬ ‫آسمان را به روي خود بگشايد و در اين فضاي بي انتها سير کند و چه بسا پيشرفت‬ ‫علم و دانش بشر و اختراع وسايل مدرن تر بتواند بر سرعت و برد سفرهاي فضايي‬ ‫بيفزايد.‬ ‫و از طرفي اين تفسير، با ظهور برخي از آيات قرآن درباره معراج سازگار نيست.‬ ‫خداوند متعال در سوره اسرا مي فرمايد: »سبحان الذي اسري بعبده ليل من المسجد‬ ‫الحرام الي المسجد القصي الذي بارکنا حوله؛ منزه است خدايي که شبانگاه بنده ي‬ ‫81‬
 19. 19. ‫خود را از مسجد الحرام تا مسجد القصي که اطراف آن را برکت داده ايم برد«.‬ ‫.‬ ‫از آنجا که متبادر از لفظ »عبد« همان شخصيت خارجي است که از تن و روان ترکيب‬ ‫يافته است لذا تحقق لاقل قسمتي از معراج ]سير از مکه تا قدس[ به صورت‬ ‫جسماني روشن و واضح است و در کنار اين آيه روايات بسيار صريحي درباره ي‬ ‫جسماني بودن معراج وجود دارد که راه بر تفاسير ديگر مي بندد.‬ ‫ديدگاه دوم: ابن شهر آشوب اين ديدگاه را به فرقه ي »جهميه« نسبت داده است.‬ ‫همان گونه که گذشت بر اساس اين تفسير پيامبر اسلم)ص( در رؤياي صادق، سير از‬ ‫مکه به بيت المقدس و از آنجا به آسمان ها و ... را به نظاره نشسته اند و در عين‬ ‫حال جسم حضرت در بستر خود آرميده بود و سير نکرد.‬ ‫مستندات اين ديدگاه: دو روايت در اين باره وجود دارد:‬ ‫.‬ ‫1. عايشه نقل مي کند که »ما فقد جسد رسول ا ولکن اسري بروحه؛ جسد‬ ‫پيغمبر)ص( در شب معراج منتقل نشد ولي روح ايشان به معراج رفت«.‬ ‫.‬ ‫2. »ان معاويه بن ابي سفيان کان اذا سئل عن مسري رسول ا قال کانت رؤيا من‬ ‫ا صادقه؛ معاويه در پاسخ به پرسشي درباره ي کيفيت معراج پيامبر گفت اين امر از‬ ‫جمله رؤياهاي صادقه ي الهي بود است«.‬ ‫3. برخي کوشيده اند با همگون سازي معراج پيامبر با ماجراي خواب حضرت ابراهيم‬ ‫که در قرآن به آن اشاره شده، آن را توجيه کنند پس همان گونه که به ابراهيم‬ ‫موضوع قرباني کردن فرزندش در خواب اطلع داده شد. حوادث و رويدادهاي شب‬ ‫91‬
 20. 20. ‫معراج در خواب به پيامبر عرضه شده است و در قرآن نيز به معراج پيامبر با تعبير رؤيا‬ ‫اشارت رفته است »و ما جعلنا الرؤيا التي اريناک ال فتنه للناس؛ ما آن رؤيايي را که به‬ ‫تو نشان داديم فقط براي آزمايش مردم بود«.‬ ‫.‬ ‫اين عده با تطبيق رؤياي مورد اشاره در آيه بر واقعه ي معراج نتيجه گرفته اند که‬ ‫معراج پيامبر سيري در عالم رؤيا بوده است.‬ ‫.‬ ‫نقد ديدگاه دوم:‬ ‫.‬ ‫1. همانگونه که گذشت ظاهر آيات و روايات گواه بر تحقق لاقل بخشي از معراج به‬ ‫صورت جسماني است و با تأويل به رؤياي صادقه سازگار نيست.‬ ‫.‬ ‫2. اگر واقعه ي معراج صرف رؤيا بود ديگر جا نداشت که آيات قرآني اين قدر درباره‬ ‫آن اهميت داده و سخن بگويند و در مقام اثبات کرامت درباره ي پيامبر برآيند بنابراين‬ ‫آيات در مقام منت نهادن است و درعين حال ثناي بر خداي سبحان است ]سبحان الذي‬ ‫...[ که چنين پيشامد بي سابقه اي را پيش آورده و چنين قدرت نمايي عجيبي را انجام‬ ‫داده و پرواضح است که مسأله ي قدرت نمايي با خواب ديدن به هيچ وجه نمي سازد.‬ ‫.‬ ‫خلصه، خواب ديدن پيغمبر بي سابقه و قدرت نمايي نيست چون خواب را همه کس‬ ‫چه صالح و چه فاسد مي بيند و چه بسا فاسق و فاجر خواب هايي ببينند که بسيار‬ ‫عجيب تر از خواب هاي يک فرد متقي باشد.‬ ‫3. تاريخ اسلم نيز گواه صادقي بر تحقق معراج است؛ زيرا در تاريخ مي خوانيم:‬ ‫02‬
 21. 21. ‫هنگامي که پيامبر)ص( مسأله ي معراج را مطرح کرد مشرکان به شدت آن را انکار‬ ‫کردند و آن را بهانه اي براي کوبيدن پيامبر دانستند اين به خوبي گواهي مي دهد که‬ ‫پيامبر هرگز مدعي خواب يا مکاشفه ي روحاني نبوده وگرنه اين همه سر و صدا‬ ‫نداشت.‬ ‫.‬ ‫4. روايات مورد استناد، به خاطر تعارض آشکار با روايات معارض ديگر، از درجه ي‬ ‫اعتبار ساقط است از اين روست که ابن شهر آشوب، عائشه را در زمره ي کساني به‬ ‫حساب مي آورد که قائل به معراج جسماني پيامبرند و وجود روايات روشن معارض‬ ‫باعث شده که نويسندگان محترم تفسير نمونه دو روايت مذکور را داراي جنبه ي‬ ‫سياسي دانسته و بيان آنها را براي خاموش کردن جنجال درباره ي معراج پيامبر‬ ‫قلمداد کرده اند، نه اين که واقعا چنين معاني مورد قبول گويندگان آن باشد.‬ ‫وانگهي، روايت عايشه از نظر تاريخ وقوع معراج نامعقول مي نمايد چرا که تمام‬ ‫راويان حديث و تاريخ نويسان اتفاق کلمه دارند که معراج قبل از هجرت به مدينه واقع‬ ‫شده در حالي که ازدواج رسول خدا با عايشه پس از هجرت و در مدينه آن هم پس‬ ‫از گذشت مدتي از هجرت اتفاق افتاده است.‬ ‫از آن مهمتر معاويه نه موصوف به صفت عدالت است و زمانی که معراج در مکه واقع‬ ‫شده است او و پدرش _ ابوسيفان _ از مشرکان, بلکه سران بوده اند و همان کسانی‬ ‫بوده اند که از اين قضيه برای انکار و کوبيدن پيامبر بهره بردند. اين توجيه دوم او نيز‬ ‫در اندامه انکار نخست اوست.‬ ‫با توجه به مطالب گذشته بايد گفت پايين آوردن معراج پيامبر در حد يک رؤياي صادق‬ ‫12‬
 22. 22. ‫قطعا باطل است.‬ ‫5. اما در مورد آيه ي 06 سوره اسراء بايد گفت که نمي توان اين آيه را با توجه به‬ ‫شأن نزول هاي مختلف که درباره ي آن مطرح شده بر معراج پيامبر تطبيق داد.‬ ‫خصوصا اين که ادله گذشته و روايات صريح چنين تطبيقي را بر نمي تابند.‬ ‫.‬ ‫علمه طباطبايي در تفسير اين آيه مي فرمايند »خداوند متعال بيان نفرموده که‬ ‫رؤيايي که به پيامبرش عرضه داشته است چه بوده است و در ديگر آيات آنچه که اين‬ ‫آيه را تفسير کند وجود ندارد.‬ ‫نتيجه آن که با اين آيه نمي توان وقوع معراج را در عالم رؤيا اثبات کرد.‬ ‫ديدگاه سوم و چهارم:‬ ‫.‬ ‫در اين باره بايد گفت که، ظاهر آيه اول سوره اسراء و نيز روايات متعدد، بر اثبات‬ ‫جسماني بودن مرحله ي اول معراج پيامبر يعني سير از مسجد الحرام تا مسجد‬ ‫القصي دللت دارد، پس جسماني بودن اين مقدار از معراج را مي توان قطعي‬ ‫دانست. اما سخن درباره ي مراحل بعدي معراج است که آيا جسماني بوده يا به نحو‬ ‫روحاني تحقق يافته است؟ در اين باره مشهور دانشمندان و محققان اسلمي با توجه‬ ‫به ظهور روايات و نيز درک چنين معنايي از آيات سوره نجم که بيانگر مراحل بعدي‬ ‫سير پيامبر است؛ نظريه ي جسماني بودن ساير مراحل معراج پيامبر را پذيرفته اند.‬ ‫.‬ ‫در عين حال با توجه به برخي روايات و نيز بعضي تفاسير از آيات سوره نجم نمي‬ ‫توان نظريه روحاني بودن ساير مراحل معراج را به طور قطع مردود دانست؛ از اين‬ ‫22‬
 23. 23. ‫رو، برخي از دانشمندان اين نظريه را پذيرفته اند و علمه طباطبايي اين تفسير را‬ ‫جايز شمرده و آن را محتمل مي دانند. البته در صورتي که اين روحاني بودن به معناي‬ ‫قول دوم يعني رؤيا تفسير نشود.‬ ‫.‬ ‫ب . درباره ناسازگاري ظاهري معراج جسماني پيامبر)ص( با نظريه ماده و انرژي در‬ ‫فيزيک، نکاتي تأمل شدني است:‬ ‫.‬ ‫1. علوم تجربي، و از جمله فيزيک بر مفاهيمي که مستقيما با تجربه هاي حسي‬ ‫پيوسته بوده و قضايايي که آن ها را به يکديگر مي پيوندد، استوار است؛ چنين صورتي‬ ‫از امور نمي تواند کسي را راضي کند که به راستي و داراي فکري علمي است)آلبرت‬ ‫انيشتاين، فيزيک و واقعيت، ترجمه محمد رضا خواجه پور، خوارزمي، تهران.‬ ‫.‬ ‫در حقيقت، بهره جويي تنها از داده هاي حسي، نمي تواند هم چون علوم رياضي و‬ ‫عقلي، نظريه هاي علوم ياد شده را از استحکام و قطعيت بهره مند کند. نظريه‬ ‫نسبيت، دگرگوني هاي پديد آمده در مکانيک نيوتني کلسيک، اصل ماندگار گاليله،‬ ‫نظريه ميدان و... مؤيد اين ادعاست )همان، ص 74(.‬ ‫هر چند تا زماني که نظريه هاي موجود با مطرح شدن نظريه خلف آن از سوي‬ ‫فيزيکدانان به قوت خود باقي است، ولي به هر حال اين احتمال درباره آن ها وجود‬ ‫دارد که دستخوش دگرگوني شده و از اعتبار بيفتند. موضوع تغيير پذيري نظريه هاي‬ ‫فيزيک تا بدانجاست که يکي از فيزيکدانان آلماني در اين باره مي گويد: »هر فيزيک‬ ‫دان تجربي مي داند که روش هاي مستقيم و غير مستقيمي وجود دارند که در‬ ‫بسياري از موارد که روش مستقيم ناموفق بوده، روش غير مستقيم توانسته است‬ ‫32‬
 24. 24. ‫کمک هاي زياد و مفيدي انجام بدهد. حتي مهم تر از اين بايد گفت: اين نظر متداول و‬ ‫خوش ظاهر، ديگر مردود شده است که: تنها وقتي يک مسأله در فيزيک شايستگي‬ ‫بررسي دارد که، از قبل بدانيم جواب قطعي براي آن وجود دارد« )ماکس پلنک،‬ ‫فلسفه فيزيک، ترجمه محمد عترتي خسروشاهي، بقعه، تهران 1831، ص 55(.‬ ‫2. با توجه به دگرگوني ياد شده در عرصه قوانين علوم تجربي و از جمله فيزيک،‬ ‫تحول پذيري نظريه ماده و انرژي به گونه اي که با ماجراي معراج جسماني پيامبر هم‬ ‫خوان شود، امري دور از ذهن و ناممکن نيست.‬ ‫.‬ ‫3. افزون بر انگاره دگرگوني پذيري در نظريه ماده و انرژي، در تبيين معراج جسماني‬ ‫پيامبر، رويکرد ديگري نيز وجود دارد و آن انتساب و استناد اين اقدام به خداوند است.‬ ‫در چشم اندازي کوتاه، کارهاي خداوند را فراتر از ويژگي هاي عالم ماده مي يابيم؛‬ ‫آيا ماجراي لرزيدن حضرت ابراهيم)ع( در آتش، با قوانين ظاهري ماده، ناسازگار نمي‬ ‫نمايد؟ آيا انعقاد نطفه حضرت مريم)ع( به دور از روند طبيعي پديد آمدن انسان، که‬ ‫ترکيبي از اسپرم و اوول است، نيست؟ و صدها ماجراي ديگر. حقيقت آن است که‬ ‫خداوند دو گونه ايجاد دارد: آفرينش خلقي و امري. آفرينش خلقي، روند طبيعي عالم‬ ‫ماده را سپري مي کند ولي ايجاد امري، فراتر از آن بوده و به قول قرآن کريم با يک‬ ‫»کن« و اراده الهي پديد مي آيد: »انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن فيکون؛‬ ‫وقتي چيزي را اراده مي کنيم، فقط به آن مي گوييم موجود باشد، بل فاصله موجود‬ ‫مي شود« )نحل، آيه 04(.‬ ‫.‬ ‫آن معماري که همه قانون مندي هاي عالم را پي ريخته است، خود نيز مي تواند همه‬ ‫42‬
 25. 25. ‫آنها را به چالش کشيده و ناهمگون با آنان، اقداماتي انجام دهد. او همچنان که مي‬ ‫تواند خاصيت سوزانندگي را از آتش بگيرد، نيز مي تواند جسم پاک پيامبرش را، فراتر‬ ‫از قانون ماده و انرژي در يک چشم به هم زدن در عوالم گوناگوني سير دهد.‬ ‫معرفی برخی منابع:‬ ‫.‬ ‫منبعي براي مطالعه بيشتر: جي . اچ جينز، فيزيک و فلسفه، ترجمه عليقلي بياني،‬ ‫مرکز انتشارات علمي و فرهنگي .‬ ‫،‬ ‫52‬
 26. 26. ‫پي نوشت ها:‬ ‫.‬ ‫1. سبحاني، جعفر، منشور جاويد، ج 6، ص 871، مؤسسه امام صادق، قم، چاپ اول‬ ‫5731.‬ ‫2. اسرا، آيه ١‬ ‫.‬ ‫3. سبحاني، جعفر، منشور جاويد، ج 6، ص ٨٧١.‬ ‫.‬ ‫4. ر.ک: بحارالنوار، ج 81، مؤسسه الوفاء، بيروت، 4041ق.‬ ‫.‬ ‫5. ابن شهر آشوب مازندراني، المناقب، ج 1، ص 671، انتشارات علمه، قم ٩٧٣ 1‬ ‫.‬ ‫6. مجلسي، محمد باقر، بحارالنوار، ج 81، ص 482، مؤسسه الوفاء، بيروت، 4041ق.‬ ‫7. طبري، محمد بن جرير، تفسير طبري، ج 51، ص. ٦١‬ ‫.‬ ‫8. صافات، آيه ٢٠ 1.‬ ‫.‬ ‫9. اسراء، آيه ٠ 6.‬ ‫.‬ ‫01. طباطبايي، محمد حسين، الميزان، ج 31، ص 23، مطبوعاتي اسماعيليان قم.‬ ‫11. موسوي همداني، محمد باقر، ترجمه تفسير الميزان، ج 31، ص 92، دفتر‬ ‫انتشارات اسلمي، ج 5، 4731.‬ ‫21. ناصر مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج 21، ص 51، دارالکتب السلميه،‬ ‫چاپ بيست و دوم.‬ ‫31. ابن شهر آشوب مازندراني، المناقب، ج 1، ص 671، انتشارات علمه، قم 9731.‬ ‫41. ناصر مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج 21، ص 51، دارالکتب السلميه،‬ ‫62‬
 27. 27. ‫چاپ بيست و دوم.‬ ‫51. طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، ج 31، ص 42، مطبوعاتي اسماعيليان قم.‬ ‫61. ناصر مکارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج 21، ص 171.‬ ‫71. طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، ج 31، ص 731، مطبوعاتي اسماعيليان.‬ ‫81. مجلسي، محمد باقر، بحارالنوار، ج 81، ص 882، مؤسسه الوفاء، بيروت‬ ‫4041ق.‬ ‫91. طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان، ج 31، ص 23، مطبوعاتي اسماعيليان.‬ ‫72‬
 28. 28. 28
 29. 29. 29

×