Presentacio Reunio Pares

1,267 views

Published on

Presentació de l'IES Pau Casals de Badalona

Published in: Travel, Entertainment & Humor

Presentacio Reunio Pares

 1. 1. IES PAU CASALS Badalona
 2. 2. IES Pau Casals
 3. 3. El Sistema Educatiu a Catalunya <ul><li>El sistema educatiu estableix l’obligatorietat d’escolarització fins als 16 anys </li></ul><ul><li>A Catalunya la llengua vehicular d’ensenyament és el català. Els alumnes també estudien el castellà i una llegua estrangera: l’anglès o el francès </li></ul>
 4. 4. El Sistema Educatiu a Catalunya <ul><li>El tram d’escolarització obligaròria compren aquestes dues etapes: </li></ul><ul><ul><li>Educació Infantil i Primaria: Dels 3 als 12 anys (només és obligatori a partir dels 6) </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Secundària (ESO): Va dels 12 als 16 anys </li></ul></ul>
 5. 5. ESO : Educació Secundària Obligatòria <ul><li>Etapa dels 12 als 16 anys </li></ul><ul><ul><li>Dos cicles: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1r cicle: 1r i 2n d’ESO (12-14 anys) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2n cicle: 3r i 4rt d’ESO (14-16 anys) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. ESO : Educació Secundària Obligatòria <ul><li>Matèries organitzades per Crèdits </li></ul><ul><ul><li>Matèries comuns: Duren tot el curs </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives: 35 hores repartides en 3 h/set o 2h/set </li></ul></ul>
 7. 7. Després de l’ESO <ul><li>ESO aprovada: (Títol de Graduat Escolar) </li></ul><ul><ul><li>Fer un batxillerat </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer una formació professional (Cicle Formatiu de Grau Mitjà) </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorparar-se la món laboral </li></ul></ul>
 8. 8. Després de l’ESO <ul><li>ESO no aprovada: </li></ul><ul><ul><li>Estudiar l’ESO un any més </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer un programa de Garantia Social </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporar-se al món laboral </li></ul></ul>
 9. 9. Organització del centre <ul><li>Junta directiva: </li></ul><ul><ul><ul><li>Director </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cap d’estudis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coordinador pedagògic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Secretari </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Organització del centre <ul><li>Consell Escolar: </li></ul><ul><ul><li>És el màxim òrgan de govern del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>Està presidit pel director </li></ul></ul><ul><ul><li>Està format per representants de tots els estaments de la institució escolar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pares i mares </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personal no docent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administració local (Ajuntament) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Organització del centre <ul><li>Equips pedagògics: </li></ul><ul><ul><li>Són les persones relacionats directament amb el procés d’aprenentatge dels alumnes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professors de les diferents matèries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tutors d’AO i tutors d’AA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professors de Necessitats Educatives Especials </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Organització del centre <ul><li>Personal no docent </li></ul><ul><ul><li>Són les persones que també treballen al centre però no fan classes i es dediquen a tasques com p.e. secretaria, consergeria o altres serveis com a neteja, manteniment… </li></ul></ul>
 13. 13. Organització del centre <ul><li>Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) </li></ul><ul><ul><li>Està formada per totes aquelles persones, mares i pares, que voluntàriament volen formar-ne part. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fa tasques complementàries a les activitats pròpies del centre (venda de llibres, activitats extraescolars, mediació entre el centre i les families, suport a les activitats ludico-festives…) </li></ul></ul>
 14. 14. Aula Ordinària (AO) <ul><li>És l’aula normal de tots els alumnes del mateix curs </li></ul><ul><li>Els alumnes nouvinguts també formen part d’una d’aquestes aules ordinàries </li></ul><ul><li>Els alumnes de l’AA estan repartits en les diferents aules ordinàries de l’ESO des de 1r fins a 4t </li></ul>
 15. 15. Aula d’Acollida (AA) <ul><li>Alumnes nouvinguts procedents d'altres països </li></ul><ul><li>Alumnes que no parlen ni català ni castellà </li></ul><ul><li>Alumnes de cursos anteriors que encara no tenen domini de l’idioma </li></ul>
 16. 16. Atenció a la diversitat <ul><li>Grups reduïts d’atenció a la diversitat especialment al primer cicle </li></ul><ul><li>Grup de NEE (necessitats educatives especials) </li></ul><ul><li>Desdoblaments de grups a les matèries instrumentals (llengües i matematètiques) </li></ul>
 17. 17. Atenció a la diversitat <ul><li>Psicopedagoga </li></ul><ul><li>Atenció de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) </li></ul><ul><li>Col·laboració amb el serveis socials de l’ajuntament de Badalona </li></ul>
 18. 18. Tutors <ul><li>Són els professors de referència de l’alumne </li></ul><ul><li>Són els encarregats de vigilar la coherència i bona marxa del procés d’aprenentatge dels alumnes durant el curs </li></ul>
 19. 19. Tutors <ul><li>S’han de coordinar amb la resta de professors i també amb els tutors de l’AA per procurar que el procés d’aprenentatge dels alumnes sigui l’adequat </li></ul><ul><li>S’han d’entrevistar també amb les famílies per a tenir-les informades sobre aquest procés en tot moment </li></ul>
 20. 20. Relació tutors-famílies <ul><li>Els tutors i les famílies han de tenir una sèrie de entrevistes al llarg del curs per a intercanviar informació </li></ul><ul><li>Les famílies han de col·laborar en el procés de formació i han d’estar informades al respecte (butlletí de notes, entrevistes…) </li></ul>
 21. 21. Drets i deures dels alumnes <ul><li>Tots els drets i deures dels alumnes estan recollits en el RRI (reglament de règimen interior) del qual tindran una còpia a l’inici de curs </li></ul><ul><li>La família, pares i mares, també han de ser conscients de la part de responsabilitat que els hi pertoca en relació a l’educació dels seur fills. </li></ul>
 22. 22. Funcionament i normes bàsiques del nostre centre <ul><li>La normes de funcionament del centre també estan recollides en el RRI i també seran donades a conèixer als alumnes i a les famílies a l’inici de curs </li></ul>
 23. 23. El calendari escolar <ul><li>El curs escolar es divideix en tres trimestres. En el cas del curs actual queden repartits així: </li></ul><ul><ul><li>Primer trimestre: de setembre a desembre (vacances de Nadal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Segon trimestre: de gener a març/abril (vacances de Setmana Santa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tercer trimestre: fins al 30 de juny (vacances d’estiu) </li></ul></ul>
 24. 24. El calendari escolar <ul><li>Butlletins de notes: </li></ul><ul><ul><li>Són 3 les avaluacions a realitzar durant el curs escolar </li></ul></ul><ul><ul><li>Al final de cada trimestre s’entrega un butlletí de notes amb el rendiment acadèmic de l’alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquest butlletí ha de ser signat pels pares i s’ha de tornar al tutor </li></ul></ul>
 25. 25. Horari marc <ul><li>Matins de 8/9h a 13:30h </li></ul><ul><li>Tardes de 15:30h a 17:30h </li></ul><ul><li>Dijous i divendres a la tarda no hi ha activitat docent </li></ul>
 26. 26. Activitats complentàries <ul><li>Activitats organitzades per l’AMPA (informació a la web) </li></ul><ul><li>Activitats d’estudi assistit (organitzades pel centre en col·laboració a KKP) </li></ul><ul><li>Sortides escolars diverses al llarg del curs i per a tots els nivells </li></ul><ul><li>Activitats d’orientació escolar per als alumnes de 4t </li></ul>
 27. 27. Activitats complentàries <ul><li>Consultori de salut al nostre centre un dia a la setmana (depenent del Centre de Salut) </li></ul><ul><li>Punt d’informació juvenil a través del PIDCES (ajuntament de badalona) </li></ul><ul><li>Col·laboració amb els joves del Casal EUKA (festa de Sant Jordi) </li></ul>
 28. 28. Altres ofertes i serveis <ul><li>Servei d’intercanvi i reutilització de llibres de text </li></ul><ul><li>Projecte de resolució de conflictes entre iguals </li></ul><ul><li>Parelles lingüístiques </li></ul>
 29. 29. Recomanacions bàsiques a tenir en compte <ul><ul><li>Cuidar la higiene personal i l’aspecte físic. Això és mostrar respecte cap a sí mateix i respecte cap als altres </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractar igualment amb respecte a tots els membres de la comunitat educativa i cumplir les normes de convivència </li></ul></ul>
 30. 30. Recomanacions bàsiques a tenir en compte <ul><li>Recomanacions als pares: </li></ul><ul><ul><li>Dediquin temps a parlar amb el seus fills sobre l’institut i els seu treball diari </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorin positivament els seus progressos </li></ul></ul><ul><ul><li>Matinguin el màxim d’estabilitat en quant a domilici fixe per a evitar canvis de centre durant aquesta etapa. Això facilita molt el procés educatiu i d’integració </li></ul></ul>
 31. 31. Recomanacions bàsiques a tenir en compte <ul><ul><li>Estimulin la participació dels seus fills en activitats de barri amb altres nois i noies de la seva edat No s’haurien de quedar tancats a casa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vinguin a parlar amb els professors-tutors sempre que ho dessitgin. Els atendrem amb molt de gust </li></ul></ul>
 32. 32. Sobre l’educació… <ul><li>&quot;Educar a un nen no és ensenyar-li algo que no sabia sinó convertir-lo en una persona que no existia.&quot; </li></ul><ul><li>John Ruskin </li></ul>
 33. 33. Sobre l’educació… <ul><li>&quot;Qui educa a un nen treballa per a l’eternitat: ningú pot dir on acaba la seva influència.&quot;   </li></ul><ul><li>Henry Brooks Adams </li></ul>
 34. 34. Sobre l’educació… <ul><li>&quot;Qui ensenya a parlar ensenya també a pensar.&quot; </li></ul><ul><li>Anònim </li></ul>
 35. 35. La nostra Aula d’Acollida
 36. 36. IES Pau Casals www.xtec.cat/iespaucasals-badalona

×