Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu

2,033 views
1,905 views

Published on

Night of Culture - Lublin - programme

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu

 1. 1. Lublin – Brama Wschodu 2/3 czerwca 2012
 2. 2. Warsztaty Kultury w Lublinie ul. Popiełuszki 5 tel.: +48 81 533 08 18 www.warsztatykultury.pl
 3. 3. NOC KULTURYLublin – Brama Wschodu2/3 czerwca 2012270wydarzeń3000współtwórców70000widzów250artystów ukraińskich50unikalnych projektówpolsko-ukraińskich
 4. 4. Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 W STRONĘ MIASTA MARZENIA... Noc Kultury w Lublinie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogda- na Zdrojewskiego. To polsko-ukraiński program współ- To najważniejsza noc w życiu naszego miasta, niepowta- pracy kulturalnej i społecznej, realizowany z okazji EURO rzalna manifestacja jego kultury i sztuki. Ten innowacyj- 2012, którego ideą jest prezentacja potencjału kulturowo- ny społecznie projekt daje wszystkim instytucjom kultu- społecznego Polski i Ukrainy, wyróżniającego nasze kra- ralnym, stowarzyszeniom, fundacjom, artystom profesjo- je na tle Europy. nalnym i amatorom możliwość zaprezentowania swo- jej działalności przed kilkudziesięciotysięczną widownią. Europejski Stadion Kultury 2012 W czasie tej specjalnej nocy wstęp na wydarzenia jest – Lublin i Rzeszów bezpłatny, a przestrzenią działań artystycznych staje się całe miasto wraz z jego instytucjami, ulicami, placami, Lublin i Rzeszów, miasta położone w niewielkiej od- parkami i skwerami. ległości od granicy, wspólnie zrealizują program na- wiązujący zarówno do odbywających się rozgry- Organizowana od 2007 roku Noc Kultury, choć zainspi- wek sportowych, jak i do współpracy kulturalnej Pol- rowana podobnymi wydarzeniami europejskimi, zyska- ski i Ukrainy. Finał Europejskiego Stadionu Kultury ła swój niepowtarzalny charakter w zetknięciu z lubel- zainaugurowany zostanie 2 czerwca Nocą Kultury skim kulturalnym genius loci. Jest wydarzeniem tym bar- w Lublinie, a zakończony wydarzeniami trwającymi dziej niezwykłym, gdyż mieszkańcy, którzy przyjęli ją z ol- od 29 czerwca do 1 lipca w Rzeszowie. Projekt realizo- brzymim entuzjazmem i zaangażowaniem jako widzowie, wany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Miasto z czasem stali się współtwórcami jej programu. Rzeszów, Estradę Rzeszowską, Miasto Lublin i Warsz- taty Kultury w Lublinie. Współpraca ta jest odpowie- Tegoroczną edycję Nocy Kultury opatrzyliśmy hasłem dzią na porozumienie pomiędzy rządami polskim "Lublin – Brama Wschodu", zapraszając do jej współ- i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wspar- tworzenia artystów z Ukrainy. Chcemy pokazać Polsce cie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych i Europie bogatą i fascynującą kulturę Lublina i naszych z udziałem przedstawicieli obu państw w ramach sąsiadów, a także korzyści płynące z międzynarodowej przygotowań do EURO 2012 . współpracy artystycznej. Układając program położyli- śmy szczególny nacisk na wspólne projekty, prezentu- Lublin – Brama Wschodu jące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla dziedzictwa kulturowego i kultury tra- Lublin od wielu lat jest miejscem dialogu Zachodu dycyjnej obu krajów. i Wschodu Europy, swoistą przestrzenią przenikania po- między kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeu- Europejski Stadion Kultury ropejską. Szczególnie mocne więzi łączą nasze miasto z Ukrainą, z którą dynamicznie rozwija się współpraca go- W tym roku lubelska Noc Kultury jest częścią szerszego spodarcza, samorządowa i uniwersytecka. Bliskość grani- projektu: Europejskiego Stadionu Kultury, zainicjowanego cy i dobre kontakty artystyczne z najbliższym sąsiadem4
 5. 5. Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschoduod lat pozwalały nam rozwijać współpracę i wzajem- w specjalnie przystosowanym na tę okazję centrum Lubli-ne zrozumienie. Lubelsko-ukraińska Noc Kultury konse- na. Ulice stanowiące główną oś miasta zostaną wyłączonekwentnie realizuje wschodnią misję naszego miasta, funk- z ruchu samochodowego, tworząc kilkukilometrowy pa-cjonującego na europejskiej mapie jako Centrum Kompe- saż – Aleję Kultur. Połączy ona dwa kluczowe dla mia-tencji Wschodnich. sta miejsca: słynącą z bizantyjsko-ruskich fresków Kapli- cę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, symbolizującą Centrum Kompetencji Wschodnich przenikanie się pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską – ze znajdującym się na drugim Centrum Kompetencji Wschodnich to think-tank ak- biegunie Alei Miasteczkiem Akademickim, przestrzenią tywnie wspierający rozwój Europy Wschodniej i pra- młodości i innowacyjności. Dzięki wyjątkowej scenografii, cujący na rzecz budowania zaufania pomiędzy Unią a także skupieniu najważniejszych wydarzeń artystycz- Europejską i jej wschodnimi sąsiadami. Centrum zo- nych, Aleja Kultur stanie się unikalną i żywą przestrzenią stało powołane przez Prezydenta Miasta, Marszał- ekspresji sztuki i aktywności społecznej. W niewielkiej ka Województwa Lubelskiego i Biuro Projektowe odległości od głównego traktu Nocy Kultury znajdują się UNDP w Polsce, aby zintegrować współpracę mię- inne przestrzenie aktywności kulturalnej: filharmonia, mu- dzynarodową lubelskich samorządów, organizacji, zea, teatry, galerie i pracownie artystyczne. firm i uczelni. Ma za zadanie wspierać współpracę z partnerami z Europy Zachodniej, Wschodniej i Azji, Organizacja Nocy Kultury a jego działalność realizowana będzie w ramach 7 głównych obszarów programowych: Społeczeństwo Koordynatorem i reżyserem dramaturgii Nocy Kultury obywatelskie; Sprawne zarządzanie w administracji; są Warsztaty Kultury. Program kilkuset wydarzeń arty- Kultura dla rozwoju; Nauka i edukacja; Relacje bizne- stycznych został zbudowany z propozycji zgłoszonych sowe; Innowacje społeczne; Zrównoważony rozwój. w otwartym naborze przez instytucje kultury, organiza- cje pozarządowe, artystów profesjonalnych i niezależ-Program Nocy Kultury 2012 nych twórców. To właśnie te podmioty są duszą i sercem Nocy Kultury, pracując równocześnie jako jej aktorzy i re-Noc powstała dzięki współpracy pomiędzy partnerami żyserowie.ukraińskimi, samorządowymi instytucjami kultury Lubli-na, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz Sukces organizacyjny tak dużego wydarzenia artystycz-grupami nieformalnymi, doraźnie lub na stałe powołany- nego wymaga precyzyjnej współpracy pomiędzy współ-mi przez artystów, menadżerów, animatorów i środowi- twórcami programu, jednostkami samorządu, a takżeska akademickie. służbą zdrowia, policją, strażą miejską oraz służbami ko- munalnymi. Istotne jest również wsparcie wielkiej rzeszyW programie tej wyjątkowej Nocy znalazło się kilkaset wolontariuszy. Sprawna organizacja nie byłaby możliwa,wydarzeń: koncertów, spektakli teatralnych, tanecznych, gdyby nie lokalny patriotyzm wszystkich podmiotów pra-kuglarskich i kabaretowych, performances, happenin- cujących na rzecz Nocy.gów, wystaw w galeriach i w przestrzeniach miejskich,projekcji filmowych, spotkań literackich, debat. Nie za- Magiczny klimat Nocy Kultury pomaga być lepszymbrakło również zwiedzania zabytków, specjalnych pro- i szczęśliwszym. To wspólnota mieszkańców, zmierzają-gramów dla dzieci oraz innych, spontanicznych, im- cych w stronę Miasta – Marzenia.prowizowanych akcji artystycznych i społecznych. Nie-mal wszystkie wydarzenia Nocy Kultury rozegrają się 5
 6. 6. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 MIASTECZKO AKADEMICKIE Tereny zielone przy 18:30-22:00 Parkour Lublin - Ukraina / Unlimited1 Centrum Kultury Fizycznej Runners: projekt “Mimo barier” UMCS, ul. Czwartaków ACK UMCS 18:00 Spektakl “Bohater” Teatru 21:00 Spektakl “Witkacy: bez2 “Chatka Żaka”, Pierwszego Kontaktu końca” Teatru Pierwszego ul. Radziszewskiego 16 Kontaktu 19:00-2:00 “Pracownia Działań Plastycznych prezentuje…” - wystawy grafik: “Mistyka miejsc” Daryny Jaresko , “Letni Lwów” Edyty Lisek ŚRÓDMIEŚCIE Warsztaty Kultury, 18:00-2:00 Wystawa sztuki współczesnej “Ars loci”3 ul. Popiełuszki 5 19:00-20:00 21:30-23:00 Spektakl “Nic co Spektakl ludzkie” Sceny Prapremier “Czerwony Elvis” InVitro Teatru Arabesky z Charkowa 19:00-1:00 “Noc Medytacji” - Buddyjski Ośrodek Diamentowej Drogi w Lublinie 19:00 wykład nauczyciela 21:00 panel 22:00 sesja medytacyjna 0:00 buddyzmu dotyczący medytacji dyskusyjny 22:30 projekcja filmu o wyjaśnienia dotyczący tematyce buddyjskiej do medytacji medytacji i sesja w buddyzmie medytacyjna oraz wyjaśnienia do medytacji Galeria 1 im. B. Słomki, 18:00-2:00 Wystawa “Sakrokicz” - Instytut Historii Sztuki KUL4 KUL, Al. Racławickie 14 Polskie Radio Lublin, 19:00-20:30 Prezentacja warsztatu 21:00-21:30 Słuchowisko Marii5 ul. Obrońców Pokoju 2 reportera radiowego Brzezińskiej “Próba czytania” Plac przed Filharmonią 19:00-20:006 im. H. Wieniawskiego Akcja w Lublinie, performatywna ul. Skłodowskiej 5 “Ciałem malowane miasto” Lubelskiego Teatru Tańca
 7. 7. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Filharmonia 19:00-20:30 Koncert symfoniczny7 im. H. Wieniawskiego Orkiestry Symfonicznej FL i jej w Lublinie, ul. Skłodowskiej 5 gości Teatr Muzyczny, 18:00-18:40 Balet 20:00 Pokaz 23:00-23:408 ul. Skłodowskiej 5 Opery Lwowskiej, “Best of Koncert Orkiestra Teatru Dance” przebojów Muzycznego Teatru Tańca Teatru “Carmen suita” Es i Grupy Muzycznego Baletowej “Fatum” Scena Alternatywna, 21:00-4:30 “Noc Kultu”: LEHU Live Act (HCC SC), Rekin (Holera FS),9 plac przy zbiegu r33lc4sh (Redekonstrukcje), desper Acid Live Act (Redekonstrukcje) Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego Galeria Lubelskiego 18:00 - 23:00 Wystawa “Meta-sztuka – konceptualizacje”10 Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13 ALEJA KULTUR: 19:00-5:00 Instalacja “Totemy” Jarosława Koziary11 - ul. Krakowskie Przedmieście 19:00-5:00 Wystawa fotografii wielkoformatowych “Art-project 5 x 5” - pl. Łokietka 21:00-2:00 Akcja performatywna “Noc kultury osobistej - savoir vivre” - ul. Bramowa - IvenTektura - Rynek - ul. Grodzka 22:00-3:00 Wideo instalacja “Do góry nogami” Mychajlo Barabasha - ul. Zamkowa 20:30-21:30 Akcja performatywna” Ciałem malowane miasto” Lubelskiego Teatru Tańca 19:00-5:00 Instalacja “Zielone światło” Katarzyny Szczypior Scena Lub-reggae, 19:00 20:00 21:00 22:00 23:30 Dubska 1:00 2:3012 ul. Krakowskie Positive Message Natty B Herba Micze Paraliż Band Perkałaba DubRaphaEL Przedmieście 76 & D’Roots Brothers Stoisko przy ul. Krótkiej 18:00-5:00 “Ogród kulinariów” - polskie i ukraińskie przekąski i napitki13 Starostwo Powiatowe, 18:00-22:30 “Szachowa noc” - turniej Młodzieżowego Domu Kultury14 ul. Spokojna 9 “Pod Akacją” Bistro Wesoły Romek, 19:00-23:00 Gra interaktywna “Ktozabił” - Grupa Ktozabił15 ul. Jasna 7
 8. 8. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Kawiarnia Kawka, 19:00-22:00 Warsztaty tworzenia biżuterii16 ul. Okopowa 9 i 1/2 - “Ptaszarnia” Magdalena Krajewska 20:00-0:00 Projekcje filmowe: “Ukraińskie animacje” - Stowarzyszenie Homo Faber Padbar, 19:00-5:00 Pokazy gier “Ukraina w wirtualnej rzeczywistości”17 ul. Ewangelicka 6 Skrzyżowanie ulic 19:00-05:00 Mural “Wielki Format Nocy Kultury” - polscy i ukraińscy artyści street art - Europejska Fundacja Kultury Miejskiej18 Ewangelickiej i Krakowskiego Przedmieścia Kościół Ewangelicko- 19:00-0:00 Zwiedzanie Kościoła z przewodnikiem (wejścia: 19:00, 21:00, 23:00)19 Augsburski, ul. Ewangelicka 1 Tereny zielone przy 20:30-2:00 Retrospektywy filmów z festiwali “Filmy Dobrze zakręcone”20 Kościele Ewangelicko- i “Złote mrówkojady” - Kinoteatr Projekt Augsburskim, ul. Ewangelicka 1 Gablota przy 19:00-0:00 Wystawa “Ślady” Magdaleny Franczak (19:00 Wernisaż)21 ul. Ogrodowej 7 II Liceum 21:30-22:00 22:30-23:0022 Ogólnokształacące Spektakl Spektakl “Moja im. Hetmana baletowy DonKichoteria” J. Zamoyskiego, “Skarb” grupy Krasne ul. Ogrodowa 16 Dzioby Scena DJ-ska, 19:00-23:00 Love Sen C Music 23:00-0:30 Banda Arkan 0:30-3:00 Roots Defender23 ul. Krakowskie Huculski Sound System Przemieście 62 21:00-3:00 VJ-e z Polski i Ukrainy, m. in.: Anna Naronina & TenPoint, Nordyk Centrum Promocji 18:00-20:00 20:00Wernisaż24 Województwa Lubelskiego, Pokaz kulinarny wystawy ul. Krakowskie “Organic food by “Moc Tektury” Przedmieście 41 lubelskie” Łukasza Sereja Restauracja Kardamon, 19:00 “Kuchnia 20:00 Wystawa malarstwa 22:00 Występy 0:00 Występ25 ul. Krakowskie nie zna granic” Iwony Dudy muzyków muzyków Przedmieście 41 - Technikum z Ukrainy z Ukrainy Gastronomiczno -Hotelarskie ZS 5 Ogródek restauracji 23:0026 Kardamon, ul. Krakowskie Degustacja Przedmieście 41 potraw z Ukrainy
 9. 9. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Plac Litewski 19:00 Start27 wycieczki rowerowej “Poza rogatkami dawnego Lublina” - Stowarzyszenie Rowerowy Lublin 19:00-22:00 Słuchowisko “Wznieś się na poziom dziecka” Paweł Fortuna 17:00-19:00 Warsztaty kuglarskie - Fundacja Sztukmistrze 19:00-20:30 Warsztaty “Dźwiękoteka” - PSPiA KLANZA 19:00-21:00 “Wschodnia Strefa Tańca street dance contest” - Akademia Tańca J. Miłoszewicz 21:00-22:00 Performance taneczny “Sztuka pływania” Justyny Jasłowskiej 19:00-21:00 Gra miejska “Stowarzyszenie Umarłych Literatów” - Stowarzysznie Studnia Pamięci 22:30-23:30 Spektakl 0:00-1:30 Spektakl “Wiśniowy “Gloria” Lwowskiego Teatru sad” Lwowskiego Teatru Voskresinnia Voskresinnia 19:00-20:30 Performance Art-Meeting - Galeria Labirynt Miejska Biblioteka 19:00-21:00 Koncert muzyki28 Publiczna, Filia nr 2, ul. ukraińskiej - uczniowie Szkoły Hempla 5 Muzycznej im. T. Szeligowskiego; pokaz multimedialny; wystawa “Motywy ukraińskie w literaturze polskiej”
 10. 10. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Galeria Fotografii Prospero, 19:00-0:00 wystawa zdjęć “Metropolie” Martina Stavarsa29 ul. Krakowskie Przedmieście 52 21:00-0:00 Przewodnik multimedialny po Kaplicy Trójcy Świętej Kawiarnio-Księgarnia 19:00-20:30 Warsztaty “Dobre30 Spółdzielnia, i zdrowe życie. Jak je osiągnąć ul. Peowiaków 11 według ajurvedy - tradycyjnej medycyny indyjskiej” Restauracja Incognito, 19:00-23:00 “Open i open stage” - Fundacja Sempre a Frente31 ul. Peowiaków 3 Wydział Pedagogiki i 21:00-22:0032 Psychologii UMCS, Spektakl ul. Narutowicza 12 (aula) “Gwiazdą być” Akademii Teatralno- Wokalnej im. J. Turowicza Galeria Biała, 19:00-22:00 Wystawy “Aura” i “Podwórko sztuki”33 ul. Narutowicza 32 Szkoła Podstawowa 20:00-20:3034 nr 24, ul. Niecała 1 spektakl “Wołam Cię” Teatru Skarpa Plac przed DT Sezam, 21:00-23:00 Happening oraz35 ul. Krakowskie projekcja filmu “Sześć postaci” Przedmieście 40 - Fundacja Teatroterpia Lubelska Teatr im. J. Osterwy, 20:00-21:00 22:30-23:3036 ul. Narutowicza 17 Performatywne Performatywne czytanie czytanie dramatów dramatów ukraińskich ukraińskich “Wielkie “Wielkie Księstwo Księstwo Dramatu” Dramatu” Restauracja Dolce Vita, 21:00-0:00 Kulinaria i kino letnie “Celebruj chwile”37 ul. Krakowskie Przedmieście 36 Plac przed kamienicą przy 18:30-2:00 “Pokój polityki” Stowarzyszenia Kulturalnego Grupa Projekt38 ul. Krakowskie Przedmieście 21
 11. 11. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Scena Słowa Wojewódzkiej 19:00-19:30 19:30-21:00 21:00-23:00 Koncert zespołu 23:30-1:00 Koncert zespołu39 Biblioteki Publicznej Koncert zespołu Karaoke “Folk Ever” “Sobaki v Kosmose” im. H. Łopacińskiego, “Ars Libero” u Hieronima & Sergiy Żadan ul. Narutowicza 4 i Igora Michajłowa Wojewódzka 18:30-19:00 19:00-20:30 21:00-22:00 Koncert 23:00-0:0040 Biblioteka Publiczna Otwarcie wystawy “Polsko- “Korowód Talentów” - Vlasta Spektakl im. H. Łopacińskiego, “Ukraina wobec ukraiński Karpenko i Kaja Mianowana “Muzeum ul. Narutowicza 4 Europy: między salon poetycki - Stowarzyszenie W Stronę Prado Nocą” - tradycją a Bogdana Sztuki M. Budyń-Kulik awangardą” Zadury” 19:00-1:00 Kawiarnia Jednej Nocy “U Hieronima” oraz konkurs wiedzy dla gości Nocy - podcienia i hol Biblioteki Klub Dom Kultury, 20:00-5:00 Wystawa fotograficzna dokumentująca powstanie skateparku 1st Floor41 ul. Krakowskie Przedmieście 19 20:00-5:00 Impreza Djska “Muzyka świata” (0:30-5:00 DJ binghi b2b DJ funklore) Ul. Wróblewskiego 2 22:00-3:00 Pokazy filmowe - jednominutówki - Kinoteatr Projekt42 III Liceum Ogólnokształcące 19:00-21:00 Spotkanie z Teatrem43 im. Unii Lubelskiej, 19.99: “Król Mięsopust”, “Sen pl. Wolności 4 nocy letniej”, “Żywoty Świętych Osiedlowych” III Liceum Ogólnokształcące 20:00-20:4543 im. Unii Lubelskiej, “Kantylena pl. Wolności 4 rozrywkowo” - koncert chóru III LO Wojewódzki Ośrodek 18:30-19:15 20:30-21:00 20:30-21:00 22:00-22:40 23:00 Spektakl “Ciacho” Teatru44 Kultury, Monodram Esej teatralny Monodram Spektakl Oko ul. Dolna Panny Marii 3 “Tancerka” “Klitajmestra” “6 lekcji” “Szklana Katarzyny Myszak Teatru Gravite Przemysława góra” Grupy Gąsiorowicza Teatralnej Xacę 19:45-20:15 “Biała Suknia” Teatru Liberum Veto Instytut Pamięci 19:00-1.00 Wystawa “Polacy-Ukraińcy 1939-1947”45 Narodowej, ul. Szewska 2 20:00-20:30 21:00-21:30 22:00-22:30 23:00-23:30 Film “Wołyń Film Film “Generał Film “Akcja w pożodze” “Porozumienia” Walter” Wisła” Kamienica Pracy Twórczej, 20:00-0:00 Akcja plastyczno-rewitalizacyjna “Szewskanoc”46 ul. Szewska 3
 12. 12. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 “Akcje - Animacje” 18:00 Zespół 20:00 21:00 Zespół 22:30-2:00 “Polsko-ukraińskie spotkanie beatboxowe”47 Dzielnicowego Domu dziecięcy Spektakl Pieśni - Agencja Koncertowo-Wydawnicza Wysoka Kultury “Bronowice” “Gwiazdy “Gramofon” i Tańca - Kompleks Alchemia Czeczenii”, Formacji Ludowego pomiędzy ul. Świętoduską grupy baletowe “Ignis”; Politechniki i ul. Lubartowską “Motylki”, 20:30 koncert Lubelskiej; “Balerinki”; 18:30 Walentyny 21:30 Konkurs dla dzieci Bereżnow Widowisko z wiedzy i Aleksandra muzyczno- o Ukrainie; 19:00 Sładkiewicza taneczne koncert Iryny “Pocztówka ze Gerus wschodu” 18:00-22:00 Aranżacja w witrynach okiennych Arkad - “Urban art”; Tworzenie rzeźb figuralnych, “ożywianie stolików” Kawiarni; działania proekologiczne “inTUBAcja przestrzeni” 19:00-22:00 Warsztaty tańca ognia 19:30-22:00 Projekt i wykonanie medali Nocy Kultury Kościół pw. Świętego 19:00-20:00 20:30-21:15 21:30-22:1548 Ducha, ul. Krakowskie koncert zespołu Koncert Koncert Gospeople Przedmieście 1 Kogo? - “Wiara, Gospel Project nadzieja, miłość” Dziedziniec Kościoła 20:00-0:00 “Smaczki Ukrainy” - Walenty Wojciechowski pw. Świętego Ducha, z zespołem oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji ul. Krakowskie Lubelskiej Przedmieście 1 Galeria po Schodach, 19:00-0:00 Wystawa fotografii “Na pograniczu”, spotkania z autorami, konsultacje49 Młodzieżowy Dom Kultury 2, ul. Bernardyńska 14a Plac Łokietka 19:00-2:00 Instalacja “Trans las” - Stowarzyszenie Kulturalne Grupa Projekt50 19:00-20:00 21:30-22:00 22:30-23:00 23:00-0:30 Koncert pieśni Symultana Spektakl “Lublin na lwowskich i kresowych kapeli szachowa taneczny szachownicy” “Wesoły Lwów” z arcymistrzem “Szachy” J. - Teatr ukraińskim Kochanowskiego Panopticum Orestem Zespółu Tańca Gritsakiem Dawnego “Belriguardo”
 13. 13. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 ul. Królewska 19:00-2:00 Wystawa fotograficzna “Bychawa w fotografii otworkowej” Bychawskiego Centrum Kultury51 Metropolitalne Seminarium 18:30-21:00 Zwiedzanie kaplicy52 Duchowne, seminaryjnej z ikonostasem ul. Wyszyńskiego 6 Jerzego Nowosielskiego STARE MIASTO Brama Krakowska 19:00-6:00 Instalacja “Exchange 2.012” - Serhij Petluk i Oleksij Khoroshko53 Podwórko przy Baszcie 19:00-2:00 Wystawa “Bez/granicznie” - Kamil Brajerski, Łukasz Zarębski i Paul Kwitek54 Gotyckiej, ul. Jezuicka 1/3 LOITiK, ul. Jezuicka 1/3 21:00-0:00 “Lublin - Lwów. Noc legend” -55 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Jezuicka 19:00-2:00 Wystawy plenerowe:56 “Komiks polsko-ukraiński” - ACK Chatka Żaka, “Bogowie przyjęli wyzwanie” - Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki, “W cieniu Euro 2012” - Grupa Fotografów Lubelskich, III Międzynarodowa Wystawa Konkursu Fotograficznego “Teatr w obiektywie” - Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku Foto Rożek, 19:00-2:00 Wystawa fotograficzna “Uganda oczami dzieci” Karoliny Marciniak i Rotaract Lublin57 ul. Jezuicka 14 Muzeum Archidiecezjalne 20:00-2:00 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. Nocny widok z Wieży Trynitarskiej58 Sztuki Religijnej - Wieża Trynitarska, ul. Królewska 10 Archiwum Państwowe, 20:00-0:00 “Nie tylko akta. Archiwum jakiego nie znacie”59 ul. Jezuicka 13, wejście od - zwiedzanie wystaw stałych i czasowych pl. Katedralnego Dziedziniec Archiwum 21:00-22:30 Kino ukraińskie 22:30-23:40 23:40-1:50 Festiwal kina 1:50-3:10 Państwowego, - “Cienie zapomnianych “Studnia dla niezależnego “KinoLew”: filmy “Kamienny ul. Jezuicka 13, wejście od przodków”, reż. Siergiej spragnionych”, krótkometrażowe, animacje krzyż”, reż. pl. Katedralnego Paradżanow reż. Jurij Leonid Osyka Ilienko Archikatedra Lubelska, 20:30-0:00 Zwiedzanie katedry: zakrystia akustyczna, skarbiec60 ul. Królewska 10 21:00-22:30 Koncert zespołu 23:00-23:40 “Tercja pikardyjska” Koncert Teatru ITP Ogród Restauracji 19:00-3:00 Muzyka Świata z Cafe Mi Musica - Noc Kultury w Gramoffonie61 Gramoffon, ul. Jezuicka 16
 14. 14. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Teatr Stary, ul. Jezuicka 18 20:00 21:30 22:45 0:00 Jam62 Spektakl Długie formy Krótkie formy session “Józef&ko” improwizowane improwizacji impro “Koło na pdst. - “W Gorącej teatralnej - fortuny” - “No B. Schulza Wodzie “No Potatoes” Potatoes” Teatru “Alter” Kompani Szoł” i Teatr “Alter” (Drohobycz) (Gdańsk) Teatr im. H. Ch. Andersena, 19:30-20:30 Spektakl “Końcówka”63 ul. Dominikańska 1 wg. S. Becketta Plac przed Teatrem 22:30-23:50 Spektakl “Pieśń 1:10-2:00 2:10-2:3064 im. H. Ch. Andersena, lasu” (cz. 1) Teatru im. Łesia “Pieśń lasu” “Pieśń lasu” ul. Dominikańska 1 Kurbasa (Lwów) (cz. 2) Teatru (cz. 3) Teatru im. Łesia im. Łesia Kurbasa Kurbasa Wirydarz Klasztoru Oo. 21:30-22.30 Spektakl “Ifigenia 0:00-1:0065 Dominikanów, ul. Złota 9 w T...” Teatru Gardzienice Spektakl Klasztor Oo. Dominikanów, “Ifigenia ul. Złota 9 w T...” Teatru Gardzienice 20:00-0:00 Nocne zwiedzanie klasztoru 20:30 22:00 Projekcja Projekcja filmu filmu “Św. Jacek” “Św. Jacek” 18:00-2:00 Wystawa “Polska sztuka religijna” - studenci Instytutu Historii Sztuki KUL Klub Nocy Kultury, 19:00 Koncert 20:15 Miąższ 21:00 Dychka; 22:30 0:00 Jan Czapla + Grupa 1:30 2:30 Hycz66 Kompleks Alchemia, piosenki 21:45 Zapaska Mis’ko Robimy - “Bitwa na kreski” MavByDavBy Orkiestra ul. Olejna 2 fancuskiej “L’Avion Barbara&Jozef i Karol rose” Jean-Claude Ostřanski&Ryan Zieniewicz; Meurisse Socash 3:30-6:00 Papa Zura 21:00-0:00 Plenerowy pokaz zdjęć słuchaczy Lubelskiej Szkoły Fotografii Pub Publika, ul. Olejna 5 20:00-5:00 Rockoteka67 19:00-3:00 Wystawa duetu fotograficznego “Industrialny Lublin” “Mikołaje i Przyjaciele” - 19:00 Zespół Jarzębina 20:00-21:30 21:30-22:30 Burdon 22:30-23:30 23:30-0:30 0:30-1:3068 scena ethno&folk, z programem “Koko Młode Djembe, Teatr Ognia Ludy Dobri Orkiestra św. Rynek Starego Miasta Euro Spoko” 19:30 Miatlica, Chwyla, “ProtyNochi” Mikołaja Orkiestra św. Mikołaja Black Velvet Band i Zira
 15. 15. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Rynek Starego Miasta 19:00-1:00 Radiowe Centrum Kultury Polskiego Radia Lublin69 Trybunał Koronny, 19:00-2:00 Wystawa ikon i malarstwa Wołodymyra Marczuka70 Rynek 1, II piętro Lubelska Trasa Podziemna, 20:30-22:00 Zwiedzanie trasy71 Rynek 1 podziemnej Malarnia Krystyny 20:00-0:00 Wystawy “Przekroczymy granice wyobraźni” Krzysztof72 Głowniak, Rynek 18 Bil i “Pomost sztuki” – Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida Miejska Biblioteka 19:00-22:00 Wystawa “Na dalekiej Ukrainie”73 Publiczna, Filia nr 21, Rynek 11 20:00-21:00 Koncert piosenek ukraińskich Chóru Ence Pence Kawiarnia Pożegnanie 20:15 21:00 22:00 Piosenki ukraińskie, białoruskie, polskie,74 z Afryką, ul. Złota 3 Spektakl Koncert łemkowskie - Chór Ence Pence; “W sieci” Chóru Parafii 22:45 Koncert muzyki żydowskiej - Andrzej grupy Ewangelicko- Samborski, Jacek Szpunar, Janusz Woźniak Kontrast Augsburskiej z II LO im. im. Św. Trójcy Hetmana J. Zamoyskiego Muzeum Literackie im. 19:00-0:00 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych75 J. Czechowicza, ul. Złota 3 20:00-0:00 “Apetyt na ukraińskie metafory” - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie Ul. Archidiakońska 19:00-3:00 “Pękniety horyzont Schulza według Leszka Mądzika” - Scena Plastyczna KUL76 Galeria Atu, 19:00-0:00 Wystawa malarstwa Klaudiusza Abramskiego “...I wodzisz mnie na77 ul. Archidiakońska 6 pokuszenie” Scena Wielokulturowa, 19:00 Fundacja Teatrikon - wystawa zdjęć; 19:00-19:35 Zespół Pieśni, Tańca i Małych Form Teatralnych “Nasz Lublin” z Gimnazjum Nr 178 pl. Rybny w Lublinie; 19:35-19:45 Zespół Taneczny Rytm grupa Em6; 19:45- 20:20 Kabaret Wyjście Awaryjne; 20:20-20:50 SALSAme Dance Studio; 20:50-21:20 Fundacja Teatrikon - pokaz kuglarski “Szklanka”; 21:20-22:10 Fundacja Sempre a Frente; 22:10-23:10 Fundacja Sztukmistrze - Variete pt. “Progress” 23:10-24:15 SALSAme Dance Studio; 24:15-1:45 Fundacja Sztukmistrze - Fire show Ksiegarnia&Kawiarnia 19:00-0:00 Wystawa polsko-ukraińskiej inicjatywy “Złap kontakt” - ZHP Lublin Hufiec Lubelski,79 Między Słowami, Harcerski Krąg Akademicki “Żywioły” ul. Rybna 4/5
 16. 16. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Kawiarnia Artystyczna 19:00-20:00 21:30-23:00 Spektakle 23:00-0:00 0:00 Film80 Czarna Inez, ul. Rybna 9 Wystawa “Lvoblin” z IX Spotkań Teatralnych Recytacja o Lublinie “Zwierciadła - Zamoy 2012” poezji polskiej i Lwowie i ukraińskiej Pub&Restauracja 18:50-19:10 20:00-20:45 22:00-23:0081 U Fotografa, ul. Rybna 13 Photo Remix Koncert Koncert - Lubelska Szkoła zespołu entuzjastów Sztuki Rodyna amatorów i Projektowania 21:00-0:00 Wystawa Piotra Szczura Podwórko, 19:00-2:00 “Studnia fotograficzna” - wystawa zdjęć i konsultacje fotograficzne82 ul. Rybna 11/Grodzka 16 ul. Grodzka 19:00-20:00 Muszkieterowie83 w Lublinie, czyli wprowadzenie do rocznicy pożaru miasta z 1719 r. - pokaz musztry muszkieterskiej - Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej 20:30-23:00 Teatr malowania “dejavu” - Andrzej Widelski i studenci WST z Katowic Restauracja Czarny Tulipan, 20:30-21:0084 ul. Grodzka 1 Monodram “Świat zamknięty w mojej małej torebce” II LO Redakcja kwartalnika 20:15-23:00 Czytanie Ukrainy w „Akcencie”85 “Akcent”, ul. Grodzka 3 - Iwan Andrusiak, Bogusław Bakuła, Aneta Kamińska, Andrij Lubka, Oksana Zabużko, Bohdan Zadura Galeria Labirynt, 12:00-1:00 Wystawa prac Doroty Podlaskiej i Agaty Borowej “Wolne tłumaczenie”; Wystawa “Dziennik86 ul. Grodzka 3 rysownika” - Alastair MacLennan, Angie Seah, Mariusz Tarkawian Galeria Gardzienice, 19:00-23:00 Wystawa “Trzynaście obrazów z Drogi do wolności”87 ul. Grodzka 5a (19:00 otwarcie) 19:00-23:00 Wystawa “Katolicka popkultura” - studenci Instytutu Historii Sztuki KUL Trakt Królewski, 19:00-3:00 Wystawa “Cztery osoby cztery spojrzenia na sztukę” - Czteroosobowa Zorganizowana Grupa Kulturoznawców88 ul. Grodzka 7
 17. 17. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Scena Dialogu, 19:00 19:45 20:30 21:15 22:15 23:15 0:45 1:4589 pl. Po Farze Kairos Maryna C. Atmasfera Harmonia Dagadana Voo Voo Panke Shava Sex Machine z projektem Band Voo Voo & Haydamaky Zaułek Panasa 22:00-2:00 “Zaułki cynamonowo-krokodylowe” – performatywne spotkania90 z Brunonem Schulzem Młodzieżowy Dom Kultury 19:00-22:00 Pokaz multimedialny “Inspiracje91 “Pod Akacją”, fotograficzne” ul. Grodzka 11 (I piętro) 20:00-23:00 Pokaz multimedialny animacji poklatkowej oraz grafiki komputerowej z pracowni Mariusza Stryjeckiego Młodzieżowy Dom Kultury 20:00 Teatr Teatr 23:00 Teatr 0:00 Teatr “Pod Akacją”, Panopticum Panopticum: Panopticum Panopticum ul. Grodzka 11 (sala 40) “Kot 21:00 “Jeszcze “Odlot” “Gra snów” w Butach” czas”; 21:30 “Światła Chanuki” Patio Młodzieżowego Domu 18:00-20:00 Teatr “Z odzysku”; Kultury “Pod Akacją”, Teatr “Drugie piętro” ul. Grodzka 11 Ośrodek “Brama Grodzka – 20:00-1:00 Wystawa “Lublin. Pamięć miejsca” - zwiedzanie w turach 20:00, 21:30,92 Teatr NN”, 23:00 ul. Grodzka 21 18:00-22:30 Debata „Ukraińskie ciało – sztuka i polityka” z przedstawicielami Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Towarzystwo Przyjaciół 19:00-2:00 Wystawa konkursowa “Lublin w Malarstwie”93 Sztuk Pięknych w Lublinie, ul. Grodzka 34/36 Pracownio-Galeria SOS 19:00-0:00 Wystawa młodej sztuki z Ukrainy - “Barszcz ukraiński” - studenci Instytutu94 Sztuki, ul. Grodzka 36a/4 Sztuk Pięknych UMCS Błonia pod Zamkiem 22:00-3:00 Instalacja “Ruchomy Obraz” Jarosława Koziary95 17:00-0:00 Instalacja “Uwolnić owce” Nordyka Plac Zamkowy 20:30-21:3096 Obchody Rocznicy Wielkiego Pożaru Lublina
 18. 18. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Plac Zamkowy 20:00-0:0096 Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta - “Lublin 2.0” - Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” 18:00-20:00 “Spacer po nieistniejącym mieście” - Stowarzyszenie Studnia Pamięci Muzeum Lubelskie, 19:00 “Recepcja97 ul. Zamkowa 9 twórczosci B. Schulza na Ukrainie” Natalii Filewicz 19:00-0:00 Nocne zwiedzanie Muzeum - wystawy stałe i czasowe; Kaplica św. Trójcy - wejścia o 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (grupy 50 osób) Dziedziniec Muzeum 22:00-0:00 Projekt muzyczno- Lubelskiego, dźwiękowy - “MusiCircus” ul. Zamkowa 9 Johna Cage’a - OMIT “Rozdroża” DZIELNICE LUBLINA Kościół pw. Świętej 19:00-22:00 koncert Ireny Małaszewskiej, Anny98 Rodziny, Romantowskiej, Wiesława Ochmana, Roberta al. Jana Pawła II 11 Grudnia, Piotra Wrony i Sebastiana Kozuba Dzielnicowy Dom Kultury 18:00-20:0099 “Bronowice”, Rozstrzygnięcie ul. Krańcowa 106 konkursu, wernisaż, koncert Walentyny Bereżnow i Aleksandra Sładkiewicza Miejska Biblioteka 19:00-21:00 Wystawa “Ługańsk -100 Publiczna, Filia nr 22, impresje miejskie i sportowe” ul. Kruczkowskiego 12
 19. 19. MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Miejska Biblioteka 19:00-21:00 Ukraina101 Publiczna, Filia nr 31, w fotografii Mieczysława ul. Nałkowskich 104 Sachadyna, “Panorama Łucka” - freski autorstwa Doroty Michny; Wystawa przewodników turystycznych po Ukrainie Scena hardcore/metal 9:00-19:25 Blue 20:10-20:40 Alchemia Blues 22:10-22:40 Herd Rushing 0:10-0:40 Barberdwire; 0:50- 2:10-2:30102 w Klubie Graffiti, al. Vision; 19:35- Rock Jam Band; 20:50-21:20 Radiators; 22:50-23:20 The 1:20 Major Core; 1:30-2:00 Seqta Defekta Piłsudskiego 13 20:00 Spring Rolls Chunacky Szlach; 21:30-22:00 Crows; 23:30-0:00 Coffins Porno Flowers Fabryka Napięć Dworek 19:00-0:00 Nocne zwiedzanie Muzeum - wystawy stałe i czasowe103 Wincentego Pola, ul. Kalinowszczyzna 13 NUMERY PUNKTÓW PROGRAMU ZGODNE Z NUMERACJĄ W TABELI I NA MAPIE Ze względu na rozmach organizacyjny Nocy Kultury i ilość podmiotów zaangażowanych w jej organizację program może ulec zmianom. Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.nockultury.pl.
 20. 20. Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 PRELUDIUM NOCY KULTURY Choć Noc Kultury oficjalnie wystartuje 2 czerwca, to Warsztatowanie Nocy już od piątku 1 czerwca zajrzeć będzie można do Klu- bu Festiwalowego, mieszczącego się w kompleksie Al- Dla niektórych artystów Noc rozpoczęła się na kilka dni chemia przy ulicy Olejnej 2, a program Nocy zawiera przed oficjalnym terminem. Wiele działań artystycznych również wydarzenia odbywające się… w godzinach wymagało wcześniejszych specjalnych przygotowań, porannych. prób i warsztatów. Tancerze a także parkourowcy, akro- baci, breakdancerzy czy nawet miłośnicy wspinaczki skał- W wigilię Nocy Kultury swoją działalność rozpocznie kowej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach przygo- Klub Festiwalowy. Dla tych, którzy chcą zacząć święto- towujących projekt "Ciałem malowane miasto" realizo- wać wcześniej, organizatorzy przygotowali specjalny pro- wany wspólnie przez Lubelski Teatr Tańca i choreografa gram muzyczny. Williego Dornera (28 maja - 1 czerwca). Efekty ich pracy – do obejrzenia podczas Nocy Kultury. Klub Festiwalowy Nocy Kultury Kompleks Alchemia, ul. Olejna 2 W tym samym terminie swój warsztat, również skoncen- trowany na sztuce w otwartej przestrzeni, przeprowadził 1.06 (piątek): Janusz Bałdyga. Jego celem była próba stworzenia strate- 18:00 Jazzująca gramofonia gii działania, w której kluczową rolę odgrywa dynamicz- 21:00 Tatvamasi ny przekaz, oparty na nomadycznej idei podróży. Punk- 22:30 Angela Gaber Trio tem kluczowym warsztatów był mit drogi i strategia prze- 0:00-1:30 Skype Jam Session mieszczania, "przetaczania" się tworzonej przez uczest- Wystawa Lubelskiej Szkoły Fotografii ników warsztatów wyrazistej, wizualnej struktury. Efekty zobaczyć będzie można 2 czerwca, na Placu Litewskim w Również w sobotę, 2 czerwca, najaktywniejsi nie mu- trakcie projektu "Performance Art-Meeting". szą czekać do wieczora. O godzinie 9 rano w Pałacu Po- tockich (ul. Staszica 3) rozpocznie się pierwsze wydarze- nie Nocy: "Maraton Photo", organizowany przez Katedrę Akwizycji i Dydaktyki Języków, Instytut Filologii Romań- skiej KUL oraz Ambasadę Francji w Polsce. Finał marato- nu zaplanowano na godzinę 18. Natomiast Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin" (ul. Judyma 2a) w godzinach 11:30- 15:00 zaprasza na inaugurację projektu "Kiosk ze sztuką", do oglądania wystawy "Kolekcja motyli" Jakuba Pielesz- ka, prezentacji przygotowanych przez uczestników warsz- tatów artystycznych DDK "Węglin", oraz na kulturalne za- bawy i konkursy.20
 21. 21. Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu PROGRAM NOCY KULTURY Numery punktów programu zgodne z numeracją w tabeli i na mapie. MIASTECZKO AKADEMICKIE ŚRÓDMIEŚCIE 1 Tereny zielone przy Centrum Kultury 3 Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5 Fizycznej UMCS, ul. Czwartaków (Duża Hala, Sala Widowiskowa) 18:30-22:00 18:00-2:00 Projekt "Mimo barier" – Parkour Lublin – Ukra- Wystawa sztuki współczesnej "Ars loci" ina / Unlimited Runners Ars loci – sztuka miejsca, to sztuka, którą można Wspólny projekt sportowo-artystyczny polskich odnieść do danego kręgu kulturowego związa- oraz ukraińskich traceurs, artystów graffiti i muzy- nego z określonym terytorium istniejącym realnie ków na rzecz dialogu międzykulturowego i mię- i fizycznie. Jednak czym ona jest? Czy można mó- dzypokoleniowego. wić, że istnieje jakiś jej wyróżnik? Czy jest to lokal- na odrębność – o której decyduje genius loci, czy też jest to mikroświat sztuki będący odbiciem ma- 2 ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radzi- kroświata cechującego się globalną powszechno- szewskiego 16 (sala widowiskowa) ścią. Czy też chodzi bardziej o mentalne niż fizycz- ne skażenie danym miejscem, tkwiące w artyście 18:00 niezależnie od usytuowania w przestrzeni? Na te Spektakl "Bohater" Teatru Pierwszego Kontaktu i inne pytania próbuje odpowiedzieć wystawa "Ars Spektakl zrealizowany na podstawie "Kartoteki" T. loci", czynna w dniach 1 czerwca – 12 sierpnia 2012. Różewicza. Artyści: Tomasz Bielak, Jakub Ciężki, Grzegorz Czar- nota, Lucjan Demidowski, Mariusz Drzewiński, Eli- 21:00 za Galey, Łukasz Głowacki, Katarzyna Hołda, Kil- Spektakl "Witkacy: bez końca" Teatru Pierwsze- ku.com (Łukasz Gładysz, Aleksander Janas, Grze- go Kontaktu gorz Sołowiej, Paweł Szarzyński, Aka Velalias, Ro- Przedstawienie oparte na motywach dramatu bert Zając), Piotr Kmieć, Dariusz Kociński, Dariusz S.I. Witkiewicza "Matka" oraz na podstawie rela- Korol, Andrzej Kot, Artur Kot, Tomasz Kozak, Jaro- cji ostatniej partnerki artysty – Czesławy Korze- sław Koziara, Łukasz Krankiewicz, Danuta Kuciak, niowskiej. Alicja Kupiec, Robert Kuśmirowski, Zdzisław Kwiat- kowski, Konrad Maciejewicz, Tomasz Malec, Sławo- 19:00-2:00 mir Marzec, Irena Nawrot, Kosma Ostrowski, Urszu- Pracownia Działań Plastycznych prezentuje: Da- la Pieregończuk, Michał Pikula, Sławomir Plewko, ryna Jaresko "Mistyka miejsc", Edyta Lisek "Let- Ireneusz Puchacz, Paulina Sadowska, Marcin Su- ni Lwów" dziński, Katarzyna Szczypior, Mariusz Tarkawian, Indywidualne wystawy grafik. Waldemar Tatarczuk, Sławomir Toman, Grzegorz Tomczyk, Magdalena Warszawa, Ewa Zarzycka, To- masz Zawadzki, Jerzy Zyśko. 21
 22. 22. Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 19:00-20:00 Kultury w Lublinie, będąc istotnym partnerem jego Spektakl "Czerwony Elvis" Teatru Arabesky sceny teatralnej – Teatru Centralnego. Działalność Teatr "Arabesky" został założony w 1993 roku przez InVitro ma charakter producencki, spektakle re- studentów wydziału teatralnego Charkowskiego alizowane są przez różnych reżyserów, aktorów Instytutu Sztuk. W pierwszych latach swego istnie- scenografów. Spektakl "Nic co ludzkie" składa się nia koncentrował się przede wszystkim na pracy la- z trzech niezależnych części, które łączy wspólna boratoryjnej, rzadko prezentując rezultaty ekspery- tematyka. Każda z odsłon spektaklu reżyserowana mentów szerszej publiczności. Obecnie, prócz pra- jest przez innego reżysera, w wyniku czego całość cy laboratoryjnej, swoje spektakle zespół wystawia przedstawienia powstała przy współpracy Łuka- w Teatrze "Soroka Dewjaty" w Charkowie, jest tak- sza Witt-Michałowskiego, Pawła Passiniego i Piotra że częstym gościem międzynarodowych festiwa- Ratajczaka. W ten sposób zderzone zostają sceny li, zarówno na Ukrainie, jak i w zachodniej Europie. oparte na zeznaniach świadków pogromu kielec- Spektakl "Czerwony Elvis" jest projektem młode- kiego z relacjami byłych więźniów KL Auschwitz- go małżeństwa – Walentego Paniuty i Tetiany Mi- Birkenau oraz fragmentami książki Jana Tomasza chinej, którzy w trakcie oczekiwania na narodziny Grossa "Strach". Spektakl uhonorowany zespoło- ich dziecka dokumentowali przebieg ciąży Tetia- wym wyróżnieniem oraz wyróżnieniem za muzykę ny. Na podstawie tej dokumentacji, we współpra- do spektaklu na XIV Ogólnopolskim Konkursie na cy z Serhijem Żadanem, powstała sztuka teatralna Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. "Czerwony Elvis". Jest to ostry, ironiczny, aktualny tekst, który składa się z sześciu nowel: "Jak schud- "Noc Medytacji" Buddyjskiego Ośrodka Diamen- nąć bez diety", "Jak urządzić niezapomnianą impre- towej Drogi w Lublinie zę korporacyjną", "Jak zachować zacisze domowe", 19:00 wykład nauczyciela buddyzmu dotyczący "Jak odmówić agentowi reklamowemu", "Jak odży- medytacji; 21:00 panel dyskusyjny dotyczący me- wiać się w supermarketach", "Jak zabić wszystkich". dytacji w buddyzmie oraz wyjaśnienia do medyta- To swego rodzaju podręcznik dla samotnych cię- cji; 22:00 sesja medytacyjna; 22:30 projekcja filmu żarnych gospodyń domowych, które mają nie tyl- o tematyce buddyjskiej; 0:00 wyjaśnienia do me- ko przeżyć we współczesnym społeczeństwie kon- dytacji i sesja medytacyjna sumpcyjnym, ale też zachować swobodę swego Prezentacja Buddyzmu Diamentowej Drogi, które- jeszcze nienarodzonego dziecka. Spektakl grany go ośrodki mieszczą się w wielu miastach Europy, w języku polskim. między innymi w Lublinie i we Lwowie. Przedsta- wiony zostanie również Projekt East Side Man- 21:30-23:00 dala, którego celem jest centralizacja w Lublinie Spektakl Sceny Prapremier InVitro "Nic co ośrodków buddyzmu znajdujących się we wschod- ludzkie" niej Polsce. W programie jest także wystawa pre- Scena Prapremier InVitro jest pierwszym w Polsce zentująca buddyzm tybetański na Zachodzie oraz teatrem, którego wszystkie realizacje mają cha- wystawa książek dotyczących buddyzmu tybetań- rakter prapremierowy - sztuki realizowane przez skiego. Scenę są wystawiane po raz pierwszy w Polsce, a najczęściej dzięki lubelskiemu teatrowi mają pra- premierę światową. Teatr został założony w 2007 roku przez reżysera Łukasza Witt-Michałowskiego, jego dyrektora. Działa w ramach struktury Centrum22
 23. 23. Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu w jaki sposób architektura i urbanistyka ogranicza 4 Galeria 1 im. B. Słomki, KUL, przestrzeń, w której żyją. Ich działania nie zostawia- Al. Racławickie 14 ją trwałych zmian w mieście; są chwilowe, ulotne, a ich celem jest zapisanie się w pamięci widowni 18:00-2:00 i sprowokowanie jej do spojrzenia na swoje miasto Wystawa "Sakrokicz" - Instytut Historii Sztuki w inny nich dotychczas sposób. Istotnym elemen- KUL tem projektu jest współpraca pomiędzy tancerza- Wystawa prezentuje zderzenie kiczu i religii oraz mi reprezentującymi różnorodne gatunki taneczne dwóch dróg artystycznych, młodego i starszego i ruchowe i różne poziomy doświadczenia. Wśród pokolenia. wykonawców znajdą się tancerze z kijowskiej for- macji Black/Orange oraz tancerze z Polski. 5 Polskie Radio Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 (Studio im. Z. Stepka) 7 Filharmonia im. H. Wieniawskiego, ul. Skłodowskiej 5 19:00-20:30 Warsztat reportera radiowego 19:00-20:30 Prezentacja - jak wygląda na co dzień praca repor- Koncert symfoniczny Orkiestry Symfonicznej Fil- tera radiowego? harmonii Lubelskiej i jej gości Gościnnie wystąpią wirtuozi polscy i ukraińscy: 21:00-21:30 Chanelle Bednarczyk – skrzypce, Jozef Orme- Słuchowisko Marii Brzezińskiej "Próba czytania" ny – fortepian, Irena Kotlicka – bandura, Roman Słuchowisko autorstwa Marii Brzezińskiej nomino- Rewakowicz – dyrygent. W programie: W. Kilar wane do nagrody Prix Italia. – "Krzesany"; H. Wieniawski – "Fantazja na tema- ty z opery Faust Ch. Gounoda"; W. Lutosławski – "Wariacje na temat Paganiniego na fortepian i or- 6 Plac przed Filharmonią im. H. Wieniaw- kiestrę"; A. Borodin – "Tańce połowieckie z opery skiego, ul. Skłodowskiej 5 Kniaź Igor". 19:00-20:00 Akcja performatywna Lubelskiego Teatru Tańca 8 Teatr Muzyczny, ul. Skłodowskiej 5 – "Ciałem malowane miasto" Akcja przygotowana pod opieką Williego Dorne- 18:00-18:40 ra (Austria) polegająca na tanecznej i (bez)rucho- Balet "Carmen Suita" wej ingerencji w fizyczny układ miasta i jego bu- Muzyka: R. Szczedrin wg G. Bizeta; w wykonaniu ar- dynków. Wykonawcy, przemieszczając się z miejsca tystów baletu Opery Lwowskiej oraz orkiestry Te- na miejsce i "ogrywając" wybrane elementy archi- atru Muzycznego. tektury miasta (fragmenty budynków, ulic, słupów, Unikatowy projekt polega na współpracy tancerzy schodów itp.), będą tworzyć zaskakujące widzów ukraińskich z Opery Lwowskiej z Teatrem Muzycz- struktury zmieniając i odczarowując tym samym nym w Lublinie. Będzie platformą do wymiany do- dobrze znane miejsca Lublina. W ten oryginalny świadczeń oraz porównania nie tylko jakości wy- sposób artyści pokazują mieszkańcom miasta, konawczej, ale również stylu pracy oraz warsztatu. 23
 24. 24. Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 Taniec to jedna z tych dziedzin, które leżą na prze- usłyszeć się nie da. Wydarzenie bez wątpienia przy- cięciu sztuki i sportu, dlatego wartością samą w so- kuje uwagę wszystkich miłośników muzyki klubo- bie będzie prezentacja doskonałości i harmonii cia- wej spod znaku dubstep, dub, dark techno, tribal ła i ruchu poprzez jeden z piękniejszych utworów czy acid. Do lubelskich DJ-ów, publiczności dobrze baletowych w historii muzyki – "Suity Carmen" Ro- znanych z imprez w Klubie Opium, Tekturze czy też diona Szczedrina. Spektakl pokaże efekty ciężkiej nieistniejącym już Klubie Centrala, z live actem do- pracy nad sobą ujęte w zwiewność lekkość, suge- łączy LEHU z Kielc. Artyści będą obecni przez całą stywność ruchu i komunikację gestem. Mimo że noc, wielokrotnie stając za deckami, grając samo- utwór powstał lata po napisaniu przez Bizeta "Car- dzielnie lub w stylu back-to-back (swoisty, muzycz- men", to z powodzeniem włączono go do tej ope- ny dialog dwóch DJ-ów, grających równocześnie, ry, ubarwiając to wielkie dzieło piękną choreogra- czasem walcząc ze sobą na dźwięki, a czasem wy- fią, która dopowiada i komentuje losy bohaterów. mieniających się nimi). Przestrzeń skweru zostanie zaaranżowana specjalnie na potrzeby Nocy Kultu, 20:00 dzięki wykorzystaniu oświetlenia i scenografi na- "Best of Dance" Teatru Tańca Es i Grupy Baleto- wiązującej do symboliki prasłowiańskiej. wej "Fatum" Pokaz tańców nagrodzonych w konkursach woje- wódzkich i ogólnopolskich (taniec współczesny, 10 Galeria Lubelskiego Towarzystwa baletowy, charakterystyczny) w wykonaniu zespo- Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13 łów Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów" 18:00 - 23:00 23:00-23:40 Wystawa "Meta-sztuka – konceptualizacje" Koncert przebojów Teatru Muzycznego Druga wystawa z realizowanego przez Zachętę cy- Widowisko o charakterze rozrywkowym prezentu- klu "Lekcje z kolekcji". Prezentacja dzieł artystów jące wszystkie formacje artystyczne prezentowane z kolekcji lubelskich, których twórczość wpisała przez zespół Teatru Muzycznego. się do dziedzictwa ruchu konceptualnego, któ- rego jądro zapalne pojawiło się w sztuce świato- wej a następnie w Polsce z końcem l. 60. i w l. 70. 9 Scena Alternatywna, plac przy zbiegu Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego 11 Aleja Kultur: ul. Krakowskie Przedmie- 21:00-4:30 ście - plac Łokietka - ul. Bramowa Noc Kultu - Rynek - ul. Grodzka - ul. Zamkowa Wystąpią: LEHU Live Act (HCC SC/Kielce), Rekin (Ho- lera FS/Lublin), r33lc4sh (Redekonstrukcje/Lublin), 19:00-5:00 desper Acid Live Act (Redekonstrukcje/Lublin) Instalacja Jarosława Koziary "Totemy" Przestrzeń zadrzewionego skweru pomiędzy Te- Aleja Kultur zostanie przyozdobiona magicznymi atrem w Budowie, ul. Radziszewskiego, Hotelem totemami. Unia Mercure i Al. Racławickimi stanie się centrum ciężkich, elektronicznych brzmień. Nazwa "Sce- 19:00-5:00 na Alternatywna" nie jest przypadkowa – takich Art-project "5 x 5" dźwięków w innych przestrzeniach Nocy Kultury Wystawa zdjęć fotoklubu 5x5 to wybór najlepszych24
 25. 25. Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu projektów eksponowanych w tym ośrodku lwow- elementy architektury miasta (fragmenty budyn- skiej kultury fotografii w ciągu ostatnich dwóch lat, ków, ulic, słupów, schodów itp.) będą tworzyć za- czyli od czasu naszego ostatniego spotkania z lu- skakujące widzów struktury zmieniając i odczaro- belskim widzem nocnym. Przedstawia ona [prace] wując tym samym dobrze znane miejsca Lublina. najlepszych fotografików z Ukrainy, Rosji, Szwecji, W ten oryginalny sposób artyści pokazują miesz- Estonii, USA a także wielkiego polskiego fotogra- kańcom miasta, w jaki sposób architektura i urba- fa – konceptualisty Krzysztofa Wojciechowskiego. nistyka ogranicza przestrzeń w której żyją. Ich dzia- Spotkanie potężnych kultur światowych materiali- łania nie zostawiają trwałych zmian w mieście, są zuje się w Lublinie. Autorzy: Krzysztof Wojciechow- chwilowe, ulotne, a ich celem jest zapisanie się ski (Polska), Andrij Bojarow, (Ukraina – Estonia), Sla- w pamięci widowni i sprowokowanie jej do spoj- vko Amsterdam (Ukraina), Jaroslaw Tymczyszyn rzenia na swoje miasto w inny nich dotychczas spo- (Ukraina), Dmytro Muzaliow (Rosja), Maksym Don- sób. Cały projekt zaprasza odbiorców do ciągłe- diuk (Ukraina), Misza Pedan (Szwecja), Walentyn go uczestnictwa, śledzenia grupy tancerzy, którzy Bobyk (Ukraina), Anna Wojtenko (Ukraina), Masza swoimi ciałami zmienią przestrzenie publiczne. W Wownowa (USA), Oleksandr Kadnikow (Ukraina). ten sposób widzowie stają się jednocześnie naocz- nymi świadkami jednorazowego "rekonstruowa- 21:00-2:00 nia" przestrzeni, która napełniona elementem ludz- Akcja performatywna "Noc kultury osobistej - sa- kim na chwilę "ożywa" i staje się bliższa, bardziej voir vivre" – IvenTektura "przystępna" niż na co dzień. Istotnym elementem Czy kultura osobista jest potrzebna w życiu, czy po- projektu jest współpraca pomiędzy tancerzami re- maga, czy przeszkadza? Kto i jak kształtuję tę kul- prezentującymi różnorodne gatunki taneczne i ru- turę? Jaka jest współcześnie ta kultura, co wynosi- chowe i różne poziomy doświadczenia. Wśród wy- my z domu, czego uczymy się w szkole i co prze- konawców znajdą się tancerze z kijowskiej forma- kazują nam media? cji Black/Orange tancerze-wolontariusze z Polski. 22:00-3:00 19:00-5:00 Wideo instalacja "Do góry nogami" Mychajlo Instalacja Katarzyny Szczypior "Zielone światło" Barabasha Tymczasowa instalacja w przestrzeni miasta. Nie- Człowiek jest istotą rozumną, ale cały czas robi coś codzienna zielona forma w codziennej asfaltowej nie tak, zabiera się za rzeczy jakby nie z tej strony, z miejskiej scenerii. Będzie to tak zwana interwencja której trzeba. Jego działania skutkują nie zawsze w roślinna, która ma na celu zwrócenie uwagi na pro- oczekiwany sposób, zdaje się, że wszystko prowa- blem zanikania przestrzeni zielonych w miastach, dzi raczej do zniszczenia niż do rozwoju… w szczególności w ich centralnych dzielnicach. 20:30-21:30 Akcja performatywna "Ciałem malowane mia- 12 Scena Lub-reggae, ul. Krakowskie sto" Lubelskiego Teatru Tańca Przedmieście 76 Performatywna akcja przygotowana pod opieką Williego Dornera (Austria) polegająca na tanecz- Wystąpią: 19:00 Positive Message (Polska); 20:00 Natty nej i (bez)ruchowej ingerencji w fizyczny układ mia- B & DRoots Brothers (Polska), 21:00 Herba Micze (Pol- sta i jego budynków. Wykonawcy przemieszcza- ska); 22:00 Paraliż Band (Polska); 23:30 Dubska (Polska); jąc się z miejsca na miejsce i "ogrywając" wybrane 1:00 Perakałaba (Ukraina); 2:30 DubRaphaEL (Polska). 25
 26. 26. Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 Positive Message gra muzykę roots, reggae i ska, wykonując zarówno covery jak i własne pro- 14 Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, dukcje. Natty B (wieloletni uczestnik działań so- (sala konferencyjna) und systemu Love Sen C Music, znany również ze swojego udziału w grupie Gettho Blasta) wystą- 18:00-22:30 pi wspólnie ze składem DRoots Brothers. Herba "Szachowa noc" Młodzieżowego Domu Kultury Micze to doświadczeni muzycy z całej Polski, któ- "Pod Akacją" rzy spotkali się w Lublinie w 2008 roku. Muzycz- Turniej szachowy dla amatorów, 7 rund systemem nie sięgają do takich stylów jak roots reggae, dub szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika na par- aż po dancehall. Paraliż Band reprezentuje toruń- tię. Trzech najlepszych zawodników otrzyma pa- ską scenę muzyki reggae i jest wierny muzyce in- miątkowe puchary. Zapraszamy dzieci, młodzież spirowanej jamajskimi dźwiękami. Dubska już na i dorosłych! pierwszej oficjalnej płycie pokazali swoją orygi- Zgłoszenia przyjmowane do godz. 17:45. nalność w podejściu do reggae, dzięki czemu ich muzyka trafia w gusta miłośników wielu gatunków muzyki. W późniejszych nagraniach Dubska się- 15 Bistro Wesoły Romek, ul. Jasna 7 gnęła także do nowych inspiracji: ska, soulu czy muzyki latynoskiej. Zespół Perkalaba powstał 19:00-23:00 w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Jego nazwa odno- Gra interaktywna "Ktozabił" si się do ukraińskiej wsi, w której jeszcze do poło- Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że wy lat 80. istniał ogromny szpital psychiatryczny nasz młody, dynamiczny, a przy tym doświadczony – miejsce przymusowego leczenia tych, którzy pró- zespół, jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. bowali żyć według innych wartości niż te, które wy- znaczała władza komunistyczna. Grupa mistrzow- sko łączy różne gatunki muzyczne (folk, punk, ska 16 Kawiarnia Kawka, ul. Okopowa 9 i 1/2 i reggae) w jeden odważny kolaż, w którym gło- śnym echem dają znać o sobie tęsknoty i tradycje 19:00-22:00 huculskie, przestrzenność gór. Działalność Sceny Warsztaty "Ptaszarnia" Magdaleny Krajewskiej Lub-reggae zakończy zespół DubRaphaEl - pierw- Własnoręczne wykonywanie biżuterii z motywami szy w Polsce projekt muzyczny stosujący techni- sztuki ludowej z Polski i Ukrainy. kę loopingu w muzyce reggae i dub. Przez zasto- Rezerwacja: 10 miejsc w terminie 15-31 V poprzez na- sowanie rozbudowanego loopera oraz synteza- pisanie komentarza na stronie wydarzenia stworzo- tora gitarowego partie instrumentalne, wokalne nego na Facebooku lub mailowo: magika.bizuteria@ i dubmastering kreowane są na żywo przez jed- gmail.com. nego twórcę. 20:00-0:00 Projekcje filmowe: "Ukraińskie animacje" Stowa- 13 Stoisko przy ul. Krótkiej rzyszenia Homo Faber Prezentacja dorobku ukraińskich animatorów i ani- 18:00-5:00 matorek. Ogród kulinariów - polskie i ukraińskie przeką- ski i napitki26
 27. 27. Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu zakręcone" i "Złote mrówkojady". "Filmy dobrze za- 17 Padbar, ul. Ewangelicka 6 kręcone" to lubelski festiwal krótkich form filmo- wych (do 20 minut) wykonanych w dowolnej kon- 19:00-5:00 wencji i zrealizowanych w dowolny sposób (mogą Pokazy gier "Ukraina w wirtualnej rzeczywi- to być animacje, filmy zrealizowane przy pomocy stości" kamery filmowej, a nawet telefonu komórkowego). Prezentacja gier komputerowych, których akcja W ramach Nocy Kultury pokazane zostaną propo- rozgrywa się u naszych wschodnich sąsiadów. zycje nadsyłane na minione edycje Festiwalu. W ra- mach retrospektywy zobaczyć będzie można także wybór filmów zgłoszonych do Lubelskiej Gali Fil- 18 Skrzyżowanie ulic Ewangelickiej mu Niezależnego Złote Mrówkojady. i Krakowskiego Przedmieścia 19:00-5:00 21 Gablota na ul. Ogrodowej 7 Mural "Wielki Format Nocy Kultury" Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej 19:00-0:00 Unikalny mural wykonany wspólnie przez zaproszonych Wystawa "Ślady" Magdaleny Franczak artystów z Ukrainy i Polski. Kilkusetmetrowa kompozycja "Ślady" to projekt o pamięci i podróżowaniu, prze- pokrywająca elewację budynku w centralnej przestrze- mieszczaniu się - cykl prac malarskich opartych na ni miasta pozwoli znacznie wzbogacić przestrzeń wizu- symbolach kartograficznych. O godzinie 19:00 od- alną Lublina i na trwałe upamiętnić "polsko-ukraińską" będzie się wernisaż wystawy. Noc Kultury. Będzie to pierwsza w Polsce wspólna wiel- koformatowa realizacja polskich i ukraińskich artystów, w którą zaangażowana będzie m. in. kijowska grupa "In- 22 II Liceum Ogólnokształcące im. Zamoy- teresni kazki". skiego, ul. Ogrodowa 16 21:30-22:00 19 Kościół Ewangelicko-Augsburski Spektakl baletowy "Skarb" pw. Św. Trójcy, ul. Ewangelicka 1 Spektakl opowiada historię grupy przyjaciół, którzy dowiadują się o istnieniu skarbu. Wyruszają na wę- 19:00-0:00 drówkę, poznają różne części świata. Odnalezienie Zwiedzanie Kościoła z przewodnikiem tytułowego skarbu całkowicie zmienia relacje mię- Wejścia: 19:00, 21:00, 23:00. dzy nimi. Spektakl prezentowany podczas przeglą- du teatrów szkolnych "Zwierciadła" 2012. 20 Tereny zielone przy Kościele Ewange- 22:30-23:00 licko-Augsburskim pw. Św. Trójcy, ul. Spektakl "Moja DonKichoteria" grupy Krasne Ewangelicka 1 Dzioby Spektakl jest opowieścią o konfrontacji dwóch od- 20:30-2:00 miennych postaci: romantyczki oraz racjonalistki. Projekcje filmowe Kinoteatru Projekt Która ideologia życiowa zwycięży? Czy można do Retrospektywy filmów z festiwali "Filmy Dobrze końca zaufać własnej wyobraźni? Krasne Dzioby to 27
 28. 28. Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 grupka pięciorga uczniów Zamoya. Zadebiutowali na smakowanie życia z mistrzem kuchni, który za- "Zwierciadłach 2012", gdzie zdobyli wyróżnienie za prezentuje bogactwo smaków regionalnych pro- spektakl "Parszywe czasy". sto z natury. Dobra, a więc zdrowa kuchnia wyko- rzystuje naturalne zasoby fauny i flory, proste, nie przetworzone wielokrotnie produkty. To alternaty- 23 Scena DJ-ska i VJ-ska, ul. Krakowskie wa dla tradycyjnie rozumianej kuchni regionalnej. Przemieście 76 20:00 Wystąpią: 19:00 Love Sen C Music (Polska); 23:00 "Moc Tektury" Łukasza Sereja Banda Arkan Sound System (Ukraina), 0:30 Roots Wernisaż wystawy mebli oraz obiektów malarskich. Defender (Polska) Ekspozycja – do 28 czerwca. Love Sen C Music przybliża lublinianom muzykę reggae już od lat 80, wśród miłośników brzmień rodem z Jamajki imprezy LSM Sound system są 25 Restauracja Kardamon, ul. Krakowskie wręcz legendarne. To jeden z najważniejszych Przedmieście 41 składów nie tylko w naszym mieście, ale i w kraju. Banda Arkan Sound System swoją muzyką i wy- W programie: 19:00 "Kuchnia nie zna granic" Tech- stępami na żywo udowadniają, że muzyka hucul- nikum Gastronomiczno-Hotelarskieego ZS 5; 20:00 ska, choć uwspółcześniona i grana na instrumen- Wystawa malarstwa Iwony Dudy; 22:00 Wystę- tach elektronicznych, może być prawdziwym od- py muzyków z Ukrainy; 0:00 Występ muzyków świeżeniem. Ich występy to spotkanie z muzyką z Ukrainy. żywą, porywającą i taneczną, łączącą przeszłość ze współczesnością. Gdyby Huculi swoje granie chcieli przenieść z górskich hal do miast, Banda Arkan So- 26 Ogródek restauracji Kardamon und System już im przetarła szlaki. Roots Defen- der (również z Lublina) to kolektyw założony przez 23:00 entuzjastów winylowych brzmień, kultury basu i Degustacja potraw z Ukrainy twórczości pionierów gatunków wywodzących się z i nawiązujących do muzyki reggae. Uzupełnie- niem sceny DJ-skiej będą największe w Lublinie 27 Plac Litewski projekcje wizualizacji, których autorami będą m.in. VJ-e z Ukrainy i Polski: Anna Naronina & TenPo- 19:00 int., Nordyk. Start wycieczki rowerowej "Poza rogatkami daw- nego Lublina" Stowarzyszenia Rowerowy Lublin Rowerowa wycieczka, w jej trakcie poznamy hi- 24 Centrum Promocji Województwa Lu- storie dawnych majątków zlokalizowanych w oko- belskiego, ul. Krakowskie Przedmie- licach miasta. Gwarantujemy świetną atmosferę ście 41 i dużą dozę wiedzy. Tempo spacerowe, tak aby mo- gli w niej wziąć udział także osoby starsze i najmłodsi. 18:00-20:00 Do udziału wystarczy jedynie sprawny i w pełni wy- Pokaz kulinarny "Organic food by lubelskie" posażony (oświetlenie) rower. Dzieci i młodzież do lat Do Centrum Promocji Lubelszczyzny zapraszamy 18 zapraszamy z opiekunami. Trasa – ok. 12 km. Start28

×