Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu

on

 • 1,764 views

Night of Culture - Lublin - programme

Night of Culture - Lublin - programme

Statistics

Views

Total Views
1,764
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,764
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu Document Transcript

  • Lublin – Brama Wschodu 2/3 czerwca 2012
  • Warsztaty Kultury w Lublinie ul. Popiełuszki 5 tel.: +48 81 533 08 18 www.warsztatykultury.pl
  • NOC KULTURYLublin – Brama Wschodu2/3 czerwca 2012270wydarzeń3000współtwórców70000widzów250artystów ukraińskich50unikalnych projektówpolsko-ukraińskich
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 W STRONĘ MIASTA MARZENIA... Noc Kultury w Lublinie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogda- na Zdrojewskiego. To polsko-ukraiński program współ- To najważniejsza noc w życiu naszego miasta, niepowta- pracy kulturalnej i społecznej, realizowany z okazji EURO rzalna manifestacja jego kultury i sztuki. Ten innowacyj- 2012, którego ideą jest prezentacja potencjału kulturowo- ny społecznie projekt daje wszystkim instytucjom kultu- społecznego Polski i Ukrainy, wyróżniającego nasze kra- ralnym, stowarzyszeniom, fundacjom, artystom profesjo- je na tle Europy. nalnym i amatorom możliwość zaprezentowania swo- jej działalności przed kilkudziesięciotysięczną widownią. Europejski Stadion Kultury 2012 W czasie tej specjalnej nocy wstęp na wydarzenia jest – Lublin i Rzeszów bezpłatny, a przestrzenią działań artystycznych staje się całe miasto wraz z jego instytucjami, ulicami, placami, Lublin i Rzeszów, miasta położone w niewielkiej od- parkami i skwerami. ległości od granicy, wspólnie zrealizują program na- wiązujący zarówno do odbywających się rozgry- Organizowana od 2007 roku Noc Kultury, choć zainspi- wek sportowych, jak i do współpracy kulturalnej Pol- rowana podobnymi wydarzeniami europejskimi, zyska- ski i Ukrainy. Finał Europejskiego Stadionu Kultury ła swój niepowtarzalny charakter w zetknięciu z lubel- zainaugurowany zostanie 2 czerwca Nocą Kultury skim kulturalnym genius loci. Jest wydarzeniem tym bar- w Lublinie, a zakończony wydarzeniami trwającymi dziej niezwykłym, gdyż mieszkańcy, którzy przyjęli ją z ol- od 29 czerwca do 1 lipca w Rzeszowie. Projekt realizo- brzymim entuzjazmem i zaangażowaniem jako widzowie, wany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Miasto z czasem stali się współtwórcami jej programu. Rzeszów, Estradę Rzeszowską, Miasto Lublin i Warsz- taty Kultury w Lublinie. Współpraca ta jest odpowie- Tegoroczną edycję Nocy Kultury opatrzyliśmy hasłem dzią na porozumienie pomiędzy rządami polskim "Lublin – Brama Wschodu", zapraszając do jej współ- i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wspar- tworzenia artystów z Ukrainy. Chcemy pokazać Polsce cie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych i Europie bogatą i fascynującą kulturę Lublina i naszych z udziałem przedstawicieli obu państw w ramach sąsiadów, a także korzyści płynące z międzynarodowej przygotowań do EURO 2012 . współpracy artystycznej. Układając program położyli- śmy szczególny nacisk na wspólne projekty, prezentu- Lublin – Brama Wschodu jące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla dziedzictwa kulturowego i kultury tra- Lublin od wielu lat jest miejscem dialogu Zachodu dycyjnej obu krajów. i Wschodu Europy, swoistą przestrzenią przenikania po- między kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeu- Europejski Stadion Kultury ropejską. Szczególnie mocne więzi łączą nasze miasto z Ukrainą, z którą dynamicznie rozwija się współpraca go- W tym roku lubelska Noc Kultury jest częścią szerszego spodarcza, samorządowa i uniwersytecka. Bliskość grani- projektu: Europejskiego Stadionu Kultury, zainicjowanego cy i dobre kontakty artystyczne z najbliższym sąsiadem4
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschoduod lat pozwalały nam rozwijać współpracę i wzajem- w specjalnie przystosowanym na tę okazję centrum Lubli-ne zrozumienie. Lubelsko-ukraińska Noc Kultury konse- na. Ulice stanowiące główną oś miasta zostaną wyłączonekwentnie realizuje wschodnią misję naszego miasta, funk- z ruchu samochodowego, tworząc kilkukilometrowy pa-cjonującego na europejskiej mapie jako Centrum Kompe- saż – Aleję Kultur. Połączy ona dwa kluczowe dla mia-tencji Wschodnich. sta miejsca: słynącą z bizantyjsko-ruskich fresków Kapli- cę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, symbolizującą Centrum Kompetencji Wschodnich przenikanie się pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską – ze znajdującym się na drugim Centrum Kompetencji Wschodnich to think-tank ak- biegunie Alei Miasteczkiem Akademickim, przestrzenią tywnie wspierający rozwój Europy Wschodniej i pra- młodości i innowacyjności. Dzięki wyjątkowej scenografii, cujący na rzecz budowania zaufania pomiędzy Unią a także skupieniu najważniejszych wydarzeń artystycz- Europejską i jej wschodnimi sąsiadami. Centrum zo- nych, Aleja Kultur stanie się unikalną i żywą przestrzenią stało powołane przez Prezydenta Miasta, Marszał- ekspresji sztuki i aktywności społecznej. W niewielkiej ka Województwa Lubelskiego i Biuro Projektowe odległości od głównego traktu Nocy Kultury znajdują się UNDP w Polsce, aby zintegrować współpracę mię- inne przestrzenie aktywności kulturalnej: filharmonia, mu- dzynarodową lubelskich samorządów, organizacji, zea, teatry, galerie i pracownie artystyczne. firm i uczelni. Ma za zadanie wspierać współpracę z partnerami z Europy Zachodniej, Wschodniej i Azji, Organizacja Nocy Kultury a jego działalność realizowana będzie w ramach 7 głównych obszarów programowych: Społeczeństwo Koordynatorem i reżyserem dramaturgii Nocy Kultury obywatelskie; Sprawne zarządzanie w administracji; są Warsztaty Kultury. Program kilkuset wydarzeń arty- Kultura dla rozwoju; Nauka i edukacja; Relacje bizne- stycznych został zbudowany z propozycji zgłoszonych sowe; Innowacje społeczne; Zrównoważony rozwój. w otwartym naborze przez instytucje kultury, organiza- cje pozarządowe, artystów profesjonalnych i niezależ-Program Nocy Kultury 2012 nych twórców. To właśnie te podmioty są duszą i sercem Nocy Kultury, pracując równocześnie jako jej aktorzy i re-Noc powstała dzięki współpracy pomiędzy partnerami żyserowie.ukraińskimi, samorządowymi instytucjami kultury Lubli-na, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz Sukces organizacyjny tak dużego wydarzenia artystycz-grupami nieformalnymi, doraźnie lub na stałe powołany- nego wymaga precyzyjnej współpracy pomiędzy współ-mi przez artystów, menadżerów, animatorów i środowi- twórcami programu, jednostkami samorządu, a takżeska akademickie. służbą zdrowia, policją, strażą miejską oraz służbami ko- munalnymi. Istotne jest również wsparcie wielkiej rzeszyW programie tej wyjątkowej Nocy znalazło się kilkaset wolontariuszy. Sprawna organizacja nie byłaby możliwa,wydarzeń: koncertów, spektakli teatralnych, tanecznych, gdyby nie lokalny patriotyzm wszystkich podmiotów pra-kuglarskich i kabaretowych, performances, happenin- cujących na rzecz Nocy.gów, wystaw w galeriach i w przestrzeniach miejskich,projekcji filmowych, spotkań literackich, debat. Nie za- Magiczny klimat Nocy Kultury pomaga być lepszymbrakło również zwiedzania zabytków, specjalnych pro- i szczęśliwszym. To wspólnota mieszkańców, zmierzają-gramów dla dzieci oraz innych, spontanicznych, im- cych w stronę Miasta – Marzenia.prowizowanych akcji artystycznych i społecznych. Nie-mal wszystkie wydarzenia Nocy Kultury rozegrają się 5
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 MIASTECZKO AKADEMICKIE Tereny zielone przy 18:30-22:00 Parkour Lublin - Ukraina / Unlimited1 Centrum Kultury Fizycznej Runners: projekt “Mimo barier” UMCS, ul. Czwartaków ACK UMCS 18:00 Spektakl “Bohater” Teatru 21:00 Spektakl “Witkacy: bez2 “Chatka Żaka”, Pierwszego Kontaktu końca” Teatru Pierwszego ul. Radziszewskiego 16 Kontaktu 19:00-2:00 “Pracownia Działań Plastycznych prezentuje…” - wystawy grafik: “Mistyka miejsc” Daryny Jaresko , “Letni Lwów” Edyty Lisek ŚRÓDMIEŚCIE Warsztaty Kultury, 18:00-2:00 Wystawa sztuki współczesnej “Ars loci”3 ul. Popiełuszki 5 19:00-20:00 21:30-23:00 Spektakl “Nic co Spektakl ludzkie” Sceny Prapremier “Czerwony Elvis” InVitro Teatru Arabesky z Charkowa 19:00-1:00 “Noc Medytacji” - Buddyjski Ośrodek Diamentowej Drogi w Lublinie 19:00 wykład nauczyciela 21:00 panel 22:00 sesja medytacyjna 0:00 buddyzmu dotyczący medytacji dyskusyjny 22:30 projekcja filmu o wyjaśnienia dotyczący tematyce buddyjskiej do medytacji medytacji i sesja w buddyzmie medytacyjna oraz wyjaśnienia do medytacji Galeria 1 im. B. Słomki, 18:00-2:00 Wystawa “Sakrokicz” - Instytut Historii Sztuki KUL4 KUL, Al. Racławickie 14 Polskie Radio Lublin, 19:00-20:30 Prezentacja warsztatu 21:00-21:30 Słuchowisko Marii5 ul. Obrońców Pokoju 2 reportera radiowego Brzezińskiej “Próba czytania” Plac przed Filharmonią 19:00-20:006 im. H. Wieniawskiego Akcja w Lublinie, performatywna ul. Skłodowskiej 5 “Ciałem malowane miasto” Lubelskiego Teatru Tańca
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Filharmonia 19:00-20:30 Koncert symfoniczny7 im. H. Wieniawskiego Orkiestry Symfonicznej FL i jej w Lublinie, ul. Skłodowskiej 5 gości Teatr Muzyczny, 18:00-18:40 Balet 20:00 Pokaz 23:00-23:408 ul. Skłodowskiej 5 Opery Lwowskiej, “Best of Koncert Orkiestra Teatru Dance” przebojów Muzycznego Teatru Tańca Teatru “Carmen suita” Es i Grupy Muzycznego Baletowej “Fatum” Scena Alternatywna, 21:00-4:30 “Noc Kultu”: LEHU Live Act (HCC SC), Rekin (Holera FS),9 plac przy zbiegu r33lc4sh (Redekonstrukcje), desper Acid Live Act (Redekonstrukcje) Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego Galeria Lubelskiego 18:00 - 23:00 Wystawa “Meta-sztuka – konceptualizacje”10 Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13 ALEJA KULTUR: 19:00-5:00 Instalacja “Totemy” Jarosława Koziary11 - ul. Krakowskie Przedmieście 19:00-5:00 Wystawa fotografii wielkoformatowych “Art-project 5 x 5” - pl. Łokietka 21:00-2:00 Akcja performatywna “Noc kultury osobistej - savoir vivre” - ul. Bramowa - IvenTektura - Rynek - ul. Grodzka 22:00-3:00 Wideo instalacja “Do góry nogami” Mychajlo Barabasha - ul. Zamkowa 20:30-21:30 Akcja performatywna” Ciałem malowane miasto” Lubelskiego Teatru Tańca 19:00-5:00 Instalacja “Zielone światło” Katarzyny Szczypior Scena Lub-reggae, 19:00 20:00 21:00 22:00 23:30 Dubska 1:00 2:3012 ul. Krakowskie Positive Message Natty B Herba Micze Paraliż Band Perkałaba DubRaphaEL Przedmieście 76 & D’Roots Brothers Stoisko przy ul. Krótkiej 18:00-5:00 “Ogród kulinariów” - polskie i ukraińskie przekąski i napitki13 Starostwo Powiatowe, 18:00-22:30 “Szachowa noc” - turniej Młodzieżowego Domu Kultury14 ul. Spokojna 9 “Pod Akacją” Bistro Wesoły Romek, 19:00-23:00 Gra interaktywna “Ktozabił” - Grupa Ktozabił15 ul. Jasna 7
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Kawiarnia Kawka, 19:00-22:00 Warsztaty tworzenia biżuterii16 ul. Okopowa 9 i 1/2 - “Ptaszarnia” Magdalena Krajewska 20:00-0:00 Projekcje filmowe: “Ukraińskie animacje” - Stowarzyszenie Homo Faber Padbar, 19:00-5:00 Pokazy gier “Ukraina w wirtualnej rzeczywistości”17 ul. Ewangelicka 6 Skrzyżowanie ulic 19:00-05:00 Mural “Wielki Format Nocy Kultury” - polscy i ukraińscy artyści street art - Europejska Fundacja Kultury Miejskiej18 Ewangelickiej i Krakowskiego Przedmieścia Kościół Ewangelicko- 19:00-0:00 Zwiedzanie Kościoła z przewodnikiem (wejścia: 19:00, 21:00, 23:00)19 Augsburski, ul. Ewangelicka 1 Tereny zielone przy 20:30-2:00 Retrospektywy filmów z festiwali “Filmy Dobrze zakręcone”20 Kościele Ewangelicko- i “Złote mrówkojady” - Kinoteatr Projekt Augsburskim, ul. Ewangelicka 1 Gablota przy 19:00-0:00 Wystawa “Ślady” Magdaleny Franczak (19:00 Wernisaż)21 ul. Ogrodowej 7 II Liceum 21:30-22:00 22:30-23:0022 Ogólnokształacące Spektakl Spektakl “Moja im. Hetmana baletowy DonKichoteria” J. Zamoyskiego, “Skarb” grupy Krasne ul. Ogrodowa 16 Dzioby Scena DJ-ska, 19:00-23:00 Love Sen C Music 23:00-0:30 Banda Arkan 0:30-3:00 Roots Defender23 ul. Krakowskie Huculski Sound System Przemieście 62 21:00-3:00 VJ-e z Polski i Ukrainy, m. in.: Anna Naronina & TenPoint, Nordyk Centrum Promocji 18:00-20:00 20:00Wernisaż24 Województwa Lubelskiego, Pokaz kulinarny wystawy ul. Krakowskie “Organic food by “Moc Tektury” Przedmieście 41 lubelskie” Łukasza Sereja Restauracja Kardamon, 19:00 “Kuchnia 20:00 Wystawa malarstwa 22:00 Występy 0:00 Występ25 ul. Krakowskie nie zna granic” Iwony Dudy muzyków muzyków Przedmieście 41 - Technikum z Ukrainy z Ukrainy Gastronomiczno -Hotelarskie ZS 5 Ogródek restauracji 23:0026 Kardamon, ul. Krakowskie Degustacja Przedmieście 41 potraw z Ukrainy
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Plac Litewski 19:00 Start27 wycieczki rowerowej “Poza rogatkami dawnego Lublina” - Stowarzyszenie Rowerowy Lublin 19:00-22:00 Słuchowisko “Wznieś się na poziom dziecka” Paweł Fortuna 17:00-19:00 Warsztaty kuglarskie - Fundacja Sztukmistrze 19:00-20:30 Warsztaty “Dźwiękoteka” - PSPiA KLANZA 19:00-21:00 “Wschodnia Strefa Tańca street dance contest” - Akademia Tańca J. Miłoszewicz 21:00-22:00 Performance taneczny “Sztuka pływania” Justyny Jasłowskiej 19:00-21:00 Gra miejska “Stowarzyszenie Umarłych Literatów” - Stowarzysznie Studnia Pamięci 22:30-23:30 Spektakl 0:00-1:30 Spektakl “Wiśniowy “Gloria” Lwowskiego Teatru sad” Lwowskiego Teatru Voskresinnia Voskresinnia 19:00-20:30 Performance Art-Meeting - Galeria Labirynt Miejska Biblioteka 19:00-21:00 Koncert muzyki28 Publiczna, Filia nr 2, ul. ukraińskiej - uczniowie Szkoły Hempla 5 Muzycznej im. T. Szeligowskiego; pokaz multimedialny; wystawa “Motywy ukraińskie w literaturze polskiej”
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Galeria Fotografii Prospero, 19:00-0:00 wystawa zdjęć “Metropolie” Martina Stavarsa29 ul. Krakowskie Przedmieście 52 21:00-0:00 Przewodnik multimedialny po Kaplicy Trójcy Świętej Kawiarnio-Księgarnia 19:00-20:30 Warsztaty “Dobre30 Spółdzielnia, i zdrowe życie. Jak je osiągnąć ul. Peowiaków 11 według ajurvedy - tradycyjnej medycyny indyjskiej” Restauracja Incognito, 19:00-23:00 “Open i open stage” - Fundacja Sempre a Frente31 ul. Peowiaków 3 Wydział Pedagogiki i 21:00-22:0032 Psychologii UMCS, Spektakl ul. Narutowicza 12 (aula) “Gwiazdą być” Akademii Teatralno- Wokalnej im. J. Turowicza Galeria Biała, 19:00-22:00 Wystawy “Aura” i “Podwórko sztuki”33 ul. Narutowicza 32 Szkoła Podstawowa 20:00-20:3034 nr 24, ul. Niecała 1 spektakl “Wołam Cię” Teatru Skarpa Plac przed DT Sezam, 21:00-23:00 Happening oraz35 ul. Krakowskie projekcja filmu “Sześć postaci” Przedmieście 40 - Fundacja Teatroterpia Lubelska Teatr im. J. Osterwy, 20:00-21:00 22:30-23:3036 ul. Narutowicza 17 Performatywne Performatywne czytanie czytanie dramatów dramatów ukraińskich ukraińskich “Wielkie “Wielkie Księstwo Księstwo Dramatu” Dramatu” Restauracja Dolce Vita, 21:00-0:00 Kulinaria i kino letnie “Celebruj chwile”37 ul. Krakowskie Przedmieście 36 Plac przed kamienicą przy 18:30-2:00 “Pokój polityki” Stowarzyszenia Kulturalnego Grupa Projekt38 ul. Krakowskie Przedmieście 21
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Scena Słowa Wojewódzkiej 19:00-19:30 19:30-21:00 21:00-23:00 Koncert zespołu 23:30-1:00 Koncert zespołu39 Biblioteki Publicznej Koncert zespołu Karaoke “Folk Ever” “Sobaki v Kosmose” im. H. Łopacińskiego, “Ars Libero” u Hieronima & Sergiy Żadan ul. Narutowicza 4 i Igora Michajłowa Wojewódzka 18:30-19:00 19:00-20:30 21:00-22:00 Koncert 23:00-0:0040 Biblioteka Publiczna Otwarcie wystawy “Polsko- “Korowód Talentów” - Vlasta Spektakl im. H. Łopacińskiego, “Ukraina wobec ukraiński Karpenko i Kaja Mianowana “Muzeum ul. Narutowicza 4 Europy: między salon poetycki - Stowarzyszenie W Stronę Prado Nocą” - tradycją a Bogdana Sztuki M. Budyń-Kulik awangardą” Zadury” 19:00-1:00 Kawiarnia Jednej Nocy “U Hieronima” oraz konkurs wiedzy dla gości Nocy - podcienia i hol Biblioteki Klub Dom Kultury, 20:00-5:00 Wystawa fotograficzna dokumentująca powstanie skateparku 1st Floor41 ul. Krakowskie Przedmieście 19 20:00-5:00 Impreza Djska “Muzyka świata” (0:30-5:00 DJ binghi b2b DJ funklore) Ul. Wróblewskiego 2 22:00-3:00 Pokazy filmowe - jednominutówki - Kinoteatr Projekt42 III Liceum Ogólnokształcące 19:00-21:00 Spotkanie z Teatrem43 im. Unii Lubelskiej, 19.99: “Król Mięsopust”, “Sen pl. Wolności 4 nocy letniej”, “Żywoty Świętych Osiedlowych” III Liceum Ogólnokształcące 20:00-20:4543 im. Unii Lubelskiej, “Kantylena pl. Wolności 4 rozrywkowo” - koncert chóru III LO Wojewódzki Ośrodek 18:30-19:15 20:30-21:00 20:30-21:00 22:00-22:40 23:00 Spektakl “Ciacho” Teatru44 Kultury, Monodram Esej teatralny Monodram Spektakl Oko ul. Dolna Panny Marii 3 “Tancerka” “Klitajmestra” “6 lekcji” “Szklana Katarzyny Myszak Teatru Gravite Przemysława góra” Grupy Gąsiorowicza Teatralnej Xacę 19:45-20:15 “Biała Suknia” Teatru Liberum Veto Instytut Pamięci 19:00-1.00 Wystawa “Polacy-Ukraińcy 1939-1947”45 Narodowej, ul. Szewska 2 20:00-20:30 21:00-21:30 22:00-22:30 23:00-23:30 Film “Wołyń Film Film “Generał Film “Akcja w pożodze” “Porozumienia” Walter” Wisła” Kamienica Pracy Twórczej, 20:00-0:00 Akcja plastyczno-rewitalizacyjna “Szewskanoc”46 ul. Szewska 3
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 “Akcje - Animacje” 18:00 Zespół 20:00 21:00 Zespół 22:30-2:00 “Polsko-ukraińskie spotkanie beatboxowe”47 Dzielnicowego Domu dziecięcy Spektakl Pieśni - Agencja Koncertowo-Wydawnicza Wysoka Kultury “Bronowice” “Gwiazdy “Gramofon” i Tańca - Kompleks Alchemia Czeczenii”, Formacji Ludowego pomiędzy ul. Świętoduską grupy baletowe “Ignis”; Politechniki i ul. Lubartowską “Motylki”, 20:30 koncert Lubelskiej; “Balerinki”; 18:30 Walentyny 21:30 Konkurs dla dzieci Bereżnow Widowisko z wiedzy i Aleksandra muzyczno- o Ukrainie; 19:00 Sładkiewicza taneczne koncert Iryny “Pocztówka ze Gerus wschodu” 18:00-22:00 Aranżacja w witrynach okiennych Arkad - “Urban art”; Tworzenie rzeźb figuralnych, “ożywianie stolików” Kawiarni; działania proekologiczne “inTUBAcja przestrzeni” 19:00-22:00 Warsztaty tańca ognia 19:30-22:00 Projekt i wykonanie medali Nocy Kultury Kościół pw. Świętego 19:00-20:00 20:30-21:15 21:30-22:1548 Ducha, ul. Krakowskie koncert zespołu Koncert Koncert Gospeople Przedmieście 1 Kogo? - “Wiara, Gospel Project nadzieja, miłość” Dziedziniec Kościoła 20:00-0:00 “Smaczki Ukrainy” - Walenty Wojciechowski pw. Świętego Ducha, z zespołem oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji ul. Krakowskie Lubelskiej Przedmieście 1 Galeria po Schodach, 19:00-0:00 Wystawa fotografii “Na pograniczu”, spotkania z autorami, konsultacje49 Młodzieżowy Dom Kultury 2, ul. Bernardyńska 14a Plac Łokietka 19:00-2:00 Instalacja “Trans las” - Stowarzyszenie Kulturalne Grupa Projekt50 19:00-20:00 21:30-22:00 22:30-23:00 23:00-0:30 Koncert pieśni Symultana Spektakl “Lublin na lwowskich i kresowych kapeli szachowa taneczny szachownicy” “Wesoły Lwów” z arcymistrzem “Szachy” J. - Teatr ukraińskim Kochanowskiego Panopticum Orestem Zespółu Tańca Gritsakiem Dawnego “Belriguardo”
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 ul. Królewska 19:00-2:00 Wystawa fotograficzna “Bychawa w fotografii otworkowej” Bychawskiego Centrum Kultury51 Metropolitalne Seminarium 18:30-21:00 Zwiedzanie kaplicy52 Duchowne, seminaryjnej z ikonostasem ul. Wyszyńskiego 6 Jerzego Nowosielskiego STARE MIASTO Brama Krakowska 19:00-6:00 Instalacja “Exchange 2.012” - Serhij Petluk i Oleksij Khoroshko53 Podwórko przy Baszcie 19:00-2:00 Wystawa “Bez/granicznie” - Kamil Brajerski, Łukasz Zarębski i Paul Kwitek54 Gotyckiej, ul. Jezuicka 1/3 LOITiK, ul. Jezuicka 1/3 21:00-0:00 “Lublin - Lwów. Noc legend” -55 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Jezuicka 19:00-2:00 Wystawy plenerowe:56 “Komiks polsko-ukraiński” - ACK Chatka Żaka, “Bogowie przyjęli wyzwanie” - Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki, “W cieniu Euro 2012” - Grupa Fotografów Lubelskich, III Międzynarodowa Wystawa Konkursu Fotograficznego “Teatr w obiektywie” - Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku Foto Rożek, 19:00-2:00 Wystawa fotograficzna “Uganda oczami dzieci” Karoliny Marciniak i Rotaract Lublin57 ul. Jezuicka 14 Muzeum Archidiecezjalne 20:00-2:00 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. Nocny widok z Wieży Trynitarskiej58 Sztuki Religijnej - Wieża Trynitarska, ul. Królewska 10 Archiwum Państwowe, 20:00-0:00 “Nie tylko akta. Archiwum jakiego nie znacie”59 ul. Jezuicka 13, wejście od - zwiedzanie wystaw stałych i czasowych pl. Katedralnego Dziedziniec Archiwum 21:00-22:30 Kino ukraińskie 22:30-23:40 23:40-1:50 Festiwal kina 1:50-3:10 Państwowego, - “Cienie zapomnianych “Studnia dla niezależnego “KinoLew”: filmy “Kamienny ul. Jezuicka 13, wejście od przodków”, reż. Siergiej spragnionych”, krótkometrażowe, animacje krzyż”, reż. pl. Katedralnego Paradżanow reż. Jurij Leonid Osyka Ilienko Archikatedra Lubelska, 20:30-0:00 Zwiedzanie katedry: zakrystia akustyczna, skarbiec60 ul. Królewska 10 21:00-22:30 Koncert zespołu 23:00-23:40 “Tercja pikardyjska” Koncert Teatru ITP Ogród Restauracji 19:00-3:00 Muzyka Świata z Cafe Mi Musica - Noc Kultury w Gramoffonie61 Gramoffon, ul. Jezuicka 16
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Teatr Stary, ul. Jezuicka 18 20:00 21:30 22:45 0:00 Jam62 Spektakl Długie formy Krótkie formy session “Józef&ko” improwizowane improwizacji impro “Koło na pdst. - “W Gorącej teatralnej - fortuny” - “No B. Schulza Wodzie “No Potatoes” Potatoes” Teatru “Alter” Kompani Szoł” i Teatr “Alter” (Drohobycz) (Gdańsk) Teatr im. H. Ch. Andersena, 19:30-20:30 Spektakl “Końcówka”63 ul. Dominikańska 1 wg. S. Becketta Plac przed Teatrem 22:30-23:50 Spektakl “Pieśń 1:10-2:00 2:10-2:3064 im. H. Ch. Andersena, lasu” (cz. 1) Teatru im. Łesia “Pieśń lasu” “Pieśń lasu” ul. Dominikańska 1 Kurbasa (Lwów) (cz. 2) Teatru (cz. 3) Teatru im. Łesia im. Łesia Kurbasa Kurbasa Wirydarz Klasztoru Oo. 21:30-22.30 Spektakl “Ifigenia 0:00-1:0065 Dominikanów, ul. Złota 9 w T...” Teatru Gardzienice Spektakl Klasztor Oo. Dominikanów, “Ifigenia ul. Złota 9 w T...” Teatru Gardzienice 20:00-0:00 Nocne zwiedzanie klasztoru 20:30 22:00 Projekcja Projekcja filmu filmu “Św. Jacek” “Św. Jacek” 18:00-2:00 Wystawa “Polska sztuka religijna” - studenci Instytutu Historii Sztuki KUL Klub Nocy Kultury, 19:00 Koncert 20:15 Miąższ 21:00 Dychka; 22:30 0:00 Jan Czapla + Grupa 1:30 2:30 Hycz66 Kompleks Alchemia, piosenki 21:45 Zapaska Mis’ko Robimy - “Bitwa na kreski” MavByDavBy Orkiestra ul. Olejna 2 fancuskiej “L’Avion Barbara&Jozef i Karol rose” Jean-Claude Ostřanski&Ryan Zieniewicz; Meurisse Socash 3:30-6:00 Papa Zura 21:00-0:00 Plenerowy pokaz zdjęć słuchaczy Lubelskiej Szkoły Fotografii Pub Publika, ul. Olejna 5 20:00-5:00 Rockoteka67 19:00-3:00 Wystawa duetu fotograficznego “Industrialny Lublin” “Mikołaje i Przyjaciele” - 19:00 Zespół Jarzębina 20:00-21:30 21:30-22:30 Burdon 22:30-23:30 23:30-0:30 0:30-1:3068 scena ethno&folk, z programem “Koko Młode Djembe, Teatr Ognia Ludy Dobri Orkiestra św. Rynek Starego Miasta Euro Spoko” 19:30 Miatlica, Chwyla, “ProtyNochi” Mikołaja Orkiestra św. Mikołaja Black Velvet Band i Zira
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Rynek Starego Miasta 19:00-1:00 Radiowe Centrum Kultury Polskiego Radia Lublin69 Trybunał Koronny, 19:00-2:00 Wystawa ikon i malarstwa Wołodymyra Marczuka70 Rynek 1, II piętro Lubelska Trasa Podziemna, 20:30-22:00 Zwiedzanie trasy71 Rynek 1 podziemnej Malarnia Krystyny 20:00-0:00 Wystawy “Przekroczymy granice wyobraźni” Krzysztof72 Głowniak, Rynek 18 Bil i “Pomost sztuki” – Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida Miejska Biblioteka 19:00-22:00 Wystawa “Na dalekiej Ukrainie”73 Publiczna, Filia nr 21, Rynek 11 20:00-21:00 Koncert piosenek ukraińskich Chóru Ence Pence Kawiarnia Pożegnanie 20:15 21:00 22:00 Piosenki ukraińskie, białoruskie, polskie,74 z Afryką, ul. Złota 3 Spektakl Koncert łemkowskie - Chór Ence Pence; “W sieci” Chóru Parafii 22:45 Koncert muzyki żydowskiej - Andrzej grupy Ewangelicko- Samborski, Jacek Szpunar, Janusz Woźniak Kontrast Augsburskiej z II LO im. im. Św. Trójcy Hetmana J. Zamoyskiego Muzeum Literackie im. 19:00-0:00 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych75 J. Czechowicza, ul. Złota 3 20:00-0:00 “Apetyt na ukraińskie metafory” - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie Ul. Archidiakońska 19:00-3:00 “Pękniety horyzont Schulza według Leszka Mądzika” - Scena Plastyczna KUL76 Galeria Atu, 19:00-0:00 Wystawa malarstwa Klaudiusza Abramskiego “...I wodzisz mnie na77 ul. Archidiakońska 6 pokuszenie” Scena Wielokulturowa, 19:00 Fundacja Teatrikon - wystawa zdjęć; 19:00-19:35 Zespół Pieśni, Tańca i Małych Form Teatralnych “Nasz Lublin” z Gimnazjum Nr 178 pl. Rybny w Lublinie; 19:35-19:45 Zespół Taneczny Rytm grupa Em6; 19:45- 20:20 Kabaret Wyjście Awaryjne; 20:20-20:50 SALSAme Dance Studio; 20:50-21:20 Fundacja Teatrikon - pokaz kuglarski “Szklanka”; 21:20-22:10 Fundacja Sempre a Frente; 22:10-23:10 Fundacja Sztukmistrze - Variete pt. “Progress” 23:10-24:15 SALSAme Dance Studio; 24:15-1:45 Fundacja Sztukmistrze - Fire show Ksiegarnia&Kawiarnia 19:00-0:00 Wystawa polsko-ukraińskiej inicjatywy “Złap kontakt” - ZHP Lublin Hufiec Lubelski,79 Między Słowami, Harcerski Krąg Akademicki “Żywioły” ul. Rybna 4/5
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Kawiarnia Artystyczna 19:00-20:00 21:30-23:00 Spektakle 23:00-0:00 0:00 Film80 Czarna Inez, ul. Rybna 9 Wystawa “Lvoblin” z IX Spotkań Teatralnych Recytacja o Lublinie “Zwierciadła - Zamoy 2012” poezji polskiej i Lwowie i ukraińskiej Pub&Restauracja 18:50-19:10 20:00-20:45 22:00-23:0081 U Fotografa, ul. Rybna 13 Photo Remix Koncert Koncert - Lubelska Szkoła zespołu entuzjastów Sztuki Rodyna amatorów i Projektowania 21:00-0:00 Wystawa Piotra Szczura Podwórko, 19:00-2:00 “Studnia fotograficzna” - wystawa zdjęć i konsultacje fotograficzne82 ul. Rybna 11/Grodzka 16 ul. Grodzka 19:00-20:00 Muszkieterowie83 w Lublinie, czyli wprowadzenie do rocznicy pożaru miasta z 1719 r. - pokaz musztry muszkieterskiej - Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej 20:30-23:00 Teatr malowania “dejavu” - Andrzej Widelski i studenci WST z Katowic Restauracja Czarny Tulipan, 20:30-21:0084 ul. Grodzka 1 Monodram “Świat zamknięty w mojej małej torebce” II LO Redakcja kwartalnika 20:15-23:00 Czytanie Ukrainy w „Akcencie”85 “Akcent”, ul. Grodzka 3 - Iwan Andrusiak, Bogusław Bakuła, Aneta Kamińska, Andrij Lubka, Oksana Zabużko, Bohdan Zadura Galeria Labirynt, 12:00-1:00 Wystawa prac Doroty Podlaskiej i Agaty Borowej “Wolne tłumaczenie”; Wystawa “Dziennik86 ul. Grodzka 3 rysownika” - Alastair MacLennan, Angie Seah, Mariusz Tarkawian Galeria Gardzienice, 19:00-23:00 Wystawa “Trzynaście obrazów z Drogi do wolności”87 ul. Grodzka 5a (19:00 otwarcie) 19:00-23:00 Wystawa “Katolicka popkultura” - studenci Instytutu Historii Sztuki KUL Trakt Królewski, 19:00-3:00 Wystawa “Cztery osoby cztery spojrzenia na sztukę” - Czteroosobowa Zorganizowana Grupa Kulturoznawców88 ul. Grodzka 7
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Scena Dialogu, 19:00 19:45 20:30 21:15 22:15 23:15 0:45 1:4589 pl. Po Farze Kairos Maryna C. Atmasfera Harmonia Dagadana Voo Voo Panke Shava Sex Machine z projektem Band Voo Voo & Haydamaky Zaułek Panasa 22:00-2:00 “Zaułki cynamonowo-krokodylowe” – performatywne spotkania90 z Brunonem Schulzem Młodzieżowy Dom Kultury 19:00-22:00 Pokaz multimedialny “Inspiracje91 “Pod Akacją”, fotograficzne” ul. Grodzka 11 (I piętro) 20:00-23:00 Pokaz multimedialny animacji poklatkowej oraz grafiki komputerowej z pracowni Mariusza Stryjeckiego Młodzieżowy Dom Kultury 20:00 Teatr Teatr 23:00 Teatr 0:00 Teatr “Pod Akacją”, Panopticum Panopticum: Panopticum Panopticum ul. Grodzka 11 (sala 40) “Kot 21:00 “Jeszcze “Odlot” “Gra snów” w Butach” czas”; 21:30 “Światła Chanuki” Patio Młodzieżowego Domu 18:00-20:00 Teatr “Z odzysku”; Kultury “Pod Akacją”, Teatr “Drugie piętro” ul. Grodzka 11 Ośrodek “Brama Grodzka – 20:00-1:00 Wystawa “Lublin. Pamięć miejsca” - zwiedzanie w turach 20:00, 21:30,92 Teatr NN”, 23:00 ul. Grodzka 21 18:00-22:30 Debata „Ukraińskie ciało – sztuka i polityka” z przedstawicielami Akademii Kijowsko-Mohylańskiej Towarzystwo Przyjaciół 19:00-2:00 Wystawa konkursowa “Lublin w Malarstwie”93 Sztuk Pięknych w Lublinie, ul. Grodzka 34/36 Pracownio-Galeria SOS 19:00-0:00 Wystawa młodej sztuki z Ukrainy - “Barszcz ukraiński” - studenci Instytutu94 Sztuki, ul. Grodzka 36a/4 Sztuk Pięknych UMCS Błonia pod Zamkiem 22:00-3:00 Instalacja “Ruchomy Obraz” Jarosława Koziary95 17:00-0:00 Instalacja “Uwolnić owce” Nordyka Plac Zamkowy 20:30-21:3096 Obchody Rocznicy Wielkiego Pożaru Lublina
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Plac Zamkowy 20:00-0:0096 Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta - “Lublin 2.0” - Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” 18:00-20:00 “Spacer po nieistniejącym mieście” - Stowarzyszenie Studnia Pamięci Muzeum Lubelskie, 19:00 “Recepcja97 ul. Zamkowa 9 twórczosci B. Schulza na Ukrainie” Natalii Filewicz 19:00-0:00 Nocne zwiedzanie Muzeum - wystawy stałe i czasowe; Kaplica św. Trójcy - wejścia o 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (grupy 50 osób) Dziedziniec Muzeum 22:00-0:00 Projekt muzyczno- Lubelskiego, dźwiękowy - “MusiCircus” ul. Zamkowa 9 Johna Cage’a - OMIT “Rozdroża” DZIELNICE LUBLINA Kościół pw. Świętej 19:00-22:00 koncert Ireny Małaszewskiej, Anny98 Rodziny, Romantowskiej, Wiesława Ochmana, Roberta al. Jana Pawła II 11 Grudnia, Piotra Wrony i Sebastiana Kozuba Dzielnicowy Dom Kultury 18:00-20:0099 “Bronowice”, Rozstrzygnięcie ul. Krańcowa 106 konkursu, wernisaż, koncert Walentyny Bereżnow i Aleksandra Sładkiewicza Miejska Biblioteka 19:00-21:00 Wystawa “Ługańsk -100 Publiczna, Filia nr 22, impresje miejskie i sportowe” ul. Kruczkowskiego 12
  • MIEJSCE do 19:59 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 Miejska Biblioteka 19:00-21:00 Ukraina101 Publiczna, Filia nr 31, w fotografii Mieczysława ul. Nałkowskich 104 Sachadyna, “Panorama Łucka” - freski autorstwa Doroty Michny; Wystawa przewodników turystycznych po Ukrainie Scena hardcore/metal 9:00-19:25 Blue 20:10-20:40 Alchemia Blues 22:10-22:40 Herd Rushing 0:10-0:40 Barberdwire; 0:50- 2:10-2:30102 w Klubie Graffiti, al. Vision; 19:35- Rock Jam Band; 20:50-21:20 Radiators; 22:50-23:20 The 1:20 Major Core; 1:30-2:00 Seqta Defekta Piłsudskiego 13 20:00 Spring Rolls Chunacky Szlach; 21:30-22:00 Crows; 23:30-0:00 Coffins Porno Flowers Fabryka Napięć Dworek 19:00-0:00 Nocne zwiedzanie Muzeum - wystawy stałe i czasowe103 Wincentego Pola, ul. Kalinowszczyzna 13 NUMERY PUNKTÓW PROGRAMU ZGODNE Z NUMERACJĄ W TABELI I NA MAPIE Ze względu na rozmach organizacyjny Nocy Kultury i ilość podmiotów zaangażowanych w jej organizację program może ulec zmianom. Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.nockultury.pl.
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 PRELUDIUM NOCY KULTURY Choć Noc Kultury oficjalnie wystartuje 2 czerwca, to Warsztatowanie Nocy już od piątku 1 czerwca zajrzeć będzie można do Klu- bu Festiwalowego, mieszczącego się w kompleksie Al- Dla niektórych artystów Noc rozpoczęła się na kilka dni chemia przy ulicy Olejnej 2, a program Nocy zawiera przed oficjalnym terminem. Wiele działań artystycznych również wydarzenia odbywające się… w godzinach wymagało wcześniejszych specjalnych przygotowań, porannych. prób i warsztatów. Tancerze a także parkourowcy, akro- baci, breakdancerzy czy nawet miłośnicy wspinaczki skał- W wigilię Nocy Kultury swoją działalność rozpocznie kowej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach przygo- Klub Festiwalowy. Dla tych, którzy chcą zacząć święto- towujących projekt "Ciałem malowane miasto" realizo- wać wcześniej, organizatorzy przygotowali specjalny pro- wany wspólnie przez Lubelski Teatr Tańca i choreografa gram muzyczny. Williego Dornera (28 maja - 1 czerwca). Efekty ich pracy – do obejrzenia podczas Nocy Kultury. Klub Festiwalowy Nocy Kultury Kompleks Alchemia, ul. Olejna 2 W tym samym terminie swój warsztat, również skoncen- trowany na sztuce w otwartej przestrzeni, przeprowadził 1.06 (piątek): Janusz Bałdyga. Jego celem była próba stworzenia strate- 18:00 Jazzująca gramofonia gii działania, w której kluczową rolę odgrywa dynamicz- 21:00 Tatvamasi ny przekaz, oparty na nomadycznej idei podróży. Punk- 22:30 Angela Gaber Trio tem kluczowym warsztatów był mit drogi i strategia prze- 0:00-1:30 Skype Jam Session mieszczania, "przetaczania" się tworzonej przez uczest- Wystawa Lubelskiej Szkoły Fotografii ników warsztatów wyrazistej, wizualnej struktury. Efekty zobaczyć będzie można 2 czerwca, na Placu Litewskim w Również w sobotę, 2 czerwca, najaktywniejsi nie mu- trakcie projektu "Performance Art-Meeting". szą czekać do wieczora. O godzinie 9 rano w Pałacu Po- tockich (ul. Staszica 3) rozpocznie się pierwsze wydarze- nie Nocy: "Maraton Photo", organizowany przez Katedrę Akwizycji i Dydaktyki Języków, Instytut Filologii Romań- skiej KUL oraz Ambasadę Francji w Polsce. Finał marato- nu zaplanowano na godzinę 18. Natomiast Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin" (ul. Judyma 2a) w godzinach 11:30- 15:00 zaprasza na inaugurację projektu "Kiosk ze sztuką", do oglądania wystawy "Kolekcja motyli" Jakuba Pielesz- ka, prezentacji przygotowanych przez uczestników warsz- tatów artystycznych DDK "Węglin", oraz na kulturalne za- bawy i konkursy.20
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu PROGRAM NOCY KULTURY Numery punktów programu zgodne z numeracją w tabeli i na mapie. MIASTECZKO AKADEMICKIE ŚRÓDMIEŚCIE 1 Tereny zielone przy Centrum Kultury 3 Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5 Fizycznej UMCS, ul. Czwartaków (Duża Hala, Sala Widowiskowa) 18:30-22:00 18:00-2:00 Projekt "Mimo barier" – Parkour Lublin – Ukra- Wystawa sztuki współczesnej "Ars loci" ina / Unlimited Runners Ars loci – sztuka miejsca, to sztuka, którą można Wspólny projekt sportowo-artystyczny polskich odnieść do danego kręgu kulturowego związa- oraz ukraińskich traceurs, artystów graffiti i muzy- nego z określonym terytorium istniejącym realnie ków na rzecz dialogu międzykulturowego i mię- i fizycznie. Jednak czym ona jest? Czy można mó- dzypokoleniowego. wić, że istnieje jakiś jej wyróżnik? Czy jest to lokal- na odrębność – o której decyduje genius loci, czy też jest to mikroświat sztuki będący odbiciem ma- 2 ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radzi- kroświata cechującego się globalną powszechno- szewskiego 16 (sala widowiskowa) ścią. Czy też chodzi bardziej o mentalne niż fizycz- ne skażenie danym miejscem, tkwiące w artyście 18:00 niezależnie od usytuowania w przestrzeni? Na te Spektakl "Bohater" Teatru Pierwszego Kontaktu i inne pytania próbuje odpowiedzieć wystawa "Ars Spektakl zrealizowany na podstawie "Kartoteki" T. loci", czynna w dniach 1 czerwca – 12 sierpnia 2012. Różewicza. Artyści: Tomasz Bielak, Jakub Ciężki, Grzegorz Czar- nota, Lucjan Demidowski, Mariusz Drzewiński, Eli- 21:00 za Galey, Łukasz Głowacki, Katarzyna Hołda, Kil- Spektakl "Witkacy: bez końca" Teatru Pierwsze- ku.com (Łukasz Gładysz, Aleksander Janas, Grze- go Kontaktu gorz Sołowiej, Paweł Szarzyński, Aka Velalias, Ro- Przedstawienie oparte na motywach dramatu bert Zając), Piotr Kmieć, Dariusz Kociński, Dariusz S.I. Witkiewicza "Matka" oraz na podstawie rela- Korol, Andrzej Kot, Artur Kot, Tomasz Kozak, Jaro- cji ostatniej partnerki artysty – Czesławy Korze- sław Koziara, Łukasz Krankiewicz, Danuta Kuciak, niowskiej. Alicja Kupiec, Robert Kuśmirowski, Zdzisław Kwiat- kowski, Konrad Maciejewicz, Tomasz Malec, Sławo- 19:00-2:00 mir Marzec, Irena Nawrot, Kosma Ostrowski, Urszu- Pracownia Działań Plastycznych prezentuje: Da- la Pieregończuk, Michał Pikula, Sławomir Plewko, ryna Jaresko "Mistyka miejsc", Edyta Lisek "Let- Ireneusz Puchacz, Paulina Sadowska, Marcin Su- ni Lwów" dziński, Katarzyna Szczypior, Mariusz Tarkawian, Indywidualne wystawy grafik. Waldemar Tatarczuk, Sławomir Toman, Grzegorz Tomczyk, Magdalena Warszawa, Ewa Zarzycka, To- masz Zawadzki, Jerzy Zyśko. 21
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 19:00-20:00 Kultury w Lublinie, będąc istotnym partnerem jego Spektakl "Czerwony Elvis" Teatru Arabesky sceny teatralnej – Teatru Centralnego. Działalność Teatr "Arabesky" został założony w 1993 roku przez InVitro ma charakter producencki, spektakle re- studentów wydziału teatralnego Charkowskiego alizowane są przez różnych reżyserów, aktorów Instytutu Sztuk. W pierwszych latach swego istnie- scenografów. Spektakl "Nic co ludzkie" składa się nia koncentrował się przede wszystkim na pracy la- z trzech niezależnych części, które łączy wspólna boratoryjnej, rzadko prezentując rezultaty ekspery- tematyka. Każda z odsłon spektaklu reżyserowana mentów szerszej publiczności. Obecnie, prócz pra- jest przez innego reżysera, w wyniku czego całość cy laboratoryjnej, swoje spektakle zespół wystawia przedstawienia powstała przy współpracy Łuka- w Teatrze "Soroka Dewjaty" w Charkowie, jest tak- sza Witt-Michałowskiego, Pawła Passiniego i Piotra że częstym gościem międzynarodowych festiwa- Ratajczaka. W ten sposób zderzone zostają sceny li, zarówno na Ukrainie, jak i w zachodniej Europie. oparte na zeznaniach świadków pogromu kielec- Spektakl "Czerwony Elvis" jest projektem młode- kiego z relacjami byłych więźniów KL Auschwitz- go małżeństwa – Walentego Paniuty i Tetiany Mi- Birkenau oraz fragmentami książki Jana Tomasza chinej, którzy w trakcie oczekiwania na narodziny Grossa "Strach". Spektakl uhonorowany zespoło- ich dziecka dokumentowali przebieg ciąży Tetia- wym wyróżnieniem oraz wyróżnieniem za muzykę ny. Na podstawie tej dokumentacji, we współpra- do spektaklu na XIV Ogólnopolskim Konkursie na cy z Serhijem Żadanem, powstała sztuka teatralna Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. "Czerwony Elvis". Jest to ostry, ironiczny, aktualny tekst, który składa się z sześciu nowel: "Jak schud- "Noc Medytacji" Buddyjskiego Ośrodka Diamen- nąć bez diety", "Jak urządzić niezapomnianą impre- towej Drogi w Lublinie zę korporacyjną", "Jak zachować zacisze domowe", 19:00 wykład nauczyciela buddyzmu dotyczący "Jak odmówić agentowi reklamowemu", "Jak odży- medytacji; 21:00 panel dyskusyjny dotyczący me- wiać się w supermarketach", "Jak zabić wszystkich". dytacji w buddyzmie oraz wyjaśnienia do medyta- To swego rodzaju podręcznik dla samotnych cię- cji; 22:00 sesja medytacyjna; 22:30 projekcja filmu żarnych gospodyń domowych, które mają nie tyl- o tematyce buddyjskiej; 0:00 wyjaśnienia do me- ko przeżyć we współczesnym społeczeństwie kon- dytacji i sesja medytacyjna sumpcyjnym, ale też zachować swobodę swego Prezentacja Buddyzmu Diamentowej Drogi, które- jeszcze nienarodzonego dziecka. Spektakl grany go ośrodki mieszczą się w wielu miastach Europy, w języku polskim. między innymi w Lublinie i we Lwowie. Przedsta- wiony zostanie również Projekt East Side Man- 21:30-23:00 dala, którego celem jest centralizacja w Lublinie Spektakl Sceny Prapremier InVitro "Nic co ośrodków buddyzmu znajdujących się we wschod- ludzkie" niej Polsce. W programie jest także wystawa pre- Scena Prapremier InVitro jest pierwszym w Polsce zentująca buddyzm tybetański na Zachodzie oraz teatrem, którego wszystkie realizacje mają cha- wystawa książek dotyczących buddyzmu tybetań- rakter prapremierowy - sztuki realizowane przez skiego. Scenę są wystawiane po raz pierwszy w Polsce, a najczęściej dzięki lubelskiemu teatrowi mają pra- premierę światową. Teatr został założony w 2007 roku przez reżysera Łukasza Witt-Michałowskiego, jego dyrektora. Działa w ramach struktury Centrum22
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu w jaki sposób architektura i urbanistyka ogranicza 4 Galeria 1 im. B. Słomki, KUL, przestrzeń, w której żyją. Ich działania nie zostawia- Al. Racławickie 14 ją trwałych zmian w mieście; są chwilowe, ulotne, a ich celem jest zapisanie się w pamięci widowni 18:00-2:00 i sprowokowanie jej do spojrzenia na swoje miasto Wystawa "Sakrokicz" - Instytut Historii Sztuki w inny nich dotychczas sposób. Istotnym elemen- KUL tem projektu jest współpraca pomiędzy tancerza- Wystawa prezentuje zderzenie kiczu i religii oraz mi reprezentującymi różnorodne gatunki taneczne dwóch dróg artystycznych, młodego i starszego i ruchowe i różne poziomy doświadczenia. Wśród pokolenia. wykonawców znajdą się tancerze z kijowskiej for- macji Black/Orange oraz tancerze z Polski. 5 Polskie Radio Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 (Studio im. Z. Stepka) 7 Filharmonia im. H. Wieniawskiego, ul. Skłodowskiej 5 19:00-20:30 Warsztat reportera radiowego 19:00-20:30 Prezentacja - jak wygląda na co dzień praca repor- Koncert symfoniczny Orkiestry Symfonicznej Fil- tera radiowego? harmonii Lubelskiej i jej gości Gościnnie wystąpią wirtuozi polscy i ukraińscy: 21:00-21:30 Chanelle Bednarczyk – skrzypce, Jozef Orme- Słuchowisko Marii Brzezińskiej "Próba czytania" ny – fortepian, Irena Kotlicka – bandura, Roman Słuchowisko autorstwa Marii Brzezińskiej nomino- Rewakowicz – dyrygent. W programie: W. Kilar wane do nagrody Prix Italia. – "Krzesany"; H. Wieniawski – "Fantazja na tema- ty z opery Faust Ch. Gounoda"; W. Lutosławski – "Wariacje na temat Paganiniego na fortepian i or- 6 Plac przed Filharmonią im. H. Wieniaw- kiestrę"; A. Borodin – "Tańce połowieckie z opery skiego, ul. Skłodowskiej 5 Kniaź Igor". 19:00-20:00 Akcja performatywna Lubelskiego Teatru Tańca 8 Teatr Muzyczny, ul. Skłodowskiej 5 – "Ciałem malowane miasto" Akcja przygotowana pod opieką Williego Dorne- 18:00-18:40 ra (Austria) polegająca na tanecznej i (bez)rucho- Balet "Carmen Suita" wej ingerencji w fizyczny układ miasta i jego bu- Muzyka: R. Szczedrin wg G. Bizeta; w wykonaniu ar- dynków. Wykonawcy, przemieszczając się z miejsca tystów baletu Opery Lwowskiej oraz orkiestry Te- na miejsce i "ogrywając" wybrane elementy archi- atru Muzycznego. tektury miasta (fragmenty budynków, ulic, słupów, Unikatowy projekt polega na współpracy tancerzy schodów itp.), będą tworzyć zaskakujące widzów ukraińskich z Opery Lwowskiej z Teatrem Muzycz- struktury zmieniając i odczarowując tym samym nym w Lublinie. Będzie platformą do wymiany do- dobrze znane miejsca Lublina. W ten oryginalny świadczeń oraz porównania nie tylko jakości wy- sposób artyści pokazują mieszkańcom miasta, konawczej, ale również stylu pracy oraz warsztatu. 23
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 Taniec to jedna z tych dziedzin, które leżą na prze- usłyszeć się nie da. Wydarzenie bez wątpienia przy- cięciu sztuki i sportu, dlatego wartością samą w so- kuje uwagę wszystkich miłośników muzyki klubo- bie będzie prezentacja doskonałości i harmonii cia- wej spod znaku dubstep, dub, dark techno, tribal ła i ruchu poprzez jeden z piękniejszych utworów czy acid. Do lubelskich DJ-ów, publiczności dobrze baletowych w historii muzyki – "Suity Carmen" Ro- znanych z imprez w Klubie Opium, Tekturze czy też diona Szczedrina. Spektakl pokaże efekty ciężkiej nieistniejącym już Klubie Centrala, z live actem do- pracy nad sobą ujęte w zwiewność lekkość, suge- łączy LEHU z Kielc. Artyści będą obecni przez całą stywność ruchu i komunikację gestem. Mimo że noc, wielokrotnie stając za deckami, grając samo- utwór powstał lata po napisaniu przez Bizeta "Car- dzielnie lub w stylu back-to-back (swoisty, muzycz- men", to z powodzeniem włączono go do tej ope- ny dialog dwóch DJ-ów, grających równocześnie, ry, ubarwiając to wielkie dzieło piękną choreogra- czasem walcząc ze sobą na dźwięki, a czasem wy- fią, która dopowiada i komentuje losy bohaterów. mieniających się nimi). Przestrzeń skweru zostanie zaaranżowana specjalnie na potrzeby Nocy Kultu, 20:00 dzięki wykorzystaniu oświetlenia i scenografi na- "Best of Dance" Teatru Tańca Es i Grupy Baleto- wiązującej do symboliki prasłowiańskiej. wej "Fatum" Pokaz tańców nagrodzonych w konkursach woje- wódzkich i ogólnopolskich (taniec współczesny, 10 Galeria Lubelskiego Towarzystwa baletowy, charakterystyczny) w wykonaniu zespo- Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13 łów Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów" 18:00 - 23:00 23:00-23:40 Wystawa "Meta-sztuka – konceptualizacje" Koncert przebojów Teatru Muzycznego Druga wystawa z realizowanego przez Zachętę cy- Widowisko o charakterze rozrywkowym prezentu- klu "Lekcje z kolekcji". Prezentacja dzieł artystów jące wszystkie formacje artystyczne prezentowane z kolekcji lubelskich, których twórczość wpisała przez zespół Teatru Muzycznego. się do dziedzictwa ruchu konceptualnego, któ- rego jądro zapalne pojawiło się w sztuce świato- wej a następnie w Polsce z końcem l. 60. i w l. 70. 9 Scena Alternatywna, plac przy zbiegu Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego 11 Aleja Kultur: ul. Krakowskie Przedmie- 21:00-4:30 ście - plac Łokietka - ul. Bramowa Noc Kultu - Rynek - ul. Grodzka - ul. Zamkowa Wystąpią: LEHU Live Act (HCC SC/Kielce), Rekin (Ho- lera FS/Lublin), r33lc4sh (Redekonstrukcje/Lublin), 19:00-5:00 desper Acid Live Act (Redekonstrukcje/Lublin) Instalacja Jarosława Koziary "Totemy" Przestrzeń zadrzewionego skweru pomiędzy Te- Aleja Kultur zostanie przyozdobiona magicznymi atrem w Budowie, ul. Radziszewskiego, Hotelem totemami. Unia Mercure i Al. Racławickimi stanie się centrum ciężkich, elektronicznych brzmień. Nazwa "Sce- 19:00-5:00 na Alternatywna" nie jest przypadkowa – takich Art-project "5 x 5" dźwięków w innych przestrzeniach Nocy Kultury Wystawa zdjęć fotoklubu 5x5 to wybór najlepszych24
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu projektów eksponowanych w tym ośrodku lwow- elementy architektury miasta (fragmenty budyn- skiej kultury fotografii w ciągu ostatnich dwóch lat, ków, ulic, słupów, schodów itp.) będą tworzyć za- czyli od czasu naszego ostatniego spotkania z lu- skakujące widzów struktury zmieniając i odczaro- belskim widzem nocnym. Przedstawia ona [prace] wując tym samym dobrze znane miejsca Lublina. najlepszych fotografików z Ukrainy, Rosji, Szwecji, W ten oryginalny sposób artyści pokazują miesz- Estonii, USA a także wielkiego polskiego fotogra- kańcom miasta, w jaki sposób architektura i urba- fa – konceptualisty Krzysztofa Wojciechowskiego. nistyka ogranicza przestrzeń w której żyją. Ich dzia- Spotkanie potężnych kultur światowych materiali- łania nie zostawiają trwałych zmian w mieście, są zuje się w Lublinie. Autorzy: Krzysztof Wojciechow- chwilowe, ulotne, a ich celem jest zapisanie się ski (Polska), Andrij Bojarow, (Ukraina – Estonia), Sla- w pamięci widowni i sprowokowanie jej do spoj- vko Amsterdam (Ukraina), Jaroslaw Tymczyszyn rzenia na swoje miasto w inny nich dotychczas spo- (Ukraina), Dmytro Muzaliow (Rosja), Maksym Don- sób. Cały projekt zaprasza odbiorców do ciągłe- diuk (Ukraina), Misza Pedan (Szwecja), Walentyn go uczestnictwa, śledzenia grupy tancerzy, którzy Bobyk (Ukraina), Anna Wojtenko (Ukraina), Masza swoimi ciałami zmienią przestrzenie publiczne. W Wownowa (USA), Oleksandr Kadnikow (Ukraina). ten sposób widzowie stają się jednocześnie naocz- nymi świadkami jednorazowego "rekonstruowa- 21:00-2:00 nia" przestrzeni, która napełniona elementem ludz- Akcja performatywna "Noc kultury osobistej - sa- kim na chwilę "ożywa" i staje się bliższa, bardziej voir vivre" – IvenTektura "przystępna" niż na co dzień. Istotnym elementem Czy kultura osobista jest potrzebna w życiu, czy po- projektu jest współpraca pomiędzy tancerzami re- maga, czy przeszkadza? Kto i jak kształtuję tę kul- prezentującymi różnorodne gatunki taneczne i ru- turę? Jaka jest współcześnie ta kultura, co wynosi- chowe i różne poziomy doświadczenia. Wśród wy- my z domu, czego uczymy się w szkole i co prze- konawców znajdą się tancerze z kijowskiej forma- kazują nam media? cji Black/Orange tancerze-wolontariusze z Polski. 22:00-3:00 19:00-5:00 Wideo instalacja "Do góry nogami" Mychajlo Instalacja Katarzyny Szczypior "Zielone światło" Barabasha Tymczasowa instalacja w przestrzeni miasta. Nie- Człowiek jest istotą rozumną, ale cały czas robi coś codzienna zielona forma w codziennej asfaltowej nie tak, zabiera się za rzeczy jakby nie z tej strony, z miejskiej scenerii. Będzie to tak zwana interwencja której trzeba. Jego działania skutkują nie zawsze w roślinna, która ma na celu zwrócenie uwagi na pro- oczekiwany sposób, zdaje się, że wszystko prowa- blem zanikania przestrzeni zielonych w miastach, dzi raczej do zniszczenia niż do rozwoju… w szczególności w ich centralnych dzielnicach. 20:30-21:30 Akcja performatywna "Ciałem malowane mia- 12 Scena Lub-reggae, ul. Krakowskie sto" Lubelskiego Teatru Tańca Przedmieście 76 Performatywna akcja przygotowana pod opieką Williego Dornera (Austria) polegająca na tanecz- Wystąpią: 19:00 Positive Message (Polska); 20:00 Natty nej i (bez)ruchowej ingerencji w fizyczny układ mia- B & DRoots Brothers (Polska), 21:00 Herba Micze (Pol- sta i jego budynków. Wykonawcy przemieszcza- ska); 22:00 Paraliż Band (Polska); 23:30 Dubska (Polska); jąc się z miejsca na miejsce i "ogrywając" wybrane 1:00 Perakałaba (Ukraina); 2:30 DubRaphaEL (Polska). 25
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 Positive Message gra muzykę roots, reggae i ska, wykonując zarówno covery jak i własne pro- 14 Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, dukcje. Natty B (wieloletni uczestnik działań so- (sala konferencyjna) und systemu Love Sen C Music, znany również ze swojego udziału w grupie Gettho Blasta) wystą- 18:00-22:30 pi wspólnie ze składem DRoots Brothers. Herba "Szachowa noc" Młodzieżowego Domu Kultury Micze to doświadczeni muzycy z całej Polski, któ- "Pod Akacją" rzy spotkali się w Lublinie w 2008 roku. Muzycz- Turniej szachowy dla amatorów, 7 rund systemem nie sięgają do takich stylów jak roots reggae, dub szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika na par- aż po dancehall. Paraliż Band reprezentuje toruń- tię. Trzech najlepszych zawodników otrzyma pa- ską scenę muzyki reggae i jest wierny muzyce in- miątkowe puchary. Zapraszamy dzieci, młodzież spirowanej jamajskimi dźwiękami. Dubska już na i dorosłych! pierwszej oficjalnej płycie pokazali swoją orygi- Zgłoszenia przyjmowane do godz. 17:45. nalność w podejściu do reggae, dzięki czemu ich muzyka trafia w gusta miłośników wielu gatunków muzyki. W późniejszych nagraniach Dubska się- 15 Bistro Wesoły Romek, ul. Jasna 7 gnęła także do nowych inspiracji: ska, soulu czy muzyki latynoskiej. Zespół Perkalaba powstał 19:00-23:00 w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Jego nazwa odno- Gra interaktywna "Ktozabił" si się do ukraińskiej wsi, w której jeszcze do poło- Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że wy lat 80. istniał ogromny szpital psychiatryczny nasz młody, dynamiczny, a przy tym doświadczony – miejsce przymusowego leczenia tych, którzy pró- zespół, jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. bowali żyć według innych wartości niż te, które wy- znaczała władza komunistyczna. Grupa mistrzow- sko łączy różne gatunki muzyczne (folk, punk, ska 16 Kawiarnia Kawka, ul. Okopowa 9 i 1/2 i reggae) w jeden odważny kolaż, w którym gło- śnym echem dają znać o sobie tęsknoty i tradycje 19:00-22:00 huculskie, przestrzenność gór. Działalność Sceny Warsztaty "Ptaszarnia" Magdaleny Krajewskiej Lub-reggae zakończy zespół DubRaphaEl - pierw- Własnoręczne wykonywanie biżuterii z motywami szy w Polsce projekt muzyczny stosujący techni- sztuki ludowej z Polski i Ukrainy. kę loopingu w muzyce reggae i dub. Przez zasto- Rezerwacja: 10 miejsc w terminie 15-31 V poprzez na- sowanie rozbudowanego loopera oraz synteza- pisanie komentarza na stronie wydarzenia stworzo- tora gitarowego partie instrumentalne, wokalne nego na Facebooku lub mailowo: magika.bizuteria@ i dubmastering kreowane są na żywo przez jed- gmail.com. nego twórcę. 20:00-0:00 Projekcje filmowe: "Ukraińskie animacje" Stowa- 13 Stoisko przy ul. Krótkiej rzyszenia Homo Faber Prezentacja dorobku ukraińskich animatorów i ani- 18:00-5:00 matorek. Ogród kulinariów - polskie i ukraińskie przeką- ski i napitki26
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu zakręcone" i "Złote mrówkojady". "Filmy dobrze za- 17 Padbar, ul. Ewangelicka 6 kręcone" to lubelski festiwal krótkich form filmo- wych (do 20 minut) wykonanych w dowolnej kon- 19:00-5:00 wencji i zrealizowanych w dowolny sposób (mogą Pokazy gier "Ukraina w wirtualnej rzeczywi- to być animacje, filmy zrealizowane przy pomocy stości" kamery filmowej, a nawet telefonu komórkowego). Prezentacja gier komputerowych, których akcja W ramach Nocy Kultury pokazane zostaną propo- rozgrywa się u naszych wschodnich sąsiadów. zycje nadsyłane na minione edycje Festiwalu. W ra- mach retrospektywy zobaczyć będzie można także wybór filmów zgłoszonych do Lubelskiej Gali Fil- 18 Skrzyżowanie ulic Ewangelickiej mu Niezależnego Złote Mrówkojady. i Krakowskiego Przedmieścia 19:00-5:00 21 Gablota na ul. Ogrodowej 7 Mural "Wielki Format Nocy Kultury" Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej 19:00-0:00 Unikalny mural wykonany wspólnie przez zaproszonych Wystawa "Ślady" Magdaleny Franczak artystów z Ukrainy i Polski. Kilkusetmetrowa kompozycja "Ślady" to projekt o pamięci i podróżowaniu, prze- pokrywająca elewację budynku w centralnej przestrze- mieszczaniu się - cykl prac malarskich opartych na ni miasta pozwoli znacznie wzbogacić przestrzeń wizu- symbolach kartograficznych. O godzinie 19:00 od- alną Lublina i na trwałe upamiętnić "polsko-ukraińską" będzie się wernisaż wystawy. Noc Kultury. Będzie to pierwsza w Polsce wspólna wiel- koformatowa realizacja polskich i ukraińskich artystów, w którą zaangażowana będzie m. in. kijowska grupa "In- 22 II Liceum Ogólnokształcące im. Zamoy- teresni kazki". skiego, ul. Ogrodowa 16 21:30-22:00 19 Kościół Ewangelicko-Augsburski Spektakl baletowy "Skarb" pw. Św. Trójcy, ul. Ewangelicka 1 Spektakl opowiada historię grupy przyjaciół, którzy dowiadują się o istnieniu skarbu. Wyruszają na wę- 19:00-0:00 drówkę, poznają różne części świata. Odnalezienie Zwiedzanie Kościoła z przewodnikiem tytułowego skarbu całkowicie zmienia relacje mię- Wejścia: 19:00, 21:00, 23:00. dzy nimi. Spektakl prezentowany podczas przeglą- du teatrów szkolnych "Zwierciadła" 2012. 20 Tereny zielone przy Kościele Ewange- 22:30-23:00 licko-Augsburskim pw. Św. Trójcy, ul. Spektakl "Moja DonKichoteria" grupy Krasne Ewangelicka 1 Dzioby Spektakl jest opowieścią o konfrontacji dwóch od- 20:30-2:00 miennych postaci: romantyczki oraz racjonalistki. Projekcje filmowe Kinoteatru Projekt Która ideologia życiowa zwycięży? Czy można do Retrospektywy filmów z festiwali "Filmy Dobrze końca zaufać własnej wyobraźni? Krasne Dzioby to 27
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 grupka pięciorga uczniów Zamoya. Zadebiutowali na smakowanie życia z mistrzem kuchni, który za- "Zwierciadłach 2012", gdzie zdobyli wyróżnienie za prezentuje bogactwo smaków regionalnych pro- spektakl "Parszywe czasy". sto z natury. Dobra, a więc zdrowa kuchnia wyko- rzystuje naturalne zasoby fauny i flory, proste, nie przetworzone wielokrotnie produkty. To alternaty- 23 Scena DJ-ska i VJ-ska, ul. Krakowskie wa dla tradycyjnie rozumianej kuchni regionalnej. Przemieście 76 20:00 Wystąpią: 19:00 Love Sen C Music (Polska); 23:00 "Moc Tektury" Łukasza Sereja Banda Arkan Sound System (Ukraina), 0:30 Roots Wernisaż wystawy mebli oraz obiektów malarskich. Defender (Polska) Ekspozycja – do 28 czerwca. Love Sen C Music przybliża lublinianom muzykę reggae już od lat 80, wśród miłośników brzmień rodem z Jamajki imprezy LSM Sound system są 25 Restauracja Kardamon, ul. Krakowskie wręcz legendarne. To jeden z najważniejszych Przedmieście 41 składów nie tylko w naszym mieście, ale i w kraju. Banda Arkan Sound System swoją muzyką i wy- W programie: 19:00 "Kuchnia nie zna granic" Tech- stępami na żywo udowadniają, że muzyka hucul- nikum Gastronomiczno-Hotelarskieego ZS 5; 20:00 ska, choć uwspółcześniona i grana na instrumen- Wystawa malarstwa Iwony Dudy; 22:00 Wystę- tach elektronicznych, może być prawdziwym od- py muzyków z Ukrainy; 0:00 Występ muzyków świeżeniem. Ich występy to spotkanie z muzyką z Ukrainy. żywą, porywającą i taneczną, łączącą przeszłość ze współczesnością. Gdyby Huculi swoje granie chcieli przenieść z górskich hal do miast, Banda Arkan So- 26 Ogródek restauracji Kardamon und System już im przetarła szlaki. Roots Defen- der (również z Lublina) to kolektyw założony przez 23:00 entuzjastów winylowych brzmień, kultury basu i Degustacja potraw z Ukrainy twórczości pionierów gatunków wywodzących się z i nawiązujących do muzyki reggae. Uzupełnie- niem sceny DJ-skiej będą największe w Lublinie 27 Plac Litewski projekcje wizualizacji, których autorami będą m.in. VJ-e z Ukrainy i Polski: Anna Naronina & TenPo- 19:00 int., Nordyk. Start wycieczki rowerowej "Poza rogatkami daw- nego Lublina" Stowarzyszenia Rowerowy Lublin Rowerowa wycieczka, w jej trakcie poznamy hi- 24 Centrum Promocji Województwa Lu- storie dawnych majątków zlokalizowanych w oko- belskiego, ul. Krakowskie Przedmie- licach miasta. Gwarantujemy świetną atmosferę ście 41 i dużą dozę wiedzy. Tempo spacerowe, tak aby mo- gli w niej wziąć udział także osoby starsze i najmłodsi. 18:00-20:00 Do udziału wystarczy jedynie sprawny i w pełni wy- Pokaz kulinarny "Organic food by lubelskie" posażony (oświetlenie) rower. Dzieci i młodzież do lat Do Centrum Promocji Lubelszczyzny zapraszamy 18 zapraszamy z opiekunami. Trasa – ok. 12 km. Start28
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu – pl. Litewski, kończymy na Starym Moście na Bystrzy- 21:00-22:00 cy (ul. Zamojska). Performance taneczny "Sztuka pływania" Justy- ny Jasłowskiej 19:00-22:00 Performance powstały w oparciu o wcześniejszy Słuchowisko "Wznieś się na poziom dziecka" Paw- spektakl tańca współczesnego. Artystka podejmu- ła Fortuny je w nim grę (z) kontekstami. Ruch pływaka, mar- W oświetlonej przestrzeni placu zabaw rozbrzmie- ginalny wobec procesu pływania, a niezwykle pla- wać będą myśli Janusza Korczaka, czytane przez styczny i ciekawy, zostaje odłączony od naturalnego dzieci. Wraz ze specjalnie skomponowaną muzyką środowiska wodnego i poddany analizie. Pływanie dźwięki te stworzą kontekst do spontanicznych za- przeniesione do fontanny na placu Litewskim stano- baw. Na oczach dorosłych dzieci będą tworzyły swój wi punkt wyjścia w poszukiwaniach choreograficz- świat wykorzystując do tego niespodziewane rekwi- nych i w estetyce. zyty. Będzie można patrzeć, słuchać i... uczyć się. 19:00-21:00 17:00-19:00 Gra miejska "Stowarzyszenie Umarłych Literatów" Warsztaty kuglarskie Fundacji Sztukmistrze Stowarzyszenia Studnia Pamięci M.in.: nauka żonglerki, jazdy na monocyklu, chodze- Fabuła gry dotyczy znanych twórców literatury zwią- nia na szczudłach oraz po taśmie (slack), podstawy zanych z Lublinem. Zadaniem graczy podzielonych akrobatyki artystycznej oraz fireshow. Warsztaty skie- na 5-osobowe zespoły będzie wykonanie zadań, któ- rowane do każdej grupy wiekowej. re pomogą w odnalezieniu zaginionych fragmentów manuskryptów. 19:00-20:30 Drużynom gotowym do udziału proponujemy quiz eli- Warsztaty "Dźwiękoteka" Polskiego Stowarzysze- minacyjny. Od 14 maja na portalu www.olublinie.pl bę- nia Pedagogów i Animatorów KLANZA dziemy umieszczać zagadki związane z lubelskimi litera- Dźwiękoteka propaguje bawienie się dźwiękiem oraz tami! Więcej informacji pod adresem: stowarzyszenie@ dostarcza przyjemności z grania "ad hoc". To możli- studnia.pamieci.org, redakcja@olublinie.pl. wość zagrania "Wlazł kotek na płotek…" na rurkach PCV! To propozycja organizacji czasu wolnego rodzi- 22:30-23:30 nom, by wspólnie doświadczały muzyki, zabawy i po- Spektakl "Gloria" Lwowskiego Teatru Voskresinnia czucia sukcesu wynikającego z rozwijania nowych Teatr powstał we Lwowie w 1990 roku na fali prze- umiejętności. Dla dzieci miłość to czas im poświęco- obrażeń społecznych po odzyskaniu przez Ukrainę ny - to może być taki czas… niepodległości, i wypracował własną formułę sce- niczną, opartą na tradycyjnym, psychologicznym ak- 19:00-21:00 torstwie połączonym z rozbudowaną formułą pla- "Wschodnia Strefa Tańca street dance contest" styczną a z czasem zaczął specjalizować się w reali- Akademii Tańca J. Miłoszewicz zacji przedstawień plenerowych. Spektakl w reżyse- Wymiana doświadczeń między tancerzami z Lublina rii Jarosława Fedoryszyna, odwołując się do estetyki i Łucka, traktująca taniec jako uniwersalny język. Za- folkloru ukraińskiego, opowiada o rytuałach i obycza- wody w systemie pucharowym w kategoriach: old- jach, towarzyszących człowiekowi od początku dzie- school hip hop 2 vs 2, top rock 2 vs 2, locking 1 vs 1. jów. Przy muzyce na żywo aktorzy staną się orsza- Współpraca – grupa TheMontaŻ. Wstęp i start tan- kiem weselnym, trupą wesołych tancerzy i kuglarzy, cerzy - bezpłatny. by nagle przemienić się w rycerzy Apokalipsy. 29
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 0:00-1:30 Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Kon- Spektakl "Wiśniowy Sad" Lwowskiego Teatru Vo- cert wzbogaci prelekcja o kulturze muzycznej (i nie skresinnia tylko) Ukrainy, pokaz multimedialny oraz wysta- "Wiśniowy sad" w reżyserii Jarosława Fedoryszyna to wa literacka. zmierzenie się z najwybitniejszym dramatem w do- robku Antoniego Czechowa, poruszającym tematykę przemijania, nieuchronnej utraty miłości, przywiąza- 29 Galeria Fotografii Prospero, ul. Krakow- nia i tęsknoty. Lwowska adaptacja przenosi dramat na skie Przedmieście 52 scenę plenerową, widzowie mogą oczekiwać barw- nego widowiska pełnego niezwykłych postaci, two- 19:00-0:00 rzonych przez fantastycznie przebranych szczudlarzy. Wystawa zdjęć "Metropolie" Martina Stavarsa Prezentowane fotografie powstały w latach 2009- 19:00-20:30 12 na obszarze trzech kontynentów. Projekt obej- Performance Art-Meeting Galerii Labirynt muje prace z serii: "Megalopolis" oraz "Nightsca- Od 2006 roku Ośrodek Sztuki Performance, a obec- pes", zapis życia 14 metropolii i jest wciąż w realiza- nie Galeria Labirynt współorganizuje w Kijowie cji (kolejne miejsca: Bangkok, Kuala Lumpur i Syd- i Lwowie Dni Sztuki Performance, w ramach których ney). To pierwsza w Polsce prezentacja tej wystawy. odbywają się warsztaty performance. Na przełomie maja i czerwca warsztaty, które poprowadzą Janusz 21:00-0:00 Bałdyga i Waldemar Tatarczuk, po raz pierwszy od- Przewodnik multimedialny po Kaplicy Trójcy będą się w Lublinie. Weźmie w nich udział 20 mło- Świętej dych artystów z Polski i Ukrainy. Podczas Nocy Kul- Spacer wirtualny po wnętrzu Kaplicy, z podpisami tury odbędzie się finałowa prezentacja efektów pra- i reprodukcją najważniejszych scen, tekstem czy- cy uczestników warsztatów – performance przygo- tanym przez lektora i podkładem muzycznym. Po- towany specjalnie na tę Noc. Oprócz młodych adep- kazuje, jak najnowsze technologie mogą doskona- tów sztuki performance biorących udział w warszta- le służyć popularyzacji dawnych zabytków sztuki. tach, wystąpią również uznani artyści ukraińscy: Vlod- ko Kaufman, Vasyl Bazhay, Volodymyr Topiy. 30 Kawiarnio-Księgarnia Spółdzielnia, ul. Peowiaków 11 28 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia Nr 2, ul. Hempla 5 19:00-20:30 Warsztaty "Dobre i zdrowe życie. Jak je osią- 19:00-21:00 gnąć według ajurwedy - tradycyjnej medycyny Koncert muzyki ukraińskiej; pokaz multimedial- indyjskiej" ny; wystawa "Motywy ukraińskie w literaturze Ajurweda to wiedza o (dobrym) życiu: indyjska tra- polskiej" dycja medyczna nieprzerwanie rozwijająca się od Na koncercie zostaną zaprezentowane utwo- starożytności i współcześnie zyskująca na popular- ry skrzypcowe, fortepianowe i wokalne dawniej- ności również poza Indiami. Na spotkaniu zostaną szych i współczesnych kompozytorów ukraińskich, przedstawione podstawowe założenia ajurwedy, także te zainspirowane charakterystycznym folklo- jej metody oraz pokaz masażu. rem tamtych ziem. Wykonają je uczniowie Szkoły30
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu 31 Restauracja Incognito, ul. Peowiaków 3 34 Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Niecała 1 19:00-23:00 20:00-20:30 "Open i open stage" Fundacji Sempre a Frente Spektakl "Wołam Cię" Teatru Skarpa Przedsięwzięcie muzyczno-informacyjne – ma na Związany od ponad 20 lat ze Sceną Plastyczną KUL celu przedstawienie młodych talentów oraz zapre- Jarosław Figura przygotował spektakl o samotno- zentowanie działań młodzieżowych. ści, która dopada nas najczęściej niepostrzeżenie, wywołana różnorakimi przyczynami. Co zrobić, by się z jej sideł wyzwolić? Decyduje o tym czę- 32 Wydział Pedagogiki i Psychologii sto przypadek – choćby przelotnie przeczytany UMCS, ul. Narutowicza 12 (aula) skrawek afisza, inicjujący spotkanie z drugim czło- wiekiem. 21:00-22:00 Spektakl "Gwiazdą być" Akademii Teatral- no-Wokalnej im. J. Turowicza 35 Plac przed DT Sezam, ul. Krakowskie Spektakl muzyczny zrealizowany w ramach zajęć Przedmieście 40 pierwszego semestru w Akademii Teatralno-Wo- kalnej Jerzego Turowicza. Przedstawienie jest do- 21:00-23:00 skonałym połączeniem śpiewu na żywo, gry aktor- Happening i film "Sześć postaci" - Fundacja Te- skiej, ruchu scenicznego i tańca. atroterapia Lubelska Pokaz filmu Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, do któ- rego wprowadzeniem będzie happening teatralny 33 Galeria Biała, ul. Narutowicza 32 pod tym samym tytułem. To kolejny sposób na za- danie prowokacyjnego pytania widzowi (nie)przy- 19:00-22:00 padkowemu przez artystów INNYCH o sens i isto- Wystawa "Aura" tę stosunków międzyludzkich oraz prawo do ist- Prezentacja trojga artystów: Mileny Korolczuk, Mar- nienia w każdym społeczeństwie ludzi wykluczo- ty Mariańskiej i Pawła Matyszewskiego. Wszyscy nych, o istotę tolerancji, o istotę życia… w teatrze urodzeni w 1984 roku w Białymstoku, są absolwen- i – poprzez teatr… tami poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 19:00-22:00 36 Teatr im. J. Osterwy, ul. Narutowicza 17 Podwórko sztuki Realizacje artystyczne Michała Stachyry, Krzysztofa 20:00-21:00; 22:30-23:30 Bryły, Rafała Czępińskiego, Kamila Stańczaka, Gru- Performatywne czytanie dramatów ukraińskich py Twożywo, Jarosława Koziary, Jana Gryki, Jadwi- "Wielkie Księstwo Dramatu" gi Sawickiej, Tomasza Bielaka i innych. Premierowe czytanie najnowszych dramatów ukra- ińskich w Teatrze im. J. Osterwy. Dwa teksty dra- maturgów ukraińskich, przygotowane pod opie- ką reżyserów zaproszonych do udziału w projekcie oraz aktorów Teatru im. J. Osterwy: "Samobójstwa 31
  • SCENA SCENA SCENA TEATRY & ALTERNATYWNA REGGAE DJska i VJska PERFORMANCE ka ows z ech ul . C a aj« 3 M 3 na ul. Chmielna ls ka ol .D ul. Spokojna ul bome 22 ul. Lu 14 ul . Og rodowa 21 ul. Wieniawska 17 ul. I Armii WP 15 27 18 19 20 Plac 25 Litewski 4 24 26 13 Al. R acła wick 12 ALEJA KULTUR ie 29 9 23 30 ul .« 1 Peo opin a w ia« 2 7,8 ul. Ch 6 la ul . Lip emp 16 w to ul . H ru owa ul . O kopo a wa .N 28 ul 5 10« 98« 101 33« 102 Carmen Dialog Plaza, Autobusy CIAŁEM TOTEMY Suita symfoniczny bezpłatny nocne MALOWANE 21:00-03:00 MIASTO INSTALACJE INTERWENCJE ART-PROJEKT 5X5 Wielki Format Nocy Kultury
  • SCENA SCENA ETNO SCENA DIALOGU WIELOKULTUROWA & FOLK widowisko muzyczno-teatralne ul . Sz e ojna ws k Zamek Lubelski 46 a p od o 96 45 ul . W 97 ca sz i St a ul . K 94 owa ul . l s ka 93 92 95 34 ul .K 78 ar 81 Błonia s ka me 91 90 li c 47 80 ka r t ow 82 86 89 uba ul 79 ul .Z 88 88 ul . L 77 iej .P ie 67 lo 85 86 Al. Uni Lubelsk od na 83 84 87 76 wa 38 41 66 R 69 le Krakow 73 skie Prz L TU 74 edmieśc 48 KU 70 75 37 ie LE JA 56 71 68 65 35 53 A 55 72 62 64 50 54 61 63 42 58 57 ul. 59 60 Kr ew ól 43 51 skaa kó 31 36 39 40 w 44 za ic 32w 49 i ari yM nn Pa na 99 » ol 52 .D ul 100 » 103 » Wielkie Scena Akcje- Klub Sceny MusiCirkus Księstwo Słowa Animacje Nocy Teatralne słuchowisko-widowiskoE Dramatu Kultury Euro ImproE Kaplica św. Trójcy Kino Ikonostas Pęknięty horyzont Schulza Exchange2.012 w dialogu J. Nowosielskiego wg Leszka Mądzika
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 samotności" Nedy Neżdany i "Stacje" Oleksan- dra Vitra. Oboje autorzy to uznani już twórcy, wie- 38 Plac przed kamienicą przy ul. Krakow- lokrotnie wystawiani, nagradzani i publikowani nie skie Przedmieście 21 tylko na Ukrainie, ale i na całym świecie. "Samobój- stwo samotności" Nedy Neżdany przedstawia hi- 18:30-2:00 storię dwojga ludzi – ona wyszła na dach, by po- "Pokój polityki" Stowarzyszenia Kulturalnego pełnić samobójstwo – on, by naprawić antenę, Grupa Projekt wypatrywać UFO, a może jeszcze po coś innego. Miejsce do czytania, wypełnione treścią. Zaaranżo- Tych dwoje samotnych ludzi zamkniętych "pomię- wana przestrzeń publiczna przekształcona zostaje dzy niebem a ziemią" prowadzi ze sobą grę pod w prywatną przestrzeń domowego salonu praso- okiem bacznie obserwującej ich pary kotów, ale wego. W salonie można będzie zasiąść w otocze- także jeszcze kogoś, kto czeka – czy kobieta sko- niu znajomych twarzy, nieznanych nam osobiście czy czy nie? W "Stacji" Oleksandra Vitra trzy kobiety bohaterów okładek dekady tygodnika "Polityka". czekają na tytułowej zagubionej wśród lasów sta- cji, będącej również i portem, i lotniskiem na po- ciąg, samolot czy statek, który je stamtąd zabie- 39 Scena Słowa przy Wojewódzkiej rze. I gdy zaczynają myśleć, że niczego nie pragną Bibliotece Publicznej im. H. Łopaciń- bardziej niż się stamtąd wyrwać, to okazuje się, że skiego, ul. Narutowicza 4 w tym zapomnianym przez Boga i ludzi miejscu spełniają się ich nawet najdziwniejsze marzenia, Wystąpią: 19:00-19:30 "Ars Libero" i Igor Michaj- a przynajmniej tak im się wydaje. łow; 19:30-21:00 "Karaoke u Hieronima"; 21:00- Rezerwacja wejściówek w dniach 21.05 – 25.05, tel.: 23:00 "Folk Ever"; 23:30-1:00 "Sobaki v Kosmose" 81 532 44 36 (w godz. 8:00 – 16:00) lub 81 532 42 46 (Charków / Ukraina) w godz 12:00-19:00. Odbiór wejściówek w kasie bile- Folk Forever to Aleksandr Andrijewskij, Walen- towej w dniach 28.05 – 30.05 tyn Dubrowskij, Gija Beżuaszwili – muzyka ludowa z Ukrainy i Gruzji opracowana zarówno w spo- sób tradycyjny, jak i nowoczesny, instrumen- 37 Restauracja Dolce Vita, ul. Krakowskie ty: akordeon, flet, perkusje, klawisze. Sobaki v Przedmieście 36 Kosmose (Charków / Ukraina) - zespół powstał w 2000 roku. Okrzyknięci najbardziej wyrazistą gru- 21:00-0:00 pą ska w rodzinnym Charkowie, zawojowali całą Kulinaria i kino letnie "Celebruj chwile" Ukrainę. Mają bogate doświadczenie w graniu na Zapraszamy gości do letniego kina, w którym bę- żywo. Styl swojej muzyki określają mianem "ero- dziemy mogli cieszyć się scenami z filmu "La Do- tycznego SKA". W 2003 roku nagrali swój pierw- lce Vita". Po seansie proponujemy spędzenie cza- szy album "Vafli" (Wafle), niedawno ukazała się ich su na zabawie przy znanych włoskich melodiach. nowa płyta "Gruppa ishet producera" (Zespół szuka Rezerwacja 50 miejsc do 1 czerwca: telefonicznie producenta). W Lublinie wystąpią z Serhijem Ża- (662 114 125), mailowo: restauracja@dolcevita.lublin. danem – poetą, prozaikiem, performerem, reży- pl lub osobiście w lokalu. serem, łączącym tradycję ukraińskiej poezji (szcze- gólnie futuryzmu) i elementy kultury punk z sym- boliczną przestrzenią industrialną miejskiego kra- jobrazu. Żadan jest laureatem wielu nagród m.in.34
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu Bu-Ba-Bu za najlepszy wiersz roku 1998. Polskim 23:00-0:00 czytelnikom znane są tom prozy "Big Mac", powie- Spektakl "Muzeum Prado Nocą" Magdaleny Bu- ści "Depeche Mode" i "Anarchy in the UKR", "Hymn dyń-Kulik demokratycznej młodzieży" oraz tom poezji "Histo- Debiut reżyserski Magdaleny Budyn-Kulik, która ria kultury początku stulecia". od wielu lat tworzy i prezentuje choreografie fla- menco. Wielkie dzieła światowego malarstwa zo- stają przełożone na język tańca. Nocą muzeum40 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. ożywa. Postaci uwięzione w obrazach wychodzą H. Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4 z ram i opowiadają swoje historie pełnym pasji. Ukrytych na co dzień pod pociągnięciami pędzlem 19:00-1:00 namiętności nie widzi nikt, nawet nocny portier. Noc u Pana Hieronima Sztuka i rzeczywistość współistnieją obok siebie, Biblioteka otwiera swoje podwoje i zaprasza do a nawet próbują się nawzajem przeniknąć. Sztuka nocnego korzystania ze zbiorów, odwiedzania ga- nie chce tylko odzwierciadlać realnego życia, ale lerii, uczestnictwa w konkursach, udziału w spo- się nim stać. Realne życie musi wówczas wypełnić tkaniach z artystami, koncertach, do Kawiarni Jed- opuszczone ramy. nej Nocy. Pełny program Nocy u Pana Hieronima: www.wbp.lublin.pl. 19:00-1:00 Kawiarnia Jednej Nocy "U Hieronima" w podcie- 18:30-19:00 niach i holu Biblioteki Otwarcie wystawy "Ukraina wobec Europy: mię- dzy tradycją a awangardą" 41 Klub Dom Kultury, ul. Krakowskie 19:00-20:30 Przedmieście 19 Polsko-ukraiński salon poetycki Bogdana Za- dury 20:00-5:00 W spotkaniu wezmą udział młodzi twórcy z Ukra- Wystawa fotograficzna dokumentująca powsta- iny: Andrij Ljubka, Leś Belej, Hałyna Kruk, Ilia Stron- nie skateparku 1st Floor gowski, Andrij Bondar (poeci, prozaicy, tłumacze). W programie: głośne czytanie wierszy, rozmowy 20:00-5:00 o pisaniu i sztuce przekładu. "Muzyka świata" Impreza DJska. W programie: 0:30-5:00 DJ binghi 21:00-22:00 b2b DJ funklore Koncert "Korowód Talentów" Stowarzyszenia W Stronę Sztuki Koncert wybitnie uzdolnionej kompozytorsko 42 Ul. Wróblewskiego 2 i pianistycznie młodej Ukrainki Vlasty Karpenko. W programie pieśni o charakterze liryczno-jazzu- 22:00-3:00 jącym do słów ukraińskich poetek, w wykonaniu Pokazy filmowe "Jednominutówki" Kinoteatru Kai Mianowanej. Projekt Pokaz shortów filmowych, błyskotliwych pe- rełek kina niezależnego. Formuła filmów 35
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 jednominutowych wykracza poza konwencjonalne m.in.: piosenki Louisa Armstronga, zespołu ABBA, podejście do twórczości filmowej, zamykając całe a także popularne motywy muzyczne z filmów. historie w ramach czasowych 60 sekund. O czym można opowiedzieć w tak krótkim czasie? W jaką formę ująć filmową wypowiedź, aby była czytelna 44 Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna i atrakcyjna? Panny Marii 3 18:30-19:15 43 III Liceum Ogólnokształcące im. Unii "Tancerka" – monodram Katarzyny Myszak Lubelskiej, pl. Wolności 4 Pokaz przedpremierowy monodramu "Tancerka" w reżyserii Katarzyny Szajewskiej. Spektakl powstał 19:00-21:00 na bazie opowiadania Olgi Tokarczuk. Spotkanie z Teatrem 19.99: spektakle "Król Mię- sopust", "Sen nocy letniej", "Żywoty Świętych 19:45-20:15 Osiedlowych" Spektakl "Biała Suknia" Teatru Liberum Veto "Król Mięsopust" (scenariusz - J.M. Rymkiewicz) to propozycja teatralna klasy 2e z III Liceum Ogólno- 20:30-21:00 kształcącego w Lublinie. Grupa została przygoto- Esej teatralny "Klitajmestra" Teatru Gravite wana przez aktora teatru im. H. Ch. Andersena - Da- Teatr "Gravite" związany jest z Centrum Kultury niela Arbaczewskiego. Szalony i nieprzewidywal- w Łęcznej. Bliskość Gardzienic i Ośrodka Praktyk Te- ny scenariusz, wyraziste postaci, dwuznaczne dia- atralnych sprawiła, że właśnie stamtąd zaczął czer- logi, przepych, intrygi, władza, namiętności, fala pać swoją wiedzę i fascynację teatrem. Esej teatral- czerwieni, deszcz piór i dużo zabawy! "Sen nocy ny Klitajmestra to druga część tryptyku poświęco- letniej" Wiliama Shakespeare’a jest zapewne do- nego bohaterom mitu o wojnie trojańskiej. Spek- brze znany, ale czy w takim ujęciu i wykonaniu kla- takl powstał na podstawie tekstów Eurypidesa, Aj- sy 1d? Nie pozostaje nic innego, jak tylko to zoba- schylosa oraz własnych obserwacji i przemyśleń. czyć! "Żywoty Świętych Osiedlowych" to przesy- cone absurdalnym humorem surrealistyczne opo- 21:15-22:00 wieści o nietypowych świętych – betonowa "Zło- Monodram "6 lekcji" Przemysława Gąsiorowicza ta legenda" przekazywana z ust do ust pod skle- "6 lekcji, czyli aktorstwo dla potłuczonych" to cał- pem monopolowym "Jerycho". Niezwykła zabawa kowicie autorski premierowy one man show ak- językiem, konwencją, bo czyż można dostać sms tora Teatru im. J. Osterwy, którego premiera na- od Boga? Spektakl nagrodzony Złotą Maską na Fe- stąpi podczas Nocy Kultury. Drogi widzu! Jeśli my- stiwalu "Maska 2012" w Chełmie. ślisz, że wiesz coś o aktorstwie, albo zdaje ci się, że coś wiesz o kabarecie – uwierz mi: nie wiesz nic! 20:00-20:45 "6 lekcji…" uświadomi ci to. Dość powiedzieć, że "Kantylena rozrywkowo" - koncert chóru III LO ten spektakl jest… psychiczny. A wykonawca ma w Lublinie kompletnie "zerwany dekiel". Podczas koncertu chór zaprezentuje żywiołowe i pełne energii utwory pochodzące z kręgu muzyki 22:00-22:40 anglo-amerykanskiej, więc spiritual, a także wybra- Spektakl "Szklana góra" Grupy Teatralnej Xacę ne standardy muzyki rozrywkowej. W programie Szklana góra to kombinacja różnych tekstów36
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu kultury ukazujących schemat codziennego wy- ścigu z czasem, najbardziej pożądanym dobrem 47 Kompleks Alchemia pomiędzy ulicami współczesności. Świętoduską i Lubartowską 23:00 18:00-2:00 Spektakl "Ciacho" Teatru Oko "Akcje – Animacje" Dzielnicowego Domu Kultu- ry "Bronowice" W programie: 18:00 Występy grup: "Gwiazdy Cze- 45 Instytut Pamięci Narodowej, ul. Szew- czenii", "Motylki", "Balerinki"; od 18:00 Działania: ska 2 "Urban art" , "inTUBAcja przestrzeni"; 18:30 Konkurs dla dzieci z wiedzy o Ukrainie; 19:00 Koncert Iryny 19:00-1:00 Gerus (Ukraina); od 19:00 Projekt i wykonanie me- Wystawa "Polacy-Ukraińcy 1939-1947" dali Nocy Kultury; od 19:30 Warsztaty tańca ognia; Wystawa, w intencji autorów, ma nie narzucać in- 20:00 Spektakl "Gramofon" Formacji Tańca Ognia terpretacji, a jedynie skłonić do dyskusji wokół "Ignis"; 20:30 Koncert Walentyny Berezow i Alek- trudnych momentów wspólnej historii narodów sandra Sładkiewicza (Ukraina); 21:00 Występ Ze- polskiego i ukraińskiego. społu Pieśni i Tańca Ludowego Politechniki Lubel- skiej; 21:30 Widowisko muzyczno-taneczne "Pocz- Projekcje filmowe tówka ze wschodu"; 22:30-2:00 "Polsko-ukraińskie 20:00-20:30 "Wołyń w pożodze"; 21:00-21:30 "Po- spotkanie beatboxowe": warsztaty, bitwa beatbo- rozumienia"; 22:00-22:30 "Generał Walter"; 23:00- xowa z udziałem zespołu Selfsound (Kijów). 23:30 "Akcja "Wisła" Na tę jedyną taką noc w roku "Arkady" ożyją na Prezentacja filmów dokumentalnych zrealizowa- nowo za sprawą nietypowej i wielokulturowej "Ka- nych przez lubelski oddział Telewizji Polskiej oraz wiarni z widokiem na Wschód". Każdy odwiedzają- lubelski oddział IPN w cyklu filmów "Z archiwum cy spotka tam gości z minionej epoki, którym bę- IPN". dzie można towarzyszyć przy kawiarnianym sto- liku. Pobyt uświetnią występy artystów z Polski, Ukrainy i Czeczenii. Kawiarnia to także szereg dzia- 46 Kamienica Pracy Twórczej, ul. Szew- łań animacyjnych, m.in.: konkurs wiedzy o Ukrainie ska 3 dla najmłodszych, warsztaty tańca ognia, "zielo- ny happening" i działania proekologiczne, aranża- 20:00-0:00 cja figuralno-przestrzenna, występy beatboxerów Akcja plastyczno-rewitalizacyjna "Szewskanoc" z Polski i Ukrainy. Wspólna dla wszystkich mieszkańców miasta akcja plastyczno-rewitalizacyjna połączona z prezenta- cją twórczości artystycznej mieszkańców kamie- 48 Kościół pw. Świętego Ducha, Krakow- nicy. Wspólne malowanie podwórza skonsoliduje skie Przedmieście 1 mieszkańców jednocześnie stając się stałym ele- mentem krajobrazu. Punktem kulminacyjnym bę- 19:00-20:00 dzie możliwość zwiedzania specjalnie przygoto- Koncert "Wiara, nadzieja, miłość" zespołu Kogo? wanej przestrzeni galeryjnej: wystaw prac Karola Zespół Kogo? Zaprezentuje repertuar obracają- Grabca i Kamila R. Filipowskiego. cy się wokół fundamentalnych wartości, którymi 37
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 powinien kierować się chrześcijanin. Wiara, na- dzieja i miłość są najważniejszymi ideałami, któ- 50 Plac Łokietka re zespół chce szerzyć za pomocą swoich piose- nek i muzyki. 19:00-2:00 Instalacja "Trans las" Stowarzyszenia Kultural- Koncert "Gospel Nocą" nego Grupa Projekt Wystąpią: 20:30-21:15 Gospel Project; 21:30-22:15 "Trans las" jest rodzajem labiryntu, w którym nie Gospeople chodzi o znalezienie rozwiązania, ale namysł nad Muzyka gospel to muzyka łącząca pokolenia i kul- meandrami ludzkiego losu. To symbol przejścia po- tury. "Gospel Nocą" to wydarzenie adresowane do między dwoma światami tego samego lasu, pol- starszych i młodszych entuzjastów wszystkich sty- skiego i ukraińskiego – na pozór identycznego, lów muzycznych, które mają swoje korzenie wła- choć historycznie i politycznie podzielonego. Za- śnie w muzyce gospel. Połączenie energii woka- chęcamy wędrowców do przełamywania granic, listów i muzyków z przesłaniem chrześcijańskich chwilowej transpozycji ze stereotypowych wyobra- wartości stworzy niepowtarzalny klimat, którym żeń do obiektywnej natury rzeczy. zespoły chcą zainspirować widzów do refleksji. 19:00-20:00 20:00-0:00 Symultana szachowa Smaczki Ukrainy Turniej szachowy dla amatorów, adresowany do Walenty Wojciechowski z zespołem oraz Centrum dzieci, młodzieży i dorosłych. 7 rund rozegranych Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zostanie systemem szwajcarskim, dając po 15 mi- stworzą przestrzeń, w której każdy będzie mógł nut dla zawodnika na partię. Trzech najlepszych za- zasmakować w kulturze Ukrainy: zarówno kultu- wodników otrzyma pamiątkowe puchary. rze talerza jak i kulturze słowa, czynu i pieśni. To smak kawy po lwowsku parzonej w gorącym pia- 21:30-22:00 sku, wyśmienitego kwasu chlebowego, smacznych Spektakl taneczny "Szachy" J. Kochanowskiego ciast, wszystko przy dźwiękach ukraińskiej muzyki. zespółu Tańca Dawnego "Belriguardo" Spektakl będzie podróżą w czasie do epoki Rene- sansu. Na oczach widzów będzie się toczyć tytu- 49 Młodzieżowy Dom Kultury 2, ul. Ber- łowa gra w szachy. Gracze komendami poruszać nardyńska 14a, Galeria Po Schodach będą tancerzy – żywe figury szachowe, którzy swo- ją choreografią urozmaicą tak zaplanowaną partię. 19:00-0:00 Wystawa fotografii "Na pograniczu" 23:00-0:30 Przedstawienie postaw twórczych w fotografii arty- Koncert pieśni lwowskich i kresowych kapeli stów tworzących na pograniczu polsko-ukraińskim. "Wesoły Lwów" W zbiorowej wystawie prace swoje zaprezentują Kapela "Wesoły Lwów" powstała w 1989 roku, jest członkowie Okręgu Lubelskiego Związku Polskich kontynuatorem przedwojennej "Wesołej Lwow- Artystów Fotografików. Ukrainę reprezentować skiej Fali". Podobnie jak artyści, którzy urozmaicali będą fotografowie z Łucka: Valeri Bihun, Yevheniy życie Lwowa w latach międzywojennych, "Wesoły Boyarchuk, Oleksandr Bilchuk, Roman Krawczenko. Lwów" wykonuje piosenki nie tylko na scenie, ale To także okazja rozmów i konsultacji z artystami. i wychodząc na ulice, podwórka i przedmieścia.38
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu Zespół wystąpił z koncertami w ponad 80 mia- kostiumu. Jej kształt i wizerunek zostanie prze- stach Polski, Litwy, Belgii, Niemiec i Francji. obrażony, dzięki wykorzystaniu charakterystycz- nych ukraińskich toreb z tworzywa sztucznego. Torby te są swoistym, niezbyt optymistycznym, 51 Ul. Królewska symbolem spotkań Polaków i Ukraińców, do któ- rych tak często dochodzi na bazarach, ulicznych 19:00-2:00 targach i przejściach granicznych. I choć od lat Wystawa fotograficzna "Bychawa w fotografii 90. nasze kontakty i rzeczywistość, w której żyje- otworkowej" Bychawskiego Centrum Kultury my ulegają powolnym zmianom, torby wyładowa- Wystawa jest podsumowaniem warsztatów foto- ne towarem wciąż są istotnym elementem naszej graficznych pod kierunkiem artysty plastyka Szcze- wspólnej rzeczywistości. pana Kasiury. Współczesna Bychawa udokumen- towana została z wykorzystaniem techniki foto- grafii otworkowej. Zdjęcia wykonywane są swo- 54 Podwórko przy Baszcie Gotyckiej, ul. istym "improwizowanym" aparatem, pozbawio- Jezuicka 5/7 nym optyki. 19:00-2:00 Wystawa "Bez/granicznie" Kamila Brajerskiego, 52 Metropolitalne Seminarium Duchow- Łukasza Zarębskiego i Paula Kwitka ne, ul. Wyszyńskiego 6 Pomiędzy Polską a Ukrainą przebiega granica o długości 535 km. Tylko od nas zależy, czy pomię- 18:30-21:00 dzy naszymi krajami będzie istniała tylko granica Zwiedzanie kaplicy seminaryjnej z ikonostasem państwowa, czy też będziemy grodzić się dodatko- Jerzego Nowosielskiego wymi murami. Czy będziemy manifestować to, co W czasie Nocy Kultury szerszej publiczności zosta- nas łączy, czy też skupimy się na doszukiwaniu się nie udostępniony unikatowy ikonostas w kaplicy tego, co może nas dzielić. Projekt poszukuje odpo- Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Jego wiedzi co łączy Polaków i Ukraińców, ale także uka- autorem jest Jerzy Nowosielski, jeden z najwybit- zuje pozytywne aspekty różnic, które mogą stać niejszych polskich artystów XX wieku. się bazą dla wspólnych działań i szeroko pojętej współpracy. STARE MIASTO 53 Brama Krakowska 55 Lubelski Ośrodek Informacji Turystycz- nej i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1/3 19:00-6:00 Instalacja "Exchange 2:012" Serhija Petluka 21:00-0:00 i Oleksija Khoroshki "Lublin - Lwów. Noc legend" - Lubelska Regional- Brama Krakowska, jeden z najbardziej charaktery- na Organizacja Turystyczna stycznych punktów Lublina, na czas Nocy Kultu- Projekt opowieści dotyczących dwóch miast ry zmieni swój wygląd – za sprawą dwojga ukra- – pokazujących historię, gdy przeplatały się ich losy, ińskich artystów zostanie "przebrana". Nie nale- a także opowiadające o niezwykłych wydarze- ży jednak oczekiwać wesołego, karnawałowego niach, które – być może – rozegrały się w każdym 39
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 z nich. Opowiadanie legend lwowskich i lubel- Na fotografiach udokumentowane zostało pięk- skich przez przewodników z obu miast uzupeł- no spektakli tworzonych przez osoby niepełno- nione zostanie prezentacjami multimedialnymi sprawne, nadając im tym samym miano pełno- zdjęć i filmów. prawnych artystów. 56 Ul. Jezuicka 57 Foto Rożek, ul. Jezuicka 14 19:00-2:00 19:00-2:00 Wystawy plenerowe Wystawa fotograficzna "Uganda oczami dzieci" "Komiks polsko-ukraiński" - ACK UMCS Chatka Karoliny Marciniak i Rotaract Lublin Żaka Na wystawie zobaczyć będzie można 30 plansz komiksowych artystów młodego pokolenia. Do 58 Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Reli- udziału zaproszeni zostali: Daniel Grzeszkiewicz, gijnej - Wieża Trynitarska, ul. Królew- Kinga Mazur, Oskar Gierun, Katarzyna Babis, Alek- ska 10 sander Ostrowski. "Bogowie przyjęli wyzwanie" - Lubelskie Stowa- 20:00-2:00 rzyszenie Fantastyki Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych W ramach wystawy pokazane zostaną nowoczesne Wieża Trynitarska, będąca siedzibą Muzeum, jest formy przedstawiania dawnych bóstw tym samym również jednym z najciekawszych jego zabytków. przypominając o ich istnieniu i ogromnym poten- Pochodzi z XVII wieku i – oprócz niezwykłego wi- cjale kulturotwórczym, jaki posiadają. doku na Lublin – proponuje zwiedzającym wysta- "W cieniu Euro 2012" - Grupa Fotografów Lu- wę stałą prezentującą sztukę baroku. belskich Wystawa prezentuje obrazy stare obiekty sporto- we obu miast. Obrazy niszczejących, odstraszają- 59 Archiwum Państwowe, ul. Jezuicka 13, cych boisk, aren, budynków powoli przechodzą do wejście od pl. Katedralnego historii, ustępując miejsca nowoczesnym obiek- tom. Uwiecznienie tego, co dawne, jest jedynym 20:00-0:00 sposobem na zachowanie ich w pamięci. Projekt "Nie tylko akta. Archiwum jakiego nie znacie" - powstał w wyniku współpracy dwóch grup: Gru- zwiedzanie wystaw stałych i czasowych py Fotografów Lubelskich i lwowskiej grupy arty- Ekspozycja prezentować będzie ciekawe pod stów we wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Kultu- względem treści dokumenty, afisze, plakaty, ulot- ry Akademickiej. ki i transparenty. Na potrzeby wystawy udostęp- III Międzynarodowa Wystawa Konkursu Fotogra- nione zostaną zamknięte na co dzień piwnice Ar- ficznego "Teatr w obiektywie" - Rekreacyjny Klub chiwum, w których widoczne są fragmenty murów Nieprzetartego Szlaku dawnych kamienic miejskich Lublina. Wystawa podsumowuje projekt tworzony przez Nieprzetarty Szlak w Lublinie, na Białorusi i Ukra- Dziedziniec Archiwum Państwowego, ul. Jezuicka 13, inie. Celem projektu jest integracja środowisk kul- wejście od pl. Katedralnego turalnych artystów pełno i niepełnosprawnych.40
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu 21:00-22:30 23:00-23:40 Kino ukraińskie Koncert Teatru ITP W programie: 21:00-22:30 "Cienie zapomnianych Teatr ITP działający przy Katolickim Uniwersytecie przodków", reż. Siergiej Paradżanow; 22:30-23:40 Lubelskim stworzył kilkanaście spektakli teatral- "Studnia dla spragnionych", reż. Jurij Illienka; 23:40- nych, utrzymanych przede wszystkim w konwen- 1:50 Festiwal kina niezależnego "KinoLew" (filmy cji musicalu. W ramach koncertu usłyszeć będzie krótkometrażowe, animacje): Anatolij Ławreniszyn można zarówno utwory znane ze spektakli teatru, "Biała Wrona" (15’); Jewgen Bujnickij "Przeszkoda" jak również pieśni sakralne. (10’); Maryna Vroda "Кross" (10’); Stepan Koval "Chcę być twardym" (10-15’); Taras Tkaczenko "Miłość do zdradliwej Niuśki" (20’); Sergij Melniczenko "Po- 61 Ogród Restauracji Gramoffon, ul. Jezu- dróż do krainy filmu" (1,5’); "Małanka" (3’); Igor Pi- icka 16 semnyj "13 kilometr" (15’); Maksym Surkow "Na ba- gnach" (25’); 01:50-3:10 "Kamienny krzyż", reż. Le- 19:00-3:00 onid Osyka. Muzyka Świata z Cafe Mi Musica - Noc Kultury w Gramoffonie Impreza muzyczna prezentująca tzw. world music, 60 Archikatedra Lubelska, ul. Królewska ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Kresów 10 Wschodnich a także muzyki bałkańskiej, afrykań- skiej czy też muzyki obu Ameryk. 20:30-0:00 Zwiedzanie Katedry: zakrystia akustyczna, skarbiec 62 Teatr Stary, ul. Jezuicka 18 Zakrystia Akustyczna to jedna z tajemnic, jakie skrywa w swoich wnętrzach lubelska archikate- W programie: 20:00 Spektakl Teatru "Alter" dra. Zastosowanie odpowiednich proporcji oraz (Drohobycz) – "Józef&ko"; 21:30 Spektakl dłu- konstrukcja sklepienia, dają niesamowite właściwo- giej formy improwizowanej "W Gorącej Wo- ści - stojąc w jednym narożniku pomieszczenia je- dzie Kompani - Szoł"; 22:45 Krótkie formy im- steśmy w stanie usłyszeć najcichszy szept, docho- prowizacji teatralnej – No Potatoes i Teatr "Al- dzący z narożnika po przeciwległej stronie - w ten ter"; 0:00 No Potatoes – Jam session impro. sposób biskup przyjmujący swoich gości uzyskał Cztery grupy improwizacji teatralnej w między- możliwość kontrolowania ich rozmów. narodowym składzie na scenie Teatru Starego w Lublinie zaprezentują wypracowane i sprawdzo- 21:00-22:30 ne metody krótkich i długich form improv show. Tercja Pikardyjska (Ukraina) Tercja Pikardyjska zespół pochodzi ze Lwowa, śpie- 20:00 wa a cappella absolutnie wszystko, brzmiąc jak or- Spektakl "Józef&ko" na podstawie prozy kiestra lub ostra kapela rockowa. wykonując mu- B. Schulza teatru "Alter" (Drohobycz) zykę filmową, rock, folk… Tworzy ją sześciu absol- Projekt teatralny "Józef&Ko" jest nowym etapem wentów Wydziału Dyrygentury Lwowskiego Kon- realizacji dwujęzycznego (w językach ukraińskim serwatorium. i polskim) spektaklu Teatru "Alter". Oparty na opo- wiadaniach Brunona Schulza, twórczość którego 41
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 jest świadectwem współistnienia kultur polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Wykonawcami są miesz- 63 Teatr im. H. Ch. Andersena, ul. Domini- kańcy Drohobycza, inspirujący się nie tylko twór- kańska 1 czością wybitnego Drohobyczanina, ale również atmosferą i klimatem samego miasta. 19:30-20:30 Spektakl "Końcówka" wg. S. Becketta teatru im. 21:30 H. Ch. Andersena W Gorącej Wodzie Kompani - Szoł Spektakl w reżyserii Arkadiusza Klucznika adreso- Czynimy spektakle improwizowane, przeważnie wany jest do widzów dorosłych. Oparty został na długoformatowe, własnego autorstwa. Wierzymy, jednym z najwybitniejszych dramatów nie tylko że poza abstrakcją, czujny jak Indianin widz, widzi w dorobku Samuela Becketta, ale i w światowej w naszych wygłupach odbicie siebie, albo przy- dramaturgii XX wieku. najmniej sąsiada. Patrzenie na sąsiadów, gdy ci nie Wejściówki do odbioru w Biurze Organizacji Widow- wiedzą, że się na nich patrzy, może zaowocować ni od 31 maja do 1 czerwca w godz. 9:00 - 16:00. Infor- ciekawymi odkryciami. Korzenie swe mamy w of- macja pod nr tel. 81 532 32 25. fowym teatrze Wybrzeżak, który gdy istniał, bar- dzo hojnie obdarzał trójmiejską widownię spek- taklami. W teatrze tym, wraz z przyjezdnymi Ame- 64 Plac przed Teatrem im. H. Ch. Anderse- rykanami, improwizowaliśmy już u początków XXI na, ul. Dominikańska 1 wieku, kiedy Warszawa nazywała się jeszcze War- szawą. Tęsknimy do teatru i tę tęsknotę widać 22:30-23:50; 00:10-1:00; 1:10-1:30 w naszych oczach i kocich ruchach. Spektakl "Pieśń lasu" Teatru im. Łesia Kurbasa (część 1, 2, 3) 22:45 Teatr im. Łesia Kurbasa został założony w 1988 roku Krótkie formy improwizacji teatralnej – Grupy przez grupę młodych aktorów, pracujących pod kie- "No Potatoes" i Teatr "Alter" – polsko-ukraiński rownictwem Wołodymyra Kuczyńskiego i od po- "Przed Czas - Euro Impro 2012" czątku wyróżniał się repertuarem i estetyką. Zdo- Euro Impro 2012 to efekt międzynarodowej pracy był uznanie na Ukrainie i poza jej granicami. W 2006 warsztatowej i prezentacja różnych styli improwi- roku Teatr otrzymał najwyższe odznaczenie w dzie- zacji teatralnej, która w Polsce i na Ukrainie rozwi- dzinie kultury – Państwową Nagrodę im. T. Szew- ja się w zawrotnym tempie, zdobywając coraz to czenki, a w 2007 roku uzyskał status teatru akade- większe rzesze publiczności. Tak jak Polska przed mickiego. Spektakl "Pieśń Lasu" to wynik współpra- kilku laty, tak teraz Ukraina jest białą plamą impro- cy kijowskiego reżysera Andrija Prihodko z lwow- wizacji teatralnej w Europie. Determinacja i zaan- skim teatrem. Za oprawę muzyczną spektaklu od- gażowane dwóch trenerów sztuki impro – Arka- powiada Marianna Sadovska, która przez wiele lat diusza Ziętka i Przemka Buksińskiego zmieniła ten współpracowała z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych obraz na zawsze. "Gardzienice". "Pieśń Lasu" powstała na podstawie Wejściówki można odbierać w kasie Teatru Starego dramatu Łesi Ukrainki o tym samym tytule, zainspi- w dniach 30 maja (środa, 10:00-18:00) i 31 maja rowanego ludowymi podaniami o fantastycznych (czwartek, 10:00-16:00). Teatr nie prowadzi rezerwa- stworzeniach zamieszkujących ukraińskie lasy. Spek- cji wejściówek. takl umiejętnie łączy teatr o współczesnej estetyce z wątkami bliskimi folklorowi ukraińskiemu.42
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu 18:00-2:00 65 Klasztor Oo. Dominikanów, ul. Złota 9 Wystawa "Polska sztuka religijna"- studenci In- stytutu Historii Sztuki KUL 21:30-22:30; 0:00-1:00 Wystawa obejmie twórczość uznanych artystów Spektakl "Ifigenia w T..." Ośrodka Praktyk Te- o tematyce sakralnej. W tym kontekście zaprezen- atralnych "Gardzienice" (Wirydarz Klasztoru towane zostaną dzieła takich artystów, jak: T. Bo- Dominikanów) ruta, A. Brincken, J. Fober, W. Hasior, S. Rodziński, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", zało- M. Zychowicz. żony w 1977 roku z inicjatywy Włodzimierza Sta- niewskiego, należy do grona najlepiej rozpozna- walnych i uznanych polskich teatrów. Klasyfiko- 66 Klub Nocy Kultury, kompleks Alchemia, wany jako antropologiczny teatr eksperymental- ul. Olejna 2 ny, OPT "Gardzienice" inspiruje się kulturą antycz- ną i znany jest ze swoich badań nad rdzennymi 19:00 Koncert piosenki fancuskiej L’Avion rose Je- i antycznymi tradycjami muzycznymi. Wykorzysta- an-Claude Meurisse; 20:15 Miąższ; 21:00 Dychka; nie wyników tych prac w spektaklach jest jedną 21:45 Zapaska; 22:30 Mis’ko Barbara & Jozef Ostřan- z najbardziej charakterystycznych cech tego teatru. ski & Ryan Socash (Ukraina, Czechy, USA); 0:00 Jan Spektakl "Ifigenia w T." w reżyserii Włodzimierza Czapla + Grupa Robimy – "Bitwa na kreski"; 1:30 Staniewskiego opowiada o Ifigenii, charyzmatycz- MavByDavBy; 2:30 Hycz Orkiestra; 3:30-6:00 Papa nej dziewczynie, cudownie ocalałej spod noża wła- Zura; 21:00-0:00 Plenerowy pokaz zdjęć słucha- snego ojca – Agamemnona, zgubionej dla Swoich czy Lubelskiej Szkoły Fotografii (dla uczestników i odprawionej do Obcych – ludu Taurów. Tu sta- Nocy Kultury portret Camera Obscura za darmo). je się ubóstwiona za życia przez Toasa, przywód- Klub Festiwalowy – wyjątkowe miejsce, które swo- cę plemienia. Jesteśmy świadkami aktu niezwykłej ją działalność (zarówno "artystyczną" jak i "gastro- dobroczynności: namaszczenia Obcego i wywyż- nomiczną") rozpocznie już w piątek. Przestrzeń szenia go ponad Swoich. ta to miejsce spotkania artystów i twórców Nocy Kultury łączący w sobie funkcję klubu muzyczne- 20:00-0:00 go i przytulnego miejsca, raczącego swoich go- Nocne zwiedzanie Klasztoru ści ukraińskimi przekąskami. Noc Kultury w Klubie Historię klasztoru i jego zakamarki przybliżą bra- rozpocznie piosenka francuska w wykonaniu Je- cia dominikanie, snując opowieści o historii zakonu ana-Claude Meurissego, cenionego francuskie- i legendach związanych z dominikanami lubelskimi. go autora, kompozytora i wykonawcy, który za Rezerwacja: wpisanie na listę w sklepiku "Pod Anio- sprawą swojej żywiołowości, poczucia humoru, łem" (Złota 9) lub rezerwacja drogą mailową: lublin@ pięknych melodii i ciekawych tekstów stał się naj- dominikanie.pl. większym odkryciem festiwalu "Printemps de Bo- urges". Muzyka Miąższu jest pełnia energii, emo- 20:30, 22:00 cji i spontaniczności na scenie a ich twórczość wy- Projekcja filmu "Św. Jacek" myka się próbom definiowania. Dychka, jak grupa Film biograficzny ukazujący życie Jacka (Hiacyn- sama informuje, gra "muzykę niespokojnie tanecz- ta) Odrowąż-Wojtkowicza, dominikanina i święte- ną", sięgając zarówno do brzmień akustycznych jak go Kościoła Katolickiego. i elektronicznych. Duet Zapaska jest przed- stawicielem ukraińskiego nurtu indie-pop, nie 43
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 wahającego się sięgnąć do tak różnych gatunków jak np. hip-hop czy indyjska muzyka filmowa lat 60. 68 "Mikołaje i Przyjaciele" (scena ethno Trzech różnych artystów, o różnym wykształceniu, & folk), Rynek Starego Miasta wieku doświadczeniu muzycznym i pochodzeniu założyło zespół Mis’ko Barbara & Jozef Ostřan- Wystąpią: 19:00 Zespół śpiewaczy Jarzębina (Pol- ski & Ryan Socash, którego muzyka – jak sami ska); 19:30 Orkiestra św. Mikołaja 20:00 Miatlica twierdzą – może zaskakiwać. Projektem powoła- (Białoruś, Polska), Chwyla (Polska), Młode Djembe nym specjalnie na potrzeby Nocy Kultury jest ko- (Polska); Black Velvet Band (Polska); 21:30 Burdon operacja Jana Czapli (odpowiadającego za muzykę (Ukraina); 22.30 Teatr Ognia "ProtyNochy" (Ukraina) – pogranicze ambientu i drone jazzu) oraz Grupy i Zira (Ukraina); 23:30 Ludi Dobri (Ukraina); 0:30 Or- Robimy, którzy zajmą się wizualizacjami wdzięcz- kiestra św. Mikołaja i przyjaciele; nie nazwanymi "Bitwa na kreski". Duet MavBy- Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Kocudzy wielo- DavBy, łączący gatunki takie jak indie-folk, elec- krotnie gościł w Lublinie, śpiewając między inny- tro-acoustic i minimal, koncertem na Nocy Kultu- mi na Jarmarku Jagiellońskim. Ich występ otwo- ry rozpocznie swoją pierwszą trasę koncertową po rzy scenę ethno & folk, a w programie bez wątpie- Polsce, natomiast Hycz Orkiestra przypomni tek- nia nie zabraknie nieoficjalnego hymnu Euro 2012 sty niesprawiedliwie zapomnianych (nigdy nie zna- – Koko Euro Spoko. Młode Djembe to zespół gra- nych?) poetów. Noc Kultury w Klubie zakończy se- jący rytmy afrykańskie, azjatyckie i kubańskie, uży- tem dj-skim Papa Zura. wając różnego rodzaju bębnów, a także innych in- strumentów perkusyjnych. Miatlica w języku bia- łoruskim oznacza trawę rosnącą na polanie. Nazwa 67 Pub Publika, ul. Olejna 5 ta nie jest przypadkowa, dźwięki natury są jedną z ważniejszych inspiracji dla tego młodego zespo- 20:00-5:00 łu folkowego. Chwyla wykonuje pieśni ukraińskie Rockoteka z różnych regionów, w szczególności z Podlasia, Po- Impreza utrzymana w klimacie rocka, metalu lesia i Łemkowszczyzny. Black Velvet Band znany punk-rocka i innych, ciężkich gatunków mu- jest z umiejętności grania polki w stylistyce me- zycznych. talu, metalu na modłę ludową oraz łączenia punk rocka z muzyką skrzypcową. Muzyka Karpat sta- 19:00-3:00 ła się inspiracją dla zespołu Burdon, ale jego mu- Wystawa "Industrialny Lublin" duetu fotograficz- zyczne fascynacje sięgają dalej – od Bałkanów aż nego Natalia Szustrow i Krzysztof Bucior po Skandynawię. Lubelska Orkiestra św. Miko- Industrialne przestrzenie Lublina, udokumen- łaja to jeden z najbardziej znanych polskich ze- towane na wystawie Natalia Szustrow i Krzysz- społów folkowych. Rozpoznawalną cechą kapeli tof Bucior, wywołują ciekawość i zdumie- jest akustyczne brzmienie i używanie manier wo- nie a dla wielu odbiorców będzie to pierw- kalnych, m.in. białego śpiewu. W swoich aranża- szy kontakt z takimi pejzażami naszego miasta. cjach grupa stosuje instrumenty tradycyjne. To one w dużej mierze tworzą specyficzny i niepowtarzal- ny koloryt brzmienia zespołu, nadając mu mistycz- ną aurę. Teatr ognia ProtyNoczi zaprezentuje fire- show do muzyki zespołu Zira, który swoich inspira- cji szuka w muzyce charakterystycznej dla Ukrainy,44
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu krajów słowiańskich a także w oriencie i dźwiękach granicznego Dorohusk–Jagodzin, gdzie znajduje bałkańskich, natomiast neo-folkowy zespół Ludy się ośrodek duchowego i intelektualnego dialogu Dobry ze Lwowa, wyszukuje najciekawsze przy- polsko-ukraińskiego, prowadzony przez księdza kłady ukraińskiej muzyki tradycyjnej i aranżują je rzymskokatolickiego – Jana Burasa. Celem wołyń- na nowo, zgodnie ze swoją eklektyczną stylistyką. skiego pleneru jest próba przeniesienia na Ukra- inę, sprawdzonego już w Nowicy, modelu wspól- nej pracy twórczej artystów z Polski i z Ukrainy, pro- 69 Rynek Starego Miasta wadzenie dialogu duchowego pomiędzy artystami identyfikującymi się zarówno z tradycją zachodnią 19:00-1:00 Kościoła, jak i wschodnią. Radiowe Centrum Kultury Polskiego Radia Lublin Wystawa malarstwa Wołodymyra Marczuka Radiowy program na żywo relacjonujący wydarze- Artysta urodził się w 1953 roku we wsi Kliujsk, nia, które odbywają się ramach Nocy Kultury. Przez w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. W latach 1975– cały czas emitowane będą reporterskie materiały 1980 studiował we Lwowskim Instytucie Państwo- dźwiękowe prezentujące najciekawsze wydarze- wym Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej (obecnie nia tej nocy, transmisje koncertów odbywających Akademia Sztuk Pięknych). Wśród prac Wołodymy- się w ramach Nocy, a reporterzy na żywo relacjo- ra Marczuka znaleźć możemy przykłady licznych nować będą wydarzenia, które odbywają się odle- technik malarskich, kompozycje dekoracyjne czy głych punktach miasta. W plenerowym studio go- też abstrakcyjne pejzaże. Obrazy o tematyce sakral- ścić będą mieszkańcy i artyści, którzy zdecydowa- nej, nierzadko nawiązujące bezpośrednio do iko- li się wziąć udział w wydarzeniach Nocy Kultury. nografii tradycji wschodniej i zachodniej, zawiera- ją abstrakcyjną i filozoficzną symbolikę. 70 Trybunał Koronny, Rynek 1 71 Lubelska Trasa Podziemna, Rynek 1 19:00-2:00 Wystawa ikon "Patroni Polski i Ukrainy. Ikona 20:30-22:00 jako źródło i inspiracja" Zwiedzanie trasy podziemnej Ikony powstały w czasie I Międzynarodowego Ple- Trasa powstała w wyniku połączenia wybranych neru Ikonopisów na Wołyniu, zorganizowanego z licznych piwnic, mieszczących się pod staromiej- przez Konsulat Generalny RP w Łucku, Związek skimi kamienicami. Korytarze i sale rozłożone są na Artystów Plastyków Wołynia, Centrum Integracji trzech kondygnacjach na głębokości od 9 do 12 me- w Zamłyniu, polską grupę „Droga Ikony” i Aka- trów. Wśród atrakcji 300-metrowej trasy są makiety demię Sztuk Pięknych we Lwowie, pod patrona- prezentujące dawny wygląd Lublina, a także multi- tem Tomasza Janika – ówczesnego Konsula Ge- medialne impresje na temat wielkiego pożaru Lu- neralnego RP w Łucku, bpa Markijana Trofimiaka blina, który zagroził istnieniu miasta w 1719 roku. – zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego na Zaplanowano 5 grup po 20 osób, wejścia w godzi- Wołyniu, oraz bpa Jozafata Howery – zwierzchnika nach: 22:30, 23:00, 23:30, 0:00, 0:30. Rezerwacja wej- Kościoła greckokatolickiego na Wołyniu. Plener od- ściówek 1 czerwca w godz. 10:00-17:00 pod numerem był się w lipcu 2011 roku w Centrum Integracji w Za- tel. 81 534 65 70. młyniu (Caritas Diecezji Łuckiej), wsi położonej przy samej granicy z Polską, na południe od przejścia 45
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 72 Malarnia Krystyny Głowniak, Rynek 18 74 Kawiarnia Pożegnanie z Afryką, ul. Złota 3 20:00-0:00 Wystawy "Przekroczymy granice wyobraźni" 20:15 Krzysztof Bil i "Pomost sztuki" – Zespół Szkół Pla- Spektakl "W sieci" grupy Kontrast z II LO im. Het- stycznych im. C.K. Norwida mana J. Zamoyskiego Wystawa "Przekroczymy granice wyobraźni" Spektakl Grupy Kontrast, zwycięzcy IX Spotkań Te- przedstawia pracę dyplomową z zakresu rekla- atralnych Zwierciadła Zamoy 2012, odnosi się do re- my wizualnej, powstałą pod kierunkiem Anny lacji ludzkich w kontekście rozwijających się inter- Świerbutowicz-Kawalec i Jacka Korbusa. Jej tema- netowych portali społecznościowych i rosnącego tyka jest projekt stadionu piłkarskiego przy uli- udziału sieci w naszym życiu cy Krochmalnej w Lublinie autorstwa tegorocz- nego absolwenta, stypendysty Prezydenta Mia- 21:00 sta Lublin, Krzysztofa Bila. Na wystawie "Pomost Koncert Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej sztuki" zaprezentowane zostaną prace uczniów im. Św. Trójcy ze Lwowa i Nowogrodu Wołyńskiego uczących Koncert muzyki chóralnej odbędzie się pod dyrek- się w Zespole Szkół Plastycznych im. C.K. Norwi- cją Adama Załęskiego. da w Lublinie. Ekspozycja poszerzona zostanie o prace innych uczniów, które powstały pod wpły- 22:00 wem opowieści o rodzinnych stronach ukraińskiej Koncert "Echa tradycji Europy Wschodniej" Chó- młodzieży, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. ru Ence Pence W ramach koncertu wysłuchać będzie można pio- senek ukraińskich, białoruskich, polskich, łemkow- 73 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr skich – muzyki nam bliskiej, bo wywodzącej się ze 21, Rynek 11 Europy Wschodniej. 19:00-22:00 22:45 Wystawa "Na dalekiej Ukrainie" Poezja rosyjska Wystawa przybliża Starobielsk, miasto na Ukrainie, Rosyjska poezja zostanie zinterpretowana przez które w sposób szczególny związany jest z Polską. Światomira Grzegorza Ząbka, autora tłumaczeń re- Od listopada 1939 roku do maja 1940 mieścił się tu cytowanych przez siebie wierszy. w budynkach poklasztornych obóz oficerów pol- skich wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku. 23:15 Koncert "Przede wszystkim radość i radość mimo 20:00-21:00 wszystko" Koncert ukraińskich piosenek Chóru Ence Pence Z koncertem muzyki żydowskiej wystąpią: Andrzej Studenci różnych wydziałów wspólnie stworzą Samborski, Jacek Szpunar i Janusz Woźniak. klimat dawnej, rozśpiewanej tradycyjnie Ukra- iny. Autentyczności doda fakt przebrania w od- powiednie stroje ludowe a także fakt akompania- mentu tradycyjnych instrumentów muzycznych.46
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu Pogranicza. Przestrzeń scenograficznie zaaranżo- 75 Muzeum Literackie im. Józefa Czecho- wana przez znanego lubelskiego reżysera i sceno- wicza, ul. Złota 3 grafa, zostanie dodatkowo ożywiona, dzięki udzia- łowi aktorów Sceny Plastycznej KUL. 19:00-0:00 Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych 77 Galeria ATU, ul. Archidiakońska 6 20:00-0:00 "Apetyt na ukraińskie metafory" – Stowarzysze- 19:00-0:00 nie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie Wystawa malarstwa "...I wodzisz mnie na poku- W spotkaniu literackim uczestniczyć będą: Ole- szenie" Klaudiusza Abramskiego na Olir (Kijów – czołowa przedstawicielka młodej Głównym wątkiem wystawy będą pełne zmysło- poezji ukraińskiej, Nadia Gumienik (Łuck) – wybit- wości i erotyzmu akty. Oprócz malarstwa będzie na poetka średniego pokolenia, Andżelika Plaksi- można obejrzeć także biżuterię autorstwa tego na (Kijów) – czołowa publicystka ukraińska wspól- artysty. pracująca z "Dziennikiem Kijowskim", Siergiej Po- nomarienko (Kijów) – wybitny prozaik ukraiński, Iwan Jackanyn (Kijów) – popularny poeta, prozaik, 78 Scena Wielokulturowa, pl. Rybny redaktor naczelny miesięcznika literackiego "Du- kla", Pawlo Szczyrycia (Kijów) – popularny piosen- 19:00 Fundacja Teatrikon - wystawa zdjęć; 19:00- karz i poeta młodego pokolenia, Waylij Hej (Łuck) 19:35 Zespół Pieśni, Tańca i Małych Form Te- – wybitny prozaik średniego pokolenia. atralnych "Nasz Lublin" z Gimnazjum Nr 1 w Lu- blinie; 19:35-19:45 Zespół Taneczny Rytm gru- pa Em6; 19:45- 20:20 Kabaret Wyjście Awaryjne; 76 ul. Archidiakońska 20:20-20:50 SALSAme Dance Studio; 20:50-21:20 Fundacja Teatrikon - pokaz kuglarski "Szklanka"; 19:00-3:00 21:20-22:10 Fundacja Sempre a Frente; 22:10-23:10 "Pęknięty horyzont Schulza według Leszka Mą- Fundacja Sztukmistrze - Variete pt. "Progress" dzika" – Scena Plastyczna KUL 23:10-24:15 SALSAme Dance Studio; 24:15-1:45 Zarówno życie jak i twórczość Brunona Schulza są Fundacja Sztukmistrze - Fire show dla współczesnego świata źródłem nieustających, Występ Kabaretu Wyjście Awaryjne składać się różnorodnych inspiracji twórczych. Projekt "Pęk- będzie ze skeczów, które zostaną połączone wąt- nięty horyzont..." zakłada artystyczną próbę prze- kiem przewodnim w formę spójnego programu. niesienia realiów znanych z jego prozy do współ- Grupa Em6 Zespołu Tanecznego "Rytm" po- czesnego Lublina. Plastyczna instalacja Leszka Mą- czątkowo powstała z najstarszych i najdłużej tań- dzika zmieni wygląd ul. Archidiakońskiej, tworząc czących w zespole osób, ale aktualnie dołącza- z niej trójwymiarową wizualizację dusznych miesz- ją do niej osoby niezwiązane wcześniej z zespo- kanek i zapomnianych ulic o których pisał jeden łem RYTM. W ramach Nocy Kultury zaprezen- z najoryginalniejszych prozaików XX wieku. Schulz tuje choreografię "Dryf" utrzymaną w stylisty- – jego życie i twórczość – stanie się punktem od- ce tańca współczesnego. SALSAme Dance Stu- niesienia, które przypomni nam o wielokultu- dio podejmie próbę pobicia lubelskiego rekordu rowej przeszłości polsko-ukraińskich ziem tzw. w liczbie par tańczących Ruedę de Casino (jest to 47
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 specyficzny sposób tańczenia salsy kubańskiej po i ukraińskiej; 0:00 Film o Lublinie i Lwowie kole, może brać w niej udział od dwóch do nie- Wystawa "Lvoblin" studentów wydziału artystycz- ograniczonej liczby par ustawionych w okręgu). nego UMCS, prezentuje obrazy z widokami Lubli- Fundacja Sztukmistrze wystawi program varie- na i Lwowa. Następnie odbędą się występy grup te pt. "Progress", rozrywkowy pokaz sztuki nowe- teatralnych, które brały udział w IX Spotkaniach go cyrku. Zespół Folklorystyczny Pieśni, Tańca Teatralnych Zwierciadła 2012 po których przyjdzie i Małych Form Teatralnych "Nasz Lublin" dzia- czas na recytację poezji polskiej i ukraińskiej. Ostat- ła od 1998 roku, składa się z młodzieży gimnazjal- nią częścią projektu jest projekcja filmu, stworzo- nej i propaguje kulturę ludową Lubelszczyzny nego przez członków grupy artystycznej Fundacji, poprzez prezentację tańców lubelskich i krótkich która przedstawiać będzie podobieństwa między scenek teatralnych. Zespół zaprezentuje wiązankę Lwowem i Lublinem. tańców krzczonowskich oraz ludowe pieśni ukra- ińskie. Przedsięwzięcie muzyczno-informacyjne przygotowywane przez grupę młodzieżową Fun- 81 Pub & Restauracja U Fotografa, dacji Sempre a Frente, ma na celu przedstawie- ul. Rybna 11 nie młodych talentów, oraz zaprezentowanie dzia- łań młodzieżowych. Głównym punktem naszego 18:50-19:10 programu są wejścia młodych lubelskich muzyków Photo Remix – Lubelska Szkoła Sztuki i Projek- : Sedatif-a, Ady, Kuby i Miłosza, którzy zaprezentu- towania ją swój repertuar. Wyselekcjonowane prace słuchaczy Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania przedstawiają wy- brane dzieła z historii fotografii (m.in.: Steve McCur- 79 Księgarnia & Kawiarnia Między Słowa- ry, Ryszard Horowitz, Annie Leibovitz) w nowym, mi, ul. Rybna 4/5 często ironicznym świetle. 19:00-0:00 20:00-20:45 Wystawa polsko-ukraińskiej inicjatywy "Złap Koncert zespołu Rodyna kontakt" – ZHP Lublin Hufiec Lubelski, Harcer- Zespół folklorystyczny został założony w 1991 roku ski Krąg Akademicki "Żywioły" z inicjatywy mieszkańców wsi Dubiażyn w gminie W ramach projektu nawiązano współpracę mło- Bielsk Podlaski. Obecnie w zespole śpiewają także dzieży polsko-ukraińskiej, której efektem jest wy- mieszkańcy sąsiednich wsi: Koszki, Podbiele, Kno- stawa zdjęć pokazujących relacje z ukraińską mło- rydy i Mokre. dzieżą oraz walory turystyczne i przyrodnicze Lwowa. 22:00-23:00 Koncert entuzjastów amatorów Grupa znajomych z Polski i Ukrainy, którzy z zami- 80 Kawiarnia Artystyczna Czarna Inez, ul. łowania grają szeroko pojęty folklor z elementa- Rybna 9/2 mi charakterystycznymi dla muzyki współczesnej. 19:00-20:00 Wystawa "Lvoblin"; 21:30-23:00 Spek- 21:00-0:00 takle z IX Spotkań Teatralnych "Zwierciadła – Za- Wystawa Piotra Szczura moy 2012"; 23:00-0:00 Recytacja poezji polskiej Artysta w swoich pracach ukazuje proste historie48
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu związane z jego myślami i wyobrażeniami o ob- razie jako wartości estetycznej. Tematycznie są to 84 Restauracja Czarny Tulipan, ul. Grodz- obrazy figuralne, zbliżone do realizmu, pełne nie- ka 1 pokoju. 20:30-21:00 Monodram uczniów II LO – "Świat zamknięty 82 Podwórko, ul. Rybna 11 / ul.Grodzka 16 w mojej małej torebce" Historia młodej dziewczyny uczącej się w Krako- 19:00-2:00 wie. Podczas podróży pociągiem do domu rodzin- "Studnia fotograficzna" – wystawa zdjęć i kon- nego bohaterka snuje refleksje o swoim życiu, zna- sultacje fotograficzne jomych, nauce. Jest to przedstawienie autorskie Prezentacje zdjęć fotoreporterów. Jednocześnie – scenariusz napisali uczniowie II Liceum Ogólno- wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą kształcącego w Lublinie. mogli zgłosić się ze swoimi fotografiami na kon- sultacje które będą polegały na selekcji i fotoedy- cji materiału przez Dorotę Awiorko-Klimek i Woj- 85 Redakcja kwartalnika "Akcent", ul. ciecha Nieśpiałowskiego na co dzień pracujących Grodzka 3 w mediach. Opracowane fotografie będą dołącza- ne na bieżąco do prezentacji. 20:15-23:00 Czytanie Ukrainy w "Akcencie" – Wschodnia Fun- dacja Kultury 83 Ul. Grodzka W spotkaniu udział wezmą: Iwan Andrusiak, Bogu- sław Bakuła, Aneta Kamińska, Andrij Lubka, Oksa- 19:00-20:00 na Zabużko, Bohdan Zadura. Będzie to dyskusja Muszkieterowie w Lublinie, czyli wprowadzenie z wybitnymi ukraińskimi twórcami, polskimi tłu- do rocznicy pożaru miasta z 1719 roku – Stowa- maczami liryki ukraińskiej oraz ekspertem w dzie- rzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej dzinie polsko-ukraińskiego dialogu – prof. Bogu- Pokaz musztry muszkieterskiej, będzie swoistym sławem Bakułą. Podczas panelu będzie można nie wprowadzeniem do aranżacji rocznicy wielkiego tylko wziąć udział w dyskusji o literaturze i kultu- pożaru Lublina. rze ukraińskiej, dawnych i najnowszych rezultatach bezpośredniego sąsiedztwa i współpracy obu na- 20:30-23:00 rodów, wysłuchać wierszy w oryginalnym brzmie- Teatr malowania "dejavu" – Andrzej Widelski niu i ich przekładów, ale także zdobyć autografy i studenci WST z Katowic gości na unikatowych, przygotowanych specjal- Studenci ubrani w jednakowe stroje z lampkami nie na tę noc ulotkach z liryką ukraińską. górniczymi na głowie, malują obrazy o identycz- nym temacie. Miejsca do pracy wyznaczone są przy głównym trakcie spacerowym w różnych punktach Starego Miasta. Motyw obrazu zwiera charaktery- styczny element z Lublina i Katowic, ujęty w nie- typowej kompozycji. 49
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 19:00-23:00 86 Galeria Labirynt, ul. Grodzka 3 Wystawa "Katolicka popkultura" studentów In- stytutu Historii Sztuki KUL 12:00-1:00 Prace młodego pokolenia artystów z kręgu krakow- Wystawa "Wolne tłumaczenie" Doroty Podla- skiej i warszawskiej ASP w których symbol religij- skiej i Agaty Borowej; wystawa "Dziennik rysow- ny zostanie włączony w sferę popkultury, pokazu- nika" Alastaira MacLennana, Angie Seah, Mariu- jąc aktualne sposoby wykorzystania motywów re- sza Tarkawiana ligijnych w przestrzeni pozareligijnej. Wystawa "Wolne tłumaczenie" powstała na bazie dwóch wieloletnich projektów artystyczno-so- cjologicznych – "Alfabet" Doroty Podlaskiej oraz 88 Trakt Królewski, ul. Grodzka 7 "Whatever" Agaty Borowej, które były realizowa- ne w Polsce we współpracy artystek z cudzoziem- 19:00-3:00 cami. Ich tematyka odnosiła problemów komuni- Wystawa "Cztery osoby cztery spojrzenia na kacyjnych w trakcie porozumiewania się osób mó- sztukę" czteroosobowej Zorganizowanej Grupy wiących w różnych językach. "Dziennik rysownika" Kulturoznawców to spotkanie trojga artystów tworzących w różnych Twórczość studentów kulturoznawstwa zaangażo- kręgach kulturowych – Alastaira MacLennana (Bel- wanych w twórczość artystyczną, stosujących tech- fast), Angie Seah (Singapur) i Mariusza Tarkawiana niki takie jak rysunek, malarstwo, grafika. Twórcami (Lublin), których sposoby rysowania są skrajnie od- prac są studenci kulturoznawstwa KUL: Aleksandra mienne. W jednym przypadku jest to szybki szkic Szymanek, Natalia Szustrow, Magdalena Partynie- dokumentujący rzeczywistość, innym razem ślad wicz, Krzysztof Bucior. swobodnego ruchu dłoni trzymającej węgiel lub abstrakcyjny obraz o dziwnym bajkowym kształcie. 89 Scena Dialogu, plac Po Farze 87 Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 6 Wystąpią: 19:00 Kairos (Polska); 19:45 Maryna C. (Polska); 20:30 Atmasfera (Ukraina); 21:15 Harmo- 19:00-23:00 nia (Polska/Ukraina); 22:15 Dagadana (Polska/Ukra- Wystawa "Trzynaście obrazów z Drogi do wolno- ina); 23:15 Voo Voo z projektem Voo Voo & Hayda- ści" (19:00 Wernisaż) maky (Polska/Ukraina); 00:45 Panke Shava (Ukra- Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy olej- ina); 01:45 Sex Machine Band (Polska). ne takich artystów jak: Leszek Sobocki, Marek Sob- Lubelski Męski Zespół Wokalny Kairos jest jedy- czyk, Edward Dwurnik, Zbylut Grzywacz, Paweł Su- nym w Polsce zespołem, który w swoim repertu- sid, Marek Sapetto, Jacek Waltoś, Jacek Siennicki, arze jednocześnie prezentuje piękne śpiewy cer- Łukasz Korolkiewicz. Zaprezentowane na wysta- kiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruziń- wie prace pochodzą z Muzeum Sztuki Współcze- skiej i greckiej. Projekt Maryna C adaptując poezję snej w Radomiu, a gościem specjalnym będzie Mie- Mariny Cwietajewej sięga do współczesnej, ostrej czysław Szewczuk, dyrektor Muzeum Sztuki Współ- stylistyki muzycznej. Atmasfera gra muzykę et- czesnej w Radomiu. niczną zawierającą elementy folkowe pochodzą- ce z różnych krajów, sięgając również do form muzyki klasycznej czy współczesnej improwizacji.50
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu Harmonia jest wspólnym projektem czworga mu- zyków, którzy brali udział w sesji warsztatowej, zor- 91 Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Aka- ganizowanej przy lubelskim festiwalu Inne Brzmie- cją", ul. Grodzka 11 nia. Ich twórczość oparta jest na pojemnej styli- styce muzyki współczesnej: od ballady, rocka, reg- I piętro gae po brzmienia ukraińskie i żydowskie. Dagada- na, czyli polsko-ukraińskie trio, przywiezie do Lu- 19:00-22:00 blina materiał z nowego albumu "Dlaczego nie". Pokaz multimedialny "Inspiracje fotograficzne" Wspólny projekt gwiazd wieczoru, zespołów Voo Voo z projektem Voo Voo & Haydamaky oparty 20:00-23:00 jest przede wszystkim na repertuarze ukraińskim. Pokaz multimedialny animacji poklatkowej oraz Artystom nie przeszkadza to jednak w czerpaniu grafiki komputerowej z pracowni Mariusza Stry- w naturalny sposób z korzeni, skal i rytmów bał- jeckiego kańskich, a także sięgać do bardzo pojemnej sty- W ramach pokazu zaprezentowane zostaną prace listyki rocka. Ich współpraca jest uznawana za je- multimedialne wypracowane przez uczestników den z najważniejszych projektów muzycznych, re- zajęć w pracowni Mariusza Stryjeckiego. alizowanych pomiędzy zespołami z Polski i Ukra- iny. Panke Shava to etno-rockowy zespół ze Lwo- sala 40 wa natomiast Sex Machine Band jest funkowo –jazzowym zespołem z Lublina. W trakcie koncertu 20:00 nad placem po linach spacerować będą Sztukmi- Spektakl "Kot w Butach" strze a scenografię przygotuje Jarosław Koziara. Scenariusz, powstały na bazie rozważań na temat "królestwa kotów" i ich życia, luźno nawiązuje do znanej bajki pochodzącej z okresu baroku. 90 Zaułek Panasa, ul. Grodzka 17 21:00 22:00-2:00 Teatr Panopticum "Jeszcze czas" "Zaułki cynamonowo-krokodylowe" – performa- Spektakl poetycki o miłości oparty na tekstach Wi- tywne spotkania z Brunonem Schulzem sławy Szymborskiej i Urszuli Kozioł. Forma projektu ukazuje w atrakcyjny sposób mia- sto Schulza, jego twórczość i jej problematykę, 21:30 a także analogie między genius loci Drohobycza Teatr Panopticum "Światła Chanuki" i Lublina, między twórczymi sytuacjami Józefa Cze- Krótki, 20-minutowy spektakl jest sceniczną ada- chowicza i Brunona Schulza. ptacją opowiadania Isaaka Singera Menasze i Ra- chela. 23:00 Teatr Panopticum "Odlot" Metaforyczna opowieść o uzależnieniu, w której młodzi bohaterowie tworzą skrzywiony, surreali- styczny obraz alternatywnego świata stanowiące- go ucieczkę od realnej rzeczywistości. 51
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 0:00 trzech turach, o godz. 20:00, 21:30, 23:00. Odbiór bez- Teatr Panopticum "Gra snów" płatnych wejściówek w siedzibie Ośrodka "Brama Gra Snów ukazuje na żywo przed widzami proces Grodzka – Teatr NN" (ul. Grodzka 21) od 28.05.12 do tworzenia spektaklu teatralnego o życiu i marze- 01.06.12 w godzinach od 09.00 do 15.00. Ilość wejśció- niach grupy młodych ludzi. wek ograniczona. Patio 18:00-22:30 Debata "Ukraińskie ciało – sztuka i polityka" 18:00-20:00 Projekt przybliża i objaśnia sytuację twórców i lu- Teatr "Z odzysku"; Teatr "Drugie piętro" dzi kultury na Ukrainie. Na przedsięwzięcie składa Teatr "Z odzysku" pod opieką Joanny Franaszczuk- się prezentacja dokumentacji z wystawy "Ukraiń- Nowak przygotował spektakl zrodzony z obserwa- skie ciało" z 2011 roku, którą zorganizowało Cen- cji i doświadczania dorosłego życia, zrealizowany trum Badań Kultury Wizualnej działające przy Aka- w konwencji kontrastu jawy ze snem. Spektakl demii Kijowsko-Mohylańskiej. Wystawę uznano za Teatru "Drugie piętro" to klasyka współczesne- nieodpowiednią oraz prowokacyjną i decyzją rek- go teatru dla najmłodszych. Scenariusz Marty Gu- tora zamknięto. Przypadek ten będzie tłem dyskusji śniowskiej oddaje dziecięcy świat pełen humoru z udziałem obserwatorów, znawców mediów ukra- i radości. ińskich, twórców na temat swobód artystycznych i cenzury na Ukrainie: Oksana Briuchowecka – ar- tystka, kuratorka wystawy "Ukraińskie ciało", Łesia 92 Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Kułczynska – Instytut Sztuki, Narodowa Akademia ul. Grodzka 21 Nauk Ukrainy, kuratorka wystawy "Ukraińskie cia-   ło", Wasyl Czerepanyn – dyrektor Centrum Badań 20:00-1:00 nad Kulturą Wizualną na Akademii Kijowsko-Mo- Wystawa "Lublin. Pamięć miejsca" hylańskiej, redaktor ukraińskiej edycji pisma "Kry- Brama Grodzka, będąca kiedyś przejściem z dziel- tyka Polityczna", Paweł Pieniążek – publicysta, tłu- nicy chrześcijańskiej do nieistniejącego już mia- macz, redaktor serwisu rosyjskiego i ukraińskiego sta żydowskiego, jest obecnie siedzibą Ośrodka w "Krytyce Politycznej". "Brama Grodzka – Teatr NN". W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe domy i droga szybkiego ru- 93 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk- chu. Duża część tego terenu została pokryta be- nych w Lublinie, ul. Grodzka 34/36 tonową nawierzchnią, pod którą – razem z funda- mentami dawnych żydowskich budynków – zo- 19:00-2:00 stała schowana pamięć o tych, którzy kiedyś tu Wystawa "Lublin w Malarstwie" mieszkali. Przez lata Brama zmieniała się w miejsce, Wystawa konkursowa daje szerokiej publiczności w którym – jak w Arce Pamięci – ocalane są dla możliwość obejrzenia najpiękniejszych zakątków przyszłych pokoleń stare fotografie, dokumenty, naszego miasta uwiecznionych na płótnie. wspomnienia. Wszystkie te materiały można zoba- czyć na wystawie "Lublin. Pamięć Miejsca", znajdu- jącej się wewnątrz Bramy. Zwiedzanie stałej wystawy Teatru NN odbędzie się w52
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu obrazów pochodzących z rzeczywistości alterna- 94 Pracownio-Galeria S.O.S. Sztuki, tywnych. ul. Grodzka 36a/4   19:00-0:00 96 Pl. Zamkowy "Barszcz ukraiński" – Wystawa młodej sztuki   z Ukrainy 20:30-21:30 Od kilku lat w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydzia- Obchody Rocznicy Wielkiego Pożaru Lublina le Artystycznym UMCS studiuje młodzież m. in. – procesja z Dniepropietrowska i Odessy. To pierwsza zbioro- Trasa procesji: 20:30 pl. Zamkowy; 21:30 Rynek wa prezentacja ich twórczości, które nie tylko ma- przed wejściem do Trybunału Koronnego; 22:00 nifestuje obecność ukraińskiej młodzieży na jedy- pl. Po Farze, pl. Rybny. nej lubelskiej uczelni oferującej wyższe kształcenie Nawiązanie do procesji dominikańskiej, która nio- artystyczne. Nie jest też wyłącznie sposobnością sąc relikwie drzewa Krzyża Świętego modliła się o do przyjrzenia się kulturowym podobieństwom cudowne ocalenie Lublina od trawiącego go poża- i różnicom pomiędzy Polską a Ukrainą. Przede ru w roku 1719. W procesji wezmą udział osoby w wszystkim jest okazją do spotkań, zawarcia nowych strojach historycznych, grupa In Nomine przygo- znajomości oraz rozmów o studiowaniu, przyszło- tuje fireshow, a na Rynku odbędzie się pokaz tań- ści, marzeniach i samej sztuce oraz jej miejscu we ca dawnego zespołu Beliguardo. współczesnej kulturze. Uczestnicy: Maryna Bory- senko, Daryna Iaresko, Valeriia Iesalova, Anastasiya 20:00-0:00 Kozodoy, Daria Kramarchuk, Liliia Mykhailina, Ka- "Lublin 2.0" - interaktywna rekonstrukcja dzie- teryna Nikitenko, Maksym Perchun, Nadiya Rodki- jów miasta na, Ganna Vasylieva. Wirtualne makiety i aplikacje internetowe, przygo- towane przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". Cztery wirtualne makiety Lublina obrazują rozwój 95 Błonia pod Zamkiem terytorialny miasta w wiekach: XIV, XVI, XVIII oraz   w latach 30. XX wieku. Prezentację przygotuje rów- 17:00-0:00 nież Koło Naukowe Inform atyki PENTAGON. Dzię- Instalacja "Uwolnić owce" Nordyka ki oprogramowaniu stworzonemu przez studen- Kluczem do odnalezienia wątków tematycznych in- ta Politechniki Lubelskiej, Kamila Nowakowskiego stalacji jest nadinterpretacja obrazu dokonywana przeniesiemy się w środek ważnych wydarzeń dla przez odbiorcę. Sam dobór obiektów jest zamie- historii naszego miasta. Obejrzymy też prezenta- rzonym obciążeniem dla widza, służącym zakłóce- cję modeli 3D obiektów oraz wizualizacje artefak- niu postrzegania, imitującym stereotypy i bodźce tów archeologicznych z wykopalisk prowadzonych sugerujące inny odbiór realnego świata. w Lublinie. "Lublin 2.0 – Interaktywna rekonstruk-   cja dziejów miasta" to też przewodniki po Lublinie 22:00-3:00 wykorzystujące poszerzoną rzeczywistość. Makie- Instalacja "Ruchomy Obraz" Jarosława Koziary ty 3D zostały wykorzystane jako narzędzia do po- Płaszczyzna o powierzchni kilku metrów kwadra- pularyzowania dziedzictwa kulturowego Lublina. towych zbudowana z żarzących się brykietów. Uzupełniają inne serwisy Ośrodka: "Leksykon. Lu- Efemeryczna forma – medium do wyświetlania blin i Biblioteka Multimedialna Teatru NN". 53
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012   18:00-20:00 zespołów muzycznych grających jednocześnie róż- "Spacer po nieistniejącym mieście" – oprowa- ne gatunki muzyki, przeznaczona do wykonania w dzanie po terenach dawnej dzielnicy żydowskiej przestrzeni mogącej pomieścić kilka tysięcy słucha- Okazja do zapoznania się z historią wielowiekowej czy przemieszczających się między zespołami. Pre- obecności Żydów w Lublinie, topografią dawnej miera utworu odbyła się w 1967 roku na Uniwersy- dzielnicy żydowskiej oraz funkcjonującego pod- tecie Illinois w uniwersyteckim pawilonie fotogra- czas II wojny światowej getta. Opowieści o żydow- fii. Lubelska wersja kompozycji MusiCirkus koncen- skich mieszkańcach miasta, którzy od XIV wieku trować się będzie na muzyce perkusyjnej. Wystą- współkształtowali jego społeczny, ekonomiczny, pią artyści prezentujący różne tradycje muzyki per- polityczny, kulturowy i religijny charakter wzboga- kusyjnej, od muzyki etnicznej, przez utwory Cage- cone zostaną o fragmenty wspomnień oraz ikono- ’a, fortepian preparowany, aż po autorską muzykę grafię. Spacery poprowadzą edukatorki Stowarzy- perkusyjną, pochodzący z Australii, Czech, Litwy, szenia "Studnia Pamięci". Ukrainy i Polski. Koncert jest elementem obcho- dów Roku Johna Cage’a w Lublinie, zorganizowa- nego przez OMIT "Rozdroża". 97 Muzeum na Zamku, ul. Zamkowa 9 DZIELNICE LUBLINA 19:00 Natalia Filewicz "Recepcja twórczosci B. Schul- 98 Kościół pw. Świętej Rodziny w Lublinie, za na Ukrainie" al. Jana Pawła II 11 Spojrzenie na twórczość Brunona Schulza przez pryzmat literatury ukraińskiej poprowadzone przez 19:00-22:00 Natalię Filewicz ze Lwowskiej Galerii Sztuki. Koncert Ireny Małaszewskiej, Anny Romantow- skiej, Wiesława Ochmana, Roberta Grudnia, Pio- 19:00-0:00 tra Wrony i Sebastiana Kozuba Nocne zwiedzanie Muzeum – wystawy stałe i cza- Koncert organowy z aranżacjami wokalnymi, sowe oraz Kaplica Trójcy Świętej w którym udział wezmą wybitni polscy aktorzy, W czasie Nocy Kultury zwiedzać będzie można za- wokaliści i muzycy. równo część wystawienniczą Muzeum, jak i Kapli- cę Trójcy Świętej, która jest jednym z najistotniej- szych zabytków Lublina. To symbol wielokulturo- 99 Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", wości naszego miasta, harmonijnie łączy dwa style ul. Krańcowa 106 i dwie kultury – Wschodu i Zachodu. Gotycką Kapli- cę zdobią słynne freski ukończone w 1418 i uznawa- 18:00-20:00 ne za arcydzieło sztuki rusko-bizantyjskiej. Wernisaż wystawy "Obrazy mistrzów inspiracją Wejścia do kaplicy o 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, współczesnej fotografii", koncert Walentyny Be- grupy mogą liczyć maksymalnie 50 osób. reżnow i Aleksandra Sładkiewicza. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Ukrainie, wer- 22:00-0:00 nisaż wystawy pokonkursowej VI edycji Wojewódz- Projekt muzyczno-dźwiękowy "MusiCircus" Joh- kiego Konkursu Fotograficznego oraz koncert, na Cage’a (Dziedziniec Zamkowy) w repertuarze którego znajdą się ballady, roman- Kompozycja muzyczna Johna Cage’a na kilkanaście se, pieśni ukraińskie, rosyjskie i polskie.54
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu100 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia 102 Klub Graffiti, al. J. Piłsudskiego 13 nr 22, ul. Kruczkowskiego 12 19:00-3:00 19:00-21:00 Scena hardcore-metal Wystawa "Ługańsk – impresje miejskie i spor- Na koncercie wystąpią: Alchemia Blues Rock Jam towe" Band, Barbedwire, Blue Vision, Chumacky Szlach, Ługańsk, miasto partnerskie Lublina, zostanie za- Coffins, Fabryka Napięć, Herd Rushing, Major Core, prezentowany od strony jego osiągnięć spor- Spring Rolls,  Porno Flowers, Seqta Defeqta, The towych. Crows. Zespoły grają muzykę zaliczaną do takich   gatunków jak: rock, metal, HC, groove, trash.  101 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 31, ul. Nałkowskich 104 103 Dworek Wincentego Pola, ul. Kali- nowszczyzna 13 19:00-21:00   Ukraina w fotografii Mieczysława Sachadyna, 19:00-0:00 "Panorama Łucka" – freski autorstwa Doroty Nocne zwiedzanie Muzeum – wystawy stałe i cza- Michny; Wystawa przewodników turystycznych sowe. po Ukrainie Cykl wystaw przybliżających Ukrainę, ze szczegól- nym uwzględnieniem Łucka, miasta partnerskie- go Lublina.  NUMERY PUNKTÓW PROGRAMU ZGODNE Z NUMERACJĄ W TABELI I NA MAPIE Ze względu na rozmach organizacyjny Nocy Kultury i ilość podmiotów zaangażowanych w jej organizację program może ulec zmianom. Wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.nockultury.pl. 55
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu INFORMACJE PRAKTYCZNE Bezpłatna PARKINGI komunikacja nocna Parking dla autokarów wycieczkowych w pobliżu: Podczas Nocy Kultury specjalne autobusy Starego Miasta, ul. Unii Lubelskiej, k. Dworca Głównego z napisem "PZU - Nieconocna Noc Kultury w Lublinie" PKS, na Placu Zamkowym. odjeżdżać będą z przystanku przy ul. Okopowej co pół godziny od godz. 22:30 do 3:30.  Płatne parkingi CRH Plaza (parking podziemny) – płatny do g. 21:00; Punkty Informacyjne ul. Jana Hempla 5; Nocy Kultury ul. I Armii Wojska Polskiego 11; 1 czerwca 2012 przy ulicach: przy al. Unii Lubelskiej - targ pod Plac Litewski godz. 13:00–21:00 Zamkiem, ul. Królewska - przy Archikatedrze, Trybunał Koronny godz. 13:00–21:00 ul. Wodopojna, ul. Wieniawska, ul. Okopowa, ul. 2 czerwca 2012 Sądowa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie; ul. Dolna Panny Plac Litewski godz. 9:00–3:00 Marii; ul. Kapucyńska (wjazd za Domem Handlowym Trybunał Koronny godz. 9:00–3:00 "Sezam"); ul. Narutowicza (przy Placu Wolności, wjazd obok Biblioteki Głównej); ul. Lipowa 2 (obok LSS Centrum Promocji Społem "Koziołek"); ul. Leszczyńskiego (naprzeciwko Województwa Lubelskiego kina Kosmos). ul. Krakowskie Przedmieście 41 81 525 28 83 Bezpłatne parkingi niestrzeżone centrum.promocji@lubelskie.pl CRH Plaza (bezpłatny parking podziemny) od godz. 2 czerwca otwarte od godz. 18:00 do 23:00. 21:00 do godz. 3:00; zamykany o godz. 3:00; skrajny pas ulicy Unii Lubelskiej od strony Zamku Lubelski Ośrodek Informacji Lubelskiego; ul. Czechowska, ul. Ogrodowa, Turystycznej i Kulturalnej ul. Cicha, ul. Chopina, ul. Orla, ul. Solna, ul. Strażacka, ul. Jezuicka 1/3 ul. Ochotnicza, ul. Probostwo, ul. Świętoduska. tel. 81 532 44 12 info@loitik.eu 2 czerwca otwarte od godz. 10:00 do 1:00 57
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 Organizatorzy II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie / III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie / Adrien Gros / Agencja Artystyczna "Impress" / Agencja Filek-Art. / Agencja Koncertowo-Wydawnicza Wysoka / Akademia Tańca Joanna Miłoszewicz / Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza / Archikatedra Lubelska / Archiwum Państwowe w Lublinie / Artystyczne Stowarzyszenie Dzyga ze Lwowa / Zespół Alchemia Blues Rock Jam Band / Banda Arkan Sound System / Mychajło Barabasz / Zespół Barbedwire / Zespół Blue Vision / Bychawskie Centrum Kultury / Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi / Kamil Brajerski / Magdalena Budyń-Kulik / Cafe Mi Musica / Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Archidiecezji Lubelskiej / Centrum Integracji Zamłynia / Centrum Kultury w Lublinie / Centrum Promocji Województwa Lubelskiego / Zespół Coffins / Czteroosobowa Zorganizowana Grupa Kulturoznawców / Dom Kultury "Skarpa" / Duet fotograficzny / Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" / Dzielnicowy Dom Kultury Węglin / Europejska Fundacja Kultury Miejskiej / Escobar` / Magdalena Franczak / Fabryka napięć / Zespół Feteborn / Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie / Paweł Fortuna / Fotografika / Fundacja Kultury Wschodniej "Akcent" / Fundacja Rozwiń Skrzydła / Fundacja Sempre a Frente / Fundacja Sztukmistrze / Fundacja Teatrikon / Fundacja Teatroterapia Lubelska / Galeria Atu / Galeria Biała / Galeria Gardzienice / Galeria Labirynt / Galeria Prospero / Galeria S.O.S. / Galeria Sztuki Wirydarz / Przemysław Gąsiorowicz / Grupa Fotografów Lubelskich / Grupa Improwizacji Teatralnej No Potates / Grupa Teatralna Χάος / Paweł Hadrian / Herd Rushing Radiators / Instytut Filologii Romańskiej KUL / Instytut Pamięci Narodowej / IvenTektura / Justyna Jasłowska / Kabaret Wyjście Awaryjne / Kamienica Pracy Twórczej Szewska 3 / Kawiarnia Artystyczna Hades i Restauracja Szeroka / Kawiarnio-Księgarnia Spółdzielnia / Kawiarnia Pożegnanie z Afryką / Klasztor Oo. Dominikanów / Klub Krytyki Politycznej w Lublinie / Zespół KOGO / Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku / Ktozabił / Tomasz Kwiatkowski / Paweł Kwitek / Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa / Lwowski Teatr Voskresinnia / Love Sen-C Music Sound System / Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna / Lubelska Trasa Podziemna - Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN / Lubelska Szkoła Fotografi / Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania / Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Francaise / Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza" / Lubelskie Stowarzyszenie Gospel / Lubelski Salon Artystyczny / Lubelski Teatr Tańca / Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych / Zespół Major Core / Karolina Marciniak i Rotaract Lublin / Zespół Miatlica / Metropolitalne Seminarium Duchowne / Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, filia nr 2, 21, 22, 31 / Miejski Dom Kultury "Pod Akacją" / Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 / Katarzyna Myszak / Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie / Muzeum Idei / Muzeum Lubelskie na Zamku / Nordyk / Oddział Brzeski Związku Polaków na Białorusi / Orkiestra Świętego Mikołaja / Ośrodek Brama Grodzka Teatr "NN" / Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" / Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Padbar / Parkour Lublin / Unlimited Runners / Serhij Petluk i Oleksji Khoroshko /Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA / Parafia Ewangelicko–Augsburska pw. Św. Trójcy / Ptaszarnia Magdalena Krajewska / Zespół Porno Flowers / Pub Publika / Pub & Restauracja U Fotografa / Polskie Radio Lublin / Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku / Restauracja Dolce Vita / Restauracja Kardamon / SALSAme Dance Studio / Zespół Seqta Defekta / Sex Machine Band / Scena Prapremier InVitro / Zespół Sekta Denta / Zespół Spring Rolls / Marcin Stefański / Stowarzyszenie na Rzecz Sceny Plastycznej KUL/ Studenci Instytutu Historii Sztuki KUL / Stowarzyszenie Artystyczne "Alter" / Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej / Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schultza / Stowarzyszenie Homo Faber / Stowarzyszenie Kulturalne Grupa Projekt / Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie / Stowarzyszenie Rowerowy Lublin / Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej ACK UMCS Chatka Żaka / Stowarzyszenie "Studnia Pamięci" / Stowarzyszenie W stronę Sztuki / Studnia Fotograficzna / Katarzyna Szczypior / Teatr Gravite Centrum Kultury w Łęcznej / Teatr im. H. Ch. Andersena / Teatr Muzyczny w Lublinie / Teatr Studio Arabesky / Teatr im. J. Osterwy / Teatr ITP / Zespół The Crows / Zespół TRAP / Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych / Andrzej Widelski i studenci WST z Gliwic / Walenty Wojciechowski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego / Wojewódzki Ośrodek Kultury / Marcin Wójcik / Łukasz Zarębski / Zespół Szkół Plastycznych / Zespół Chumackyj Shlach / Zespół Folkowy Chwyla / Zespół Folklorystyczny Pieśni Tańca, Małych Form Teatralnych "Nasz Lublin" z Gimnazjum Nr 1 w Lublinie / Zespół Tańca Dawnego "Belriguardo" / Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Lublin Lubelski Harcerski Krąg Akademicki "Żywioły"58
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama WschoduPartnerzy ukraińscyAgencja Artystyczna Natalia Nikitina Kozub / Walentyna i Sergiej Bereżnow / Buddhist Center Lviv Ukraine / DaszaDajneko / Zespół "Folk Forever" / Iryna Gerus / Jeka Hmel / Klub Krytyki Politycznej w Kijowie / Max Lipkij / LvivMotion/ Lwowska Galeria Sztuki / Andriy Lytvyn / Teodor Martyniuk / Mischa "DaBass" / Viktoriya Mishchuk / Danuta Nugolnik/ Narodowy Związek Pisarzy Ukrainy / Zespół "Nebokraj" / Neda Neżdana / Andrey Onoprienko / Tatiana Perestajl/ Olga Pelekh / Stowarzyszenie Artystyczne "Alter" / Tercja Pikardyjska / Shivam Yadav / UA Beatbox CommunityPartnerzy polscyChór Wokalny Ence Pence / Dom Dziecka (Pogodny dom) w Lublinie / Formacja Tańca Ognia IGNIS / Galeriawspółczesnej sztuki sakralnej w Kielcach / portal Gramy na Maxa / Instytut Francuski w Warszawie / GrzegorzJózefczuk / Paulina Kinaszewska / Koło Naukowe Informatyki PENTAGON, Politechnika Lubelska / Miejski OśrodekKultury w Terespolu / Narodowe Archiwum Cyfrowe / Marcin Niećko / portal www.olublinie.pl / AleksanderOstrowski / Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie / Radio Centrum 98,2 FM / Starostwo Lesko / Marcin Steczkowski/ Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" / Piotr Szczur / Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie/ Teatr Stary w Lublinie / Towarzystwo Ukraińskie / Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski 59
  • Lublin - Brama Wschodu | Noc Kultury 2012 WOLONTARIUSZE NOCY KULTURY Realizacja tak rozbudowanego wydarzenia artystyczne- - zarówno widzami jak i twórcami. O tym, że program Wo- go nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie wolontariu- lontariuszy Nocy Kultury odniósł sukces może świadczyć szy. Wieloletnie doświadczenie współpracy z młodymi fakt, że w tym roku - po raz pierwszy w historii tego wy- ludźmi pokazało, jak wiele obustronnych korzyści z niej darzenia - do współpracy zgłosiło się ponad 100 osób. Je- płynie. Dla wolontariuszy praca ta jest szansą na zdoby- steśmy niezmiernie dumni, że mamy przyjemność z nimi cie pierwszych szlifów, zmierzenie się z ambitnymi wy- pracować i już teraz bardzo dziękujemy za okazane zaufa- darzeniami, a także na poznanie ciekawych ludzi: arty- nie i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że pomoc przy Nocy stów, animatorów, ludzi kultury. Organizatorom wspar- Kultury będzie dla wolontariuszy nie tylko szansą na zdo- cie wolontariatu pozwala na lepsze przygotowanie im- bycie doświadczenia, ale także dobrą zabawą. prezy i poprawia kontakty z uczestnikami Nocy Kultury WOLONTARIUSZE NOCY KULTURY 2012 Urszula Achcyng, Joanna Badurowicz, Iza Bany, Justyna Baran, Dominika Biszczak, Szymon Błażejewski, Beata Błażewicz, Cyprian Brytan, Szymon Burek, Barbara Chmielewska, Paweł Cwetkow, Monika Czapka, Renata Czarnota, Marcin Czekierda, Magdalena Czopik, Magdalena Dryka, Jakub Fil, Aleksandra Flis, Natalia Flis, Magdalena Fudalej, Paulina Gaładyk, Kasia Gil, Kasia Giza, Małgorzata Goławska, DagmaraHałaś, Maciej Humeniuk, Julia Jabłońska, Ania Jasińska, Katarzyna Jendrzejczak, Piotr Kaczyński, Katarzyna Kamińska, Aleksandra Karaś, Marta Karpiuk, Monika Kicińska, Iga Klonowska, Zuzanna Korszeń, Magdalena Korycka, Mirosława Kosik, Szymon Kostiuk, Dominika Kot, Aneta Król, Bożena Kręglicka, Agnieszka Krawczyk, Ewelina Kublicka, Aleksandra Kulas, Klaudia Kułaga, Marlena Kurowska, Mateusz Kusio, Natalia Kuzdralińska, Ewelina Kwaśniewska, Kasia Lalak, Patrycja Letniowska, Milena Lipiec, Arenika Ludian, Wiktoria Ludian, Dorota Łukasik, Justyna Malicka, Marcin Małocha, Anna Mazur, Paulina Mąka, Karolina Mitruczuk, Bernadetta Nalepa, Ela Nowicka-Różycka, Grzegorz Nowiński, Natalia Oboz, Katarzyna Ogorzała, Agnieszka Olejarz, Małgorzata Piotrowska, Aneta Płońska, Aleksandra Popiołek-Janiec, Katarzyna Posiej, Emilia Potakiewicz, Sylwia Półtorak, Kamila Przytuła, Tina Radfar, Maciej Rewucki, Edyta Ryczek, Ela Sarzyńska, Klaudia Siatkowska, Kasia Siemiaszko, Justyna Skiba, Magdalena Sobańska, Kacper Stefaniak, Dominika Stylińska, Aneta Szadziewska, Paula Szubiela, Tomek Ślusarski, Magda Śpiewak, Katarzyna Tokarska, Anna Tomaszewska, Agata Tkaczyk, Aleksandra Walczyńska, Hubert Walczyński, Natalia Wantuch, Monika Warda, Magdalena Warowna, Ewa Wasilewska, Magdalena Waszak, Anna Welik, Agata Witkowska, Paulina Wojnowska, Małgosia Wołoszyn, Mateusz Woźniak, Joasia Wytrzyszczewska, Anastasiia Vedrynska, Krzysztof Zięba, Anna Zych, Anna Żyłka.60
  • Noc Kultury 2012 | Lublin - Brama Wschodu NOC KULTURY www.nockultury.pl Patronat Honorowy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury Narodowego i Dziedzictwa Narodowego Departament Mecenatu Państwa Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin dr Zina Jarmoszuk – DyrektorWłodzimierz Wysocki – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Departament Współpracy z Zagranicą Anna Pajdosz - Dyrektorka Wydziału Kultury UM Lublin Urszula Ślązak – Dyrektor Marcin Łapczyński – Naczelnik Wydziału Aleksander Szpecht – Dyrektor Centrum Współpracy z UE Kultury w Lublinie Grzegorz Rzepecki – Z-ca Dyrektora Narodowe Centrum Kultury ds. filii Warsztaty Kultury Krzysztof Dudek – Dyrektor NCK Edward Chudzik – Zastępca Dyrektora NCK Koordynacja Nocy Kultury Izabela Żerek – Kierownik zespołu ESK koZa Rafał Koziński – Koordynator Nocy Kultury Taida Szopa – Sekretarz Michał Laszczkowski – Rzecznik prasowy Zespół programowy Marlena Chłopik, Władysław Szczepkowski, Tomasz Agata Will, Maria Artemiuk Rokicki – Dział Prawny Organizatorzy i Partnerzy Nocy Kultury Bernarda Ambrożkiewicz – Główna Księgowa Dorota Wysocka – Kierownik Działu Administracyjnego Zespół promocyjny Agnieszka Wojciechowska, Aleksandra Kołtun, Zespół programowy ESK Karol Grzywaczewski, Dariusz Figura Anna Wyganowska – Koordynator ESK Agnieszka Kielar – Koordynator ESK Rzeszów Zespół organizacyjny Taida Szopa – Koordynator produkcji Anna Nakonieczna, Piotr Zieniuk, Kamila Rogowska – Koordynator promocji Katarzyna Pudło, Dorota Ozimek Edyta Sudol – wsparcie PR Partner strategiczny ze strony ukraińskiej Identyfikacja ESK Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga (Lwów) projekty i skład – Magdalena Piwowar Projekt graficzny plakatu Strona www.stadionkultury.eu Jan Gryka, Piotr Wysocki Anna Piwowar – projekt graficzny Taida Szopa, Joanna Krupa, Radosław Kabulski Katalog – redakcja i administracja Miłosz Zieliński, Grzegorz Kondrasiuk – redakcja Lesław Skwarski – korekta Paweł Hadrian – projekt i skład 61
  • Noc Kultury 2012 realizowana jest w ramach polsko-ukraińskiego projektu kulturalnego pn. EuropejskiStadion Kultury zainicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. SPONSOR GŁÓWNY SPONSOR STRATEGICZNY PARTNERZY PATRONI MEDIALNI