Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje

430 views

Published on

Toekomst Domein de Kluizen - Panelgesprek 12/4/2013, organisatie Groen Aalst

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panelgesprek de kluizen ppt zonder filmpje

 1. 1. PanelgesprekDe Kluizen12/4/2013Groen Aalst
 2. 2. 20u10 Welkom en voorstel panelleden20u15 Filmpje De Kluizen Toekomst20u25 Bosdecreet, GNOP, regionaal project, Belang van Kluisbos en omgeving, VEN-gebied, brongebied Somergem,...20u45 Vragen?20u50 Toekomst Domein De Kluizen Masterplan NV Hof Somergem versus plannen voor natuuruitbreiding20u20 Vragen?20u25 Pauze21u40 Voorstellen Groen Aalst21u50 Vragen en discussie
 3. 3. Toekomstplannen De Kluizen
 4. 4. Toelichting Natuurpunt• bosdecreet,• GNOP,• regionaal project,• belang van Kluisbos en omgeving,• VEN-gebied,• brongebied Somergem,...
 5. 5. Domein De Kluizen
 6. 6. Topografische kaart
 7. 7. Luchtfoto augustus 2011
 8. 8. Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied
 9. 9. Vlaams Ecologisch Netwerk-gebieden
 10. 10. Strategisch Project Landschap van Erembald tot Kravaalbos
 11. 11. Ecologische waarderingskaart van het terrein
 12. 12. Beelden verschillende vegetatiezones
 13. 13. Beelden verschillende vegetatiezones
 14. 14. Brongebied Zomergembeek
 15. 15. Oppervlaktewateren rond domein De Kluizen
 16. 16. Overstromingsgevoelig gebied
 17. 17. Brongebied Zomergembeek iseen beschermd gebied.
 18. 18. Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- oflijnrelicten, zichten en complexen van ideaal – typische erfgoedelementen (historische, wetenschappelijke en esthetische waarden)
 19. 19. Ankerplaatsen: de meest waardevolle Vlaamse landschappen. Zebestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die eengeheel vormen. Ze zijn uitzonderlijk inzake gaafheid ofrepresentativiteit of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voorde zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving. Ankerplaats "Kluisbos, Faluintjes en Abdij van Affligem“, volgens Ministerieel Besluit van 7 februari 2011, minister Geert Bourgeois
 20. 20. Foute aanduiding ankerplaats volgens Masterplan De Kluizen(versie januari 2013)
 21. 21. Toekomst domein De Kluizen:Masterplan NV Hof Somergemversusbeschermd historischlandschap en uitbreidingstadsbos Erembald
 22. 22. Vergunning Internationale Jumping 2012 vernietigd
 23. 23. Deputatie van de provincie Oost Vlaanderen vernietigdemet een besluit van 22 november 2012 de milieuvergunningvoor de 2e internationale jumping (6 tot 10 juni 2012)De Deputatie baseert zich op volgende punten om de door het Collegevan Burgemeester en Schepenen verleende milieuvergunning tevernietigen (zie pag. 21 van het besluit):• Het terrein is gelet op de ligging ervan niet geschikt om massa- evenementen te organiseren op een wijze zoals aangevraagd: vergaande maatregelen ter bescherming van de bodem en vegetatie dringen zich op. Ook is geluidshinder een terugkerend probleem voor de bewoning in de omgeving. Voor zover in de toekomst nog nieuwe jumpingactiviteiten worden toegelaten, dan dient dit te gebeuren via een meer structurele aanpak (cf. "Masterplan") en één exploitant om een kakafonie aan vergunningsaanvragen te voorkomen.• Een permanente vergunning noodzaakt de verwerving van een bouwvergunning (parkeerplaatsen, eventuele vaste infrastructuur....). ·
 24. 24. • Het gebruik van een deel van het terrein als parking heeft een nefaste invloed op de plaatselijke biodiversiteit en is in strijd met de bepalingen van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu: volgens art. 7 §1,5° en bijlage V van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu geldt een verbodsbepaling tot het wijzigen van de, vegetatie. De bodemverdichting door de zware vrachtwagens met kans op vernietiging van de vegetatie in het brongebied is reëel.• Het gebruik van het bebost gedeelte van het terrein als parking is niet verenigbaar met de bepalingen van het Bosdecreet. Volgens art. 14 van het Bosdecreet is er in bossen en op boswegen geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer toegelaten (behalve om technische redenen zoals onderhoud en exploitatie, of wanneer dit verkeer noodzakelijk is, voor het beheer en de bewaking, voor de veiligheid van de bezoekers en in de door een toegankelijkheidsregeling of een bosbeheerplan vastgestelde bijzondere omstandigheden).Met betrekking tot de vergunningsvoorwaarden, zoals opgelegd in de doorhet CBS afgeleverde vergunning, dient gesteld dat deze niet volledig werdennageleefd of dat de opgelegde voorwaarden voor een dergelijke activiteitniet realistisch zijn en bijgevolg gewoonweg niet kunnen worden nageleefd.
 25. 25. 10 dagen voordien:Persbericht 12 november 2012: "VZW Flanders Summer Equestrian Event"“… de belangrijkste innovatie is de aanleg van verharde wegen enparking op domein De Kluizen.” (…)“… verkreeg de toestemming om de noodzakelijke infrastructuurwerkenuit te voeren, een condition sine qua non om de toekomst van JumpingAalst veilig te stellen…”
 26. 26. 29 januari 2013:Start van openbaar onderzoekAanvraag tot stedenbouwkundigevergunning:Het aanleggen van toegangs-wegen, verhardingen en hetaanpassen van buitenpistes.
 27. 27. Inrichtingsplan volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
 28. 28. Geplande activiteiten volgens MasterPlan NV Hof Somergem:
 29. 29. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 30. 30. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 31. 31. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 : Fase 3 ?
 32. 32. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 33. 33. Stappenplan NV Hof Somergem versie januari 2013 :
 34. 34. NV Hof Somergem : compensatie van 3,6 ha natuurverlies :
 35. 35. Voorstel compensatie van 3,6 ha natuurverlies buiten projectgebiedvan Aalst naar omgeving Moorsel
 36. 36. Voorstellen Groen Aalst
 37. 37. Uit het verkiezingsprogramma 2012 : Groen wil dat het regionaal project Stadsbosontwikkeling Erembald (van Erembodegem tot Kravaalbos) alle kansen krijgt. Dit omvat integratie van natuurontwikkeling en landbouw in synergie met zorg voor erfgoed, recreatie, toerisme en natuur- educatie. In dat totaal-project zit het Kluisbos van Erembodegem, dat aan de noordzijde aanzienlijk uitgebreid kan worden, op het domein De Kluizen. Dat natuuruitbreidingsgebied met recreatieve bestemming zit echter in conflict met de organisatie van jumpings.
 38. 38. Groen wil dat de groenzone met zomereiken een openbaregroene promenade wordt, een recreatief parkbos van aan deAffligemdreef tot aan de Zandberg.De stad en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) onderhandelenmet de eigenaar van De Kluizen over een Masterplan dat in 2013in werking treedt.Groen wil dat daarin een natuurontwikkelingsplan wordtafgesproken : het parkbos wordt publiek toegankelijk, biedt deAalstenaars een gloednieuwe groene boulevard op, recreatiefingericht, en het comfort van een nieuwe veilige groene fiets- enwandelroute van Affligemdreef tot Zandberg.
 39. 39. Interpellatie gemeenteraadszitting di 26/3/2013Voorstel raadslid Andreas Verleysen, Fractievoorzitter Groen - Voorstel vanbeslissing :Opdracht aan het CBS tot onmiddellijke opstart OPMAAK RUP VOOR HET GEBIEDGELEGEN IN “ DE ANKERPLAATS KLUISBOS , FALUINTJES en ABDIJ van AFFLIGEM te AALSTen te AFFLIGEM” op grondgebied Aalst.Gelet op het ministerieel besluit van 7 feb 2011, getekend minister Geert Bourgeois, is destad Aalst gehouden tot uitvoering van dit besluit.De uitvoering van dit besluit impliceert dat voor dit gebied een RUP moet wordenopgemaakt. Voor het gedeelte van de ankerplaats gelegen op grondgebied van Aalstis het de bevoegdheid van het Aalsters stadsbestuur om een RUP op te maken.Krachtens de bepalingen van het landschapsdecreet o.m. artikel 26, moet het Aalstersstadsbestuur in al haar beslissingen inzake een eigen werk of handeling, of inzake hetverlenen van een opdracht daartoe, of inzake een eigen plan of verordening, die eenankerplaats nadelig kunnen beïnvloeden:• voorkomen dat vermijdbare schade aan een typisch landschapskenmerk van een ankerplaats wordt veroorzaakt;• door schadebeperkende maatregelen te nemen, de betekenisvolle schade die aan de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperken, en indien dit niet mogelijk is, herstellen en compenseren.• De stad Aalst moet tevens in haar beslissingen aangeven hoe zij rekening heeft gehouden met de verplichtingen van artikel 26 van het landschapsdecreet.
 40. 40. Tot op heden ondernam de stad echter geen enkele stap in de uitvoering van debeslissing van de Vlaamse regering.Dat dit niet zonder gevolg bleef, getuige de vernietigende besluiten van de Oost-Vlaamse deputatie, nopens verleende vergunningen in dit omwille van natuurwaardenbeschermd erfgoedgebied.Tot slot is ook in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst alsprioritaire actie bepaald dat voor dit gebied ‘Faluintjes I’ een gemeentelijk ruimtelijkuitvoeringsplan (RUP) moet worden opgemaakt.Ten einde geen zweem van partijdige benadering van dit dossier te creëren , wenst deAalsterse gemeenteraad met grote spoed deze lacune in bestuursdaden ingevuld zien.
 41. 41. Discussie met panelleden en publiek

×