Vjezbe 2

2,144 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,144
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vjezbe 2

 1. 1. EKONOMSKI FAKULTET KATEDRA ZA MANAGEMENT Kolegij: ORGANIZACIJA PODUZEĆA ČIMBENICIOBLIKOVANJAORGANIZACIJE Vježbe 25.10.2005.g.Asistent: dipl. oec. Ivan Matić
 2. 2. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Na oblikovanje organizacije, odnosno modeliranje organizacijske strukture poduzeća,utječu mnogobrojni čimbenici.Veliki broj autora se bavi izučavanjem čimbenika organizacije => osnovna podjela je naunutarnje i vanjske čimbenike oblikovanja organizacije, odnosno organizacijske strukture.S obzirom na stupanj kontrole koji organizacija ima nad ovim čimbenicima može se reći: unutarnji čimbenici oblikovanja organizacijske strukture su pod kontrolom poduzeća, vanjski djeluju nenajavljeno, te traže da se poduzeće njima prilagođava.Promatrajući organizaciju kao sustav, D.A. Nedler i M.L. Tushman navode četirikomponente organizacije (input, proces transformacije, output, elementi organizacije) nakoje se može, s obzirom na njihove sastavne elemente, gledati kao na osnovne čimbenikeutjecaja na oblikovanje organizacije / organizacijske strukture poduzeća. Efikasnostorganizacije ovisi o stupnju podudarnosti njenih komponenti => komponente su različiteod poduzeća do poduzeća, što dovodi i do različitih organizacijskih struktura tih poduzeća. proces transformacije Neformalna organizacij Inpu Output - okolina - izvor - organizacija Formalna resursi) Strategij Zadata - grupe organizacij - povijest - pojedinci poduzeća Pojedinc povratna veza Slika 1 - Model podudarnosti organizacijskog ponašanjaLawrence i Lorsch - najbolja je organizacijska struktura u određenoj situaciji ona kojaodgovara zahtjevima organizacijskih zadataka, vanjskoj okolini i karakteristikama zaposlenih. -2-
 3. 3. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Prema većini autora najvažniji čimbenici oblikovanja organizacije, kako ih ističi Mescon,Albert i Khedouri: unutarnji ciljevi i strategija tip tehnologije koju poduzeće koristi zadaci poduzeća ljudi vanjski društveno-kulturni političko-pravni kupci i konkurencija dostupna tehnologija koju poduzeće može rabiti, ali je ne koristi Slika 2 - Čimbenici utjecaja (unutarnji i vanjski) na oblikovanje organizacijeRazličit utjecaja čimbenika organizacije na izgradnju i modeliranje organizacijske strukturepoduzeća => razlikuju se organizacijske strukture, od jednog do drugog poduzeća, razlikuje se organizacijska struktura jednog te istog poduzeća, koja se promatra u različitim vremenskim intervalima. -3-
 4. 4. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Utjecaj čimbenika na oblikovanje organizacije / organizacijske strukture je kontinuiran istalan = potrebno im je posvetiti veliku pažnju.Čimbenici organizacije, u svom utjecaju na oblikovanje organizacije, ne mogu s promatratiizolirano jedan od drugoga zbog dva osnovna razloga: međusobni utjecaj i međusobna povezanost čimbenika utjecaj jednog čimbenika određuje izbor organizacijskog modela poduzeća, dok neki drugi čimbenik potire to organizacijsko rješenje.1. UNUTARNJI ČIMBENICI ORGANIZACIJECILJEVI I STRATEGIJAJedan od najvažnijih čimbenika koji utječe na organizacijsku strukturu jesu ciljevi istrategija poduzeća (teško bi bilo uopće govoriti i svrsishodnosti organizacije ako ona ne biimala jasno definirane ciljeve i strategije za ostvarenje tih ciljeva).Ciljevima se određuje budućnost poduzeća - oni predstavljaju željeno stanje organizacije ubudućnosti.Pri određivanju ciljeva potrebno je imati u vidu "hijerarhiju ciljeva", koja mora respektiratiodnos između dijelova i cjeline => ciljevi dijelova moraju biti u funkciji cjeline.Glavni cilj organizacije često se naziva svrha ili misija poduzeća (mission). Wal-Mart (1990) "Become a $125 billion company by the year 2000" Sony (1950s) "Become the company most known for changing the worldwide poor-quality image of Japanese products"Boeing (1950) "Become the dominant player in commercial aircraft and bring the world into the jet age"Jedno od najvažnijih obilježja ciljeva jest mjerljivost ciljeva (nedvosmislenost, preciznost ijasnoća).Model organizacije poduzeća čiji su ciljevi primarno ekonomski, će se razlikovati odorganizacija kojima ciljevi nisu primarno ekonomski (vladine, obrazovne, dobrotvorneorganizacije - društveni, politički, kulturni ciljevi).Postavljanje ciljeva organizacije spada među najvažnije zadatke vrhovnog rukovodstva upoduzeću (Top management). Top management je stalno uključen u postavljanje ciljeva iformuliranje strategije poduzeća. -4-
 5. 5. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Ciljevima se definira ono što poduzeće želi postići pa se strategija mora bazirati na ciljevimapoduzeća, dok se organizacijska struktura poduzeća temelji na strategiji i ciljevimapoduzeća. Ciljevi = što organizacija želi postići Strategija = kako će organizacija postići zacrtane ciljeveStrategija je plan za međusobnu interakciju poduzeća s konkurentskom okolinom radipostizanja organizacijskih ciljeva (izbor prikladnog načina za postizanje ciljeva).Kako poduzeće može imati više ciljeva, isto tako može imati i više strategija za ostvarenjetih ciljeva (poduzeće može za ostvarenje jednog cilja koristiti više strategija). Cilj Strategije Sniženje prodajne cijene proizvoda Povećanje prodaje Podizanje razine kvalitete proizvoda proizvoda uz nepromijenjenu cijenu Agresivna ekonomska propaganda Otvaranje novih prodajnih mjestaOdređena struktura koja se primjenjuje u poduzeću, rezultat je između ostalog, iodgovarajuće strategije poduzeća.Postoje i autori (manji broj) koji stavljaju strukturu ispred strategije - odnosno zagovaraju stavda određena poduzeća oblikuju svoju strukturu, te zatim biraju najprikladnije strategije kojimabi uz oblikovanu strukturu postigli zacrtane ciljeve.P. Kotler - "Uspješna kompanija razvija odgovarajuću strategiju za postizanje svojih ciljeva igradi odgovarajuću strukturu organizacije za provođenje te strategije."Galbraith i Nathanson navode da poduzeće na određenom stupnju razvoja sukladnoizabranoj strategiji ima mogućnost izbora odgovarajuće organizacijske strukture(Slika 3). -5-
 6. 6. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.ZADACI I TEHNOLOGIJAJasno formulirani ciljevi = pretpostavka za definiranje zadataka poduzeća.Definiranje zadatka podrazumijeva određivanje: nosioci izvršenja zadatka vrijeme potrebno za izvršenje zadatka troškovi izvršenja zadatkaZadatak predstavlja dodijeljeni posao ili dio posla kojeg treba izvršiti u svrhu ostvarenjazadanih ciljeva, kako dijelova tako i cjelokupnog poduzeća.Organizacijski zadaci: zadaci vezani za rad s ljudima zadaci vezani za rad sa stvarima zadaci vezani za rad s informacijama -6-
 7. 7. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g. Ciljevi Zadaci organizacije organizacije Organizacijska struktura Slika 4 - Međusobni odnos ciljeva, zadataka i organizacijske strukture poduzećaZadaci poduzeća, kako ukupni, tako i posebni se ostvaruju različitim tehnologijama.Letterer - "Tehnologija je znanje o načinu da se nešto uradi."Tehnologija - pojam uključuje strojeve i radne/proizvodne postupke, te se obično dijeliproizvodnu (manufacturing technologies) i uslužnu tehnologiju (service technologies).Slika 5 - Karakteristike uslužne tehnologije nasuprot karakteristikama proizvodne tehnologijeUtjecaj tehnike i tehnologije na oblikovanje organizacije najprisutniji je u samojproizvodnji, mada on izaziva promjene i u cjelokupnoj organizacijskoj strukturi poduzeća. -7-
 8. 8. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Prema J.R. Lawrence-u tehnologija djeluje na organizaciju na tri načina: determinira ljudske inpute i ukupne kadrovske potrebe i strukturu kadrova determinira globalne karakteristike organizacijske strukture, postupaka i procesa ona je neposredna determinanta individualnog i skupnog zadatka, čime indirektno utječe na socijalnu strukturu i norme unutar organizacije.Najozbiljnije istraživanje o utjecaju tehnologije na organizaciju provela je Joan Woodward urazdoblju između 1953. - 1961.g. (istraživanje usmjereno primarno na proizvodnutehnologiju). Slika 6 - Odnos između primijenjene tehnologije proizvodnje i slijeda poslovnih funkcija Slika 7 - Utjecaj tehnologije na organizaciju (prema J. Woodward)Utjecajem tehnologije na organizaciju je se također bavio i Charles Perrow koji je svojupozornost usmjerio na tehnologiju znanja, a ne tehnologiju proizvodnje.U promatranju tehnologije razlikuje dvije dimenzije: varijabilnost zadataka (broj izuzetaka koje pojedinci susreću na radu) mogućnost analize problema -8-
 9. 9. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g. Slika 7 - Charles Parrowljeva klasifikacija tehnologijeThompson - predložio pristup za koji on tvrdi da se može koristiti u svim vrstamaorganizacije.Njegova klasifikacija tehnologije počiva na vrsti međuzavisnosti koja postoji izmeđupojedinih dijelova organizacije. Slika 9 - Thompsonova klasifikacija međuovisnosti i posljedice toga za upravljanje poduzećemObično poduzeća imaju različitu tehnologiju, a utjecaj tehnologije na oblikovanje organizacijeodređuje se na temelju ključne tehnologije (Core technology), tj. one koja je namijenjenaproizvodnji glavnog proizvoda, odnosno usluge poduzeća. -9-
 10. 10. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.S novih tehnologijama dolazi do rasta i razvoja poduzeća, ali isto tako i do diverzifikacijenjegova razvoja, što uvjetuje mijenjanje strogo hijerarhijske organizacije s decentraliziranimoblicima organizacije.VELIČINAS aspekta utjecaja veličine poduzeća pri izbori organizacijske strukture, kao kriterij veličinenajčešće se uzima broj zaposlenih radnika u poduzeću.Broj zaposlenih je prvi pokazatelj veličine poduzeća zbog toga što o broju radnika u poduzećuovisi : dubina podjele rada broj organizacijskih razina broj i struktura organizacijskih jedinica veći ili manji stupanj specijalizacije, broj radnih mjesta tip i način organizacije radnih mjesta i sl.Rastom veličine poduzeća povećava se i složenost njegove strukture, s obzirom na veći brojrazina rukovođenja, naglašenije tendencije na decentralizaciju i sl.Velika poduzeća zahtijevaju bitno drukčije (različite) organizacijske oblike od manjihpoduzeća.I velika i mala poduzeća imaju neke svoje prednosti i slabosti, koje se najbolje mogu uočitiiz razlika koje postoje između malih i velikih poduzeća. Slika 10 - Razlika između velikog i malog poduzećaVeličina kao čimbenik nije sama po sebi dostatna i tek u sprezi s drugim čimbenicima možeutjecati na izbor određene vrste organizacijske strukture.Veća poduzeća => veći broj organizacijskih jedinica (funkcijskih, predmetnih iliteritorijalnih) te višerazinska organizacijska struktura (decentralizacija na SPJ-eve,profitne centre i područja djelatnosti (divisions). - 10 -
 11. 11. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g. Slika 11 - Karakteristike velikih i malih organizacija s obzirom na formalizaciju, decentralizaciju i složenostFormalizacija organizacijske strukture - propisane uloge, postupci i procedure te pisanadokumentacija kojom se uređuje ponašanje u organizaciji => onemogućava fleksibilnost.Decentralizacija u organizaciji - u većoj mjeri donošenje odluka na nižim hijerarhijskimrazinama u organizaciji.Složenost organizacijske strukture - vertikalna (broj organizacijskih razina u hijerarhijskojstrukturi poduzeća) i horizontalna (broj formiranih organizacijskih jedinica - sektora,divisions, odjela, itd. - na pojedinim organizacijskim razinama u organizacijskoj strukturipoduzeća). Slika 12 - Dijagram odnosa veličine poduzeća i njegove organizacije - 11 -
 12. 12. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.ŽIVOTNI CIKLUS PODUZEĆA Slika 13 - Karakteristike organizacije u pojedinim fazama životnog ciklusa poduzeća - 12 -
 13. 13. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.LJUDSKI POTENCIJALI (KADROVI)Pored tehnologije i veličine, najvažniji čimbenik organizacije ljudski resursi.Dok ostali čimbenici više ili manje utječu na određeni način oblikovanja organizacijskihjedinica u organizacijskoj strukturi, dotle je utjecaj kadrova na tu strukturu presudan.Oni mogu omogućiti provođenje odnosno neprovođenje organizacije, te također oblikuju ineformalnu organizaciju koja ponekad može biti važnija od formalne organizacije.Najizravniji je utjecaj kadrova u oblikovanju formalne organizacijske strukture ukoncepciji rukovođenja (dublja ili plića organizacija, raspon rukovođenja, znanjerukovoditelja te izvršitelja).Širina raspona kao i dubina organizacijske piramide utječu i na zadovoljstvo radnika u radu.Zaposleni utječu na oblikovanje organizacijske strukture poduzeća na dva načina: putem kompozicije odnosno sastava radne snage putem vrijednosti, stavova i potreba zaposlenihU modeliranju organizacijske strukture poduzeća potrebno je voditi računa o stavovima ipotrebama radnika uopće, a posebno rukovoditelja koji u poduzeću moraju objediniti četiriuloge: poduzetnik nadzornik alokator resursa posrednikOrganizacija poduzeća mora se strukturirati prema raspoloživim kadrovima - projektantorganizacije mora akceptirati i znanja i sposobnosti koje posjeduju svi zaposleni u poduzećujer će nerijetko o tome ovisiti usvajanje, odnosno neusvajanje predloženog konceptaorganizacije. "Svaka organizacija pada ili prolazi na ljudima."PROIZVODIzbor koncepcije organizacije, ne samo poduzeća u cjelini, nego i pojedinih njegovihfunkcija, npr. proizvodnje, nabave ili prodaje ovisi: o različitosti proizvoda koje poduzeće proizvodi, o količini proizvoda koje poduzeće proizvodi, o načinu proizvodnje proizvoda (jedne ili više proizvodno-tehničkih linija), o namjeni proizvoda (za poznatog ili nepoznatog kupca) i sl.Različitost proizvoda - proizvodnja većeg broja različitih proizvoda upotrebljavajućirazličitu tehnologiju=>predmetna organizacijska struktura; proizvodnja jednog ili - 13 -
 14. 14. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.nekoliko sličnih proizvoda putem istog tehnološkog procesa=>funkcijska organizacijskastruktura.Namjena proizvoda - proizvodnja po narudžbi za poznatog kupca (pojedinačna,maloserijska proizvodnja, važno nabaviti narudžbe) i za nepoznatog kupca/tržište (serijska,masovna ili procesna proizvodnja, važno efikasno prodati odnosno stvoriti stabilno tržište)Sam proizvod određuje tip i način proizvodnje, a to znači da proizvod određuje iorganizaciju proizvodnje i organizaciju sredstava za rad.Pojedine tipove proizvodnje moguće je međusobno kombinirati.Pojedinačna, maloserijska proizvodnja => skupni (pogonski, radionički) rasporedopreme i diskontinuirani proizvodni proces - svaki je premet cjelina za sebe, "razbijanje"poduzeća na homogene faze, uporaba univerzalnih strojeva i instrumenata te radnici širokihkvalifikacija.Masovna i procesna proizvodnja => linijski raspored opreme, kontinuirani proizvodniproces, zatvoreni tip radnih mjesta, posebno razvijena prodajna funkcija koja omogućavaprisutnost na širokom tržištu.LOKACIJARelativno stabilan čimbenik, za razliku od ostalih unutarnjih čimbenika.Promjene u domeni mikrolokacije (pojedini dijelovi unutar tvornica ili pogona poduzeća) sučešće, dok su promjene u domeni makrolokacije (pojedine tvornice i pogoni poduzeća)rjeđe.Izbor makrolokacije ovisi o: blizini nabavnog i/ili prodajnog tržišta, izvorima energije i kadrovima, postojanju ili nepostojanju dobrih transportnih veza.Dobar ili pogrešan izbor makrolokacije poduzeća trajno će se reflektirati na koncepcijuorganizacije najvećeg broja poslovnih funkcija u poduzeću.Slično vrijedi i za izbor mikrolokacije, no greške ovdje se daju uz manje ili veće troškoveotkloniti, dok je to s promašajima kod makrolokacije teži slučaj.Lokacija poduzeća i razmještaj organizacijskih jedinica opredjeljuje izbor određene vrsteorganizacijske strukture.Dislociranost dijelova poduzeća => teritorijalna organizacijska struktura.Lokacija poduzeća na određeni način utječe na optimalnu odnosno suboptimalnukadrovsku politiku poduzeća (neatraktivno područje - teško privući kvalificirane i stručnevisokoobrazovane radnike => pokušaj kompenzacije ovog nedostatka materijalnomstimulacijom). - 14 -
 15. 15. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.2. VANJSKI ČIMBENICI (ČIMBENICI OKOLINE)Na vanjske čimbenike poduzeće može samo u manjoj mjeri utjecati, ali im se zato moraprilagođavati ako želi opstanak i razvoj.Budući da vanjski čimbenici djeluju bez najave, iznenada, čak i onda kad to poduzećenajmanje očekuje, odgovor na takvo djelovanje mora biti (od strane poduzeća) mora biti brz ibez suvišnih čekanja.Vanjski čimbenici organizacije uobičajeno se nazivaju jednim zajedničkim imenom -čimbenici okoline organizacije.Okolina kao entitet koji je smješten izvan granica organizacije se većinom dijeli na tri razine: interorganizacijska mreža (organizacije s kojima poduzeće poslovno surađuje) opća okolina (socijalna, kulturna, pravna, politička, ekonomska, tehnološka i fizička okolina) globalna odnosno međunarodna okolina (svi aspekti između nacionalnih granica - OUN, IMF, GATT)Organizacijska okolina utječe izravno na organizacijsku strukturu poduzeća, ali iposredno, preko utjecaja na ostale čimbenike organizacije.Rastom i razvojem poduzeća, tehnike i tehnologije, pomiče se težište s tvrdih na mekevarijable organizacije, kao i s unutarnjih na vanjske čimbenike organizacije, što okolini dajeizuzetnu ulogu u oblikovanju organizacijske strukture poduzeća.Okolina može biti: stabilna (promjene spore i slabe) => centralizirana organizacija nestabilna (stalno mijenjanje konkurenata, brzo zastarijevanje proizvoda i usluga i vladine mjere) => decentralizirana organizacija jednostavna (mali broj čimbenika koji djeluju na poduzeće) složena (veliki broj čimbenika koji djeluju na poduzeće)Osim ove četiri najvažnije dimenzije, ostale dimenzije okoline su također i: homogenost iheterogenost te koncentriranost i disperziranost. - 15 -
 16. 16. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g. Slika 14 - Odnos stabilnosti i složenosti okoline Slika 15 - Utjecaj okoline organizacije, s obzirom na razinu stabilnosti i složenosti, na organizacijsku strukturu - 16 -
 17. 17. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Današnja se konkurentska okolina mora preispitati s aspekta dviju vrsti promjena - promjeneproizvoda te promjene procesa. Slika 16- Matrica promjene proizvoda i procesaINSTITUCIONALNI UVJETIInstitucionalni uvjeti = društveno-kulturno-politički i pravničimbenici.Kod nas su ovi čimbenici u prethodnom razdoblju bili dominantni faktori oblikovanjaorganizacije; dok je u svijetu obrnuto, odnosno institucionalni uvjeti su stabilni, te jeorganizacija poduzeća pod dominantnim utjecajem unutarnjih i ostalih vanjskih (bez ovih)čimbenika.Rezultat dominacije institucionalnih faktora (odnosno njihovih čestih promjena) kod nasje: malo istraživanja koja su se bavila analizom utjecaja pojedinih čimbenika organizacije (tehnologije, veličine, strategije) na dizajniranje organizacijske strukture. poduzeća su se bavila "sama sa sobom", dok su im kroz to vrijeme mnoga ključna pitanja iz područja proizvodnje, istraživanja ili razvoja ostala nepoznata. procesi reorganizacije su bili gotovo kontinuirani - kad bi jedan završio, promjena institucionalnih uvjeta je zahtijevala novi proces reorganizacije (rezultat - okrenutost samom sebi).Uspostava hrvatske države => radikalan zaokret prema tržištu, poduzeću i poduzetništvu =>promjena zakona => zahtjev za reorganizacijom čitave privrede, odnosno reorganizacijomvećine poduzeća.Interes svake zemlje je da institucionalni uvjeti budu što stabilniji. - 17 -
 18. 18. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Hrvatska će još određeno vrijeme biti pod intenzivnim utjecajem institucionalnihfaktora kao vanjskog čimbenika organizacije (nakon uspostave samostalnosti mijenjano ilidoneseno stotine novih zakona).INTEGRACIJSKI PROCESIJedan od onih vanjskih čimbenika organizacije na koji pojedino poduzeće može, uodređenoj mjeri, utjecati ako je i ono samo jedan od subjekata koji se integrira s drugimpoduzećem, bilo da im se pripaja ili se fuzioniraju.Integracijski procesi izazivaju promjene u organizaciji poduzeća koje pristupa integraciji(može upravljati promjenama) i u organizaciji poduzeća - u manjoj mjeri - koje je ostalo izvanprocesa integracije (mora se prilagođavati promjenama).Ipak, kad se govori o integracijskim procesima kao čimbeniku organizacije, prvenstvenose misli na promjene koje oni izazivaju kod onih članica koje se integriraju.Kod fuzije (spajanja) dvaju ili više poduzeća, organizacijske promjene će biti velike iradikalne po svim elementima organizacijske strukture, jer se iz dvaju ili više postojećihpoduzeća treba organizirati novo poduzeće.U slučaju pripajanja manjeg poduzeća većem, organizacijske promjene će biti manjegopsega i ograničenog dometa jer će se se to novopripojeno poduzeće interpolirati upostojeću organizacijsku strukturu kao jedna od organizacijskih jedinica.Osim čvrstih oblika integracije, kao što su fuzije i pripajanja, u suvremenim uvjetimaposlovanja poduzeća sve više ulaze u partnerske odnose i strateške alijanse (Strategicalliances) te druge oblike suradnje, više ili manje formalizirane.Strategic alliances = posebno popularno u kompjutorskoj industriji, telekomunikacijama iostalim industrijama sa visokom tehnologijom - promjene toliko brze => praćenje razvojaputem orijentiranja na core business i outsourcinga.TRŽIŠTETržište kao čimbenik organizacije se javlja u dvostrukoj ulozi - tržište nabave i tržišteprodaje. U oba slučaja tržište izaziva promjene u organizaciji, u prvom redu prodaje i nabave, aposredno i u svim ostalim poslovnim funkcijama.S stajališta tržišta kojemu su proizvodi poduzeća namijenjeni razlikujemo regionalna,državna i međunarodna tržišta prodaje na kojima se poduzeće susreće s: kupcima konkurentima:U svakom od tih slučajeva treba odabrati primjerenu koncepciju organizacije prodaje. - 18 -
 19. 19. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g.Poduzeće se na tržištu nabave susreće s: tržištem dobavljača za sirovine, materijal i usluge, tržištem radne snageDanas, možda više nego ikada ranije, treba ukazati na važnost kupaca, ne samo kaočimbenika organizacije, već i na važnost kupaca uopće.Kupac postaje "Veličanstvo" i sve je njemu podređeno, tako da management svojuposlovnu strategiju prilagođava kupcima.Kod poduzeća koja su vertikalno strukturirana ili proizvode proizvode u koje se ugrađuje nastotine i tisuće različitih komponenti, važnost dobavljača je izuzetno velika.U ovakvim poduzećima izuzetna pažnja se poklanja tržištu dobavljača - posebnomodeliranje i organizacija nabave (npr. dostignuća poput JIT-a).Konkurencija, danas u uvjetima globalizacije, postaje prisutnija nego ikada prije.Komunikacija u današnjem vremenu (telekomunikacije, računalna tehnologija) rezultiralaje time da gotovo svaka proizvodnja i svaki proizvod imaju svjetsku konkurenciju.U ovakvim uvjetima poslovanja i sve prisutnije konkurencije pred management svakogpoduzeća postavljaju se izuzetni zahtjevi da odgovarajućim strategijama pronađe odgovorna sve složenije uvjete poslovanja.RAZVOJ ZNANOSTI I TEHNOLOGIJESnažan utjecaj na organizaciju - nova dostignuća i spoznaje koje poduzeće moraprihvatiti ili će doživjeti eliminaciju s tržišta zbog nekonkurentnosti.Razvoj tehnologije i znanosti kao čimbenik organizacije = raspoloživa tehnika i novetehnologije, kao i znanstvene spoznaje koje su dostupne na tržištu, ali ih konkretno poduzećenema.Svako pa i najmanje tehnološko zaostajanje može biti katastrofalno za poduzeće.Uvođenje novih tehnologija u proizvodnju uvjetuje promjene u organizaciji proizvodnje.Informatička tehnologija, odnosno kompjutori i sredstva koja se danas koriste u područjuobrade informacija, izazvala su pravu revoluciju u organizaciji tih poslova.Razvitak same organizacijske znanosti (nove metode i postupci) može utjecati napromjene u dosadašnjoj koncepciji organizacije poduzeća.Iskoraci koje čini organizacijska kao znanost u pokušaju traženja odgovora na noveizazove informatičke tehnologije i telekomunikacija koji su radikalno promijenili načinposlovanja: - 19 -
 20. 20. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g. T - oblik organizacije, virtualna organizacija, mrežna organizacija, timska ili ameba organizacija, heterarhije, BPRZa poslovanje u novim uvjetima traže se novi oblici organizacije koji ističu umrežavanja,ukidanja hijerarhije, veću decentralizaciju te smanjivanje veličine poduzeća. * * *Čimbenici organizacije u praksi ne djeluju izolirano već zajednički, stvarajući tako složenumatricu s velikim brojem međusobnih veza i odnosa koju je gotovo nemoguće percipirati, ajoš teže akceptirati na njoj donositi odluke i graditi organizaciju.Neophodno je te čimbenike organizacije svesti na one od najvećeg značenja za oblikovanjeorganizacije poduzeća (sposobnost prepoznavanja najvažnijih čimbenika igra izuzetnoveliku ulogu ovdje).Situacijski pristup (Contingency model) = ne postoji najbolji način oblikovanjaorganizacije poduzeća budući da organizacija svakog poduzeća ovisi od konkretne situacije ukojoj se ono nalazi. Slika 17 - Moguće veze i odnosi između čimbenika organizacije - 20 -
 21. 21. Ekonomski fakultet Split Organizacija poduzećaKatedra za Management Ivan Matić / Vježbe 25.10.2005.g. Slika 18 - Model multifaktorskog utjecaja na organizacijsku strukturu - 21 -

×