LINE Creator Meeting Thailand #1: เริ่มต้นเรียนรู้การสร้าง LINE Sticker

12,538
-1

Published on

สไลด์จาก LINE Creator Meeting ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย งานมีตติ้งออนไลน์ สำหรับคนรักการวาดรูปและนักออกแบบ สร้าง LINE Sticker ขึ้น LINE Creator Market

ดูวิดีโอการมีตติ้งได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=6uwk3eRrvC0

ติดตามมีตติ้งครั้งต่อไปที่ http://www.sochiie.com/line-creator-meeting/

Published in: Education

LINE Creator Meeting Thailand #1: เริ่มต้นเรียนรู้การสร้าง LINE Sticker

 1. 1. Sticker Begins! LINE Creator Meeting #1 ! www.sochiie.com/line-creator-meeting/
 2. 2. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Moderator ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช Sochiie.com ! facebook.com/sochiie.th plus.google.com/+Sochiie
 3. 3. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ หัวข้อครั้งนี้ • มือใหม่เริ่มต้นทำ LINE Sticker ขาย • แนวทางเลี้ยงดู LINE Sticker ของเราให้เติบใหญ่
 4. 4. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ มือใหม่ เริ่มต้นทำ LINE Sticker ขาย
 5. 5. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ชอบวาดรูป, นักออกแบบ, รับงาน
 6. 6. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 7. 7. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ วงจรชีวิต
 8. 8. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ วงจรชีวิต • ลงทะเบียน • ส่งสติ๊กเกอร์ • ตรวจสอบและเปิดขาย • การรับเงิน
 9. 9. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ลงทะเบียน
 10. 10. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ลงทะเบียน • LINE ID • LINE Creator Market Account
 11. 11. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ LINE ID
 12. 12. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ สมัครผ่าน LINE mobile app
 13. 13. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 14. 14. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ LINE Creator market
 15. 15. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ สมัครผ่านหน้าเว็บ
 16. 16. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 17. 17. ขั้นตอนการสมัครผ่านหน้าเว็บ http://www.sochiie.com/LINE-creator-market-open- register-for-sticker/
 18. 18. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ส่งสติ๊กเกอร์
 19. 19. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ การสร้างภาพสติ๊กเกอร์
 20. 20. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เริ่มจากกระดาษ และดินสอ
 21. 21. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Adobe
 22. 22. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Mobile Apps
 23. 23. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Adobe Ideas (Free)
 24. 24. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ทำกี่ภาพต่อ 1 ชุด?
 25. 25. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ 1 Main 1 Tab 40 Sticker 1 + 1 + 40 = 42 ภาพ
 26. 26. Photoshop CC Template http://www.sochiie.com/line-sticker-template-psd-ai/
 27. 27. ต้องไม่ละเมิดกฎของ LINE Creator Market http://www.sochiie.com/5-type-of-line-sticker-you-made-not-pass-naver-line- review/
 28. 28. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ สร้างโปรไฟล์ของสติ๊กเกอร์
 29. 29. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 30. 30. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 31. 31. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 32. 32. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ อัพโหลดสติ๊กเกอร์
 33. 33. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ทีละไฟล์
 34. 34. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 35. 35. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 36. 36. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Zip File
 37. 37. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 38. 38. Photoshop CC Template file http://www.sochiie.com/LINE-sticker-template-psd-ai/
 39. 39. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ตรวจสอบและเปิดขาย
 40. 40. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ สถานะการตรวจสอบ
 41. 41. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ สถานะการตรวจสอบ • Editing: LINE Creator ยังทำไม่เสร็จ แก้ไขโปรไฟล์อยู่ • Waiting for Review: ส่งแล้ว รอให้คนมาตรวจ • In Review: LINE Creators Market ตรวจอยู่ • Rejected: ไม่ผ่าน ตีกลับมาให้แก้ไข • Approved: ผ่าน เปิดขายได้ • Ready For Sale: กำลังขายอยู่ ทำเงิน ทำเงิน $$ • Release Stopped: หยุดขายชั่วคราว • Banned: โดยปลดกลางอากาศ ไปทำผิดกฎอะไรไว้ล่ะ
 42. 42. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ตรวจสอบไม่ผ่าน
 43. 43. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ส่ง email มาแจ้ง
 44. 44. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ผ่านและเริ่มวางขาย
 45. 45. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ราคา 30 บาทไทย
 46. 46. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เงินที่ได้จะถูกเก็บไว้ในบัญชี LINE Creator Market
 47. 47. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Payment
 48. 48. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Bank Account Information
 49. 49. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 50. 50. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ต้องมียอดที่ขายได้ เกิน 10,000 เยนก่อน!!
 51. 51. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ ใช้วิธีโอนเงินออกจาก LINE creator market
 52. 52. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เข้า Virtual bank
 53. 53. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ PayPal
 54. 54. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ PayPal Account Type • Personal • Premier • Business
 55. 55. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ PayPal Account Type • Personal • Premier! • Business
 56. 56. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ PayPal • http://www.sochiie.com/create-paypal-account-for- line-creator/
 57. 57. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เอกสารที่ต้องส่ง
 58. 58. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เอกสาร • ปริ้นท์ Basic Information 1 ชุด • Application Income Tax ที่กรอก และเซ็นชื่อแล้ว 2 ชุด
 59. 59. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/
 60. 60. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Application Form for Income Tax Convention
 61. 61. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ วงจรชีวิต • ลงทะเบียน • ส่งสติ๊กเกอร์ • ตรวจสอบและเปิดขาย • การรับเงิน
 62. 62. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ Take a break
 63. 63. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ แนวคิดเลี้ยงดูไลน์สติ๊กเกอร์ ให้เติบใหญ่
 64. 64. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เราทำไลน์สติ๊กเกอร์ทำไม?
 65. 65. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ อยากทำ, รับงานมา, อยาก สร้างผลงานของเราเองให้เติบโต
 66. 66. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ มีคนแบบเราเยอะแยะ
 67. 67. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ http://www.flickr.com/photos/30337646@N06/3057553438/
 68. 68. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ http://www.flickr.com/photos/dorsalfin/3561170763/
 69. 69. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ By Bayer Berg, Flickr
 70. 70. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เลี้ยงดูสติ๊กเกอร์ให้เหมือนลูก
 71. 71. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เลี้ยงดูสติ๊กเกอร์ให้เหมือนลูก • เริ่มต้น • สร้างบ้านให้เขา • แนะนำลูกให้คนอื่นๆ รู้จัก • แบ่งปันเรื่องราวของลูกเราให้คนทั่วไปรู้
 72. 72. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ 1. สร้างบ้านให้ลูก
 73. 73. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ บ้าน • Facebook Page • Google+ Page • Website (ทั่วไป, Behance, Deviantart)
 74. 74. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ 2. แนะนำลูกๆ ให้คนอื่นรู้จัก
 75. 75. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ 3. แบ่งปันเรื่องราวของลูกเรา
 76. 76. http://www.sochiie.com/getting-start-making-line-sticker-thai/ เลี้ยงดูสติ๊กเกอร์ให้เหมือนลูก • เริ่มต้น • สร้างบ้านให้เขา • แนะนำลูกให้คนอื่นๆ รู้จัก • แบ่งปันเรื่องราวของลูกเราให้คนทั่วไปรู้
 77. 77. ขอบคุณครับ เจอกันครั้งต่อไป เร็วๆ นี้ LINE Creator Meeting #2 ! www.sochiie.com/line-creator-meeting/
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×