Proračun Grada Zlatara za 2011 godinu

5,395 views

Published on

Published in: Travel, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,854
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proračun Grada Zlatara za 2011 godinu

 1. 1. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( " Narodne novine " broj 87/08. )i članka 29. Statuta Grada Zlatara ( " Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/09.i 29/09. - ispravak ) , Gradsko vijeće Grada Zlatara na 11. sjednici održanoj 22.12. 2010.godine d o n i j e l o je PRORAČUN GRADA ZLATARA ZA 2011 . GODINU Članak 1.Proračun Grada Zlatara za 2011. godinu u ( daljnjem tekstu: Proračun ) sadrži :OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 24,004,670.00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 30,000.00 Rashodi poslovanja 11,485,170.00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,851,000.00 RAZLIKA - MANJAK 8,698,500.00B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 38,500.00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3,797,000.00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -3,758,500.00C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori -4,940,000.00 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0.00 Članak 2.Prihodi i rashodi Proračuna utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu kako slijedi:BROJKONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANOA. RAČUN PRIHODA I RASHODA611 Porez i prirez na dohodak 6,800,000.00613 Porezi na imovinu 340,000.00614 Porezi na robu i usluge 200,000.00633 Pomoći iz proračuna 13,389,670.00641 Prihodi od financijske imovine 5,000.00642 Prihodi od nefinancijske imovine 130,000.00651 Upravne i administrativne pristojbe 425,000.00652 Prihodi po posebnim propisima 2,665,000.00663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 50,000.00711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5,000.00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 25,000.00311 Plaće (bruto) 2,142,000.00312 Ostali rashodi za zaposlene 98,900.00
 2. 2. 313 Doprinosi na plaće 411,000.00321 Naknade troškova zaposlenima 173,600.00322 Rashodi za materijal i energiju 728,900.00323 Rashodi za usluge 4,481,570.00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340,800.00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 710,000.00343 Ostali financijski rashodi 1,157,300.00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20,000.00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50,000.00363 Pomoći unutar općeg proračuna 163,000.00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 205,000.00381 Tekuće donacije 753,100.00385 Izvanredni rashodi 50,000.00422 Postrojenja i oprema 115,000.00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 106,000.00426 Nematerijalna proizvedena imovina 30,000.00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3,600,000.00BROJKONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANOB. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 38,500.00 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijakih institucija izvan544 javnog sektora 350,000.00545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 3,447,000.00C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)922 Višak/manjak prihoda -4,940,000.00 PRIHODI PO IZVORIMABROJKONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 19,133,170.00Razdjel 000 Prihodi 19,133,170.00922 Manjak prihoda iz prethodnih godina -4,940,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD POREZA 7,340,000.00611 Porez i prirez na dohodak 6,800,000.00613 Porez na korištenje javnih površina 30,000.00613 Porez na kuće za odmor 50,000.00613 Porez na promet nekretnina 260,000.00614 Porez na potrošnju alk.i bezalk.pića 90,000.00614 Porez na tvrtku odnosno naziv 110,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 135,000.00641 Prihodi od kamata po viđenju 1,000.00641 Prihodi od zateznih kamata 4,000.00642 Naknade za koncesije 20,000.00642 Naknada za iznajm.poslovnih prostorija 110,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 30,000.00711 Prihodi od prodaje nekretnine 5,000.00721 Prihodi od prod.stan.na kojima postoji stan.pravo 25,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 875,000.00651 Prihodi od prodaje državnih biljega 300,000.00651 Prih.od naknade za promjenu namjene polj. zemljišta 5,000.00652 Naknade za uporabu jav.grad.površ. 470,000.00652 Ostali nespomenuti prihodi 100,000.00Izvor IZVOR PRIMICI OD POVRATA GLAVNICE 38,500.00816 Primici od povrata glavnice zajmova za malo i srednje poduzeništvo 38,500.00Izvor IZVOR PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 120,000.00
 3. 3. 651 Spomenička renta-zajednički prihod 20,000.00651 Spomenička renta-gradska 100,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 50,000.00652 Komunalni doprinos 50,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE 920,000.00652 Komunalna naknada 920,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 10,000.00652 Šumski doprinos 10,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA 5,000.00652 Vodni doprinos 5,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE 370,000.00652 Grobljanske naknade i pristojbe 370,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 50,000.00652 Nakn.za priključke na komunalnu infrastr. 50,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD SUFINANCIRANJA NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTUR 500,000.00652 Sufinanciranje građana za komunalnu infrastrukturu 500,000.00Izvor IZVOR PRIHODI OD SUFINANCIRANJA NAKNADE ZA VODOVOD 70,000.00652 Sufinanciranje građana za vodovodne mreže 70,000.00Izvor IZVOR DRŽAVNI PRORAČUN 12,925,670.00633 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna 9,735,670.00633 Fond za regionalni razvoj 270,000.00633 Ministarstvo gospodarstva 500,000.00633 Ministarstvo kulture 250,000.00633 Fond za zaštitu okoliša 370,000.00633 Kapitalne pomoći iz proračuna 1,800,000.00Izvor IZVOR ŽUPANIJSKI PRORAČUN 170,000.00633 Kapitalni prihodi iz KZŽ za razvitak vodoopskrbe 50,000.00652 Prihodi iz KZŽ po posebnim propisima 60,000.00652 Prihodi iz KZŽ-Sanacija divljih odlagališta 60,000.00Izvor IZVOR POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE 414,000.00633 Tek.pomoći iz pror.dr.općina za korisnike 358,000.00633 Kapitalne pomoći iz pror.za knjige Gradske knjižnice 56,000.00Izvor IZVOR DONACIJE 50,000.00663 Tekuće donacije 50,000.00 Članak 3.Rashodi Proračuna u iznosu od 19.133.170,00 kuna izvršavati će se po nositeljima, korisnicima ibližim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:POSEBNI DIOBROJKONT VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOAUKUPNO RASHODI / IZDACI 19,133,170.00RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 532,300.00GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 532,300.00Glavni program A01 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesni odbori 532,300.00Program A01 1001 Rad gradskog vijeća, gradonačelnika i mjesnih odbora 417,300.00Aktivnost A01 1001 A100001 Donošenje proračuna, kontrola izvršenja proračuna, donošenjeodluka 417,300.00Izvor PRIHODI OD POREZA 417,300.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 417,300.00 321 Troškovi za službeni put u zemlji-troškovi prijevoza 30,000.00 323 Nakn.gradonačel.dogradonačel.i predsj.Gradskog vijeća 230,000.00 329 Naknada članovima predstav.i izvršnih tijela 50,000.00 329 Reprezentacija 10,000.00
 4. 4. 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (izdaci za Dan grada) 11,300.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošk.izbora) 86,000.00Program A01 1002 Program političkih stranaka 15,000.00Aktivnost A01 1002 A100001 Osnovne funkcije stranaka 15,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 15,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 15,000.00 381 Sredstva za rad stranaka 15,000.00Program A01 1003 Promiđbe i informiranja 100,000.00Aktivnost A01 1003 A100001 Promiđbe i informiranja 100,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 100,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 100,000.00 323 Usluge promiđbe i informiranja 100,000.00RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, UPRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE 18,600,870.00GLAVA 01 IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 16,116,270.00Glavni program A02 Rad jedinstvenog upravnog odjela 2,673,700.00Program A02 1001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja 2,673,700.00Aktivnost A02 1001 A100001 Planiranje, vođenje projekata, izrada proračuna i izvještaja 1,393,700.00Izvor PRIHODI OD POREZA 1,393,700.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1,393,700.00 311 Plaće za redovan rad 880,000.00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50,000.00 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 140,000.00 313 Doprinosi za zapošljavanje 15,000.00 321 Službena putovanja 20,000.00 321 Naknade za prijevoz na posao i s posla 50,000.00 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 20,000.00 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40,000.00 322 Energija 20,000.00 322 Sitni inventar 6,000.00 323 Usluge telefona i pošte 70,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30,000.00 323 Komunalne usluge 5,700.00 323 Pravne usluge i usl.čistač. 21,500.00 329 Premija osiguranja(služb.auto i zaposleni) 7,500.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18,000.00Aktivnost A02 1001 A100002 Financijski poslovi 1,230,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 1,218,000.00 545 Otplata glavnice za kupnju kombi vozila(Leasing) 36,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 1,182,000.00 342 Kamate za kupnju kombi vozila(Leasing) 10,000.00 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22,000.00 343 Zatezne kamate 1,000,000.00 343 Sudski i sl.trošk. te ostali financ.rashodi 100,000.00 352 Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima,ZARA I sl. 50,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 12,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 12,000.00 381 Sufinanciranje solarnih kolektora 12,000.00Kapitalni projekt A02 1001 K100001 Postrojenja i oprema 50,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 50,000.00 422 Uredska oprema i namještaj 30,000.00 426 Ulaganje u računalne programe 20,000.00Glavni program A03 Predškolski odgoj 21,000.00Program A03 1002 Dječji vrtići u drugim JLS 21,000.00Aktivnost A03 1002 A100001 Izdaci za predškolski odgoj u drugim JLS 21,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 21,000.00
 5. 5. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 21,000.00 363 Troškovi u drugim JLS 21,000.00Glavni program A04 Obrazovanje 30,000.00Program A04 1001 Osnovnoškolsko obrazovanje 20,000.00Aktivnost A04 1001 A10001 Osnovna škola Zlatar-unapređenje 20,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 20,000.00 363 OŠ Zlatar-tekuće pomoći 10,000.00 363 OŠ Belec-tekuće pomoći 10,000.00Program A04 1002 Srednješkolsko obrazovanje 10,000.00Tekući projekt A04 1002 T100001 Srednja škola Zlatar - unapređenje 10,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 10,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10,000.00 363 Program obrazovanja 10,000.00Glavni program A05 Socijalna skrb 417,000.00Program A05 1001 Pomoći 417,000.00Aktivnost A05 1001 A100001 Pomoći građanima, obiteljima i društvima 417,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 332,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 332,000.00 363 Pomoć soc.ugr.učenicima za škol.kuhinju 40,000.00 363 Pomoć Općini Lobor- za zbrinjavanje starijih osoba s područj Grada Zlatara 72,000.00 372 Stipendije i školarine 20,000.00 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu za novorođenu djecu 100,000.00 381 Hrv.Crveni križ-Grad.društvo Zlatar 50,000.00 385 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 50,000.00Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 25,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 25,000.00 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25,000.00Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN 60,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 60,000.00 372 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60,000.00Glavni program A08 Kulturne aktivnosti 90,000.00Program A08 1001 Kulturne manifestacije 90,000.00Aktivnost A08 1001 A100001 Kulturne manifestacije - Dani kajkavske riječi i ostalo 90,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 40,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 40,000.00 329 Ostale kulturne manifestacije Grada 10,000.00 329 Izdaci za Dane 30,000.00Izvor DONACIJE 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50,000.00 329 Izdaci za Dane 50,000.00Glavni program A09 Subvencije 20,000.00Program A09 1001 Subvencije trgovačkim društvima 20,000.00Aktivnost A09 1001 A100001 Radijska djelatnost 20,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 20,000.00 351 Subvencije Radio Zlataru d.o.o. 20,000.00Glavni program A10 Udruge i društvene zajednice 165,000.00Program A10 1001 Planovi udruga i društvenih zajednica 165,000.00Aktivnost A10 1001 A100001 Programi udruga, društava i zajednica 165,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 25,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 25,000.00 381 Povijesni arhiv Varaždin 5,000.00 381 Udruge Grada Zlatara 15,000.00 381 Udruga Lijepa naša 5,000.00
 6. 6. Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 140,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 140,000.00 381 Turistička zajednica Zlatar 120,000.00 381 Osnivanje i rad LAG-a 20,000.00Glavni program A11 Religija i sport 25,000.00Program A11 1002 Razvoj sporta 25,000.00Aktivnost A11 1002 A100001 Sport i rekreacija 25,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 25,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 25,000.00 381 Tekuće donacije u novcu za sport i rekreaciju 25,000.00Glavni program A13 Komunalna infrastruktura 2,710,000.00Program A13 1001 Održavanje komunalne infrastrukture 2,710,000.00Aktivnost A13 1001 A100001 Održavanje javnih objekata(kanalizacija,odvodnja,javne površ. i dr.) 60,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 10,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 10,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 45,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 45,000.00 322 Materijal i dijelovi za održavanje 25,000.00 322 Energija (struja,voda,plin) 20,000.00Izvor PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA 5,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 5,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5,000.00Aktivnost A13 1001 A100002 Održavanje sajma 100,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 100,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 100,000.00 323 Komunalne usluge 50,000.00 322 Energija 5,000.00 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15,000.00 323 Usluge tekućeg i invest.održavanja sajma 30,000.00Aktivnost A13 1001 A100003 Zbrinjavanje otpada 50,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 50,000.00 323 Zbrinjavanje otpada 50,000.00Aktivnost A13 1001 A100004 Održavanje parkova i javnih površina 250,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 50,000.00 323 Održavanje parkova i javnih površina 50,000.00Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE 200,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 200,000.00 323 Održavanje parkova i javnih površina 200,000.00Aktivnost A13 1001 A100005 Izdaci za slivnu vodnu naknadu 15,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 15,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 15,000.00 323 Izdaci za slivnu vodnu naknadu 15,000.00Aktivnost A13 1001 A100006 Izdaci za higijeničarsku službu 5,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 5,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 5,000.00 323 Veterinar.stanica za higijen.službu 5,000.00Aktivnost A13 1001 A100007 Održavanje poslovnih prostorija i objekta 100,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 100,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 100,000.00 323 Komunalne usluge 10,000.00 323 Usluge tekućeg i invest.održavanja 20,000.00
 7. 7. 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10,000.00 322 Energija 60,000.00Aktivnost A13 1001 A100008 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 400,000.00Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE 300,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 300,000.00 323 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 300,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 100,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 100,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 100,000.00Aktivnost A13 1001 A100009 Izdaci za javnu rasvjetu 420,000.00Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE 420,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 420,000.00 322 Izdaci za javnu rasvjetu-energija 350,000.00 323 Tekuće održavanje javne rasvjete 70,000.00Aktivnost A13 1001 A100010 Održavanje groblja i objekata na groblju 245,000.00Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE 245,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 245,000.00 322 Energija 30,000.00 323 Tekuće održavanje groblja i objekata-komunalne usluge 200,000.00 329 Premije osiguranja 15,000.00Tekući projekt A13 1001 T100001 Sanacija odlagališta Tugonica i sl. 930,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 100,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 100,000.00 323 Sanacija odlagališta Tugonica i sl. 100,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 770,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 770,000.00 323 Sanacija odlagališta Tugonica i sl. 770,000.00Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN 60,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 60,000.00 323 Sanacija odlagališta Tugonica i sl. 60,000.00Tekući projekt A13 1001 T100002 Izdaci za ispitivanje vode 10,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 10,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 10,000.00 323 Izdaci za ispitavanje vode 10,000.00Tekući projekt A13 1001 T100003 Investicijsko održavanje groblja i objekata na groblju 125,000.00Izvor PRIHODI OD GROBNE NAKNADE I PRISTOJBE 125,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 125,000.00 323 Investicijsko održ.groblja i objekata na groblju 125,000.00Glavni program A14 Vatrogastvo 486,100.00Program A14 1001 Zaštita od požara i civilna zaštita 486,100.00Aktivnost A14 1001 A100001 Djelatnosti Vatrogasne zajednice i JVP 440,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 440,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 440,000.00 381 Vatrogasna zajednica Zlatar 300,000.00 381 Vatrogasna postrojba Zabok 140,000.00Aktivnost A14 1001 A100002 Civilna zaštita 46,100.00Izvor PRIHODI OD POREZA 1,500.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 1,500.00 381 Izdaci za civilnu zaštitu 1,500.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 44,600.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 44,600.00 381 Izdaci za civilnu zaštitu 30,000.00 381 Program osposobljavanja stožera CZ 10,000.00 381 Program - Policija u zajednici 4,600.00Glavni program A15 Prostorno planiranje 187,470.00
 8. 8. Program A15 1001 Prostorno planiranje 187,470.00Aktivnost A15 1001 A100001 Geodetske i katastarske usluge 50,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50,000.00 323 Rashodi za geodetsko-katastarske usluge 50,000.00Tekući projekt A15 1001 T100001 Prostorni plan 137,470.00Izvor PRIHODI OD POREZA 132,470.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 132,470.00 323 Izmjena i dopuna prostornog plana 132,470.00Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 5,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 5,000.00 323 Intelektualne i osobne usluge 5,000.00Glavni program A16 Gradnja objekata komunalne infrastrukture 4,250,000.00Program A16 1001 Ceste, nogostupi, odvodnja, autobusno stajalište 4,000,000.00Kapitalni projekt A16 1001 K100001 Gradnja nerazvrstanih cesta 3,600,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 325,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 325,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 325,000.00Izvor PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 135,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 135,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 135,000.00Izvor PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI 410,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 410,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 410,000.00Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 50,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50,000.00Izvor PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 10,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 10,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10,000.00Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 50,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50,000.00Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA NAKNADE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTUR 500,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 500,000.00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 2,120,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 2,120,000.00 451 Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama 2,120,000.00Tekući projekt A16 1001 T100001 Nogostupi i odvodnja-Projektna dokumentacija 380,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 380,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 380,000.00 323 Rashodi za usluge 380,000.00Tekući projekt A16 1001 T100002 Autobusno stajalište 20,000.00Izvor PRIMICI OD POVRATA GLAVNICE 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20,000.00 323 Autobusno stajalište 20,000.00Program A16 1003 Vodovod 160,000.00Tekući projekt A16 1003 T100001 Vodovod Cukovec-projektna dokumentacija 90,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 46,830.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 46,830.00 323 Rashodi za usluge 46,830.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 43,170.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 43,170.00
 9. 9. 323 Ostale usluge 43,170.00Tekući projekt A16 1003 T100002 Vodovod Donja Selnica-Rashodi za usluge-nastavak aktivnosti 30,000.00Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN 30,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 30,000.00 323 Rashodi za usluge 30,000.00Tekući projekt A16 1003 T100003 Vodovod Kadoići-projektna dokumentacija 40,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20,000.00 323 Rashodi za usluge 20,000.00Izvor ŽUPANIJSKI PRORAČUN 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20,000.00 323 Ostale usluge 20,000.00Program A16 1005 Poduzetnička zona 40,000.00Tekući projekt A16 1005 T100001 Plan razvoja poduzetničke zone i gospodarstva Zlatar-jug 40,000.00Izvor PRIMICI OD POVRATA GLAVNICE 18,500.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 18,500.00 323 Rashodi za usluge 18,500.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 21,500.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 21,500.00 323 Rashodi za usluge 21,500.00Program A16 1006 Brza cesta Zlatar - Bistrica - Zlatar 50,000.00Tekući projekt A16 1006 T100001 Brza cesta Zlatar-Bistrica Zlatar-projektna dokumentacija 50,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 50,000.00 323 Rashodi za usluge 50,000.00Glavni program A18 Ostale javne potrebe i izdaci proračuna 4,491,000.00Program A18 1001 Sredstva za posebne javne potrebe 4,491,000.00Aktivnost A18 1001 A100001 Otplata kredita i financiranje ostalih javnih potreba i izdataka 4,491,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 796,600.00 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 150,000.00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava 446,600.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 200,000.00 342 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 200,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 3,694,400.00 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka 200,000.00 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dušt 2,964,400.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 530,000.00 342 Kamate za primljene zajmove 500,000.00 343 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30,000.00Glavni program A19 Poticanje zapošljavanja mladih 10,000.00Program A19 1001 Poticanje zapošljavanja mladih 10,000.00Tekući projekt A19 1001 T100001 Izrada projekta vezano uz poticanje zapošlj.mladih 10,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 10,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 10,000.00 323 Izrada projekta vezano za zapošljavanje mladih 10,000.00Glavni program A20 Športska dvorana 500,000.00Program A20 1001 Športska dvorana 500,000.00Tekući projekt A20 1001 T100001 Športska dvorana-projektna dokumentacija 500,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 500,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 500,000.00
 10. 10. 323 Izrada projektne dokumentacije 500,000.00Glavni program A21 Uređenje parka -Park hrvatske mladeži 40,000.00Program A21 1001 Uređenje parka-Park hrvatske mladeži 40,000.00Tekući projekt A21 1001 T100001 Uređenje parka hrvatske mladeži-projektna dokumentacija 40,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 40,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 40,000.00 323 Izrada projektne dokumentacije 40,000.00GLAVA 02 VRTIĆI 1,420,000.00PRORAČUNSKI KORISNIK 37742 DJEČJI VRTIĆ UZDANICA ZLATAR 1,420,000.00Glavni program A03 Predškolski odgoj 1,420,000.00Program A03 1001 Dječji vrtić UZDANICA Zlatar 1,420,000.00Aktivnost A03 1001 A100001 Vrtić i jaslice 1,350,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 1,050,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 1,050,000.00 311 Plaće za redovan rad 870,000.00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20,000.00 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 142,000.00 313 Doprinosi za zapošljavanje 18,000.00Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE 300,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 300,000.00 311 Plaće za redovan rad-druge općine 110,000.00 312 Ostali rashodi za zaposlene-druge općine 20,000.00 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje-druge općine 40,000.00 313 Doprinosi za zapošljavanje-druge općine 5,000.00 321 Naknada za prijevoz-druge općine 25,000.00 322 Ostali rashodi-druge općine 100,000.00Aktivnost A03 1001 A100002 Predškola 20,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 20,000.00 311 Plaće za redovan rad 17,000.00 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1,700.00 313 Doprinosi za zapošljavanje 300.00 321 Ostali rashodi 1,000.00Tekući projekt A03 1001 T100001 Nabava opreme i dodatna ulaganja 50,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 50,000.00 422 Uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene 50,000.00GLAVA 03 USTANOVE U KULTURI 640,200.00PRORAČUNSKI KORISNIK 28715 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZLATAR 595,200.00Glavni program A06 Kulturni razvitak 595,200.00Program A06 1001 Redovna djelatnost učilišta 595,200.00Aktivnost A06 1001 A100001 Redovna djelatnost učilišta 210,200.00Izvor PRIHODI OD POREZA 170,200.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 170,200.00 311 Plaće za redovan rad 100,000.00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2,900.00 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 15,000.00 313 Doprinosi za zapošljavanje 2,000.00 321 Službena putovanja 3,000.00 321 Naknade za prijevoz 3,000.00 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5,000.00 322 Energija 16,000.00 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5,000.00 323 Komunalne usluge 5,000.00 323 Intelektualne i osobne usluge 11,000.00
 11. 11. 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2,300.00Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE 40,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 40,000.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-drugi proračuni 40,000.00Tekući projekt A06 1001 T100001 Održavanje Sokolane 370,000.00Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 120,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 120,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120,000.00Izvor DRŽAVNI PRORAČUN 250,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 250,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sokolane 250,000.00Tekući projekt A06 1001 T100002 Postrojenja i oprema 15,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 15,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 15,000.00 422 Uredska oprema i namještaj 15,000.00PRORAČUNSKI KORISNIK 43087 GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI 45,000.00Glavni program A06 Kulturni razvitak 45,000.00Program A06 1003 Umjetnost 45,000.00Aktivnost A06 1003 A100001 Galerija izvorne umjetnosti 45,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 37,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 37,000.00 323 Naknada za ravnatelja Galerije 35,000.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe) 2,000.00Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE 8,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 8,000.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(izložbe)-drugi proračuni 8,000.00GLAVA 04 KNJIŽNICA 424,400.00PRORAČUNSKI KORISNIK 40980 GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR 424,400.00Glavni program A06 Kulturni razvitak 424,400.00Program A06 1002 Redovna djelatnost knjižnice 424,400.00Aktivnost A06 1002 A100001 Redovna djelatnost knjižnice 288,400.00Izvor PRIHODI OD POREZA 288,400.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 288,400.00 311 Plaće za redovni rad(2 zaposlena) 165,000.00 312 Ostali rashodi za zaposlene 6,000.00 313 Doprinos za zdravstveno osiguranje 29,100.00 313 Doprinosi za zapošljavanje 2,900.00 321 Službena putovanja 3,600.00 321 Naknade za prijevoz 18,000.00 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3,900.00 322 Energija 19,000.00 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4,000.00 323 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4,000.00 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2,500.00 323 Komunalne usluge 400.00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3,000.00 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3,000.00 323 Intelektualne usluge 12,000.00 323 Ostale usluge(čistaćica) 12,000.00Tekući projekt A06 1002 T100001 Knjige za knjižnicu 106,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 50,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 50,000.00 424 Knjige za knjižnicu 50,000.00Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE 56,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 56,000.00 424 Knjige za knjižnicu - drugi proračuni 56,000.00
 12. 12. Tekući projekt A06 1002 T100002 Oprema 30,000.00Izvor PRIHODI OD POREZA 20,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 20,000.00 422 Oprema za održavanje i zaštitu 20,000.00Izvor POMOĆI IZ PRORAČUNA ZA KORISNIKE 10,000.00FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 10,000.00 426 Oprema-drugi proračuni 10,000.00 Članak 4.Proračun Grada Zlatara za 2011. godinu objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorskežupanije" , stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1.siječnja.2011. godine.KLASA: 400-06/10-01/13URBROJ: 2211/01-01-10-3Zlatar, 22.12.2010. PREDSJEDNIK Gradskog vijeća Josip Pavlinić

×