Halo grudzień 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Halo grudzień 2012

on

 • 557 views

 

Statistics

Views

Total Views
557
Views on SlideShare
557
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Halo grudzień 2012 Halo grudzień 2012 Document Transcript

 • CO S£YCHAÆ W BETANII? Grudzieñ 2012 ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE W tym szczególnym okresie Niech nikogo z nas nie zabraknie,úwiàteczno-noworocznym ýyczymy gdy po raz drugi, ob³okach, na zwszystkim naszym cz³onkom i mnóstwem anioł pojawi siæ nasz ówsympatykom duýo radoúci, pokoju i Zbawiciel, Panów i Król Królów Panmił w gronie najbliýszej rodziny i oúci w swojej pe³nej chwale.To jestw Betanii.Cieszymy siæ, ýe moýemy naszym najwiækszym celem irazem z Wami oczekiwaã na pragnieniem. Niech to wydarzenieobiecane powtórne przyjúcie spædza sen z naszych oczu. Niechnaszego Pana Jezusa Chrystusa. mobilizuje nas do czuwania.Maranatha. Niech to bædzie nasz¹ Rozg³aszajmy to wszystkim woko³o,wspóln¹ modlitwà, nadziejà i ýe Pan przychodzi po nas, swój poradoúcià. Pamiætajmy,ýe samemu Koúciół Ýeby nikt do nas nie miał .duýo trudniej dostaã siæ do nieba. pretensji, o tym nie sł . ýe yszałCzasWspierajmy siæ wspólnie w tym ³ a s k i s i æ ko ñ c z y , a my ú mydecydujàcym Adwencie. wybawieni! ChwałBogu w górze za a pokój, którym nas obdarza. Niech ten pokój króluje w waszych domach i sercach. Pastor Marian z mał ýonkà. Wszystkim Beta czykom ýyczæ bogosł awionych, nych radoúci pełi pokoju Úwiàt Boýego Narodzenia oraz entuzjazmu w dzieleniu siæ ewangeliàI optymizmu w pokonywaniu przeciwnoúci ýyciowych w Nowym 2013 Roku Stanisł Woł awa kiewicz
 • ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE Ýyczæ moim siostrom i braciom, z okazji pamiàtki Narodzenia Pa tak skiego, równieý Nowego Roku, jak Boýego b³ogos³awieñstwa. Ýyczæ wam, abyúcie doznali nowej radoúci w Duchu Úwiætym i na nowo otrzymali moc i entuzjazm do zwyciæskiego ýycia. Niech znaczenie narodzin Chrystusa nie da siæ zamknàã w kontekúcie uroczystych biesiad, to jest w zwyczaju i tradycji jak ludzi tego úwiata, w przypomnieniu sobie na nowo Jego zwyciæstwa, ale úmierci na krzyýu Golgoty i Jego zmartwychwstanie, nas zbawiã. Chwalmy aby Go za to, nie tylko w czasie úwiàt, przez ca³y Nowy Rok. ale Ferdynand Karel „A s³owo ciał em siæ Z okazji Úwiàt Boýego sta³o I zamieszka³o wúród nas” Narodzenia ýyczæ wszystkim (Ew. Jana 1:14). Z okazji spædzenia mi³ego czasu w zbliýajàcych siæ úwiàt Boýego gronie rodzinnym, radoúci i oraz narodzenia ýyczymy ca³ej Boýego b³ogos³awieñstwa w rodzinie Beta skiej,g³æbokich Nowym Roku. przeýyã, pokoju i radoúci w Panu Grzegorz Kukla Jezusie Chrystusie. Niech pokój i grupa domowa z Siemianowic. Chrystusa wypeł wasze serca nia w oczekiwaniu na rok 2013. grupa domowa Klimontów U progu tego roku, ýyczymy ca³emu zborowi Boýego b³ogos³awieñstwa,abyúmy wspólnie mogli wydawaã prawdziwe owoce dla Królestwa Boýego, byúmy peł mi³oúci s³uýyli Panu. ni Grupa domowa Sosnowiec – Zagórze Z okazji zbliýajàcych siæ Œwiàt Boýego Narodzenia,ýyczymy wszystkim czytelnikom pe³ni mocy, b³ogosławieñstwa Boýego, wiele miłoúci oraz radosnej i rodzinnej atmosfery na ten czas, w nadchodzàcym roku a 2 1 obecnoúci Boga w Waszym ýyciu I spe³nienia marzeñ! 03 Lidia i Edward Michalczykowie2
 • PROSTO Z BIURKA PASTORAPójdŸmy do Betlejem i zobaczmy, co siê tam zdarzy³o. (£uk 2:15 BT) Betlejem, to dziwne miejsce – ma³a miejscowoœæ, nie znacz¹ca wiele, alejak¿e popularna w czasach Jezusa. Có¿ wiêc takiego wydarzy³o siê wBetlejem, ¿e i anio³owie i pasterze i król Herod i mêdrcy ze wschodu –wszyscy rozmawiali o Betlejem? Wydarzenia z Betlejem sprzed 2 tysiêcy latmaj¹ wymiar ponadczasowy. Has³o pasterzy: - PójdŸmy do Betlejem, ma idzisiaj swój wymiar pewnego nakazu, osobistego przymusu i moralnegoobowi¹zku. Bo Betlejem, to nie tylko ¿³óbek i siano, ale przede wszystkimChrystus! Zaproszenie do Betlejem, to zaproszenie do osobistego spotkania z¿yj¹cym Jezusem. Jeœli teraz zlekcewa¿ymy przywilej spotkania siê zJezusem i oddania Mu chwa³y jako Panu i Królowi tu na ziemi, jaka bêdzieJego reakcja, kiedy staniemy przed Nim na s¹dzie? Jeœli teraz nie nauczymysiê przebywaæ z Jezusem, czy On bêdzie chcia³ spotkaæ siê z nami i zaprosiæ doswojego królestwa? Niech wiêc s³owa pasterzy bêd¹ i dla nas zachêt¹, bykolejne Œwiêta prze¿yæ z Jezusem; w Jego obecnoœci, w atmosferzeuwielbienia i chwa³y. Bo On przyszed³, by zbawiæ i wprowadziæ nas do nieba. Historia wydarzeñ zwi¹zanych z narodzeniem Jezusa ma swojeodniesienie do naszego ¿ycia. Bowiem obserwuj¹c postacie tych wydarzeñ iich reakcje, mo¿emy od nich tak wiele siê nauczyæ i w tym œwietle poddaæanalizie swoje zachowanie. Oto aktorzy tych wydarzeñ i niektóre rekwizyty.Ich symbolika mo¿e wiele nam przekazaæ. = Maria – matka Jezusa. Zanim posz³a do Betlejem, by wydaæ na œwiatJezusa i tam siê z Nim spotkaæ, najpierw mia³a swoje nabo¿eñstwo z DuchemŒwiêtym. Najlepszy czas przygotowania siê do Œwi¹t, to czas osobistegowyciszenia, modlitwy i spo³ecznoœci z Duchem Œwiêtym. Poproœ DuchaŒwiêtego o natchnienie, inspiracjê i przygotowanie na spotkanie z Jezusem nietylko w Bo¿e Narodzenie, ale w czasie Adwentu – oczekiwania na powtórneprzyjœcie Pana. = Jezusa. Mia³ problem z akceptacj¹ i przyjêciem do swojej Józef – ojciecrodziny cudzego dziecka. W koñcu siê prze³ama³. Czy jesteœ gotowy/a dzisiajzaakceptowaæ i pokochaæ Syna Bo¿ego? Czy jest czêœci¹ twojej rodziny? Czyjest g³ównym goœciem tych Œwi¹t w twoim domu? Czy kochasz Go ca³ymsercem, mimo ¿e to Syn Bo¿y, a mo¿e w³aœnie dlatego ¿e to Jezus – Bo¿y Syn?Czy zaadoptowa³eœ Go w pe³ni jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy oka¿eszswoj¹ mi³oœæ w Bo¿e Narodzenie? Jak j¹ wyrazisz? =to pos³añcy Pana Boga. Przynieœli dobr¹ wieœæ o narodzeniu Anio³owiePana. To piêkny przyk³ad dla nas - zostawiæ swoje obowi¹zki, choæ na chwilesiê od nich oderwaæ i pójœæ do tych, którzy s¹ zagubieni, s³abi i wystraszeni. Idaæ im otuchê, pokazaæ nadziejê i wskazaæ na Jezusa, który ¿yje, pomaga izbawia. W gonitwie zakupów i troski o stó³ zatroszczyæ siê o innych, [ 3 View slide
 • PROSTO Z BIURKA PASTORA ` porozmawiaæ o Jezusie, zaprosiæ na nabo¿eñstwo œwi¹teczne, a jeœli trzeba zrobiæ miejsce przy stole. Niech inni te¿ maj¹ swoj¹ cz¹stkê Jezusa obok ciebie. = Pasterze mówi¹: Wykonuj rzetelnie i uczciwie swoj¹ pracê, ale kiedy jest czas, by spotkaæ siê z Jezusem, idŸ szybko na spotkanie. Kiedy jest czas nabo¿eñstwa i chwa³y – nie mo¿e tam zabrakn¹æ ciebie. Pamiêtaj, Bo¿e Narodzenie to nie tylko sto³y i prezenty – to przede wszystkim Jezus! Pasterze nic nie przynieœli z sob¹, ale ofiarowali Jezusowi serca pe³ne chwa³y, czci i uwielbienia. To wzór twojej postawy i twojego wnêtrza na Bo¿e Narodzenie. = ludzie zainteresowani Jezusem. Dla nich problemem nie Mêdrcy, to by³y ani kilometry drogi, któr¹ mieli przebyæ, ani ciê¿ary, które nieœli ze sob¹ jako prezenty dla Jezusa. Najwa¿niejsze, to spotkaæ siê z Jezusem. Bo Jezus nie by³ dla nich ma³ych dzieci¹tkiem, lecz Królem i Panem. Powitali Go z najwiêkszymi honorami, z darami przynale¿nymi W³adcy. Czego nas ucz¹? Pokory i szacunku dla Jezusa. Historia o ¿³obku, to przesz³oœæ, historia – teraz liczy siê Jezus, który jest Panem i Królem. Nale¿y Mu siê najwy¿sza czeœæ, chwa³a i uwielbienie. Z takim nastawieniem przyjdŸ na œwi¹teczne nabo¿eñstwo. Kolêdy, to czêœæ kultury, ale najwa¿niejsze jest serce. Czy m¹drze spêdzisz te Œwiêta - spotkanie z Jezusem? = to równie¿ prezenty. Bóg da³ ludziom prezent – swojego Czêœæ œwi¹t, Syna. Mêdrcy przynieœli prezenty Jezusowi. A ty? Komu dasz prezent? Mo¿e jakaœ kartka z ¿yczeniami? Mo¿e zaprosiæ kogoœ do sto³u? A mo¿e krótki telefon z ¿yczeniami i b³ogos³awieñstwem? Poproœ Ducha Œwiêtego o wskazanie choæby jednej osoby, któr¹ mo¿esz pob³ogos³awiæ w imieniu Jezusa. = ignorant. Jezus by³ dla niego konkurencj¹, ba³ siê Go i Herod, to zlekcewa¿y³. Nawet sam nie pofatygowa³ siê, by wyjœæ Mu na spotkanie. Skoñczy³o siê na tym, ¿e przeprowadzi³ wywiad o Jezusie, a potem wys³a³ innych, by dowiedzieli siê czegoœ wiêcej. Dla niego wydarzenie w Betlejem, to tylko kartka w kalendarzu. Mia³ swoje ¿ycie i uwa¿a³, ¿e Jezus nie jest godny, by poœwiêciæ Mu zbyt wiele uwagi. Czy myœlisz, ¿e Herod by³ tylko jeden? Czy wiesz ilu Herodów dzisiaj siedzi w ³awkach koœcielnych? Czy wiesz ilu Herodów biega po supermarketach przed œwiêtami? ¯yj¹ dla w³asnego brzucha i licz¹ kartki w kalendarzu. Ale co bêdzie, kiedy spadnie ostatnia kartka z twojego kalendarza? Czy Bóg znajdzie czas dla ciebie, czy Bóg siê tob¹ zainteresuje? = Gwiazda zrobi³a dobra robotê. Zab³ysnê³a na czas Bo¿ego Narodzenia. Swoim blaskiem i œwiat³em wskaza³a na Jezusa. To dziêki niej inni znaleŸli drogê do Jezusa, doszli do celu, uradowani wracali do domu. Zrób wszystko, by ca³e twoje piêkno, blask i dostojeñstwo skupi³y siê na Jezusie. Czy jesteœ gwiazd¹ wskazuj¹c¹ na Jezusa, czy mo¿e gwiazd¹ na scenie, która gra a4 View slide
 • PROSTO Z BIURKA PASTORA ` swoj¹ w³asn¹ rolê, pokazuje siê w œwiat³ach jupiterów i czeka dumnie na oklaski? Czy ludzie chwal¹ ciebie, czy Boga za twoje dobre uczynki? Czy robisz wszystko, by Jezus by³ przez ciebie uwielbiony, lub kroczysz dumnie ciesz¹c siê ze swoich sukcesów? Zab³yœnij na czas Bo¿ego Narodzenia i zrób wszystko, by Jezusa ukazaæ w pe³ni chwa³y. A kiedy ci siê to uda, mo¿esz siê wycofaæ, by nie przys³aniaæ œwiat³a Jezusowi i skieruj wszystkie jupitery w Jego stronê. = Siano i s³oma kontra z³oto, kadzid³o i mirra. To jakby konfrontacja dwóch œwiatów. Z jednej strony ludzie ofiarowali Panu siano i s³omê, z drugiej wszystko, co piêkne i drogie. A my? Jak powitamy Pana? Co przyniesiemy z sob¹ na spotkanie? Jak wygl¹da twoje ¿ycie, twoje owoce, nasze chrzeœcijañstwo? Czy Pan bêdzie zadowolony, wyró¿niony z twojego sposobu prze¿ywania Jego narodzin? Czy uczcisz Go radoœnie jako Pana i w³adcê, lub zaoferujesz swoj¹ biedê, smutne serce i zmêczone ¿ycie? ¯yczê ci, by twoje ¿ycie budowane by³o na fundamencie drogich kamieni, bo przeto i ty otrzymasz nagrodê w niebie i Pan odbierze chwa³ê z twojego ¿ycia. A Œwiêta? Prze¿yj m¹drze i radoœnie. I ciesz siê, ¿e twój Zbawiciel narodzi³ siê i ¿yje. I b¹dŸ dobrej myœli, bo Ten - którego imiê nadane przez Ojca w niebie brzmi Jezus - wkrótce pojawi siê po raz wtóry i zaprosi nas do nieba. I o tym w³aœnie s¹ te Œwiêta. Pastor Ryszard Wo³kiewicz PROROCTWA O JEZUSIE Urodzony w Betlejem WYPE£NIENIE ”Józef z Galilei, z miasta ZAPOWIED Nazaret, uda³ siê do “A ty, Betlejem Efrata, Judei, do miasta najmniejsze jesteœ wœród Dawidowego zwanego plemion judzkich! Z ciebie Betlejem, poniewa¿ mi wyjdzie Ten, który pochodzi³ z domu i rodu bêdzie w³ada³ w Izraelu, a Dawida, ¿eby siê daæ pochodzenie Jego od zapisaæ z poœlubion¹ pocz¹tku, od dni sobie Maryj¹, która by³a wiecznoœci.” brzemienna. Kiedy tam (Mi 5,1) przebywali, nadszed³ dla Maryi czas rozwi¹zania". (£k 2,4-6)2 5
 • ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE „Albowiem dzieciæ zrodziłsiæo I syn jest nam dany.”(Izaj. 9:5) Wiara nie musi byã wielka, uwierzyã w tego, aby którego obieca³ Bóg. Pewnoúã pasterzy, którzy byli przecieý prostymi ludêmi powinna nas zachæcaã do zaufania w Sł Boýe. owo Nasze serca muszà byã otwarte kaýdego dnia na to co Duch pragnie powiedzieã do koúcioł Trwajmy wiæc w modlitwie i w oczekiwaniu a. na Jego powiew, abyúmy ujrzeli peł tego który jedynie jest Królem nie Królów i Panem Panów. nazwà go: ?I Cudowny Doradca, Mocny, Bóg Ojciec Odwieczny, Ksiàýæ Pokoju”. Trwajmy wiæc w Nim gdyý tylko On jest pokojem i w nim nasza moc do burzenia warowni. Niech pamiàtka Narodzenia Pañskiego bædzie dla nas wierzàcych okazjà do wnikliwszego spojrzenia na nasze ýycie w Chrystusie i do podjæcia pewnych zobowiàza , albowiem bez wiary nie moýna podobaã siæ Bogu, wiara bez uczynków jest martwa. a Celujmy wiæc w dobrych uczynkach, których powo³a³ nas Jezus, do abyúmy w nich chodzili. Starajmy siæ wszystkim dobrze czyniã, a najwiæcej domownikom wiary. Piotr Schmidt lider grupy Sosnowiec Pogo- PROROCTWA O JEZUSIE Potomek z linii króla Dawida ZAPOWIED WYPE£NIENIE “Oto nadchodz¹ dni - wyrocznia Pana - kiedy ”Rodowód Jezusa wype³niê pomyœln¹ Chrystusa, syna Dawida, zapowiedŸ, jak¹ syna Abrahama. [...] a obwieœci³em domowi Jesse ojcem króla izraelskiemu i domowi Dawida. Dawid by³ ojcem judzkiemu. W owych Salomona, a matk¹ by³a dniach i w owym czasie ¿ona Uriasza. [...] Jakub wzbudzê Dawidowi ojcem Józefa, mê¿a p o t o m s t w o Maryi, z której narodzi³ siê sprawiedliwe; bêdzie J e z u s , z w a n y wymierzaæ prawo i Chrystusem.” sprawiedliwoœæ na ziemi.” (Mat. 1,1.6.16) (Jer. 33,14-15)62
 • ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNEKatowicka grupa Rangersów a nadchodz¹cy rok przybli¿y dokorzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cej siê poznania niezg³êbionej mocy tego,pami¹tki œwi¹t Bo¿ego Narodzenia którego naœladujemy jak tylkopragnie z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia umiemy w codziennym naszymwszystkim, którzy zawsze staraj¹ postêpowaniu. Stoj¹c u progusiê byæ gotowi wed³ug przes³ania, nowego roku planuj¹c pamiêtajmy,jakie przekaza³ swoim ¿e cokolwiek bêdziemy robiæ,naœladowcom sam Pan Jezus wzajemnie otwierajmy siê dla siebieChrystus, a którego to, jako grupa wzrastaj¹c w wierze oraz czerpi¹c zeskautowska staramy siê wspólnych doœwiadczeñ a pe³nijmywprowadzaæ w czyn. Niech czas s³u¿bê ka¿dy wed³ug swojegopami¹tki pojawienia siê wœród przeznaczenia.ludzi Zbawiciela bêdzie dla nas Z najszczerszymi ¿yczeniami.wszystkich momentem refleksji, Kadra Rangers Katowice. DZIEJE SiÊ... Royal Rangers zawsze gotów – to has³o od paŸdziernika bie¿¹cego roku przyœwieca wszystkim skautom betañskiego szczepu . Cieszymy siê, ¿e tylu m³odych ludzi chêtnie przychodzi na zbiórki i czynnie w ich uczestniczy. Chcemy siê rozwijaæ w duchu skautingu, coraz lepiej poznawaæ, doœwiadczaæ Bo¿ego dzia³ania.Za nami pierwsze zbiórki, nocka skautowska, spotkanie w koœciele wPiekarach Œl¹skich, gdzie mogliœmy promowaæ Royal Rangers. Zapraszamym³odych ludzi do udzia³u w naszych spotkaniach! Niew¹tpliwie spor¹atrakcjê stanowi³a nocka skautowska, która odby³a siê 23 listopada. Wziê³o wniej w niej prawie 30-oro dzieci. M³odzi skauci uczestniczyli w ciekawej grzeterenowej, której zwieñczeniem by³ tor przeszkód, przygotowany przezdwóch druhów. Sprawi³ on wszystkim uczestnikom wiele radoœci i by³prawdziwym wyzwaniem. Skauci przeszli swoje pierwsze szkolenie zzakresu udzielania pomocy medycznej, uczyli siê jak przygotowaænieprzemakalne oprawy na Bibliê, by³y œpiewy, pl¹sy, us³uga s³owem,opowiadania oraz kalambury, które przygotowali sami skauci. Naszymispecjalnymi goœæmi by³ pastor Marian Dwulat oraz starszy zboru AndrzejBuszydlik, którzy z³o¿yli przy ognisku obietnicê duchowego wspieraniaskautów i otrzymali pami¹tkowe medale, tym samym staj¹c siê HonorowymiPrzyjació³mi Royal Rangers Katowice.Dziêkujemy Bogu za nasz szczep. Czuwaj! 7
 • Roczny Program ModlitwyM-c Temat Werset przewodni Abyœcie ¿yli w zgodzie i by nie by³o wœród was Zbór – jednoœæ,Stycz roz³amów; abyœcie byli jednego ducha i jednej myœli s³u¿by, plany (1Kor 1:10), Ewangelizacja Albo jak uwierz¹ w Tego, o którym nie s³yszeli? Lecz jakLuty przebudzenie bêd¹ mogli us³yszeæ, jeœli im nikt nie g³osi? (Rz 10:14) Zwyciêskie ¿ycie W koñcu, bracia moi, umacniajcie siê w Panu i wMarz w Chrystusie potê¿nej mocy jego. (Ef 6:10) Tak, ju¿ nadchodzê! Niech siê to stanie! PrzyjdŸ, PanieKwie Przyjœcie Pana Jezu! (Obj 22:20) Zechciej tedy zes³aæ teraz b³ogos³awieñstwo na domMaj Rodzina Twego s³ugi (2 Sam 7:29) On was chrzciæ bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem. (MtCze Duch Œwiêty 3:11) A ci, co wielu nauczali sprawiedliwoœci, ju¿ po wszystkieLip Misja czasy b³yszczeæ bêd¹ jak gwiazdy. (Dan 12:3) B¹dŸ dla wierz¹cych wzorem w postêpowaniu, w mi³oœci,Sie Charakter w wierze, w czystoœci. (1Tym 4:12) Powierzy³ swoim s³ugom staranie o wszystko, ka¿demuWrze S³u¿ba wyznaczy³ zadanie, a odŸwiernemu nakaza³, aby czuwa³. (Mk 13:34) Aby sam sobie przysposobiæ Koœció³ pe³en chwa³y, bez PrawdziwyPaŸ zmazy lub skazy lub czegoœ w tym rodzaju, ale ¿eby by³ Koœció³ œwiêty i niepokalany. (Ef 5:27) Pokuta Opamiêtaj siê wiêc, bo jeœli nie, to wkrótce przybêdê doListo bilans roku ciebie. (Obj 2:16) Dziêkczynienie PójdŸmy przed oblicze jego z dziêkczynieniem,Gru wdziêcznoœæ Wykrzykujmy mu radoœnie w pieniach. (Ps 95:2)
 • Tygodniowy Program Modlitwy o s³u¿by w zborze Betania, Liderów i Przywódców Zboru Motto: Heb 13:7 Pamiêtajcie o waszych przewodnikach...Dzieñ Betania Kategoria Przywódca S³u¿by tyg. • Pastorzy, • zboru, liderzy grup dom., Starsi aktyw Bo¿e RyszardNdz B • Ksiêgowoœæ (S.Wo³kiewicz) przywództwo Wo³kiewicz • Sekretariat (T.Pope) • Nabo¿eñstwa (nauczanie) • Inwestycje • Klub Quo Vadis (E.Nowak) Ewangelizacja Edward Pn E • (K.Kaminiów) ChSD i misja Michalczyk • wiêzienna, Gedeonici S³u¿ba Transformacja - Jan • M³odzie¿ (G.D. Tomaszewscy)Wt T katecheza Szczepaniak • (S.Witkowski) Szkó³ka • Konserwacja obiektu (K.Zakrz) • zielone Tereny • S³. porz¹dkowe (J.Kukla) Œr Administracja Andrzej • kuchnia (Modniccy) Kawiar., A i organizacja Buszydlik •video Foto, • Dozorcy • www Strona • Ksiêgarnia • chór (L.Dwulat) Muzycy, • Nag³oœnienie, œwiat³a Daniel • instrumenty Sprzêt,Czw N Nabo¿eñstwo Wo³kiewicz • okolicznoœciowe Nabo¿. • nabo¿eñstw Nagryw. • Kasetoteka • Odwiedzanie chorych Pt Interakcje Marian • Rozmowy duszpasterskie I (duszpaserstwo) Dwulat • (F. Karel) Seniorzy • domowe Grupy • modlitwy o problemy Aktywna Jan Sb A • czuwania, spotk. Modlitewne modlitwa Prêgowski (Micha³ Marsza³ek)
 • ¯YCZENIA ŒWI¥TECZNE Kochani Bracia, kochane Siostry! Mam wraýenie, ten rok minà³ jeszcze szybciej niý ostatni. ýe Wúród wielu b³ogosł awieñstw jakimi obdarzył mnie Bóg, najwiækszym by³o prowadzenie grupy domowej. Nasze grupy byłnie tylko okazjà do spotkania ze wspaniał ludêmi, przede y ymi ale wszystkim czasem, w którym mogliúmy odczuwaã Boýà bliskoúã i doúwiadczyã dzia³ania Ducha Úwiætego. Zachæcam wszystkich betañczyków do uczestnictwa we wspólnym studiowaniu S³owa Boýego. Kaýde takie spotkanie to okazja do tego, dzieliã siæ swoimi radoúciami, aby smutkami i tym co przeýywamy w relacji z Bogiem. Poniewaý tam gdzie Duch Pañski, tam wolnoúã. Ýyczæ, abyúcie w Nowym Roku doúwiadczali ciàg³ego zadziwienia Sł owem Boýym. Jarek Kaminiów lider grupy Katowice Zał æýe Úwiæta to czas kiedy podejmujemy wysi³ek by dostrzec w innych wyjàtkowoúã. Pragniemy obdarzyã innych podarunkiem, który úwiadczyã bædzie o znajomoúci ich zainteresowañ, osobowoúci i potrzeb. Wymyúlanie prezentów sprawia mi wiele przyjemnoúci ale niewàtpliwie wymaga czasu i uwagi. Myúlàc o Jezusie mam wraýenie, pomagajàc innym zwracał ýe siæ bardzo indywidualnie, kaýdemu wræczałprezent”i za kaýdym razem był ? to prezent dopasowany do czasu, osoby I problemów jakie mia³a. Pragnæ nauczyã siæ tej umiejætnoúci od najwiækszego Mistrza i kaýdego dnia spotykajàc innych pomagaã tak by naprawdæ pomóc. to równieý moim Jest ýyczeniem dla wszystkich pracowników,wolontariuszy i sympatyków Chrzeúcijañskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Karolina Kaminiów wraz z Zarzàdem ChSD Serdeczne ýyczenia Boýego pokoju i b³ogos³awieñstwa z okazji zbliýajàcych siæ úwiàt, podczas których wspominaã bædziemy narodziny naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa. Stojàc u progu Nowego Roku, ýyczymy wam kochani bracia i siostry si³y, wytrwa³oúci I radoúci z kaýdej chwili spædzonej z naszym Zbawicielem. Gosia i Dominik Tomaszewscy10
 • DZIEJE SIÊ... Darmowa kawa na Stawowej Był zimno,ciemno i deszczowo.Wielu z nas towarzyszył o ozmæczenie i niechæcenie. d³ugiej ( te korki!) Po ach podróýy znaleŸliúmy siæ wkoñcu w samym centrum Katowic, ulicy Stawowej. na Mł i starsi, peł wrzàtku termosami, odsi z nymi rozstawiliúmy parasol,sto³y i rozpoczæliúmy rozdawanie darmowej kawy i herbaty. taki dzieñ Wkaýdy przechodzieñ spieszy siæ, by jak najszybciej znaleêã siæ w autobusie dodomu. Zresztà, czy ktokolwiek z nas przystanà³ kiedyú na tej ulicy d³uýej, niý5 minut? Goràca kawa i herbata sk³oni³y jednak wielu, zatrzymaã siæ na bychwilæ. Zainteresowanie ros³o z kaýdà minutà, aý osiàgnê³o apogeum, zktórym trudno był sobie poradziã. Wielu przystawał nie tylko na 2, 3 o ominuty, nawet na 10, 15. ale Ludzie mieli mnóstwo pytañ temat Boga, na amy mogliúmy dzieliã siæ z nimi naszym úwiadectwem. W ten listopadowy wieczór okoł 130 osób mog³o us³yszeã lub oprzeczytaã (poprzez naklejkæ na kubku) wieúã o Chrystusie i Jego mi³oúci.Wracaliúmy do domów pe³ni radoúci i pasji, dawno juý zapomniawszy ozmæczeniu, czy zimnie. koñcu nie ma dla chrzeúcijanina nic bardziej Wpasjonujàcego od dzielenia siæ najwspanialszà wieúcià - Ewangelià o Jezusie. Jeúli chcesz doúwiadczyã tej radoúci, bàdê z nami nastæpnym razem.Informacje juý wkrótce! Wieczór dla kobiet-Pieczemy! Sobotni,grudniowy wieczór dostarczy³ nam -kobietom wieluwraýeñ. Kulinarne eksperymenty z pieczeniem i dekorowaniem babeczek,by³y okazjà do tego, móc poznaã siæ bliýej. by Spotkanie byłdoúã kameralne, oale bardzo ciep³e, rodzinne. Oprócz pieczenia, rozmawia³yúmy operfekcyjnych kobietach, które tak naprawdæ, dziæki Bogu, istniejà! nieRozmawiał yúmy o tym, kaýda z nas, ýe niezaleýnie od tego, jakim miejscu wsiæ znajduje,moýe byã wykorzystana przez Boga w niepowtarzalny sposób. To pierwsze od dawna tego typu spotkanie jest tylko zaczàtkiem tego,co chcemy, siæ dzia³o. by Kolejne spotkania to moýliwoúã zaproszeniaznajomych, moýliwoúã integracji i wzajemnego wsparcia miædzy nami -kobietami! zmarnuj okazji i zrób wszystko, wziàã udział kolejnym Nie by wwydarzeniu. 11
 • AKTUALNOŒCI 31 grudnia (pon) godz. 18.30 Sylwester / Po¿egnanie roku 5 z³/os 1 Stycznia (wt) godz. 11.00 Nowy Rok - Nabo¿eñstwo noworoczne 3 stycznia (czw) godz. 18.30 Tydz. Modlitwy - Nabo¿eñstwo 5 stycznia (sob) godz. 16.00 Tydz. Modlitwy - Nabo¿eñstwo 6 stycznia (ndz) godz. 10.00 Tydz. Modlitwy - Nabo¿eñstwo Wieczerza Pañska 8 stycznia (wt) godz. 18.30 Nabo¿eñstwo zborów protestanckich12
 • PROGRAM NOWOROCZNEGO TYGODNA MODLITWY 2013Dzieñ Has³o TreœæWto Modlitwa M¹dry siê modli, bo w modlitwie jest moc.1.01 Modlimy siê o wytrwa³oœæ w modlitwie. Modlimy siê, by Bóg dawa³ wizje, inspirowa³, przemawia³. Modlimy siê, by w ka¿dym domu by³ o³tarz domowy Modlimy siê o pe³niê Ducha, gorliwoœæ i dobr¹ s³u¿bê.Czw Koœció³ Modlitwa o Koœció³, o zbory Katowic i Œl¹ska3.01 Modlimy siê o s³u¿by w zborze Modlimy siê o przywódców zboru Modlimy siê o dobre funkcjonowanie zboru Modlimy siê o Bo¿¹ chwa³ê na nabo¿eñstwachSob Wielkie Modlimy siê o Izrael; o pokój i przebudzenie5.01 powo³anie Modlimy siê o przebudzenie kraju, ca³ego Œl¹ska Modlimy siê o ducha ewangelizacji Modlimy siê o pos³uszne wype³nianie woli PanaNdz Mi³oœæ Modlimy siê o mi³oœæ, troskê i jednoœæ zboru,6.01 Modlimy siê o mi³oœæ, troskê i jednoœæ rodzin. Modlimy siê o dobre stosunki miêdzys¹siedzkie. Modlimy siê o to, byœmy zasiewali uczynki mi³oœci. Modlimy siê, byœmy byli piewcami pokoju.Wto Jednoœæ Nabo¿eñstwo zborów protestanckich8.01 Rozpoczynamy Nowy Rok z modlitw¹ i z postem! AKTUALNOŒCI Miesiêczne spotkania modlitewne W ostatni czwartek miesi¹ca odbywaj¹ siê spotkania modlitewne o przebudzenie. Modlimy siê o zbawienie bliskich, znajomych, o przebudzenie naszego kraju i b³ogos³awieñstwo dla w³adz. 31 styczeñ, godz. 18.30 13
 • PROGRAM MODLITWY O RODZINY W ci¹gu roku modlimy siê o wszystkie rodziny naszego zboru. Nabo¿eñstwo w ostatni wtorek miesi¹ca poœwiêcamy temu celowi wed³ug planu zamieszczonego poni¿ej. Miesi¹c Litera alfabetu Luty A, B Marzec C, Æ, D Kwiecieñ F, G, H, I, J Maj K Czerwiec L, M Lipiec ` N, O Sierpieñ P Wrzesieñ R, S, Œ PaŸdziernik T, U Listopad W, Z, ¯, KONKURS DLA MA£YCH I DU¯YCH Narodziny dziecka to szczególny moment w ka¿dej rodzinie. O jakich postaciach biblijnych mowa: 1. Kap³an, który zaniemówi³ a¿ do dnia, kiedy urodzi³ mu siê syn. 2. Urodzi³ siê w mieœcie Dawidowym, w czasie trwania wykonywanego dekretu cesarza Augusta. 3. Zaraz po urodzeniu tego dziecka, jego mama przez 3 miesi¹ce musia³a ukrywaæ go z obawy przed jego zabiciem. 4. Podczas porodu trzyma³ za piêtê swojego brata. 5. Rozeœmia³a siê na wieœæ, ¿e w podesz³ym wieku urodzi dziecko. Konkurs dla wszystkich chêtnych nie tyko dzieci. Rozwi¹zania, wraz z podaniem nazwy ksiêgi, numeru rozdzia³u i wersetu oraz swoim nazwiskiem i imieniem, prosimy przekazaæ do 6 stycznia 2013 do Sabiny lub Grzegorza Kukla. Rozlosowane zostan¹ s³odkie nagrody!14
 • TYGODNIOWY PROGRAM MODLITWYDzieñ Has³o TreœæNdz M Modlitwa M¹dry siê modli, bo w modlitwie jest moc. Modlimy siê o wytrwa³oœæ w modlitwie. Modlimy siê, by w ka¿dym domu by³ o³tarz domowyPon O Odpowie- Odpowiedzialna s³u¿ba. dzialnoœæ Modlitwa o Oliwê, Ogieñ i Owoce Ducha. Modlimy siê o pe³niê Ducha, gorliwoœæ i dobr¹ s³u¿bê.Wto D Dwom Modlitwa o rodziny, o ma³¿eñstwa, o dzieci. lepiej O Bo¿y porz¹dek w rodzinach, o pojednanie.Œro L Lewici Modlimy siê o s³u¿by w zborze. Modlimy siê o przywódców zboru. Modlimy siê o dobre funkcjonowanie zboru. Modlimy siê o Bo¿¹ chwa³ê na nabo¿eñstwach.Czw I Izrael Modlimy siê o Izrael; O pokój na Bliskim Wschodzie. O przebudzenie i zbawienie Narodu Wybranego.Pi¹ T Trzoda Modlitwa o Koœció³ na œwiecie. O Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy, jego w³adze i misje. Modlitwa o Koœció³ na Œl¹sku. Modlitwa o bratnie zbory ró¿nych denominacji w K-cach.Sob W W³adze Modlimy siê o przebudzenie kraju, ca³ego Œl¹skaNdz A Agape Modlimy siê o wzajemn¹ mi³oœæ w Zborze, Modlimy siê o mi³oœæ w rodzinach i ma³¿eñstwach. Modlimy siê o dobre stosunki miêdzys¹siedzkie. Modlimy siê o to, byœmy zasiewali uczynki mi³oœci. Modlimy siê o zdolnoœæ do przebaczania. 15
 • NABO¯EÑSTWA Niedziela, godz. 10,oo nabo¿eñstwo g³ówne Wtorek, godz. 18,30 wyk³ad S³owa Bo¿ego Sobota, godz. 16,oo spotkanie m³odzie¿owe INNE SPOTKANIA Niedziela 9,20 - modlitwa starszych (kancelaria) 9,30 - modlitwa liderów przed nabo¿eñstwem (sala modlitwy) 9,45 - modlitwa ogólna przed nabo¿eñstwem (sala modlitwy) 10,40 - zajêcia dla dzieci w Szkole Niedzielnej (salki katechetyczne) Poniedzia³ek 17,30 - spotkanie klubu Quo Vadis (sala kominkowa) (dla osób z problemem uzale¿nieñ, bezdomnoœci, bezrobocia) Wtorek Post i modlitwa o przebudzenie zboru i miasta 18,00 modlitwa (sala modlitwy) Œroda - Pi¹tek Spotkania w Grupach Domowych PAMIÊTAJ: I Niedziela miesi¹ca - Wieczerza Pañska II Niedziela m-ca - Modlitwa o problemy i uzdrowienie III Niedziela m-ca Ewangelizacja, modlitwa o zgubionych Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy Zbór „Betania” 40-862 Katowice, ul. Gliwicka 267 ww.betania.katowice.pl tel. 032 250 01 36, betania@betania.katowice.plKonto bankowe: PKO BP Katowice, 88 1020 2313 0000 3102 0149 5647