Svedočenje u Osnovnom sudu u Zrenjaninu (13 septembar 2012)

204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Svedočenje u Osnovnom sudu u Zrenjaninu (13 septembar 2012)

  1. 1. ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИНБРОЈ: 3 К 97/11ДАНА: 13.09.2012. године.2Констатује се да су на данашњи главни претрес приступили приватни тужилац, пун.приватног тужиоца, окривљени, сведок Нађ Андреа и вештак Симић др. Милан.НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКАСВЕДОК: НАЂ АНДРЕА, од оца Иштвана, рођена 1970. године у Зрењанину, живи уАрадцу, по занимању професор информатике, странке познаје са истима није у сродствунити у завади, па упозорена у смислу одредби чл. 100,102 и 106 ст. 3 ЗКП-а па изјављује:„ сећам се да је дана 09.11.2010. године, у Основној школи Бранко Ћопић у Лукићеву,где сам иначе запослена, одржана седница наставничког већа. Знам да сам после седницевидела окривљеног Вукотић Душана, односно видела сам га да је дошао до излазних врата изнам да сам му се јавила. Не знам када се он вратио, обзиром да сам ја имала часове.Ја иначе путујем са Душаном до радног места, односно понекад то чиним, али сесећам да смо тог дана заједно дошли на посао. Такође се сећам да ми је пута спомињао некенаочаре, односно да исте треба да однесе оцу.На питање пун. приватног тужиоца да се сведок изјасни када звони за почетак часаобзиром да је сведокиња изјавила да је након звона окончана седница наставничког већа,сведокиња изјављује:За почетак часа у поподневној смени звоно се оглашава у 13,30 часова и тада је иокончана седница наставничког већа. Критичног дана после звона у 13,30 часова ми смонапустили зборницу и ја сам тада видела Душана да излази и да се налази код излазнихврата зграде.Критичног дана ја сам се кући враћала са Душаном и мислим да је то било послешестог чака односно шести час се завршана у 18,45 часова. „Немам више шта да изјавим, питања нема.ВЕШТАК: СИМИЋ ДР МИЛАН, стални судски вештак, упозорен по закону паизјављује:„остајем у целости код датог налаза и мишљења у писменој форми достављеног судуддана 15.06.2012. године. Уколико постоје евентуални неки нови подаци ја сам спреман дасвој налаз допуним а уколико нових података нема одговараћу на постављена питања.Пун. приватног тужиоца изјављује:Примедбе на налаз немам и тренутно немам питања за вештака.На посебно питање окривљеног да ли само на основу црвенила, инспекцијом -прегледом „очима" , а не узимајући у обзир друге начине прегледе и података из анамнеземоже утврдити да постоји повреда испод коже, конкретно повреда ребарних зглобова, могуда изјавим да се на овај начин не може утврдити повреда која је испод коже.На посебно питање окривљеног могу да одговорим да је дијагноза у односу на 5,6 и 7ребро са медицинског аспекта могућа или како то окривљени наводи исправно, а у односуна 8 ребро није могућа односно није исправна, а што сам детаљно образложио на страни 3ст. 3 налаза.
  2. 2. 3Под претпоставком да повреда на 8 ребру уопште не постоји онда би и повреда 5 до7 - мог ребра представљала лаку телесну повреду.На питање окривљеног да се вештак изјасни да ли је могуће да лекар др Дамјанов у 4извештаја направи исту грешку.Пун. приватног тужиоца изјављује:Противим се питању окривљеног.Суд доносиР Е Ш Е Њ ЕНедозвољава се питање окривљеног за вештака.Вештак награду за данашње вештачење опредељује путем рачуна који прилаже.Суд доносиР Е Ш Е Њ ЕОдређује се и врши доказивање читањем лек. специјалисте Опште болнице "ЂорђеЈоановић" из Зрењанина од 09.11.2010. године за приватног тужиоца Марић Сретенка,писменог налаза и мишљења вештака Симић др Милана који је запримљем у овом суду дана15.06.2012. године, те се врши увид у списе предмета Преркшајног суда у Зрењанину бр.9Прј. 483/12 па се из наведеног списа чита решење Прекршајног суда у Зрењанину бр. 9Пр.483/12 сд 18.06.2012. године, извештај Прекршајног суда о извршеној уплати и фотокопијеналога за уплату на износ од 5.000,00 динара извршеног од старне окривљеног дана04.11.2011. године.Костатује се да су докази изведени без примедби.Пуномоћник приватног тужиоца изјављује да врши прецизирање приватне кривичнетужбе на следећи начин:У односу на кривично дело лака телесна повреда треба да стоји опис повредеодносно да је окривљени приватном тужиоцу нанео лаку телесну повреду у виду „ припојатри ребра 5,6 и 7 са десне стране грудног коша уз грудну кост". У преосталом делу приватнакривична тужба остаје неизмењена.Окривљени изјављује да није сагласан са оваквом изменом приватне кривичне тужбејер пуномоћник приватног тужиоца уноси опис повреда који не стоји у лекарском извештају,те да не тражи додатни рок ради изјашњења.Странке сагласно изјављују да нових доказних предлога нема.Доказни поступак је завршен.ЗАВРШНЕ РЕЧИПуномоћник приватног тужиоца у завршној речи изјављује:Остајем у целости код поднете и данас измењене приватне кривичне тужбе јеркривична дела која се окривљеном стављају на терет сматрам доказаним па предлажем судуда окривљеног огласи кривим и осуди по закону, те да обавеже окривљеног да приватномтужиоцу надокнади трошкове кривичног поступка према трошковнику који прилажемсписима.
  3. 3. 4Приватни тужилац у завршној речи изјављује:Придружујем се завршној речи свог пуномоћника.Окривљени у завршној речи изјављује:Током излагања завршне речи окривљеног пун. приватног тужиоца напушта судницуи при изласку изговара речи „ не знаш шта причаш".Предлажем суду да ме ослободи од оптужбе због кривичних дела која ми се стављајуна терет. наиме, сматрам да се у конкетном случају ради и кпасичном политичком прогону.Наиме, догађају од 09. 11.2010. године предходили су моји захтеви који су били упућенидиректору школе а који се односе на изградњу сале за физичко васпитање. Ја сам се са овоммолбом обраћао и Станишић Драгану који је у то време био потпарлол ДС и председник МЗ уЛукићеву надајући се да он својим утицајима може допринети томе да се изгради овафискултурна сала. У једном обраћању Станишићу ја сам му чак пожелео и срећу што се тичерадова у Зеленом пољу а у погледу ове МЗ знам да у истој и др Дамјанов има одређенихактивности, односно да је иста члан савета Месне заједнице. Додао бих то да сам пре самогдогађаја које ми се ставља на терет пред школом видео Станишића и Сретенка Марића какоразговарао и ја сам интуитивно разговарају и да нешто неће бити у реду. По мени је битан идетаљ да се у све ово касније укључио и Гргић Предраг и то због афирмативног чланка оГорану Кнежевићу где сам помињао као кривца за хапшење истог Гргић Предрага. Такође,сматрам да је мотив приватног тужиоца за подношење пријаве да сам га ја ударио и то штосам му ја 08.11. проследио захгев да ми се дају подаци о путним трошковима тј. о исплатипутних трошкова приватном тужиоцу.У односу на догађај од 09.11.2010. године сматрам да су наводи приватне кривичнетужбе неодрживи обзиром да у поднеотој прив. Крив. Тужби прив. Тужилац наводи да седогађај одиграо код степеништа на улазу у Основну школу Бранко Ћопић док је у свомисказу навео да се догађај одиграо на самом степеништу. Дакле, сматрам да су наводиприватне кривичне тужбе из овог разлога неодрживи јер је тужилац сам себе побио.Из исказа приватног тужиоца произилази да се након догађаја он телефонским путемобратио полицајцу Митровићу који га је упутио да се јави на преглед у Ургентни центар. Помени је нелогично да приватни тужилац догађај одмах није пријавио полицији јер је сасвимсигурно да он зна какав је поступак пријављивања догађаја. Надаље, имам знања да су се успорном временском периоду на одељењу ортопедије издавала фалсификована лекарскауверења одн. извештаји. Такође, сматрам да је извештај лек. спец. који је приложенсписима неисправан тј. нетачан.У погледу исказа сведока Панић Даринке сматрам да иста није могла видети оно штоје испричала односно да је оно што је иста пред овим судом исказала као сведок апсолутнонемогуће односно да је ова сведокиња лажно сведочила. Наиме, пред Прекршајним судомсведокиња је изјавила да зна да је 09.11.2010. године била одржана седница наставничкогвећа док је пред судом изјавила да зна да се све дешавало пред крај прве смене и да јечекала да се заврши седница наставничког већа. Што указује да је иста исказала једномприликом да је седница завршена а другом да је седница требала да се заврши. Нарасправи која се дешавала у школи ја сам је питао кога је чекала са седнице а она је рекпада не зна и да зна да је само чекала да се заврши седница. Такође је сведокиња ПанићДаринка изјавила да је критичног дана гледала у правцу улаза у школу и уколико се тозаиста тако десило морала је да види једино мене како излазим из школе што је наданашњем главном претресу потврдила својим исказом сведокиња Нађ Андреа. У таквојситуацији морала је видети и мене како се враћам у школу. Указао бих и на исказ сведокињеУмићевић Митре који је дала у прекршајном поступку а која је јасно навела да је критичногдана у школу дошла у 13,45 часова када се наводно одиграо догађај који ми се ставља натерет.
  4. 4. 5 ^По мом мишљењу исказ сведока Даринке Панић не прихватљив је и у делу гдесведокиња наводи да је наставница физике Умићевић Митра била у канцеларији у моментудок је она чекала да се седница заврши док је наведена сведокиња јасно изјавила да је ушколу дошла у 13,45 часова.Дакпе, сматрам да је неистина оно што приватни тужилац Марић Сретенко износи уприв. крив. тужби. Критичног дана Марић одлази у Ургентни центар претходно не говорећиникоме у школи шта се десило, добија право да поднесе пријаву за повреду на раду иако ушколи нико ништа није знао о томе. Тек након 15 дана од догађаја, односно по повраткуприватног тужиоца са боловања ја сазнајем да сам наводно ударио директора. Такође нирадници школе о самом догађају нису имали сазнања непосредно после одигравањадогађаја већ су за исти сазнали можа два до три дана пре мене.Такође сумњам да су у читав овај догађај умешани и полицајци Зоран Дошић иМирослав Зорановић као и Мирослав Митровић.На основу свих изведених доказа током главног претреса сматрам да наводиприватне кривичне тужбе нису доказани па предлажем суду да ме у односу на кривичнадела за која се теретим ослободим од оптужбе.Такође предлажем да ми приватни тужилац надокнади трошкове кривичног поступка.Нико више нема шта да изјави.Главни претрес је завршен.Довршено у 14,10 часова.Записничар СудијаБудаи Валерија Мирјана Зорић ВлачоОбјављивање одлуке се заказује за 17.09.2012. године са почетком у 13,00 часова.

×