Resenje licenca

129 views
64 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resenje licenca

  1. 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАГРАД ЗРЕЊАНИНГРАДСКА УПРАВАОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕДЕЛАТНОСТИБРОЈ: 614-150/12-1У-08-01ДАНА: 3.12.2012.ЗРЕЊАНИНТрг слободе10Телефон: 023/315-0-053ДУШАН ВУКОТИЋБулевар Вељка Влаховића 7/15ЗрењанинПредмет: ОбавештењеДана 22.11.2012. године у ОШ „Бранко Ћопнћ" у Лукићеву извршен јеконтролни инспекцијски надзор о чему је сачињен записник број614-150/12-IV-08-01 од 28.11.2012. године.Приликом вршења надзора дато је на увид решење заведено под деловоднимбројем 188/12 од 29.10.2012. године, као и повратница (извештај о уручењу) наВаше име.Увидом у наведено решење утврђено је да исто има изреку следеће садржине:„Одбија се као неоснован приговор Душана Вукотића професора физичкогваспитања, поднет против решења лица овлашћеног за вођење дисциплинскогпоступка и изрицање дисциплинске мере број 158/12 од 27.9.2012. године, аоспорено решење се потврђује. Решење Школског одбора је коначно".Решење садржи поуку о правном средству следеће садржине: „Против овогрешења запослени има право да покрене радни спор пред надлежним судом у рокуод 15 дана од дана достављања решења".Увидом у повратницу (извештај о уручењу) утврђено је да Вам је решењеброј 188/12 од 29.10.2012. године достављено дана 1.11.2012. године.Приликом вршења надзора дато је на увид решење Основног суда уЗрењанину број 19 П1. 415/12 од 14.11.2012. године уз које је школи као туженој,достављена на одговор Ваша тужба од 9.11.2012. године.Дана 14.11.2012. године директор школе донео је решење број 201/12 саизреком следеће садржине: „Радни однос запосленом Вукотић Душану изЗрењанина, Булевар Вељка Влаховића 7/15, на радном месту наставник физичкогваспитања престаје даном коначности овог решења, којим даном му се отказујеуговор о раду деловодни број 21-2 од 1.2.2007. године".Решење број 201/12 од 14.11.2012. године садржи поуку о правном средствуследеће садржине: „Против овог решења запослени има право подношења
  2. 2. 2приговора Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања решења. АкоШколски одбор не одлучи по приговору у року од 15 дана или запослени не будезадовољан одлуком Школског одбора може се обратити надлежном суду у року од15 дана од дана достављања одлуке или у року од 15 дана од дана истека рока задоношење одлуке".Увидом у повратницу (извештај о уручењу) утврђено је да Вам је решењеброј 201/12 од 14.11.2012. године достављено дана 19.11.2012. године.У тренутку вршења надзора, када се ради о решењу број 201/12 од14.11.2012. године, текао је рок за изјављивање приговора.Увидом у решење број 158/12 од 27.9.2012. године донето у дисциплинскомпоступку који је вођен против Вас и решење директора школе број 201/12 од14.11.2012. године утврђено је да је изрека решења број 158/12, у којем је наведенода Вам радни однос престаје даном коначности овог решења у супротности саизреком у решењу број 201/12, а које се односи на отказ уговора о раду и у којем јенаведено да Вам радни однос престаје даном коначности овог решења.Како се у погледу решења о отказу уговора о раду, ради о надзору надприменом Закона о раду, поступајући инспектор је у складу са чланом 148. став 1.тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласникРС", број 72/09 и 52/11) о наведеном обавестио Инспекторат за рад, Одсекинспекције рада за Средњобанатски управни округ, а ради предузимања мера изњихове надлежности.Сходно наведеном и имајући у виду изреку решења број 201/12 од14.11.2012. године и чињеницу да у тренутку вршења надзора наведено решењеније коначно, констатовано је да Вам у тренутку вршења надзора није престаорадни однос у ОШ „Бранко Ћопић" у Лукићеву.Приликом вршења надзора дато је на увид обавештење број 202/12 од14.11.2012. године које је упућено Министарству просвете и у којем је измеђуосталог наведено следеће: „На основу свега изнетог имајући у виду чињеницу да језапосленом Вукотић Душану након спроведеног дисциплинског поступка изреченадисциплинска мера престанак радног односа, као и чињенице да је Школски одбородбио приговор запосленог на то решење, применом одредаба Закона о основамасистема образовања и васпитања члан 128. став 2. који гласи Лиценца се одузиманаставнику, васпитачу и стручном сараднику: коме је престао радни однос збогповреде забране из члана 44. до 46. овог закона. Поводом тога стекли су се условида се наставнику физичког васпитања Душану Вукотићу из Зрењанина одузмелиценца".Имајући у виду утврђено чињенично стање на дан вршења надзора, а упогледу Вашег радно-правног статуса, поступајући инспектор је о наведеномизвестио Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Секретаријатминистарства, Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретареустанова.У току израде записника дана 27.11.2012. године путем електронске поштеПросветној инспекцији Градске управе у Зрењанину доставили сте приговор нарешење број 201/12 насловљен на Школски одбор ОШ „Бранко Ћопић" у Лукићеву.Наведени приговор је од стране поступајућег инспектора истог дана наоснову члана 56. став 4. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом
  3. 3. 3148. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања, упућенШколском одбору, као надлежном органу.Школском одбору је указано следеће:Чланом 145. став 1. Закона о основама система образовања и васпитањапрописано је да на свако решење о остваривању права, обавеза и одговорностизапослени има право на приговор органу управљања, у року од осам дана од данадостављања решења директора.Ставом 2. наведеног члана прописано је да је орган управљања дужан дадонесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана достављања приговора.С поштовањем.

×