Resenja ministra rada

176 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resenja ministra rada

  1. 1. Број: 164-03-000102/2013-01Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, директорИнспектората за рад, на основу овлашћења министра рада и социјалне политике, број: 021-02-39/2012-05 од 30.08.2012. године, као надлежни другостепени орган, решавајући по жалби послодавца Основнешколе «Бранко Ћопић» из Лукићева, улица Бранка Радичевића број 8, која је изјављена прекоадвоката Поповић Зорана, из Зрењанина улица Слободана Бурсаћа број 14, против решењаинспектора рада Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Инспектората за рад, Одсекаинспекције рада за Средњебанатски управни округу са седиштем у Зрењанину, број 383-117-00191/2012-04 од 18.01.2013.године у управној ствари у управној ствари одлагања извршења одлукепослодавца до доношења правоснажне одлуке суда, на основу члана 272. став 3. Закона о раду(«Службени гласник РС», број 24/05 и 61/05), члана 30. члана 59.став 1. члана 84. став 3. Закона одржавној управи («Службени гласник РС», бр. 79/05, 101/07), члана 230. и 285. став 1. Закона о општемуправном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/01 и «Службени гласник РС», 30/10), доносиР Е Ш Е Њ ЕОДБИЈА СЕ као неоснована жалба послодавца Основне школе «Бранко Ћопић» изЛукићева, улица Бранка Радичевића број 8, која је изјављена против решења инспектора радаМинистарства рада, запошљавања и социјалне политике, Инспектората за рад, Одсека инспекције радаза Средњебанатски управни округу са седиштем у Зрењанину, број 383-117-00191/2012-04 од18.01.2013.године.О б р а з л о ж е њ еОжалбеним решењем одлаже се извршење коначног решења број 201/12 од 14.11.2012.године. које је донео директор Основне школе «Бранко Ћопић» из Лукићева, којим је Вукотић Душанупрестао радни однос у овој школи и отказан уговор о раду дел.бр.21-02 од 01.02.2007.године збогизрицања дисциплинске мере престанак радног односа закључно са даном 13.12.2012.године доправоснажног окончања судског спора.Жалба на решење не одлаже извршење решења.Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Инспекторату за рад, Одсекуинспекције рада за Средњобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину, обратио се дана20.12.2012.године Вукотић Душана из Зрењанина, улица Булевар Вељка Влаховића број 7/15, да сеодложи извршење коначног решења број 201/12 од 14.11.2012. године које је донео директор Основнешколе «Бранко Ћопић» из Лукићева, којим је именованом престао радни однос у овој школи и отказануговор о раду број 21-02 од 01,02.2007.године, закључно са 13.12.2012.године, због изрицањадисциплинске мере престанак радног односа, до доношења правоснажне одпуке суда.Вукотић Душан је уз наведени захтев доставио и примерак тужбе коју је електорнскимпутем послао Основном суду у Зрењанину дана 18.12.2012.године и доказ да се предмет по овој тужбиводи под бројем ГЛ-475/2012.Именовани у свом захтеву инспекцији рада наводи да је решење број 201/12 од13.12.2012.године «противзаконито» јер је исто постало коначно истеком рока застарелости за вођењедисциплинског поступка, а из разлога што је дисциплински поступак против њега покренут дана 22.11.2010.године, а даје окончан доношењем решења од стране Школског одбора број 222/12.године дана07.12.2012. године, односно достављањем овог решења именованом дана 13.12.2012.године, ког датумаје постало коначно решење број 201/12 од 14.11.2012.године на основу кога му је престао радни односу наведеној школи.Именовани је инспекцији рада у Зрењанину дана 21.12.2012.године доставио «додатак»на поднети захтев, у коме наводи да је решење број 201/12 од 14.11.2012.године које је донео директоршколе у несагласности са решењем број 158/12 од 27.09.2012.године које је донео лице овлашћено завођење дисциплинског поступка и изрицање дисциплинске мере, а из разлога што се у једној правнојствари не могу донети два коначна решења; да му радни однос није престао када је решење о утврђенојповреди забране постало коначно, а то је дана 01.11.2012.године када му је достављено решење
  2. 2. Школског одбора број 188/12 од 29.10.2012.године. У овом додатку именовани је такође навео даСретенко Марић, директор школе који је истовремено и странка у дисциплинском поступку у својствуоштећеног, није могао донети било какву одлуку која је везана за дисциплински поступак и доношењеодлуке у дисциплинском поступку, јер је исти закључком Школског одобора изузет од вођењадисциплинског поступка и доношења одлуке, те да из тог разлога није могао донети решење број 201!12 од 14.11.2012.године, јер је као странка у својству оштећеног био изузет од било каквих правнихрадњи које су везане за дисциплински поступак покренут и вођен против њега.Дана 24.12.2012.године Вукотић Душан је инспекцији рада поднео додатак 2 наподнети захтев у коме између осталог наводи да је решење број 201/12 од 14.11.2012.године које једонео директор школе, донето од стране ненадлежног органа, јер је директор био странка у поступку иније могао донети решење; да Законом о основама система образовања и васпитања у случају повредезабране не прописује доношење накнадног решења, јер је овим законом прописано да коначношћуизречене мере којим је утврђена повреда забране запосленом аутоматски престаје радни однос иодузима се лиценца; да вођење дисциплинског поступка траје од покретања дисциплинског поступка додоношења дисциплинске мере, а у случају повреде забране до престанка радног односа, јер у томслучају радни однос престаје аутоматски по коначности решења о дисциплинској мери, а како му јерадни однос престао дана 13.12.2012.године вођење дисциплинског поступка је застарело.Поступајући по поднетом захтеву инспктор рада је дана 27.12.2012.године извршиоинспкцијкси надзор код послодавца - Основна школа «Бранко Ћопић» Лукићево, те је на основудокументације презентоване приликом вршења надзора записнички утврђено чињенично стање.Вукотић Душан засновао радни однос у овој школи на неодређено време за обављањепослова «наставник физичког васпитања». Са послодавцем је дана 01.02.2007.године закључио Уговоро уређивању права, обавеза и одговорности број 21-02, у коме је у тачки 2. наведено да има заснованрадни однос на неодређено време почев од 01.02.2000.године за обављање послова наставник физичкогваспитања са 100% радног времена.Именовани је на основу наведеног радног односа био пријављен на обавезно осигурањеод стране именованог послодавца у периоду од 02.02.2000.године - 13.12.2012.годинеДиректор школе је, као овлашћени орган у смислу члана 142. став 1.3акона о основамасистема образовања и васпитања, за покретање и вођење дисциплинског поступка, дана22.11,2010.године под бројем 219/10 донео закључак да се против Вукотић Душана покрећедисциплински поступак због повреде забране насиља из члана 45. став 2.3акона о основама системаобразовања и васпитања, због основане сумње да је у холу школе дана 09.1 1.2010.године у 13,45часова, оштећеног директора школе песницом ударио у грудни кош, при чему је запослени директоршколе задобио повреду грудног коша, а као доказ да је именовани учинио повреду је извештај лекараспецијалисте, као и пријава повреде на раду. На закључку је сачињена службена белешка која гласи:закључак је уручен, запослени Вукотић Душан одбио да потпише.Поповић Саво, секретар школе, је изјавио да је дана 24.11.2010.године позваозапосленог Вукотић Душана у своју канцеларију како би му уручио закључак о покретањудисциплинског поступка у којој је била присутна и запослена Даринка Панић која обавља пословаадминистративног радника и рачуновође и да је Вукотић Душану уручен примерак закључка, међутимисти је одбио да потпише примерак истог као доказ да му је исто уручено, те је након тога присутнојзапосленој наложио да сачини белешку, горе наведене садржине.Према изјави Поповић Саве, секретара школе, истог дана 24.11,2010.годинезапосленом Вукотић Душану је достављено и решење које је донео директор школе дана22.11.2010.године под бројем 220/10, којим је удаљен да рада почев од 22.11.2010.године до окончањадисциплинског поступка који је против њега покренут због учињене повреде забране насиља. У члану139.3акона о основама система образовања и васпитања је прописано да запослени може да одговара залакшу повреду радне обавезе утврђене општим актом установе;тежу повреду радне обавезе прописануовим законом; повреду забране прописану овим законом и материјалну штету коју нанесе установинамерно или крајњом непажњом у складу са законом.У члану 45. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је дасе под насиљем и злостављањем подразумева сваки облик једанпут учињеног или поновљеногвербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавањездравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и запосленог.
  3. 3. Сагласно члану 143.наведеног закона, запосленом који изврши повреду забранепрописане у члану 44. - 46. овог закона, престаје радни однос када одлука директора о утврђенојповреди забране постане коначна и одузима се лиценца.У члану 142. став б.наведеног закона је прописано да покретање дисциплинскогпоступка за повреду забране застарева у року од 1 године од дана када је учињена повреда забране, а уставу 9. је прописано да вођење дисциплинског поступк застарева у року од 2 годне од покретањадисциплинског поступка.У члану 142. став 5. наведеног закона је прописано да се на остала питања вођењадисциплинског поступка, сходно примењују правила управног поступка.Расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности запосленог ВукотићДушана за повреду забране насиља одржана је 20.04.2011.године и ову расправу је водио запослениПоповић Саво - секретар школе, по писменом овлашћењу директора школе број 87/11 од15.04.2011.године, што је супротно члану 32. Закона о општем управном поступку, а из разлога што једиректор школе као странка у овом поступку у својству оштећеног морао бити изузет од странеШколског одбора и није могао овластити именованог запосленог да води дисциплински поступак.Такође директор школе није могао овластити запосленог Поповић Саву да води дисциплински поступакјер је у члану 62. став 4.3акона о основама система образовања и васпитања прописано да у случајупривремене одсустности или спречености директора да обавља дужности замењује га наставник,васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора или органа управљања ускладу са законом.На овој расправи Вукотић Душан је затражио изузеће Поповић Саве, а из разлогашто је исти сведок у поступку који се против њега води у Прекршајном суду у Зрењанину, што је иприхваћено и ова расправа је отказана од стране Поповић Саве, који исту није могао отказати, што јесупротно члану 35.3акона о општем управном поступку.Друга расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности за повреду забраненасил.а запосленог Вукогић Душана одржана је дана 04.10.2011 .године ову расправу је водио ПоповићЗоран, адвокат из Зрењанина, по писменом овлашћењу директора школе број 145. од 08.07 2011.годинечије је изузеће тражио запослени Вукотић Душан и чији је захтев одбијен, што је супротно члану 32.и35.3акона о општем управном поступку и члану 62.став 4.3акона о основама система образовања иваспитања, а из разлога што је директор школе који је у овом поступку имао својство оштећеног, мораобити изузет из овог поступка одлуком Школског одбора, што није био случај, а и из разлога што штоименовани адвокат није имао статус запосленог у школи. Овлашћење за вођење дисциплинскогпоступка дирекотр школе није могао пренети на именваног адвоката, јер исти у школи нема статусзапосленог. О захтеву Вукотић Душана за изузеће адвоката Поповић Зорана као лица који водидисциплински поступак није могао да одлучује именовани адвокат.Трећа расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности запосленог ВукотићДушана за повреду забране насиља одржана је 31.08.2012.године. На ову расправу запослени ВукотићДушан је писмено позван и обавештен позивом број 127112 од 22.08.2012.године да присуствујерасправи која је заказана за 31.08.2012.године , као и да поднесе писмене и друге доказе које су одзначаја за доношење одлуке, као и да своју одбрану може изложити усмено лично или прекозаступника, да своју одбрану може доставити и писмено, као и да у случају спречености да се одазовепозиву је дужан да обавести орган који га је позвао, као и да ће се расправа одржати ако се не одазовепозиву. Уз овај позив запослени Вукотић Душан је писменим путем обавештен да дана28.08.2012.године у периоду од 11 - 12 часова може изршити увид у документацију везану задисциплински поступак. Ови позиви су Вукотић Душану достављени дана 23.08.2012.године Секретаршколе Поповић Саво је изјавио да Вукотић Душан пре одржавања расправе заказане за31.08.2012.године није доставио доказе од значаја за доношење одлуке о његовој дисциплинскојодговорности, већ је то учинио дана 12.09.2012.године када је школи доставио под бројем 150/12 доказпотпуне невиности Душана Вукотића поводом оптужбе Сретенка Марића уз који је достави о листусведока које позива у своју одбрану,а који су Праштало Зорану достављени дана 14.09.2012.године.Усмену расправу је водио запослени Праштало Зоран, наставник физике, који језакључком Школског одбора број 124/12 од 07.08.2012.године именован да води дисциплинскипоступак и донесе одлуку у дисциплинском поступку покренутом против запосленог Вукотић Душана,а пошто је истим закључком запослени директор школе Сретенко Марић као оштећени изузет од даљегвођења овог поступка против именованог запосленог, у смислу члана 57. став 1. тачка 10. и члана 62.
  4. 4. став 4.3акона о основама система образовања и васпитања и члана 32 став 1., члана 35. став 2, и члана36. Закона о општем управном поступку.Расправи је присуствовао окривљени Вукотић Душан, оштећени Сретенко Марић,сведок Даринка Панић и записничар Алмажан Маја, и сачињен је записник број 131/12. Увидом унаведени записник утврђено је даје на почетку ове расправе запослени Вукотић Душан упозорен даискључи уређаје за снимање и да не омета ток расправе, као и да даје изјаве само када му се да реч, каои да се након тога именовани изјаснио о наводима наведеним у закључку о покретању дисциплинскогпоступка, након чега је потписао своју дату изјаву, и први пут у току ове расправе затражио изузећелица овлашћеног за вођење дисциплинског поступка, који је његов захтев одбио, што је супротно члану35.3акона о општем управном поступку, чија се правила сходно члану 142. став 5.закона о основамасистема образовања и васпитања, примењују на вођење дисциплинског поступка.У својству оштећеногизјаву је дао Сретенко Марић, а у својству сведока изјаву је дала Даринка Панић, који су потписалисвоје дате изјаве.Након извођења доказа читањем извештаја лекара специјалисте и пријаве повреденена раду, запослени Вукотић Душан је по други пут у току ове расправе затражио изузеће лицаовлашћеног за вођење дисциплинског поступка због пристрасности у односу на директора и његовзахтев је одбијен од стране лица чије је изузеће тражио, што је супротно члану 35. став З.Закона оопштем управном поступку, чије се одредбе у вези изузећа сходно члану 142. став 5. наведнеог законапримењују и на правила у вођењу дисциплинског поступка. У конкретном случају о захтеву ВукотићДушана за изузеће лица које води дисциплински поступак требао је одлучи Школски одбор као органкоји га је и именовао. Даљим увидом у сачињени записник са ове расправе је утврђено да је лицеовлашћено за вођење дисциплинског поступка обуставио поступак испитивања Вукотић Душана збогнепоштовања дисциплинског поступка јер је и поред више усмених опомена, клеветао и износионеистине на његав рачун, те је из тог разлога донета одлука о даљем изузећу именованог. У записникује такође констатовано да је расправа завршена у 1 1,50 часова. Записник је потписан од свих лица којасу присуствовала овој расправи осим Вукотић Душана, а од стране лица који је водио дисциплинскипоступак је констатовано «да је одбио да потпише, јер се не слаже са разлозима прекида расправе».Секретар школе је изјавио да је грешком у записнику наведено да се изузима Вукотић Душан од даљегвођења дисциплинског поступка, јер он не може бити изузет већ да може бити удаљен и да је ифактички био удаљен из просторије којој је вођен дисциплински поступак Пре удаљења са расправезбог непристојног понашања Вукотић Душан није претходно опоменут да ће бити удаљен, нити су мупредочене правне последице такве мере, нити је именовани позван да постави свог пуномоћника, какоје го прописано у члану 100.Закона о општем управном поступку.Након одржане расправе запослени Вукотић Душан се обратио Просветној инспекцијиу вези изузећа Праштало Зорана, лица овлашћеног за вођење дисциплинског поступка, која је овајзахтев доставила Основној шкли «Бранко Ћопић» Лукићево, након чега је Школски одбор разматраоовај захтев и закључком број 147/12 од 10.09.2012.године одбацио као неоснован.Дана 27.09.2012.године под бројем 158/12 запослени Праштало Зоран, као лицеовлашћено за вођење дисциплинског поступка и доношење одлуке у дисциплинском поступку одстране Школског одбора, донео је решење да се запослени Вукотић Душан оглашава кривим што једана 09.11.2010.године у 13,45 часова приликом изласка из школске зграде на улазним вратима школеоштећеног директтора школе песницом ударио у грудни кош, чиме је извршио повреду забране насиљаиз члана 45. став 2.3акона о основама система образовања и васпитања, те му је изречена дисциплинскамера престанак радног односа, с тим да му радни однос престаје даном коначности овог решења, којим,даном му се отказује закључени уговор о раду. Ово решење је запосленом Вукотић Душану урученодана 01.10.2012.године.На наведено решење именовани је благовремено уложио приговор Школском одборуброј 167/12 дана 08.10.2012.године, као другостепеном органу у поступку решавања о правима израдног односа запослених у смислу члана 145. став 1.3акона о основама система образовања иваспитања, који га је разматрао на својој седници одржаној дана 29.10.2012.године и својим решењемброј 88/12 одбио као неоснован. Наведено решење Школског одбора је запосленом Вукотић Душанууручено дана 01.11.2012.године, са којим даном је постало коначно, и са кјим даном се окончаловођење дисциплинског поступка у смислу члна 142. став 9.3акона о основама система образовања иваспитања. Наведено решење није произвело правно дејство, тј. Вукотић Душану није престаорадни однос даном његове коначности, како је то прописано у члану 143. став 2. 3акона о основамасистема образовања и васпитања. Наведено коначно решење које је донео лице овлашћено за вођење
  5. 5. дисциплинског поступка и доношење одлуке у дисциплинском поступку је било основ за доношењерешења од стране директора школе број 201/12 од 14.11.2012.године, а на основу члана 144. Закона оосновама система образовања и васпитања, које је Вукотић Душану уручено дана 19. 11. 2012.године ина које је именовани уложио приговор школском одбору број 210/12 дана 27.11.2012.године који га јеразматрао на својој седници одржаној дана 07.12.2012.године и донео решење број 222/12 којим јеодбио као неоснован приговор именованог. Наведено решење је Вукотић Душану уручено дана13.12.2012.године када је решење директора постало коначно и са наведеним датумом је именованомпрестао радни однос.Сходно наведеном, на основу констатованог чињеничног стања, утврђено је дајеконачним решењем директора школе број 201/12 од 14.11.2012.године очигледно повређено правоВукотић Душана, јер је донето на основу коначног решења о утврђивању дисциплинске одговорностиВукотић Душана и изрицања дисциплинске мере престанак радног односа, а да је дисциплинскипоступак ради утврђивања одговорности именованог запосленог за повреду забране насиља вођенсупротно одредбама Закона о општем управном поступку чије се одредбе сходно примењују на вођењедисциплинског поступка у смислу члана 142. став 5.3акона о основама система образовања иваспитања.Наиме, директор школе који је у дисциплинском поступку имао својство оштећеноговластио је запосленог Поповић Саву, секретара школе, да води расправу која је одржана дана20.04.2011.године, а адвоката Зорана Поповића да води расправу која је одржана дана04.10.2011.године, супротно члану 32.3акона о општем управном поступку, јер је исти морао битиизузет из овог поступка, као и члану 62. став 4.3акона о основама система образовања и васпитања јер јеовластио лица која нису били наставници, васпитачи, нити стручни сарадници у овој школи. О захтевуВукотић Душана за изузеће лица која су водила расправе одржане 20.04.2011.године и04.10.2011.године одлучивала су та лица, а што је супротно члану 35. став З.Закона о општем управномпоступку, јер та лица нису била надлежна да одлучују о свом изузећу.Трећа расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности запосленог ВукотићДушана одржана је дана 31.08.2012.године ову расправу је водио запослени Праштало Зоран, који је одстране Школског одбора именован за лице које ће водити дисциплински поступак и донетидисциплинску меру, а пошто је претходно директор изузет из овог поступка да као овлашћено лице усмислу члана 141.став 1 .Закона о основама система образовања и васпитања да покреће и водидисциплински поступак и изриче дисциплинску меру.На овој расправи Вукотић Душан је тражиоизузеће лица које води поступак и по овом захтеву је решавало лице чије је изузеће тражено, што јесупротно члану 35.закона о општем управном поступку, јер је о том захтеву за изузеће могао да решавасамо Школски одбора као орган који га је и именовао. Лице овлашћено за вођење дисциплинскогпоступка, и поред стављеног захтева за његово изузеће, наставио је да врши радње у овом поступку,тако што је саслушавао оштећеног директора школе Сретенка Марића, сведока Даринку Панић, што јесупротно члану 34. став 2. Закона о општем управном поступку, где је прописано да службено лице закоје је странка захтевала изузеће из било ког разлога наведеног у члану 32. овог закона, не може све додоношења закључка о том захтеву вршити никакве радње у поступку, осим оних које не трпе одлагање.Лице овлашћено за вођење дисциплинског поступка је супротно наведеној одредби и поред тога што јеВукотић Душан по други пут у току ове расправе тражио његово изузеће наставио да врши радње упоступку тако што је именованог удаљио са ове расправе због непристојног понашања, а да гапретходно није опоменуо да ће бити удаљен и предочио му правне последице такве мере, нити га јепозвао да постави свог пуномоћника, како је то прописан о у члану 100. Закона о општем управномпоступку.Школски одбор је разматрао захтев за изузеће лица овлашћеног за вођењедисциплинског поступка Праштало Зорана дана 10.09.2012.године, а пошто се Вукотић Душанпретходно обратио и поднео захтев просветној инспекцији у Зрењанину која је након тога овај захтевдоставила послодавцу. Школски одбор је донео закључак број 147/2 од 10.09.2012.године којим јеодбијен као неоснован захтев Вукотић Душана за изузеће лица овлашћеног за вођење дисциплинскогпоступка.Нова расправа поводом утврђивања дисциплинске одговорности именованог запосленог нијеодржана, већ је на основу тако спроведеног дисциплинског поступка од стране лица овлашћеног завођење дисциплинског поступка и доношења одлуке, донето решење број 158/12 од 27.09.2012.годинекојим је Вукотић Душану изречена дисциплинска мера престанак радног односа.
  6. 6. Сходно наведеном, како је дисциплински поступак поводом утврђивања одговорностиВукотић Душана за повреду забране насиља вођен супротно правилима Закона о општем управномпоступку који се сходно члану 142. став 5.3акона о основама система образовања и васпитањапримењују и на вођење дисциплинског поступка у образованим установама, јер су расправе одржанедана 20.04.2011.године и 04.10.2011.године вођене од стране лица која сходно члану 62.сгав 4. Закона оосновама система образовања и васпитања у школи немају статус наставника, васпитача и стручногсарадника, и како је по захтеву Вукотић Душана за изузеће лица које води дисциплински поступак којије одржан дана 31.08.2012.године решавало лице чије је изузеће тражио што је супротно члану 35. став3.Закона о општем управном поступку и што је након захтева за изузеће наставио да врши радње удисциплинском поступку тако што је узимао изјаве од оштећеног, као и сведока у овом поступку, а којесу биле одлучне за доношење решења о утврђивању његове дисциплинске одговорности, као и што јеудаљио Вукотић Душана са расправе, а да га претходно није упозорио и предочио правне последицетакве мере, и како га није позвао да постави свог пуномоћника, поступио је супротно члану 34., 35. и100.закона о општем управном поступку, донето је решење како је наведено.Жалба на решење не одлаже извршење.Против наведеног решења жалилац је благовремено изјавио жалбу и допуну те жалбезбог погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права иповреда одредаба управног поступка.Жалилац у жалби и допуни жалбе сматра да првостепени орган као правни основ задоношење побијаног решења позива се на сасвим друге разлоге, друге чињенице и материјално правнеодредбе Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о општем управном поступку,које су сасвим супротне од оних које је у свом захтеву и два додатка навео именовани и самим тимпрвостепени орган одлучује мимо својих законских овлашћења из члана 271. Закона о раду, којим сеутврђује да ће инспектор рада својим решењем одложити извршење послодавца о отказу уговора о радусамо ако се ради о очигледно повређеном праву запосленог или уколико право запосленог очигледноније повређено тим решењем о отказ у уговора о раду нема места за усвајање захтева именованог.У конкретном случају, првостепени орган је донео побијано решење и ако решењем оотказу уговора о раду није очигледно повређено право запосленог ставио се у улогу суда, што поЗакону он нема у овом предмету чињенично стање је погрешно и непотпуно утврђено.Жалилац у жалби истиче да, у дисциплинском поступку против именованог, нисуодржане три расправе пред дисциплинским органом ради утврђивања дисциплинскеодговорности за повреду забране како се то наводи у образложењу ожалбеног решења, јер јеодржана само једна дисциплинска расправа и то 31.08.2012.године и ту дисциплинску расправуводило је као овлашћени дисциплински орган лице, којег је својим закључком овластиоШколски одбор и исто лице је овлашћено за доношење одлуке у дисциплинском поступку противзапосленог.Током вођења дисциплинског поступка овлашћено лице, није учинило ниједнуповреду Закона о општем управном поступку, чије се одредбе примењују на вођење дисциплинскогпоступка, сходно члана 142. Закона о основама система образовања и васпитања.Жалилац у жалби између осталог истиче да је Вукотић Душан током дисциплинскерасправе одржане 3 1.08.2012.године пред дисциплинским органом, тражио изузеће лица које водидисциплински поступак, који је одбијен од стране овлашћеног лица, јер исти није дат у складу како јето предвиђено члану 34 Закона о општем управном поступку. Стога, ни провстепени орган уобразложењу ожалбеног решења није имао упориште у поменутом Закону и изнетим чињеницама затврдњу да је овлашћено лице које је водило дисциплински поступак против запосленог повредилосвојим радњама у поступку одредбе било ког члана Закона о општем управном поступку.На основу наведених чињеница, а које надлежни Инспектор рада погрешно инепотпуно утврдио у ожалбеном решењу, може се утврдити да је дисциплински поступак противзапосленог вођен у потпуности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и ускладу са Законом о општем управном поступку.На подлози погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања првостепени орган јепогрешно применио материјално право када је усвојио захтев именованог и донео ожалбено решење.Предлажемо да се жалба усвоји из свих горе наведених разлога
  7. 7. По разматрању списа предмета, навода у жалби и ожалбеног решења, оцењено је дажалбу треба одбити, јер наводи у жалби и чињенично стање из списа предмета не дају основа задругачије решење ове управне ствари и при том су прихваћени разлози који су наведени у образложењупрвостепеног решења.Првостепени орган је у складу са чл. 8. и 125. Закона о општем управном поступку упоступку доношења ожалбеног решења утврдио све одлучне чињенице и околности које су од значаја задоношење решења.Чланом 142. став 8 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је дапокретање дисциплинског поступка за повреду забране застарева у року од 1 године од дана када јеучињена повреда забране, а у ставу 9. прописано је да вођење дисциплинског поступак застарева у рокуод 2 године од покретања дисциплинског поступка.У члану 142. став 5. наведеног закона је прописано да се на остала питања вођењадисциплинског поступка, сходно примењују правила управног поступкаПравилно је првостепени орган утврдио да је дисциплински поступак поводомутврђивања одговорности Вукотић Душана за повреду забране насиља вођен супротно правилимаЗакона о општем управном поступку који се сходно члану 142. став 5.3акона о основама системаобразовања и васпитања примењују и на вођење дисциплинског поступка у образованим установама,јер су расправе вођене од стране лица која сходно члану б2.став 4. Закона о основама системаобразовања и васпитања у школи немају статус наставника, васпитача и стручног сарадника, и да је позахтеву Вукотић Душана за изузеће лица које води дисциплински поступак решавало лице чије јеизузеће тражио што је супротно члану 35. став 3.Закона о општем управном поступку.Како је предмет ожалбеног решења одлагање одлуке послодавца о престанку радногодноса до доношења правоснажне одлуке суда у радном спору, оцена ваљаности или оправданостиразлога за отказ уговора о раду, а посебно оних које се односе на садржину повреде, њену тежину ипоследице, као и кривицу запосленог, као и о наводима из жалбе и евентуалним спорним питањима,према наводима жалиоца, мериторно ће у доказном поступку одлучити суд пред којим је покренутрадни спор.Дакле, према схватању другостеног орана, имајући у виду напред изнето као и списепредмета, оцењено је да је инспектор рада правилно поступио када је донео наведено решење.У поступку доношења овог решења разматрани су и остали наводи у жалби, али су онибез утицаја на другачије решење у овој правној ствари.На основу напред изнетог, применом чл. 230. Закона о општем управном поступку,решено је као у диспозитиву решења.Упутство о правном средству; Ово решење је коначно у управном поступку и против њега жалбаније допуштена, нити се може покренути управни спор, сагласно одредби члана 272. став 4. Закона ораду.

×