Prekršajni ponavljanje

112 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prekršajni ponavljanje

  1. 1. Република СрбијаВиши прекршајни судОдељење у Новом СадуIII- 306 Прж.бр. 1350/12Дана: 06.03.2012.годинеУ И М Е Н А Р О Д АВиши прекршајни суд, Одељење у Новом Саду, у већу састављеном од судије ВукајловићМилорада председника већа и судија Радак Вере и Анау Габриеле чланова већа, те записничараАдемовић Љубице, у прекршајном поступку окривљеног Вукотић Душана из Зрењанина, збогпрекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, решавајући по жалбама окривљеног,изјављеној против пресуде Прекршајног суда у Зрењанину Број: 9 Пр Ј 1828/11 од 10.11.2011.године и пресуде Број: 9 Пр Ј 1828/11 од 05.12.2011.године, на основу члана 91. ст. 2. члана 93. ст.3, члана 145, чл. 239. и чл. 244. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС" бр.101/05, 116/08 и111/09), на нејавној седнипи, дана 06.03.2012. године, доносиП Р Е С У Д УЖалбе Вукотић Душана се уважавају.УКИДА СЕ, пресуда Прекршајног суда у Зрењанину Број: 9 Пр Ј 1828/11 од10.11.2011.године због непотпуно утврђеног чињеничног стања, а пресуда истог суда Број: 9 Пр Ј1828/11 од 05.12.2011. године због битне повреде одредаба прекршајног поступка, те се предметвраћа прекршајном суду на поновни поступак.О б р а з л о ж е њ еПресудом Прекршајног суда у Зрењанину Број: 9 Пр Ј 1828/11 од 10.11.2011. годинеВукотић Душан је проглашен кривим због прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду имиру учињеног 09.11.2010. године у месту, на начин и под околностима како је то ближе описаноу изреци првостепене пресуде те је осуђен на новчану казну у износу од по 15.000,00 динара иобавезан на плаћање трошкова прекршајног поступка у паушалном износу од 800,00 динара.Против наведене пресуде окривљени Вукотић Душан је благовремено изјавио жалбу и уистој истакао да је 15. септембра 2011. године у Основном суду у Зрењанину одржана расправаповодом приватне тужбе Марић Сретенка, по истом питању по коме се води и поступак упрекршајном суду.Надаље пресудом Прекршајног суда у Зрењанину Број: 9 Пр Ј 1828/11 од 05.12.2011.године одбачен је захтев за понављање прекршајног поступка поднет у прекршајном поступкузавршеним правоснажном пресудом Прекршајног суда у Зрењанину 9 Пр Ј 4970/10 од 22.07.2011.године којом је Вукотић Душан проглашен кривим за прекршај из члана 6. став 3. Закона о јавномреду и миру учињен 24.11.2010. године, јер нема законских услова за понављање поступка ичињенице и докази на
  2. 2. 2којима се захтев засиива очигледно нису подобни да се на основу њих дозволи понављање.И против ове пресуде Вукотић Душан је благовремено изјавио жалбу и у истој истакао даје прекршајни суд повредио члан 251. став 3. Закона о прекршајима јер је он, окривљенинеспорно поднео нове чињенице и доказе у форми записника са расправе која је вођена уОсновном суду у Зрењанину 15.септембра 2011. године у вези са истим догађајем од 24.новембра2011. године којим се бави и прекршајна пријава Број: 9 Пр Ј 5131/10.Жалба изјављена на пресуду Број: 9 Пр Ј 1828/11 од 10.11.2011. године је основана.Наиме, окривљени у жалби на ову пресуду указује да је дана 15.09.2011. године уОсновном суду у Зрењанину одржана расправа поводом приватне тужбе Марић Сретенка поистом питању по коме се води и поступак у прекршајном суду, уз жалбу је приложио фотокопијузаписника број ЗК 72/11 од 15.09.2011. године из које произилази да се за исто дело за које јепресудом Прекршајног суда у Зрењанину- од 10.11.2011. године окривљени проглашен кривим,пред Основним судом Зрењанин води кривични поступак.Одредбама члана 213. став 1. тачка 3. Закона о прекршајима је прописано да ће судијарешењем прекинути поступак ако је за исто дело против окривљеног покренут кривичнипоступак, када прекид траје до доношења правоснажне судске одлуке у кривичном поступку, тезаконске одредбе су императивне природе и уколико су тврдње из жалбе тачне, прекршајни суд јебио дужан да поступак прекине.Како је приложена фотокопија записника број ЗК 72/11 од 15.09.2011. године самоозбиљна индиција али не и чврст и поуздан доказ да се за исто дело за које је окривљенипроглашен кривим, истовремено води и кривични поступак пред Основним судом у Зрењанину,то та чињеница од које зависи правилно и законито доношење првостепене одлуке није утврђена.Из ових разлога Виши прекршајни суд је жалбу окривљеног изјављену против пресудеПрекршајног суда у Зрењанину од 10.11.2011. године уважио, те је наведена пресуда сходночлану 244. Закона о прекршајима укинута због непотпуно утврђеног чињеничног стања ипредмет је враћен прекршајном суду на поновни поступак.У поновном поступку прекршајни суд ће на поуздан начин (прибављањем списаОсновног суда Зрењанин ЗК 72/11 или прибављањем извештаја од Основног суда у Зрењанинуили на други одговарајући начин) утврдити да ли се за исто дело за које је окривљени проглашенкривим, води кривични поступак или не и у зависности од тога ваља донети нову одговарајућуодлуку.Надаље, основана је и жалба изјављена на пресуду Број: 9 Пр Ј 1828/11 од 05.12.2011.године.Наиме, одредбама члана 249. став 1. тачка 4. Закона о прекршајима је прописано да сепрекршајни поступак завршен правоснажном одлуком може поновити ако се изнесу новечињенице или поднесу нови докази који би сами за себе или у вези са ранијим доказима довели додругачије одлуке да су били познати у ранијем поступку а кажњени Вукотић Душан је у захтевуза понављање поступка, између осталог навео да је 15. септембра 2011. године одржана расправау Основном суду у Зрењанину поводом приватне тужбе Марић Сретенка у вези са истимдогађајем од 24. новембра 2010. године којим се бави и прекршајна пријава 9 Пр Ј 5131/10 уззахтев је приложена и фотокопија записника Основног суда у Зрењанину Број: ЗК 72/11 од15.09.2011. године те имајући у виду већ споменуте императивне одредбе члана 213. став 1. тачка3. Закона о прекршајима да ће судија који води прекршајни поступак решењем прекинутипоступак ако је за исто дело против окривљеног покренут
  3. 3. кривични поступак то би та чињеница могла довести до другачије одлуке јер је иодлука о прекиду одлука, тачније та чињеница (вођење кривичног поступка за истодело) не би довела до правоснажне пресуде којом се окривљени оглашава кривим запрекршај из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру учињен 24.11. 2010. године.Одбацујући захтев за понављање прекршајног поступка на основу члана 251.став 3. Закона о прекршајима, "јер нема законских услова за понављање поступка ичињенице и докази на којима се захтев заснива очигледно нису подобни да се наоснову њих дозволи понављање", прекршајни суд је погрешно применио одредбучлана 251. Закона о прекршајима а то је било од утицаја на правилно и законитодоношење првостепене пресуде те је на тај начин прекршајни суд учинио битнуповреду одредаба прекршајног поступка из члана 234. став 2. Закона о прекршајима накоју повреду се жалбо.м фактички основано указује.Из овог разлога пресуда Прекршајног суда у Зрењанину Број: 9 Пр Ј 1828/11 од05.12.2011. године није могла опстати због чега је Виши прекршајни суд жалбукажњеног уважио те је првостепена пресуда сходно члану 244. Закона о прекршајимаукинута и предмет је враћен прекршајном суду на поновни поступак.У поновном поступку прекршајни суд ће отклонити наведену битну повредуодредаба прекршајног поступка а да би се то учинило потребно је прекршајнипоступак завршен правоснажном одлуком поновити у обиму који је неопходан да сеутврде чињенице због којих је захтев поднет. Тачније, обзиром на све до сад, у овојдругостепеној пресуди изложено, потребно је утврдити да ли се за исто дело за које јеокривљени правоснажно проглашен кривим води кривични поступак па уколико се неводи, захтев ће одбити (не одбацити), а уколико се за исто дело води кривичнипоступак, новом одлуком прекршајни суд ће укинути претходну (правоснажну) тепоступак прекинути када прекид траје до доношења правоснажне судске одлуке укривичном поступку.На основу изложеног је одлучено као у изреци.Против ове пресуде жалба није дозвољена.3ВМ/АЉ ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,Вукајловић Милорад,с.р.

×