Otkaz direktor novembar_14

150 views
97 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otkaz direktor novembar_14

  1. 1. Основна школа «Бранко Ћопић»Број: 201/12Датум: 14.11.2012.Л у к и ћ е в оНа основу чл. 144. Закона о основама система образовања и васпитања, поРешењу о изреченој дисциплинској мери у дисциплинском поступку бр. 158/12 од27.09.2012.г., и по решењу Школског одбора бр. 188/12 од 29.10.2012.г. противзапосленог Вукотић Душана из Зрењанина, Бул. Вељка Влаховића 7/15, Директор ОШ«Бранко Ћопић» Лукићево, Сретенко Марић, доноси:Р Е Ш Е Њ ЕРадни однос запосленом Вукотић Душану из Зрењанина, Бул. В. Влаховића 7/15,на радном месту наставник физичког васпитања, престаје даном коначности овогрешења, којим даном му се и отказује Уговор о раду дел. бр. 21-2 од 01.02.2007.г.О б р а з л о ж е њ еЗакључком Директора школе бр. 219/10 од 22.11.2010.г., покренут једисциплински поступак против запосленог Вукотић Душана из Зрењанина, запосленогна радном месту наставник физичког васпитања, због основане сумње да је починиоповреду забране насиља из чл. 45. ст. 2. Закона о основама система образовања иваспитања.По спроведеном дисциплинском поступку лице овлашћено за вођењедисциплинског поступка и изрицање дисциплинске мере, одређено одлуком Школскогодбора школе, закључило је даје запослени Вукотић Душан извршио повреду забране изчл. 45. ст. 2. Закона о основама система образовања и васпитања, која му је стављена натерет, па је истог Решењем бр. 158/12 од 27.09.2012.г. огласио кривим и сходноодредбама Закона о основама система образовања и васпитања изрекао дисциплинскумеру престанка радног односа.На наведено Решење о изреченој дисциплинској мери престанка радног односа,запослени Вукотић Душан је поднео приговор Школском одбору, а који је на основуодредаба Закона о основама система образовања и васпитања, својим Решењем бр.188/12 од 29.10.2012.г. одбио приговор запосленог Вукотић Душана а оспорено решењео изреченој дисциплинској мери потврдио.На основу свега изнетог имајући у виду чињеницу да је запосленом ВукотићДушану након спроведеног дисциплинског поступка изречена дисциплинска мерапрестанак радног односа, као и чињеница да је Школски одбор одбио приговорзапосленог на то решење, применом одредаба Закона о основама система образовања иваспитања, одлучено је као у изреци.1
  2. 2. Поука о правном леку: Против овог решења запослеии има право подношењаприговора Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања решења. АкоШколски одбор не одлучи по приговору у року од 15 дана или запослени не будезадовољан одлуком Школског одбора може се обратити надлежном Суду у року од 15дана од дана достављања одлуке или у року од 15 дана од дана истека рока за доношењеодлуке.Директор школеретенко МарићДоставити:1 .Запосленом Вукотић Душану;2.Синдикату школе;3.Архиви школе.2

×