ใบงานที่ 9  16
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ใบงานที่ 9 16

on

 • 316 views

 

Statistics

Views

Total Views
316
Views on SlideShare
254
Embed Views
62

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

5 Embeds 62

http://thapanee604.blogspot.com 20
http://ratneekorn.blogspot.com 18
http://tillaka.blogspot.com 17
http://rujirapare.blogspot.com 6
http://www.blogger.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ใบงานที่ 9 16 Presentation Transcript

 • 1. เรื่อง ปัญหาและความจําเป็นใน การทํางาน
 • 2. 1. äไ»ปàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวÈศÙู¹นÂย¡กÒาÃร¤คŒŒÒา •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ´ด¤คÇวÒาÁมàเ¤คÃรÕีÂย´ด µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹น áแÅลÐะ«ซ×ืé้Íอ àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งãใªชŒŒ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ àเ¾พ×ืè่Íอ¢ข¨จÑั´ด¤คÇวÒาÁมàเ¤คÃรÕีÂย´ด äไ´ดŒŒ¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹นáแÅลÐะäไ´ดŒŒ àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งãใªชŒŒ»ปÃรÐะ¨จÓำµตÑัÇว  ฀2. ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ดºบŒŒÒา¹น àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา •  ºบŒŒÒา¹นÊส¡ก»ปÃร¡ก µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¨จÑั´ดºบŒŒÒา¹นãใËหŒŒÁมÕีÃรÐะàเºบÕีÂยºบàเÃรÕีÂยºบÃรŒŒÍอÂย ÊสÐะÍอÒา´ด ÊสÐะÍอŒŒÒา¹น •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ àเ¾พ×ืè่Íอ¡กÓำ¨จÑั´ดÊสÔิè่§งÊส¡ก»ปÃร¡ก ºบŒŒÒา¹นÊสÐะÍอÒา´ดáแÅลÐะàเ»ปšš¹น ÃรÐะàเºบÕีÂยºบ¢ขÖึé้¹น
 • 3. 3. ´ดÙู·ท∙ÕีÇวÕี •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ´ด¤คÇวÒาÁมàเ¤คÃรÕีÂย´ด áแÅลÐะàเ»ปšš¹น¡กÒาÃร¼ผ‹‹Íอ¹น¤คÅลÒาÂย •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ äไÁม‹‹àเ¤คÃรÕีÂย´ด äไ´ดŒŒ¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹นËหÂย‹‹Íอ¹นãใ¨จ äไ´ดŒŒÊสÒาÃรÐะ¨จÒา¡ก ¢ข‹‹ÒาÇว  ฀4. «ซ×ืé้Íอ¨จÑั¡กÃรÂยÒา¹นÂย¹นµต •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง·ท∙Õีè่äไÁม‹‹ÊสÐะ´ดÇว¡ก ¡กÒาÃร¨จÃรÒา¨จÃรµตÔิ´ด¢ขÑั´ด •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ »ปÃรÐะËหÂยÑั´ดàเÇวÅลÒาãใ¹น¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง äไ»ป¶ถÖึ§ง·ท∙Õีè่ËหÁมÒาÂย äไ´ดŒŒàเÃรç็Çว¢ขÖึé้¹น
 • 4. 5. ·ท∙Óำ¹นÒา •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¤คÇวÒาÁมÂยÒา¡ก¨จ¹น ¡กÒาÃรÇว‹‹Òา§ง§งÒา¹น áแÅลÐะ¢ขÒา´ดáแ¤คÅล¹น ¢ขŒŒÒาÇว •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ ÁมÕี¢ขŒŒÒาÇว¡กÔิ¹น áแÅลÐะÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¹นÓำ¢ขŒŒÒาÇว·ท∙Õีè่àเËหÅล×ืÍอ¨จÒา¡ก·ท∙Õีè่ àเÃรÒา¡กÔิ¹นäไ»ป¢ขÒาÂยàเ¾พ×ืè่Íอàเ¾พÔิè่ÁมÁมÙูÅล¤ค‹‹Òาäไ´ดŒŒ  ฀6. ÁมÒาàเÃรÕีÂย¹นËห¹นÑั§งÊส×ืÍอ •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¡กÒาÃรäไÁม‹‹ÁมÕี¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ äไÁม‹‹ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÍอ‹‹Òา¹นÍอÍอ¡กàเ¢ขÕีÂย¹นäไ´ดŒŒ •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÍอ‹‹Òา¹นÍอÍอ¡กàเ¢ขÕีÂย¹นäไ´ดŒŒ ÁมÕี¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¹นÓำäไ»ป»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒãใ¹นªชÕีÇวÔิµต»ปÃรÐะ¨จÓำÇวÑั¹นäไ´ดŒŒ
 • 5. 7. µตÑัé้§งãใ¨จàเÃรÕีÂย¹น •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃร¿ฟ˜˜§ง¤คØุ³ณ¤คÃรÙูäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ¡กÒาÃรäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา¡กÒาÃร àเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¿ฟ˜˜§ง¤คØุ³ณ¤คÃรÙูÊสÍอ¹นàเ¹น×ืé้ÍอËหÒาµต‹‹Òา§งæๆ·ท∙Õีè่àเÃรÒาäไÁม‹‹ àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จäไ´ดŒŒÃรÙูŒŒàเÃร×ืè่Íอ§งáแÅลÐะÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ«ซÑั¡ก¶ถÒาÁม¤คØุ³ณ¤คÃรÙูäไ´ดŒŒàเÁม×ืè่ÍอàเÃรÒาäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ 8. àเÃรÕีÂย¹นÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิ •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¾พÙู´ด¤คØุÂยáแÅลÐะÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¡กÑัºบªชÒาÇวµต‹‹Òา§งªชÒาµตÔิäไ´ดŒŒ ËหÅลÒาÂย»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ
 • 6. 9. àเÃรÕีÂย¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ฀¡กÒาÃร·ท∙ÓำÃรÒาÂย§งÒา¹นâโ´ดÂย¡กÒาÃรàเ¢ขÕีÂย¹นãใªชŒŒàเÇวÅลÒา¹นÒา¹น ãใªชŒŒ ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรäไÁม‹‹àเ»ปšš¹น ·ท∙ÓำãใËหŒŒ»ป´ดªช‹‹Íอ§ง·ท∙Òา§งãใ¹น¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÍอÕี¡กËหÅลÒาÂยªช‹‹Íอ§ง·ท∙Òา§ง •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ ·ท∙Óำ§งÒา¹นàเÃรç็Çว¢ขÖึé้¹น ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถµตÔิ´ดµต‹‹ÍอÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¡กÑัºบ¤ค¹น ·ท∙Ñัè่ÇวâโÅล¡กäไ´ดŒŒ§ง‹‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹น 10. ÊสÁมÑั¤คÃร§งÒา¹น •  àเ¾พ×ืè่Íอáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรÇว‹‹Òา§ง§งÒา¹น ¡กÒาÃรäไÁม‹‹ÁมÕีÍอÒาªชÕี¾พ·ท∙Õีè่ÁมÑัè่¹น¤ค§ง •  äไ´ดŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ¤ค×ืÍอ ÁมÕี§งÒา¹น·ท∙Óำ ÁมÕีàเ§งÔิ¹นãใªชŒŒáแÅลÐะàเ§งÔิ¹นàเ¡กç็ºบàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒãใ¹น ÂยÒาÁม¨จÓำàเ»ปšš¹น ÃรÇวÁมäไ»ป¶ถÖึ§งÁมÕีËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¡กÒาÃร§งÒา¹น·ท∙Õีè่ÁมÑัè่¹น¤ค§ง
 • 7. 1. »ปÅลÙู¡กäไÁมŒŒ´ดÍอ¡กäไÁมŒŒ»ปÃรÐะ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ºบŒŒÒา¹น ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 1 »ปÅลÙู¡กãใ¹น¡กÃรÐะ¶ถÒา§ง´ดÔิ¹นàเ¼ผÒา - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี¨จÓำ¡กÑั´ด ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 2 »ปÅลÙู¡กãใ¹น¡กÃรÐะºบÐะäไÁมŒŒ - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒàเ»ปšš¹นäไÁมŒŒ·ท∙Õีè่ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ»ปÅลÙู¡กãใ¹น¡กÃรÐะºบÐะäไ´ดŒŒ ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 3 »ปÅลÙู¡กãใ¹นÃร‹‹Íอ§งÊสÇว¹น - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่ãใ¹นÊสÇว¹นÁมÕี¨จÓำ¡กÑั´ด »ปÃรÐะËหÂยÑั´ด¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่ãใ¹น¡กÒาÃร»ปÅลÙู¡ก »ปÅลÙู¡กäไ´ดŒŒàเ»ปšš¹น ÃรÐะàเºบÕีÂยºบ ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 4 »ปÅลÙู¡ก¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่¢ขŒŒÒา§งºบŒŒÒา¹น - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ àเ»ปšš¹น¾พ×ืªช·ท∙Õีè่ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใªชŒŒàเ»ปšš¹นÃรÑัé้ÇวºบŒŒÒา¹นäไ´ดŒŒ áแÅลÐะºบŒŒÒา¹นÁมÕี¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่¨จÓำ¡กÑั´ด
 • 8.  ฀2. àเ¡กç็ºบÍอÒาËหÒาÃรãใËหŒŒÍอÂยÙู‹‹äไ´ดŒŒ¹นÒา¹น æๆ ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ ฀ ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 1 ฀ ฀´ดÍอ§งàเ¤คç็Áม  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ àเ»ปšš¹น¾พÇว¡กàเ¹น×ืé้ÍอÊสÑัµตÇวáแÅลÐะ¼ผÑั¡ก àเªช‹‹¹น »ปÙูàเ¤คç็Áม »ปÅลÒาàเ¤คç็Áม ¡กÐะ»ป ËหÑัÇว¼ผÑั¡ก¡กÒา´ดàเ¤คç็Áม äไ¢ข‹‹àเ¤คç็Áม àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 2 ฀ µตÒา¡กáแËหŒŒ§ง  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀  ฀ - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ãใªชŒŒäไ´ดŒŒ¡กÑัºบÍอÒาËหÒาÃร»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙àเ¹น×ืé้ÍอÊสÑัµตÇว ¼ผÑั¡กáแÅลÐะ¼ผÅลäไÁมŒŒ ฀  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 3 ฀ ฀¡กÒาÃร¡กÇว¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀  ฀- àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ  ฀¼ผÅลäไÁมŒŒ·ท∙Õีè่ÊสØุ¡กáแÅลŒŒÇว¹นÓำÁมÒา¡กÇว¹น¡กÑัºบ¹นŒŒÓำµตÒาÅล  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 4 ฀ ฀´ดÍอ§งËหÇวÒา¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀- àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ¼ผÑั¡กáแÅลÐะ¼ผÅลäไÁมŒŒ·ท∙Õีè่¹นÔิÂยÁม¹นÓำÁมÒา´ดÍอ§ง àเªช‹‹¹น ÁมÐะÅลÐะ¡กÍอ ËหÑัÇว¼ผÑั¡ก ¡กÒา´ด ¡กÐะËหÅล‹‹Óำ»ปÅลÕี àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น
 • 9.  ฀3. µต¡กáแµต‹‹§งËหŒŒÍอ§งàเÃรÕีÂย¹นãใËหŒŒÊสÇวÂย§งÒาÁม ฀  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 1 ฀ºบÃรÔิàเÇว³ณËห¹นŒŒÒาËหŒŒÍอ§งàเÃรÕีÂย¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀- àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ÊสÐะÍอÒา´ด ÊสºบÒาÂยµตÒา  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 2 ฀ ºบÃรÔิàเÇว³ณ¢ขÍอºบËห¹นŒŒÒาµต‹‹Òา§ง  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀- àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ÊสÐะÍอÒา´ด äไÁม‹‹Çว‹‹Òา§งàเ¡กÔิ¹นäไ»ป áแÅลÐะäไÁม‹‹Ãร¡ก¨จ¹นàเ¡กÔิ¹นäไ»ป  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 3 ฀ ºบÃรÔิàเÇว³ณâโµตÐะáแÅลÐะàเ¡กŒŒÒาÍอÕีé้  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀  ฀ ฀ - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ÊสÐะÍอÒา´ด äไÁม‹‹ÁมÕีÃรÍอÂย¢ขÕี´ดàเ¢ขÕีÂย¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 4 ฀ ºบÃรÔิàเÇว³ณËหÅลÑั§งËหŒŒÍอ§งàเÃรÕีÂย¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀  ฀ ฀ - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่Çว‹‹Òา§ง
 • 10. 4. ¡กÒาÃรáแµต‹‹§ง¡กÒาÂยãใËหŒŒàเËหÁมÒาÐะÊสÁมãใ¹นáแµต‹‹§งÅลÐะ§งÒา¹น ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 1 ฀§งÒา¹นºบØุ­Þญ - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ªชØุ´ด·ท∙Õีè่´ดÙูàเÃรÕีÂยºบÃรŒŒÍอÂยáแÅลÐะÊสÕีÊสÑั¹น·ท∙Õีè่Íอ‹‹Íอ¹นæๆÊสÐะÍอÒา´ดµตÒา ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 2 ฀ ฀§งÒา¹นºบÇวªช - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ªชØุ´ด·ท∙Õีè่àเÃรÕีÂยºบÃรŒŒÍอÂยáแÅลÐะÊสØุÀภÒา¾พáแÅลÐะ¤คÇวÃรãใÊส‹‹àเÊส×ืé้Íอ¼ผŒŒÒาÊสÕีÍอ‹‹Íอ¹นæๆäไÁม‹‹ ©ฉÙู´ด©ฉÒา´ด ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 3 ฀ ฀§งÒา¹นáแµต‹‹§ง§งÒา¹น - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ªชØุ´ด·ท∙Õีè่ÊสÇวÂย§งÒาÁม ÊสÕีÊสÑั¹นÊส´ดãใÊส ÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ 4 ฀ ฀§งÒา¹นÍอÇวÁม§ง¤คÅล - àเ¡ก³ณ±ฑ·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡กãใªชŒŒ ªชØุ´ด·ท∙Õีè่ÁมÕีÊสÕีàเÃรÕีÂยºบ àเªช‹‹¹น ÊสÕี¢ขÒาÇว ËหÃร×ืÍอ ÊสÕี´ดÓำ
 • 11. ที่มา http://signuphowto.blogspot.com/2012/02/blog-post_24.html http://nokaet.blogspot.com/2010/08/blog-post_29.html http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=548.0
 • 12. เรื่อง กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฎิบัติ
 • 13. 1. ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จÊสÀภÒา¾พ¹นŒŒÓำ·ท∙Õีè่¤คÙูàเÁม×ืÍอ§ง ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 1 àเµตÃรÕีÂยÁมàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ·ท∙Õีè่ãใªชŒŒãใ¹นÊสÓำÃรÇว¨จ äไ´ดŒŒáแ¡ก‹‹àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอµตÃรÇว¨จÇวÑั´ด ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ¹นŒŒÓำ,¡กÅลŒŒÍอ§ง¶ถ‹‹ÒาÂยÃรÙู»ป,ÊสÁมØุ´ดºบÑั¹น·ท∙Öึ¡ก  ฀ ฀ ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 2 ฀ ฀ ฀àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งäไ»ป·ท∙Õีè่¤คÙูàเÁม×ืÍอ§ง µตÓำáแËห¹น‹‹§ง·ท∙Õีè่ 1 ´ดŒŒÒา¹น·ท∙ÔิÈศàเËห¹น×ืÍอ´ดŒŒÇวÂย Ãร¶ถ¨จÑั¡กÃรÂยÒา¹นÂย¹นµต¾พÃรŒŒÍอÁมàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอÊสÓำÃรÇว¨จ  ฀ ฀ ฀ ฀ ฀¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 3 ฀ ฀ ÊสÑั§งàเ¡กµตÊสÕี¢ขÍอ§ง¹นŒŒÓำ¨จÒา¡กáแËหÅล‹‹§ง¹นŒŒÓำâโ´ดÂยµตÃร§ง ËหÃร×ืÍอµตÑั¡ก¹นŒŒÓำ¢ขÖึé้¹น ÁมÒาãใÊส‹‹¢ขÇว´ดáแ¡กŒŒÇวãใÊสáแÅลŒŒÇว¨จÖึ§งÊสÑั§งàเ¡กµตÊสÕี âโ´ดÂยÊสÕี·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹น¢ขÍอ§ง¹นŒŒÓำàเ»ปšš¹นµตÑัÇวªชÕีé้ãใËหŒŒàเËหç็¹น¶ถÖึ§ง ÊสÒาàเËหµตØุ·ท∙Õีè่·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ดÊสÕีäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§ง¤คÃร‹‹ÒาÇวæๆ áแÅลÐะÁมÒาÊสÓำÃรÇว¨จÊสÀภÒา¾พ¹นŒŒÓำ·ท∙Õีè่¤คÙูàเÁม×ืÍอ§งàเ»ปšš¹น ÃรÐะÂยÐะ
 • 14. 2. ¡กÒาÃร·ท∙ÓำÃร‹‹Áม¡กÃรÐะ´ดÒาÉษÊสÒา·ท∙Õีè่ºบ‹‹ÍอÊสÃรŒŒÒา§ง ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 1 ËหÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่áแÅลÐะ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Ñัé้§ง ÈศÖึ¡กÉษÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¡กÒาÃร·ท∙ÒาÃร‹‹Áม¡กÃรÐะ´ดÒาÉษÊสÒา ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 2 àเµตÃรÕีÂยÁมÍอØุ»ป¡กÃร³ณáแÅลÐะàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒãใËหŒŒ¤คÃรºบ ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 3 àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งäไ»ปÂยÑั§งºบŒŒÒา¹นºบ‹‹ÍอÊสÃรŒŒÒา§ง Íอ.ÊสÑั¹น¡กÓำáแ¾พ§ง ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ ฀4 ฀ ฀ ฀ÈศÖึ¡กÉษÒาÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Óำ¨จÒา¡กÇวÔิ·ท∙ÂยÒา¡กÃรáแÅลÐะÅล§งÁม×ืÍอ·ท∙ÓำµตÒาÁม¢ขÑัé้¹น µตÍอ¹น
 • 15. 3. ¡กÒาÃร·ท∙ÓำâโÁมºบÒาÂย¨จÒา¡ก¡กÅล‹‹Íอ§ง¹นÁม ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่1 ËหÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบÍอØุ»ป¡กÃร³ณáแÅลÐะ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 2 ฀ ฀ àเµตÃรÕีÂยÁมÍอØุ»ป¡กÃร³ณ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ àเªช‹‹¹น ¡กÅล‹‹Íอ§ง¹นÁม ¡กÃรÃรäไ¡กÃร ฀ àเ¢ขç็Áม ´ดŒŒÒาÂย àเªช×ืÍอ¡ก àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น  ฀ ฀ ฀ ฀ ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ 3 ฀ ฀ ·ท∙ÓำµตÒาÁม¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น·ท∙Õีè่ËหÒา¨จÒา¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล  ฀ ฀ ฀ ฀ ¢ขÑัé้¹น·ท∙Õีè่ ฀4 ฀ ฀·ท∙´ดÅลÍอ§งãใªชŒŒ§งÒา¹น áแÅลÐะ¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒ¨จÃรÔิ§งäไ´ดŒŒ
 • 16. ที่มา http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/borsang.html http://www.annaontour.com/province/chaengmai/boosrang.php http://article.tcdcconnect.com/ideas/recycle-milk-boxes
 • 17. àเÃร×ืè่Íอ§ง »ป®ฎÔิºบÑัµตÔิ´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมªช×ืè่¹นªชÁมáแÅลÐะ »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÑัé้¹น
 • 18. »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมªช×ืè่¹นªชÁมáแÅลÐะ»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น “¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹น¤ค¹นËห¹นÖึè่§งµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§ง½ฝÒา¡กãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่ÍอÂยÙู‹‹µต‹‹Òา§ง¨จÑั§งËหÇวÑั´ด ¨จÖึ§ง àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÂยØุ¾พÃรÒาªชÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂย äไ»ป«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§ง½ฝÒา¡ก·ท∙Õีè่µตÅลÒา´ดÇวâโÃรÃรÊส (¡กÒา´ดËหÅลÇว§ง) áแÅลŒŒÇว¡กÅลÑัºบÁมÒาâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÍอÕี¡ก¤คÃรÑัé้§ง ” ãใËหŒŒ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นÍอ¸ธÔิºบÒาÂย¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹นµตÒาÁมËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ·ท∙Õีè่¡กÓำËห¹น´ดãใËหŒŒµต‹‹Íอäไ»ป¹นÕีé้ “ ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรäไ»ปµตÅลÒา´ดÇวâโÃรÃรÊส ” (ãใËหŒŒ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹น¾พÔิÁม¾พáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่·ท∙Õีè่¤คÃรÍอºบ¤คÅลØุÁม¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÂยØุ¾พÃรÒาªช ÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÅลÑัÂย¡กÑัºบµตÅลÒา´ดÇวâโÃรÃรÊส áแÅลŒŒÇวãใªชŒŒ»ปÒา¡ก¡กÒาÅลÒา¡กàเÊสŒŒ¹น¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง¨จÒา¡ก âโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÊสÙู‹‹µตÅลÒา´ดáแÅลÐะ¨จÒา¡กµตÅลÒา´ด¡กÅลÑัºบÁมÒาÂยÑั§งâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÍอÕี¡ก¤คÃรÑัé้§ง)
 • 19. 1. µตÃรÐะËห¹นÑั¡กãใ¹น»ป˜˜­ÞญËหÒาáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁม¨จÓำàเ»ปšš¹น ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§ง½ฝÒา¡กäไ»ปãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่µต¹น¨จÐะäไ»ปàเÂยÕีè่ÂยÁม 2. ¤คÔิ´ดÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËหÇวÔิ¨จÒาÃร³ณ ( àเÅล×ืÍอ¡ก¢ขÍอ§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ«ซ×ืé้Íอàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำäไ»ป½ฝÒา¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¹น) ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀  ฀àเÅล×ืÍอ¡ก«ซ×ืé้Íอ¹นŒŒÓำ¾พÃรÔิ¡กËห¹นØุ‹‹Áม äไÊสŒŒÍอÑัè่Çว 3. ÊสÃรŒŒÒา§ง·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กÍอÂย‹‹Òา§งËหÅลÒา¡กËหÅลÒาÂย ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย - ฀ ฀àเÊสŒŒ¹น·ท∙‹‹Òาáแ¾พ ฀ ฀ ฀ - ÇวÑั¤คàเ¡กµตØุ ฀ ฀ - Ëห¹นŒŒÒาµตÅลÒา´ดàเÁม×ืÍอ§งãใËหÁม‹‹ ฀ ฀ - ªชŒŒÒา§งÁม‹‹ÍอÂย 4. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กáแÅลÐะàเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก (àเÅล×ืÍอ¡กÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง ËหÅลÒาÂย æๆ ÇวÔิ¸ธÕี) ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ ¨จÒา¡ก¡กÒาÃร´ดÙูàเÊสŒŒ¹น·ท∙Òา§งÁมÒา·ท∙Ñัé้§งËหÁม´ดàเËหç็¹นäไ´ดŒŒÇว‹‹Òา àเÊสŒŒ¹นªชŒŒÒา§งÁม‹‹ÍอÂย ¨จÐะãใ¡กÅลŒŒ·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด âโ´ดÂยàเÃรÔิè่Áม¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹นÂยØุ¾พÃรÒาªชäไ»ป¨จ¹น¶ถÖึ§งµตÅลÒา´ดÇวâโÃรÃรÊส
 • 20. 5. ¡กÓำËห¹น´ดáแÅลÐะÅลÓำ´ดÑัºบ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ (¡กÓำËห¹น´ดÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม¨จÒา¡ก ¢ขŒŒÍอ 4) ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ ฀ àเÃรÔิè่Áม¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น ฀ àเÅลÕีé้ÂยÇว«ซŒŒÒาÂย¼ผ‹‹Òา¹นËห¹นŒŒÒาµตÅลÒา´ดÊสÁมàเ¾พªชáแÅลŒŒÇวÂยÙูàเ·ท∙Ôิ¹น àเÅลÕีé้ÂยÇว«ซŒŒÒาÂยàเ¢ขŒŒÒา¶ถ¹น¹นªชŒŒÒา§งÁม‹‹ÍอÂย µตÃร§งäไ»ป »ปÃรÐะÁมÒา³ณ ฀ ฀ 800 Áม. µตÅลÒา´ดÇวâโÃรÃรÊสÍอÂยÙู‹‹¢ขÇวÒาÁม×ืÍอ 6. »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมªช×ืè่¹นªชÁม ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ äไ»ป«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§งãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น ÍอÂย‹‹Òา§งàเµตç็Áมãใ¨จàเ¾พÃรÒาÐะàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÍอÒา¨จÍอÂยÙู‹‹äไ¡กÅลäไÁม‹‹ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÁมÒา«ซ×ืé้Íอ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§งäไ´ดŒŒ¨จÖึ§งËหÒา ¢ขÍอ§ง¾พ×ืé้¹นàเÁม×ืÍอ§ง·ท∙Õีè่ÍอÃร‹‹ÍอÂยÊส‹‹§งäไ»ปãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น µตÒาÁม·ท∙Õีè่àเ¾พ×ืè่Íอ¹น µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร 7. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹นÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งÊสÐะ´ดÇว¡ก ¨จÃรÒา¨จÃรäไÁม‹‹µตÔิ´ด¢ขÑั´ด ·ท∙ÓำãใËหŒŒäไ»ป«ซ×ืé้Íอ¢ขÍอ§งÊส‹‹§งãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น äไ´ดŒŒàเÃรç็Çว¢ขÖึé้¹น ÍอÕี¡ก·ท∙Ñัé้§ง¡กç็äไ´ดŒŒ¢ขÍอ§งÍอÂย‹‹Òา§ง·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร ¶ถ×ืÍอÇว‹‹Òา¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹นÍอÂยÙู‹‹ãใ¹นàเ¡ก³ณ±ฑ´ดÕีÁมÒา¡ก
 • 21. 8. »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹นÍอÂยÙู‹‹àเÊสÁมÍอ ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ ÍอÒา¨จµตŒŒÍอ§งËหÒา·ท∙Òา§ง·ท∙Õีè่ãใªชŒŒàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่¹นŒŒÍอÂย¡กÇว‹‹Òา¹นÕีé้ ËหÃร×ืÍอÍอÒา¨จàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¢ขÍอ§ง½ฝÒา¡ก·ท∙Õีè่ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเ¡กç็ºบÃรÑั¡กÉษÒาäไ´ดŒŒ§ง‹‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹น ÍอÂยÙู‹‹ãใ¡กÅลŒŒºบŒŒÒา¹น¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒ»ปÃรÐะËหÂยÑั´ดàเÇวÅลÒาáแÅลÐะ»ปÃรÐะËหÂยÑั´ด¤ค‹‹Òา¹นŒŒÓำÁมÑั¹นãใ¹น ¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง 9. »ปÃรÐะàเÁมÔิ¹น¼ผÅลÃรÇวÁมàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด¤คÇวÒาÁมÀภÙูÁมÔิãใ¨จ ¤คÓำÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ฀ ¨จÒา¡ก¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น·ท∙Ñัé้§งËหÁม´ด ¼ผÅล»ปÃรÒา¡ก¯ฏÇว‹‹Òา»ปÃรÐะÊสºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จäไ´ดŒŒ´ดÕี àเÂยÕีè่ÂยÁม Êส‹‹§ง¢ขÍอ§งãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น µตÒาÁม·ท∙Õีè่àเ¾พ×ืè่Íอ¹นµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรäไ´ดŒŒ áแÅลÐะËหÒาÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งäไ´ดŒŒ´ดÕี »ปÃรÐะËหÂยÑั´ดàเÇวÅลÒา äไ´ดŒŒÃรÐะ´ดÑัºบ 1
 • 22. ที่มา http://sunshine44361.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
 • 23. ªช×ืè่Íอâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÊส×ืè่Íอ àเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ ¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง ·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี ¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµต ãใªชŒŒ§งÒา¹น ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม »ปÃรÐะÂยØุ¡กµต 1. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม ´ด¹นµตÃรÕีäไ·ท∙ÂยáแÊส¹นÊส¹นØุ¡ก  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 2. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÃรÐะºบºบ°ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรáแ¾พ·ท∙Âยàเºบ×ืé้Íอ§งµตŒŒ¹น  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 3. ¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง»ป˜˜¨จ¨จÑัÂยµต‹‹Òา§งæๆ ãใ¹น¡กÒาÃรàเÅลÕีé้Âย§ง»ปÅลÒา¹นÔิÅล´ดŒŒÇวÂย ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 4. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมàเ¡กÁม·ท∙Èศ¡กÑั³ณ±ฑ  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 5. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม¡กÒาÃร¤คŒŒ¹นËหÒา¤คÓำÀภÒาÉษÒาäไ·ท∙Âย  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 6. àเ¡กÁม¼ผ¨จ­ÞญÀภÑัÂย¡กÑัºบÀภÒาÉษÒาÍอÑั§ง¡กÄฤÉษ  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 7. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสÓำ¹นÇว¹นäไ·ท∙Âย¾พÒาÊส¹นØุ¡ก  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 8. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂยµต‹‹Òา§งæๆ ¡กÑัºบ¡กÒาÃรàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่¢ขÍอ§งàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งºบÔิ¹น  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 9.  ฀ÃรÐะºบºบºบÃรÔิËหÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃร¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¢ขÍอ§งâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀ 10. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÇวÒา´ดÀภÒา¾พÊสÒาÁมÁมÔิµตÔิ  ฀  ฀  ฀  ฀  ฀
 • 24. ที่มา https://sites.google.com/site/adbandon/ng-23102-thekhnoloyi- sarsnthes-5/4-tawxyang-hawkhx-khorng-ngan-khxmphiwtexr
 • 25. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ¨จÑั´ด·ท∙Óำàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำàเÊส¹นÍอ ªช×ืè่Íอâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น áแËหÅล‹‹§ง·ท∙Õีè่ãใªชŒŒÈศÖึ¡กÉษÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒาãใ¹น¡กÒาÃร ÈศÖึ¡กÉษÒา  ฀âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่ 1. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม¡กÒาÃร¤คŒŒ¹นËหÒา¤คÓำ ÀภÒาÉษÒาäไ·ท∙Âย 1.  ÍอÔิ¹นàเµตÍอÃรàเ¹นç็µต 2. ¾พ¨จ¹นÒา¹นØุ¡กÃรÁม 3.  Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ  ฀1 ÊสÑั»ป´ดÒาËห  ฀âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่ 2. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂยµต‹‹Òา§งæๆ ¡กÑัºบ¡กÒาÃร àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่¢ขÍอ§งàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งºบÔิ¹น 1.  ÍอÔิ¹นàเµตÍอÃรàเ¹นç็µต 2. Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ  ฀ ฀1-2 ÊสÑั»ป´ดÒาËห  ฀âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่ 3. âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสÓำ¹นÇว¹นäไ·ท∙Âย ¾พÒาÊส¹นØุ¡ก 1.  ÍอÔิ¹นàเµตÍอÃรàเ¹นç็µต 2. ÊสÍอºบ¶ถÒาÁม¨จÒา¡ก¼ผÙูŒŒÃรÙูŒŒ 3.  Ëห¹นÑั§งÊส×ืÍอ  ฀ ฀1 ÊสÑั»ป´ดÒาËห
 • 26. ที่มา http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp http://ipattapong.wordpress.com/จำลองทฤษฎี/ http://beerbiw.blogspot.com/
 • 27. เรื่อง การวิเคราะห์โครงงานและ เลือกโครงงาน
 • 28.  ฀ ÅลÓำ´ดÑัºบâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่¹นÓำÁมÒาÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห/¡กÒาÃรãใËหŒŒ¤คÐะáแ¹น¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น 1 âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม¡กÒาÃร¤คŒŒ¹นËหÒา ¤คÓำÀภÒาÉษÒาäไ·ท∙Âย âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น 2 »ป˜˜¨จ¨จÑัÂยµต‹‹Òา§งæๆ ¡กÑัºบ¡กÒาÃร àเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่¢ขÍอ§งàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งºบÔิ¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น 3 âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสÓำ¹นÇว¹น äไ·ท∙Âย¾พÒาÊส¹นØุ¡ก ËหÁมÒาÂย àเËหµตØุ ¤คÐะáแ¹น¹น (1-4) ¤คÐะáแ¹น¹น (1-4) ¤คÐะáแ¹น¹น (1-4) 1 ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ áแÅลÐะ»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณãใ¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น 3 3 3  ฀ 2 ¤คÇวÒาÁมµตÑัé้§งãใ¨จ Êส¹นãใ¨จ áแÅลÐะ¨จÃรÔิ§งãใ¨จ 2 ฀ 3 4 ฀  ฀ 3 àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ áแÅลÐะÇวÑัÊส´ดØุÍอØุ»ป¡กÃร³ณ 2 4 3 ฀  ฀ 4 ¤คÇวÒาÁมàเËหÁมÒาÐะÊสÁม¢ขÍอ§งÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น  ฀3 2 ฀ 3  ฀ 5 ¡กÒาÃรãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂยàเ§งÔิ¹น·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น  ฀4 2 4  ฀ 6 ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹นªชÍอºบ¢ขÍอ§ง¤คÃรÙู ÍอÒา¨จÒาÃรÂย·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒา 3 3 3 ฀  ฀ 7 ¡กÒาÃรÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น¢ขÍอ§งàเ¾พ×ืè่Íอ¹นãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áม 3 2 4 ฀  ฀ 8 ¡กÒาÃร¢ขÂยÒาÂยâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น 3 4 ฀ 3  ฀ 9 ¼ผÅล¡กÃรÐะ·ท∙ºบµต‹‹ÍอÊสÀภÒา¾พáแÇว´ดÅลŒŒÍอÁม 4 3 ฀ 3 ฀  ฀ 10 ¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กµต‹‹Òา§ง æๆ ãใ¹น¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น 4 3 4 ฀  ฀  ฀ ÃรÇวÁม 31 29 ฀  ฀34  ฀
 • 29. ¨จÒา¡ก¤คÐะáแ¹น¹น·ท∙Õีè่»ปÃรÒา¡ก¯ฏ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นàเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสÓำ¹นÇว¹นäไ·ท∙Âย¾พÒาÊส¹นØุ¡ก àเ¾พÃรÒาÐะ ¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ áแÅลÐะÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กãใ¹น¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¨จÃรÔิ§ง àเ»ปšš¹น¡กÒาÃรÍอ¹นØุÃรÑั¡กÉษÊสÓำ¹นÇว¹นäไ·ท∙Âย «ซÖึè่§งãใ¹น»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น¹นÑัºบÇว‹‹ÒาËหÒาäไ´ดŒŒÂยÒา¡กáแÅลŒŒÇว ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹นàเÃรÒาµตÃรÐะËห¹นÑั¡ก¶ถÖึ§ง¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา¢ขÍอ§งÁมÑั¹น áแÅลÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒ·ท∙Øุ¡กæๆ¤ค¹นÁมÍอ§งàเËหç็¹น ¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา¢ขÍอ§งÁมÑั¹น´ดŒŒÇวÂย
 • 30. ที่มา http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a05.htm
 • 31. ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติ งาน
 • 32. »ป¯ฏÔิ·ท∙Ôิ¹น¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น àเÃร×ืè่Íอ§ง âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÊสÓำ¹นÇว¹นäไ·ท∙Âย¾พÒาÊส¹นØุ¡ก ÃรÙู»ปáแºบºบ¡กÒาÃร¨จÑั´ด·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น E – book ¨จÒา¡กàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่àเÅล×ืÍอ¡ก ÇวÑั¹น/àเ´ด×ืÍอ¹น/»ป‚‚ ÃรÒาÂย¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่¨จÑั´ด·ท∙Óำ ËหÁมÒาÂยàเËหµตØุ 2 ¡ก.Âย. 56 àเÅล×ืÍอ¡กâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นáแÅลÐะÃรÙู»ป áแºบºบãใ¹น¡กÒาÃร¨จÑั´ด·ท∙Óำ àเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ÊสÒา¹นàเªช×ืÍอ¡ก ¡กÅลŒŒÇวÂย ÃรÙู»ปáแºบºบ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹น E – book àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น 2 ¡ก.Âย. 56 »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นËหÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¨จÒา¡กáแËหÅล‹‹§งÍอÔิ¹นàเµตÍอÃรàเ¹นç็µต 3 ¡ก.Âย. 56 Êส‹‹§งãใËหŒŒ¤คÃรÙูµตÃรÇว¨จÊสÍอºบ¤คÃรÑัé้§ง ·ท∙Õีè่ 1 ¤คØุ³ณ¤คÃรÙูµตÃรÇว¨จÊสÍอºบÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น
 • 33. 5 ¡ก.Âย. 56 »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น (µต‹‹Íอ) »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งáแ¡กŒŒäไ¢ขãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น 12 ¡ก.Âย. 56Êส‹‹§งãใËหŒŒ¤คÃรÙูµตÃรÇว¨จÊสÍอºบ¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่ 2 §งÒา¹น´ดÕี¢ขÖึé้¹น àเÃรÔิè่Áม¨จÐะÅล§งµตÑัÇว 13 ¡ก.Âย. 56 ºบÑั¹น·ท∙Öึ¡กÅล§งáแ¼ผ‹‹¹น CD áแÅลÐะ·ท∙Óำ ÃรÒาÂย§งÒา¹น»ปÃรÐะ¡กÍอºบ ¹นÓำàเÊส¹นÍอ¼ผÅล§งÒา¹น ãใËหŒŒ·ท∙Óำàเ»ปšš¹นàเÍอ¡กÊสÒาÃร ¢ข¹นÒา´ด A5 (¾พÔิÁม¾พ¨จÒา¡ก¡กÃรÐะ´ดÒาÉษ A4 äไÁม‹‹àเ¡กÔิ¹น 2 áแ¼ผ‹‹¹น áแºบ‹‹§ง «ซŒŒÒาÂย¢ขÇวÒา àเÂยç็ºบÊสÑั¹น¡กÅลÒา§ง »ป¡กËหÅลÑั§งãใ¹นµตÔิ´ด«ซÍอ§ง«ซÕี´ดÕี·ท∙Õีè่ àเ»ปšš¹น¾พÅลÒาÊสµตÔิ¡ก 15 ¡ก.Âย. 56 Êส‹‹§ง§งÒา¹น (§งÒา¹น·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹น CD áแÅลÐะÃรÒาÂย§งÒา¹น»ปÃรÐะ¡กÍอºบâโ¤คÃร§ง §งÒา¹น)áแÅลÐะ ¹นÓำàเÊส¹นÍอ§งÒา¹น ãใËหŒŒ¹นÓำÊส‹‹§ง´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง/ÁมÒา ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑั¹น·ท∙Ñัé้§ง¡กÅลØุ‹‹Áม
 • 34. ที่มา https://sites.google.com/site/wadhnxngphothi/ptithin-kar-ptibati-ngan-53