ปัญหายาเสพติด

3,780 views

Published on

Presentation วิชา จิตวิทยามนุษย์ หัวข้อ ปัญหายาเสพติด เพื่อศึกษาปัญหาที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปัญหายาเสพติด

  1. 1. ปัญหายาเสพติด “ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด” คาขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปี 2553
  2. 2. ยาเสพติด ยาเสพติดสามารถแบ่งได้หลายมุมมอง คือ แบ่งตาม แหล่ ง ที่ เ กิ ด แบ่ ง ตามกฎหมาย (พ.ร.บ. ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. 2522) และ แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดย ในที่นี้จะพูดถึงยาและสารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากใน ประเทศไทยเป็นสาคัญ
  3. 3. ยาเสพติดธรรมชาติ ฝิ่น (Opium) กระท่อม (Kratom) กัญชา (Cannabis) ยาเสพติดสังเคราะห์ ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine) สารระเหย (Inhalant) ยาบ้า เฮโรอีน (Heroin) ไอซ์ (Ice) (Methamphetamine) ยาอี (Ecstasy)
  4. 4. อาการสมองติดยาเสพติด การติ ด ยาเสพติ ด เกี่ ย วข้ อ งกั บ สมอง 2 ส่วน คือ 1.สมองส่วนนอกหรือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) ที่ทา หน้าที่ควบคุมสติปัญญา ใช้ความคิดแบบมี เหตุ ผล 2.สมองส่ ว นที่อ ยู่ ชั้น ในหรื อสมอง ส่วนอยาก (Limbic System) ซึ่งเป็นศูนย์ ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก เมื่อคนเราเสพยาเสพติด ตัวยาจะ ไปกระตุ้นสมองส่วนอยากให้สร้างสารเคมีที่ มีผลให้เกิดความรู้สึกสุขได้แก่ โดปามีน ซีโต รนิน เอ็นโดฟีน กลูตาเมท ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการออกฤทธิ์ของยาเสพติดแต่ละตัว
  5. 5. สาเหตุของการเกิดปัญหายาเสพติด โ ด ย ส า ร ว จ ง า น วิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาเหตุ ข องการเกิ ด ปั ญ หายาเสพติ ด ในกลุ่ ม เป้ า หมาย เยาวชนไทยที่ พ บในประเทศไทย พบว่ า ครอบครั ว รวมทั้ง การเลี้ ย งดู เป็นสาเหตุหนึ่งนาไปสู่พฤติกรรมการ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด ของเยาวชนมี 10 ลักษณะครอบครัว เป็นปัจจัยเสี่ยง
  6. 6. ด้านจิตใจและอารมณ์ การสังเกตอาการคนติดยาเสพติด ด้านพฤติกรรม
  7. 7. แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักการในการป้องกันใหญ่ๆมี 4 ข้อ 1.ป้องกันตนเอง 2.ป้องกันครอบครัว 3.ป้องกันชุมชน 4.ป้องกันสังคม ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 5 พลัง 1.พลังตัวตน 2.พลังสร้างปัญญา 3.พลังครอบครัว 4.พลังชุมชน 5.พลังเพื่อนและกิจกรรม
  8. 8. บรรณานุกรม เอกสารแผ่นพับ เรื่อง ยาเสพติด : ปัญหาที่ไม่ควรวางเฉย โดย สานัก พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, สานักงาน ป.ป.ส. เอกสารแผ่นพับ เรื่อง ยาเสพติดและสารเสพติด ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย โดย สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, สานักงาน ป.ป.ส. บทความ เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชนกับการเปลี่ยนแนวคิด ผู้ใหญ่ โดย พจนีย์ สาธิพันธ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, สานัก พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, สานักงาน ป.ป.ส. บทความ เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดย นาย มนต์ชัย เดินขุนทด บทความ เรื่อง 10 ลักษณะเด็กติดยา “ครอบครัวต้นตอปัญหา” โดย ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

×