Identity brand consultants profile

588 views

Published on

Profile of Identity Brand Consultants

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Identity brand consultants profile

 1. 1. ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttntttttttnttttttttttttttttttnttnttttctttcttttttttttttttttcttttcttttcctttttttttttttcnttttttttttttttttttttttttttttctttttttcttttnttntttttttttctttttntcttcttttntttttttttttttcctttttttttttttttttttcttcttttntccttttnttttttttttttttttttttttctttttttttttttttnttnttnttttttccctcttttcttttcttcftfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcf s s s s sss sss ss sttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcttttttctttcnnxctfftfttcfttttttttctttcnnxctfftfttcftttt
 2. 2. yyyyyyyy sssyy ssysssysyys rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr2
 3. 3. ees ey ssy? yyyyyyy ssyy sysssysyys ys ssssyyy yy ;esyy; yey ss syy s yssyss s ss syyy ssy y s eys ysy y y ysyysyy ss yyyy syy ssyy s syyssyysy ssssyysys eyye ssy ssss ysessys ysss sss syy yyys yyys sysys s s yse ey ssy yey sysy ss syyyy nsssy yyssysyss sysy ys s ys ss yyyy sysssysysy ys ysys;ey ss syy ess ysysssyseyy eyye s sssy yss ysyy y ysessyseys yy syy syyyy s yy yey yyyssysyss sysy s nsssy ysy;esyy ;ey s yysy ys ssssyyy yy nsssy ess s s ssesyy s ysy yyssnsssy ssy syy ey es y s yys s ey e sy ys eyssyyy syy ssysss syyysy yyss ees ssy sys y sss yy ys s ss ysys ss ss yssyeyssyyys ys ssyssy syssss yys y ysysy s esssy yy ess syss yy ssysyy ys yss yy ysss sssys yss eyye yey eys s yy ysyyy ss yyyy syssyy yys ssy s yeysy ss syyys ssy ssy ssssyy ysessys sys ssyssyys yy yyyysyy ssyssys eeysy yey sysy ssss sy yy ysyyy sysyssseeysy ss syyys ssss sy y ssys syy ssyys ys yeyys ysyys ss yys yyyyyyy ssyys ssys s s ss sssy ys eys yey s yy syssyy y yy yey ss yyyy ssyy yyy;ey ss syy ssys ys yy yssy y yyys s sss- syy yy ss yyyy sysssysysy ss sss yy ys s sssyyyss ss sys ssyssyy ys yssyyysyy ss sys ysy sysyss ys yssyesssy syy ess s sysyss ;eyss syy ssys ys yyyssyssy yey ssysy y s tsy-sssssyy ss yyyy yysy eeyse esssy ssyyys eyye yys ssyyyy sssyy sy yey sssy yyyssy yy ys ss syy yey ss syy syy yys ssyssys ys yey yss yyssyyyysy
 4. 4. eesy ey s? ysseyy ssy ys yey sy ey yss yy ssyyyysy sysssys yy syyyys t yyssy sy y ysy yyy ss ss yyyy s yyy yyyyyyy ssyy sysssysyys s yss s ssy y s ssssyysys ss ysss sss syy yyys yyys sysys ssssyyy yy yey yyyssysyss sysy s nsssy ssy ysysysy ;esyy sy y: · eyssyyy yysy yyy syy yy yss yyy · sssessy g sysss sy yysy yyy · ssyssy ssysss sy syy syssss · ssyyyss sysyysyysy · sy- ys-ssys syy yssse y yyy t yy ynsyysy · ss yyyy sysssysysy · sssys yssyysyseyye ssy ssss sy ssysyyy sessyyyss syy yysssyyy yey sss y ssss sssyy eyssyyys yyyyyyy ssyys ssss ssys s y syss sssy yyyysy yyy ss syy ssysss sys syy ssssessys ey s ys sss syeyysy y sysy s sys ysys ys yyy sss sy sysy yyy syssyyy ys ss yyyy2
 5. 5. eyssyyy ysy yyyey ss yyy s sss ys sss y sssyyyss eys essyyysyy eyssyyy yysy y sssseyy ssy ss y s sss ss s yseyssyyy yysy y ss s ys: . ss yssy eyssyyy ss yssysyss ysyys eyssyyy . yys ys eyssyyy eyye ssys ss yy . eyssyyy syyyyysysy . eyssyyy sy-yysy yyy. ss yssy eyssyyy: -ss yssy eyssyyy ys ssysy sysy syy ss sysyyy ssysss syy ssyyyys yss yyyy ssyssys yysysysy ss sssys yss eeyse es y sy sysyyy ssysyyy s sy yyys ey yy yss s ssyyyy s ss yssy eyssyyys ss sysyyy ssysss ses yy eyssyyys ys sysy syy sy yss yssy ss syy eyssyyy yyyyyyy ssyys ssy eys yss ys sssyyyss sysyyy yesss e s ssyyyy s seys ss y- ss yssy yy yss yyy ssssyysys sssy eyye ss yessy s ys ssysyysyy yey ssys syysy ey ssy eys ys y sy yyy ysss yyys s syssyy ysss sys ysys ss ssyssys s ys yey eys sy yyyy ssyy eys syssy eyye sy yyy syyesys ses yy sssys syy ysss yy yyyssy ysyssssy yyyy ssyyy ss yssy eyssyyy ss yssysyss ysyys eyssyyy: eyssyyy ysy yyy yy ss ys ssysy ysssynsyysy yysy yyy s ssssysyysy s eys s ys yesy ssy ssssysyy ysy ysey ss eyssyyy yyyyyyy ssyy sysssysyys s yss yy ysyyy yy ys s eyssyyy yysy ys ssy yy ss syyy ss ysssyss ss sessyy yy ss syysy syy esys ss es eyye syyyys s ysy ys ss yssysyss eys s ys eeyse ssy ss s ss yyyy yssss ss yyyy yy ss syysy ssssy ysss ss syy
 6. 6. . yys ys eyssyyy eyye ssys ss yy: ssy ys ssy syy y s ysyy syy yysyyy s eys s y yesy ys eesy s yys ys eyssyyy ys sss ssssy yys ys eyssyyys ssy yyyss ss ss syyys syy yyyssysyys s ysyy ssyssys ss sys ysys yesy sesy y eyye yy y ss ssy s ssyyy ty yyys ys eyssyyys yey yy ss syysy ssy sy s ysyyy sy yey syyy sy yy eyyessy syy yyseyysss y ysyysy ;eysy yy y s eyssyyys ssy ssy s ssss yyy s eyssyyys ss yey ss syyys eeysy yy yeyy es y sss yey sy ysysyyy ys sesy y yey ssyyyyy s yey eyssyyy ys ysysssy ss syyys yssyyy yy ss syyyy yyy s ss yey yyy s yy eeyse ssyyyyy sysys s ysy yssyysy sesy ys sy syyysy y yy yey eyssyyy eyye sy ssss ssyssy syyyyysy g s ysyyy sy sysys s yyys ys eyssyyy ssse eyssyyys ssy ysyssssy ysy yy yyyyyyy ssyy sysssysyys yysy ys syy yy yss s yyys ys eyssyyys ss ys ysss sy sysy yyy syy ssy ysyssy yey yyys ys sysyy yy yessy ssyysssss s ys eeysy sy syyy sesy ys ssy sy sysyy. eyssyyy syyyyysysy: ss eys syyys yyyy ys sy syyysyyyy yy ssyys ys yy yey s ys ysyy eyye yey ssyysy es yyyy s yy yey ss syy s y syyys yyyy ysysy s ysyys ss eeyse yeyy ssy s y ss yyys ys eyssyyys eeysy ss y syeyss yyyy sssssysyss syyyyysysy eeyse ssy yysssyys sy ysyy yyyyyy ss syeyseysy sesy yy y ysyyy eys s ys ys yy ysss eyssyyy s ys ysyy ss syyyy s yye eys s ys yyyyyyy ssyy sysssysyys ssss syyysss ysss syyy sy sy sy syy sssys syy s y sesy ys yesy y ss y yey eyssyyy ys ss sysy ss ssyys yseysssy syy y ss yy ssyyyyy s sysy ey ssss yysysss syssyyyss eeyse eys ss ys syssyny ese syy ysyysss ysyy ysss eyssyyy syy eesy yeyy sss sy eeyse s ys yeyy ysyy ey ssy eys yy syyyys sy sysssyssyy s eyssyyy ssyyyyys syy ys y syysy ysy yyys ss yyssyssy sssyyyss ey ssy sys y ssyys ss sss sssys s eys s syssyysys ey ss yyy syyesy g yysssy syyyyysysy ss s ys ss yyss s ysyys ys y ysyyy s ys4
 7. 7. . eyssyyy sy-yysy yyy : ysss eyssyyy ess syyy ssssyy ss s eeysy eyye yey ss y sss syy ys y syysy yy esy yey y syyy yyy sssys ssy s yey sy ssss ysyysss ssss yys yey ss y eeyse ssy sysssy yy sssyy ssy sy sss y sesy s sssyyyss ssy ssn ysss eyssyyy ys ssyysyyy yyysyyy ys syy s yey ssyysy sseyy yyys syy ssy s yey ssyss ssy ssy yyyysysyyy yy eyssyyy eeyse ys ssysy ssy ey ssssss syy sssys ssyys ;eysy ssy syeys sysssys ssss sy y ysss sssyyyss ess sesy yy yys ysysy syy ys yse ssssyy sy syeys ss ysys s yey sssyyyss ysss ss yyyyysy ess sse syyyys eyssyyy yesy yss yey eyssyyy ssyyyyy ys ssyysyyy ssss yss y ey ysy sy sys ssyssyy g ss syyy yey ssyssys sysyyy ss yey eyssyyy ess ssys s sss yy syy s yys y ssse sssys yy ys y ssysyy ys s y ss sy-yysy yyy ysss eyssyyy ey ssy y y ysss eyssyyy yey ssy syysy sss syy yys eyye yyyysysyysyss ssssss
 8. 8. sysss sy syy sssessy sys ysss ssysss sy ss syy s syssyy sss ? sys ysss ss syy ss ysy s y s sysyy yyy? t yeyy yss ; seys ssy sss ssysss sy yysy ysys ysys ey eyss yysy y ysss syyy ss syyssyysy ss ss syyssysss sys ys ssyssy syssss ys sssyyyss ss syyssyysy tss yys s sy ysy yysy yyss ssy y ysyyysyy syy ss sssy s yysy ysyy syy syssysss sy yysy ys ss ysss ss syy eeyse ssy ss syy s syssyy ssssyy eys yy ss syyssyyy ysss y s y syyyys ysse ys yey sysy s sys ysys s ysyy sy yyyyyyy ssyy sysssysyys yy yey ssys s ssysss syyysy y: sysss sy yysy yyy syy syyyyy gys syy ysy yyy syy syyyyy yys ys ysy yyy syy syyyyy gssyss yysy yyy syy syyyyy gyyyyseysy yysy yyy syy syyyyy y yss y yysy yyy syy syyyyy ss s yy yysy yyy syy syyyyy ssyyyss ssy yysy yyy syy syyyyy
 9. 9. yssse y yyy t yy ynsyysyey ss yyy yssse y yyy t yy ynsyysy t ssssyysys sssyy sy yeyyss yy sy sysy yyy s yey ssyyyy syy yeyys eyssyyy ;esss e sss yy-esssyyys ey ss ysy yy s syy ysys s ys yyesysy ysss eyssyyy ss syyyyssyssse yy yyy ssy yy s t ys ssyyysyyy syy syy yy ys yey sssyysessyyyss syy ssyyysysyyy s yey ss syy ss syssse yy yyys ssy yeyeyssyyy yy yeyys ss syys syssseys eyye sss t yys s eys yeysssys yss ssy ssysy ssyyysysyyy syy yy ssy syssse yy yyy ssy yy y s yy ynsyysy s ysss eyssyyy yss yy: y eys nysysysyyy y eys syyysysyyy yssyssy yss ys ys eyssyyy yssyssy yy sysys syy ssy sssys yss yssyssy yy sssyy sessyyysstss t sys ysys yysssyy yey sssseyy yssse y yyy syssysys s ysss eyssyyy gyy yssyyy yssse y yyy t yy ynsyysy ssysssysyysy t s yesyyyy syyysyyyy ss t ssyyyy
 10. 10. ss sy y essys ss sy- ys- sys;eysy ssy ssy yesy . yssysy syssseysy ysyysy syy ss eyssyyys syy yy ss syysy sy- ys- sys sy ysyysyy ys sssyy sy yeyyyys s syyy s syssse yy yyy ys yys ssy ss sss sy eyyeyy s s y s syssse sysssys sssyssyyy syssseys s ssys s sesysy sssses yey eyssyyy ys syysysssssy syy s ey e ysysysyyy sysyy y yss ys ssyy syy sssy yyy ssy ss ;eys ssyy yesy yey sssys ys ess ys sy ys sysse ys sys . ssy eyss yy yyys sy yey ys sys s syeys sy ysyysyss yesy ssy syyyyy s syysy yss ss yeyss y ssyyysy syy ss yesy ssyysssss yyessy tss s ysyssysys eyssyysy y yey eessy ss sy y ss ysss ss syy sssyy sy yey yyyssysyys yssssyys syy yey ys sys s syssseys ss yessy ssyysssss yyessysss ss sy y eyss sy yss yyyy ysessys sysy syy syssse esssys sy yssssy syys yesy sysy s ye syeys sy ysyysyss ssy yss yyyy ;eyssssyss s ss sy y ys yyyys yyyy sy syssynyy yey sy ey yss yy sss s syssse esssys yesy yey sssys ys esyys ys ysy ys ;ey sysy ssyys yey sssys ys ssy yy sysssy s ysse ssys syy yeys ssy sy ssyy ys yssssy yey t ss ysse yye sssys ys syyyy sss sy syy syyy s yy y yey ys sys s yyessys ssy sy ssyysyy sssesy yy sssyy sy sysssyssyyy s yey ssyssy8
 11. 11. yyysyyy ss yyyyeyye yyssyssyy yyyysyyy yyyyssyysy yy esssyss y yysyssssy ys ss yy yey ssyssys sssys ysys sy yyyysyyy ;eys ys ysyy yesss esyssse yy yyys sys yy ssysss sssyseyysss s syy sysyyy sssys syssyysy y yssysy yyyyyyyy ssyys ey ssss sy eys yy sssssyyyys ssysy yeyys sssyyyss yesss e sysy sssyysy yy sysyyy yyys syy s syyy ssyy yyyys ysse ssy ss y s yey s ysyssynyy ssyss yy yyyysyyy ss yyyy : ss yyyy ss sy y ssy yss yyy s sy y ssssys sy t syy sysyyy ssysss s yy yyys s yey ssyssy ss sys ysy sss y syy ssyyy sy ss;ssy syy syeys yyys sessyy eyssyyys sysyyy sysyyysyysys ssssy yey ssyssygsys ysy syy sy syyys syy ssyyy sy eyssyyys sy y ssyyy sessy yys gyy yy eyye syeys eyssyyys es y sy ysss sys ysysg ssyssys gssyseyy sss sysyy y-yyessyyyyss ys yey ssyyyys sssys yss syy sss ysyy y ssyyyys sysyyy sssyss yyys ssy ysseyy ys yss yy ssyyyysy ssyy ssy sss yeyyyys y y sss y syss ss;ssy sys s ss yyy ss sss yss eeyy yyyssyssyy yye ssyssy gsys ysys ;eyy yy ss yeyyyys sssseyss yyy ssy s sysyyy sss s yessy yysssss sy yey ssyssys syy sys ysys s ssyyyys sysyss ssyyy yy sysyyy yysysyssyys sy y ss y yyys ssy esy ss yys
 12. 12. ss yyyy sysssysysyeyye ssy s yey ss syyys yy sysyss ssssyy sy yysysy syysssys ey s ys sss sys ysys s ss yyyy ssysssysysy ;sss e yeyssys ysy yey ssyyyys ssy ssysssssy yey ysyss ss yyyy yy ssy yyy ysyyyyyyy ssyy sysssysyys syy ey ssyyys eyye sss ssyyyys ss yeyysssssyss y ey ss ssyyyy ys syssyy yny ys y sy yyyyy ys sys yysy yyyyyyy ssyys eyye sss yys s y ysyyysyy ssyyyy sys ysy ysssyyys;ey sys y yey eessy s sy s ssyy yyyys ysse ssy yey yyysys s sss ssyy yyyys syy yey sssyssys: ;s yy yey ssyy ss yey ssyyyy yyyssysyyyy yey ssssy ssyss yyyssysyyyy yey ssyssys yyyssysyyyy yey ss yyyyysy sysyyyyy yey ssy syyesy ssys ysey s yey ssy sy yyysyysy s yey ssy syyesy s ysyy sy yey yyysys ess ysyy ysy sss yy eyye yey yss yy ssyyyysy ss yy syssysys sysyyysyysy syyy ysyyy yey ssy ss syyyys ssss sy yyysyysy s yey yye ssyy yyyys00
 13. 13. y sssysssyssy y yyyyyyy ey sysyy y yesy es yy yey sy ey yy sssysssyssy ys yey yy ysssssyss y sssysssyssy ss ss ysys yey ys sy ey ssy sssssysyyy eyyesyy sss y ssyyysey es y s yys s eyssyyy yysy yyss es yy s yysey ss ssysyy yyy eysysyy y yy yysy yyy ssysyy y eyssyyys syy s ys yssy yy ssssyysys sssss ssyyyys y ey ss yey yy y ssyyyy sy ys yey s syy yyy; ey ess syyy yss yy ssyyyyy sysy syy ss yey eyssyyy sy yssseyy syyey esy eyyy yey yss yss yyy yey syyy s ys yysssy s ss sss syyss syyysy s yey eyssyyytss yys ssysysys: · eyssyyy yysy yyss · ssyyyss y yss yyy · syyyy ys ysyy · ssssyystss s ysy ys ssss syssyy yssssy ssssyyy syss yesy s yysyy s ess ssnsssy ysyysy yssy ysy ;esyy nsssy eyye sy ssys s .. s s ys syy syey sss ysy yyyssysyss esss eyye ssy yesy . sss syy yyys synyss syyys syy s yeysy ss syyys ssss sy y ssys ;eys s ys s ysssy s yysy ss ss ys ess ss yey sysyss eeyse ys sseyy sy ssy yesy .. ys syys s yy seysy yyyyyyy ssyy sysssysyys ssy ys sssyse sss syy yy ss yyyy ssysssysysy ys s ys sys ysys ss sysyss
 14. 14. syyyystss sysy s ssyyyys ys s sysy ssssss sss sysysss sysse ys yey sysyss eysysy ssssyysy s sss ssyyyys: . t s sy syss gs se y ss yyyy . syss ey yy syy gs ysyyss y gyy . y yyyssy sysssysysy y gyy . syssse ssy y ss y gyy . sesy ss syyss y gy yyyy . esyy ;sy syss yyysey sy syy gy yyyy eysyyss esssy . syyeys y yyyysyy ess s . ysss sysysysy yyys y gyy .. t sss y ssy y gyy . essyy ys sssyys .. yyysssyy ;yseysss yys .. esysss syys sy yyys .. gsesyysy seysyyse .. ysessss sysss .. ssys yyyyssyy yyys y gyy . sss ssss yyys sysys .. ssy eessy ey yy gg sy s s sysyes . y yyyy syyys ess s . yyssyss yyys . esyysye sys . yyss yssyssy . yyss ssss . yy eyyssy s s ys s sssy . s yy sssy . ssyeyss yyys .. tsyes yy ss ysss . syeyy yyss yysyy s .. ;esyy. y s .. seysse ssyyy .. yeys yyys sysys02
 15. 15. .. yeyyse ;ssss.. nsssssy. s sy ys sssyys.. y sysy ssssy y yyys. sss yyyyyseyys.. ssyyss ys ss sssyysy yyys. sesys ys s ys.. s yyssy sssysyyy ys ysys y gyy.. esyy ysy ysy.. sssyyy ;eys s essy.. ;ssyyy nsssy yyys.. ;yysss ssy ;yse yyys. s es.. ssysy ysess y . .. ysy syyse ss sssyysy.. asyys yyys
 16. 16. syyysy eyye ss @ :::::::: 4444 4hh 4 h 4 h ii 4 i ih 4 i i 00 ih0 0 ih 0h 444044 eee:eeeee:: 664 6666664666 :ee:::e:: 664 004 6044664 ::e::: i iy h hy-m i :::::::: yyy h hy-m i04

×