วิ ธ ี ก ารสั ่ ง การยาต่ อ เนื ่ อ งทางหลอดเลื อ ดดำ า(continuous parenteral drug)การผสม  • ดูว่ายาที่ให้ dose เท่าไหร่ (...
วิธีการสั่งการยาต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีการสั่งการยาต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ

5,125 views
4,810 views

Published on

เอาไว้ประกอบ SDL A&E 608

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีการสั่งการยาต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ

  1. 1. วิ ธ ี ก ารสั ่ ง การยาต่ อ เนื ่ อ งทางหลอดเลื อ ดดำ า(continuous parenteral drug)การผสม • ดูว่ายาที่ให้ dose เท่าไหร่ (เช่น 4-10 mcg/k/min) • ขนาดของยาที่ให้ใน 1 vial/amp มีกี่มก. กี่ลบ.ซม. • ผสมในขนาดที่คุ้นเคย หากไม่ทราบผสมในสารละลาย 100 มล. (ดูที่ฉลากอีกครั้งว่ากำาหนดให้ผสมไม่เกินความเข้มข้นเท่าไหร่)วิ ธ ี ก ารคำ า นวณตัวอย่างDopamine 2.0-20 Mcg/kg/min เพื่อใช้ผู้ป่ วยนำ้าหนักประมาณ 60 kgผู้ป่ วยรายนี้จ ะใช้ยาปริมาณ dopamine = (2.0 ถึง 20)×60 Mcg/min = (2.0 ถึง20)×60×60 Mcg/hr = (2.0 ถึง 20)×60×60×10-3 Mg/hrหากในสารละลายมี dopamine 250 mg ในสารนำ้า 250 mLใน 1 ชัว โมง ผูป่ วยรายนี้จะใช้ dopamine (2.0 ถึง 20)×60×60x10-3 mg ซงึ่ อยู่ในสารนำ้า ่ ้(2.0 ถึง 20)×60×60×10-3×250/250 mLโดยสรุปหากให้สารละลาย dopamine ในอัตราส่วน 1:1 ผู้ป่ วยรายนีจ้ ะได้รับสารละลายในอัตรา = 7.2 ถึง 72 mL/hrหรื อ อาจสรุ ป ได้ ด ั ง สู ต รการคำ า นวณ ดั ง นี ้ (หน่ ว ยเป็ น mL/hr หรื อMicrodrop/min)Rate = dose × body weight × Vol × 60 1,000 × Solute (mg)วิ ธ ี ก ารเขี ย นคำ า สั ่ ง การรั ก ษา • Dopamine 250 mg + NSS 250 mL : ยาผสมอย่างไร • IV drip 7-72 mcd/min : ให้ในอัตราเท่าไร • titration 5 mcd/min : ปรับเพิ่มที่ละเท่าไหร่ • q 10 min : ทุกกี่นาที • keep MAP > 65 mmHg : เป้าหมายDopamine 250 mg + NSS 250 mL IV drip 7-72 mcd/mintitration 5mcd/min q 10 min keep MAP>65 mmHg

×