การสำรวจความคิดเห็น

66,325 views
66,151 views

Published on

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
66,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
257
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสำรวจความคิดเห็น

 1. 1. อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การสำรวจความคิดเห็น
 2. 2. ผลการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดกับผู้อบรม <ul><li>รู้จักวิธีการสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย </li></ul><ul><li>นำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น </li></ul><ul><li>ไปใช้ในการคาดการณ์ได้ </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนำไป </li></ul><ul><li>ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมใน </li></ul><ul><li>ห้องเรียนได้ </li></ul>2
 3. 3. ขอบข่ายเนื้อหา ๑ . การสำรวจความคิดเห็น ๒ . วัตถุประสงค์ของการสำรวจความคิดเห็น ๓ . ขั้นตอนและวิธีการสำรวจความคิดเห็น ๔ . การเลือกตัวอย่าง ๕ . ลักษณะตัวอย่างที่ดี 3
 4. 4. ขอบข่ายเนื้อหา ( ต่อ ) ๖ . วิธีเลือกตัวอย่าง ๗ . โครงสร้างของแบบสำรวจความคิดเห็น ๘ . การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นที่ดี ๙ . การประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ ๑๐ . ตัวอย่างการสำรวจวามคิดเห็น 4
 5. 5. ความคิดเห็น ของใคร ที่มีต่อใคร 5 เกี่ยวกับเรื่องอะไร
 6. 6. ตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็น ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การเรียนภาษาอื่นๆในโรงเรียนอุตรดิตถ์ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ ผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน ในโรงเรียน 6
 7. 7. ผลการสำรวจพฤติกรรม การอ่านหนังสือของประชากรปี ๒๕๔๘ <ul><li>คนอ่านหนังสือประจำร้อยละ ๖๙ . ๑ </li></ul><ul><li>ประเภทหนังสือที่อ่าน </li></ul><ul><li>หนังสือพิมพ์ ร้อยละ ๗๒ . ๙ </li></ul><ul><li>นวนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น ร้อยละ ๔๕ . ๔ </li></ul><ul><li>เนื้อหาสาระที่อ่าน ข่าว ร้อยละ ๔๕ . ๖ </li></ul><ul><li>เวลาที่ใช้อ่าน เฉลี่ยวันละ ๑ ชั่วโมง ๕๙ นาที </li></ul>7
 8. 8. เนคเทคสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ ด้วยรูปแบบการสำรวจออนไลน์ จำนวน ๒๘ , ๕๘๒ คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๗ . ๑ เพศชายร้อยละ ๔๒ . ๙ พบว่า บริการ ทางอินเทอร์เนตที่ได้รับความนิยมสูง คือ การดาวน์โหลดเพลงออนไลน์ การจองตั๋วภาพยนตร์ การจองโรงแรม การใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานจากบ้าน ในช่วงเวลา ๒๐ . ๐๑ – ๒๔ . ๐๐ น . 8
 9. 9. ความหมาย : เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนที่มีความรู้ / ประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการทราบ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง นำผลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 10
 10. 10. จุดประสงค์ของการสำรวจความคิดเห็น ประเมินผลการทำงาน ปรับปรุง / กำหนดแนวทางในการทำงานต่อไป การตัดสินใจดำเนินงาน / โครงการ จะทำต่อ หรือหาวิธีทำให้งานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น 9
 11. 11. วิธีการที่สำคัญในการสำรวจความคิดเห็น <ul><li>วิธีเลือกตัวอย่างและจำนวนตัวอย่าง </li></ul><ul><li>ผลการสำรวจสามารถจำแนกตามลักษณะ </li></ul><ul><li>ผู้ตอบได้ </li></ul><ul><li>ผลการสำรวจเปลี่ยนแปลงตามเวลา </li></ul>11
 12. 12. ขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็น <ul><li>กำหนดขอบเขต </li></ul><ul><li>กำหนดวิธีเลือกตัวอย่างและ </li></ul><ul><li>จำนวนตัวอย่าง </li></ul><ul><li>สร้างแบบสำรวจ </li></ul><ul><li>ประมวลผลและวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>นำเสนอผล </li></ul>12
 13. 13. การเลือกตัวอย่าง <ul><li>การสุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>จับสลาก / ใช้ตารางเลขสุ่ม / </li></ul><ul><li>สุ่มอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ </li></ul><ul><li>การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น </li></ul><ul><li>การเลือกตัวอย่างแบบกำหนดโควต้า </li></ul>13
 14. 14. ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง 1 4 ประชากร จับสลาก กลุ่มตัวอย่าง 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  02  11  19  28  07  14  23  31 
 15. 15. ตัวอย่าง วิธีการ สุ่มตัวอย่าง 15 ประชากร ตารางเลขสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  02  11  19  28  07  14  23  31 
 16. 16. ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่าง 1 6 ประชากร สุ่มแบบเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่าง 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  02  11  19  28  07  14  23  31 
 17. 17. วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 1  9  17  25  2  10  18  26  3  11  19  27  4  12  20  28  5  13  21  29  6  14  22  30  7  15  23  31  8  16  24  32  ประชากร จัดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง                                                    สุ่ม
 18. 18. ตัวอย่างการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น 1 2 3 4 5
 19. 19. วิธีการสุ่มตัวอย่างมีข้อดีและข้อจำกัด ดังตาราง วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด 1. วิธีสุ่มแบบง่าย <ul><li>สุ่มจากหน่วยย่อยของประชากร </li></ul><ul><li>ทำการสุ่มโดยการจับสลาก ใช้ตารางเลขสุ่มหรือใช้คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>วิธีการไม่สลับซับซ้อน </li></ul><ul><li>ปฏิบัติได้ง่าย </li></ul><ul><li>ต้องมีบัญชีรายชื่อสมาชิกทุกหน่วยของประชากร </li></ul><ul><li>ถ้าประชากรขนาดใหญ่ใช้เวลาดำเนินการมาก และมีค่าใช้จ่ายสูง </li></ul><ul><li>อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก </li></ul>
 20. 20. 2. วิธีสุ่มแบบเป็นระบบ <ul><li>สุ่มจากหน่วยย่อยของประชากร </li></ul><ul><li>ทำการสุ่มตัวเริ่มต้น และสุ่มตัวอย่างถัดไปตามช่วงของการสุ่ม </li></ul><ul><li>วิธีการไม่สลับซับซ้อน </li></ul><ul><li>ปฏิบัติได้ง่าย และสะดวกแม้จะไม่มีรายชื่อสมาชิกทุกหน่วยของประชากร </li></ul><ul><li>ถ้าประชากรจัดเรียงไว้อย่างสุ่มวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีสุ่มแบบง่าย </li></ul><ul><li>ถ้าบัญชีรายชื่อของประชากรจัดเรียงอย่างเป็นระบบ อาจทำให้เกิดความลำเอียงในการสุ่ม </li></ul><ul><li>ถ้าหน่วยของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็นวงจรหรือช่วง อาจได้ตัวอย่างที่ลำเอียง </li></ul>วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด
 21. 21. 2 1 วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด 3. วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น <ul><li>มีการแบ่งประชากรเป็นชั้น / พวก หรือประชากรย่อยที่มีลักษณะภายในชั้นคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันระหว่างชั้น </li></ul><ul><li>สุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นหรือประชากรย่อย </li></ul><ul><li>วิธีนี้ช่วยควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีความเป็นตัวแทนประชากรย่อย </li></ul><ul><li>สามารถเลือกใช้วิธีการสุ่มที่แตกต่างกันในแต่ละชั้น </li></ul><ul><li>มีประสิทธิภาพสูงในเชิงการวิเคราะห์ทางสถิติ </li></ul><ul><li>การแบ่งประชากรเป็นประชากรย่อยอาจปฏิบัติได้ยาก ขาดขอบเขตที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>การประมาณค่าพารามิเตอร์มีความสลับซับซ้อน ถ้าแต่ละชั้นใช้วิธีสุ่มแตกต่างกัน </li></ul>
 22. 22. 2 2 วิธีการสุ่ม ลักษณะการสุ่ม ข้อดี ข้อจำกัด 4. วิธีสุ่มแบบหลาย ขั้นตอน <ul><li>ประชากรแบ่งเป็นลำดับชั้นแบบลดหลั่น </li></ul><ul><li>สุ่มตามลำดับชั้น จนถึงหน่วยย่อยของประชากรที่ต้องการศึกษา </li></ul><ul><li>ใช้ได้ดีกับประชากรขนาดใหญ่ที่แบ่งเป็นลำดับชั้นลดหลั่น </li></ul><ul><li>สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ตามลำดับชั้นจนเป็นภาพรวมได้ </li></ul><ul><li>มีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตามกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย </li></ul><ul><li>การประมาณค่าพารามิเตอร์จะสลับซับซ้อนถ้ามีจำนวนชั้นของการสุ่มมาก </li></ul>
 23. 23. ลักษณะทั่วไป เพศ / อายุ / การศึกษา / รายได้ / อาชีพ ส่วนประกอบของแบบสำรวจ ข้อเสนอแนะ ถามเป็นด้านๆ <ul><li>ความคิดเห็น - ใช้มาตรประเมินค่า </li></ul><ul><li>ไม่ใช้คำถามนำ </li></ul><ul><li>จำนวนคำถาม ไม่มาก </li></ul><ul><li>ผู้ตอบมีความรู้ / ประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ในเรื่องที่ถาม </li></ul>23
 24. 24. หาค่าร้อยละจำแนกตามเรื่องที่ถาม การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ / คำตอบที่แสดงความคิดเห็นกับลักษณะต่างๆของผู้ตอบ หาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในแต่ละเรื่อง 2 4
 25. 25. สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจรับฟัง

×