การกำหนด ประเด็น ปัญหา ในการวิจัย  อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. ความหมายปัญหาของการวิจัย <ul><li> ปัญหาของการวิจัย  หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสงสัย ความอยากรู้ในข้อเท็จจริง ห...
3. แนวทางการเลือกปัญหา <ul><li>1. ผู้วิจัย </li></ul><ul><li>- ถนัด สนใจอยากรู้มากที่สุด </li></ul><ul><li>- มีความรู้ ...
ปัญหาที่ เลือก ต้อง ? <ul><li>ความเป็นไปได้  ( Feasibility) </li></ul><ul><li>หาคำตอบ / เก็บรวบรวมข้อมูลนำมา วิเคราะห์สรุ...
4. การประเมินปัญหาในการวิจัย <ul><li>1 . ปัญหานั้นสามารถทำวิจัยได้ / ไม่ </li></ul><ul><li>2 . ปัญหานั้นเป็นปัญหาใหม่ / ไม...
การกำหนดปัญหาที่ดี <ul><li>1. สามารถกำหนดขอบเขตได้แน่นอนชัดเจน  ไม่กว้าง / แคบจนเกินไป </li></ul><ul><li>2. ไม่ซ้ำซ้อนกับ...
5. แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย <ul><li>1.  ตัวผู้ทำวิจัย </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ การทำงาน ความรู้ ความเ...
<ul><li>3. หน่วยงาน / องค์การทั่วไป </li></ul><ul><li>หน่วยงานที่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา การพัฒนา การปรับปรุงระบ...
<ul><li>5. จากการวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่  เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง  ในสังคม </li></ul><ul><li>6. จากป...
6. การสำรวจ เอกสาร ที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>ประโยชน์ของการสำรวจข้อมูล </li></ul><ul><li>1. เสริมสร้างและก่อให้เกิดแนวความค...
<ul><li>5. ทำให้ผู้วิจัยสามารถทำวิจัยได้อย่างละเอียดรอบคอบตรวจตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>6. ทราบถึงแนวคิด ทฤษฏี เทค...
<ul><li>1. ทันสมัย </li></ul><ul><li>2. เนื้อหาตรง </li></ul><ul><li>3. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย </li></ul><ul...
7. ประเภทของหนังสืออ้างอิง <ul><li>1. สารานุกรม </li></ul><ul><li>2. พจนานุกรม </li></ul><ul><li>3. หนังสือรายงานประจำปี...
8. การสร้างกรอบแนวคิด <ul><li>8.1 ความหมาย </li></ul><ul><li>กรอบแนวคิด หมายถึง  กรอบ ของแนวคิด ในด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งป...
<ul><li>1. ความตรงประเด็น </li></ul><ul><li>2. ความง่ายไม่สลับซับซ้อน </li></ul><ul><li>3. ความสอดคล้องกับความสนใจ </li...
<ul><li>1. รูปแบบพรรณนาด้วยการอ้างอิงผลการวิจัยในอดีต ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยมีตัวแปรอะไรบ้าง ตัวแปรต้น มีความสัมพั...
<ul><li>รายได้สุทธิส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการบริโภคของคนในระบบเศรษฐกิจ กำหนดให้  </li></ul><ul><li>C = f(y...
<ul><li>3. รูปแบบแผนภาพ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ค่าใช้จ่ายในการบริโภค C ก...
9. การตั้งชื่องานวิจัย <ul><li>1 . แสดงให้เห็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. แสดงลักษณะของการเก็บข้อมูล </li></u...
ตัวอย่างการตั้งชื่อหัวข้อปัญหา <ul><li>ชื่อ : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อลามกกับพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มวัยรุ่นชาย <...
<ul><li>เรื่องที่ 1 </li></ul><ul><li>ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีเนื้อหารุนแรงในสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออิเล็กทรอ...
เอกสารอ้างอิง จาก dusithost.dusit.ac.th/~ranong2/ E-learning/Research3.pps อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย

12,678 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การกำหนดประเด็นปัญหาในการวิจัย

 1. 1. การกำหนด ประเด็น ปัญหา ในการวิจัย อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 2. 2. 2. ความหมายปัญหาของการวิจัย <ul><li> ปัญหาของการวิจัย หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสงสัย ความอยากรู้ในข้อเท็จจริง หรืออยากค้นหาทางที่จะแก้ไขได้ถูกต้อง อาจเป็นข้อสงสัยทางด้านทฤษฏี / หลักการที่มีอยู่ก็ได้ แนวทาง / วิธีการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 3. 3. 3. แนวทางการเลือกปัญหา <ul><li>1. ผู้วิจัย </li></ul><ul><li>- ถนัด สนใจอยากรู้มากที่สุด </li></ul><ul><li>- มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ เพียงพอ </li></ul><ul><li>2. ประโยชน์ </li></ul><ul><li>- มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม </li></ul><ul><li>- ได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>3. ระเบียบวิธีการ </li></ul><ul><li>- สามารถสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ </li></ul><ul><li>- แหล่งข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ </li></ul><ul><li>- คำนึงถึงระยะเวลา งบประมาณ และข้อจำกัดด่างๆ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 4. 4. ปัญหาที่ เลือก ต้อง ? <ul><li>ความเป็นไปได้ ( Feasibility) </li></ul><ul><li>หาคำตอบ / เก็บรวบรวมข้อมูลนำมา วิเคราะห์สรุปผลได้ </li></ul><ul><li>2. ความชัดเจน (Clearness) </li></ul><ul><li>ไม่คลุมเครือ เข้าใจตรงกัน ไม่อิงกับค่านิยม แต่ยึดหลักข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ </li></ul><ul><li>3. ความสำคัญ ( Significance) </li></ul><ul><li>มีความสำคัญเพียงพอและสามารถ อธิบายให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาได้ มีประโยชน์ แก่ผู้สนใจด้านใดบ้าง </li></ul><ul><li>4. จริยธรรมและคุณธรรม ( Ethics & Moral) </li></ul><ul><li>เรื่องที่ทำต้องมีประโยชน์อย่างแท้จริงมิใช่ เพื่อประโยชน์ธุรกิจ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 5. 5. 4. การประเมินปัญหาในการวิจัย <ul><li>1 . ปัญหานั้นสามารถทำวิจัยได้ / ไม่ </li></ul><ul><li>2 . ปัญหานั้นเป็นปัญหาใหม่ / ไม่ </li></ul><ul><li>3 . ปัญหานั้นมีความสำคัญ / ไม่ </li></ul><ul><li>4 . ปัญหานั้นสามารถทำสำเร็จ / ไม่ </li></ul><ul><li>5 . เป็นปัญหาที่สามารถหาคำตอบโดย วิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการวิจัยได้ </li></ul><ul><li>6 . เป็นปัญหาที่สามารถหาเครื่องมือ หรือสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลได้ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 6. 6. การกำหนดปัญหาที่ดี <ul><li>1. สามารถกำหนดขอบเขตได้แน่นอนชัดเจน ไม่กว้าง / แคบจนเกินไป </li></ul><ul><li>2. ไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานวิจัยที่มีคนอื่นทำไว้แล้ว 3. มีคุณค่าและความสำคัญต่อสังคมส่วนรวม 4. ทำให้ผู้วิจัยสามารถทำวิจัยได้สำเร็จตาม จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 7. 7. 5. แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย <ul><li>1. ตัวผู้ทำวิจัย </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ การทำงาน ความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัญหาในชีวิตประจำวัน </li></ul><ul><li>2. บุคคลอื่น </li></ul><ul><li>ความรู้ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้นำทางวิชาการ คำปราศรัย ข้อสนทนา แนวความคิดต่างๆ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 8. 8. <ul><li>3. หน่วยงาน / องค์การทั่วไป </li></ul><ul><li>หน่วยงานที่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา การพัฒนา การปรับปรุงระบบการทำงาน / หน่วยงานและองค์การที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย </li></ul><ul><li>4. แหล่งข้อมูลต่างๆ </li></ul><ul><li>จากเอกสาร ตำรา หนังสือ วารสาร บทความต่างๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานประจำปี สื่อมวลชน </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 9. 9. <ul><li>5. จากการวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง ในสังคม </li></ul><ul><li>6. จากประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งในวงการใด วงการหนึ่งที่ตรงกับเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ </li></ul><ul><li>7. จากการจัดสัมมนาและมีการอภิปราย ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องที่ตรงกับที่ผู้วิจัยสนใจ </li></ul><ul><li>8. ศึกษาปัญหาจากสถาบันหรือหน่วยงาน </li></ul><ul><li>ต่างๆ ที่มีการทำวิจัยหรือบุคคลที่กำลังทำ วิจัยอยู่ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 10. 10. 6. การสำรวจ เอกสาร ที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>ประโยชน์ของการสำรวจข้อมูล </li></ul><ul><li>1. เสริมสร้างและก่อให้เกิดแนวความคิด สำหรับการกำหนด ปัญหา การวิจัย </li></ul><ul><li>2. ช่วยทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก่อนการศึกษาวิจัย </li></ul><ul><li>3. ก่อให้เกิดการพัฒนาการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากหัวข้อการวิจัยที่มีผู้ทำไว้แล้ว </li></ul><ul><li>4. ป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำวิจัย </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 11. 11. <ul><li>5. ทำให้ผู้วิจัยสามารถทำวิจัยได้อย่างละเอียดรอบคอบตรวจตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>6. ทราบถึงแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษาวิจัย </li></ul><ul><li>7. เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการจัดลำดับเรื่องที่ต้องการศึกษาและเขียนรายงานการวิจัย </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 12. 12. <ul><li>1. ทันสมัย </li></ul><ul><li>2. เนื้อหาตรง </li></ul><ul><li>3. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย </li></ul><ul><li>4. ใช้ภาษาเหมาะสม มีเหตุผล ยึดถือข้อเท็จจริง </li></ul><ul><li>5. ผู้แต่งมีความรู้ เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ </li></ul><ul><li>6. ความถูกต้องของข้อมูล แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ </li></ul><ul><li>7. มาตรฐานและคุณภาพของสำนักพิมพ์ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ หลักเกณฑ์การเลือกเอกสาร
 13. 13. 7. ประเภทของหนังสืออ้างอิง <ul><li>1. สารานุกรม </li></ul><ul><li>2. พจนานุกรม </li></ul><ul><li>3. หนังสือรายงานประจำปี หนังสือรวบรวมเหตุการณ์และหนังสือคู่มือ </li></ul><ul><li>4. นามานุกรม </li></ul><ul><li>5. บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>6. ดัชนี </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 7. วารสารการวิจัย 8. บทคัดย่อ 9. ปริญญานิพนธ์ 10. หนังสือพิมพ์และจุลสาร 11. เอกสารทางราชการ 12. เอกสารทางวิชาการ
 14. 14. 8. การสร้างกรอบแนวคิด <ul><li>8.1 ความหมาย </li></ul><ul><li>กรอบแนวคิด หมายถึง กรอบ ของแนวคิด ในด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร </li></ul><ul><li>8.2 ที่มาของกรอบแนวคิด </li></ul><ul><li>1. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. ทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>3. แนวคิดของนักวิจัยเอง </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 15. 15. <ul><li>1. ความตรงประเด็น </li></ul><ul><li>2. ความง่ายไม่สลับซับซ้อน </li></ul><ul><li>3. ความสอดคล้องกับความสนใจ </li></ul><ul><li>4. ความมีประโยชน์เชิงนโยบาย </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 8.3 การเลือกกรอบแนวคิดในการวิจัย
 16. 16. <ul><li>1. รูปแบบพรรณนาด้วยการอ้างอิงผลการวิจัยในอดีต ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยมีตัวแปรอะไรบ้าง ตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างไร และมีเหตุ / ทฤษฏีอะไรมาสนับสนุนแนวคิดนั้น 2. รูปแบบจำลอง โดยใช้สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ / การสร้างสมการอธิบายพฤติกรรม </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 8.4 การนำเสนอกรอบแนวคิด
 17. 17. <ul><li>รายได้สุทธิส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการบริโภคของคนในระบบเศรษฐกิจ กำหนดให้ </li></ul><ul><li>C = f(y d ) </li></ul><ul><li>C แทน ค่าใช้จ่ายในการบริโภค </li></ul><ul><li>y d แทน รายได้สุทธิส่วนบุคคล </li></ul><ul><li>โดยมีสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ คือ </li></ul><ul><li>C = C a +by d </li></ul><ul><li> C a แทน ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li> b แทน ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายของ </li></ul><ul><li>การบริโภค </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตัวอย่างการกำหนดเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
 18. 18. <ul><li>3. รูปแบบแผนภาพ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ค่าใช้จ่ายในการบริโภค C การเก็บออม S รายได้สุทธิส่วนบุคค y d สินค้าจำเป็น สินค้าฟุ่มเฟือย เงินออม ทรัพย์สิน
 19. 19. 9. การตั้งชื่องานวิจัย <ul><li>1 . แสดงให้เห็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. แสดงลักษณะของการเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>3. แสดงสาระสำคัญของการวิจัย </li></ul><ul><li>4. ไม่ควรตั้งชื่อซ้ำกับชื่องานที่ผู้อื่นทำไว้แล้ว </li></ul><ul><li>5. ควรระบุชื่อตัวแปรสำคัญเพื่อให้รู้ว่าทำวิจัย เกี่ยวกับเรื่องอะไร </li></ul><ul><li>6. ชื่อเรื่องควรระบุกลุ่มประชากรหรือกลุ่ม </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>7. ชื่อเรื่องควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆว่าจะทำ </li></ul><ul><li>วิจัยประเภทใด </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 20. 20. ตัวอย่างการตั้งชื่อหัวข้อปัญหา <ul><li>ชื่อ : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อลามกกับพฤติกรรมทางเพศของกลุ่มวัยรุ่นชาย </li></ul><ul><li>ตัวแปร : การเปิดรับสื่อลามก , พฤติกรรมทางเพศ </li></ul><ul><li>ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มวัยรุ่นชาย </li></ul><ul><li>วิธีวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา </li></ul><ul><li>( การศึกษาความสัมพันธ์ ) </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 21. 21. <ul><li>เรื่องที่ 1 </li></ul><ul><li>ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีเนื้อหารุนแรงในสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>เรื่องที่ 2 </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์เนื้อหาของการรายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหนังสือพิมพ์ไทย </li></ul><ul><li>เรื่องที่ 3 </li></ul><ul><li>การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการเรียนของนักเรียนโดยการศึกษาด้วยตนเองกับสื่อการเรียนรู้ </li></ul>อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 22. 22. เอกสารอ้างอิง จาก dusithost.dusit.ac.th/~ranong2/ E-learning/Research3.pps อรุณศรี เตชะเรืองรอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

×