แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ

 • 7,853 views
Uploaded on

หนองพลับวิทยา

หนองพลับวิทยา

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
7,853
On Slideshare
7,853
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
54
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. บัน ทึก การรายงานผลการดำา เนิน โครงการ / งาน / กิจ กรรม ส่ว นราชการ โรงเรียนหนองพลับวิทยา ที่ พิเศษ/............................ วัน ที่ ........................................................................ เรื่อ ง นำาส่งรายงานผลการดำาเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม เรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา ด้วยฝ่าย/กลุ่มสาระ/ งาน......................................................................................ได้ดำาเนิน โครงการ/งาน/กิจกรรม .................................................................................................................. .........ประจำาปีงบประมาณ..................................... เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอนำาส่งแบบสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรม จำานวน.......................เล่ม มาพร้อมนี้ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร/หลักฐานดัง ต่อไปนี้ 1. โครงการ 5. แบบประเมินโครงการ 2. บันทึกการประชุม 6. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. คำาสั่งโรงเรียน 7. หนังสือขอบคุณ 8. อื่น ๆ (ถ้า 4. ภาพกิจกรรม มี).............................................. ...... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (.............................................) ตำาแหน่งองพลับวิทยา ได้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานใน แบบสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรมแล้ว วัน เห็นว่าเพียงพอ จึงนำาส่งผู้บริหารต่อ ที่...........เดือน............................พ. ไป ศ............ ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
 • 2. 2 - เพื่อโปรดทราบและโปรด พิจารณา ศรีนาค) ................................................ รองผู้อำานวยการโรงเรียนหนอง ............. พลับวิทยา ................................................ วัน ............. ที่...........เดือน................... .........พ.ศ............ ความเห็นของผู้บริหาร ............................................................. ............................................................. (นายจงรัก จันทวงศ์) ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา แบบรายงานผลการปฏิบ ัต ิโ ครงการ วัน ที่...........เดือน............................พ.ศ.......... ชื่ อ แ ผ น งาน............................................................................................................. .................................................................... ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร /ง า น / กิ จ กรรม...................................................................................................... ................................................... ส น อ ง ม า ต ร ฐ า น ช า ติ ข้ อ ที่ ................................................................................................................ ........................................... ส น อ ง ม า ต ร ฐ า น ส ม ศ . ข้ อ ที่ ................................................................................................................ ......................................... ส น อ ง ม า ต ร ฐ า น ส พ ฐ . ข้ อ ที่ ................................................................................................................ ......................................... สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อ ที่................................................................................................................ ................................... ผลการปฏิบัติกิจกรรมภายใต้โครงการกิจ กรรมหลัก /ย่อ ย เป้า มาตร ผลการ หม ผลการดำา เนิน งาน หมาย ฐาน ประเมิน ายเ บรรลุ ตำ่า สูง โรงเรี ผ่า ไม่ หตุ เป้า กว่า กว่า ยน น ผ่า
 • 3. 3 เป้า เป้า หมาย หมาย หมาย น (ร้อ ย (ร้อ ย ละ ) ละ )๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗. ผลการประเมินโครงการ ๑. ด้านประสิทธิภาพ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายของโครงการ จำานวน...............บาท Ο เพียงพอ Ο ไม่เพียงพอ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ แนะ............................................................................................................ ........................................ .................................................................................................................. .................................................................................. ๑.๒ ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต..................................บาท ผลผลิต..................คน Ο สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ Ο ตำ่ากว่าที่ตั้งงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ แนะ............................................................................................................ ........................................ .................................................................................................................. .................................................................................. ๒. ด้านประสิทธิผล Ο บรรลุเป้าหมาย Ο สูงกว่าเป้าหมาย Ο ตำ่ากว่าเป้า หมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ แนะ............................................................................................................ ........................................ .................................................................................................................. .................................................................................. ๓. ผลการดำาเนินงานด้านเวลา Ο ตามเวลาที่กำาหนด Ο เร็วกว่ากำาหนด Ο ช้ากว่ากำาหนด
 • 4. 4ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๔. ผลการประเมิน ๔.๑ ด้านการพัฒนางาน/พัฒนาคน……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................... ๔.๒ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน...……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................... ๔.๓ ด้านความพึงพอใจ.................……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................... ๔.๔ ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า.……………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................๕. ผลงานที่ชื่นชม๑........................................................................................................................................................๒........................................................................................................................................................๖. สิ่งที่ต้องปรับปรุง๑........................................................................................................................................................
 • 5. 5๒........................................................................................................................................................๓........................................................................................................................................................๗. ผลการประเมินตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับ  4 ดีมาก Ο 3 ดี Ο 2พอใช้ Ο 1 ปรับปรุง(ดำาเนินการเชิงระบบ PDCA)๘. แนวทาง/ขันตอนการปรับปรุงครั้งต่อไป ้ ๑................................................................................................................................................................................๒................................................................................................................................................................................๓................................................................................................................................................................................๙. สรุปว่างาน/โครงการนี้ Ο สมควร Ο ไม่สมควร ดำาเนินการในปีต่อไป๑๐. ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ........................................... (....................................................................) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประเมิน วันที่...........เดือน............................พ.ศ............
 • 6. 6 รายชื่อ คณะกรรมการประเมิน งาน /โครงการ๑. หัวหน้าฝ่าย๒. หัวหน้ากลุ่มงาน/สาระ๓. กรรมการ๔. กรรมการเรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา จากการประเมินผลการดำาเนินงาน/โครงการนี้ เห็นว่า................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ........................................... (นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค) รองผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา วันที่...........เดือน............................พ.ศ............ความเห็นของผู้อำานวยการสถานศึกษา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 7. 7................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................... (นายจงรัก จันทวงศ์) ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา วันที่...........เดือน............................พ.ศ............