แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ

11,241 views
10,238 views

Published on

หนองพลับวิทยา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ

  1. 1. บัน ทึก การรายงานผลการดำา เนิน โครงการ / งาน / กิจ กรรม ส่ว นราชการ โรงเรียนหนองพลับวิทยา ที่ พิเศษ/............................ วัน ที่ ........................................................................ เรื่อ ง นำาส่งรายงานผลการดำาเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม เรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา ด้วยฝ่าย/กลุ่มสาระ/ งาน......................................................................................ได้ดำาเนิน โครงการ/งาน/กิจกรรม .................................................................................................................. .........ประจำาปีงบประมาณ..................................... เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอนำาส่งแบบสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรม จำานวน.......................เล่ม มาพร้อมนี้ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร/หลักฐานดัง ต่อไปนี้ 1. โครงการ 5. แบบประเมินโครงการ 2. บันทึกการประชุม 6. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. คำาสั่งโรงเรียน 7. หนังสือขอบคุณ 8. อื่น ๆ (ถ้า 4. ภาพกิจกรรม มี).............................................. ...... จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (.............................................) ตำาแหน่งองพลับวิทยา ได้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานใน แบบสรุปโครงการ/งาน/กิจกรรมแล้ว วัน เห็นว่าเพียงพอ จึงนำาส่งผู้บริหารต่อ ที่...........เดือน............................พ. ไป ศ............ ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
  2. 2. 2 - เพื่อโปรดทราบและโปรด พิจารณา ศรีนาค) ................................................ รองผู้อำานวยการโรงเรียนหนอง ............. พลับวิทยา ................................................ วัน ............. ที่...........เดือน................... .........พ.ศ............ ความเห็นของผู้บริหาร ............................................................. ............................................................. (นายจงรัก จันทวงศ์) ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา แบบรายงานผลการปฏิบ ัต ิโ ครงการ วัน ที่...........เดือน............................พ.ศ.......... ชื่ อ แ ผ น งาน............................................................................................................. .................................................................... ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร /ง า น / กิ จ กรรม...................................................................................................... ................................................... ส น อ ง ม า ต ร ฐ า น ช า ติ ข้ อ ที่ ................................................................................................................ ........................................... ส น อ ง ม า ต ร ฐ า น ส ม ศ . ข้ อ ที่ ................................................................................................................ ......................................... ส น อ ง ม า ต ร ฐ า น ส พ ฐ . ข้ อ ที่ ................................................................................................................ ......................................... สนองมาตรฐานโรงเรียน ข้อ ที่................................................................................................................ ................................... ผลการปฏิบัติกิจกรรมภายใต้โครงการกิจ กรรมหลัก /ย่อ ย เป้า มาตร ผลการ หม ผลการดำา เนิน งาน หมาย ฐาน ประเมิน ายเ บรรลุ ตำ่า สูง โรงเรี ผ่า ไม่ หตุ เป้า กว่า กว่า ยน น ผ่า
  3. 3. 3 เป้า เป้า หมาย หมาย หมาย น (ร้อ ย (ร้อ ย ละ ) ละ )๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗. ผลการประเมินโครงการ ๑. ด้านประสิทธิภาพ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายของโครงการ จำานวน...............บาท Ο เพียงพอ Ο ไม่เพียงพอ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ แนะ............................................................................................................ ........................................ .................................................................................................................. .................................................................................. ๑.๒ ค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต..................................บาท ผลผลิต..................คน Ο สูงกว่าที่ตั้งงบประมาณ Ο ตำ่ากว่าที่ตั้งงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ แนะ............................................................................................................ ........................................ .................................................................................................................. .................................................................................. ๒. ด้านประสิทธิผล Ο บรรลุเป้าหมาย Ο สูงกว่าเป้าหมาย Ο ตำ่ากว่าเป้า หมาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอ แนะ............................................................................................................ ........................................ .................................................................................................................. .................................................................................. ๓. ผลการดำาเนินงานด้านเวลา Ο ตามเวลาที่กำาหนด Ο เร็วกว่ากำาหนด Ο ช้ากว่ากำาหนด
  4. 4. 4ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๔. ผลการประเมิน ๔.๑ ด้านการพัฒนางาน/พัฒนาคน……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................... ๔.๒ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน...……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................... ๔.๓ ด้านความพึงพอใจ.................……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................... ๔.๔ ด้านงบประมาณ/ความคุ้มค่า.……………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................๕. ผลงานที่ชื่นชม๑........................................................................................................................................................๒........................................................................................................................................................๖. สิ่งที่ต้องปรับปรุง๑........................................................................................................................................................
  5. 5. 5๒........................................................................................................................................................๓........................................................................................................................................................๗. ผลการประเมินตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับ  4 ดีมาก Ο 3 ดี Ο 2พอใช้ Ο 1 ปรับปรุง(ดำาเนินการเชิงระบบ PDCA)๘. แนวทาง/ขันตอนการปรับปรุงครั้งต่อไป ้ ๑................................................................................................................................................................................๒................................................................................................................................................................................๓................................................................................................................................................................................๙. สรุปว่างาน/โครงการนี้ Ο สมควร Ο ไม่สมควร ดำาเนินการในปีต่อไป๑๐. ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ........................................... (....................................................................) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประเมิน วันที่...........เดือน............................พ.ศ............
  6. 6. 6 รายชื่อ คณะกรรมการประเมิน งาน /โครงการ๑. หัวหน้าฝ่าย๒. หัวหน้ากลุ่มงาน/สาระ๓. กรรมการ๔. กรรมการเรียน ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา จากการประเมินผลการดำาเนินงาน/โครงการนี้ เห็นว่า................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ........................................... (นางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค) รองผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา วันที่...........เดือน............................พ.ศ............ความเห็นของผู้อำานวยการสถานศึกษา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  7. 7. 7................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ........................................... (นายจงรัก จันทวงศ์) ผู้อำานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา วันที่...........เดือน............................พ.ศ............

×