Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-kqkd_1

601 views
569 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Minh nhan lam chuyen de ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh. Neu ai lam thi lien he voi minh theo so 0987.585.495
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-kqkd_1

 1. 1. Lêi Më ®Çu Tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lµ mèi quan t©mhµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖpth¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý,c«ng t¸c tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung Nhµ nícqu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh kinhtÕ can thiÖp s©u vµo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanhnghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh.Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giaonép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµníc ®Þnh s½n. Tãm l¹i, trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Òtrung t©m: S¶n xuÊt c¸i g× ? B»ng c¸ch nµo? Cho ai ? ®Òu do Nhµ nícquyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thôchØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹chvµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , c¸c doanhnghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nµytrë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc tèt nghiÖpvô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tånt¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õnt×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén còng ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. ThùctÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. 1
 2. 2. §Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸chlµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖnh¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nhthùc tËp ë C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸ohíng dÉnTiÕn sÜ_Ph¹m BÝch Chi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trongphßng KÕ to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cñam×nh víi ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinhdoanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i”. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hµngvµ x¸c®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i. Ch¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸nhµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i. Do thêi gian cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ngthiÕu sãt vµ khiÕm khuyÕt . KÝnh mong sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕncña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2
 3. 3. Ch¬ng i Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n Hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i vµ vai trß cña kÕ to¸nb¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1.1.1.§Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ thÞ trêng ViÖt Nam. Kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸ lµ hai h×nh thøc tæ chøc kinh tÕx· héi ®· tån t¹i trong lÞch sö. Trong nÒn kinh tÕ tù nhiªn, ngêi s¶n xuÊtcòng ®ång thêi lµ ngêi tiªu dïng, c¸c quan hÖ kinh tÕ ®Òu mang h×nh th¸ihiÖn vËt, bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc ®Ých cña s¶n xuÊt lµ trao®æi ( ®Ó b¸n), s¶n xuÊt lµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng. ChÝnh nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng, ®· lµm h×nh thµnh®éng lùc m¹nh mÏ cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong nÒn kinhtÕ hµng ho¸ do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn quan hÖ hµng ho¸, tiÒn tÖ ngµycµng më réng cho nªn s¶n phÈm hµng ho¸ ngµy cµng phong phó vµ ®ad¹ng gãp phÇn giao lu v¨n ho¸ gi÷a c¸c vïng vµ c¸c ®Þa ph¬ng. Dung lîng thÞ trêng vµ c¬ cÊu thÞ trêng ®îc më réng vµ hoµn thiÖnh¬n. Mäi quan hÖ kinh tÕ trong x· héi ®îc tiÒn tÖ ho¸. Hµng ho¸ kh«ng chØ 3
 4. 4. bao gåm nh÷ng s¶n phÈm ®Çu ra cña s¶n xuÊt mµ cßn bao hµm c¶ c¸cyÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngêi ta tù do mua vµ b¸n, hµng hãa.Trong ®ã ngêi mua chän ngêi b¸n ,ngêi b¸n t×m ngêi mua hä gÆp nhau ëgi¸ c¶ thÞ trêng. Gi¸ c¶ thÞ trêng võa lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ thÞtrêng vµ chÞu sù t¸c ®éng cña quan hÖ c¹nh tranh vµ quan hÖ cung cÇuhµng ho¸ vµ dÞch vô. Kinh tÕ thÞ trêng t¹o ra m«i trêng tù do d©n chñ trongkinh doanh, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cu¶ ngêi tiªu dïng. Trong nÒn kinhtÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt víi tiªudïng.Dßng vËn ®éng cña hµng ho¸ qua kh©u th¬ng m¹i ®Ó tiÕp tôc chos¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng c¸ nh©n. ë vÞ trÝ cÊu thµnh cña t¸i s¶n xuÊt, kinhdoanh th¬ng m¹i ®îc coi nh hÖ thèng dÉn lu ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña qu¸tr×nh s¶n xuÊt. Kh©u nµy nÕu bÞ ¸ch t¾c sÏ dÉn ®Õn khñng ho¶ng cñas¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Kinh doanh th¬ng m¹i thu hót trÝ lùc vµ tiÒn cña c¸c nhµ ®Çu t ®Ó®em l¹i lîi nhuËn. Kinh doanh th¬ng m¹i cã ®Æc thï riªng cña nã, ®ã lµ quyluËt hµng ho¸ vËn ®éng tõ n¬i gi¸ thÊp ®Õn n¬i gi¸ cao, quy luËt mua rÎ b¸n®¾t, quy luËt mua cña ngêi cã hµng ho¸ b¸n cho ngêi cÇn. Kinh doanh th-¬ng m¹i lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn.Qua ho¹t ®éng mua b¸n t¹o ra ®éng lùc kÝch thÝch ®èi víi ngêi s¶n xuÊt,thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi, tæ chøc t¸i s¶n xuÊt h×nh thµnh nªnc¸c vïng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng ho¸. Th¬ng m¹i ®Çu vµo ®¶m b¶otÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Th¬ng m¹i ®Çu ra quy ®Þnh tèc ®é vµquy m« t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. Kinh doanh th¬ng m¹i kÝch thÝch nhu cÇu vµ lu«n t¹o ra nhu cÇu míi,th¬ng m¹i lµm nhu cÇu trªn thÞ trêng trung thùc víi nhu cÇu, mÆt kh¸c nãlµm béc lé tÝnh ®a d¹ng vµ phong phó cña nhu cÇu. 4
 5. 5. 1.1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng lu th«ng ph©n phèihµng ho¸ trªn thÞ trêng bu«n b¸n hµng ho¸ cña tõng quèc gia riªng biÖthoÆc gi÷a c¸c quèc gia víi nhau . Néi th¬nglµ lÜnh vùc ho¹t ®éng th¬ng m¹itrong tõng níc , thùc hiÖn qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ,nhËp khÈu tíi n¬i tiªu dïng . Ho¹t ®éng th¬ng m¹i cã ®Æc ®iÓm chñ yÕusau : - LuchuyÓn hµng ho¸ trong kinh doanh th¬ng m¹i bao gåm hai giai®o¹n : Mua hµng vµ b¸n hµng qua kh©u chÕ biÕn lµm thay ®æi h×nh th¸ivËt chÊt cña hµng . - §èi tîng kinh doanh th¬ng m¹i lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ ph©n theo tõngnghµnh hµng : +Hµng vËt t , thiÕt bÞ (t liÖu s¶n xuÊt – kinh doanh ); + Hµng c«ng nghÖ phÈm tiªu dïng ; + Hµng l¬ng thùc , thùc phÈm chÕ biÕn. -Qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn theo hai ph¬ng thøc b¸nbu«n vµ b¸n lÎ , trong ®ã : B¸n bu«n lµ b¸n hµng ho¸ cho c¸c tæ chøc b¸n lÎtæ chøc x¶n xuÊt , kinh doanh , dÞch vô hoÆc c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu ®ÓtiÕp tôc qu¸ tr×nh lu chuyÓn cña hµng ; b¸n lÎ lµ b¸n hµng cho ngêi tiªu dïngcuèi cïng . B¸n bu«n hµng ho¸ vµ b¸n lÎ hµng ho¸ cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiªïh×nh thøc : b¸n th¼ng , b¸n qua kho trùc tiÕp, göi b¸n qua ®¬n vÞ ®¹i lý , kýgöi , b¸n tr¶ gãp, hµng ®æi hµng ... Tæ chøc ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i cã thÓ theo mét trong c¸c m«h×nh : Tæ chøc b¸n bu«n , tæ chøc b¸n lÎ ; chuyªn doanh hoÆc kinh doanhtæng hîp ; hoÆc chuyªn m«i giíi ... ë c¸c quy m« tæ chøc: QuÇy,cöa hµng , 5
 6. 6. c«ng ty , tæng c«ng ty...vµ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh tronglÜnh vùc th¬ng m¹i . Trong kinh doanh th¬ng m¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng néi th¬ng nãiriªng , cÇn xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm quan hÖ th¬ng m¹i vµ thÕ kinh doanh víic¸c b¹n hµng ®Ó t×m ph¬ng thøc giao dÞch , mua , b¸n thÝch hîp ®em l¹icho ®¬n vÞ lîi Ých lín nhÊt . Th¬ng m¹i lµ kh©u trung gian nèi liÒn gi÷a s¶n suÊt víi tiªu dïng. Ho¹t®éng th¬ng m¹i lµ viÖc thùc hiÖn mét hay nhiÒu hµnh vi th¬ng m¹i cñath¬ng nh©n lµm ph¸t sinh quyÒn vµ nghÜa vô gi÷a c¸c th¬ng nh©n víinhau hay gi÷a th¬ng nh©n víi c¸c bªn cã liªn quan bao gåm viÖc mua b¸nhµng ho¸, cung øng dÞch vô th¬ng m¹i nh»m môc ®Ých lîi nhuËn haythùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi. Th¬ng nh©n cã thÓ lµ c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy®ñ, hay c¸c hé gia ®×nh, tæ hîp t¸c hoÆc c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸cthµnh phÇn kinh tÕ thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt ( ®îc c¬quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinhdoanh). Kinh doanh th¬ng m¹i cã mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: - §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng kinh tÕ c¬ b¶n cña kinh doanhth¬ng m¹i lµ lu chuyÓn hµng ho¸. Lu chuyÓn hµng ho¸ lµ sù tæng hîp c¸cho¹t ®éng thuéc c¸c qu¸ tr×nh mua b¸n, trao ®æi vµ dù tr÷ hµng ho¸. - §Æc ®iÓm vÒ hµng ho¸: Hµng ho¸ trong kinh doanh th¬ng m¹i gåmc¸c lo¹i vËt t, s¶n phÈm cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ hay kh«ng cã h×nhth¸i vËt chÊt mµ doanh nghiÖp mua vÒ víi môc ®Ých ®Ó b¸n. - §Æc ®iÓm vÒ ph¬ng thøc lu chuyÓn hµng ho¸: Lu chuyÓn hµng ho¸trong kinh doanh th¬ng m¹i cã thÓ theo mét trong hai ph¬ng thøc lµ b¸nbu«n vµ b¸n lÎ. 6
 7. 7. - B¸n bu«n hµng ho¸: Lµ b¸n cho ngêi kinh doanh trung gian chøkh«ng b¸n th¼ng cho ngêi tiªu dïng. - B¸n lÎ hµng ho¸: Lµ viÖc b¸n th¼ng cho ngêi tiªu dïng trùc tiÕp, tõngc¸i tõng Ýt mét. - §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc kinh doanh: Tæ chøc kinh doanh th¬ng m¹icã thÓ theo nhiÒu m« h×nh kh¸c nhau nh tæ chøc c«ng ty b¸n bu«n, b¸nlÎ, c«ng ty kinh doanh tæng hîp, c«ng ty m«i giíi, c«ng ty xóc tiÕn th¬ngm¹i. - §Æc ®iÓm vÒ sù vËn ®éng cña hµng ho¸: Sù vËn ®éng cña hµng ho¸ trong kinh doanh th¬ng m¹i còng kh«ng gièng nhau, tuú thuéc vµo nguån hµng, nghµnh hµng, do ®ã chi phÝ thu mua vµ thêi gian lu chuyÓn hµng ho¸ còng kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i hµng ho¸. Nh vËy chøc n¨ng cña th¬ng m¹i lµ tæ chøc vµ thùc hiÖn viÖc muab¸n, trao ®æi hµng ho¸ cung cÊp c¸c dÞch vô nh»m phôc vô s¶n xuÊt vµ®êi sèng nh©n d©n. 7
 8. 8. 1.1.3. Vai trß cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕtqu¶ kinh doanh ë doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. Tiªu thô hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh c¸c Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖcchuyÓn ho¸ vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ h×nh th¸i hµng ho¸sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ h×nh thµnh kÕt qu¶ tiªu thô, ®©y lµ kÕt qu¶cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Theo mét ®Þnh nghÜa kh¸c th× tiªu thô hµng ho¸, lao vô, dÞch vô lµviÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· thùc hiÖncho kh¸ch hµng ®ång thêi thu ®îc tiÒn hµng hoÆc ®îc quyÒn thu tiÒnhµng ho¸. Nh vËy, tiªu thô lµ thùc hiÖn môc ®Ých cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, ®ahµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Tiªu thô lµ kh©u lu th«nghµng ho¸ lµ cÇu nèi trung gian gi÷a mét bªn s¶n xuÊt ph©n phèi vµ métbªn lµ tiªu dïng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× tiªu thô ®îchiÓu theo nghÜa réng h¬n: Tiªu thô lµ qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒukh©u tõ viÖc nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, tæchøc mua hµng ho¸ vµ xuÊt b¸n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m ®¹thiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu hµng ho¸ lµ thêi ®iÓm mµ DoanhngiÖp thùc sù mÊt quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®ã vµ ngêi mua thanh to¸ntiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Khi ®ã míi x¸c ®Þnh lµ tiªu thô, míi ®-îc ghi doanh thu. KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ lµ chØ tiªu hiÖu qña ho¹t ®éng lu chuyÓnhµng hãa. còng nh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. KÕt qu¶tiªu thô hµng ho¸ ®îc biÓu hiÖn díi chØ tiªu lîi nhuËn (hoÆc lç) vÒ tiªuthô ®îc tÝnh nh sau: 8
 9. 9. Lîi nhuËn Lîi nhuËn Chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ hoÆc lç = gép vÒ tiªu - doanh nghiÖp - b¸nhµng vÒ tiªu thô thô Trong ®ã: Lîi nhuËn gép = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn vÒ tiªu thô vÒ tiªu thô hµng b¸n Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu - C¸c kho¶n gi¶m trõ vÒ tiªu thô tiªu thô doanh thu C¸c kho¶n gi¶m = ChiÕt khÊu + Gi¶mgi¸ + DT hµng trõ doanh thu th¬ng m¹i hµng b¸n b¸n tr¶ l¹i * Doanh thu b¸n hµng lµ doanh thu cña khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸®· b¸n, dÞch vô ®· cung cÊp ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú vµ sè tiÒnl·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia. Doanh nghiÖp ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶ndoanh thu: - Doanh thu b¸n hµng ho¸ - Doanh thu cung cÊp dÞch vô - Doanh thu tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia. * C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: Lµ kho¶n chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng mua víisè lîng lín. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i:Lµ gi¸ trÞ cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞchvô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do nh÷ng nguyªn nh©n vi ph¹m camkÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ: Hµng ho¸ bÞ mÊt, kÐm phÈm chÊt,kh«ng ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch. 9
 10. 10. Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ kho¶n gi¶m trõ ®îc ngêi b¸n chÊp thuËn métc¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn v× lý do hµng b¸n ra kÐm phÈmchÊt hay kh«ng ®óng quy c¸ch theo quy ®Þnh trªn hîp ®ång kinh tÕ. * Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ gèc cña hµng ho¸, thµnh phÈm,dÞch vô, lao vô ®· thùc sù tiªu thô trong kú, ý nghÜa cña gi¸ vèn hµngb¸n chØ ®îc sö dông khi xuÊt kho hµng b¸n vµ tiªu thô. Khi hµng ho¸ ®·tiªu thô vµ ®îc phÐp x¸c ®Þnh doanh thu th× ®ång thêi gi¸ trÞ hµng xuÊtkho còng ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. DovËy x¸c ®Þnh ®óng gi¸ vèn hµng b¸n cã ý nghÜa quan träng v× tõ ®ãdoanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ kinh doanh.Vµ ®èi víi c¸c doanhnghiÖp th¬ng m¹i th× cßn gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ®¸nh gi¸ ®îc kh©umua hµng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ®Ó tõ ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ thu mua. * Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éngtiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý diÒu hµnhdoanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh bao gåm chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝqu¶n lý doanh nghiÖp. + Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn qu¶n lý: Bao gåm toµn bé l-¬ng chÝnh, lîng phô, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng. C¸c kho¶ntrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña Ban gi¸m ®èc, nh©n viªn qu¶n lý, nh©nviªn b¸n hµng trong doanh nghiÖp. + Chi phÝ vËt liÖu: Bao gåm chi phÝ vËt liÖu cã liªn quan ®Õn b¸nhµng nh vËt liÖu bao gãi, vËt liÖu dïng cho söa ch÷a quÇy hµng, vµnh÷ng vËt liÖu xuÊt dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý nh: GiÊy, mùc, bót... 10
 11. 11. + Chi phÝ c«ng cô ®å dïng: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ dông cô, ®å dïng phôcvô cho b¸n hµng vµ cho c«ng t¸c qu¶n lý. + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu haoTSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng vµ bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp nh:Xe chë hµng, nhµ cöa lµm viÖc cña c¸c phßng ban, m¸y mãc thiÕt bÞ. + Chi phÝ dù phßng: Ph¶n ¸nh kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi tÝnhvµo chi phÝ qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ dÞch vô muangoµi nh: TiÒn thuª kho b·i, cöa hµng, tiÒn vËn chuyÓn bèc xÕp hµngtiªu thô, tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i... + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ chi phÝ ph¸t sinh kh¸c nh: Chi phÝ tiÕpkh¸ch, chi phÝ héi nghÞ kh¸ch hµng, c«ng t¸c phÝ. KÕt qu¶ tiªu thô ®îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu l·i (lç) vÒ tiªu thô. NÕu thunhËp lín h¬n chi phÝ th× l·i, ngîc l¹i, nÕu thu nhËp nhá h¬n chi phÝ th×lç. ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng, cuèiquý, cuèi n¨m tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lýcña tõng ®¬n vÞ. Tiªu thô hµng ho¸ cã vai trß to lín trong viÖc c©n ®èi gi÷a cung vµcÇu, th«ng qua viÖc tiªu thô cã thÓ dù ®o¸n ®îc nhu cÇu cña x· héi nãichung vµ cña tõng khu vùc nãi riªng, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c©n ®èitrong tõng nghµnh tõng vïng vµ trªn toµn x· héi. Qua tiªu thô, gi¸ trÞ vµgi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ míi ®îc thùc hiÖn.Tiªu thô hµng ho¸ lµ c¬ së h×nh thµnh nªn doanh thu vµ lîi nhuËn, t¹o rathu nhËp ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinhdoanh th«ng qua c¸c ph¬ng thøc tiªu thô.NÕu kh©u tiªu thô hµng ho¸ cña mçi doanh nghiÖp ®îc triÓn khai tèt nãsÏ lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng diÔn ra nhanh 11
 12. 12. chãng gióp cho doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn cña m×nh nhê®ã doanh thu ®îc n©ng cao. Nh vËy tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa vµ vaitrß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cïng víi viÖc tiªu thô hµng ho¸, x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tiªu thô lµ c¬së ®¸nh gi¸ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt®Þnh t¹i doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh nghÜa vô mµ doanh nghiÖp ph¶i thùchiÖn víi nhµ níc, lËp c¸cquü c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèttrong kú kinh doanh tiÕp theo, ®ång thêi nã còng lµ sè liÖu cung cÊpth«ng tin cho c¸c ®èi tîng quan t©m nh c¸c nhµ ®Çu t, c¸c ng©n hµng,c¸c nhµ cho vay… §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay tríc sù c¹nh tranhgay g¾t th× viÖc x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ tiªu thô cã ý nghÜa quan trängtrong viÖc xö lý, cung cÊp th«ng tin kh«ng nh÷ng cho nhµ qu¶n lý doanhnghiÖp ®Ó lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ mµ cßn cung cÊpth«ng tin cho c¸c cÊp chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh, c¬ quanthuÕ… phôc vô cho viÖc gi¸m s¸t sù chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸chkinh tÕ tµi chÝnh, chÝnh s¸ch thuÕ… Trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, hµng ho¸ lµ tµi s¶n chñ yÕu vµ biÕn®éng nhÊt, vèn hµng ho¸ chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè vèn lu®éng còng nh toµn bé vèn kinh doanh cña Doanh nghiÖp cho nªn kÕto¸n hµng ho¸ lµ kh©u quan träng ®ång thêi nghiÖp vô tiªu thô vµ x¸c®inh kÕt qu¶ tiªu thô quyÕt ®Þnh sù sèng cßn ®èi víi mçi doanhnghiÖp. Do tÝnh chÊt quan träng cña b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶kinh doanh nh vËy ®ßi hái kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªukinh doanh cã vai trß hÕt søc quan träng: - Ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÒtiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô nh møc b¸n ra, doanh thu b¸n hµngquan träng lµ l·i thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng. 12
 13. 13. - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi chi tiÕt sù biÕn ®éng cña hµng ho¸ ë tÊtc¶ c¸c tr¹ng th¸i: Hµng ®i ®êng, hµng trong kho, trong quÇy, hµng giac«ng chÕ biÕn, hµng göi ®¹i lý… nh»m ®¶m b¶o an toµn cho hµng ho¸. - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi doanh thu b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕtqu¶, ®¶m b¶o thu ®ñ vµ kÞp thêi tiÒn b¸n hµng ®Ó tr¸nh bÞ chiÕm dôngvèn. - Ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕt qu¶ tiªu thô, cungcÊp sè liÖu, lËp quyÕt to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng hiÖuqu¶ tiªu thô còng nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc. + X¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm tiªu thô ®Ó kÞp thêi lËp b¸o c¸o b¸n hµngvµ ph¶n ¸nh doanh thu. B¸o c¸o thêng xuyªn kÞp thêi t×nh h×nh b¸n hµngvµ thanh to¸n víi kh¸ch hµng chi tiÕt theo tõng lo¹i hîp ®ång kinh tÕ…nh»m gi¸m s¸t chÆt chÏ hµng ho¸ b¸n ra, ®«n ®èc viÖc nép tiÒn b¸nhµng vµo quü. + Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu vµ tr×nh tù lu chuyÓn chøngtõ hîp lý. C¸c chøng tõ ban ®Çu ph¶i ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, lu©n chuyÓnkhoa häc, hîp lý, tr¸nh trïng lÆp bá sãt. + X¸c ®Þnh ®óng vµ tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝqu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. Ph©n bæ chÝnh x¸c sè chi phÝ®ã cho hµng tiªu thô. 1.2. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanhngjhiÖp th¬ng m¹i . Chøng tõ kÕ to¸n sö dông h¹ch to¸n hµng ho¸ bao gåm: • Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. • Ho¸ ®¬n b¸n hµng. • PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho • B¶ng kª ho¸ ®¬n b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô. 13
 14. 14. • B¶ng chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng. • Sæ, thÎ kho Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ Cã 3 ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt: * Ph¬ng ph¸p thÎ song song - ë kho: Sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi tõng danh ®iÓm hµng ho¸ vÒmÆt khèi lîng nhËp, xuÊt, tån. - á phßng kÕ to¸n: Më thÎ kho hoÆc më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi tõngdanh ®iÓm kÓ c¶ mÆt khèi lîng vµ gi¸ trÞ nhËp, xuÊt, tån kho. Hµng ngµy sau khi lµm thñ tôc nhËp, xuÊt th× thñ kho ph¶i c¨n cø vµoc¸c phiÕu nhËp, xuÊt ®Ó ghi vµo thÎ kho cña tõng danh ®iÓm vµ tÝnhkhèi lîng tån kho cña tõng danh ®iÓm. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú thñ kho ph¶i chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸nhµng ho¸ ®Ó ghi vµo c¸c thÎ hoÆc sæ chi tiÕt ë phßng kÕ to¸n c¶ vÒ sèlîng vµ gi¸ trÞ. S¬ ®å1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp kho, Sè kÕ to¸n tæng hîp phiÕu xuÊt kho vÒ hµng ho¸ ThÎ kho ThÎ kÕ to¸n chi B¶ng tæng hîp tiÕt nhËp, xuÊt, tån : Ghi hµng ngµy : Ghi ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng * Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - ë kho: thñ kho vÉn gi÷ thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tånvÒ mÆt khèi lîng. 14
 15. 15. - ë phßng kÕ to¸n: Kh«ng dïng sæ chi tiÕt vµ thÎ kho mµ sö dông sæ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõngdanh ®iÓm nhng chØ ghi 1 lÇn cuèi th¸ng. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu khi nhËn c¸c phiÕu xuÊt, nhËp kho dothñ kho göi lªn, ph©n lo¹i theo tõng danh ®iÓm vµ cuèi th¸ng tæng hîp sèliÖu cña tõng danh ®iÓm ®Ó ghi vµo sæ ®«Ý chiÕu lu©n chuyÓn métlÇn tæng hîp sè nhËp, xuÊt trong th¸ng c¶ hai chØ tiªu lîng vµ gi¸ trÞ sau®ã tÝnh ra sè d cña ®Çu th¸ng sau. Sè céng cña sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn hµng th¸ng ®îc dïng ®Ó ®èichiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. Cßn tõng danh ®iÓm trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®îc ®èi chiÕuvíi thÎ kho. S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©nchuyÓn 15
 16. 16. PhiÕu B¶ng kª nhËp vËt nhËp kho liÖu B¶ng Sæ tæng kÕ hîp to¸n nhËp tæng ThÎ kho Sæ ®èi chiÕu lu©n xuÊt hîp chuyÓn tån vÒ vËt t­, PhiÕu B¶ng kª xuÊt vËt hµng xuÊt kho liÖu ho¸ Ghi hµng ngµy : Ghi ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng : * Ph¬ng ph¸p sæ sè d. - ë kho: Ngoµi viÖc ghi chÐp thÎ kho gièng nh hai ph¬ng ph¸p trªn,cuèi th¸ng sau khi tÝnh lîng d cña tõng danh ®iÓm cßn ph¶i ghi vµo sæsè d. - T¹i phßng kÕ to¸n: kh«ng ph¶i gi÷ thªm mét lo¹i sæ nµo n÷a nhng®Þnh kú ph¶i xuèng kiÓm tra ghi chÐp cña thñ kho vµ sau ®ã nhËn c¸cchøng tõ nhËp xuÊt kho. Khi nhËn chøng tõ ph¶i viÕt giÊy nhËn chøngtõ C¸c chøng tõ sau khi nhËn vÒ sÏ ®îc tÝnh thµnh tiÒn vµ tæng hîp sètiÒn cña tõng danh ®iÓm nhËp hoÆc xuÊt kho ®Ó ghi vµo b¶ng kª luükÕ nhËp, xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu. 16
 17. 17. Cuèi th¸ng kÕ to¸n nhËn sæ sè d ë c¸c kho vÒ ®Ó tÝnh sè tiÒn d cuèith¸ng cña tõng danh ®iÓm vµ ®èi chiÕu víi sè tiÒn d cuèi th¸ng ë b¶ngkª nhËp xuÊt tån kho. S¬ ®å 3: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p sæ sè d PhiÕu PhiÕu giao nhËp nhËn ctõ nhËp Sæ kÕ ThÎ kho Sæ sè B¶ng luü kÕ to¸n d nhËp,xuÊt, tån tæn g hîp PhiÕu PhiÕu giao xuÊt kho nhËn Ctõ xuÊt : ghi hµng ngµy : Ghi ®èi chiÕu : Ghi cuèi th¸ng 1.2.1.KÕ to¸n gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô trong doanhnghiÖp th¬ng m¹i. 1.2.1.1. X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n. Gi¸ vèn hµng b¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ gèc cña hµng ho¸, thµnh phÈm,dÞch vô, lao vô ®· thùc sù tiªu thô trong kú, ý nghÜa cña gi¸ vèn hµngb¸n chØ ®îc sö dông khi xuÊt kho hµng b¸n vµ tiªu thô. Khi hµng ho¸ ®·tiªu thô vµ ®îc phÐp x¸c®Þnh doanh thu th× ®ång thêi gi¸ trÞ hµng xuÊt kho còng ®îc ph¶n ¸nhtheo gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Do vËy x¸c ®Þnh ®óng gi¸vèn hµng b¸n cã ý nghÜa quan träng v× tõ ®ã doanh nghiÖp x¸c ®Þnh®óng kÕt qu¶ kinh doanh.Vµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i th× cßn 17
 18. 18. gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ®¸nh gi¸ ®îc kh©u mua hµng cã hiÖu qu¶ haykh«ng ®Ó tõ ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ thu mua. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau ®Ó x¸c ®Þnh trÞgi¸ vèn cña hµng xuÊt kho: * Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n: Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho trong kú ®îctÝnh theo c«ng thøc:Gi¸ thùc tÕ hµng = Sè lîng hµng ho¸ * Gi¸ ®¬n vÞXuÊt kho xuÊt kho b×nh qu©n Khi sö dông gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n, cã thÓ sö dông díi 3 d¹ng: - Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷: Gi¸ nµy ®îc x¸c ®Þnh sau khikÕt thóc kú h¹ch to¸n nªn cã thÓ ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n.Gi¸ ®¬n vÞ = TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú vµ nhËp trongb×nh qu©n c¶ kúkú dù tr÷ Sè lîng hµng thùc tÕ tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú - Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cña kú tríc: TrÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊtdïng kú nµy sÏ tÝnh theo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc.Ph¬ng ph¸pnµy ®¬n gi¶n dÔ lµm, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n, mÆcdÇu ®é chÝnh cha cao v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ kúnµy. Gi¸ b×nh qu©n cña = TrÞ gi¸ tån kú tríc kú tríc Sè lîng tån kú tríc - Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp: Ph¬ng ph¸p nµy võa ®¶mb¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n, võa ph¶n ¸nh ®îc t×nh h×nh biÕn®éng cña gi¸ c¶. Tuy nhiªn khèi lîng tÝnh to¸n lín bëi v× cø sau mçi lÇnnhËp kho, kÕ to¸n l¹i ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n. *. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc – xuÊt tríc 18
 19. 19. Theo ph¬ng ph¸p nµy,gi¶ thuyÕt r»ng sè hµng nµo nhËp tríc th× xuÊttríc, xuÊt hÕt sè hµng nhËp tríc th× míi xuÊt sè nhËp sau theo gi¸ thùctÕ cña sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùctÕ cña hµng mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gÝa ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµngxuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sèhµng mua vµo sau cïng. * Ph¬ng ph¸p nhËp sau – xuÊt tríc: Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng hµng mua sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríctiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. * Ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé hµng biÕn ®éng trong kú ®îctÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi kú, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõgi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc:Gi¸ thùc tÕ cña hµng = Gi¸ h¹ch to¸n cña hµng * HÖ sè gi¸xuÊt dïng trong kú xuÊt dïng trong kú Trong ®ã:HÖ sè gi¸ = Gi¸ thùc tÕ cña hµng tån kho ®Çu kú vµ nhËp trong kú Gi¸ h¹ch to¸n cña hµng tån kho ®Çu kú vµ nhËp trong kú *. Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph¬ng ph¸p nµy, hµng ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l«vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng. Khi xuÊt hµng nµosÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña hµng ®ã.Tµi kho¶n sö dông. * Tµi kho¶n “156- Hµng ho¸”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh thùc tÕ gi¸ trÞ hµngho¸ t¹i kho, t¹i quÇy, chi tiÕt theo tõng kho, tõng quÇy, lo¹i, nhãm … hµngho¸. 19
 20. 20. Bªn nî: Ph¶n ¸nh lµm t¨ng gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ho¸ t¹i kho, quÇy ( gi¸mua vµ chi phÝ thu mua) Bªn cã: Gi¸ trÞ mua hµng cña hµng ho¸ xuÊt kho, quÇy. Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô. D nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån kho, tån quÇy. TK 156 cßn ®îc chi tiÕt thµnh: + TK 1561- Gi¸ mua hµng. + TK 1562 – Chi phÝ thu mua hµng ho¸. * TK 632” Gi¸ vèn hµng b¸n” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n, ®îc x¸c®Þnh lµ tiªu thô trong kú, dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n dù phßng gi¶m gi¸hµng tån kho. KÕt cÊu tµi kho¶n 632 Bªn nî: - Gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô trong kú - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trÝch lËp cuèi niªn ®é kÕto¸n Bªn cã: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸,lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp trong kúsang TK 911- x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hoµn nhËp cuèi niªn ®é kÕto¸n TK 632 kh«ng cã sè d cuèi kú. 20
 21. 21. 1.2.1.2.KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n trong doanh nghiÖpth¬ng m¹i 1.2.1.2.1.B¸n bu«n hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn doanhnghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khaithêng xuyªn, thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊutrõ. *b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc göi b¸n - Khi xuÊt hµng ho¸ göi cho khÊc hµng hoÆc göi cho ®¹i lý , kÕ to¸nghi gi¸ vèn : Nî TK 157 – Hµng göi b¸n Cã TK 156 (1561) – Hµng ho¸ -NÕu kh¸ch hµng øng tríc tiÒn mua hµng ho¸ , kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 – TiÒn mÆt, TGNH Cã TK 131 – Kh¸ch hµng øng tríc - Khi hµng göi b¸n ®· b¸n , KÕ to¸n ghi Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng bans Cã TK 157 – Hµng göi b¸n *B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc trùc tiÕpKhi xuÊt b¸n trùc tiÕp hµng ho¸ , kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 156 (1561) *Trêng hîp b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n 21
 22. 22. Khi mua hµng vËn chuyÓn b¸n th¼ng , c¨n cø chøng tõ mua hµng ghi gi¸ trÞ mua hµmg , b¸n th¼ng Nî TK 157 – hµng göi b¸n Nî TK 133 – thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 111,112 _TiÒn mÆt , TGNH Cã TK 331 _Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp NÕu mua , b¸n th¼ng giao nhËn trùc tiÕp tay ba víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng mua , kÕ to¸n ghi Nî TK 632 _gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 133 _ thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 111,112 _TM,TGNH Cã TK 331 _Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp *Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc giao hµng ®¹i lý , ký göi b¸n®óng gi¸ hëng hoa hång Khi giao hµng cho ®¹i lý , c¨n cø chøng tõ xuÊt hµng hoÆc mua hµngkÕ to¸n ghi gi¸ vèn hµng göi b¸n: Nî TK 157 – hµng göi ®¹i lý b¸n Cã TK 156 – XuÊt kho giao cho ®¹i lý Cã TK 331 - Hµng mua chÞu giao th¼ng cho ®¹i lý Cã TK 151– Hµng mua ®ang ®i trªn dêng giao th¼ng cho ®¹i lý Cã TK 111,112 – Hµng mua ®· tr¶ tiÒn giao th¼ng cho ®¹i lý - Khi nhËn tiÒn óng tríc cña ®¹i lý kÕ to¸n ghi Nî TK 111,112 – TM , TGNH 22
 23. 23. Cã TK 131 – Kh¸ch hµng ®¹i lý -Khi thanh lý hîp ®ång kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña l« hµng giao®¹i lý: Nî TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157 – hµng göi b¸n -TH hµng giao ®¹i lý kh«ng b¸n ®îc , cÇn xem xÐt hµng ø ®äng theot×nh tr¹ng thvj cña hµng . NÕu xö lý ®Ó thu håi gi¸ trÞ cã Ých hoÆcnhËp l¹i kho chê xö lý , kÕ to¸n ghi : Nî TK 152 , 156 – vËt liÖu , hµng ho¸ Cã TK 157 – hµng göi b¸n *Truêng hîp xuÊt kho hµng ho¸ giao cho ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó b¸n,kÕ to¸n ghi + NÕu sd phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé , ghi : Nî TK 157 – hµng göi b¸n Cã TK 156 – hµng ho¸ +NÕu DN sd ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ghi gi¸ vèn theo bót to¸n Nî TK 632 – gi¸ vèn Cã TK 156 – hµng ho¸ * Trêng hîp xuÊt hµng ho¸ ®Ó khuyÕn m¹i , qu¶n c¸o, biÕu tÆng Gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt ®Ó khuyÕn m¹i , qu¶ng c¸o ®îc ghi chi phÝ : Nî TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 1561 – hµng ho¸ Cuèi kú ghi chi phÝ mua ph©n bæ cho hµng b¸n ra: Nî TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n 23
 24. 24. Cã TK 1562 – PhÝ mua hµng ho¸ 1.2.1.2.2.KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸(theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú , thuÕ GTGT tÝngtheo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) *§Çu kú c¨n cø gi¸ vèn hµng thùc tån ®Çu kú ,kÕ to¸n ghi kÕt chuyÓn Nî TK 6112 Cã TK 156 – hµng ho¸ tån kho , tån quÇy Cã TK 151 – hµng ho¸ mua cha kiÓm Cã TK 157 – hµng göi b¸n *Cuèi kú c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm kª ®¸nh gi¸ hµng tån®Ó x¸c ®Þnh gi¸vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n ra vµ ghi kÕt chuyÓn - Ghi nhËn gi¸ vèn hµng hoa tån cuèi kú : (Tån kho , hµng mua cha kiÓm nhËn , tån hµng göi ®¹i lý , hµng göi b¸n cha b¸n) Nî TK 156 – hµng ho¸ tån cuèi kú Nî TK 151 – hµng mua cha kiÓm nhËn cuèi kú Nî TK 157 – hµng göi b¸n cha b¸n cuèi kú Cã TK 611 _mua hµng (TK 6112- mua hµng ho¸) -X¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n :Hµng ho¸ xuÊt = Gi¸ vèn hµng + Gi¸ nhËp _ Gi¸ vèn hµngb¸n (gi¸ vèn) tån ®Çu kú hµng trong kú tån cuèi kú - Ghi kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 - gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 611 (6112) – m,ua hµng ho¸ *Cuèi kú kÕ to¸n (kú x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ), kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn: Nî TK 911 – doanh thu 24
 25. 25. Cã TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n 1.2.1.2.3. KÕ to¸n b¸n bu«n hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸pkª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú trong ®iÒukiÖn doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT trùc tiÕp hoÆc¸p dông c¸c luËt thuÕ kh¸c. - B¸n qua kho trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi gi¸ vèn Nî TK 632 – b¸n trùc tiÕp Nî TK 157 – göi b¸n Cã TK 156 (1561) -Hµng göi b¸n ®· ®îc ghi theo gi¸ vèn Nî TK 632 – Gãp vèn hµng b¸n Cã TK 157 – hµng göi b¸ 1.2.1.2.4.KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ * §¬n vÞ b¸n lÎ thùc hiÖn nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ tù khai th¸c - Khi xuÊt hµng giao hµng b¸n lÎ cho cöa hµng , cho quÇy , kÕ to¸n chitiÕt tµi kho¶n kho hµng theo ®iai ®iÓm lu©n chuyÓn néi bé cña hµng Nî TK 156 – kho quÇy , cöa hµng nhËn b¸n (1561) Cã TK 156 –Kho hµng ho¸ (kho chÝng)(1561) - X¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng b¸n vµ ghi kÕt chuyÓn: Sè lîng hµng Sè lîng Sè lîng Sè lîng xuÊt b¸n t¹i = hµng tån ®Çu + hµng nhËp -- hµng tån cuèi quÇy, cöa hµng ngµy(Ca) trong ngµy (Ca) ngµy (Ca) TrÞ gi¸ vèn hµng = Sè lîng hµng * Gi¸ vèn ®¬n vÞ XuÊt b¸n t¹i quÇy xuÊt b¸n t¹i quÇy hµng b¸n C¨n cø sè lîng trªn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn: Nî TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 – chi tiÕt kho quÇy 25
 26. 26. *Trêng hîp b¸n hµng ®¹i lý , ký göi cho c¸c tæ chøc kinh doanh Nî TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 – hµng ho¸ 1.2.2.KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng . 1.2.2.1.X¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ýchkinh tÕ doanh nghiÖp thu ®îc trong kú kÕ to¸n ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éngsxkdTh«ng thêng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng nguån vèn chñ sëh÷u.+NÕu doanh nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ngph¸p khÊu trõ th× doanh thu b¸n hµng lµ doanh thu cha tÝnh thuuÕGTGT vµ doanh nghiÖp sö dông “ho¸ ®¬n GTGT”.+NÕu doanh nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ngph¸p trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng lµ doanh thu cã tÝnh thuÕGTGTvcµ doanh ngiÖp sö dông “ho¸ ®¬n b¸n hµng”Doanh thu b¸n hµng ®îc x¸c ®Þnh khi ®ång thêi tho¶ m·n tÊt c¶ 5 ®iÒukiÖn sau: - doanh nghiÖp chuyÓn giao phÇn lín rñi ro lîi Ých g¾n víi quyÕnf së h÷u s¶n phÈm - Doanh thu x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n - Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý , quyÒn kiÓm so¸t s¶n phÈm - Doanh nghiÖp ®· thu hay sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ b¸n hµng - X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn b¸n hµng Tµi kho¶n sö dông 26
 27. 27. - TK 511 – Doanh thu b¸n hµng TK 5111 _B¸n hµng ho¸ TK 5112 _B¸n s¶n phÈm TK 5113 _b¸n dÞch vô TK 5114 _Doanh thu trî cÊp , trî gi¸Bªn Nî : Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo ho¸ ®¬n vµ c¸c chØ tiªu liªnquan ®Õn doanh thu b¸n hµng.KÕt chuyªnr doanh thu thuÇn.Bªn cã : Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ph¸t sinh thuéc kú b¸o c¸o(ghitheo ho¸ ®¬n b¸n hµng)TK nµy kh«ng cã sè d. 1.2.2.2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng 1.2.2.2.1.B¸n bu«n hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn doanhnghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khaithêng xuyªn, thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊutrõ. *b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc göi b¸n - Khi xuÊt hµng ho¸ göi cho khÊc hµng hoÆc göi cho ®¹i lý , kÕ to¸nghi doanh thu vµ thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép : Nî TK 111 , 112 , 113 – Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng theo gi¸ kh«ng cã thuÕ Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép *B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc trùc tiÕp 27
 28. 28. Khi xuÊt b¸n trùc tiÕp hµng ho¸ , kÕ to¸n ghi doanh thu vµ thuÕ GTGT®Çu ra ph¶i nép nhµ níc: Nî TK 111 ,112 - §· thanh to¸n theo gi¸ cã thuÕ Nî TK 131 – Ph¶i thu kh¸ch hµng theo gi¸ cã thuÕ Cã TK 511 – Doanh thu theo gi¸ cha cã thuÕ Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra thu hé ph¶i nép *Trêng hîp b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanhto¸n -Khi mua hµng vËn chuyÓn b¸n th¼ng , c¨n cø chøng tõ kÕ to¸n ghi doanh thu cña l« hµng b¸n th¼ng : Nî TK 111 , 112 Nî TK 131 – ph¶i thu kh¸ch hµng Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép - Thanh to¸n tiÒn mua l« hµng cho nhµ cung cÊp : Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Cã TK 111 , 112 – TM ,TGNH *Trêng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n - Khi nhËn tiÒn hoa hång ®îc hëng tõ viÖc m«i giíi hµng cho nhµcung cÊp hoÆc cho kh¸ch hµng , kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 , 112 – TiÒn mÆt , TGNH Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra -NÕu ph¸t sinh chi phÝ m«i giíi b¸n hµng , kÕ to¸n ghi 28
 29. 29. Nî TK 1331 – ThuÕ GTGT khÊu trõ Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 111 , 112 – TM , TGNH *Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc giao hµng ®¹i lý , ký göib¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång -Khi thanh lý hîp ®ång vµ thanh to¸n tiÒn hµng giao ®¹i lý ®· b¸n , kÕto¸n ghi : + Theo ph¬ng thøc bï trõ trùc tiÕp: Nî TK 131 – TiÒn b¸n hµng ph¶i thu cña ngêi nhËn ®¹i lý Nî TK 641 – TiÒn hoa hång tr¶ cho ngêi nhËn ®¹i lý Nî TK 111 , 112 – TM,TGNH Nî TK 1331 – ThuÕ GTGT mua dÞch vô ®¹i lý , ký göi Cã TK 511 – Doanh thui b¸n hµng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép cña sè hµng giao b¸nqua ®¹i lý . + Theo ph¬ng thøc thanh to¸n t¸ch biÖt hoa hång ph¶i tr¶ : Nî TK 131 –TiÒn hµng ph¶i thu ngêi nhËn ®¹i lý Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép + §ång thêi ph¶n ¸nh sè tiÒn hoa hång ph¶i tr¶ vµ sè tiÒn cßn l¹i thùcnhËn : Nî TK 1331 – ThuÕ GTGT tÝnh trªn phÝ hoa hång ®¹i lý, ký göi Nî TK 641 – Cp b¸n hµng (ghi sè hoa hång ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn ®¹ilý) 29
 30. 30. Nî TK 111, 112 – TM , TGNH Cã TK 131 – kh¸ch hµng nhËn ®¹i lý *Truêng hîp xuÊt kho hµng ho¸ giao cho ®¬n vÞ trùc thuéc®Ó b¸n ,kÕ to¸n ghi Doanh thu vµ thuÕ ®îc ghi nh c¸c TH ®· nªu . * Trêng hîp xuÊt hµng ho¸ ®Ó khuyÕn m¹i , qu¶n c¸o, biÕutÆng - Gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt ®Ó khuyÕn m¹i , qu¶ng c¸o , biÕu tÆng ®îcghi vµo chi phÝ: Nî TK 641 – Chi PhÝ b¸n hµng Cã TK 521 – Doanh thu b¸n hµng néi bé - TH xuÊt hµng ho¸ ®Ó biÕu tÆng trõ vµo quü phóc lîi , khen thëngth× ghi : Nî TK 432 (1,2) – Quü khen thëng , phóc lîi(tæng gi¸ trÞ thanh to¸n) Cã TK 521 – Doanh thu néi bé (gi¸ b¸n cha cã thuÕ) Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 1.2.2.2.2.KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô b¸n bu«n hµng ho¸(theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú , thuÕ GTGT tÝngtheo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) *Ghi doanh thu b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n cho khèi lînghµng ho¸ ®· b¸n Nî TK 111 , 112 – doanh thu bµng tiÒn Nî TK 131 –Doanh thu ph¶i thu (b¸n nî ) 30
 31. 31. Nî TK 311 – Doanh thu trõ vay ng¾n h¹n ................. Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng thu ho¸ ®¬n Cã TK 3387 – L·i tr¶ gãp (theo ph¬ng thøc b¸n tr¶ gãp ) PhÇn tr¶ gãp ®îc ghi nhËn vµo doanh thu tµi chÝnh mçi kú : Nî TK 3387 Cã TK 515 * cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu -kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m gi¸ , chiÕt khÊu th¬ng m¹i .. ®Ó x¸c®Þnh doanh thu thuÇn Nî TK 511 Cã TK 521 , 531 , 532 * X¸c ®Þnh doanh thu thuÇn , Vµ kÕt chuyÓn Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1.2..2.3. KÕ to¸n b¸n bu«n hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸pkª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh kú trong ®iÒukiÖn doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT trùc tiÕp hoÆc¸p dông c¸c luËt thuÕ kh¸c.*Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 31
 32. 32. - B¸n qua kho trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi doanh thu theo gi¸ cã thuÕ GTGThoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc c¶ thuÕ GTGT tÝnh trªn gi¸ cã thuÕtiªu thô ®Æc biÖt : Nî TK 111 , 112 , 131 , 311..... Cã TK 5111 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cho sè hµng b¸n vµ thuÕ GTGTtÝnh trùc tiÕp ®îc ghi : Nî TK 5111 Cã TK 3332 Cã TK 3331*Theo ph¬bg ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú -NghiÖp vô doanh thu b¸n hµng ghi theo gi¸ b¸n cã thuÕ (c¸c lo¹i thuÕhµng ho¸ kh«ng ®îc hoµn l¹i) Nî TK 111 , 112 , 131 , 311 Cã TK 5111 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép vµ thuÕ GTGTph¶i nép theo ph¬ngph¸p trùc tiÕpcho sè hµng ho¸ ®îc b¸n ghi : Nî TK 5111 Cã TK 3332 Cã TK3331 1.2.2.2.4.KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ * §¬n vÞ b¸n lÎ thùc hiÖn nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ tù khai th¸c 32
 33. 33. -Khi nhËn ®îc b¸o c¸o (b¶n Kª) B¸n hµng vµ b¸o c¸o tiÒn nép sau ca , ngµy , kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 – TM Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 512 – Doanh thu néi bé Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép - Trêng hîp thõa , thiÕu tiÒn hµng cha xö lý , c¨n cø biªn b¶n lËp ghi sè tiÒn thõa Nî TK 111 – Sè tiÒn thõa Cã TK 338 (3381) – TiÒn thõa so víi doanh sè b¸n -Trêng hîp thiÕu tiÒn , ghi sè thiÕu chê xö lý, nÕu cha biÕt nguyªn nh©n Nî TK 111 – Thùc thu Nî TK 138 (1381) – TiÒn thiÕu chê xö lý Cã TK 511(512) – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép (th ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT ) *Trêng hîp b¸n hµng ®¹i lý , ký göi cho c¸c tæ chøc kinh doanh NÕu c«ng ty b¸n lÎ thùc hiÖn dÞch vô b¸n ®¹i lý , ký göi cho c¸c c«ng tyb¸n bu«n hoÆc c¬ së x¶n xuÊt ...th× theo nguyªn t¾c kÕ to¸n: - Hµng nhËn ®¹i lý , ký gñi b¸n lÎ ,kÕ to¸n ghi ngoµi b¶ng : Nî TK 003 – Sè lîng hµng vµ gi¸ b¸n theo quy ®inh cña ®¹i lý Hµng nhËn b¸n ®îc ghi chi tiÕt cho tõng ngêi giao ®¹i lý (TH b¸n ®óng gi¸ giao ®¹i lý hëng hoa hång ) 33
 34. 34. -Khi øng tríc tiÒn hµng ®Ó nhËn b¸n ®¹i lý , ký göi Nî TK 331 – nhµ cung cÊp – ngêi giao ®¹i lý Cã TK 111 , 112 -Khi nhËn giÊy b¸o hµng b¸n hÕt Nî TK 111 , 112 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ bªn giao ®¹i lý §ång thêi khÊu trõ phÇn hoa hång ®îc ghi vµo doanh thu b¸n hµng Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Cã TK 511 – Hoa hång b¸n ®¹i lý ghi doanh thu Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT tÝnh trªn sè hoa hång ®¹i lý Tr¶ tiÕn cho chñ ®¹i lý sè thùc cßn l¹i Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Cã TK 111,112 *Trêng hîp b¸n tr¶ gãp - Khi b¸n hµng Nî TK 111 , 112 – PhÇn tiÒn hµng ®· thu Nî TK 131 – Ph¶i thu theo ph¬ng thøc tr¶ gãp Cã TK 511 – Doanh thu b¸n tr¶ gãp theo ho¸ ®¬n Cã TK 3387 – L·i b¸n hµng tr¶ gãp Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i népKhi ph©n bæ l·i vµo doanh thu tµi chÝnh cña tõng kú x¸c ®Þnh kÕt qu¶ : Nî TK 3387 Cã TK 515 34
 35. 35. 1.2.3.KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ chiÕtkhÊu thanh to¸n.1.2.3.1. X¸c ®Þnh c¸c kho¶n gi¶m doanh thu .Trong th¬ng nghiÖp b¸n bu«n , thêng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chiÕtkhÊu thanh to¸n , chiÕt khÊu th¬ng m¹i ( bít gi¸ , håi khÊu ) cho kh¸chhµng mua trong c¸c trêng hîp kh¸ch hµng tr¶ nî sím (chiÕt khÊu thanhto¸n ), kh¸ch hµng mua nhiÒu , mua thêng xuyªn hµng ho¸ cña doanhnghiÖp chiÕt khÊu th¬ng m¹i . trong thêi h¹n b¶o hµnh hµng b¸n ,doanh nghiÖp cã thÓ ph¶i chÊp nhËn c¸c nghiÖp vô tr¶ l¹i hµng ®·b¸n mét phÇn hoÆc toµn bé l« hµng ®Î ®¶m b¶o lîi Ých cña kh¸chhµng vµ gi÷ uy tÝn vãi kh¸ch trªn thÞ trêng hµng ho¸ kinh doanh . • Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn gi¶m trï cho kh¸ch ngoµi ho¸ ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh hµng kÐm phÈm chÊt , kh«ng ®óng quy c¸ch , giao hµng kh«ng ®óg thêi gian ®Þa ®iÓm trong hîp ®ång ... • Hµng b¸n bil tr¶ l¹i lµ sè hµng ®· ®îc coi lµ tiªu thô nhng bÞ ngêi mua tõ chèi , tr¶ l¹i do kh«ng t«n träng hîp ®ång kinh tÕ nh ®· ký kÕt. • ChiÕt khÊu th¬ng m¹i lµ kho¶n doanh nghiÖp gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua víi khèi lîng lín.1.2.3.2. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m doanh thuKhi x¸c ®Þnh ®îc thuÕ tiªu thô ®¹c biÖt vµ thuÕ xuÊt khÈu ph¶i népkÕ to¸n ghi :Nî TK 511 , 512 Cã TK 3332 – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 35
 36. 36. Cã TK 3333 – ThuÕ xuÊt khÈu1.2.3.2.1. H¹ch to¸n hµng bÞ tr¶ l¹i- Ghi nhËn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i :Nî TK 531 – Theo gi¸ ghi doanh thuNî TK 3331 – VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ Cã TK 111 ,112 ,131....-Gi¸ thanh to¸n-§èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p KK§K th× gi¸ vèn hµng b¸nbÞ tr¶ l¹i kÕ to¸n to¸n ghi :Nî TK 631 – Gi¸ thµnh SX (TH hµng b×nh thêng ,chÊt lîng b×nh thêng)Nî TK1381 ,821 – (TH hµng bÞ háng ) Cã TK 632-§ãi víi donh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p KKTX th× c¨n cø vµo gi¸ thùctÕ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕ to¸n ghi :Nî TK 155Nî TK 1381 ,821 Cã TK 632-Cuèi kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp ph¸t sinh nî TK 531 ®Ó x¸c ®Þnhtoµn bédoanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i trong kú vµ ghi bót to¸n kÕt chuyÓn :Nî TK 511 ,512 Cã TK 5311.2.3.2.2.H¹ch to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n-Khi doanh nghiÖp chÊp nhËn gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi : 36
 37. 37. Nî TK 532 Cã TK 111 ,112 ,131-Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo ph¸t sinh nî cña TK 532 kÕ to¸n ghi bóttoand kÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n :Nî TK 511 , 512 Cã TK 5321.2.3.2.3. H¹ch to¸n chiÕt khÊu th¬ng m¹i-Ph¶n ¸nh sè chiÕt khÊu th¬ng m¹i thùc tÕ ph¸t sinh trong kúNî TK 521 – ChiÕt khÊu th¬ng m¹iNî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK 111 ,112 ,131-Cuèi kú , kÕt chuyÓn sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®· chÊp thuËncho ngêi mua sang tµi kho¶n daonh thu :Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng Cã TK 521 – ChiÕt khÊu th¬ng m¹i1.2.4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.1.2.4.1. X¸c ®Þnh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nhiÖp .* Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õnho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ , lao vô , dÞch vô trong kú .Chi phÝ b¸n hµng bao gåm:-chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng-Chi phÝ vËt liÖu bao b× , vËt liÖu kh¸c-Chi phÝ b¶o qu¶n s¶n phÈm trong tiªu thô 37
 38. 38. -chi phÝ b¶o hµnh , s¶n phÈm ph¸t sinh thùc tÕ -Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n -C¸c dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho kh©u tiªu thô -C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c chi cho tiªu thô bµng tiÒn §Ó tæng hîp CP b¸n hµng kÕ to¸n sö dông TK 641 “ chi phÝ b¸n hµng “ Bªn Nî : ph¶n ¸nh chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú Bªn cã : ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ b¸n hµng ,kÕt chuyÓn chi phÝ TK nµy kh«ng cã sè d. *Chi phÝa QLDN : Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan chung ®Õntoµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®îc chobÊt kú mét ho¹t ®éng nµo . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gåm nhiÒulo¹i nh -chi phÝ qu¶n lý kinh doanh ; -chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ chung kh¸c. -Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý v¨n phßng theo c¸c cÊp qu¶n lý -Chi phÝ vËt liÖu, ccdc cho v¨n phßng -Chi phÝ khÊu hao TC C¸c kho¶n thuÕ phÝ , lÖ phÝ tÝnh vµo chi phÝ v¨n phßng -C¸c kho¶n chi phÝ dù phßng , nî khã ®ßi,chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c KÕ to¸n sö dông TKJ 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Bªn Nî : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú Bªn Cã : + C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 38
 39. 39. + KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trõ vµo kÕtqu¶ kinh doanh Tk nµy kh«ng cã sè d . 1.2.4.2.KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.2.4.2.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng *TiÒn l¬ng ,c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn b¸n hµng ,NV ®ãng gãi, b¶o qu¶n , bèc v¸c , vËn chuyÓn SP, HH ®i tiªu thô ;tiÒn l¬ng , c¸c Nî TK 641 (6411) Cã TK 334 *TrÝch l¬nmg , BHXH ,KPC§ ,BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh Nî TK 641 (6411) Cã TK 338 (3382,3383,3384) *Gi¸ tri vËt liÖu xuÊt dïng phôc vô cho qu¸ tr×nh b¸n hµng nh bao gãi vËn chuyÓn , vËn chyÓn , söa chòa TSC§ (tù lµm) , ccdc dïng cho b¸n hµng Nî TK 641(6412,6413) CãTK 152, 153 (xuÊt dïng víi gi¸ trÞ nhá , ph©n bæ mét lÇn ) *TrÝch khÊu hao TSC§ cña bé phËn b¸n hµng (nhµ cöa , kho hµng ..) Nî TK 641 (6414) Cã TK 214 Vµ ghi Nî TK 009 – nguån vèn KHCB *Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm (6415) -TH kh«ng cã bé phËn b¶o hµnh s¶n phÈm ®éc lËp 39
 40. 40. +Khi trÝch tríc chp b¶o hµnh spNî TK 641(6415)- ch b¶o hµnh Cã TK 335 – chi phÝ ph¶i tr¶+Khi ph¸t sinh cp b¶o hµnh spNî TK 621 ,622 ,627 Cã TK 11, 112, 152, 214, 334+Cuèi kú kÕt chuyÓn cp b¶o hµnh phÇn thùc tÕ ps trong kúNî TK 154-Chi phÝ SXKD dë dang(chi tiÕt b¶o hµnh s¶n phÈm) Cã TK 621, 622, 627+Khi söa ch÷a b¶o hµnh sp giao cho kh¸ch hµngNî Tk 335 Cã TK 154+Khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh spNî TK 335 Cã TK 641 (6415)-Trêng hîp sè trÝch tríc chi phÝ b¶o hµnh lín h¬n chi phÝ thùc tÕ psth× sè chªnh lªhj h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ b¸n hµngNî TK 335 Cã TK641NÕu sè cp thùc tÕ lín h¬n sè trÝch tríc vÒ cp b¶o hµnh th× sè trÝchtríc ®îc tÝnh vµo cpNÕu DN kh«ng trÝch tríc cp b¶o hµnh th× toµn bé chi phÝ b¶o hµnhthùc tÕ ps ®îc tËp hîp vµo TK 154Nî TK 154 40
 41. 41. Cã TK 621, 622, 627Sau ®ã ®îc kÕt chuyÓn vµo TK 6415 , Khi sp b¶o hµnh ®îc bµn giaocho kh¸ch hµng ghi;Nî TK 6415 Cã TK 154-Trêng hîp sp b¶o hµnh kh«ng thÓ sña ch÷a ®îc DN ph¶i xuÊt sp kh¸cgiao cho kh¸ch hµngNî TK 6415 Cã TK155-Trêng hîp DN cã bé phËn b¶o hµnh ®éc lËp khi ps cp b¶o hµnh spghiNî TK 621, 622, 627 Cã TK 111, 112, 152, 214, 334Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈmNî TK 154 Cã Tk 621, 622, 627Khi s¶n phÈm b¶o hµnh hoµn thµnh bµn giao cho kh¸c hµng ghiNî Tk 632 Cã TK 154§ång thêi ghiNî TK 911 Cã TK 632Sè thu vÒ söa ch÷a b¶o hµnh sp mµ cÊp trªn vµ ®¬n vÞ néi bé ph¶ithanh to¸n ghi: 41
 42. 42. Nî TK 111, 112, 136 Cã TK 512 – doanh thu b¸n hµng néi bé*Chi phÝ ®iÖn níc mua ngoµi, scTSC§ cã GT kh«ng lín..Nî TK 641 (6417) Cã TK 111, 112, 331*Khi trÝch tríc cp sc TSC§ vµo cp b¸n hµng ghiNî TK 641 (6418) Cã TK 335*Khi tÝnh cp sc TSC§ thù c tÕ psNî TK 335Nî TK 133 Cã TK 331 Cã TK 241 Cã TK111, 112, 152*Th cp sc TSC§ Ps mét lÇn cã gi¸ trÞ línNî TK 641 Cã TK 141 , 242 – Chi phÝ tr¶ tríc*Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ b¸n hµngNî TK 111, 112, 335 Cã TK 641*Cuèi kú h¹ch to¸n kÕt chuyÓn cp b¸n hµng vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ghi :Nî TK 911 42
 43. 43. Cã TK 641*§èi víi nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh dµi , trong kú kh«ng cã hoÆ cãÝt sp tiªu thô th× cuèi kú kÕt chuyÓn cp bh vµo tk 142Nî TK 141 (1422) Cã TK 641ë kú h¹ch to¸n sau khi cã sp hµng ho¸ tiªu thô kÕ to¸n ghiNî TK 911 Cã TK 1421.2.4.2.2.KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp*tiÒn l¬ng , c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qldnNî TK 642 (6421) Cã TK 334*TrÝch BHXH , BHYT , KPC§Nî TK 642 (6421) Cã TK 338 (3381,3382,3383)*Gi¸ trÞ vl, ccdc xuÊt dïng cho cp QLDNNî TK 642(6422,6423) Cã TK 152,153,1421,242*TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho QLDNNî TK 642 (6424) Cã TK 214§ång thêi ghi: Nî TK 009 - Nguån vèn KHCB*C¸ckho¶n thuÕ m«n bµi , thuÕ nhµ ®Êt ph¶i nép nhµ níc ghi : 43
 44. 44. Nî TK 642 (6425) Cã TK 333(3337,3338)*LÖ phÝ giao th«ng , lÖ phÝ qua cÇu phµ ph¶i népNî TK 642 (6425) Cã TK 111, 112 –Sè ®· nép Cã TK 333 (3338)- Sè ph¶i nép*Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ QLNDNî TK 642(6426) Cã TK 139*TiÒn ®iÖn tho¹i , ®iÖn b¸o , ®iÖn níc mua ngoµiNî Tk 642 (6427)Nî TK 133-thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331 ,335...*Chi phÝ söa ch÷a TSC§ cã GT nháNî TK 642 Cã TK 331 Cã TK 111, 112*TH sd ph¬ng ph¸p trÝch tríc vÒ chi phÝ söa ch÷a TSC§-Khi trÝch tríc söa ch÷a TSC§Nî TK 642 Cã TK 335-Khi cpsc TSC§ ps thùc tÕ ghiNî TK 335 44
 45. 45. Cã TK 331-ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 241(2413)-XDCB dë dang Cã TK 111,112 *Cuèi kú x¸c ®Þnh sè ph¶i nép cÊp trªn vÒ cp ql Nî TK 642 Cã TK 336 *Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ Nî TK111,112,138(1388) Cã TK 642 *Cuèi kú kÕt chuyÓn cp QLDN Nî TK 911 Cã TK 642 *§èi víi ho¹t ®éng cã chu kú dµi trong kú kh«ng cã sp tiªu thô, cuèi kú kÕt chuyÓn cp qldn vµo tk 1422-cp tr¶ tríc Nî TK 142(1422) Cã TK 642 Khi cos sp tiªu thô ,cpqldn ®· ®îc kÕt chuyÓn toµn bé sang tk 911 Nî TK 911 Cã TK 142(1422)1.2.5. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trongdoanh nghiÖp th¬ng m¹i 45
 46. 46. 1.2.5.1. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanhnghiÖp th¬ng m¹i. KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm,hµng ho¸ vµ ®îc biÓu hiÖn qua chØ tiªu l·i (lç) vÒ tiªu thô ,kÕt qu¶ ®ã d-îc tÝnh nh sau : L·i (lç) vÒ tiªu = Doanh thu – gi¸ vèn + Chi phÝ + chiphÝ Thô s¶n phÈm thuÇn hµng b¸n b¸n hµngQLDN Doanh thu Tæng doanh Gi¶m gi¸ DT hµng ThuÕ tiªuthô ®Æc ThuÇn = thu b¸n - hµng + b¸n bÞ + biÖt hoÆcthuÕ xuÊt hµng b¸n tr¶ l¹i khÈu ph¶inép * TK 642-“ Chi phÝ kinh doanh” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ kinh doanh bao gåm chiphÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thôhµng ho¸ bao gåm c¸c chi phÝ chµo hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, chi phÝhéi nghÞ kh¸ch hµng, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, hoa hång b¸n hµng, chi phÝb¶o hµnh s¶n phÈm, chi phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi, vËn chuyÓn. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ hµnh chÝnh vµnh÷ng chi phÝ chung cho doanh nghiÖp bao gåm c¸c chi phÝ vÒ l¬ngcña nh©n viªn bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ vËt liÖu v¨nphßng, c«ng cô lao ®éng, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ m«n bµi… 46
 47. 47. KÕt cÊu tµi kho¶n 642 Bªn nî: Chi phÝ kinh doanh ph¸t sinh trong kú Bªn cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý kinh doanh - KÕt chuyÓn chi phÝ kinh doanh vµo bªn nî TK 911 Tµi kho¶n 642 kh«ng cã sè d cuèi kú. * TK 911” X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” cã kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thôtrong kú. - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ ho¹t ®éng bÊtthêng. - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµngtrong kú. - Thùc l·i vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. Bªn cã: - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ sè s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô,dÞch vô, tiªu thô trongkú. - Thùc lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. TK 911 kh«ng cã sè d cuèi kú. Ngoµi ra kÕ to¸n cã sö dông mét sè tµi kho¶n nh: TK 111 “ tiÒn mÆt”,TK 112 “TiÒn göi ng©n hµng”, TK131 “Ph¶i thu kh¸ch hµng”… 47
 48. 48. 1.2.5.2. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . Cuèi kú kinh doanh, kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô,nh»m cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn lîi nhuËn vÒ tiªu thô cho qu¶n lý. C«ng viÖc nµy ®îc tiÕn hµnh nh sau: - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô hµng ho¸, lao vô, dÞch vô: Nî TK 511: Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô bªn ngoµi Nî TK 512: Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô néi bé Cã TK 911: X¸c kÕt qu¶ kinh doanh - KÕt chuyÓn gi¸ vèn s¶n phÈm , hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK632: Gi¸ vèn hµng b¸n - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 642 : Chi phÝ kinh doanh kú nµy Cã TK 142 (1422 chi phÝ chê kÕt chuyÓn) - KÕt chuyÓn kÕt qu¶ tiªu thô + NÕu l·i: Nî TK 911: x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 421: L·i cha ph©n phèi + NÕu lç Nî TK 421: lç Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanhS¬ ®å h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 48
 49. 49. TK632 TK 911 TK 511 KC gi¸ vèn tiªu thô KC DT thuÇn trong kú TK 642 K/c CPKD trong kú TK 421 TK 421 L·i Lç Ch¬ng ii : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n Hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH Phó Th¸i 2.1.§Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH Phó Th¸i: 2.1.1.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty TNHH Phó Th¸i –Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Phu Thai CompanyLimited, tªn viÕt t¾t lµ Phó Th¸i Co.LTD. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 043175 . / TLDN ngµy08/10/1993 cña uû ban thµnh phè Hµ Néi ,cã trô së t¹i : Sè 192/19 Th¸iThÞnh, Phêng L¸ng H¹, QuËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i :5375752/5375753/5375759 Fax : 5375758 Email :Phó Th¸i co@hn.vnn.vn. 49
 50. 50. Sè tµi kho¶n giao dÞch: 0100000049719 - Ng©n hµng cæ phÇnNhµ,Hµ Néi M· sè thuÕ: 0100368686 C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc thµnh lËp dùa trªn luËt doanh nghiÖp,cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo luËt ®Þnh,tùchÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trong sèvèn do c«ng ty qu¶n lý, cã con dÊu riªng,cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung,®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. Víi sè vèn ban ®Çu kho¶ng 9.289 triÖu ®ång, trong ®ã vèn cè®Þnh cã kho¶ng 1.036 triÖu ®ång, vèn lu ®éng kho¶ng 7.983 triÖu®ång, C«ng ty Phó Th¸i ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Ho¹t®éng kinh doanh cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh æn ®Þnh. Tr¶i qua 10 n¨mx©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay c«ng ty Phó Th¸i ®· ®øng v÷ng trªnthÞ trêng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã l·i. Doanh thu ngµycµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, thu nhËpb×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng t¨ng. 2.1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty TNHH PhóTh¸i C«ng ty Phó Th¸i lµ c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh th-¬ng m¹i th«ng qua qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶c¸c nguån vèn, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp,t¨ng tÝch luü cho ng©n s¸ch c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn .C«ng tyPhó Th¸i cã chøc n¨ng kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng mü phÈm, phôcvô cho nhu cÇu cña thÞ trêng theo nguyªn t¾c kinh doanh cã l·i thùc hiÖntèt nghÜa vô thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, ho¹t ®éng kinh doanhtheo luËt ph¸p ,®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n 50
 51. 51. viªn trong toµn c«ng ty quan t©m tèt tíi c«ng t¸c x· héi vµ tõ thiÖn ,gãp phÇnlµm cho x¨ héi tèt ®Ñp h¬n. 2.1.3. §Æc ®iÓm kinh doanh vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cñac«ng ty TNHH Phó Th¸i . C«ng ty TNHH Phó Th¸i lµ nhµ ph©n phèi s¶n phÈm cho C«ng tyRohto ViÖt Nam, nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµkinh doanh th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty bao gåm: - Trùc tiÕp nhËp hµng tõ C«ng ty Rohto ViÖt Nam. - Tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Th«ng qua qu¸ tr×nh kinh doanh c«ng ty nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸cnguån vèn, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¨ngtÝch luü cho ng©n s¸ch c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn .C«ng ty PhóTh¸i cã chøc n¨ng kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng mü phÈm, phôc vôcho nhu cÇu cña thÞ trêng theo nguyªn t¾c kinh doanh cã l·i thùc hiÖn tètnghÜa vô thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, ho¹t ®éng kinh doanhtheo luËt ph¸p ,®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©nviªn trong toµn c«ng ty quan t©m tèt tíi c«ng t¸c x· héi vµ tõ thiÖn X©y dùngc«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô sau: 1. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh theo ®óng quy chÕhiÖn hµnh vµ thùc hiÖn môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng cña c«ng ty 2. Khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖptù t¹o thªm nguån vèn ®Ó ®¶m baá cho viÖc thùc hiÖn më réng vµ t¨ng tr-ëng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty thùc hiÖn tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh 51
 52. 52. kinh doanh cã l·i ®¸p øng ®îc nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi sö dông ®óngchÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ã 3. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 4. X©y dùng chiÕn lîc vµ ph¸t triÓn nghµnh hµng kÕ ho¹ch kinh doanhphï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ 5. Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ luËt ph¸p cña nhµ níc cã liªnquan ®Õn kinh doanh cña c«ng ty.§¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óngnghµnh hµng ®¨ng ký , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éngkinh doanh cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trãc kh¸ch hµng, tríc ph¸p luËtvÒ s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô do c«ng ty thùc hiÖn,vÒ c¸c hîp ®ång kinhtÕ, hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, hîp ®ång liªn doanh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸cmµ c«ng ty ký kÕt 6. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnhcña bé luËt lao ®éng 7. Qu¶n lý vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®óng c¬ chÕtæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. 8. B¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn,tµi s¶n, c¸c quü, vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®ékh¸c do nhµ níc quy ®Þnh, thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n népng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý tèt, C«ng ty Phó Th¸i tæchøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn tham mu, ®øng ®Çu lµ Gi¸m®èc - ngêi cã quyÒn lùc cao nhÊt, gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã 2 phã gi¸m®èc, mét kÕ to¸n trëng vµ mét sè chuyªn viªn kh¸c, díi lµ mét hÖ thèngphßng ban chøc n¨ng.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn ®îc tãm t¾t nh sau: 52
 53. 53. - Tæng gi¸m ®èc : chÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c kh©uträng yÕu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh vµ hiÖuqu¶ kinh tÕ- Ba gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc kinh doanh, gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh võa lµmtham mu cho gi¸m ®èc, thu thËp vµ cung cÊp, th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ ho¹t®éng kinh doanh gióp Gi¸m ®èc cã quyÕt ®Þnh s¸ng suèt nh»m l·nh ®¹otèt C«ng ty. Gi¸m ®èc tæ chøc ®¶m nhiÖm chøc n¨ng tham mu gióp viÖccho Tæng gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc qu¶n lý, ®æi míi doanh nghiÖp,s¾p xÕp tæ chøc lao ®éng hîp lý, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, ph©n c«ng lao®éng, ph©n c«ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n cñatõng ngêi ®Ó cã ®îc hiÖu suÊt c«ng viÖc cao nhÊt.- Phßng nghiªn cøu thi trêng: Cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ khai th¸c nguånhµng vµ thÞ trêng tiªu thô , lµ n¬i c¸c quyÕt ®Þnh mua hµng, ®Æt hµng vµtæ chøc ph©n phèi hµng ho¸.- Phßng kinh doanh : Cã nhiÖm vô vËn chuyÓn, giao hµng, lµ n¬i diÔn raqu¸ tr×nh mua b¸n, vµ thùc hiÖn tÊt c¶ hîp ®ång cña C«ng ty.- Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c qu¶n lý toµn dÞªn vÒ tµi chÝnh,thu thËp vµ cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c mÆt ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ th«ng tinkinh tÕ, chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch Nhµ níc vÒ qu¶n lýkinh tÕ tµi chÝnh, l·ng phÝ, vi ph¹m kû luËt tµi chÝnh.- Phßng vËt t, tiªu thô: Cã nhiÖm vô mua vµo vµ b¶o qu¶n c¸c vËt t thuécph¹m vi kinh doanh vµ lµm viÖc cña c«ng ty, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ chÝnh x¸ct¹o ®iÒu kiÖn quay vßng vèn nhanh. 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHHPhó Th¸i . 53
 54. 54. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøcbé m¸y qu¶n lý ë trªn phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý. C«ng tyPhó Th¸i ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c- bé m¸y kÕ to¸n tËp trung,hÇu hÕt mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n trungt©m, tõ kh©u thu thËp kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ ®Õn kh©u tæng hîp,lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, tõ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn kÕ to¸n tæng hîp. ë phßng kÕ to¸n mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®Æt díi sù chØ ®¹o trùctiÕp cña kÕ to¸n trëng. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc bè trÝ 6nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¾m v÷ng nghiÖp vô chuyªn m«n. - KÕ to¸n trëng - Trëng phßng kÕ to¸n: Lµ ngêi tæ chøc chØ ®¹otoµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng, lµ ngêigióp viÖc Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vÒ mÆt tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸ntrëng cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña C«ng ty bµn vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn®Ò thu chi, kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý tµi chÝnh, ®Çu t, më réng kinhdoanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n tæng hîp :Lµ ghi sæ tæng hîp ®í chiÕu sè liÖu tæng hîp víichi tiÕt , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh , lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh . - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn : Cã nhiÖm vô lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸nvèn b»ng tiÒn nh phiÕu thu,chi,uû nhiÖm chi,sÐctiÒn mÆt,sÐc b¶o chi ,sÐc chuyÓn kho¶n, ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn mÆt, sæ kÕ to¸n chi tiÕttiÒn göi ng©n hµng ®Ó ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp.....kÞp thêi ph¸t hiÖnc¸c kho¶n chi kh«ng ®óng chÕ ®é ,sai nguyªn t¾c,lËp b¸o c¸o thu chitiÒn mÆt. -KÕ to¸n thanh to¸n vµ c«ng nî : Cã nhiÖm vô lËp chøng tõ vµ ghisæ kÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî , thanh to¸n,lËp b¸o c¸o c«ng nî vµ c¸c b¸o c¸othanh to¸n. - KÕ to¸n tiªu thô : tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸pkÕ to¸n b¸n hµng trong c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ theo dâi 54
 55. 55. t×nh h×nh b¸n hµng vµ biÕ ®éng t¨ng gi¶m hµng ho¸ hµng ngµy,gi¸hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - KÕ to¸n thuÕ: c¨n cø voµ c¸c chøng tõ ®Çu vµo ho¸ ®¬n GTGT,theo dâivµ h¹ch to¸n c¸c ho¸ ®¬n mua hµng ho¸ ,ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ lËpb¶ng kª chi tiÕt, tê khai c¸o thuÕ. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt thµng ho¸ cña c«ng ty. -Thñ quü: Lµ ngêi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, thu, chi ph¸t sinh trongngµy, can cø theo chøng tõ hîp lÖ, ghi sæ quü vµ lËp b¸o c¸o quü hµngngµy. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty thhh phó th¸i KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ Thanh Tiªu ThuÕ c«ng nî Quü To¸n thô &tt * HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty ¸p dông thèng nhÊt víi hÖthèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh kÌm theoquy ®Þnh 1177/TC/Q§-/C§KT ngµy 23/12/1996 vµ quyÕt ®Þnhsè144/2001/Q§- BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé tµi chÝnh 55
 56. 56. * HÖ thèng sæ s¸ch H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc “ Chøngtõ ghi sæ” vµ ®îc thùc hiÖn ghi chÐp trªn m¸y. * Tr×nh tù ghi sæ Hµng ngµy, tõ c¸c chøng tõ gèc nh phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt khokÕ to¸n tËp hîp vµ ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t, hµng ho¸ vµ sæ chi tiÕtdoanh thu b¸n hµng theo tõng mÆt hµng tõ ®ã ®a vµo sæ c¸i, sæ tænghîp chi tiÕt, lªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, cuèi th¸ng lªn b¸o c¸o tµichÝnh. 2..2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHh phó th¸i . §Æc ®iÓm hµng ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty Hµng ho¸ kinh doanh t¹i c«ng ty lµ lo¹i hµng mü phÈm ch¨m sãcs¾c ®Ñp: Son dìng m«i c¸c lo¹i: Lipice, Lipice Sheer Colour, kem chèngr¹n Happy Event, bé s¶n phÈm ch¨m sãc da mÆt Acnes,… ThÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ kh«ng nh÷ng ë Hµ néi mµ cßn ph©n bèréng r·i ë c¸c tØnh miÒn B¾c: B¾c giang, B¾c ninh, VÜnh yªn, ThanhHo¸, Nam §Þnh, Hng yªn, H¶i d¬ng, H¶i phßng, L¹ng s¬n, Lµo cai, B¾ck¹n… Ph¬ng thøc b¸n hµng ë c«ng ty TNHH Phó Th¸i *B¸n bu«n §Æc trng cña b¸n bu«n lµ b¸n víi sè lîng lín, nhng hµng ho¸ ®îc b¸nbu«n vÉn n»m trong lÜnh vùc lu th«ng. Khi nghiÖp vô b¸n bu«n ph¸t sinhtøc lµ khi hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc ký kÕt, khi hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc kýkÕt phßng kÕ to¸n cña c«ng ty lËp ho¸ ®¬n GTGT. Ho¸ ®¬n ®îc lËpthµnh ba liªn: liªn 1lu t¹i gèc, liªn 2 giao cho ngêi mua, liªn 3 dïng ®Ó 56
 57. 57. thanh to¸n. Phßng kÕ còng lËp to¸n phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp khocòng ®îc lËp thµnh 3 liªn. NÕu viÖc b¸n hµng thu ®îc tiÒn ngay th× liªn thø 3 trong ho¸ ®¬nGTGT ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó thu tiÒn hµng, kÕ to¸n vµ thñ quü dùavµo ®ã ®Ó viÕt phiÕu thu vµ còng dùa vµo ®ã thñ quü nhËn ®ñ tiÒnhµng. Khi ®· kiÓm tra sè tiÒn ®ñ theo ho¸ ®¬n GTGT cña nh©n viªn b¸nhµng, kÕ to¸n c«ng nî vµ thñ quü sÏ ký tªn vµo phiÕu thu, NÕu kh¸chhµng yªu cÇu cho 1 liªn phiÕu thu th× tuú theo yªu cÇu kÕ to¸n thu tiÒnmÆt sÏ viÕt 3 liªn phiÕu thu sau ®ã xÐ 1 liªn ®ãng dÊu vµ giao cho kh¸ch hµng thÓ hiÖn viÖcthanh to¸n ®· hoµn tÊt. Trong ph¬ng thøc b¸n bu«n, c«ng ty sö dông h×nh thøc b¸n bu«n quakho: Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty xuÊt hµng trùc tiÕp tõ kho giao chonh©n viªn b¸n hµng. Nh©n viªn b¸n hµng cÇm ho¸ ®¬n GTGTvµ phiÕuxuÊt kho do phßng kÕ to¸n lËp ®Õn kho ®Ó nhËn ®ñ hµng vµ manghµng giao cho ngêi mua. Hµng ho¸ ®ùoc coi lµ tiªu thô khi ngêi mua ®·nhËn vµ ký x¸c nhËn trªn ho¸ ®¬n khiªm phiÕu xuÊt kho. ViÖc thanh to¸ntiÒn hµng cã thÓ b¨ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi. * B¸n lÎ lín Ph¬ng thøc b¸n lÎ lín th× còng t¬ng tù gièng nh ph¬ng høc b¸n bu«ntuy nhiªn b¸n víi sè lîng Ýt h¬n b¸n bu«n, kh¸ch hµng kh«ng thêng xuyªnnh b¸n bu«n. Trªn c¬ së ®Æt hµng cña ngêi mua, phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬nGTGT, ho¸ ®¬n GTGT ®îc viÕt thµnh 3 liªn: liªn1 lu t¹i gèc, liªn 2 giaocho kh¸ch hµng, liªn 3 dïng ®Ó thanh to¸n. 57
 58. 58. Dùa vµo ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n c«ng nî viÕt phiÕu thu vµ thñ quüdùa vµo phiÕu thu ®ã ®Ó thu tiÒn hµng. Khi ®· nhËn ®ñ sè tiÒn hµngtheo ho¸ ®¬n cña nh©n viªn b¸n hµng thñ quü sÏ ký vµo phiÕu thu. Ph¬ng thøc b¸n lÎ lín, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc b¸n qua kho. * B¸n lÎ nhá H×nh thøc b¸n lÎ nhá ®îc ¸p dông t¹i kho cña c«ng ty, kh¸ch hµng ®Õntrùc tiÕp kho cña c«ng ty ®Ó mua hµng. C«ng ty thùc hiÖn b¸n lÎ theoph¬ng thøc thu tiÒn tËp trung tøc lµ khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n lÎ hµngho¸ th× kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT. Trêng hîp b¸n lÎ nhng kh¸ch hµng yªucÇu ®a hµng ®Õn tËn nhµ th× kÕ to¸n hµng ho¸ còng lËp ho¸ ®¬nGTGT sau ®ã giao cho nh©n viªn b¸n hµng 2 liªn. Sau khi ®· giao hµngvµ thu tiÒn xong, nh©n viªn b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn hµng chophßng kÕ to¸n kÌm ho¸ ®¬n GTGT ( liªn 3- liªn xanh). * B¸n hµng ®êng phè B¸n hµng ®êng phè lµ ph¬ng thøc b¸n hµng mµ nh©n viªn b¸n hµng®Õn c¸c cöa hµng, c¸c ®¹i lý trªn c¸c ®êng phè ®Ó chµo hµng. NÕu viÖcchµo hµng ®îc chÊp nhËn, kh¸ch hµng sÏ göi cho c«ng ty mét ®¬n ®Æthµng. Dùa vµo ®¬n ®Æt hµng, phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT, ho¸®¬n GTGT ®îc viÕt thµnh 3 liªn, liªn ®á giao cho nh©n viªn b¸n hµng ®Óhä giao cho kh¸ch hµng. Sau khi giao hµng vµ thu tiÒn xong, nh©n viªnb¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn hµng cho phßng kÕ to¸n. * B¸n hµng cho siªu thÞ Dùa trªn hîp ®ång ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ siªu thÞ, 1 tuÇn 2 lÇn phßngkÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGT (3 liªn) : Liªn ®á giao cho nh©n viªn b¸n hµngsiªu thÞ, liªn 58
 59. 59. xanh dïng ®Ó thanh to¸n. Sau khi ®· giao ®ñ hµng vµ thu tiÒn xongnh©n viªn b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn hµng kÌm theo ho¸ ®¬nGTGT( liªn3- Liªn xanh) * B¸n hµng cho khu vùc tØnh T¬ng tù c¸c ph¬ng ph¸p trªn H¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ Chøng tõ sö dông h¹ch to¸n hµng ho¸ Chøng tõ ë c«ng ty sö dông lµ bé chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnhnh: PhiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬nGTGT… Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ t¹i C«ng ty. §èi víi h¹ch to¸n chi tiÕt , c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p sæ sè d. - T¹i kho: Khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, thñ kho sÏghi vµo sæ kho( thÎ kho) theo sè lîng hµng ®îc nhËp vµo, b¸n ra( BiÓu 2,3, 4). Thñ kho cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån vµghi vµo sæ kho. §Õn cuèi th¸ng, thñ kho tÝnh sè tån kho tõng lo¹i hµngho¸ ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n. - T¹i phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊtkho kÕ to¸n nhËp vµo b¶ng kª b¸n , b¶ng kª nhËp theo m· cña tõng vËtt hµng ho¸ ®Ó theo dâi hµng ho¸ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Tõ b¶ng kª nµy,kÕ to¸n läc ra ®îc sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ theo tõng mÆt hµng vµ sæchi tiÕt doanh thu( b¸o c¸o doanh thu) theo tõng mÆt hµng .( BiÓu sè 5,6) BiÓu sè 2: PhiÕu nhËp kho C«ng ty TNHH Phó Th¸i Méu sè: 01-VT 59
 60. 60. Ban hµnh theo Q§ sè: 1141TC/Q§/C§KT PhiÕu nhËp kho ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh Sè: Ngµy 10/10/04 C«ng ty RohtoHä tªn ngêi giao hµng VN 10/10/0Theo ho¸ ®¬n sè 000176 Ngµy: 4 Phó thÞ – GiaNhËp t¹i kho l©mTªn, nh·n hiÖu, quy §¬n vÞ M· sè Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn c¸ch hµng ho¸ tÝnhLipice Thái 512421 2000 16800 33,600,00 0Lipice Sheer Colour Thái 512432 1500 20800 31,200,00 0Campus Apo Thái 512426 1000 25600 25,600,00 0Happy Event Hép 512429 100 48245 4,824,50 0Tæng tiÒn 95,224,50 0ThuÕ GTGT 10% 9,522,45 0Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n 104,746,95 0Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n Thñ kho Ngêi giao hµng 60
 61. 61. BiÓu sè 3: Ho¸ ®¬n GTGT ( Kiªm phiÕu xuÊt kho) Ho¸ ®¬n Méu sè: 01GTKT-3LL Gi¸ trÞ gia t¨ng HL/2003B Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng 0003151 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 04 C«ng ty TNHH Phó Th¸i 192/19 th¸i thÞnh-®èng ®a-Hµ néi §¬n vÞ b¸n hµng §Þa chØ Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i MS MST: 0100368686-1 Hä vµ tªn ngêi mua hµng ChÞ Lan Tªn ®¬n vÞ C«ng ty DP Ba §×nh §Þa chØ 22/C9 Ngäc Kh¸nh Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n: MS TM : 0100596869-1ST §¬n vÞT Tªn hµng ho¸, dÞch vô tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnA B C 12 3=1*2 Lipice Thái 30 16,800 251,640 25,60 Campus Apo Thái 300 288,000 80,18 Bé Acnes Bé 62 107,273 - - - - - - Céng tiªn hµng 1,753,092 TiÒn thuÕ GTGT 10% 175,309 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 1,928,401 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét triÖu chÝn tr¨m hai m¬i t¸m ngµn bèn tr¨m linh mét ®ång. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) 61
 62. 62. BiÓu sæ 4: ThÎ kho C«ng ty TNHH Phó Th¸i ThÎ kho Tªn hµng ho¸: Son Lipice Tõ ngµy 01/10/04 ®Õn ngµy 31/10/04 §¬n vÞ tÝnh: thái Chøng tõ Sè lîng Ghi NT DiÔn gi¶i NhË XuÊt NhËp XuÊt Tån chó 1/10 Th¸ng 9 2.000 XuÊt b¸n Lan 2 H.§- 3/10 21/10 500 1.500 êng 10.00 11.50 3/10 2/10 NhËp mua 0 0 ….. ….. …… ………………………… ……... ……. ……. …... 505/1 30/10 XuÊt b¸n TiÕn H.D¬ng 300 800 0 43.80 Tæng 45.000 800 0 BiÓu sè 5: Sæ chi tiÕt hµng ho¸ C«ng ty TNHH Phó Th¸i Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Tªn hµng ho¸: Son Lipice Tõ ngµy 01/10/04 ®Õn ngµy 31/10/04 §¬n vÞ tÝnh: thái,1000®ång TånChøng tõ TK NhËp XuÊt DiÔn gi¶i §¬n gi¸ ®/Sè NT SL TT SL TT SL TT Tån ®Çu kú 16.000 2.000 32.000 62

×