• Like
Global health partner 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Global health partner 2012

 • 678 views
Published

Global Health Partner Annual report 2012

Global Health Partner Annual report 2012

Published in Health & Medicine
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. QUALITYTHROUGHSPECIALISATIONGLOBAL HEALTH PARTNERÅRSREDOVISNING 2012
 • 2. INNEHÅLLÅret 2012 i korthet 1 Global Health Partner är en svensk,Detta är Global Health Partner 2 internationellt verksam sjukvårdskoncernVD har ordet 3 som driver både öppen- och slutenvårdAffärsmodell, mål och strategier 5 i specialistkliniker inom ryggkirurgi/­ ryggvård, ortopedi, specialisttandvård,Kvalitet 10 fetmakirurgi och metabola sjukdomar,Marknad och omvärld 12 gastroenterologi, allmänkirurgi, mödra-Organisation 14 hälsovård samt arytmi. Mellan de idagAffärsområde Spine/Orthopaedics 16 20* klinikerna byggs samarbeten ochAffärsområde Dental 20 nätverk, där fundamentet för verksam­Affärsområde Gastro/Surgery 22 heten är att hög patientvolym inomAffärsområde Arrhythmia/New Specialities 26 samma diagnosområde leder tillAktien 28 en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom ­ pecialisering”. SAktieägarinformation 31 Sedan starten 2006 har verksamheten expanderat snabbt och omsättningenFinansiell rapport: för 2012 var drygt 700 MSEK.Femårsöversikt 33 * Antal kliniker i mars 2013.Förvaltningsberättelse 34Koncernens resultaträkning 41Koncernens balansräkning 42Koncernens förändringar i eget kapital 44Koncernens kassaflödesanalys 45Koncernens noter 46Moderbolagets resultaträkning 66Moderbolagets balansräkning 67Moderbolagets förändringar i eget kapital 69Moderbolagets kassaflödesanalys 69Moderbolagets noter 70Revisionsberättelse 74Bolagsstyrningsrapport 75Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 79Styrelse 80Ledning 81Partners 82
 • 3. ÅRET 2012 I KORTHET NY VD 2-ÅRS JUBILEUM FÖRVÄRV INOM GASTRO Marianne Dicander Alexandersson ­ Global Health Partners klinik RCDR Global Health Partner förvärvar ny VD i Global Health Partner. Rashid ­ enter for Diabetes and Research C ­ v ­ erksamhet inom gastroenterologi i Ajman firade 2-årsjubileum. och endoskopi i Stockholm. NY KLINIK I GÖTEBORG TILLTRÄDE I DANMARK NYÖPPNING I MALMÖ Expansion av gastroverksamhet Global Health Partner ­ illträder t Ortho Center Skåne ­ ppnar i Malmö. ö genom ny klinik i Göteborg. Gildhøj Privathospital i Danmark.NYCKELTAL OMSÄTTNING 2008–2012 2012 2011 Omsättning, MSEK 723 675 Rörelseresultat segment*, MSEK 25 44 MSEK +7% Rörelsemarginal segment*, % 3 7 800 Redovisat rörelseresultat*, MSEK -4 15 700 Redovisad rörelsemarginal*, % neg 2 600 Resultat efter finansiella poster, MSEK -52 -19 500 Årets resultat, MSEK -59 -29 Medelantal anställda 394 380 400 Soliditet, % 48 54 300 Resultat per aktie, SEK -0,94 -0,51 200 Eget kapital per aktie, SEK 5,28 6,18 100 Aktiekurs på balansdagen, SEK 3,93 7,80 Börsvärde på balansdagen, MSEK 260 515 2008 2009 2010 2011 2012* Före goodwillnedskrivningar. GLOBAL HEALTH PARTNER 1 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 4. Detta är Global Health PartnerSPECIALISERAD VÅRDINOM FYRA OMRÅDENAffärsområde Affärsområde Affärsområde AffärsområdeSpine/Orthopaedics Dental Gastro/Surgery Arrhythmia/ New SpecialitiesBedriver verksamhet inom diagnos­­ Bedriver verksamhet inom diagnos­ Bedriver verksamhet inom diagnos­ Bedriver verksamhet inom diagnos­områdena rygg, innefattande området specialisttandvård vid områdena allmänkirurgi, bariatrics områden med få kliniker och inomhela vårdkedjan för ryggvård, tre kliniker i Sverige och är den (överviktskirurgi och diabetesvård) nya diagnosområden med klinikersamt ortopedi, innefattande största privata aktören på samt gastro (medicinsk gastro­ under uppstart.idrotts­ rtopedi och proteskirurgi. o ­marknaden. enterologi och endoskopi). Sverige och Danmark Sverige Sverige, Finland och Sverige Förenade Arabemiraten Kliniker: 2 Rygg Kliniker: 3 Specialisttandvård Kliniker: 4 Bariatrics Kliniker: 1 Arytmi 4 Ortopedi 1 Allmänkirurgi 1 Mödrahälsovård 1 Rygg/Ortopedi 3 Gastro Anställda: 249 (199) Anställda: 56 (55) Anställda: 66 (106) Anställda: 6 (5) Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 380 451 92 89 175 155 29 29Andel av koncernens totala Andel av koncernens totala Andel av koncernens totala Andel av koncernens totalaomsättning omsättning omsättning omsättning 63% 12% 21% 4%Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK 2011 20121) 20111) 20121)2) 2011 20121) 2011 2012 35 18 6 14 0 -10 3 3 Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % 2011 2012 2011 20121)2) 2011 2012 2011 2012 9 4 7 15 0 -7 10 9 Geografisk utbredning och antal kliniker i mars 2013. 1) Före goodwillnedskrivningar. 2) Inklusive reavinst vid fastighetsförsäljning. GLOBAL HEALTH PARTNER 2 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 5. VD har ordetPATIENTKONTINUITETSKAPAR TRYGGHETÅret på sjukvårdsmarknaden har präglats av ett tufft klimatmed pressade priser och också ett tufft politiskt klimat meddiskussion om vinster i välfärden. Förhoppningsvis kan detkomma något gott ur detta i slutändan när de politiska slag­ rden olagt sig och själva sakfrågan får mer fokus; nämligen vilkens­ jukvård vill vi ha i Sverige och hur ska vi åstadkomma den. Den triggande faktorn började inom omsorgen med”Carema­ ffären”. Det är viktigt att notera att det är helt olika aaffärslogik mellan omsorg och den sjukvård som bedrivs inomGlobal Health Partner. Sjukvård är produktion och kan därmedmätas på motsvarande sätt, till exempel hur operationen lycka-des, eventuella komplikationer, kvalitet och produktivitet. Mens­ jukvård är också en tjänst och en service, eftersom produktenär att ge en människa bästa möjliga hjälp. Så viktiga mätetal äräven hur patienten mår före och efter operationen och hur honeller han blir bemött. Det mäter vi. Därför vet vi att en av desaker som uppskattas mest är patientkontinuiteten, det villsäga att du som patient får möta samma läkare vid mottagning,samma läkare vid operation och samma läkare vid eftervården.Detta skapar trygghet och förtroende.Patientinflytande driver mot hög kvalitetDebatten har också handlat om öppenhet, kvalitet och långsik-tighet. Det är faktorer vi välkomnar som det enda börsnoteradesjukvårdsföretaget i Sverige. Kvalitet är basen i vår verksamhetoch att vara börsnoterad medför öppenhet och transparens ibåde ekonomi och handlingar. En makrotrend inom vårt område är ökad patientmakt ochökat patientinflytande. Jag ser det som en naturlig följd av denökade medvetenheten och individualismen där internet ochsociala medier ger stora möjligheter att inhämta kunskap ochinformation, men även möjlighet att skapa opinionsbildning.Detta i sin tur har lett till ökat fokus på nationella kvalitets­register, valfrihetssystem och fritt vårdval. Att kunna mäta,j­ämföra och synliggöra mätetal har skapat möjlighet till värde­baserade ersättningssystem som testas inom till exempel höft- ­­och ­ näplastiker i Stockholm. Detta driver mot hög kvalitet! k Trenden mot ökad patientmakt har också lett till en växandeförsäkringsmarknad. Både arbetsgivare och kunder vill säkratillgängligheten till vård när man behöver den. Acceptans­graden minskar för köer och därmed bortslösad tid av ens liv,alternativt arbetstid ur arbetsgivarens perspektiv. Ur ett sam-hällsperspektiv är därför privata vårdgivare en viktig del avs­ ystemet som ett komplement och för att tillsammans medoffentlig vård bidra med finansiering och resurser till det ökadevårdbehovet, men även för att sträva efter effektivare, mer till-gänglig och ännu mer kvalitativ vård och service. GLOBAL HEALTH PARTNER 3 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 6. VD har ordetÖkat fokus för att bygga en solid bas Fokus på kärnverksamhetenGlobal Health Partner är ett relativt nystartat företag. Det 2012 var ett år då vi gjorde en framgångsrik omställning av vårg­ rundades 2006 och har varit i en stark expansionsfas. Nu har verksamhet. Vi valde att fokusera på några verksamhetsområdenbolaget kommit in i nästa fas där det gäller att fokusera, ta bort där vi upplever att vi har en mycket stark ställning. Vi valde ocksåviss spretighet och optimera befintlig verksamhet. Det gäller att fokusera geografiskt, framförallt till Norden. Som en konse-att bygga en solid bas för att kunna fortsätta tillväxten. kvens av detta sålde vi ett antal kliniker som låg utanför vårt fokus När jag tillträdde som VD efter sommaren 2012 gjorde vi och lade till verksamheter inom våra kärnverksamheter. Dessutomen grundlig nulägesanalys. Denna har legat som grund för det arbetade vi med att hämta hem synergier både på kostnads-strategiarbete som ledning, styrelse och klinikchefer arbetat och intäktssidan. Vi har också visat att vi är mindre sårbara förmed under hösten. Detta resulterade i fyra hörnstenar som ska prispressade upphandlingar. Vi får allt mer patientflöden frånåterspegla vår strategi, det vill säga de vägval vi ska göra för f ­ örsäkringsbolagen och när patienterna själva har möjlighet attatt nå vårt långsiktiga mål som är att fördubbla verksamheten välja. Så efter ganska tuffa nio månader kunde vi tydligt se resultatinom fem år. av vårt arbete under fjärde kvartalet 2012. Goda resultat både vad Hela vår strategi koncentreras runt kunden/patienten. Vårt gäller tillväxt och operativt resultat.fundament förblir ”Kvalitet genom Specialisering”. Det är källanför vår kraft och inspiration. Vi fokuserar och koncentrerar oss Nytt år 2013på utvalda diagnosområden för att ligga i framkant inom dessa. Avslutningsvis vill jag säga att jag har upplevt mitt första halvårGeografiskt smalnar vi av vårt fokus till Norden och Förenade på Global Health Partner som både spännande och stimule-Arabemiraten. rande. Spännande, med en utmanande marknad som egent­ ligen är en av få marknader med garanterad tillväxt. Rätt hante-” rad med enighet om långsiktiga strukturer borde detta vara en lågriskmarknad som skulle kunna locka kapital så att man skulle VÅRT FOKUS PÅ SPECIALIST- kunna spara skattemedel. Stimulerande, då jag har lärt känna våra fantastiska kliniker med professionell sjukvård och profes- SJUKVÅRD ÄR EN STYRKA SOM sionellt kundbemötande och fått vara en del av en organisation GÖR ATT VI ÄR OCH KAN FÖRBLI som skapar så mycket samhällsnytta och livs­­ kvalitet för den enskilda människan. KONKURRENSKRAFTIGA INOM Nu går vi in i ett nytt år med energi och arbetslust. Vi ska VÅRT OMRÅDE. fortsätta att fokusera och utveckla våra befintliga kliniker. Vi ska säkra volymtillväxten samtidigt som vi förbereder för nya kliniker och nya diagnosområden. I takt med att patient­För att ha beslutskraft och engagemang nära patienten lägger inflytandet ökar måste vi bli mer kända och bli bättre på attvi vikt vid den decentraliserade organisationen med enskilda kommunicera vilken fin och kvalitativ sjukvård vi bedriver ochklinikbolag och partnerskap. därmed stärka vårt varumärke. Vårt fokus på specialistsjukvård är en styrka som gör att vi är Jag vill tacka alla våra Patienter, våra Aktieägare, våraoch kan förbli konkurrenskraftiga inom vårt område, men det S ­ amarbetspartners, Medarbetare på huvudkontoret och påkan också bli en svaghet om vi inte säkerställer bra samarbete våra ­ liniker för året som gått. kmed andra aktörer i vårdkedjan. Det gäller till exem­ el primär­ p Låt oss tillsammans göra 2013 till ett riktigt framgångsrikt år!vården som är viktiga remittenter till våra kliniker och ävenu­ niversitetssjukhusen där vi har pågående samarbeten inomutbildning och ­ orskning. f Marianne Dicander Alexandersson, VD Göteborg, mars 2013 GLOBAL HEALTH PARTNER 4 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 7. Affärsmodell, mål och strategierFOKUS PÅ SPECIALIST-SJUKVÅRD EN STYRKAUtgångspunkten för Global Health Partners verksamhet är att utföra sjukvårdstjänster med högrek­ valitet, service och effektivitet än vad som erbjuds av dagens vårdgivare samt att fokusera påp­ atientens hela vårdbehov inom utvalda diagnosområden.Global Health Partner har varit verksamt sedan hösten 2006 och Affärsmodellaktien har varit noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Global Health Partners affärsmodell bygger på att kombinera detCap, sedan oktober 2008. Bolaget grundades av Per Båtelson, lilla företagets rörlighet och kundnärhet med det stora företagetsgrundare av och före detta koncernchef i Capio, och Johan muskler. Kvalitet genom specialisering kommer även fortsätt-Wachtmeister. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de ningsvis att vara Global Health Partners ledord för att fokuserabehov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårds- på hög kvalitet och effektivitet.marknaden. Detta illustreras väl i koncernens logotype där den enskilda Global Health Partner driver specialiserad vård inom ett k ­ liniken samverkar med andra kliniker inom sitt diagnosområdebegränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli och där flera diagnosområden tillsammans bildar en stark enhet.en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen attdenna vård kan drivas både mer effektivt och med högre kvaliteti kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym ikombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom Det lilla företagetsforskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna. kundnärhet ochAffärsidé flexibilitetGenom att fokusera på patientens hela vårdbehov inom utvaldadiagnosområden och skräddarsy kliniker för att leverera högvolym uppnås Kvalitet genom Specialisering och förutsättningarför bättre vård. Det stora företagets finansiella muskler och professionalitet GLOBAL HEALTH PARTNER 5 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 8. Affärsmodell, mål och strategierSpecialiseringen tar sig uttryck genom att verksamheten Finansiella målo­ rganiseras i definierade diagnosområden. Global Health Partners mål är expansion för att ta t ­ illvara möjligheterna på den växande marknaden för specialiserad vård. Bolaget ska skapa tillväxt både o ­ rganiskt i befintliga kliniker, genom nyetableringar SPINE ORTHOPAEDICS och genom förvärv. Koncernen ska under kommande femårsperiod d ­ ubblera omsättningen. Under samma period ska en rörelsemarginaltakt om 7–8 procent ha uppnåtts. MATERNAL BARIATRICS Ambitionen är att den takten ska nås så snart som HEALTH CARE möjligt. ­ ARRHYTHMIA GASTRO OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 2008−2012 MSEK GENERAL 800 DENTAL SURGERY 723 700 675 600 586Diagnosområden 503 500 400 400Till skillnad från bolagets större konkurrenter fokuserar Global 300Health Partner på specialistsjukvård. Global Health Partner är 200inte verksamma inom vare sig omsorg, äldrevård eller primärvård. 100B­ olaget driver inte heller multispecialiserade, komplexa sjukhus-strukturer utan nischade, högspecialiserade enheter. Detta 0 2008 2009 2010 2011 2012i­nnebär att Global Health Partner ofta har hög marknadsandelinom valda diagnosområden och stora möjligheter att organiseraverksamheten för god effektivitet och kvalitet. UTVECKLING RÖRELSERESULTAT 2008–2012* GLOBAL HEALTH MSEK PARTNER 30 28 AKUT- NÄR- SJUKHUS- VÅRD- SJUKHUS SJUKHUS KLINIKER OMSORG DENTAL ASSISTANS 20 CENTRAL 15Sjukvårdsverksamheter 28 10 4 0 -3 -4 -10 2008 2009 2010 2011 2012 * 2008 redovisas exklusive kostnader för omlistning, 2009 exklusive engångs- kostnader i England, 2011 och 2012 exklusive goodwillnedskrivningar. ANDEL PER AFFÄRSOMRÅDE AV TOTAL OMSÄTTNING 2012 (2011) 4% (4) Spine/Orthopaedics 21% Dental Gastro/Surgery (26) Arrhythmia/New Specialities 63% 12% (56) (14) GLOBAL HEALTH PARTNER 6 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 9. Affärsmodell, mål och strategierStrategi fortsätter. För att ha beslutskraft och engagemang nära patientenKoncernens strategi sammanfattas i fyra hörnstenar med läggs vikt vid den decentraliserade organisationen med enskildap­ atienten i centrum. Fundamentet i strategin förblir ”Kvalitet klinikbolag och partnerskap.genom Specialisering”. Global Health Partner fokuserar på För att stärka klinikerna är det interna samarbetet inomutvalda diagnosområden och att inom dessa nischer kunna ha diagnos­ mrådet viktigt, exempelvis att kunna jämföra resultat ostora patientvolymer och därmed uppnå ambitionen att ligga och erfarenheter inom koncernen. För att bli starka i hela värde-i framkant. Geografiskt fokus smalnas av till Norden, men kedjan behövs samarbeten med externa aktörer som primärvårdu­ tvecklingen av bolagets verksamhet i Förenade Arabemiraten och universitetssjukhus.Global Health Partners fyra hörnstenarDe fyra hörnstenarna utgör grunden för en excellent patientupplevelse och högklassig vård med patientkontinuitet,hög tillgänglighet, uppföljning och utvärdering av data för ständigt förbättringsarbete och god patientinformation.Vi sätter Patienten i Centrum. FOKUS PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN • Tillväxt genom – nya diagnosområden – kliniker inom samma diagnosområden fler – patienter inom befintliga kliniker fler DECENTRALISERAD SAMARBETE ORGANISATION OCH • ätverk av samarbetande N PARTNERSKAPSMODELL kliniker för att säkerställa • jälvständiga kliniker möjliggör S – varumärkesvärde – inflytande och delaktighet – skalfördelar – medicinska beslut nära patienten – möjlighet att jämföra stora – nabb anpassning till förändrade s PATIENTEN mängder data kring resultat m.m. ­marknadsförutsättningar • Samverkan med andra aktörer – iten central organisation för l för att kontrollera hela vårdkedjan: gemensam ­ ärdegrund och ­ v – Primärvårdsenheter för att realiserande av synergier öka och säkra patientflöden – edande specialistläkare med l – Universitetssjukhus för entreprenöriella kvaliteter samarbete inom forskning och utveckling KVALITET GENOM SPECIALISERING • everera hög kvalitet inom väl definierade L diagnosområden • Övning ger färdighet tack vare höga volymer • Fokus på hög kvalitet och effektivitet • okus på ett smalt område ger möjlighet F att vara marknads­edande lGlobal Health Partners fyra hörnstenar GLOBAL HEALTH PARTNER 7 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 10. Affärsmodell, mål och strategierVÅR HISTORIA2006 2010• lobal Health Partner bildas. G • nvigning av nya Bariatrics-kliniker i Tjeckien, Skåne och I• ktien listas på AIM-listan i London. A Förenade Arabemiraten.• örvärv av de första tre klinikerna, Stockholm Spine Center F • mstrukturering och ökat ägande i Spine Center Bergen. O (inklusive del av Spine Center Bergen), Nordic Dental • ppstart av Ortho Center Skåne och Gastro Center Skåne. U Implants Clinic i Stockholm och Göteborg Medical Center • ppstart av Bariatric Center København i Danmark. U (Orthopaedics). • örvärv av Stockholm Gastro Center. F2007 2011• örvärv av Ortho Center Stockholm, Bariatric Center F • örvärv av OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus i Århus, F Stockholm, Ortho Center IFK-kliniken i Göteborg och Danmark, med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. Specialist­ liniken för implantat och käkkirurgi i Norrköping. k • örvärv av minoritetspost i Laastari Lähiklinikka. F• ppstart av Spine Center Göteborg. U • ppstart av Admira Kvinnohälsa, mödrahälsovård i Lund. U • örvärv av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark, F2008 med verksamhet inom ortopedi.• örvärv av Oradent (Dental, Stockholm). Uppstart av Concord F Dental Implant Clinic i England och Bariatric Center Skåne.• ktien omlistas till NASDAQ OMX Stockholm. A 2012 • illträde av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark. T • ppstart av Gastro Center Göteborg. U2009 • edläggning av Bariatric Center København och avyttring N av Bodylift Center i Danmark.• ppstart av Bariatric Centers i Norge, Egypten, Finland och U • vyttring av Bariatric Center Cairo i Egypten. A Tjeckien. Avtal och uppstartsarbete med klinik kring diabetes och fetma i Förenade Arabemiraten i samarbete med Region • y VD Marianne Dicander Alexandersson tillträder. N Skåne. • yöppning av Ortho Center Skåne i Malmö. N• tängning av Concord Dental Implant Clinic i England. S • örvärv av Odenplans Läkarhus genom Stockholm F• ppstart av klinik inom nytt område, arytmier (oregelbunden U Gastro Center. ­ hjärtrytm), Arrhythmia Center Stockholm.• amarbete inom Spine inlett med Schön Kliniken i Tyskland S inom kvalitetsområdet. GLOBAL HEALTH PARTNER 8 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 11. Affärsmodell, mål och strategierFOKUS PÅ NORDENGEOGRAFISK UTBREDNING MARS 2013Global Health Partner har åtta diagnosområden:Spine, Orthopaedics, Dental, ­ ariatrics, Gastro, BG­ eneral Surgery, Arrhythmia och Maternal HealthCare. ­ linikerna finns idag etablerade i Sverige, K ­D­ anmark, Finland och Förenade ­ rabemiraten. A Spine Orthopaedics Dental Bariatrics Gastro General Surgery Arrhythmia Maternal Health Care HuvudkontorGEOGRAFISK FÖRDELNING AV KUNDGRUPPER 2012 (2011)OMSÄTTNINGEN 2012 (2011) KUNDGRUPPER 2012 (2011) 15% Offentlig (17) 18% 2% 16% Sverige 15% Försäkringsbolag Offentlig (10) (5) Övriga Norden (17) Privat Försäkringsbolag Övriga länder 32% 53% Privat 21% (20) (63) 53% 32% 80% 63% (20) (63) (85) GLOBAL HEALTH PARTNER 9 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 12. KvalitetKVALITET GENOMSPECIALISERINGKvalitetsarbetet är en central del i Global Health Partners verksamhet. Bolagets affärsmodellb­ ygger på hög specialisering, stora volymer och samarbete mellan kliniker, såväl nationellt sominternationellt, för att säkerställa de bästa resultaten för patienterna. Allt fler beställare av vård har idag ett ökat fokus på kvalitet och Årliga kvalitetsrapporterefterfrågar kvalitetsuppföljningar, deltagande i register och Förutom månatliga KPI-rapporter summeras kvalitetsarbetetm­ iljöcertifiering. Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för att varje år på kliniknivå. Dessa rapporter används för att internt följaförbättra vården och omsorgen och ger patienterna inom fritt upp arbetet och hitta förbättringsmöjligheter, men också för attvårdval en ökad chans att jämföra olika vårdgivare och därmed kommunicera externt och visa patienterna Global Health Partnerslättare kunna välja var de vill söka vård. och respektive kliniks faktiska resultat.Ökad benchmarking Offentliga kvalitetsregisterJämförelser och benchmarking är en viktig del i Global Health Det finns idag ett stort antal kvalitetsregister inom olika behand-Partners kvalitetsarbete. Framför allt eftersträvas oberoende lingsområden, där klinikers resultat kan jämföras med andram­ ätningar, vilka kompletteras med bolagets egna mätningar. v ­ årdgivares resultat. Global Health Partner deltar i de kvalitets­Kvalitetsarbetet följs upp genom registrering och analys i register som finns tillgängliga och är relevanta för bolagetsn­ ationella kvalitetsregister och genom patientenkäter. v ­ erksamhet. Utbudet av register varierar mellan behandlings­ Dessutom görs kontinuerligt nationell och internationell områden och geografiska marknader. I Sverige finns ett stortbenchmarking för att uppnå ett ständigt utbyte av kunskap antal väl utvecklade register.och erfarenheter. Diagnosområdet rygg har till exempel ett Global Health Partner stödjer aktivt utveckling av öppnapågående kvalitetssamarbete med vårdbolaget Schön Kliniken k ­ valitetsregister, och deltar därför även i mindre register som äri Tyskland, en föregångare på sin hemmamarknad. under uppbyggnad. Klinikernas samlade volymer gör det möjligt att vara med och påverka olika registers utformning.Månatliga uppföljningar interntFör att följa upp kvalitetsarbetet internt och jämföra resultaten Regelbunden mätning av patientnöjdhetför olika kliniker används bland annat månatliga KPI-rapporter, Nationella mätningar av patientnöjdhet görs i Sverige avbaserade på utvalda nyckeltal. Mätningarna görs avseende I ­nstitutet för kvalitetsindikatorer. Resultaten är offentliga och kank­ valitet utifrån medicinska resultat, effektivitet, produktivitet samt jämföras med andra kliniker och vårdgivare. Mätningarna görskvalitet ur ett patientperspektiv. regelbundet en gång per år. Medicinska resultat är ofta långsiktiga och kan inte alltid mätas Som ett komplement till dessa gör Global Health Partnermånadsvis. Tidiga resultat som kan studeras är till exempel också egna patientenkäter. På detta sätt kan bolaget hittan­ egativa effekter som komplikationer. För att mäta mer lång­ a ­ vvikelser och fånga upp förbättringsförslag, vilka ocksåsiktiga resultat, exempelvis hur snabbt patienten kan återgå till s ­ nabbare kan genomföras och följas upp.arbetet krävs dock längre tid, ibland upp till ett år. Effektivitet mäts exempelvis i utnyttjande av operationssalar. För Fortsatt fokus på kvalitetatt uppnå riktigt god produktivitet krävs att kliniken kommer upp i Kvalitetsarbetet är prioriterat för Global Health Partner ochen viss volym. Stora volymer handlar inte enbart om ekonomi, utan f ­ ortsätter att utvecklas. Koncernens devis, ”Kvalitet genomframför allt om att få rutin, kompetens och erfarenhet. S ­ pecialisering”, måste underbyggas av faktiska resultat som Inom diagnosområdet rygg sker utbyte mellan klinikerna kommer patienterna till del och som dessutom kan kommunice-i ­ valitetsforum bestående av en grupp representanter från k ras på ett transparent och lättförståeligt sätt.j f­äm­ örande kliniker. Vid de månatliga mötena jämförs resultat,och skillnader analyseras med syfte att ständigt förbättra verk-samheten. GLOBAL HEALTH PARTNER 10 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 13. Kvalitet KVALITETSARBETET PÅ GILDHØJ PRIVATHOSPITAL Gildhøj Privathospital är ett av de äldsta privatsjukhusen i Danmark. Kliniken är s ­ pecialiserad på idrottsskador, men erbjuder alla former av ­ rtopediska under­ o sökningar och behandlingar. Kliniken är belägen i Brøndby strax utanför Köpenhamn. Marianne Lauritzen är ackrediteringskoordinator på Gildhøj Privathospital och har varit anställd sedan 2008. Hon är utbildad ortoped/kirurgsjuksköterska och har även utbildning i företagsekonomi.Marianne Lauritzon, ackrediteringskoordinatorGildhøj PrivathospitalVilken var er reaktion när kravet på oförutsedda händelser och patientnöjdhetsundersökningar.ackreditering i Danmark kom? Alla inkomna resultat genomarbetas och diskuteras i denKvalitet har alltid varit ett fokusområde på Gildhøj Privat­ t ­ värprofessionella kvalitetsgruppen. Gruppen tar ställning tillhospital, men i takt med att DDKM (Den Danske Kvalitets­ eventuella ändringar i kvalitetsmanualen och i checklistor. Jagmodel) införts på de offentliga och privata sjukhusen i Danmark, som kvalitetskoordinator återkopplar till alla personal­ rupper ghar kraven på ett mer systematiskt kvalitets- och förbättrings­ och ansvarar för att implementeringar genomförs.arbete ökat markant. Gildhøj Privathospital etablerade snabbt Kvalitetsgruppen samarbetar med övriga processgrupperen kvalitetsorganisation med en kvalitetskoordinator och som till exempel hygiengrupp och läkargrupp när nya manualerb­ ildade en kvalitetsgrupp för att svara upp mot kraven. och riktlinjer inom respektive grupps område ska tas fram.Vilka uppgifter har du som kvalitetskoordinator? Vad har ackrediteringen medfört?Som kvalitetskoordinator arbetar jag som sjuksköterska Det systematiska arbetet med kvalitet på Gildhøj Privathospitalv­ arannan vecka och med kvalitetsfrågor varannan vecka. har medfört en kvalitetskultur där olika metoder och arbetssättDetta ger en god inblick i det kliniska arbetet och naturliga jämförs och stimulerar till kontinuerligt lärande.beröringspunkter med alla medarbetare på kliniken. Det harjag stor nytta av till exempel när arbetsbeskrivningar och Vad är den viktigaste framgångsfaktornchecklistor ska utformas eller revideras. för ett bra ­ valitetsarbete? k Jag utför interna revisioner på många olika processer i vård­ Den viktigaste framgångsfaktorn för kvalitetsarbetet på Gildhøjkedjan, till exempel översyn av handhygien, journal­ ranskning, g Privathospital är att vi har en drivande klinikledning och ettöversyn av svarstider på undersökningar med MR-kamera, stort engagemang hos medarbetarna. Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), är ett kvalitets­ som fastställs i The International Society for Quality in system för att säkerställa kvaliteten på sjukhus, apotek Health Care (ISQua). ISQua har även ackrediterat IKAS och inom omsorg. Under 1990-talet uppmärksammades som ackre­diteringsorganisation. i hela västvärlden ett antal brister i vården, framför allt Ackreditering är en metod baserad på grunderna avseende patienter som skadades eller riskerade att som beskriver standarder för god kvalitet. Dessa kallas s ­ kadas, och om dålig kommunikation mellan olika vård­ ackrediteringsstandarder. En standard kan exempelvis givare. Det var tydligt att det fanns behov av att arbeta vara ­följande: ännu mer med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. ”Institutionen behandlar, lagrar och destruerar känsliga Den danska staten och det som idag är de danska personuppgifter säkert” regionerna träffade därför en överenskommelse om att När standarderna är skrivna ska de hela tiden utvärde­ skapa ett gemensamt nationellt kvalitetssystem. De ras för att tillse att de efterlevs. Därför bidrar metoden valde, med inspiration från en rad andra länder, att till att skapa en kultur av kontinuerlig kvalitetsförbättring, bygga vidare på den metod som kallas ackreditering. integrerad i det dagliga arbetet. Under 2005 etablerades Institut for Kvalitet og Oberoende specialister gör sedan en bedömning av A ­ kkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Institutet kvaliteten på kliniken och om kliniken lever upp till en ombads att stå för den praktiska planeringen och god standard blir enheten ackrediterad. En ackreditering u ­ tvecklingen av DDKM. IKAS arbetar från de principer gäller i tre år och därefter måste en ny ackreditering ske. GLOBAL HEALTH PARTNER 11 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 14. Marknad och omvärldMARKNAD UNDERSTOR FÖRÄNDRINGDen privata hälso- och sjukvårdsbranschen befinner sig just nu i det mest komplicerade och därmedspännande marknadsläget sedan privatisering och konkurrensutsättning av offentlig sjukvårds­ tartade i början av 1990-talet. Sverige har varit, och är fortfarande, ledande men de övriganordiska länderna följer samma utveckling.Under slutet av 2011 och hela 2012 har bristande kvalitet och Demografiska förändringarv­ inster hos privata vårdgivare debatterats i media och av politi- Den demografiska utmaningen består inte enbart av ökandeker. Fokus har legat på omsorgssektorn, framför allt äldrevården, sjukvårdsbehov på grund av en åldrande befolkning ochdär ägare i form av riskkapitalbolag anklagats för bristande m ­ öjligheterna att med modern teknologi och nya läkemedelk­ valitet och höga vinster. öka medellivslängden hos densamma. Som motvikt börjar nu Trots den offentliga debatten finns fortfarande stora förbätt- konsekvenserna av den livsstil som blivit standard i västvärldenringsmöjligheter när det gäller kvalitet inom vården. En bakom- under de senaste 20–30 åren att visa sig i form av ökad förekomstliggande orsak till detta är att huvudmännen, landsting och av fetma, diabetes, cancer och auto-immuna sjukdomar somk­ ommuner, i stor utsträckning prioriterar lågt pris vid inköp av exempelvis demens. De flesta av dessa sjukdomstillstånd är avvårdtjänster. kronisk karaktär, vilket ökar såväl sjukvårdens belastning som Som en följd av denna fokusering på pris har lönsamheten kostnader i en allt snabbare takt.för de etablerade företagen inom sjukvårdssektorn, bland andraGlobal Health Partner, eroderats kraftigt, framför allt i Sverige Progressiva beställare byter ersättningssystemoch Danmark. Uppskattningsvis har priserna för offentligt Stockholms läns landsting har utvecklat helt nya betalnings­fi­ nansierade tjänster fallit med 10–20 procent under de två system baserade på medicinskt utfall. Inom området höft- ochsenaste åren i jämförbara termer med normal inflationsjustering. knäplastiker, det vill säga implantat av artificiella leder, tog I Danmark har ett flertal privata vårdgivare gått i konkurs, blivit S ­ tockholms läns landsting beslutet sommaren 2009 att heltuppköpta eller konsoliderats genom sammanslagningar. Det lämna det traditionella sättet att ersätta vård på, som ger enpågår också ett internt effektiviseringsarbete hos de kvarstående fast ersättning baserat på resursförbrukning utan hänsyn till dedanska företagen för att återfå lönsamhet. I Sverige har ännu medicinska resultaten. I stället infördes ett system där en storfå regelrätta konkurser uppstått, men samtliga aktörer måste del av ersättningen är kopplad till medicinska resultat, mätta some­ ffektivisera på alla fronter, helst utan att kvaliteten försämras. livskvalitet hos patienterna efter behandling, med beaktande av bland annat antal komplikationer och andra icke önskvärda utfall.Konsolidering och effektivisering Ersättningen gör det möjligt för vårdgivare med bra kvalitet att2012 har varit ett år av konsolidering även för Global Health få bättre betalt.P­ artner. Koncernen har lämnat de marknader och projekt där Samtidigt med det nya ersättningssystemet infördes Frittkoncernen inte ser möjligheter till sunda ekonomiska utfall. v ­ årdval för patienterna i Stockholm, vilket innebär att patientenGrundtanken bakom detta är att den medicinska kvaliteten själv kan välja klinik för en operation, vilket också påverkar klini-alltid ska vara högsta prioritet. Global Health Partner har idag kernas intäkter. Global Health Partner har haft förmånen att verkahögt ­ örtroende hos patienter, medicinsk personal och kunder f inom detta system med en av ortopediklinikerna, som utvecklatsoch det starka varumärket bidrar till möjligheten att fortsätta mycket starkt och på kort tid blivit den ledande producenten ianställa och engagera de bästa specialisterna inom koncernens Stockholmsområdet, tack vare hög kvalitet i vården.områden. Resultaten är så positiva att Stockholms läns landsting nu Global Health Partner bedriver ett fortsatt intensivt effektivi­ f ­ ortsätter med denna ersättningsprincip i andra diagnosgrupper.seringsarbete där kvalitet och resursförbrukning är i fokus. Dediscipliner inom vilka bolagets kliniker är verksamma mäter ochjämför prestanda via de svenska kvalitetsregistren, och resultatenär mycket goda. GLOBAL HEALTH PARTNER 12 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 15. Marknad och omvärldPrivata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att växa Initiativ som gynnar en positiv utvecklingPå samtliga nordiska marknader, förutom Danmark som redan Den svenska regeringen driver på landstingen att fortsättahar en mycket hög täckningsgrad, ökar antalet individer som har utveckla fria vårdval i specialistsjukvården. Över 300 MSEK harprivat sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolagen har till skillnad reserverats som stimulansbidrag till landsting som väljer att följafrån de offentliga beställarna haft fokus på kvalitet, och premierat Stockholms läns landsting och ge medborgarna rättigheten attproducenter med låga komplikationsnivåer och hög medicinsk välja vårdgivare också för mer specialiserad sjukvård.kvalitet. Stockholms läns landsting har tagit beslut om att den privata Global Health Partner har en stark position inom detta mark- s ­ ektorn ska få bygga ut den icke akuta specialistsjukvården inadsområde. Koncernen bedriver också ett flertal samarbets- Stockholm, främst genom att utveckla så kallade specialistcentraoch utvecklingsprojekt som syftar till lägre skadekostnader, bättre som komplement till akutsjukhusen. Detta lämnar fältet fritt förrehabilitering och en större nytta för försäkringstagarna, framför innovation och nyskapande som på sikt kan få stora följdverk-allt arbetsgivare, som vill korta sjukskrivningstider och kostnader ningar i sjukvården i stort i Norden. Global Health Partner liggerför sjukfrånvaro. Under 2012 har samarbetet ökat med några av i frontlinjen i detta arbete tillsammans med Södersjukhuset ide ledande försäkringsbolagen. Stockholm, som är ett av Nordens största akutsjukhus. Global Health Partner kommer under 2013 att fortsättabe­ rbeta den nordiska försäkringsmarknaden med erbjudanden a Framtidsutsikter för Global Health Partnersom ger lägre skadekostnader och nöjdare patienter. Global Health Partner har ett bra utgångsläge för 2013. Arbetet med att öka effektiviteten både på klinikerna och centralt harKonkurrenter kommit långt, med bibehållet fokus på den medicinska kvalite-Det finns ett antal konkurrenter till Global Health Partner inom ten. Bolagets och respektive kliniks starka medicinska varumärkeenskilda diagnosområden och på olika geografiska marknader. och goda renommé i branschen gör det också lättare att rekry-Genom en aktiv satsning på kvalitet och ett heltäckande omhän- tera kompetenta medarbetare, och Global Health Partner ärdertagande är Global Health Partners kliniker konkurrenskraftiga p ­ rioriterade partners till både försäkringsbolag och progressivainom sina områden. landsting i utvecklings­ rågor. De förändringar och trender som f Global Health Partners kunder består av offentliga huvudmän identifierats för 2013 kommer att ge bättre förutsättningar äneller sjukhus, privata försäkringsbolag samt privatpersoner. både 2011 och 2012 för en förbättrad lönsamhet och försiktigGenom att ha en bred kundbas minskar beroendet av enskilda t ­ illväxt för Global Health Partner.avtal, och därmed risken på intäktssidan. GLOBAL HEALTH PARTNER 13 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 16. OrganisationPARTNERSKAP OCHSAMARBETEGlobal Health Partner har en effektiv och flexibel organisation med självständiga klinikersom stödjs av en liten huvudkontorsorganisation. Samordning och kunskapsutbyte skerkontinuerligt inom en rad utvalda områden.En av Global Health Partners fyra strategiska hörnstenar är den Förutom att driva utvecklingen av befintliga kliniker initierar ochd­ ecentraliserade organisationen med självständiga kliniker och genomför också huvudkontoret diverse utvecklingsprojekt inomen liten huvudkontorsorganisation. Huvudkontoret består av små såväl befintliga som nya marknader och diagnosområden.affärsområdesorganisationer samt ytterligare ledningsresurser Några utvalda regelverk har utarbetats och antagits inomoch fristående specialistfunktioner. k ­ oncernen för att motsvara kraven som ställs i och med aktiens Klinikerna är relativt fristående enheter med fullt ansvar för sin notering på NASDAQ OMX Stockholm. Ytterligare regelverk kankvalitet och lönsamhet. Ansvaret för styrning och utveckling av införas inom områden där dessa skapar värde eller från tid tillklinikerna ligger hos respektive affärsområdesledning och annan krävs inom det område där Global Health Partner verkar.k­ linikernas styrelser. Affärsområdeschefen är normalt styrelse­ Dock är det viktigt att detta inte skapar en tröghet vad gäller attordförande i sina klinikstyrelser. genomföra beslut eller att det tar bort klinikernas energi och entusiasm för att driva och utveckla den kliniska verksamheten. CEO STRATEGIC FORUM EC + PROFESSIONALS FROM THE CLINICS CFO CMO IT IR/COMMUNICATION ARRHYTHMIA/ SPINE/ORTHOPAEDICS GASTRO/SURGERY DENTAL NEW SPECIALITIES MATERNAL GENERAL SPINE ORTHOPAEDICS BARIATRICS GASTRO DENTAL ARRHYTHMIA HEALTH SURGERY CAREOrganisationsstruktur GLOBAL HEALTH PARTNER 14 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 17. OrganisationAffärsområden och specialistfunktioner Marknadskontakter, klinikledningsarbete och anbudsprocesserGlobal Health Partner adderar genom sina affärsområdesorgani- Klinikerna inom Global Health Partner har tillgång till resursersationer och specialistfunktioner värde till klinikerna. Värde­ vad gäller kompetens och erfarenhet kring det bästa sättet attskapandet består till exempel i att driva fokuserade projekt eller leda en klinik, och förutsättningarna finns för goda idéer attåtgärdsprogram för specifika kliniker, att ställa upp krav, riktlinjer s ­ pridas snabbt. Klinikerna har också, förutom egen direktkontakt,och policys samt följa upp dessa, och att arbeta med synergier tillgång till beslutsfattare och vårdköpare genom koncernensoch öppenhet mellan kliniker, till exempel i form av gemen- gemensamma nätverk. Detta ökar möjligheten att erhålla brasamma inköpsprojekt eller benchmarkingprojekt. Områden avtal och att driva utvecklingen vad gäller vilka kvalitetskrav somdär huvudkontoret bistår klinikerna innefattar exempelvis: bör ställas på leverantörer av vård.Kvalitet och effektivitet Finansiering och försäkringsfrågorJämförelser av processer och nyckeltal mellan klinikerna inom Global Health Partner har möjligheten att finansiera utvecklings-respektive diagnosområde hjälper till att driva kvalitets- och projekt antingen genom den finansiella marknaden eller medeffektivitetsförbättringar i klinikerna. Ett visst mått av konkurrens egna resurser. Vidare tillser Global Health Partner att klinikernamellan klinikerna driver utvecklingen i en positiv riktning och har en optimal finansieringsstruktur, både genom koncernensdenna process stöttas genom arbete med att sätta upp nyckeltal, låneramar samt med fristående finansiering, till exempel leasing.jämförelserapporter och incitamentsstrukturer som uppmuntrar Upphandling av försäkringar samordnas för att säkerställa att allakvalitetsutveckling och effektivitet. Inom till exempel diagnos­ kliniker har ett kostnadseffektivt och optimalt försäkringsskydd.området rygg hålls månatliga möten i kvalitetsforum beståendeav representanter från jämförande kliniker. Utifrån utfallet för Fastighetsfrågormånaden och siffror ackumulerade under längre tid diskuteras Den centrala organisationen och affärsområdesledningarna kanoch analyseras skillnader mellan klinikerna med syfte att ständigt hjälpa klinikerna med olika typer av fastighetsfrågor såsom finan-förbättra verksamheten. siering, design, projektledning och hyresavtal. Bred kunskap kring investeringar i medicinsk utrustning finns också inom nätverket.Marknadsföring, varumärke och kommunikationKlinikerna inom Global Health Partner har ett gemensamt Förhandlingarv­ arumärke vilket står för hög kvalitet, specialisering, trovärdighet, Klinikerna inom koncernen har tillgång till kompetens inom för-öppenhet samt en skandinavisk image. Detta varumärke ska handlingstekniska frågeställningar och får därigenom assistanshjälpa klinikerna att attrahera patienter, kompetent personal i olika förhandlingar, till exempel med leverantörer av sjukvårds-samt fördelaktiga leveransavtal. material eller lokaler. Den centrala organisationen arbetar med att bygga detgemensamma varumärket samt att stödja lokal marknadsföring. Start-up Inom den centrala organisationen och affärsområdesledningarnaIT finns erfarenhet av att starta upp nya kliniker.Global Health Partner har kompetensen att sätta upp en brainfrastruktur vad gäller IT-system framför allt i de kliniker sombolaget startar. IT och digitalisering är ett område där samarbeteär det mest lönsamma och effektiva sättet att skapa hållbara ochaffärsorienterade lösningar. Koncernen sköter samordning mellanklinikerna gällande idékreation, utveckling och förvaltning samtbygger upp kunskap om och kontakter med leverantörer av olikasystem. GLOBAL HEALTH PARTNER 15 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 18. Affärsområde Spine/OrthopaedicsKOMPLETTAVÅRDKEDJORAffärsområde Spine/Orthopaedics bedriver sjukvård inom diagnosområdena rygg ocho­ rtopedi. Genom högkvalitativa verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamnoch Århus erbjuds offentliga och privata kunder ett attraktivt vårdalternativ.Inom diagnosområdet rygg bedriver Global Health Partner verk- Health Partners läkare fokuserar därför endast på ett fåtalsamhet inom hela vårdkedjan för ryggvård, innefattande såväl s d ­ ub­ iscipliner, där de ska vara ledande. Ortopedi är ett områderyggkirurgi som multimodal ryggrehabilitering. Ledstjärnan för med en stor förfrågan från försäkringsbolagen och är mindreverksamheten är att kunna erbjuda en helhetssyn på det problem känsligt för förändringar i den offentliga efterfrågan. Globalpatienten har och upplever. Genom att bygga ett nätverk av Health ­ artners stora fokus på kvalitet och service tillsammans Pryggcentra med ett brett utbud av specialistkompetens och en med en bra geografisk positionering gör att försäkringsbolagensunik spetskompetens inom området möjliggörs den bästa vården behov på ett bra sätt kan tillfredsställas.för en patient med rygg- eller nackproblem. Under 2012 har affärsområdet fokuserat mycket på bench­ Inom diagnosområdet ortopedi bedriver Global Health marking, inköp och patientinformation. Genom att kombineraP­ artner genom fem kliniker verksamhet inom idrottsortopedi den mindre enhetens korta beslutsvägar och delaktighet medoch proteskirurgi. Genom full subspecialisering kan alla patienter skalfördelarna i kedjan av kliniker uppnås högre kvalitet ocherbjudas möjlighet att träffa en ledande specialist på just deras ­effektivitet.problem. Det finns goda förutsättningar för organisk tillväxt inom affärs­ området under 2013 tack vare utökade vårdval och tillväxt påÖvergripande mål och strategi f­ rsäkringsmarknaden. Ett starkt fokus på effektivitet är avgörande öInom diagnosområde rygg har Global Health Partner en ledande för att kunna matcha den prispress som råder på marknaden.position i Sverige. De två klinikerna står för en fjärdedel av allregistrerad elektiv, det vill säga planerad, ryggkirurgi. De stora Resultatvolymerna utgör en god grund för att fortsätta utveckla kvalitet 2012 har varit ett tufft år med sjunkande priser och volymer ioch effektivitet. Målet är att tillhandahålla högspecialiserad rygg- både Danmark och Västra Götaland vilket har haft stor påverkankirurgi och rehabilitering där patientens livskvalitet och möjlighet på fyra av sju kliniker inom affärsområdet.till rörelse och arbete förbättras. Inom ryggkirurgiområdet finns Omsättningen 2012 uppgick till 451 MSEK (380), motsvarandei Sverige ett utvecklat system för att samla in olika uppföljnings- en ökning med 19 procent. Rörelseresultatet minskade med 48data, och kvalitetsdata från befintliga och nya kliniker i nätverket procent och uppgick till 19 MSEK (35), motsvarande en rörelse-sammanställs på ett sådant sätt att intern och extern benchmark marginal om 4,2 procent (9,2). Under året utfördes sammanlagtkan genomföras och kommuniceras. cirka 2 650 ryggoperationer (2 610), drygt 1 240 höft- och knä­ Ortopedi är ett mycket brett område och för att kunna erbjuda proteser (1 280) samt 5 850 dagkirurgiska ortopediska operatio-högkvalitativ och effektiv vård krävs subspecialisering. Global ner (3 710). KUNDGRUPPER 2012 (2011) AFFÄRSOMRÅDE SPINE/ORTHOPAEDICS Ägarandel, % Operationer, antal Omsättning, MSEK Klinik 2012 2011 2012 2011 6% Stockholm Spine Center 96 1 440 1 334 115 114 (7) Spine Center Göteborg 82 780 828 64 69 Ortho Center Stockholm 79 1 662 1 561 65 60 42% 52% Ortho Center IFK-Kliniken, Göteborg 93 2 511 2 453 83 87 (28) (65) 36% Ortho Center Skåne, Malmö1) 93 300 199 8 5 OPA, Århus2) 70 1 027 1 080 41 50 Gildhøj Privathospital, Köpenhamn3) 85 1 889 n/a 67 n/a 1) Filial till Ortho Center IFK-Kliniken. 2) Konsolideras från och med juli 2011. Offentlig 3) Siffrorna avser helår 2012. Konsolideras från och med februari 2012. Försäkringsbolag Privat Under året har även 134 operationer genomförts vid Spine Center Bergen. Dessa har bidragit med omsättning om 14 MSEK. GLOBAL HEALTH PARTNER 16 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 19. Affärsområde Spine/OrthopaedicsDIAGNOSOMRÅDE RYGGDiagnos och behandlingSmärtor i ryggen kan bero på en mängd olika orsaker ochk­ roniska rygg-/nackbesvär är en vanlig anledning till sjukskriv-ning. Global Health Partners kliniker tror på en biopsykosocialförklaringsmodell till ryggsmärta och dess funktionella effekter.Det är därför viktigt att både diagnostik och behandling görs ­­­kenligt detta synsätt och att ett brett utbud av olika yrkes­ om­petenser finns på en ryggklinik. För de patienter som inte haren diagnos som lämpar sig för kirurgi finns till exempel vidS­ tockholm Spine Center ett rehabiliteringsteam, där patientenbedöms och behandlas av ett flertal specialister, förutom rygg­kirurger även rehabläkare, ryggspecialiserade sjukgymnaster,naprapater och psykiatriker.UtvecklingStockholm Spine Center utför flest ryggoperationer i Sverigeoch har under året ökat kapaciteten genom att öppna en fjärdeo­ perationssal vilket kommer att bidra till verksamheten under2013. Som tredje sjukvårdsinrättning i Sverige har klinikeni­nförskaffat en så kallad O-arm, där operatören i realtid kan seexakt hur skruvarna placeras i kotorna, vilket minskar risken förkomplikationer. Spine Center Göteborg startades under våren 2007 av GlobalHealth Partner och tre ledande ryggspecialister. Kliniken är nu FOKUS PÅ PATIENT­näst störst i Sverige, men förlorade under 2012 en upphandlingi Västra Götalandsregionen. En viss del av volymbortfallet hardock kompenserats med andra kunder och så kallade valfrihets­ SÄKERHET OCHpatienter som aktivt valt Global Health Partner. Spine ­ enterB C­ ergen såldes under slutet av 2012 eftersom möjlig­ eterna till h ­UTVECKLINGfortsatt utveckling bedömdes vara begränsade och den norskamarknaden inte ansågs som attraktiv för ytterligare satsningar. Stockholm Spine Center har som tredje sjukvårdsinrättning OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus som är en kombinerad i Sverige investerat i en så kallad O-arm för navigering.rygg och ortopediklinik, förvärvades under 2011. Den danska K ­ liniken är ­ veriges största ryggklinik och utför flest Smarknaden har haft en mycket negativ utveckling de senaste ­rygg­operationer i Sverige.åren, men har nu börjat närma sig botten, vilket ger detta förvärvspännande förutsättningar. Marknaden är dock fortfarande Tekniken för navigering har funnits under en lång tid, ment­ urbulent och stort fokus läggs på att stötta OPA genom denna h ­ ittills varit relativt krånglig att använda. Utvecklingen har dockperiod. OPA är en av få godkända privata kliniker som utför gått framåt, och O-armen erbjuder stora möjligheter till ökad­halsryggsoperationer. effektivitet och kvalitet i vården. O-armen är en datortomografi som används i operationssalen.Marknad och kunder Till O-armen kan ett navigeringssystem kopplas, som via sensorerBehovet av ryggkirurgi och andra ryggradsrelaterade behand- på instrumenten kan se exakt hur skruvar placeras i kotorna. Instru-lingar ökar i takt med bättre kunskap och nya tekniker för mentet har en väldigt hög precision, på millimeternivå, vilket är enbehandling av dessa patientgrupper. Ryggkirurgi och rygg­ stor fördel exempelvis vid behandling av patienter med degenera-behandling är en smal specialitet som ofta kommer i andra hand tiva scolioser. På dessa patienter är kotorna roterade och lutandepå de större akutsjukhusen. På grund av svårigheterna att utbilda vilket gör skruvisättningen betydligt svårare med risk för fleraoch rekrytera specialister inom området råder idag kapacitets- ­komplikationer.brist i ett flertal europeiska länder. Patienterna får ofta vänta Förhoppningen är att O-armen ska underlätta dessa ingrepplänge på behandling, vilket inverkar negativt på prognosen för l ­iksom vid MIS, Minimally Invasive Surgery, där skruvar och stagtillfrisknande. sätts perkutant, genom huden. Syftet med MIS är att minimera I Sverige styrs de offentliga volymerna fortfarande i stor trauma i form av muskelpåverkan vid operation, samt bidra tillutsträckning genom upphandlingar, vilka ofta sträcker sig över färre komplika­ ioner, kortare vårdtid och kortare sjukskrivning. ttvå till fem år. Inom Stockholms läns landsting planeras för O-armen med navigering kommer att underlätta införandet av MIS.i­nförande av fritt vårdval inom ryggkirurgin under 2013, vilket geren betydligt mer förutsägbar marknad. I Danmark är en ökandedel av de offentliga volymerna styrda av upphandlingar, dockfinns en mycket stor försäkringsmarknad. Helt privatbetalandepatienter är mycket få i både Sverige och Danmark. GLOBAL HEALTH PARTNER 17 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 20. Affärsområde Spine/OrthopaedicsKvalitet och resultatMätning av resultat görs på ett antal olika sätt och baseras såväl ” INOM DIAGNOSOMRÅDENApå objektiva som subjektiva faktorer. Till exempel mäts faktorer RYGG OCH ­ RTOPEDI ÄR Osom tillbakagång till arbete och uppfattning om livskvalitet och GLOBAL HEALTH PARTNERsmärtnivå. För jämförelse mellan kliniker, såväl privata som offent-liga, har Sverige kommit långt vad gäller insamling av data, vilka HELT­ CKANDE I SVERIGE Äpubliceras av Svenska Rygg-registret på Svensk Ryggkirurgisk OCH DANMARK.Förenings hemsida (www.4s.nu). Global Health Partner har ett kvalitetsforum med deltagarefrån klinikerna samt huvudkontoret. Vid de månatliga mötenadiskuteras bland annat den nyckeltalsrapport som tagits fram Utvecklingoch som sammanställs varje månad. Utifrån utfallet och siffror I januari 2009 infördes fritt vårdval för primära höft- och knä­ackumulerade under längre tid diskuteras och analyseras protesoperationer inom Stockholms läns landsting. Patienten kans n­ kill­ ader mellan klinikerna med syfte att ständigt förbättra själv välja mellan de av landstinget auktoriserade klinikerna, bådev­ erksamheten. Vidare finns ett pågående samarbete inom offentliga och privata. Landstinget betalar samma ersättning tillkvalitets­ edovisning och jämförelser med Schön Kliniken i r samtliga vårdgivare.T­ yskland, som är föregångare på sin hemmamarknad. Ortho Center Stockholm är en av de auktoriserade klinikerna och har klarat utvecklingen mycket bra. Kliniken har under 2012DIAGNOSOMRÅDE ORTOPEDI hållit positionen som den ledande kliniken i vårdvalet i Stockholm.Diagnos och behandling Under 2013 kommer vårdval att införas även inom övriga delar avAlla kliniker inom diagnosområdet erbjuder hela spektrat av ortopedin i Stockholm vilket erbjuder spännande möjligheter.behandlingar inom ortopedi såsom höft- och knäledsproteser Ortho Center IFK-Kliniken har haft en nedgång till följd avoch dagkirurgiska artroskopiska ingrepp i knä, höfter och axlar. negativ utgång av upphandlingen i Västra Götalandsregionen.För att kunna erbjuda fullständig subspecialisering arbetar totalt Detta har gjort 2012 till något av ett omställningsår där fokus52 läkare på Global Health Partners kliniker. legat på övriga kunder samt genomförandet av ett antal interna förändringar. MARKNADSANDELAR I SVERIGE FÖR MARKNADSANDELAR I SVERIGE FÖR HALSRYGGSOPERATIONER 2011 LÄNDRYGGSOPERATIONER 2011 23% 42% 58% 77% Global Health Partner Global Health Partner Övriga offentliga och privata Övriga offentliga och privata Källa: Svenska Ryggregistret (www.4s.nu), intern dokumentation Källa: Svenska Ryggregistret (www.4s.nu), intern dokumentation GLOBAL HEALTH PARTNER 18 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 21. Affärsområde Spine/OrthopaedicsGildhøj Privathospital förvärvades i slutet av 2011 och gert­ illsammans med OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus enbra täckning av den danska marknaden. Gildhøj Privathospital ärD­ anmarks näst äldsta privatklinik och den största privata ortope-diska kliniken i Danmark med bland annat Team Danmark somkund.Marknad och kunderI Sverige utförs över 30 000 höft- och knäprotesoperationerper år. Operationerna är relativt vanliga och utförs på de flestasjukhus. Den offentliga sektorn har svårt att klara av att hållavänte­ iderna nere utan att ta hjälp av privata vårdgivare. Det fria tvårdval för specialistsjukvård som införts i Stockholm förväntasfå efterföljare i andra landsting. Flera landsting har infört en komplikationsgaranti förp­ rotes­ perationer som innebär att vårdgivaren ansvarar, även oekonomiskt, för komplikationer som uppstår 12–24 månader efteroperationen. Global Health Partner välkomnar denna utveckling Leif Swärd, ortoped Ortho Center IFK-Klinikeneftersom det innebär att en hög kvalitet med färre komplika­tioner lönar sig även ekonomiskt. ELITIDROTTSMÄNNEN Den idrottsortopediska verksamheten är framförallt inriktadpå leder och idrottsrelaterade skador. Här finns en stor privat-marknad, framför allt via försäkringsbolag. Cirka 500 000 svenskarhar idag en privat sjukvårdsförsäkring och marknaden växer­kraftigt. ÄR BEVISET FÖR VÅRKvalitet och resultat KVALITETGlobal Health Partners ortopedikliniker uppvisar mycket godamedicinska resultat, vilka bland annat dokumenteras i den­ ationella register som finns, såsom Korsbandsregistret Ortho Center IFK-Kliniken i Göteborg är ett ortopediskt(www.aclregister.nu) och Höftregistret (www.shpr.se). Klinikerna s ­ pecialiserat center med omsorgsfullt utvalda läkare, högarbetar också intensivt med att följa upp sin patientnöjdhet. t­llgänglighet och noggrann eftervård. Leif Swärd arbetar iUnder 2012 har också uppföljning av ytterligare kvalitets- och som ortoped på Ortho Center IFK-Kliniken i Göteborg.effektivitetsdata skett genom inrapportering till Global HealthPartner, data som klinikerna tillsammans definierat att man vill – Nyckeln till kvalitet är enligt min erfarenhet specialisering ochfölja som komplement till övriga data. höga volymer. Våra läkare gör därför bara det som de är riktigt bra på; exempelvis koncentrerar jag mig på höftskopier och knäskopier, säger Leif. Enligt Leif finns det två orsaker till att detta är mycket viktigt; träning ger färdighet och det krävs mycket tid för att hålla sig à jour med den senaste utvecklingen och forskningen inom ett område. Det är inte bara läkaren som behöver specialisera sig för att bli duktig. All personal på Ortho Center IFK-Kliniken j­ bbar endast med ortopedpatienter, och med drygt 2 500 o o ­ perationsfall och 10 000 mottagningsbesök per år vet klinikens sjuksköterskor exakt hur patienterna behöver tas om hand och vilka frågor som kan dyka upp. En avgörande faktor för behandlingsresultatet är att patien- terna får tydlig och bra information. – Vi vill ge patienterna trygghet och ringer exempelvis alltid upp dem dagen efter operation. Alla våra läkare är ständigt till- gängliga för frågor från behandlade patienter. För att vara fram- gångsrik måste man vara långsiktig. Vårt fokus är högsta medicin- MARKNADSANDELAR, HÖFT- OCH KNÄLEDSPLASTIKER INOM FRITT VÅRDVAL STOCKHOLM 2012 ska kvalitet och god service. Beviset för att detta fungerar är att vi får det återkommande förtroendet att ta hand om de allra mest krävande patienterna, idrottsmännen, säger Leif. 22% 78% Ortho Center Stockholm Övriga offentliga och privata Källa: SLL produktionsstatistik för fritt vårdval GLOBAL HEALTH PARTNER 19 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 22. Affärsområde DentalPOSITION SOM LEDANDE ­SPECIALISTCENTERAffärsområde Dental är idag Sveriges största producent av privat specialisttandvård. Genom en strategimed högspecialiserade orala rehabiliteringscenter där en bredd av specialistkompetenser samverkarunder samma tak möjliggörs en helhetssyn på varje patient i en miljö där kvalitet och omsorg är i fokus.Affärsområde Dental arbetar på en mogen marknad som är under ut som vanliga tänder, vilket ger kraftigt förbättrad livskvalitet förkonsolidering. Klinikernas starka position på marknaden ska tas människor som tidigare saknat tänder eller haft löständer. Idagtillvara genom fortsatt tillväxt såväl organiskt som genom förvärv. går nästan alla förlorade tänder att ersätta med denna behand- ling, som innebär att en titanskruv fästs i käkbenet där den fårÖvergripande mål och strategier växa fast. På denna fäster man sedan en krona eller bro för attMålet är att inom ett par år ha ytterligare ett antal centra där ersätta den förlorade tanden.ett flertal dentala specialiteter samlas under ett och samma tak. Ett annat exempel på diagnos inom specialisttandvården ärGenom högkvalitativa och effektiva vårdprocesser garanteras tandlossning (parodontit). Tandlossning orsakas av en bakterie­såväl hög kvalitet som god lönsamhet. infektion som ger en inflammation i tandens fäste. Det finns idag Huvudfokus för affärsområde Dental är den svenska marknaden. metoder för att stimulera nybildning av tandfästen, vilket gör attStrategin är att erbjuda ett privat alternativ där specialister kan patienten har goda förutsättningar att återfå friska tänder omsamarbeta i nätverk, både mellan kliniker och mellan specialiteter behandling söks i tid.inom den egna kliniken. Dynamiska miljöer med specialistteamsom utför komplicerad specialisttandvård med regelbunden, Utvecklinghög frekvens ger behandlingsresultat av hög, bestående kvalitet. Marknaden för specialisttandvård har varit vikande under de senaste åren. Efter att det förändrade ersättningssystemet iResultat s ­ amband med regeringens nya tandvårdsreform 2008 infördesOmsättningen 2012 uppgick till 89 MSEK (92), motsvarande en har efterfrågan på större implantatbehandlingar minskat. Denminskning med 4 procent. Rörelseresultatet (justerat för reavinst a ­ llmänna tandhälsan hos den svenska befolkningen är bättre änvid avyttring av fastighet) uppgick till 5 MSEK att jämföra med någonsin, men samtidigt är kraven på god munhälsa och längre6 MSEK för 2011. Detta motsvarar en rörelsemarginal om livslängd faktorer som bidrar positivt till efterfrågan på tandvård.6 procent (7). Trots den stadigt förbättrade tandhälsan kan konstateras att Global Health Partners dentalkliniker har lyckats upprätthållaDIAGNOSOMRÅDE SPECIALISTTANDVÅRD omsättningen tack vare ökade marknadsandelar. LönsamhetenDiagnos och behandling för affärsområdet som helhet har varit acceptabel för 2012, dockSpecialisttandvård omfattar flera olika typer av behandlingar. finns möjlighet till ytterligare samordningsfördelar under 2013.Några av de största behandlingar som utförs, både vad gäller En ny gemensam VD för klinikerna tillträdde den 1 januarikomplexitet och antal, är implantatbehandlingar. Dessa innebär 2012, vilket ger ökade resurser på operativ nivå och möjliggöratt förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast och ser tillväxt- och lönsamhetsförbättringar utifrån den position och plattform som är skapad. KUNDGRUPPER 2012 (2011) AFFÄRSOMRÅDE DENTAL Ägarandel, % Omsättning, MSEK Klinik 2012 2011 Specialisttandläkarna Sophiahemmet, Stockholm 100 30 30 40% 60% (41) Specialistkliniken för Dentala Implantat, Nacka 99 42 44 (59) Specialisttandläkarna Norrköping 67 18 18 36% (Antal operationer ej tillämpligt) Offentlig Privat GLOBAL HEALTH PARTNER 20 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 23. Affärsområde DentalMarknad och kunder och patienter får vänta på behandlingar som är av stor vikt förI Sverige är flertalet läkare specialistutbildade medan motsva- v ­ ardagliga funktioner, livskvalitet och välbefinnande.rande siffra för tandläkarna endast är elva procent. Huvuddelenav tandvården utförs av allmänpraktiker, vid behov med stöd och Kvalitet och resultathjälp av specialister. Specialisttandvården i Sverige saknar idag nationella kvalitets­ Specialisttandvården har en viktig roll för patientsäkerhet register och standardiserade former för kvalitetsuppföljning avoch kvalitet i tandvården. Remisserna till specialisttandvården utförda behandlingar. Global Health Partners klinik i Nacka harkommer framför allt från allmäntandläkare. Deras kompetens och dock under 25 år dokumenterat och följt upp varje inopereratutbildning styr därför i stor utsträckning behovet av specialist- i ­mplantat i ett aktivt arbete med att optimera kvalitet ochtandvård. u ­ tvärdera utförda behandlingar. Tandhälsan i Sverige förbättrades dramatiskt under senare Den privata tandvårdsmarknaden i Sverige är mycket fragmen­delen av 1900-talet. Andelen äldre i befolkningen som har egna terad med många kliniker. Global Health Partners tre dental­tänder ökar successivt och undersökningar visar att det har skett kliniker tillhör alla landets största vilket säkerställer en hög kvalitet,en kraftig minskning av antalet personer med löständer sedan bland annat genom att det möjliggörs för flera specialister ochår 1965. Det finns dock fortfarande individer med mycket stora sköterskor att verka inom samma klinik och utbyta erfarenhetervårdbehov. Någon förbättring av tandhälsan i den gruppen har och samarbeta med komplicerade patientfall.inte skett, snarare finns tecken på att den försämrats ytterligare. I Sverige är flertalet specialisttandläkare anställda inom folk-tandvården. Inom svensk specialisttandvård har folktandvårdenen stark ställning, mycket baserad på tandvårdslagen. Av dennaframgår det att folktandvården ska svara för specialisttandvårdför barn och ungdomar men även att de har en skyldighet att ” AFFÄRSOMRÅDE DENTAL ÄR IDAGerbjuda specialisttandvård för vuxna bosatta inom landstinget. SVERIGES STÖRSTA PRODUCENT AVI många landsting är idag kötiden till specialisttandvård lång PRIVAT SPECIALISTTANDVÅRD. DENTALKLINIKER I SVERIGE, OMSÄTTNING 2012MSEK 50 42 40 30 30 Den privata tandvårdsmarknaden i Sverige är mycket 20 18 fragmenterad med många kliniker. Global Health Partners tre dentalkliniker tillhör alla landets största ­ ilket säker- v ställer en hög kvalitet, bland annat genom att det möjlig- 10 görs för flera specialister och sköterskor att verka inom 4 samma klinik och utbyta erfarenheter och samarbeta med 0 komplicerade patientfall. Nacka Sophia- Norr- Genomsnittlig hemmet köping klinik i Sverige GLOBAL HEALTH PARTNER 21 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 24. Affärsområde Gastro/SurgeryOMSTRUKTURERINGOCH TILLVÄXTAffärsområde Gastro/Surgery bedriver sjukvård inom diagnosområdena allmänkirurgi, bariatrics(överviktskirurgi och diabetesvård) samt gastro (medicinsk gastroenterologi och endoskopi).Affärsområdets kliniker finns i Skandinavien, förutom kliniken som bedriver diabetesvård kombineratmed överviktskirurgi som ligger i Förenade Arabemiraten.Verksamheten bedrivs genom åtta kliniker, varav tre övervikts­ Under året har även operationer genomförts vid Bariatric Center ­kliniker, tre gastrokliniker, en allmänkirurgisk klinik samt en klinik Bergen, Bariatric Center København, Bariatric Center Cairo ochsom ­ ombinerar högspecialiserad diabetesvård med övervikts­ k OB Klinika, totalt uppgående till drygt 600 stycken. Dessa klinikerkirurgi. tillsammans med Bodylift Center har även bidragit med omsätt- ning om 12 MSEK.Övergripande mål och strategierAffärsområde Gastro/Surgery ska växa framför allt genom god DIAGNOSOMRÅDE BARIATRICSorganisk tillväxt i befintliga kliniker, men också genom förvärv Diagnos och behandlinginom vissa diagnosområden. Tillväxten beräknas komma främst Förekomsten av sjuklig övervikt eller fetma antar epidemiskainom diagnosområdena allmänkirurgi och gastro. Inom diagnos- f ­ ormer i hela västvärlden. WHO bedömer att den globala fetmanområdet bariatrics har under året stora nedskärningar ägt rum mer än fördubblats sedan 1980 och att närmare 150 miljoneroch diagnosområdet har begränsade tillväxtmöjligheter framöver. människor lider av fetma i Europa. Dessa människor utvecklar Genom hög specialisering, god operationsplanering och vanligtvis olika typer av följdsjukdomar såsom diabetes typ II,ett gemensamt arbete inom marknadsföring, försäljning och högt blodtryck och infertilitet. Övervikten och följdsjukdomarnak­ valitetsarbete uppnås hög kvalitet, patientnytta och effektivitet. orsakar stort lidande hos patienterna och resulterar i höga s ­ jukvårdskostnader. Studier visar att den enda framgångsrikaResultat b ­ ehandlingen är kirurgi. Överviktskirurgi medför stor viktned-Omsättningen 2012 uppgick till 155 MSEK (175), motsvarande en gång samt minskning eller botande av ett flertal följdsjukdomar.minskning om 11 procent. Rörelseresultatet uppgick till -10 MSEK Global Health Partners kliniker använder sig främst av den(0). Resultatet belastas av ett antal kliniker som har sålts eller metod som kallas gastric by-pass men även gastric sleeve ochavslutat sin verksamhet under året. gastric band förekommer. Antalet överviktsoperationer uppgick för 2012 till 1 433 (1 622),varav majoriteten gjordes med gastric by-pass metoden. De Utvecklingsvenska klinikerna gjorde 690 (867) av dessa. Antalet gastro­ - 2012 har varit ett år präglat av stora nedskärningar inom diagnos­och koloskopier uppgick för 2012 till 11 293 (9 356) och antalet området. Åtgärdsprogram med bland annat personalneddrag­a­ llmän­ irurgiska operationer till 403 (213). I tillägg till dessa allmän­ k ningar i Bariatric Center Stockholm har genomförts för attkirurgiska ­ perationer gjordes inom diagnosområdet under året o anpassa verksamheten till minskade volymer. Detta har gett9 676 mottagningsbesök (4 595). ­ god effekt och borgar för fortsatt kvalitativ och effektiv verksam- het framöver.KUNDGRUPPER 2012 (2011) AFFÄRSOMRÅDE GASTRO/SURGERY Ägarandel, % Operationer, antal Omsättning, MSEK Klinik 2012 2011 2012 2011 22% Bariatric Center Stockholm 1) 95 374 561 31 45 (19) Bariatric Center Skåne, Lund 100 316 306 22 23 17% 61% Bariatric Center Helsinki 70 43 41 4 5 (11) (70) Bariatric and Diabetes Center Ajman 100 72 31 21 16 1) Operationer inkluderar 26 stycken allmänkirurgiska ingrepp 2011. Under året har även operationer genomförts vid Bariatric Center Bergen, Bariatric Center København, Bariatric Center Cairo, OB Klinika, Offentlig totalt uppgående till drygt 600 stycken. Dessa kliniker tillsammans med Bodylift Center har även bidragit med omsättning om 12 MSEK. Försäkringsbolag Privat GLOBAL HEALTH PARTNER 22 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 25. Affärsområde Gastro/SurgeryEtt flertal avyttringar och avvecklingar har också genomförtsunder året. I Danmark stängdes Bariatric Center København förfler operationer under sommaren. Kliniken har nu mycketbegränsad verksamhet, uteslutande bestående av uppföljningav opererade patienter. Avvecklingen av Bariatric Center Køben-havn var ett resultat av de förändrade kriterierna för att få enoperation finansierad av det offentliga systemet i Danmark, vilkethar lett till kraftigt reducerade patientvolymer i hela landet ochstora förluster för kliniken. Under sommaren såldes även BodyliftCenter i København. Bariatric Center Cairo avyttrades under hösten som ett led iGlobal Health Partners strategi att fokusera på kärninnehaveninom Skandinavien. I slutet av året avyttrades Ulriksdals Sykehusi Bergen. Kliniken bestod av Bariatric Center Bergen och SpineCenter Bergen. Vidare såldes Global Health Partners resterande Peter Loogna, kirurginnehav i OB Klinika i Prag, Tjeckien, i början av 2013. OB Klinika Bariatric Center Stockholmär ledande i Tjeckien inom överviktskirurgi men har haft lönsam-hetsproblem efter betydande prissänkningar på marknaden. Rashid Center for Diabetes and Research i Ajman i Förenade MÅNGA VINSTER MED OPERATIONArabemiraten som kombinerar diabetesvård med överviktskirurgihar under året fortsatt sin goda utveckling.Marknad och kunder Vilka patienter har störst nytta av en överviktsoperation?Behovet av överviktskirurgi är fortsatt stort. Antalet operationer Patienter som har dålig livskvalitet eller dålig hälsa till följd avhar ökat kraftigt det senaste årtiondet, men på senare år har till- sin överviktssjukdom har mest att vinna på en överviksoperation.växten stagnerat och antalet operationer har på vissa marknader Många patienter som har begynnande eller nyligen debuterandeminskat. diabetes kan helt slippa sina diabetesmediciner efter en opera- Överviktsbehandling är inte en huvudprioritet i de offentliga tion. Patienter som har stora ledbesvär, högt blodtryck, lider avsystemen och kunderna inom diagnosområdet bariatrics är så kallad sömnapné, eller har problem med sura uppstötningard­ ärför en blandning av privat och offentligt finansierade och liknande blir i regel förbättrade efter en operation. Mångap­ atienter med en högre andel privatfinansiering än i sjukvården som lider av övervikt har också en kraftigt försämrad livskvaliteti genomsnitt. Endast ett fåtal försäkringsbolag inkluderar och beskriver ett negativt bemötande från medmänniskor iö­ verviktsbehandling i sina försäkringar, varför andelen intäkter v ­ ardagen. Att inte orka ta hand om sina barn eller försämradhärifrån är liten. p ­ ersonlig hygien kan vara andra belastande faktorer.Kvalitet och resultat Vilka patienter kan komma till Bariatric Center Stockholm?Inom diagnosområdet har ett omfattande arbete gjorts i samar- Vi opererar patienter med ett BMI över 35 och i vissa fall ävenbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att etablera ett individer med ett BMI mellan 30–35 om de har särskilda problemstandardiserat och kvalitetssäkrat sätt att ta hand om patienter med sin övervikt. Då operationen är elektiv, det vill säga plane-med sjuklig övervikt. Detta system kallas Obesity Management rad, vill man att andra samtidiga sjukdomar, exempelvis högtSystem (OMS). Systemet anpassas till lokala kliniker och vidare­ blodtryck och diabetes är välreglerade innan operationen.utvecklas kontinuerligt. D ­ essutom vill vi i regel att man gått ned några kilo i vikt, för att De svenska klinikernas deltagande i det svenska kvalitets­ minska leverstorleken och på så sätt underlätta operationen.registret SOReg möjliggör kvalitetsuppföljning och kontinuerliga Vi tar emot både patienter som har remitterats till oss från denj f­äm­ örelser. Global Health Partners kliniker står sig mycket väl offentliga vården och patienter som själva väljer att betala för sini jämförelse med övriga svenska privata och offentliga kliniker. överviktsoperation eller som har en försäkring som täcker dennaÄven kliniker utanför Sverige gör omfattande kvalitetsuppfölj- typ av vård.ningar. Kliniken i Ajman i Förenade Arabemiraten genomför tillexempel årliga medicinska revisioner i samarbete med Skånes Hur ser den medicinska utvecklingen på området ut?Universitetssjukhus och har tagit fram omfattande kvalitets­ Under de senaste 10 åren har antalet överviktsoperationer i Sverigeuppföljningssystem både för diabetesvården och för övervikts­ ökat från 1 000 operationer per år till 8 000. Detta beror blandkirurgin. annat på att titthålskirurgin utvecklats, men också på att ett flertal studier har kunnat påvisa många positiva hälsoeffekter och livs- längdspåverkan. Ett individ som har ett BMI över 40 och är 25 år lever rent statistiskt 10–15 år längre efter en operation. Vi på B ­ ariatric Center Stockholm har de senaste åren utfört mellan 400 och 650 operationer per år. Vad är det viktigaste för en vårdgivare att erbjuda patienter som har gjort en överviktsoperation? Efter en överviktsoperation är det viktigt att man kommer på r ­ egelbundna efterkontroller, för att man tidigt ska kunna upp- täcka eventuella komplikationer och även för att man vet att de som kommer på regelbundna kontroller har en bättre viktned- gång och bestående vikt under lång tid. GLOBAL HEALTH PARTNER 23 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 26. Affärsområde Gastro/SurgeryDIAGNOSOMRÅDE GASTRODiagnos och behandling ” STOCKHOLM GASTRO CENTERKlinikerna har ett brett utbud för behandling och diagnostik B ­ EDRIVER SEDAN MÅNGA ÅRav olika åkommor, framför allt inom mag-tarmkanalen, som till VÄLRENOMMERAD FORSKNING ­exempel inflammatoriska tarmsjukdomar (Morbus Crohn ochUlcerös colit). De inflammatoriska tarmsjukdomarna har under PÅ INTERNATIONELL NIVÅ.senare år fått helt nya behandlingsmöjligheter, som gör attpatienterna genom medicinsk behandling kan må mycket bättreoch att akuta tillstånd och operationer i många fall kan undvikas.Patienterna kan i och med detta i allt högre utsträckning få DIAGNOSOMRÅDE ALLMÄNKIRURGIs­ pecialistvård utanför akutsjukhusen. Diagnos och behandling Inom diagnosområdet allmänkirurgi, som är mycket mottagnings­Utveckling intensivt, utförs både mindre omfattande kirurgiska ingrepp, tillGastro Center Göteborg öppnade i mars 2012 och kliniken är exempel borttagning av hudförändringar, som större operationer,under uppbyggnad. Sedan oktober 2012 bedriver Stockholm till exempel galloperationer. Diagnosområdet är profilerat motGastro Center, genom ett förvärv, även medicinsk gastorentero- åkommor i mag-tarmkanalen som till exempel ljumskbråck,logi och endoskopi i Odenplans Läkarhus i Stockholm. Sedan navelbråck och anala besvär (till exempel hemorrojder) även omsommaren 2012 erbjuder Gastro Center Skåne även urologi. andra allmänkirurgiska ingrepp genomförs, till exempel åder- bråckskirurgi.Marknad och kunderI Stockholm har kliniken landstingsavtal och majoriteten av Utvecklingpatienterna kommer på remiss från till exempel primärvården Koncernens allmänkirurgiska verksamhet har haft god utvecklingför endoskopi eller går på mottagningen för behandling av under året. Kirurgkliniken på Sophiahemmet är den klinik inominflammatoriska tarmsjukdomar. I Göteborg och i Lund kommer koncernen som står för den största delen av det allmänkirurgiskapatienterna nästan uteslutande från försäkringsmarknaden. diagnosområdet, men även inom Gastro Center Skåne och Gastro Center Göteborg bedrivs denna verksamhet.Kvalitet och resultatStockholm Gastro Center startade 2012 tillsammans med Sophia- Marknad och kunderhemmets högskola en 2-årig endoskopiutbildning för sjuksköter- Behovet av allmänkirurgisk vård är stort och i och med den ökandeskor med erfarenhet som endoskopiassistenter. Deltagarna trenden att fler och fler av de mindre omfattande ingreppen kank­ ommer från hela landet och gör sin praktik med handledning göras utanför de stora akutsjukhusen finns en god tillväxtpotentialpå hemmaklinikerna. Stockholm Gastro Center bedriver sedan inom området. Kunderna inom diagnosområdet är både lands-många år även väl­ enommerad forskning på internationell nivå. r ting, försäkringsbolag och privatbetalande patienter. Alla klinikerna håller ständigt fokus på att utvärdera ochf­ örbättra sin kvalitet och rapporterar öppet alla resultat till de Kvalitet och resultatnationella kvalitetsregister som förekommer. Klinikerna genomför I enlighet med övriga kliniker inom koncernen genomförsäven kontinuerligt patientnöjdhetsmätningar, och får mycket k ­ ontinuerliga patientenkäter med goda resultat. Vidare möjliggörgoda resultat. deltagande i relevanta kvalitetsregister (GallRiks och Svenskt Bråckregister) kvalitetsuppföljning och jämförelser.AFFÄRSOMRÅDE GASTRO/SURGERY Ägarandel, % Operationer, antal Omsättning, MSEKKlinik 2012 2011 2012 2011Stockholm Gastro Center 2) 60 11 000 9 182 41 35Gastro Center Göteborg2) 60 422 n/a 2 n/aGastro Center Skåne, Lund2) 70 331 174 5 2Kirurgkliniken, Stockholm3) 80 365 257 20 132) Avser gastroskopier, koloskopier och allmänkirurgiska ingrepp.3) Operationer avser allmänkirurgiska ingrepp.Under året har även operationer genomförts vid Bariatric Center Bergen, Bariatric Center København, Bariatric Center Cairo, OB Klinika,totalt uppgående till drygt 600 stycken. Dessa kliniker tillsammans med Bodylift Center har även bidragit med omsättning om 12 MSEK. GLOBAL HEALTH PARTNER 24 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 27. Affärsområde Gastro/SurgeryNY METOD FÖR UNDERSÖKNINGAV TUNNTARMENVad är det som är litet, guldfärgat och blinkar tre gånger i Eftersom kameran tar tre bilder i sekunden och tiden somsekunden? Förmodligen har du ingen aning, inte ens om du får k ­ apseln behöver för att ta sig genom tunntarmen är mellanledtråden att det är något om ska sväljas. Svaret är; en minimal några få timmar till drygt åtta blir det en lång film att studerakamera som under sin väg genom mag- och tarmkanalen tar med flera tusen bilder.bilder på sådant som läkarna tidigare hade svårt att se. – Tack och lov plockar datorn bort en mängd bilder som inte Idag finns det utmärkta metoder för att undersöka mag- behövs och vi kan snabbspola igenom de partier som inte ärsäcken och tunntarmen men dessvärre finns det fem meter i ­ntressanta. Vinsten med tekniken är att vi nu lättare och mertunntarm mittemellan som inte låter sig granskas lika lätt. exakt kan hitta blödningar, tumörer eller förändringar som ärT­ unntarmen har tidigare undersökts med kontraströntgen eller typiska för till exempel Crohns sjukdom.datortomografi, metoder som är ganska inexakta och även för Batteriet i kameran räcker i elva timmar. Det är mer än nogmed sig joniserande strålning. för att kapseln ska hinna ta sig igenom tunntarmen innan den – Vi har precis fått tillgång till en ny metod som både är kommer ut den naturliga vägen. Skulle den hamna i avloppeto­ farlig och som gör det lättare för oss att upptäcka sjukliga är det inte hela världen eftersom batteriet inte innehåller någraf­ rändringar i tunntarmen, säger Robert Löfberg som är verk- ö farliga tungmetaller.samhetschef på Stockholm Gastro Center vid Sophiahemmet. Kostnaden för undersökningen är fortfarande ganska hög. Undersökningen är enkel för patienterna. Allt börjar med ett Enbart engångskameran kostar 6 000 kronor, till det kommerbesök på mottagningen på morgonen. Patienten får svälja en kringkostnader och läkarens granskning av bilderna, som kankapsel, ungefär lika stor som en större tablett, med lite vatten. ta flera timmar. Alternativen är dock betydligt dyrare och därförEtt antal små antenner som sätts fast på buken leder sedan sig- bedöms metoden vara kostnadseffektiv.nalerna från videokameran i kapseln till en liten bildmottagare – Det är dock relativt ovanligt med tunntarmsproblem ochsom patienten bär med sig. Därefter är det fritt fram att göra vad därför räknar vi inte med fler än cirka 100 undersökningar persom helst under dagen, inklusive att äta och dricka som vanligt. år. Men i de fall vi väljer att använda tunntarmskapseln kommer – På eftermiddagen kommer patienten tillbaka och vi tankar det att vara lättare att upptäcka vad som orsakar patientensin bilderna i en dator. Sedan kan undersökningsteamet via en bekymmer. Därmed får vi även bättre förutsättningar att sättabildskärm i lugn och ro följa kapselns passage ned genom in rätt behandling.mag- och tarmkanalen. GLOBAL HEALTH PARTNER 25 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 28. Affärsområde Arrhythmia/New SpecialitiesETABLERAD AKTÖR INOMARYTMIBEHANDLINGAffärsområde Arrhythmia/New Specialities bedriver sjukvård inom diagnosområdena arytmioch mödrahälso­ ård. Verksamheten bedrivs i två kliniker, Arrhythmia Center Stockholm och vAdmira Kvinnohälsa i Lund.Affärsområde Arrhythmia/New Specialities innehåller diagnos-områden med få kliniker och kliniker under uppstart inom nya ” FÖRMAKSFLIMMER ÄR DENdiagnosområden. VANLIGASTE RYTMRUBBNINGEN ­ I HJÄRTAT OCH UPPSKATTNINGSVISÖvergripande mål och strategiAlla kliniker inom affärsområdet representerar strategiska sats- 300 000 PERSONER I SVERIGEningar som på sikt genom god organisk tillväxt i de befintliga HAR DENNA HJÄRTÅKOMMA.k­ linikerna tillsammans med förvärv inom vissa diagnosområdenska leda till nya affärsområden. Inom affärsområdet ingår ävenen portfölj av projekt inom tänkbara nya diagnosområden. Metoden har revolutionerat hjärtsjukvården och tusentals patien- Genom hög specialisering, god planering och ett gemensamt ter har blivit botade och fått förbättrad livskvalitet. Tidigare har iarbete inom marknadsföring, försäljning och kvalitetsarbete första hand patienter med någon form av medfödd störning påu­ ppnås hög kvalitet, patientnytta och en god lönsamhet. hjärtats rytm behandlats men sedan cirka tio år har metoder utvecklats för att även behandla patienter med förmaksflimmer.Resultat Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande rytm-Klinikerna inom affärsområdet är allt från uppstarter till mer rubbningen i hjärtat och uppskattningsvis har 300 000 personer imogna kliniker. Kliniker under uppstart har de första åren ofta Sverige denna hjärtåkomma. Förmaksflimmer leder till att hjärtatsnegativ eller ytterst blygsam lönsamhet. Omsättningen 2012 upp- övre hjärtrum (förmak) slår på ett snabbt och okontrollerat sättgick till 29 MSEK (29) och rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (3), (flimmer). Detta påverkar blodflödet genom hjärtat vilket orsakarvilket motsvarar en rörelsemarginal om 10 procent (10). en oregelbunden puls och en obehagskänsla i bröstet. Många personer har så svåra besvär att de varken kan arbeta eller utföraDIAGNOSOMRÅDE ARYTMI vardagliga sysslor. Det finns studier som visar att risken att döDiagnos och behandling i förtid är klart förhöjd vid förmaksflimmer och det är en av deArytmier eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet på flera främsta riskfaktorerna för stroke.olika tillstånd där hjärtats rytm inte fungerar normalt. Rytm­rubbningar kan vara allt från symptomfria och ofarliga till livs­ Utvecklinghotande tillstånd orsakade av en allvarlig hjärtsjukdom. En Arrhythmia Center Stockholm har valt att satsa på den allra senastea­ blation innebär att vävnadsområdet som orsakar arytmin tekniken och var det center i Sverige som introducerade meto-e­ limineras med hjälp av en särskild kateter som levererar energi. den att utföra ablationer med magnetnavigering, Stereotaxis.KUNDGRUPPER 2012 (2011) AFFÄRSOMRÅDE ARRHYTHMIA/NEW SPECIALITIES Ägarandel, % Operationer, antal Omsättning, MSEK Klinik 2012 2011 2012 2011 22% Arrhythmia Center Stockholm 71 303 336 29 29 (19) Admira Kvinnohälsa, Lund1) 100 n/a n/a 2 <1 61% 17% 1) Startades november 2011. (70) (11) Offentlig Försäkringsbolag Privat GLOBAL HEALTH PARTNER 26 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 29. Affärsområde Arrhythmia/New SpecialitiesStereotaxis bygger på en form av robotteknik som innebär att Kvalitet och resultatkatetrarna som används för ablationen styrs av ett magnetfält Medarbetarna på Arrhythmia Center Stockholm har alla långsom kan kontrolleras med hjälp av en dator. Genom detta kan erfarenhet av ablationer och kliniken rapporterar till det natio-precisionen och kateterstabiliteten förbättras avsevärt jämfört nella kvalitetsregistret samt publicerar som enda klinik i Sverigemed den mer traditionella, manuella tekniken. Andra fördelar sina resultat på hemsidan. Andelen besvärsfria patienter efter enär att risken för komplikationer minskar och att stråldosen blir standardablation är mer än 90 procent, och motsvarande andelbetydligt lägre. efter en flimmerablation är mer än 80 procent. Komplikations- frekvensen är mycket låg, under 2012 låg den på 0,3 procent.Marknad och kunderEfterfrågan på ablationsbehandlingar på den svenska marknaden DIAGNOSOMRÅDE MÖDRAHÄLSOVÅRDär mycket stor och väntetiden för ablationsbehandlingar är i vissa Inom diagnosområde mödrahälsovård bedriver Global Healthlandsting upp till ett år. Först under de senaste åren har ablation Partner mödrahälsovård genom kliniken Admira Kvinnohälsa isom behandlingsform av förmaksflimmer allmänt etablerats och Lund som startades under hösten 2011. Graviditetskontroller,upptagits i amerikanska och europeiska riktlinjer. Forskning har preventivmedelsrådgivning och cellprovskontroller görs inomkontinuerligt visat att allt bredare grupper av patienter har nytta denna verksamhet. Majoriteten av patienterna är offentligtav, och bör inkluderas i kriterierna för behandling. Senast under fi ­ nansierade av Region Skåne, men kliniken tar även emot2012 har kriterierna för att inkludera patienter för behandling av ­privat­ etalande kvinnor. Som alla Global Health Partner-kliniker bförmaksflimmer vidgats. Utbyggnaden av vården för att möta de genomför Admira Kvinnohälsa kontinuerliga patientnöjdhets­ökande behoven av ablationer har inte skett tillräckligt snabbt enkäter och dessa enkäter visar sedan starten att patienterna ärv­ ilket har lett till en besvärlig kösituation i stora delar av Europa. mycket nöjda med omhändertagandet på kliniken. FLIMMERABLATIONER FLIMMERABLATIONER Stockholm Arrhythmia Center tillhör en av de kliniker PER CENTER 2012 PER LÄKARE 2012 som genomför flest ablationer av förmaksflimmer i Sverige. Det innebär ett stort antal avancerade ingrepp vilket ärANTAL ANTAL en stark bidragande anledning till den höga kvaliteten 223 220 120 i behandlingarna – Kvalitet genom Specialisering. 111 200 180 100 160 147 80 140 120 60 100 80 40 31 60 40 20 20 0 0 Arrhythmia Center Genomsnitt Arrhythmia Center Genomsnitt Stockholm Sverige Stockholm Sverige GLOBAL HEALTH PARTNER 27 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 30. AktienAKTIEUTVECKLING2012Global Health Partners aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktien harvarit noterad där sedan den 3 oktober 2008, under kortnamnet GHP, ISIN-kod SE0002579912.En handelspost omfattar 500 aktier. Global Health Partners aktie var från augusti 2006 framtill omlistningen noterad på Londonbörsens AIM-lista.Aktiestruktur KURSUTVECKLING 2012Aktiekapitalet i Global Health Partner AB (publ) uppgick den 1031 december 2012 till 66 082 387 SEK (66 082 387), fördelat på 966 082 387 aktier med kvotvärde 1 SEK. Samtliga aktier har lika 8röstvärde samt äger lika rätt till andel i Global Health Partners 7t­ illgångar och resultat. Global Health Partner emitterade2 200 198 stycken konvertibler i december 2012 med en löptid 6uppgående till drygt tre år. Vid full teckning av samtliga kon- 5vertibler uppgår antalet aktier till 68 282 585 stycken. 6 000 5 000 4 000Kursutveckling och omsättning 4 3 000Den 28 december 2012 var börskursen 3,93 SEK per aktie senast 2 000 1 000betalt (7,80), vilket innebär en nedgång med 50 procent jämfört 9med föregående årsskifte. Vid utgången av 2012 uppgick Global JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEBHealth Partners börsvärde till 260 MSEK (515) baserat på senaste 2012 2013 © SIXbetalkurs. Den högsta kursen under året var 7,95 SEK (14,00) och Aktien Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl. efteranm.)noterades den 27 januari (1 och 4 juli). Den lägsta kursen under OMX Stockholm PI SX4000 Health Careåret var 3,40 SEK (7,20) vilket noterades den 22 november (15, 16och 28 december). Antal omsatta Global Health Partner-aktier på NASDAQ OMXStockholm under året uppgick till 28 762 378 (13 772 976) till ett KURSUTVECKLING FRÅN NOTERINGSDAGv­ ärde av 140 MSEK (143). Antal avslut var 6 310 (6 174). Det om- 30satta antalet aktier motsvarar 44 procent (21) av antalet utestå- 25ende aktier vid årets utgång. 20 Sedan noteringen anlitas en likviditetsgarant för aktien. Syftet 15är att öka likviditeten i aktien samt att minska prisskillnaden mellan 7 000köp- och säljkurs inom ramen för Stockholmsbörsens anvisningar 10 6 000för likviditetsgaranter. HQ Bank var likviditets­ arant för Global g 5 000Health Partner fram till september 2010. Sedan dess är Remium AB 4 000likviditetsgarant. 3 000 10 2 000 1 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 © SIX Aktien Omsatt antal aktier 1 000-tal OMX Stockholm PI (inkl. efteranm.) SX4000 Health Care GLOBAL HEALTH PARTNER 28 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 31. AktienÄgarstruktur GLOBAL HEALTH PARTNERS TIO STÖRSTA AKTIEÄGAREVid årsskiftet var antal ägare i Global Health Partner 1 442 stycken(1 447). Av dessa ägde 45 procent (47) 1 000 eller färre aktier. De Aktier och Aktieägare Antal aktier röster, %tio största ägarna svarade för 66 procent (63) av aktierna. Andelenägande registrerat på företag och institutionella ägare uppgick till Metroland BVBA 14 934 955 22,6cirka 83 procent (87). Andelen ägande registrerat på adresser Investor Growth Capital AB 9 185 944 13,9utanför Sverige var cirka 37 procent (53). Johan Wachtmeister inkl. bolag 4 729 031 7,2Utdelningspolicy och utdelning Per Båtelson inkl. bolag 4 034 044 6,1Grundprincipen är att det redovisade resultatet i första hand skall Öresund Investment AB 3 100 000 4,7återinvesteras i rörelsen för en fortsatt stark tillväxt och utveckling Danica Pension 2 022 898 3,1av koncernens verksamhet inom högspecialiserad sjukvård.S­ tyrelsen kommer dock att löpande utvärdera ambitionen att Fjärde AP-fonden 1 950 000 2,9upprätthålla en långsiktig och stabil utdelning över tiden. Fram- Vircone Ltd 1 500 000 2,3tida beslut om eventuell utdelning ska beakta genomförandet av Roland Nilsson inkl. bolag 1 220 337 1,8bolagets strategi, finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål. Cbldn-Irish Life International 871 600 1,3Återköp av aktier Övriga aktieägare 22 533 578 34,1Inget bemyndigande har begärts från årsstämman om att förvärva Summa 66 082 387 100,0egna aktier. Källa: Euroclears aktiebok den 31 december 2012.Emission av aktierStyrelsen erhöll bemyndigande från årsstämman 2012 om att,med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ÄGARSTATISTIKårsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6 500 000 aktiermotsvarande cirka 9,0 procent av bolagets aktiekapital. Skälet för Antal aktier, Aktier ochrätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att när tillfälle Storleksklass tusental Antal ägare röster, %till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för 1–1 000 318 644 0,5bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen 1 001–10 000 2 423 526 3,7genom inhämtande av kapital eller genom apportegendom. Under 2012 har bemyndigandet inte utnyttjats. Även 2013 10 001–100 000 6 861 213 10,4kommer styrelsen att begära ett dylikt bemyndigande. 100 001–1 000 000 15 649 49 23,7 1 000 001–3 000 000 9 255 5 14,0Emission av konvertibler samt incitamentsprogram 3 000 001–9 000 000 11 726 3 17,7På Bolagets extra bolagsstämma den 28 november 2012 besluta-des om genomförande av ett incitamentsprogram för ledande 9 000 001– 19 850 2 30,0befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom emis- Summa 66 082 1 442 100,0sion av ett konvertibelt lån uppgående till ett sammanlagtbelopp om lägst 9 060 000 kronor högst 15 100 000 kronor riktat Källa: Euroclears aktiebok den 31 december 2012.till ett bolag som deltagarna i incitamentsprogrammet erbjöds Notera: Efter omlistningen från AIM-listan i England till NASDAQ OMX Stockholm ligger ett antal aktieposter kvar i depå hos en utländsk bank. Detta gör att antaletatt förvärva aktier i. Konvertering till nya aktier i Global Health aktie­ gare och deras respektive innehav blir något missvisande. äPartner kan ske till en konverteringskurs uppgående till 5,05 krunder perioden 21 december 2015 till 24 februari 2016. I det fallkonvertering inte sker förfaller lånet till betalning den 16 mars2016. Transaktionen är genomförd på marknadsmässiga villkor. GLOBAL HEALTH PARTNER 29 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 32. AktienProgrammets utspädningseffekt beräknas genom att antalet ute- DATA PER AKTIEstående aktier ökas med genomsnittet av de ytterligare stamak- 2012 2011 2010 2009 2008tier som skulle ha varit utestående vid en konvertering av samt-liga potentiella stamaktier till stamaktier. Vid konvertibla Genomsnittligt antalskuldebrev gäller att de endast ger en utspädningseffekt när aktier, tusental 66 082 65 933 65 578 64 851 57 724dess ränta efter avdrag för skatt och andra förändringar i intäkter Genomsnittligt antaloch kostnader per potentiell stamaktie som kan erhållas vid en aktier*, tusental 66 082 65 933 65 578 64 851 60 255konvertering understiger resultat per aktie före utspädning. Antal aktier vid periodensDetta har inte varit fallet för 2012. slut, tusental 66 082 66 082 65 737 65 546 64 816 För vidare information se not 1, not 7 samt bolagets hemsida,www.globalhealthpartner.com. Antal aktier vid periodens slut*, tusental 66 082 66 082 65 737 65 546 64 816Deklarationskurs och löpande information Eget kapital per aktie,Global Health Partners aktie är noterad vid NASDAQ OMX SEK 5,28 6,18 6,80 7,45 7,80Stockholm, Small Cap. Kontinuerlig information om aktien går Eget kapital per aktie*,att erhålla på www.globalhealthpartner.com, under sektionen SEK 5,28 6,18 6,80 7,45 7,80Investor relations. Under detta avsnitt samt under sektionen Resultat per aktie, SEK -0,94 -0,51 0,15 -0,45 -0,71Pressrum finns också pressmeddelanden, kvartalsrapporter ochårsredovisningar samt möjlighet att per e-post prenumerera på Resultat per aktie*, SEK -0,94 -0,51 0,15 -0,45 -0,71utskick av dessa. * Efter utspädning.InsynsställningGlobal Health Partner är skyldigt att anmäla till Finansinspektionenvilka personer som har insyn i bolaget. Dessa personer måsteanmäla sina innehav av aktier och alla eventuella förändringari innehaven. Styrelseledamöter, revisorer, koncernledning ochk­ oncernredovisningschef anses ha insyns­ tällning i Global Health sPartner. En fullständig lista över personer med insynsställningfinns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.AnalyserCarnegie och Remium bevakar Global Health Partner regel­ undet. b GLOBAL HEALTH PARTNER 30 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 33. AktieägarinformationAKTIEÄGARINFORMATIONÅRSSTÄMMA 2013 FINANSIELL INFORMATION 2013Årsstämma i Global Health Partner AB (publ) hålls torsdagen den 26 april Delårsrapport januari–mars2 maj 2013, kl. 15.30 i SEB:s lokaler, adress Östra Hamn­ atan 24, ­ g 2 maj Årsstämma405 04 Göteborg. Inregistrering sker från kl. 15.00, då även kaffe 15 juli Delårsrapport januari–juniserveras. 30 oktober Delårsrapport januari–septemberDeltagandeAktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd KONTAKTINFORMATIONi den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktiebokentorsdagen den 25 april 2013, dels anmäla sig till bolaget senast Tobias Linebäcktorsdagen den 25 april 2013, före kl. 16.00. Finansdirektör och Head of Investor Relations 031-712 53 05Anmälan 0708-55 37 19Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något tobias.lineback@ghpartner.comav följande sätt: Global Health Partners årsredovisning finns tillgänglig på• Via e-post: arsstamma@ghpartner.com www.globalhealthpartner.com.• Per post: Global Health Partner AB, Östra Hamngatan 26–28, 411 09 Göteborg• Per telefon: 031-712 53 17• Per fax: 031-313 13 21Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organi-sationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal aktier,samt i förekommande fall uppgift om ställföre­ rädare, ombud teller biträde (högst två).OmbudFör aktieägare som företräds av ombud skall daterad full­ akt mutfärdas för ombudet. Den som företräder juridisk person skallförete kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarandeu­ tvisande behörig firmatecknare. Fullmaktens giltighetstid fårinte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagetshemsida, www.globalhealthpartner.com. Fullmak­ en i original tjämte eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämmaninsändas till bolaget på ovan angiven adress.Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bankeller annan förvaltare måste begära att tillfälligt ­nregistrera iaktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att dennaregistrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 25 april2013 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregi­strering av förvaltaren. www.globalhealthpartner.com GLOBAL HEALTH PARTNER 31 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 34. KoncernenFINANSIELLRAPPORTINNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SidaFemårsöversikt 33 Moderbolaget Definitioner 33 Resultaträkning 66Förvaltningsberättelse 34–40 Rapport över totalresultat 66 Balansräkning 67–68Koncernen Förändringar i eget kapital 69Resultaträkning 41 Kassaflödesanalys 69Rapport över totalresultat 41Balansräkning 42–43 Moderbolagets noterFörändringar i eget kapital 44 Not 1 Redovisningsprinciper 70Kassaflödesanalys 45 Not 2 Arvode till revisorer 70 Not 3 Leasingavtal 71Koncernens noter Not 4 Räntor och liknande resultatposter 71Not 1 Redovisningsprinciper 46–50 Not 5 Materiella anläggningstillgångar 71Not 2 Segmentsinformation 51–52 Not 6 Andra långfristiga fordringar 71Not 3 Övriga intäkter 52 Not 7 Förutbetalda kostnader 71Not 4 Arvoden till revisorer 52 Not 8 Uppskjuten skatt 71Not 5 Medelantal anställda 52 Not 9 Konvertibellån 71Not 6 Löner och ersättningar till anställda 52 Not 10 Övriga långfristiga skulder 71Not 7 Ersättning till styrelsen och ledande Not 11 Upplupna kostnader 71 befattningshavare 53 Not 12 Medelantal anställda 72Not 8 Räntor och liknande resultatposter 53 Not 13 Löner och ersättningar till anställda 72Not 9 Skatter 53 Not 14 Ersättningar till ledande befattningshavare 72Not 10 Resultat per aktie 54 Not 15 Könsfördelningen i ledande befattningar 72Not 11 Goodwill och övriga immateriella tillgångar 54–55 Not 16 Andelar i koncernföretag 73Not 12 Materiella anläggningstillgångar 55 Not 17 Andelar i koncernföretag, årets förändring 73Not 13 Andelar i intresseföretag 56 Not 18 Aktiekapitalets utveckling 73Not 14 Fordran 56 Not 19 Ansvarsförbindelser 73Not 15 Övriga anläggningstillgångar 56Not 16 Finansiella instrument 56–57 Revisionsberättelse 74Not 17 Varulager 58Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58Not 20 Leasingavtal 58Not 21 Låneskulder 58Not 22 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 59Not 23 Uppskjutna skatter 59Not 24 Övriga långfristiga skulder 60Not 25 Eventualförpliktelser 61Not 26 Förvärv och avyttringar av dotterbolag 61–63Not 27 Transaktioner med närstående 63Not 28 Andelar i koncernföretag 64Not 29 Händelser efter balansdagen 65Not 30 Könsfördelning i styrelse/ledande befattningar 65Not 31 Eget kapital 65 GLOBAL HEALTH PARTNER 32 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 35. KoncernenFEMÅRSÖVERSIKT 2012 2011 2010 2009 2008Andel riskbärande kapital, % 50 56 63 70 71Avkastning på eget kapital, % neg neg 4 neg negFörsäljningsintäkter, MSEK 723,3 675,2 585,5 503,3 400,4Tillväxt, % 7 15 16 26 45Medelantal anställda 394 380 343 296 253Försäljningsintäkter per anställd, MSEK 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6Nettolåneskuld, MSEK 84,2 58,2 -14,1 -36,1 -95,2P/E neg neg 69 neg negResultat per aktie, SEK -0,94 -0,51 0,15 -0,45 -0,71Rörelsemarginal (justerad), % -0,4 2,2 4,9 0,9 -0,6Soliditet, %1) 48 54 54 68 70Balansomslutning, MSEK1) 727,7 757,7 839,3 750,7 785,1Eget kapital, MSEK1) 348,8 409,1 452,7 513,0 546,6Eget kapital per aktie, SEK 5,28 6,18 6,80 7,45 7,80Räntebärande skulder, MSEK 182,8 157,1 124,1 129,3 134,5Aktiepris, SEK 3,93 7,80 10,30 10,25 10,551) Nyckeltalen har omräknats från 2010 med anledning av ändrade redovisningsprinciper för put options till innehavare utan bestämmande inflytande. DEFINITIONERAndel riskbärande kapital P/ESumman av eget kapital och uppskjutna skatteskulder Aktiepriset i relation till årets resultat per aktie.dividerat med balansomslutningen. Resultat per aktieAvkastning på eget kapital Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägareÅrets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning.Medelantal anställda Rörelsemarginal (justerad)Genomsnittligt antal heltidsanställda i produktion för Rörelseresultat före goodwillnedskrivningar (EBITA) ochden aktuella perioden. ­ engångskostnader i procent av årets försäljningsintäkter.Försäljningsintäkter per anställd SoliditetFörsäljningsintäkter dividerat med medelantalet anställda Eget kapital i procent av balansomslutningen.under året. Balansomslutning Nettolåneskuld Summan av totala tillgångar. Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus ­ r ­ änte­ ärande tillgångar. Negativt belopp avser en b Eget kapital per aktie, SEK­netto­lånefordran. Eget kapital per utestående aktie vid årets utgång. GLOBAL HEALTH PARTNER 33 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 36. KoncernenFÖRVALTNINGS-BERÄTTELSEVerksamheten vårdsförsäkringar, fall med specialistvårdsremiss från andra Styrelsen och verkställande direktören i Global Health Partner landsting, och även rent privata patienter har möjlighet att AB (publ), org nr 556757-1103, med säte i Göteborg, Sverige, komma till kliniken. avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012. Marianne Dicander Alexandersson ny VD och koncernchef Global Health Partner har inriktat sig på specialiserad vård Marianne Dicander Alexandersson utsågs till ny VD och inom ett begränsat antal utvalda behandlingsområden och på k ­ oncernchef för Global Health Partner och tillträdde sin nya att bli en ledande aktör inom dessa. Global Health Partner har tjänst efter sommaren 2012. Marianne har en bred affärs- och dessutom ambitionen att utveckla sina vårdtjänster till högre ledarskapserfarenhet och har också haft ett tydligt ansvar och kvalitets- och servicenivåer än vad som erbjuds av andra engagemang för kvalitet och kvalitetsutveckling. Per Båtelson p ­ rivata vårdgivare på för Global Health Partner relevanta fortsätter sitt engagemang och strategiska arbete från sin marknader. plats i bolagets styrelse. Global Health Partner driver för närvarande 20 kliniker inom Affärsområdena (tidigare kallade Service Lines) Spine/Ortho- Avveckling av kliniken för fetmakirurgi i Köpenhamn paedics, Dental, Gastro/Surgery (tidigare Bariatrics) och Global Health Partner har sedan 2008 bedrivit verksamhet­Arrhythmia/New Specialities. inom fetmakirurgi. Mot bakgrund av en förändring på markna- Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Global Health den i Danmark där bland annat inklusionskriterierna för kirurgi P ­ artner hade under 2012 i genomsnitt 394 medarbetare, har ändrats minskade möjligheterna drastiskt att bedriva en inräknat alla anställda vid klinikerna. lönsam verksamhet. Därför fattades beslutet att i juni avveckla Koncernens tillväxt har varit god under de senaste åren verksamheten. Uppföljning av sedan tidigare behandlade och har uppgått till 45 procent för 2008, 26 procent för 2009, patienter beräknas fortsätta under 2013. 16 ­ rocent för 2010, 15 procent för 2011 samt 7 procent för 2012. p Avyttring av kliniken för rekonstruktiv plastkirurgiVäsentliga händelser i Köpenhamn ­Tillträde av ortopediskt specialistcenter Global Health Partner har sedan 2009 bedrivit verksamheti Köpenhamnsregionen inom rekonstruktiv plastikkirurgi efter stort vikttapp. MotGlobal Health Partner tillträdde i februari en rygg- och orto- b ­ akgrund av den vikande privatmarknaden för överviktskirurgipediklinik utanför Köpenhamn, Gildhøj Privathospital. Kliniken bedöms möjligheterna till en lönsam verksamhet inom dennabildades 1991 som en av de första danska privata klinikerna typ av rekonstruktiv plastikkirurgi som relativt små. Därförmed fokus på ortopedisk kirurgi. Kliniken är placerad i västra f ­ attades beslutet under sommaren 2012 att avyttra verksam-Köpenhamn i moderna lokaler med egen MR- och röntgen- heten till partnern och tillika kirurgen i kliniken.diagnostik och närhet till rehabilitering. Gildhøj Privathos-pital ackrediterades utan anmärkningar under hösten 2011 i Avyttring av fastighet i Nackaenlighet med ”Den Danske Kvalitetsmodell”. Global Health Global Health Partner träffade avtal om försäljning av fastig-Partners förvärvade andel är 85 procent. heten Sicklaön 361:1 i Nacka. Försäljningen skedde genom avyttring av aktier och köpeskillingen baseras på ett fastig-Expansion av gastroverksamhet genom ny klinik i Göteborg hetsvärde uppgående till 29 MSEK. Den nya ägaren tillträddeGlobal Health Partner startade en ny gastroklinik i centrala fastigheten under september 2012. En av Global HealthGöteborg och etablerade därmed sin tredje specialistklinik för P ­ artners kliniker inom Affärsområdet Dental, Specialistklinikengastroenterologi och endoskopi i Sverige. Göteborg är ett för Dentala Implantat, är den huvudsakliga hyresgästen i fas­naturligt steg i utbyggnaden av Global Health Partners gastro­ tigheten. Kliniken kommer även fortsättningsvis att vara hyres-verksamhet då antalet privata vårdgivare är få och med gäst i fastigheten.väsentligt lägre kapacitet jämfört med Stockholm. Västra Götaland genomförde under januari och februari en Förvärv av verksamhet inom gastroenterologi och endoskopiupphandling av ramavtal inom koloskopiområdet. Gastro Global Health Partner förvärvade genom en rörelseöverlåtelseCenter Göteborg och Global Health Partners klinik i Lund, en medicinsk gastroenterologi- och endoskopimottagning påGastro Center Skåne, är två av tre avtalsleverantörer. Gastro Odenplans Läkarhus. Kliniken bildades 1996 och är centraltCenter Göteborg startade sin verksamhet i nybyggda lokaler belägen i Läkarhuset på Odenplan. Den är således väl place-på Arkivgatan, ett stenkast från Götaplatsen, i centrala rad i Stockholm i moderna lokaler och med närhet till allmännaG­ öteborg. Förutom att tjäna som en avlastningsenhet för kommunikationsmedel. Verksamheten har fem anställda ochköande landstingspatienter kommer kliniken fungera som omsätter cirka 9 MSEK. Intäkterna kommer huvudsakligen frånremissinstans för försäkringsbolag med olika typer av sjuk- Stockholms Läns Landsting. Global Health Partners klinik GLOBAL HEALTH PARTNER 34 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 37. KoncernenStockholm Gastro Center förvärvar 100 procent av rörelsen KUNDGRUPPER 2012 (2011)och bolagets tidigare ägare kommer arbeta kvar på kliniken.Den förvärvade verksamheten konsolideras in i koncernenfrån den 1 oktober 2012. Effekten på koncernens resultat var 15% Offentlig (17) Försäkringsbolagpositivt för 2012 och beräknas vara det även kommande år. Privat 32% 53%Global Health Partner får pris för Bästa redovisning 2011 (63) (20)Global Health Partner vann pris för ”Bästa redovisning 2011”.Priset delades ut av NASDAQ OMX och Global Health ­ artner Pvann i kategorin Small Cap. NASDAQ OMXs motivering löd:”Årsredovisningen har en logisk och lättläst struktur soms­ tämmer väl överens med den verksamhet som ska beskrivas”. RörelseresultatAvyttring av kliniken i Kairo Rörelseresultatet utvecklades negativt under årets andra ochGlobal Health Partner sålde hela sitt innehav i kliniken i Kairo, tredje kvartal. Detta berodde i huvudsak på förlorade upp-Egypten. Verksamheten innefattar fetmakirurgi och Global handlingar i Västra Götalandsregionen samt ett minskatHealth Partner har varit delägare i kliniken sedan 2008. patienttryck inom Gastro/Surgery (f.d. Bariatrics). En fortsattK­ liniken i Kairo har varit koncernens enda verksamhet i prispress och hård konkurrens bidrog också negativt.E­ gypten och som ett led i ett ökat fokus på Norden och kon- Koncernen avslutade dock 2012 positivt efter ett hårtcernens kärninnehav väljer Global Health Partner att avyttra ­ kostnads- och strukturarbete inom Gastro/Surgery (f.d. Baria-kliniken. Försäljningen har endast haft en marginell påverkan trics) samt ett starkt patientflöde inom Spine/Orthopaedics.på koncernens balans- och resultaträkning. ­ Klinikerna i Göteborg har tack vare en god kvalitet och service lyckats attrahera patienter att välja Global Health Partner trotsEmission av konvertibler samt incitamentsprogram de förlorade upphandlingarna.På extra bolagsstämma den 28 november 2012 beslutades om Rörelsemarginalerna i flera av klinikerna har varit fortsattemission av konvertibler samt åtgärder för genomförande av goda. Koncernen kommer fortsätta att fokusera på effekti-ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och viseringar i klinikernas processer och flöden, dock utan attnyckelpersoner i bolaget och koncernen. Programmet består kompromissa med faktiskt och upplevd kvalitet.av emitterade konvertibla skuldebrev där innehavare av Helår Helårk­ onvertibler har rätt att under perioden 21 december 2015 MSEK 2012 2011till 24 februari 2016 konvertera dessa till nya aktier i Global Rörelseresultat1) från rörelsedrivande segment 24,6 44,4Health Partner till en fastställd konverteringskurs om 5,05. Rörelseresultat1) efter centrala kostnader -4,0 15,2Se vidare not 7 i koncernens räkenskaper. 1) Före goodwillnedskrivningar.Försäljningsintäkter och resultatFörsäljningsintäkter Jämförelsestörande posterGlobal Health Partners försäljningsintäkter för 2012 ökade I rörelseresultatet för helåret 2012 ingår nedskrivningar avmed 7 procent och uppgick till 723,3 MSEK, jämfört med före- goodwill uppgående till 36,8 MSEK, varav 30 MSEK skett inomgående år (675,2). Den organiska tillväxten, i vilken inkluderas Affärsområdet Dental. Därutöver har justeringar av tidigaretillväxt i befintliga kliniker samt uppstarter av kliniker, uppgick skuldförda tilläggsköpeskillingar gjorts genom att skuldentill 0 procent. Framför allt Affärsområdet Spine/Orthopaedics reducerats med totalt 4,8 MSEK och motsvarande positivvisade fortsatt god tillväxt för 2012 som uppgick till nästan resultat­ ffekt har erhållits i koncernen. Vidare har rörelse­ e20 procent. Koncernen avslutade 2012 på ett bra sätt med en resultatet påverkats av nedläggnings- och stängningskost-tillväxt uppgående till 10 procent, varav 2 procent var organisk nader uppgående till 7,9 MSEK. Dessutom har en fastighetför årets sista kvartal. avyttrats, vilket genom en reavinst förbättrat rörelseresultatet med 8,6 MSEK. Helår HelårMSEK 2012 2011 Finansnetto och resultatFörsäljningsintäkter 723,3 675,2 Helår HelårTillväxt, % 7 15 MSEK 2012 2011Varav organisk tillväxt, % 0 6 Räntenetto -7,7 -5,1Varav förvärvad tillväxt, % 7 9 Övriga finansiella poster -3,8 1,2 Finansnetto -11,5 -3,9 Global Health Partner har en väl diversifierad intäktsportfölj där 53 procent av intäkterna kommer från offentligt finansie- rade källor, dvs. ett stort antal landstingsavtal av varierande 2012 uppvisade ett sämre finansnetto än 2011 till följd en storlek samt Försäkringskassan. De icke offentligt finansierade n ­ edskrivning på lånefordran på intressebolag uppgående till intäkterna uppgår till 47 procent där 15 procentenheter härrör 4,3 MSEK samt en ökad skuldsättning. Kostnader för brott från privatbetalande patienter och 32 procentenheter från mot bankens lånevillkor har också belastat finansnettot för­försäkringsbolag. 2012. Genom att Global Health Partner har höga ägarandelar Den ökande diversifieringen i intäktskällorna bidrar till en i några starkt vinstdrivande kliniker kan en god skatte­ minskad risk i verksamheten. effektivitet nås. De vinstgivande bolagen har under helåret GLOBAL HEALTH PARTNER 35 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 38. Koncernen2012 uppnått en effektiv skattesats om cirka 15 procent. ­ NettoupplåningResultat efter skatt för 2012 uppgick till -59,1 MSEK (-28,6), Den externa upplåningen, främst för att finansiera förvärv ochvarav -62,4 MSEK (-33,8) var hänförligt till moderbolagets nystartade kliniker, uppgick den 31 december 2012 till 182,8aktieägare. Av resultatet hänförs -36,8 MSEK till nedskriv- MSEK att jämföra med 31 december 2011 då motsvarandeningar av goodwill för helåret 2012, vilka genomfördes under belopp uppgick till 157,1 MSEK. Vidare har långfristiga ränte­tredje kvartalet. bärande skulder ökat något på grund av ökad belåning med Flera av koncernens kliniker med mindre andelar hänförliga anledning av gjorda förvärv samt nystartade verksam­ eter. htill innehavare utan bestämmande inflytande har haft en sämre Nettolåneskulden har ökat till 84,2 MSEK per den 31 decem-lönsamhet under 2012 vilket påverkat resultatet som är hänför- ber 2012 i jämförelse med 58,2 MSEK per den 31 decemberligt till moderbolagets aktieägare negativt jämfört med 2011. 2011. Global Health Partner har under 2012 haft brott mot en avInnehavare utan bestämmande inflytande koncernens finansiella covenants under det andra och tredjeGlobal Health Partners affärsmodell innebär att partners ofta kvartalet. Global Health Partner erhöll under dessa perioderäger del i de kliniker där de är verksamma. Konsoliderade så kallade waivers från finansiären. Inget brott mot covenantsintäkter och resultat som redovisas är därför högre än det förelåg i det fjärde kvartalet. Huvuddelen av koncernenssom är hänförligt till Global Health Partner AB:s aktieägare. k ­ rediter är amorteringsfria, vilket innebär att skulderna i alltAndel av klinikernas försäljningsintäkter som tillhör innehavare väsentligt har redovisats som långfristiga. Koncernen harutan bestämmande inflytande uppgick under 2012 till cirka beviljade outnyttjade kreditramar tillgängliga för expansion16 procent (15). Ägarandel hänförlig till inne­ avare utan h av verksamheten genom förvärv och nystarter.bestämmande inflytande i respektive klinik de är verksammai varierar från fall till fall, alltifrån 40 procent ner till några Utveckling per segmentenstaka procent. Global Health Partner-koncernen har fyra rörelsedrivande seg- Global Health Partner redovisar i balansräkningen en skuld ment; Affärsområdena Spine/Orthopaedics, Dental, Gastro/som ska representera marknadsvärdet av de åtaganden som Surgery (tidigare Bariatrics), samt Arrhythmia/New Specialities.koncernen har att vid något tillfälle förvärva minoritetsaktie­ I resultatet för respektive segment ingår segmentsspecifikaägarnas andelar i klinikerna. utvecklingskostnader, såsom för IT, marknadsanalyser och f ­ örberedelser för klinikstarter.Kassaflöde Helår Helår ANDEL PER AFFÄRSOMRÅDEMSEK 2012 2011 AV TOTAL OMSÄTTNING 2012 (2011)Kassaflöde från löpande verksamhet 2,6 6,0Kassaflöde från investeringsverksamhet -14,3 -30,5 4%Kassaflöde från finansieringsverksamhet 11,6 -14,8 (4) Spine/OrthopaedicsValutakursdifferenser -0,3 – 21% Dental Gastro/Surgery (26)Kassaflöde -0,4 -39,3 Arrhythmia/New Specialities 63% 12% (56)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (14)2,6 MSEK (6,0). Det försämrade kassaflödet från den löpandeverksamheten är delvis hänförligt till en försämrad lönsamheti några av koncernens kliniker. Rörelsekapitalförändringarnauppgick till ett positivt belopp under 2012 (9,5 MSEK) jämförtmed 2011 (-15,6). Kassaflödet från investeringsverksamheten Affärsområde Spine/Orthopaedicsuppgick för helåret 2012 till -14,3 MSEK (-30,5). I investerings- Affärsområdet Spine/Orthopaedics bedriver genom åttaverksamheten redovisas kassaflödet från avyttring av fastig­ k ­ liniker verksamhet inom hela vårdkedjan för ryggvård, bådeheten i Nacka. Väsentliga investeringar under 2012 inbegriper ryggkirurgi och rehabilitering samt inom idrottsortopedi ochförvärv av aktierna i bland annat Gildhøj Privathospital samt proteskirurgi.sjukvårdsutrustning i nystartade och befintliga kliniker. Helår Helår Föränd- MSEK 2012 2011 ring (%)Finansiell ställning Försäljningsintäkter 450,9 379,6 19Koncernens konsoliderade totala tillgångar per den Rörelseresultat 18,5 35,331 december 2012 uppgick till 727,7 MSEK jämfört med Rörelsemarginal, % 4 9757,7 MSEK per den 31 december 2011. Av dessa uppgickimmateriella anläggningstillgångar till 405,9 MSEK (422,9), Spine/Orthopaedics visade en fortsatt mycket god produktionvarav goodwill utgjorde 403,0 MSEK (420,0). Likvida medel inom kirurgin hela 2012. Antalet operationer i de svenskauppgick den 31 december 2012 till 97,3 MSEK att jämföras k ­ linikerna ökade under året till 2 162 st (1 936). Omsättnings-med 97,7 MSEK den 31 december 2011. tillväxten uppgick till 19 procent. Helårsresultatet påverkas negativt av lägre rörelsemarginalerEget kapital i de förvärvade danska verksamheterna samt av de förloradeTotalt eget kapital minskade något under 2012 och uppgick upphandlingarna i Västra Götaland vid årets början.per den 31 december till 348,8 MSEK varav 0,0 MSEK var De svenska klinikerna har under en längre tid varit utsattah­ änförligt till innehavare utan bestämmande inflytande. för pressade priser och verksamheterna är därför även fort-Detta innebär en minskning av det totala egna kapitalet sättningsvis i behov av effektivare processer för att kunnamed 60,3 MSEK. GLOBAL HEALTH PARTNER 36 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 39. Koncernenmöta prisfallen. Koncernen fokuserar på att öka effektiviteten Helår Helår Föränd-vid sina kliniker utan att kompromissa med faktisk och upp- MSEK 2012 2011 ring (%)levd kvalitet för patienter. Försäljningsintäkter 154,6 174,7 -12 Patienttrycket var fortsatt hårt i flertalet av våra svenska Rörelseresultat -10,3 -0,2k­ liniker och rörelseresultatet under årets sista kvartal påverkas Rörelsemarginal, % -7 0positivt av ökad kapacitet i Stockholm samt stärkta patient­flöden i klinikerna i Göteborg tack vare en god kvalitet och Gastro/Surgery visade en stark tillväxt under det fjärde kvarta-service. Det har bevisats att patienter i stor utsträckning väljer let trots nedläggning och avyttring av kliniker i Danmark somGlobal Health Partner, främst tack vare utmärkt kvalitet och genomförts under året. Beläggningen har varit god i deservice. Mot bakgrund av fallande offentliga volymer till klini- svenska klinikerna under slutet av året medan året som helhetken i Århus skrevs hela goodwill­ ärdet ner uppgående till v uppvisade en negativ tillväxt. Rörelseresultatet för 2011 var6,6 MSEK. Detta gjordes under tredje kvartalet. Vidare påver- förstärkt med en engångseffekt om 12,4 MSEK hänförlig tillkas rörelseresultatet positivt med 4,8 MSEK avseende effekten återföring av en tilläggsköpeskilling, varför resultatet frånav beräknade lägre tilläggsköpeskillingar från förvärven av rörelsen från 2012 var i paritet med 2011. Eliminerat för denklinikerna i Köpenhamn och Århus. effekten var resultatet under årets fjärde kvartal väsentligt Rörelseresultatet redovisas efter segmentsspecifika utveck- bättre än för motsvarande period under föregående år.lingskostnader, vilka för helåret uppgick till -7,5 MSEK (-5,8). Den danska fetmakirurgiska verksamheten som öppnades under hösten 2010, drabbades omedelbart, liksom övrigaAffärsområdet Dental Bariatricskliniker på den danska marknaden, av de förändradeAffärsområdet Dental bedriver genom tre kliniker verksamhet offentliga ersättningsreglerna. Trots hårda kostnadsbespa-inom specialisttandvård. rande åtgärder under 2011 och början av 2012 hade kliniken Helår Helår Föränd- en väsentligt negativ inverkan på lönsamheten i segmentetMSEK 2012 2011 ring (%) under årets första och i viss mån andra kvartal. Beslut fattadesFörsäljningsintäkter 88,9 92,3 -4 under det andra kvartalet att stänga kliniken och stängningenRörelseresultat1) 13,7 6,5 slutfördes under det tredje kvartalet. Engångskostnader avRörelsemarginal, % 15 7 beslutet påverkade resultaträkningen under helåret med -4,6 MSEK. Vidare har kliniken i Köpenhamn för rekonstruktiv1) Före goodwillnedskrivning 2011 och 2012 men inklusive reavinst om 8,6 MSEK plastikkirurgi efter stort vikttapp avyttrats till vår partner under vid fastighetsförsäljning. det tredje kvartalet. Avyttringen har skett av samma anledning som nämnts för stängningen av kliniken ovan.Affärsområdet Dental visade en fallande omsättning under Även verksamheterna för fetmakirurgi i Kairo, Prag ochdet fjärde kvartalet 2012, till skillnad från tidigare kvartal under B ­ ergen har avyttrats under slutet av 2012 respektive i börjanåret som varit stabila i jämförelse med motsvarande perioder av 2013. Själva försäljningarna har endast haft marginellunder föregående år. påverkan på resultatet för 2012 men förväntas få positiv Lönsamheten under det fjärde kvartalet minskade som en p ­ åverkan på koncernens rörelseresultat för 2013.följd av de fallande volymerna. För övriga kvartal under 2012 Verksamheterna i Ajman samt inom gastroenterologihar lönsamheten varit i paritet med motsvarande kvartal f ­ ortsätter att visa goda resultat, såväl kliniskt som finansiellt.under föregående år. Förskjutningen mot mindre komplice- V ­ erksamheten i Stockholm är en av Sveriges största och mestrade ingrepp och färre satta implantat påverkar såväl intäkter betydande kliniker inom gastroenterologi.som rörelseresultat negativt. Utvecklingskostnader för ytterligare expansion uppgick för Klinikerna har och kommer att fortsätta att arbeta hårt helåret 2012 till -5,4 MSEK (-6,1).och aktivt med marknadsbearbetning för att erhålla starkarepatientvolymer under 2013. Affärsområde Arrhythmia/New Specialities Vidare har dotterbolaget Oradents fastighet sålts under Affärsområdet Arrhythmia/New Specialities bedriver genomåret för 29 MSEK i syfte att frigöra kapital för koncernens en klinik verksamhet inom arytmibehandling. Från och medk­ ärnverksamheter. Försäljningen resulterade i en reavinst om 2013 kommer även Diagnosområdet mödrahälsovård att8,6 MSEK. Försäljningen innebär att kliniken belastas med en redovisas under Affärsområdet Arrhythmia/New Specialities.marknadsmässig hyra, vilket reducerar värdet av kliniken imotsvarande mån. En goodwillnedskrivning uppgående till Helår Helår Föränd-30 MSEK genomfördes därför under det tredje kvartalet. MSEK 2012 2011 ring (%) Rörelseresultatet redovisas efter segmentsspecifika Försäljningsintäkter 28,9 28,6 1ut­ ecklingskostnader, vilka uppgick till -0,3 MSEK (-1,6). v Rörelseresultat 2,7 2,8 Rörelsemarginal, % 9 10Affärsområde Gastro/Surgery (tidigare kallat Bariatrics)Gastro/Surgery bedrev under 2012 genom sex kliniker verk­ Affärsområdet Arrhythmia/New Specialities visar en mindresamhet inom behandling och kirurgi vid fetma, genom en klinik omsättningsökning för helåret 2012. Kliniken har tack vare höga­ llmänkirurgi, genom tre kliniker verksamhet gastroenterologi kvalitet och korta väntetider en ökande efterfrågan. Rörelse­och genom en klinik verksamhet inom mödrahälsovård. resultatet för helåret var i paritet med 2011.Diagnos­ mrådet mödrahälsovård kommer från och med 2013 o Kliniken är specialiserad på behandling av störningar i hjär-att ­ edovisas under Affärsområdet Arrhythmia/New Specialities. r tats rytm, arytmier. Behandlingen utförs med den allra senaste GLOBAL HEALTH PARTNER 37 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 40. Koncernentekniken och kliniken är det första centret i Sverige som utför Styrelsen och bolags­ rdningen oablationer med magnetnavigering. Tekniken minskar risken för Enligt bolagsordning antagen av årsstämma den 29 april 2009komplikationer och möjliggör god effektivitet i verksamheten. ska bolagets styrelse bestå av lägst fem och högst åtta styrelse­ Segmentsspecifika utvecklingskostnader belastade rörelse- ledamöter, med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs vidresultatet under helåret 2012 med -1,5 MSEK (-1,3). ­årsstämman. Bolagsordningen innehåller inga specifika regler kringAffärsutveckling och koncernadministration ä ­ ndring av bolagsordningen.De oallokerade centrala kostnaderna, dvs. omkostnader förupprätthållandet av en koncerngemensam ledningsgrupp Bemyndigande att ge ut nya aktieroch koncerngemensam affärsutvecklingsverksamhet exklusive Vid bolagets årsstämma den 3 maj 2012 beslöts att bemyndigasegmentsspecifika utvecklingskostnader, uppgick för helåret styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill näst­till -28,6 MSEK (-29,2). Koncernen har under året arbetat för kommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapitalatt reducera de centrala kostnaderna, vilket främst givit effekt g ­ enom nyemission, med maximalt 6 500 000 aktier motsvarandeunder slutet av året. 9,0 procent. Nyemission av aktier skall kunna ske med eller Global Health Partner har en begränsad central organisation utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med ellersom ger kvalificerat stöd inom områden som affärsutveckling, utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.finans, IR, kommunikation, marknadsföring och avtals­processer. Styrning och kontroll sker via bolagsstyrning och Riskhanteringresultatuppföljning. En betydande del av kostnaderna för den Global Health Partner utsätts för olika typer av risker i sincentrala organisationen syftar till att skapa nya affärer inom v ­ erksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelate-de valda diagnosområdena samt att analysera och efterforska rade risker, verksamhetsrelaterade risker, legala risker ochandra expansionsmöjligheter. finansiella risker.Aktiekapital och ägande Marknadsrelaterade riskerGlobal Health Partner AB:s aktiekapital uppgick per den Global Health Partners tjänster vänder sig till både privata och31 december 2012 till 66,1 MSEK, motsvarande 66 082 387 offentliga kunder. Kundernas villighet att köpa vårdtjänsteraktier. Aktiekapitalet består av ett aktieslag där Metroland påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget.BVBA är största ägare med 22,6 procent av kapitalet och rös- Vidare finns det en risk för ökad konkurrens genom att andraterna. Vidare äger Investor Growth Capital 13,9 procent och privata och offentliga vårdgivare ökar och/eller förbättrarJohan Wachtmeister inklusive bolag 7,2 procent. Information verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerar med Globalom aktieägare och aktieägande uppdateras varje kvartal på Health Partner.b­ olagets hemsida, www.globalhealthpartner.com. Global Health Partner bedriver verksamhet i några olika Till följd av byte av lista för notering från AIM i London till länder. För koncernen som helhet innebär detta viss risksprid-NASDAQ OMX Stockholm under 2008 är fortfarande en del ning mot nationella beslut och förändringar i enskilda ländersav aktierna i Global Health Partner förvaltarregistrerade politiska och kapitalmarknadsmässiga strukturer. Det innebäri England. emellertid också enskild exponering mot rådande marknads- Det föreligger inga begränsningar i rätten att överlåta läge i vart och ett av dessa länder. Global Health Partner haraktier enligt bolagsordningen, och såvitt styrelsen känner under 2012 avyttrat verksamheterna i bland annat Tjeckientill inte heller några avtal mellan aktieägare som begränsar och Egypten, varför den marknadsrelaterade risken får ansesöverlåtelserätten. ha minskat.Utdelning av medel till aktie­ garna ä Verksamhetsrelaterade riskerGrundprincipen är att det redovisade resultatet i första hand Global Health Partner har ett antal väsentliga avtal med olikaska återinvesteras i rörelsen för en fortsatt tillväxt och utveck- landsting och försäkringsbolag i Sverige. Även om Globalling av koncernens verksamhet inom högspecialiserad sjuk- Health Partners diversifierade intäktsprofil minskar expone-vård. Styrelsen kommer dock att löpande utvärdera ambitio- ringen mot individuella avtal kan uppsägning av ett avtal ledanen att upprätthålla en långsiktig och stabil utdelning över till minskade intäkter och försämrad lönsamhet. Global Healthtiden. Framtida beslut om eventuell utdelning ska beakta Partner är också exponerat mot förändringar i sjukvårdsrelate-genomförandet av bolagets strategi, finansiella ställning samt rade regelverk som olika länder och regioner kan genomföraövriga ekonomiska mål. från tid till annan. Dessa kan ge såväl förbättrade som försäm- rade förutsättningar för att bedriva Global Health PartnersMiljöpåverkan verksamhet.Moderbolaget bedriver inte någon verksamhet som kräver Bolagets framtida utveckling är delvis beroende av att nyckel­t­ illstånd enligt miljöbalken. Vissa av dotterbolagens verksam- personer med specialistkunskaper stannar i organisationen.het inbegriper nyttjande av röntgenapparatur vilket kräver Bolaget har hittills inte haft några svårigheter att rekryterat­ illstånd enligt Strålskyddslagen (1988:220). sådan personal, men bolaget kan inte garantera att ersättare med likvärdig kompetens kan rekryteras i framtiden.Forskning och utvecklingKoncernen bedriver verksamhet inom forskning och utveck-ling. Kostnaden för detta uppgick inte till väsentliga beloppunder 2012. GLOBAL HEALTH PARTNER 38 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 41. KoncernenLegala risker antogs vid bolagets årsstämma i Global Health Partner denMarknaden för Global Health Partner påverkas av tillämplig 3 maj 2012 och som redogjordes för i Global Health Partnerslagstiftning och andra regelverk. Förändringar i lagstiftningen noteringsprospekt. Dessa principer redogörs för nedan.eller politiska beslut kan påverka Global Health Partners Global Health Partner AB (bolaget) ska sträva efter attm­ öjlighet att bedriva eller utveckla verksamheten. erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig Till följd av den inneboende risken för komplikationer vid inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkorenutförandet av medicinska behandlingar förekommer viss risk ska återspegla ”betalning efter prestation” och variera i för­för skadeståndskrav och ansvarsskyldighet. För att skydda hållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat.koncernen mot de ekonomiska effekterna av eventuella Den totala ersättningen kan bestå av en årlig grundlön samtkrav är koncernen försäkrad mot allmänna och verksamhets­ ersättning från incitamentsprogram eller bonus.relaterade skadeståndskrav. Grundlön och ersättning från incitamentsprogramFinansiella risker Den årliga grundlönen ska utgöra grunden för den totalaGlobal Health Partner är utsatt för finansiella risker som kan leda ersättningen för bolagets ledning. Lönen ska vara konkurrens-till fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvud- kraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvarsakligen valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt likviditetsrisk. som arbetet medför. Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen genom den årliga löneutvärderingen) för att säker-Valutarisk ställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuellaMerparten av Global Health Partners verksamhet bedrivs i prestationer.Sverige och i svenska kronor. Valutarisken i befintlig verksam- Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättninghet är således mycket begränsad och förändringar i valuta­ från olika former av incitamentsprogram eller bonus utgörakurser påverkar koncernen endast marginellt. en viktig del av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både mot kortsiktiga (upp tillRänterisk 1 år) och mot långsiktiga prestationsmål (3 år eller längre).Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall Prestationerna kan mätas mot såväl finansiella som icke­ -påverka koncernens resultat. Global Health Partners ränterisk finansiella mål. De finansiella målen ska bestå av värdeska-avser främst banksaldon och upptagna låns exponering mot pande på koncernnivå, såväl som andra finansiella mått. Derörliga räntor. Global Health Partner har en relativt liten netto­ icke-finansiella målen ska fokusera på faktorer i enlighet medlåneskuld varför förändringen i räntenivåer har en relativt bolagets strategiska planer.begränsad effekt på koncernens resultaträkning. Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extra­ ordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemangKreditrisk har till syfte att rekrytera eller behålla personal. Vidare skaMed kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart sådana arrangemang som har till syfte att behålla personalinte infriar ett betalningsåtagande. Koncernens kreditrisker innehålla prestationsmål. Speciella arrangemang i rekryte-är i första hand knutna till kassa och likvida medel samt kund- ringssyfte kan innehålla sådana mål.fordringar. Risken för kundförluster hanteras genom bevak-ning av kundreskontra. Kreditrisken är vanligtvis begränsad Försäkringsbara förmånerdå koncernens stora kunder i stor utsträckning är offentliga Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skaorganisationer och försäkringsbolag. utformas så att de följer regler och praxis. Pensionsplanerna ska så långt det är möjligt vara avgiftsbestämda.Likviditets- och refinansieringsriskLikviditetsrisken bedöms vara den som påverkas mest av Andra förmånermarknadsläget på bank- och finansmarknaden. Vid en starkt Andra förmåner kan tillhandahållas hela bolagets ledning ellernegativ finansiell utveckling skulle banker kunna komma att enskilda medlemmar av denna. Dessa förmåner ska intesäga upp befintliga lån och kreditlöften vilket skulle inverka utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.negativt på bolagets finansiella ställning. Avvikelser från riktlinjernaFör detaljerad information om Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om• Redovisningsprinciper, se Not 1 på sidan 46–50 det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.• Finansiell riskhantering, se Not 16 på sidan 56–57• Finansiella instrument, se Not 16 på sidan 56–57 Händelser efter balansdagen• För mer information om bolagsstyrning, Avyttring av kliniken i Bergen se Bolagsstyrningsrapport på sidan 75–78 I januari 2013 sålde Global Health Partner hela sitt innehav i kliniken i Bergen, Norge, till Capio. Verksamheten innefattarAnställda rygg- och fetmakirurgi och bedrivs vid Ulriksdal Sykehus.Genomsnittligt antal anställda 2012 uppgick till 394 (380). G ­ lobal Health Partner har varit delägare i kliniken sedan 2006.Totala ersättningar till anställda uppgick under 2012 till Den är centralt belägen i Bergen och betjänar såväl offentliga313,4 MSEK (271,7). som privatbetalande patienter. Kliniken på Ulriksdal Sykehus har varit Global Health Partners enda verksamhet i Norge ochErsättningsprinciper för koncernledningen som ett led i ett ökat fokus på Norden och koncernens kärn­De ersättningsprinciper för 2013 som styrelsen kommer att innehav väljer Global Health Partner att avyttra kliniken. Reali-föreslå årsstämman är i allt väsentligt samma som de som sationsvinst för transaktionen uppgår till cirka 10 MSEK. GLOBAL HEALTH PARTNER 39 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 42. KoncernenAvyttring av kliniken i Prag bedöms motsvara marknadsvärdet på tillgångarna. Moder­I januari 2013 sålde Global Health Partner hela sitt återstående bolaget har inte gjort några investeringar i anläggnings­innehav i OB Klinika i Prag, Tjeckien, till Progress Medical. tillgångar under året. Resultatet före skatt uppgick till -185,6OB Klinika är ledande i Tjeckien inom fetmakirurgi, men har MSEK (-6,8). Det negativa resultatet hänförs i huvudsak tillhaft lönsamhetsproblem efter betydande prissänkningar på nämnda nedskrivning. Nedskrivningen får inte någon effektmarknaden. Kliniken bedriver fetmakirurgi och bildades av på koncernens resultat- eller balansräkning. Fritt eget kapitalGlobal Health Partner 2009. Den är väl belägen i Prag och uppgick vid periodens slut till 626,7 MSEK (812,3).betjänar i huvudsak offentliga patienter genom nationellaf­ örsäkringsbolag. I januari 2012 sålde Global Health Partner Förslag till vinstdispositionhalva sitt innehav till en tjeckisk investerare i sjukvård, Pro- Bolagets årsredovisning kommer att framläggas för fast­gress Medical, som nu också förvärvar Global Health Partners ställande vid årsstämma den 2 maj 2013. Till årsstämmansresterande andelar i kliniken. Kliniken i Prag har varit Global f ­ örfogande står följande medel enligt moderbolagets balans-Health Partners enda verksamhet i Tjeckien och som ett led i ­ räkning:ett ökat fokus på Norden och koncernens kärninnehav väljerGlobal Health Partner att avyttra kliniken. Balanserade vinstmedel 812 270 847 SEK Årets resultat, förlust -185 644 432 SEKModerbolaget 626 626 415 SEKAktier i dotterbolag uppgick per 31 december 2012 till680,1 MSEK (845,1) medan likvida medel uppgick till Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:82,9 MSEK (37,1). Aktierna har skrivits ner till ett värde som I ny räkning föres 626 626 415 SEK.IntygandeUndertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen berättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen avhar upprättats i enlighet med internationella redovisnings- koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultatstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer somredovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens de företag som ingår i koncernen står inför.och företagets ställning och resultat, samt att förvaltnings­ Göteborg den 8 april 2013 Paul Hökfelt Styrelseordförande Per Båtelson Lottie Svedenstedt Carsten Browall Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Thomas Eklund Bo Wahlström Marianne Dicander Alexandersson Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör GLOBAL HEALTH PARTNER 40 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 43. KoncernenRESULTATRÄKNINGMSEK Not 2012 2011Rörelsens intäkterFörsäljningsintäkter 2 723,3 675,2Övriga rörelseintäkter 3, 13 18,3 18,4 741,6 693,6Rörelsens kostnaderInköp av varor och tjänster -157,5 -164,6Övriga externa kostnader 4, 19, 20 -224,2 -199,8Personalkostnader 5, 6, 7 -330,3 -287,5Av- och nedskrivningar 11, 12 -70,4 -56,5 -782,4 -708,4Rörelseresultat -40,8 -14,8Ränteintäkter m.m. 8 0,7 1,5Räntekostnader m.m. 8 -8,4 -6,6Övriga finansiella intäkter/kostnader 8 -3,8 1,2 -11,5 -3,9Resultat före skatt -52,3 -18,7Skatt på årets resultat 9 -6,8 -9,9Årets resultat -59,1 -28,6Resultat hänförligt till:– moderbolagets ägare -62,4 -33,8– innehavare utan bestämmande inflytande 3,3 5,2 -59,1 -28,6Resultat per aktie:Före utspädning (SEK) 10 -0,94 -0,51Efter utspädning (SEK) 10 -0,94 -0,51Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental:Före utspädning 66 082 65 933Efter utspädning 66 082 65 933RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATMSEK Not 2012 2011Årets resultat -59,1 -28,6Årets övriga totalresultat:– förändring av omräkningsreserv 31 -1,7 -0,2– övrigt 31 0,1 0,1Summa övrigt totalresultat -1,6 -0,1Årets totalresultat -60,7 -28,7Hänförligt till:– moderbolagets ägare -64,0 -34,0– innehavare utan bestämmande inflytande 3,3 5,3 -60,7 -28,7 GLOBAL HEALTH PARTNER 41 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 44. KoncernenBALANSRÄKNINGMSEK Not 31 dec 2012 31 dec 2011ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARImmateriella anläggningstillgångarGoodwill 403,0 420,0Övriga immateriella anläggningstillgångar 2,9 2,9Summa immateriella anläggningstillgångar 11 405,9 422,9Materiella anläggningstillgångarByggnader och mark – 21,0Medicinsk utrustning 53,2 55,1Förbättringsåtgärder i annans fastighet 30,8 30,4Övriga materiella anläggningstillgångar 8,8 11,0Summa materiella anläggningstillgångar 12 92,8 117,5Finansiella anläggningstillgångarAndelar i intresseföretag 13 – –Uppskjuten skattefordran 23 7,5 8,3Övriga finansiella anläggningstillgångar 15, 16 7,8 7,3Summa finansiella anläggningstillgångar 15,3 15,6Summa anläggningstillgångar 514,0 556,0OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARVarulager m.m. 17 7,3 6,8Kortfristiga fordringarKundfordringar 16 73,6 66,4Aktuell skattefordran 4,9 3,2Övriga kortfristiga fordringar 16 5,3 3,6Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 25,3 24,0Summa kortfristiga fordringar 109,1 97,2Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 16 97,3 97,7Summa omsättningstillgångar 213,7 201,7SUMMA TILLGÅNGAR 727,7 757,7 GLOBAL HEALTH PARTNER 42 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 45. KoncernenBALANSRÄKNINGMSEK Not 31 dec 2012 31 dec 2011EGET KAPITALAktiekapital 66,1 66,1Övrigt tillskjutet kapital 524,9 523,9Omräkningsreserv -4,8 -3,1Balanserat resultat -237,4 -178,8Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 348,8 408,1Eget kapital hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande 0,0 1,0SUMMA EGET KAPITAL 31 348,8 409,1SKULDERLångfristiga skulderSkuld till kreditinstitut 16, 21 134,9 121,5Konvertibellån 16, 21 7,5 –Skuld för finansiella leasingkontrakt 16, 21 10,4 10,8Skuld till innehavare utan bestämmande inflytande 16, 21 0,1 1,9Uppskjuten skatteskuld 23 14,2 14,9Garantiavsättningar 24 0,8 0,5Övriga långfristiga skulder 16, 24 66,6 85,8Summa långfristiga skulder 234,5 235,4Kortfristiga skulderSkuld till kreditinstitut 16, 21 24,0 17,8Leverantörsskulder 16 37,2 27,4Skuld för finansiella leasingkontrakt 16, 21 5,9 5,0Aktuell skatteskuld 4,7 7,4Garantiavsättningar 1,2 1,2Övriga kortfristiga skulder 16 21,6 11,1Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 49,8 43,3Summa kortfristiga skulder 144,4 113,2SUMMA SKULDER 378,9 348,6SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 727,7 757,7Ställda säkerheter 21 43,6 388,8Eventualförpliktelser 25 23,2 14,3 GLOBAL HEALTH PARTNER 43 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 46. KoncernenFÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Hänförligt till Eget kapital innehavare Övrigt Omräk- Balans­ hän­förligt till utan Summa Aktie- tillskjutet nings- serat moderbolagets bestämmande egetMSEK kapital kapital reserv resultat aktieägare inflytande kapitalEget kapital 31 december 2010 65,7 520,3 -2,9 -135,8 447,3 5,4 452,7Årets resultat -33,8 -33,8 5,2 -28,6Övrigt totalresultat -0,2 -0,2 0,1 0,1S:a förmögenhetsförändringar -0,2 -33,8 -34,0 5,3 -28,7Nyteckning av aktier (not 31) 0,4 3,6 4,0 4,0Utdelning till innehavare utanbestämmande inflytande -6,3 -6,3Överföring av övervärde mellanmajoritetsägare och innehavareutan bestämmande inflytande -9,2 -9,2 9,2Försäljning till (+) förvärv från (-) innehavareutan bestämmande inflytande -12,6 -12,6Eget kapital 31 december 2011 66,1 523,9 -3,1 -178,8 408,1 1,0 409,1Årets resultat -62,4 -62,4 3,3 -59,1Övrigt totalresultat -1,7 0,1 -1,6 – -1,6S:a förmögenhetsförändringar -1,7 -62,3 -64,0 3,3 -60,7Konvertibellån, eget kapitaldel (not 21) 1,0 1,0 1,0Utdelning till innehavare utanbestämmande inflytande -6,2 -6,2 Överföring av övervärde mellan­majoritets­ägare och innehavare utan bestämmande inflytande -5,5 -5,5 5,5Försäljning till (+) förvärv från (-) innehavareutan bestämmande inflytande 2,9 2,9 Omklassificering av innehavare utan­bestämmande inflytande -6,5 -6,5Total omvärdering skuld put option 9,2 9,2 9,2Eget kapital 31 december 2012 66,1 524,9 -4,8 -237,4 348,8 0,0 348,8Kapitalhantering u ­ tdelningspolicy är grundprincipen att det redovisade resultatet iKoncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 348,8 MSEK (409,1). f ­ örsta hand ska återinvesteras i rörelsen för en fortsatt stark tillväxt ochGlobal Health Partners finansiella strategi är att skapa betryggande utveckling av koncernens verksamhet inom högspecialiserad sjukvård.finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling. Av stor Styrelsen kommer dock löpande att utvärdera ambitionen att upp­vikt är måtten på soliditet och netto­ånefordran/skuld. Vid utgången l rätthålla en långsiktig och stabil utdelning över tiden. Framtida beslutav 2012 uppgick soliditeten till 47,9 procent (54,0). Nettolåneskulden om ev. utdelning ska beakta genomförandet av bolagets strategi,u­ ppgick vid utgången av 2012 till 84,2 MSEK (58,2). Beträffande finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål. GLOBAL HEALTH PARTNER 44 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 47. KoncernenKASSAFLÖDESANALYSMSEK Not 2012 2011Den löpande verksamheten:Resultat efter finansiella poster -52,3 -18,7Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12 70,4 56,5Andelar i intresseföretags resultat 13 2,1 –Övriga ej kassaflödespåverkande poster 22 -15,7 -5,9Betald skatt -11,4 -10,3Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital -6,9 21,6Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalVarulager -0,2 0,7Kortfristiga fordringar -6,8 -0,9Avsättningar 0,3 0,6Kortfristiga skulder 16,2 -16,0Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 9,5 -15,6Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,6 6,0InvesteringsverksamhetenFörvärv av dotterföretag 26 -21,6 -23,9Försäljning av dotterföretag 26 -2,7 –Investering i materiella anläggningstillgångar 12 -12,2 -13,8Investering i immateriella tillgångar 11 -0,6 -1,0Investering i intresseföretag och övriga aktier 13, 15 0,0 -5,2Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 29,0 0,6Försäljning av finansiella tillgångar – 19,1Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande 27 -6,2 -6,3Kassaflöde från investeringsverksamheten -14,3 -30,5FinansieringsverksamhetenFörvärv av andelar från innehavare utan bestämmande inflytande 26 -9,8 -25,7Nyupptagna lån 138,8 16,3Återbetalning av lån -117,4 -5,4Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11,6 -14,8Årets kassaflöde -0,1 -39,3Kursdifferens i likvida medel -0,3 –Årets kassaflöde efter kursdifferens i likvida medel -0,4 -39,3Likvida medel vid årets början 97,7 137,0Likvida medel vid årets slut 97,3 97,7Betalda räntor -6,8 -6,6Erhållna räntor 0,7 1,5 GLOBAL HEALTH PARTNER 45 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 48. Koncernens noterNot 1 RedovisningsprinciperAllmän information 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-Global Health Partner AB (publ), org nr 556757-1103 med säte i fristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntasG­ öte­ org, Sverige. Besöksadressen till huvudkontoret är Östra b återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från balansdagen.H­ amn­ atan 26–28, Göteborg. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX, g Som kortfristiga skulder har klassificerats de avsättningar som har enunder sektionen Small Cap. Denna koncernredovisning har den 8 april begränsad åtagandetid om 12 månader.2013 godkänts av styrelsen. KonsolideringsprinciperÖverensstämmelse med normgivning och lag I koncernens bokslut ingår moderbolaget Global Health Partner ABKoncernredovisningen har upprättats i enlighet med International (publ) och de dotterbolag i vilka moderbolaget har bestämmandeF­ inancial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accoun- inflytande vid årets slut.ting Standards Board (IASB) som har godkänts av EG-kommissionen Förvärv av bolag redovisas enligt förvärvsmetoden, vilket innebärför tillämpning inom EU. I tillägg till IFRS tillämpas rådet för finansiell att tillgångar och skulder redovisas till verkliga värden enligt upprättadrapporterings rekommendation RFR1 (Kompletterande redovisnings- förvärvsanalys. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolags-regler för koncerner). aktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings­ skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill.värden förutom vad avser vissa finansiella tillgångar som värderas till D ­ otterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen frånsina respektive verkliga värden. Finansiella tillgångar och skulder som och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmandevärderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella ­inflytandet upphör.t­ illgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt Intresseföretag är företag i vilket koncernen har ett betydande menvärde över årets resultat eller som finansiella tillgångar som kan säljas. inte bestämmande inflytande, vilket generellt motsvarar ett aktie­ innehav som ger upphov till en rösträtt på mellan 20 och 50 procent.Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Investeringar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetodenModerbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör och vid anskaffningstidpunkten värderas de till sina anskaffningsvär-rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det ­nnebär i den. Investeringar i intresseföretag inkluderar goodwill som uppståratt de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga vid förvärvstillfället (netto med hänsyn till nedskrivningar). Globalbelopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontals Health Partners andel av intressebolags resultat (avser OB Klinika 2012)k­ ronor med en decimal. redovisas i resultaträkningen. Operativa innehav som inte är att betrakta som finansiella investeringar redovisas i rörelseresultatetFörutsättningar vid upprättande av koncernens finansiella rapporter under rubriken övriga rörelseintäkter. Vinster och förluster efterAtt upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att f v ­ ör­ ärvet påverkar den redovisade kapitalandelen. När koncernensföretagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör andel av förluster i ett intresseföretag uppgår till, eller överskrider,a­ ntaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna intresse­ öretagets värde, inklusive osäkra fordringar, redovisas inte foch de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kost- ytterligare förluster såvida Global Health Partner inte ådragit signader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska f ­ örpliktelser eller gjort inbetalningar i intresse­ öretagets ställe. ferfaren­ eter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållan- h Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnaderden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antagan- och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncern­den används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vidoch skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga upprättandet av koncernredovisningen. Andel av resultatpåverkandeutfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. poster i koncernredovisningen hänförlig till innehavare utan bestäm- Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av mande inflytande, redovisas som andel hänförlig till innehavare utanuppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen bestämmande inflytande.endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och Global Health Partners affärsmodell resulterar i ett antal avtal omframtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och put/call options med innehavare utan bestämmande inflytande. Seframtida perioder. vidare avsnittet om Redovisning put options. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRSsom har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda Utländsk valutauppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i på­ öljande års f Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutanfinansiella rapporter beskrivs närmare i bland annat not 11, Goodwill. med den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. MonetäraÖvriga bedömningar som kan ha väsentlig påverkan på finansiella tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionellar­ apporter är värdering av finansiella tillgångar som lånefordringar, valutan med den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valuta-a­ ktieinnehav, uppskjutna skattefordringar samt framtida åtaganden. kursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultat­ De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tilläm- räkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas tillpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens h ­ istoriska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktions-finansiella rapporter, om inte annat framgår. Koncernens redovisnings- tillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verk-principer har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering liga värden omräknas till den funktionella valutan med den kurs somav dotterföretag. råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursför­ ändringen redovisas sedan på samma sätt som övrig värdeförändringRapportering per segment a ­ vseende tillgången eller skulden.Global Health Partner har fyra affärsområden som redovisas som fyra Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där desegment; Spine/Orthopaedics, Dental, Gastro/Surgery (f.d. Bariatrics) i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. De bolag somoch Arrhythmia/New specialities. Omsättning och rörelseresultat för ingår i koncernen är moderbolag och dotterbolag. Moderbolagetsrespektive segment redovisas efter allokering av segmentsspecifika funktionella valuta, tillika rapporteringsvaluta, är svenska kronor.personal- och projektkostnader men exklusive kostnader för centrala K ­ oncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor.funktioner och affärsutveckling som avser koncernen i sin helhet. Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenskaKlassificering m.m. kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter ochAnläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt k ­ ostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till enenbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna som rådde GLOBAL HEALTH PARTNER 46 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 49. Koncernens noterNot 1 Forts.vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som upp- utgör de finansiella anläggningstillgångar och om de är kortare änstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas som en del 12 månader kortfristiga placeringar.av övrigt totalresultat. Skulder klassificeras som andra finansiella skulder vilket innebär att Ackumulerade omräkningsdifferenser som redovisats inom övrigt de initialt redovisas till verkligt värde efter avdrag för transaktions­totalresultat återförs till årets resultat när det aktuella företaget säljs. kostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder harFöljande valutakurser har använts i bokslutet: en förväntad löptid längre än 12 månader medan kortfristiga har en Genom­ Balans­ Genom­ Balans­ löptid kortare än 12 månader. Finansiella skulder som inte innehas för snittskurs dagskurs snittskurs dagskurs handel värderas till upplupet anskaffningsvärde.Valuta 2012 31 dec 2012 2011 31 dec 2011 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheternaAED 1,84 1,77 1,76 1,87 i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem.CZK 0,35 0,34 0,37 0,35 Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tasDKK 1,17 1,16 1,21 1,20 bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller påEGP 1,11 1,03 1,09 1,14 annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. F ­ örvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen,EUR 8,70 8,62 9,03 8,94 som utgör den dag då bolaget tillträder/avyttrar tillgången förutom iGBP 10,73 10,49 10,41 10,68 de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper dåNOK 1,16 1,17 1,16 1,15 likviddagsredo­visning tillämpas.Intäktsredovisning Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över årets resultatGlobal Health Partners intäkter redovisas i takt med att tjänster utförts. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningenIntäkten motsvarar normalt det fakturerade värdet av tjänster till kun- är tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassificerasden, netto före mervärdesskatt. Inom segmentet Dental förekommer i denna kategori om huvudsyftet är att den ska säljas på kort sikt. I delängre behandlingstider, vilket medför att upparbetat arbete intäkts- fall denna typ av tillgångar tillhörande denna kategori förekommerförs per balansdagen och eventuella förskott skuldförs. I segmentet klassificeras dessa som omsättningstillgångar.Dental tillämpas därmed successiv vinstavräkning. Karaktären i övrigtav bolagets sjuk- och hälsovårdsverksamhet är sådan att intäkter ska Lånefordringar och kundfordringarredovisas då avtal har slutits, villkor är klargjorda samt tjänsterna Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inteutförts. Vid den tiden är prissättningen redan fastslagen. Koncernens utgör finansiella derivat och som har fastställda eller fastställbaraförfarande kräver att granskning görs av kundens betalningsförmåga b ­ etalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De klassi­innan tjänsten utförs för att minimera risken för kundförluster. ficeras som en omsättningstillgång med undantag för fordringar med en löptid på mer än 12 månader efter balansdagen. KundfordringarLeasing värderas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupetLeasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell anskaffningsvärde. Då kundfordrans förväntade löptid är kort, redo­eller operationell leasing. Operationell leasing redovisas linjärt över visas värdet till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag görs förkontraktets löptid. I enlighet med IAS 17 Leasingavtal, redovisas osäkra fordringar, vilka bedöms individuellt. Nedskrivningar av kund-fi­ nansiella leasingavtal som anläggningstillgångar respektive finansiella fordringar redovisas i rörelsens kostnader. Övriga kortfristiga fordringarskulder i koncernens balansräkning. Leasingkostnaden fördelas i är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utank­ oncernresultaträkningen ut på avskrivning av den hyrda tillgången avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade inne-respektive räntekostnad som om tillgången hade varit förvärvad direkt. havstiden är längre än 12 månader utgör de långfristiga fordringar ochEtt leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det om den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar tillhör kategorininnebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som Lånefordringar och kundfordringar.för­­ ­­ knippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs frånleasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal klassificeras som opera- Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljningtionellt om det inte innebär att dessa fördelar och risker i allt väsentligt Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning är icke finansiellaöverförs till leasetagaren. d ­ erivat som initialt klassificeras som tillgång tillgänglig för försäljning Koncernen har ett mindre antal leasingavtal avseende bilar och eller på grund av att de inte kan klassificeras som någon av de andrakontorsinventarier. Det sammanlagda beloppet av dessa är ej materi- kategorierna. En aktiv marknad saknas för dessa tillgångar somellt, varför avtalen redovisas som operationella leasingavtal. Leasing­ å ­ terfinns i bolagets balansräkning. Tillgångarna klassificeras somavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet. anläggningstillgångar om ledningen ej planerar att avyttra investe- ringen inom de närmaste tolv månaderna. En bedömning av tillgångar-Finansiella intäkter och kostnader nas återvinningsbara värde uppskattas minst en gång per år genom attFinansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bank­ dess nyttjandevärde beräknas. Vidare utförs en känslighetsanalys förmedel, fordringar och räntebärande värdepapper, realisationsresultat att säkerställa det verkliga värdet av tillgångar som kan säljas.på aktier samt räntekostnader på lån, eventuella utdelningsintäktersamt valutakursdifferenser. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa, omedelbart tillgängliga banktillgodo­Finansiella instrument havanden samt övriga penningmarknadsinstrument med ursprungligFinansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar löptid understigande tre månader. Poster som löper med fast räntapå tillgångssidan bland annat likvida medel och kundfordringar. På värderas till upplupet anskaffningsvärde.s­ kuldsidan återfinns bland annat leverantörsskulder och låneskulder. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen Leverantörsskuldernär bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundford- Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulderringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Leverantörs- och värderas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupetskulder tas upp när faktura mottagits. anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Då Finansiella placeringar utgörs av kortfristiga placeringar. Om löp­ l ­everantörsskulderna har kort förväntad löptid värderas de utantiden eller den förväntade innehavstiden är längre än 12 månader d k ­ is­ ontering till nominellt belopp. GLOBAL HEALTH PARTNER 47 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 50. Koncernens noterNot 1 Forts.Immateriella anläggningstillgångar AvskrivningarDe poster som redovisas i koncernens balansräkning är goodwill, Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdena­ ktiverade vård- och hyresavtal som erhållits via förvärv samt övriga minskat med beräknat restvärde. I de fall anskaffningsvärdet understi-immateriella anläggningstillgångar. ger ett halvt basbelopp finns möjlighet att kostnadsföra inköpet såväl i resultaträkningen som skattemässigt. För övriga inventarier skerGoodwill avskrivning linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet förrörelse­ örvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, f De beräknade nyttjandeperioderna är:ö­ vertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill värderas till Medicinsk utrustning 5–10 åra­ nskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar (impairment). Inventarier, verktyg och installationer 5–10 årV­ ärdet testas minst årligen för nedskrivningar. Datorutrustning 3–5 årVårdavtal Förbättringsåtgärd på annans fastighet – normalt skrivs dessa av överFörvärvade vårdavtal är värderade till verkligt värde baserat på deras leasingavtalets livslängd.respektive diskonterade kassaflöden. Avskrivning sker linjärt över Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görsk­ ontraktstiden vilket vanligen är tre till fem år, men kortare å ­ rligen. Huvudsakligen bedöms restvärdet vid nyttjandeperiodens slutavskrivnings­ ider förekommer även vid kortare kontraktstider. t uppgå till noll.Hyresavtal VarulagerI samband med inkråmsförvärv av verksamhet har det identifierats Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto­ett värde i ett hyreskontrakt. Detta skrivs av linjärt under resterande försäljningsvärde.kontraktstid. NedskrivningarÖvriga immateriella tillgångar De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras minst enUtgifter för forskning kostnadsförs i den period de uppkommer. I kon- gång per år för att utröna om det finns någon indikation på nedskriv-cernen redovisas utgifter för utveckling som immateriell tillgång i det ningsbehov, s.k. impairment test. Om någon sådan indikation finns,fall tillgången bedöms kunna generera framtida ekonomiska fördelar beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjande-och då endast under förutsättning att det är tekniskt och finansiellt värdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinnings-möjligt att färdigställa tillgången, avsikten är och förutsättning finns att värdet understiger det redovisade värdet. En nedskrivning belastartillgången kan användas i verksamheten eller säljas samt att värdet kan resultaträkningen. För alla immateriella tillgångar som har obestämbarberäknas på ett tillförlitligt sätt. nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för I koncernens balansräkning är aktiverade utvecklingsutgifter upp- användning beräknas återvinningsvärdet årligen.tagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och Nedskrivningar på goodwill återförs inte. Nedskrivningar på andranedskrivningar. tillgångar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Förändringar ir­ edovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar antagande kan exempelvis omfatta tillväxt, rörelsemarginal elleroch nedskrivningar. avkastningskrav. En nedskrivning återförs endast till den utsträck- ning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstigerAvskrivningar det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskriv-Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella ning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som dåt­ illgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjande- skulle ha gjorts.perioder är obestämbara. Goodwill prövas för nedskrivningsbehovå­ rligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att Lånekostnadert­llgången ifråga har minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella i Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken den hänfört­ illgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. sig. Kostnader redovisas i resultaträkningen enligt effektivräntemeto-De beräknade nyttjandeperioderna är: den. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. Några sådana tillgångar harBalanserade utgifter produktutveckling 5 år inte identifierats inom Global Health Partner koncernen. Beträffande det under 2012 upptagna konvertibellånet kommer räntedelen omMateriella anläggningstillgångar 1,8 MSEK som är hänförlig till nuvärdet och skuldens nominella värdeMateriella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk- inklusive transaktionskostnader om 2,2 MSEK att redovisas som enningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den r ­ äntekostnad under lånets löptid. Räntesatsen uppgår till 4,85 procent.framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfallerkoncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan Resultat per aktieberäknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernenutgörs främst av sjukvårdsutrustning, kontorsinventarier, datorer och hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnitt-förbättringsutgift på annans fastighet. liga antalet aktier utestående under året. Se vidare under Konvertibel- programmet och dess påverkan på eventuella utspädningseffekter.Tillkommande utgifterTillkommande utgifter aktiveras i balansräkningen endast om det är Pensionersannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med Premierna avseende avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförstillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet löpande och inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter finns.kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter K ­ oncernens resultat belastas för kostnader i takt med att premierredovisas som kostnad i den period de uppkommer. erläggs. Åtaganden för förmånsbestämda pensioner inom Alecta har GLOBAL HEALTH PARTNER 48 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 51. Koncernens noterNot 1 Forts.redovisats som avgiftsbestämda då inte tillräcklig information finns ­ av konvertibeln. Vid konvertibla skuldebrev gäller att de endast gerför att kunna redovisa dessa som förmånsbestämda. Utöver Alecta en utspädningseffekt när dess ränta efter avdrag för skatt och andraförekommer inga förmånsbestämda planer i koncernen. I Sverige förändringar i intäkter och kostnader per potentiell stamaktie soms­ aknas uppgift från Alecta, varför bolaget redovisar pensionsåtagan- kan erhållas vid en konvertering understiger resultat per aktie föreden som en avgiftsbestämd plan enligt UFR 6. Konsolideringsgraden utspädning. Detta har inte varit fallet för 2012.i Alecta var den 31 december 2012 129 procent (113). Årets avgifterför pensionsförsäkringar enligt ITP som är tecknade i Alecta uppgår ­ Avsättningartill 2,9 MSEK. En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en b ­ efintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffadRedovisning av optionsprogram händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurserDet optionsprogram som beslutades på Global Health Partners extra k ­ ommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitligb­ olagsstämma den 27 november 2009 har under året löpt ut och u ­ ppskattning av beloppet kan göras.o­ ptionerna har förfallit då lösenpriset översteg börskursen vid lösen­tidpunkten. Skatter Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skattereglerOptionsprogrammets utspädningseffekt som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i deOptionsprogrammet som infördes 2009 har inte inneburit någon l ­änder där moderbolagets dotterbolag är verksamma och genererarutspädningseffekt. Enligt IFRS innebär ett optionsprogram utspädning skattepliktiga intäkter. Global Health Partner utvärderar regelbundetom det diskonterade nuvärdet av lösenkursen understiger genomsnitt- de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer därlig börskurs. Detta var ej aktuellt under 2012 och ingen utspädnings­ tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör avsättningareffekt förelåg under 2012 hänförlig till dessa optioner. Löptiden för för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.optionerna gick ut under december 2012 och utspädningseffekt har Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmeto-inte förekommit under 2012, vilket även gällde för 2011. den, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skatte- mässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden iKonvertibelprogram koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämp-Den 28 november 2012 godkändes ett incitamentsprogram av den ning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats perextra bolagsstämman. Programmet består av emitterade konvertibla balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutnaskuldebrev. Innehavare av konvertibler har under perioden 21 decem- s ­ kattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.ber 2015 fram till 24 februari 2016 möjlighet att konvertera dessa till Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligtnya aktier i Global Health Partner till en fastställd konverteringskurs om att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga,5,05 kronor. I det fall konvertering inte sker förfaller lånet till betalning mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.den 16 mars 2016. Ett konvertibelt skuldebrev är ett så kallat samman- Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.satt finansiellt instrument som ger upphov till en finansiell skuld för Skatter redovisas i årets resultat och övrigt totalresultat samt i före-företaget och som innehåller en option för ägaren av instrumentet att kommande fall mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovi-omvandla skulden till eget kapitalinstrument i bolaget. Dessa två delar sas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållasredovisas separat enligt IAS 32, p 29. IAS 39 behandlar värderingen av avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig tilldet finansiella instrumentet, vilket innebär att värdet på optionen kom- tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings­mer att utgöra residualen efter det att skulden värderats och dragits av metoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisadefrån det verkliga värdet på instrumentet som helhet (IAS 32, p 31,32). och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräk-Kostnaden för framtagande av konvertibeln, 2,2 MSEK proportioneras nas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjäm-ut på skulden respektive optionen (IAS 39, p 43). Den del som hänförts nade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som ärtill skulden periodiseras över löptiden och kommer då att redovisas beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beak-som en räntekostnad beräknad enligt effektivräntemetoden tillsam- tas ej i koncernmässig goodwill och i normalfallet inte heller i skillnadermans med skulden. Eget kapitalkomponenten, dvs. värdet på optionen hänförliga till andelar i dotterbolag som inte förväntas bli beskattadeuppgår till optionens pris 0,83 kr (enligt beräkning erhållen från Swed- inom överskådlig framtid. Vid beräkningar av uppskjuten skatt har hän-bank) och Global Health Partner erhöll 11 111 000 kr vilket motsvaras syn tagits till den nya skattesats om 22 procent som gäller från 2013.av 2 200 198 st konvertibler. Initialt ska lånet redovisas till sitt verkligavärde (nuvärdet av betalningar) och under löptiden ska obligationens Redovisning av put optionsnuvärde öka till dess nominella värde. Mellanskillnaden periodiseras I samtliga aktieägaravtal som bolaget tecknar med innehavare utansom en räntekostnad under löptiden och ökar skulden. Moderbolaget bestämmande inflytande vid företagsförvärv finns avtal om put/calli koncernen, som tillämpar RFR2, redovisar konvertiblerna på samma o ­ ptions där innehavaren av det icke bestämmande inflytandet gessätt som koncernen. möjlighet att sälja sina aktier till Global Health Partner enligt en i Transaktionen är genomförd på marknadsmässiga villkor vilket a ­ vtalen bestämd beräkningsformel. På samma sätt har Global Healthi­nnebär att transaktionen inte omfattas av reglerna i IFRS 2. Swedbank Partner rätt att förvärva aktierna enligt denna beräkningsformel.som gjort beräkningarna åt bolaget har även skriftligen bekräftat att IFRS 3 ”Rörelseförvärv” reglerar inte hur förekomsten av denna typ avkonvertibeln är utgiven på marknadsmässiga villkor. optioner skall hanteras i redovisningen. För att göra bedömningen hur effekten av optionerna skall redovisas måste IAS 27, IAS 32 och IAS 39Konvertibelprogrammets utspädningseffekt beaktas. Reglerna i IAS 27 och IAS 32 är motstridiga varför GlobalI slutet av 2012 infördes ett konvertibelprogram med lösenkurs 5,05. Health Partner valt att utgå från reglerna i IAS 27. Detta innebärEnligt IAS 33 p 32 och 33 skall resultatet justeras genom återläggning ­följande;av räntekostnaden efter skatt på konvertibellånet liksom andra intäkter Vid varje bokslutstillfälle fastställs det belopp som skulle redovisatsoch kostnader som blir följden av en konvertering. Inga sådana intäkter som innehavare utan bestämmande inflytandes andel av eget kapitaloch kostnader har påverkat resultatet 2012. Dessutom skall antalet och dess andel av resultatet (och andra förändringar i eget kapital).u­ testående aktier ökas med genomsnittet av de ytterligare stamaktier Detta belopp omklassificeras sedan från eget kapital till skuld som omsom skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potenti- det hade förvärvats. Skulden värderas därefter i enlighet med IAS 39.ella stamaktier till till stamaktier. Viktning har skett utifrån emissions­ Omvärderingen av skulden redovisas mot eget kapital. Se även not 24.tillfället av de potentiella stamaktierna, dvs. tidpunkten för utgivandet GLOBAL HEALTH PARTNER 49 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 52. Koncernens noterNot 1 Forts.Eventualförpliktelser • Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Introducerar En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande nya upplysningskrav avseende kvittning av finansiella tillgångar ochsom härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas finansiella skulder. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2013 och skaendast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett även tillämpas på delårsrapporter. Ändringarna har godkänts av EUåtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av den 13 december 2012.att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. • IFRS 9 Finansiella instrument. IFRS 9 avser att ersätta IAS 39 och till dags datum har delprojekt om redovisning och värdering av finan-Uppskattningar och väsentliga bedömningar siella tillgångar respektive finansiella skulder publicerats. I dagslägetUppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på väntas standarden träda i kraft tidigast 1 januari 2015.historisk erfarenhet och andra faktorer, såsom förväntningar avseende • IFRS 10 Koncernredovisning och IAS 27 Separata finansiella framtida händelser som under rådande förhållanden anses rimliga. r ­ apporter. IFRS 10 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar denGlobal Health Partner gör uppskattningar och antaganden om fram­ 1 januari 2013 eller senare. IFRS 10 ersätter avsnittet i IAS 27 somtiden. De uppskattningar som görs kommer, definitionsmässigt, sällan behandlar upprättandet av koncernredovisning. Reglerna avseendeatt motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och förväntningar hur koncernredovisning skall upprättas har inte förändrats. Föränd-som väsentligen kan leda till att redovisade tillgångar och skulder ringen avser istället hur ett företag skall gå tillväga för att avgöra omunder nästkommande räkenskapsår förändras omnämns nedan: bestämmande inflytande föreligger och således huruvida ett företag skall konsolideras. IFRS 10 innehåller vidare ett antal förtydliganden(a) Goodwills återvinningsbara värde uppskattas minst en gång per år. med avseende tillämpningen av den nya definitionen av kontroll. EU En kassagenererande enhets återvinnningsvärde fastställs genom har godkänt den med ikraftträdande 1 januari 2014. att dess nyttjandevärde beräknas vilket innebär att marknadstillväxt, • IFRS 12 Upplysningar om innehav i andra enheter. IFRS 12 ska framtida intäkter, kostnader, kassaflöden och diskonteringsräntan t ­ illämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. tas i beaktande. Standarden behandlar upplysningskrav för företag som äger andelar i dotterföretag med betydande andel utan bestämmande inflytande,(b) Skatteberäkning (aktuell skatt och uppskjuten skatt) görs för varje intresseföretag, gemensamma arrangemang och strukturerade legal enhet. Skulder för förväntade skatter redovisas. Om den e ­ nheter. Syftet är att en läsare ska kunna göra en egen bedömning s ­ lutliga skatten avviker från vad som tidigare redovisats kommer angående konsolidering av dessa enheter, samt vilken risk som är skillnaden påverka den aktuella skatten och den uppskjutna skatten förknippat med ägandet. Standarden förväntas ha en påverkan på i den period som beslut tagits. En värdering på koncernnivå av koncernen då det i stor utsträckning finns ägande i dotterföretag u ­ ppskjuten skatt görs även årligen där förlustavdrag aktiveras i den med betydande andelar av utan bestämmande inflytande. EU har utsträckning bolaget bedömer att dessa kommer att kunna utnyttjas ­ godkänt den med ikraftträdande 1 januari 2014. med största sannolikhet. För att göra bedömningen krävs uppskatt- • IFRS 13 Verkligt värde värdering. IFRS 13 ska tillämpas för räken- ningar och bedömningar om framtida nivåer på skattepliktiga skapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. IFRS 13 beskriver ö ­ verskott vilket i sin tur beror på bolagens resultatutveckling. hur verkligt värde skall beräknas när ett sådant skall eller får användas i enlighet med respektive IFRS standard. Ändringen bedöms inte i(c) Finansiella tillgångar – värdet av koncernens finansiella tillgångar dagsläget ha någon väsentlig påverkan på koncernen. utvärderas löpande och justeras när så är erforderligt, t.ex. vid bedömningar av osäkra kundfordringar. Nya standarder, tillägg och tolkningar som i dagsläget ej har bedömts påverka koncernens redovisning:Förändringar i redovisningsprinciper och upplysningar • IFRS 11 Samarbetsarrangemang. Identifierar två typer av joint Tillämpade redovisningsprinciper är förenliga med föregående år, a ­ rrangements; joint operation, där delägarna har rättigheter ochmed undantag för nedanstående förändringar och uppdateringar som å ­ taganden till tillgångar och skulder, samt joint venture, där delä-gäller från 1 januari 2012. Inga av dessa har haft någon påverkan på garna har rättigheter till nettotillgångarna. Vid joint operation skakoncernens finansiella position eller resultat. delägarna redovisa sina respektive tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Vid joint venture ska kapitalandelsmetoden tillämpas. IFRSNya standarder, tillägg och tolkningar som i dagsläget har bedömts ej 11 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 ellerpåverka koncernens redovisning: senare. IFRS 11 bedöms inte ha någon påverkan på koncernen.• Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Ytterligare • Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda innebär framför allt bety- kvantitativa och kvalitativa upplysningar ska lämnas vid borttagande dande förändringar för redovisning av förmånsbestämda pensions- av finansiella instrument ur balansräkningen planer. Korridormetoden och möjligheten att omedelbart resultatföra• Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter. Beräkning av uppskjuten skatt för aktuariella vinster och förluster har tagits bort. Vidare ska räntesatsen förvaltningsfastigheter redovisade till verkligt värde ska baserar på som tillämpas när pensionsskulden beräknas även användas när skatteeffekter vid försäljning. p ­ ensionstillgångars avkastning beräknas. Samtliga omvärderingar ska redovisas i övrigt totalresultat (ingen omklassificering), dvs.Nya redovisningsprinciper för koncernen som ska tillämpas från a ­ ktuariella vinster och förluster och skillnad mellan verklig och1 januari 2013 eller därefter b ­ eräknad avkastning på pensionstillgångar. Ändringarna träder iKoncernen avser att tillämpa nedanstående nya standarder, ändringar kraft 1 januari 2013 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjaroch tolkningar som har beslutats av IASB och ska börja tillämpas den 1 januari 2013 eller senare. Detta bedöms inte i dagsläget ha1 januari 2013 eller därefter om inte annat tillämpningsdatum har någon påverkan på koncernen då de enda förmånsbestämdaa­ ntagits av EU. Ingen förtidstillämpning har skett. Nya standarder, p ­ ensionerna för när­ arande är inom Alecta vilka klassificeras som vt­ illägg och tolkningar som bedöms ha en påverkan på koncernens avgiftsbestämda.finansiella position eller resultat: GLOBAL HEALTH PARTNER 50 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 53. Koncernens noterNot 2 SegmentsinformationGlobal Health Partner-koncernen har fyra rörelsedrivande segment; resultaten från segmenten på nivån rörelseresultat. Finansiella intäkterSpine/Orthopaedics, Dental, Gastro/Surgery (f.d. Bariatrics) och och kostnader har nedan netto­ edovisats då de i stort sett uteslutande rA­ rrhythmia/New specialities. I resultatet för respektive segment ingår inom segmenten består av räntekostnader. Nedan visas även resultatsegmentsspecifika utvecklingskostnader, såsom IT, marknadsanalyser före skatt i enlighet med IFRS 8, p 28 b.och förberedelser för klinikstarter. Ledningen följer i första hand upp ­Januari–december 2012 Gastro/ Surgery (f.d. Arrhythmia/MSEK Spine /Ortho Dental Bariatrics) New spec. Centralt1) TotalFörsäljningsintäkter 450,9 88,9 154,6 28,9 – 723,3Rörelseresultat från segment 18,5 13,7 -10,3 2,7 24,6 varav resultatandelar -2,1 -2,1Rörelseresultat före nedskrivningar av goodwill 18,5 13,7 -10,3 2,7 -28,6 -4,0Goodwillnedskrivningar -6,6 -30,0 -0,2 – – -36,8Rörelseresultat efter nedskrivningar av goodwill 11,9 -16,3 -10,5 2,7 -28,6 -40,8Finansiellt netto -3,3 -4,1 -4,9 -0,8 1,6 -11,5Resultat före skatt 8,6 -20,4 -15,4 1,9 -27,0 -52,3Årets skattekostnad -6,8Årets resultat -59,11) Avser moderbolagskostnader inklusive finansiella poster.Januari–december 2011 Gastro/ Surgery (f.d. Arrhythmia/MSEK Spine/Ortho Dental Bariatrics) New spec. Centralt TotalFörsäljningsintäkter 379,6 92,3 174,7 28,6 – 675,2Rörelseresultat från segment 35,3 6,5 -0,2 2,8 44,4Rörelseresultat före nedskrivningar av goodwill 35,3 6,5 -0,2 2,8 -29,2 15,2Goodwillnedskrivningar -30,0 -30,0Rörelseresultat efter nedskrivningar av goodwill 35,3 -23,5 -0,2 2,8 -29,2 -14,8Finansiellt netto -1,9 -2,5 -2,4 -0,7 3,6 -3,9Resultat före skatt 33,4 -26,0 -2,6 2,1 -25,6 -18,7Årets skattekostnad -9,9Årets resultat -28,6Det förekommer ingen väsentlig försäljning mellan segmenten. Trans- Per den 31 december 2012 utgjorde tillgångar och skulder tillsammansaktioner mellan segmenten sker på marknadsmässiga villkor. Under med utgifter för investeringar i anläggningstillgångar, avskrivningar2011 förekommer inga resultatandelar i koncernens resultat. ­ och nedskrivningar följande: Gastro/ Surgery (f.d. Arrhythmia/MSEK Spine/Ortho Dental Bariatrics ) New spec. Centralt TotalTotala tillgångar 401,9 88,3 83,1 20,4 134,0 727,7varav goodwill 275,9 75,9 48,3 2,9 – 403,0Totala skulder 121,1 12,6 32,2 13,2 199,8 378,9varav räntebärande skulder 43,6 0,5 6,3 8,2 124,2 182,8Investeringar anläggningstillgångar 4,9 2,1 5,7 0,0 0,0 12,7Av- och nedskrivningar -22,2 -32,7 -11,3 -4,1 -0,1 -70,4Per den 31 december 2011 utgjorde tillgångar och skulder tillsammansmed utgifter för investeringar i anläggningstillgångar, avskrivningaroch nedskrivningar följande: Gastro/ Surgery (f.d. Arrhythmia/MSEK Spine Dental Bariatrics ) New spec. Centralt TotalTotala tillgångar 372,4 148,1 105,1 27,0 105,1 757,7varav goodwill 268,8 105,9 42,4 2,9 – 420,0Totala skulder 87,1 20,1 36,4 14,2 190,8 348,6varav räntebärande skulder 32,1 6,7 8,2 10,7 99,4 157,1Investeringar anläggningstillgångar 7,6 0,9 7,2 – – 15,7Av- och nedskrivningar -10,7 -33,3 -8,2 -4,1 -0,2 -56,5 GLOBAL HEALTH PARTNER 51 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 54. Koncernens noterNot 2 Forts. Not 3 Övriga intäkterKoncernens fyra segment är främst verksamma inom ett geografiskt MSEK 2012 2011område, för närvarande Sverige. Totala tillgångar samt utgifter för Hyresersättningar 2,2 2,2investeringar har allokerats med bakgrund av var tillgångarna är Resultatandelar -2,1 –allokerade. Justering av tilläggsköpeskilling (not 26) 4,8 12,4 Realisationsresultat vid avyttring avMSEK 2012 2011 ­dotterbolag -1,3 –Totala tillgångar Övriga rörelseintäkter1) 14,7 3,8Sverige 585,6 671,4 18,3 18,4– varav materiella anläggningstillgångar 55,0 77,2Övriga Norden 83,0 54,5 1) Varav 8,6 MSEK avser reavinst vid avyttring av fastighet.– varav materiella anläggningstillgångar 37,9 34,7Övriga länder 59,1 31,8– varav materiella anläggningstillgångar 0,0 5,6 Not 4 Arvoden till revisorer 727,7 757,7 MSEK 2012 2011Kapitalandelar 0,0 – Ersättningar till valda revisorer: 727,7 757,7 – Ernst&Young, revisonsuppdrag 1,4 1,6Investeringar materiella­anläggningstillgångar: – Ernst&Young, revisionsverksamhet utöver revisonsuppdraget – 0,1Sverige 11,3 9,7 – Ernst&Young, skatterådgivning 0,1 0,2Övriga Norden 1,3 5,5 – Ernst&Young, övriga tjänster 1,7 0,7Övriga länder 0,1 0,5 Totala arvoden E&Y 3,2 2,6 12,7 15,7 Ersättningar till övriga revisorer:Försäljningsintäkter och rörelseresultat per geografiskt område – revisionsarvoden 0,5 0,4MSEK 2012 2011 – revisionsverkamhet utöver revisions­uppdraget 0,1 0,1Försäljningsintäkter från verksamhet i: – skatterådgivning – –– Sverige 574,5 577,2 – övriga tjänster – –– Övriga Norden 131,4 66,0 Totala arvoden övriga revisorer 0,6 0,5– Övriga länder 17,4 32,0Redovisade försäljningsintäkter 723,3 675,2 Totala arvoden, revisionsuppdrag 1,9 2,0I länder utanför Norden består intäkterna under 2012 i huvudsak av intäkter från Totala arvoden revisionsverksamhetthe Ministry of Health of the United Arab Emirates. utöver revisionsuppdraget 0,1 0,2 Totala arvoden skatterådgivning 0,1 0,2MSEK 2012 2011 Totala arvoden övriga tjänster 1,7 0,7Rörelseresultat från verksamhet i:– Sverige 6,7 30,4– Övriga Norden -15,1 -12,6– Övriga länder 4,4 -2,6 Not 5 Medelantal anställda Redovisat rörelseresultat före 2012 2011­goodwillnedskrivningar -4,0 15,2 Anställda i Sverige 318 304Goodwillnedskrivningar -36,8 -30,0 – varav kvinnor 242 227Redovisat rörelseresultat -40,8 -14,8 Anställda i övriga Norden 70 31Försäljningsintäkt per kundkategori – varav kvinnor 54 27% 2012 2011 Anställda i övriga länder 6 45Offentlig 53 63 – varav kvinnor 1 29Privat 15 17 394 380Försäkringsbolag 32 20Global Health Partners enskilt största kund är SLL (Stockholms Läns Not 6 Löner och ersättningar till anställda Landsting). Försäljningsintäkterna uppgick 2012 till 152,1 MSEK (138,2). MSEK 2012 2011 Löner och andra ersättningar 221,4 192,4Medelantal anställda Sociala kostnader 61,7 56,9 2012 2011 Pensionskostnader 30,3 22,4Spine/Ortho 249 199 313,4 271,7Dental 56 55Gastro/Surgery (f.d. Bariatrics) 66 106 Optionsprogram till anställda inom Global Health Partner koncernenArrhythmia/New specialties 6 5 Det optionsprogram som beslutades på Global Health Partners extraCentralt 17 15 bolagsstämma den 27 november 2009 har under året löpt ut och optio- 394 380 nerna har förfallit då lösenpriset översteg börskursen vid lösentidpunkten. GLOBAL HEALTH PARTNER 52 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 55. Koncernens noterNot 7 Ersättning till styrelsen och ledande Not 8 Räntor och liknande resultatposter befattningshavare MSEK 2012 2011MSEK 2012 2011 Finansiella intäkterStyrelsens ordförande: Ränteintäkter på banktillgodohavanden 0,7 1,5– Fast årslön 0,4 0,4 Realisationsvinster på finansiella anläggningstillgångar – 0,9Övriga styrelseledamöter: Övriga finansiella intäkter 1,1 0,9– Fast årslön 1,4 0,8 1,8 3,3– Pension 0,1 – Finansiella kostnaderVerkställande direktör: Räntekostnader på banklån -6,8 -5,6– Fast årslön 1,2 2,2 Räntekostnader på skulder till innehavare– Fast årslön, VD fr.o.m. aug 2012 1,4 – utan bestämmande inflytande -0,1 -0,1– Övriga ersättningar/förmåner 0,1 0,1 Räntekostnader finansiella leasingkontrakt -1,5 -0,9– Pension 0,5 0,7 Nedskrivningar av lånefordran -4,4 –– Pension, VD fr.o.m. aug 2012 0,3 – Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,6Andra ledande befattningshavare: -13,3 -7,2– Fast årslön 4,0 5,4 Finansiella intäkter och kostnader, netto -11,5 -3,9– Pension 1,0 1,2 I rörelseresultatet ingår kursdifferenser på– Övriga ersättningar/förmåner 0,2 0,2 omsättningstillgångar med följande belopp -0,7 -0,8 10,6 11,0Uppgifter om ledande befattningshavaresinnehav av aktier (inklusive närståendes Antal Not 9 Skattersamt ägda via bolag) per 2012-12-31: aktier MSEK 2012 2011Marianne Dicander Alexandersson 20 000 Aktuell skatt -6,3 -10,2Tobias Linebäck 118 600 Uppskjuten skatt (not 23) -0,5 0,3Daniel Öhman 14 400 -6,8 -9,9Terese Sandberg –Emma Lindbäck 2 500 Skatten på koncernens resultat skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle uppstått om den genomsnittliga skattesatsen hade applice-Uppgifter om styrelseledamöter rats på alla enheter. Nedan följer därför en härledning till koncernensoch dess ersättningar 2012: SEK skattekostnad i resultaträkningen:Paul Hökfelt 400 000Lottie Svedenstedt 200 000 MSEK 2012 2011Carsten Browall 200 000 Resultat före skatt -52,3 -18,7Thomas Eklund 200 000 Skatt enligt gällande skattesats 13,8 4,9Bo Wahlström 133 333 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3,7 3,5Andrew Wilson 66 667 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -2,1 -0,8Per Båtelson avlönad som VD/anställd Utnyttjande av tidigare ej aktiverade ­underskottsavdrag – 1,2Konvertibelprogram Effekt av ändrad skattesats (utgåendeDen 28 november 2012 godkändes ett incitamentsprogram av den ­temporära skillnader) 1,3 –extra bolagsstämman. Programmet består av emitterade konvertiblaskuldebrev. Innehavare av konvertibler har under perioden 21 decem- Justering av skatt från 2010 – -1,4ber 2015 fram till 24 februari 2016 möjlighet att konvertera dessa till Koncernmässiga nedskrivn. på goodwill -9,7 -7,9nya aktier i Global Health Partner till en fastställd konverteringskurs om Skatteeffekt av ej beaktade5,05 kronor. I det fall konvertering inte sker förfaller lånet till betalning underskottsavdrag -13,8 -9,4den 16 mars 2016. Transaktionen är genomförd på marknadsmässiga -6,8 -9,9villkor vilket innebär att transaktionen inte omfattas av reglerna iIFRS 2. Programmet riktades till ledande befattningshavare och Bolagsskatten i Sverige inkomståret 2012 uppgick till 26,3 procentnyckelpersoner på moderbolaget och i dotterbolagen. Konvertiblerna (26,3). Från 2013 uppgår bolagsskatten till 22,0 procent vilket beaktasägs indirekt genom delägande i ett för ändamålet särskilt bildat bolag. vid beräkning av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder perÄgarandelar i detta bolag för koncernledningen följer i nedanstående 31 december 2012. Effekten av omräkningen till 22,0 procent hartabell: i ­nneburit en minskad skattekostnad om 1,3 MSEK.Uppgifter om ledande befattningshavaresinnehav av andelar i det bolag som inneharkonvertiblerna (per 2012-12-31): Andel, %Marianne Dicander Alexandersson 23,40Tobias Linebäck 6,38Daniel Öhman 4,68Terese Sandberg 4,68Emma Lindbäck 4,68För ytterligare detaljerad information om ersättningar till ledandebefattningshavare, se not 14, Moderbolaget. GLOBAL HEALTH PARTNER 53 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 56. Koncernens noterNot 10 Resultat per aktieResultat per stamaktie har beräknats på det resultat som är hänförligt utspädnings­ ffekt förelåg under 2012 hänförlig till dessa optioner. etill nettoresultat hänförligt till innehavare av bestämmande inflytande. L ­ öptiden för optionerna gick ut under december 2012 och utspäd-Detta har dividerats med det genomsnittliga antalet utestående aktier ningseffekt har inte förekommit under 2012, vilket även gällde för 2011.under perioden. I slutet av 2012 infördes ett konvertibelprogram med lösenkurs 5,05. Enligt IAS 33 p 32 och 33 skall resultatet justeras genom återläggning 2012 2011 av räntekostnaden efter skatt på konvertibellånet liksom andra intäkterÅrets resultat hänförligt till innehavare och kostnader som blir följden av en konvertering. Inga sådana intäkterav bestämmande inflytande (MSEK) -62,4 -33,8 och kostnader har påverkat resultatet 2012. Dessutom skall antaletGenomsnittligt antal utestående u ­ testående aktier ökas med genomsnittet av de ytterligare stamaktierordinarie aktier (tusental) 66 082 65 933 som skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potenti- ella stamaktier till till stamaktier. Viktning har skett utifrån emissions­Resultat per aktie (SEK) -0,94 -0,51 tillfället av de potentiella stamaktierna, dvs. tidpunkten för utgivandetUtspädning av konvertibeln. Vid konvertibla skuldebrev gäller att de endast ger enOptionsprogrammet som infördes 2009 har inte inneburit någon utspädningseffekt när dess ränta efter avdrag för skatt och andrautspädningseffekt. Enligt IFRS innebär ett optionsprogram utspädning f ­ örändringar i intäkter och kostnader per potentiell stamaktie somom det diskonterade nuvärdet av lösenkursen understiger genom­ kan erhållas vid en konvertering understiger resultat per aktie föresnittlig börskurs. Detta var ej aktuellt under 2012 och ingen utspädning. Detta har inte varit fallet för 2012.Not 11 Goodwill och övriga immateriella tillgångarMSEK 2012 2011Goodwill 403,0 420,0Vård- och hyresavtal 1,3 0,3Övriga immateriella tillgångar 1,6 2,6 405,9 422,9 Övriga Vård- och immateriellaMSEK Goodwill hyresavtal tillgångar TotalAnskaffningsvärden:Per 31 december 2011 470,0 10,4 6,0 486,4Omräkningsdifferenser -0,2 -0,2Periodens anskaffningar 0,6 0,6Avyttringar (not 26) -0,5 -0,5Förvärv (not 26) 20,8 1,6 22,4Ackumulerade anskaffningsvärden 2012 490,1 12,0 6,6 508,7Avskrivningar:31 december 2011 – -10,1 -3,4 -13,5Periodens avskrivningar – -0,6 -1,6 -2,2Ackumulerade avskrivningar 2012 – -10,7 -5,0 -15,7Nedskrivningar:31 december 2011 -50,0 -50,0Periodens nedskrivningar -36,8 -36,8Omräkningsdifferenser -0,3 -0,3Ackumulerade nedskrivningar 2012 -87,1 -87,1Bokfört värde 31 december 2012 403,0 1,3 1,6 405,9Goodwill allokeras till kassagenererande enheter (CGUs) i syfte att Goodwill testas för nedskrivningar årligen och därutöver dåutvärdera huruvida nedskrivningsbehov föreligger. Respektive segment f ­ örändringar och omständigheter indikerar att tillgången är för högtutgör en kassagenererande enhet. Allokering sker till den kassa­ värderad. Om en sådan prövning indikerar att det redovisade värdet ärgenererande enhet eller de grupper av kassagenererande enheter för högt fastställs återvinningsvärde för tillgången, vilket bestäms tillsom förmodas dra fördel av förvärven. Det bokförda värdet per den det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjande­31 december 2012 fördelades till respektive segment enligt följande: värdet beräknas som nuvärdet av de framtida betalningar som r ­ espektive kassagenererande enhet förväntas generera i framtiden. Kassaflödet före skatt baseras på finansiella budgetar fastställda avMSEK 2012 2011 ledningen för varje ettårsperiod. Kassaflödet efter det första åretSpine/Ortho 275,9 268,8 e ­ xtrapoleras med hjälp av vägt genomsnitt av uppskattade tillväxt­Dental 75,9 105,9 faktorer. Den uthålliga tillväxten uppgår till 2 procent (3). Nämnda till-Gastro/Surgery (f.d. Bariatrics) 48,3 42,4 växt överstiger inte heller den genomsnittliga långsiktiga tillväxten förArrhythmia/New spec. 2,9 2,9 det verksamhets­ mråde som den kassaflödesgenererande enheten är o 403,0 420,0 verksam inom. Rörelsemarginaler har beräknats till cirka 1–20 procent GLOBAL HEALTH PARTNER 54 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 57. Koncernens noterNot 11 Forts.(4–29), där flertalet av verksamheterna återfinns runt 10 procent (12), småbolagspremie. Budgeterade rörelsemarginaler baseras på tidigarevilket också motsvarar ett ungefärligt genomsnitt. Diskonteringsräntan års utfall samt förväntningar på marknadsutvecklingen. De använda ­före skatt för år 2012 beräknades till 13 procent (13) för hela koncernen diskonterings­ äntorna återspeglar specifika identifierbara risker. roch till mellan 11–15 procent (11–15) för respektive CGU. Parametrar I ­nvesteringar har bedömts individuellt utefter de behov som finns isom har legat till grund för beräkning av diskonteringsräntan är räntan de respektive CGU’erna.på den femåriga stats­ bligationen, riskpremie på eget kapital samt en o Medelvärde, Medelvärde,Känslighetsanalys vid förändring av Bokförd WACC 13,0% WACC 13,0% Goodwill Goodwill vid Goodwill vidWACC och rörelse­ arginal per segment m Bokförd goodwill före skatt, före skatt, vid föränd- förändring förändring goodwill 31 dec 9,6% efter 9,6% efter ring WACC -0,5% på till- -0,5% rörelse-MSEK 31 dec 2012 2011 skatt, 2012 skatt, 2011 +0,5% växt marginalSpine/Ortho 275,9 268,7 440,4 491,8 413,7 413,1 419,0Dental 75,9 105,9 94,5 148,0 89,0 91,6 89,4Gastro/Surgery (f.d. Bariatrics) 48,3 42,5 165,1 140,1 154,7 152,0 159,1Arrhythmia/New spec. 2,9 2,9 30,6 33,0 28,7 28,9 29,0 403,0 420,0 730,6 812,9 686,1 685,6 696,5Under året avyttrades en fastighet inom området Dental vilket offentliga volymer. Diskonterade värden av centrala kostnader uppgårr­ esulterat i att ett bolag numera belastas med marknadsmässig hyra till 182,3 MSEK (87,5) vilket ryms inom den totala headroomen. Medoch värdet på kliniken reducerats vilket resulterat i en nedskrivning av headroom avses den marginal de diskonterade värdena uppgår till igoodwill med 30,0 MSEK. Inom Spine/Ortho har goodwillvärdet i en förhållande till bokförda värden.av klinikerna skrivits ned med 6,6 MSEK mot bakgrund av fallandeNot 12 Materiella anläggningstillgångar Förbättr.- åtgärder Byggnader Medicinsk annans Kontors- ÖvrigaMSEK och mark utrustning fastighet Datorer inventarier inventarier TotalAnskaffningsvärdenPer 31 december 2011 24,5 97,3 37,4 5,6 14,2 3,9 182,9Periodens anskaffningar 9,2 0,4 0,9 1,4 0,8 12,7Avyttrat/utrangerat -24,5 -1,1 -0,3 -0,2 -1,1 -27,2OmklassificeringarAvyttrat (not 26) -4,8 -2,2 -0,4 -0,5 -7,9Förvärv (not 26) 12,8 11,2 24,0Omräkningsdifferenser -0,7 -0,5 -1,2Ackumulerade anskaffningsvärden 2012 – 112,7 46,3 5,8 14,9 3,6 183,3Avskrivningar:Per 31 december 2011 -3,5 -42,0 -7,0 -4,0 -7,3 -1,4 -65,2Avyttrat/utrangerat 3,5 0,3 0,1 0,5 4,4Avyttrat (not 26) 1,5 0,2 0,2 0,2 2,1Omräkningsdifferenser -0,4 0,2 -0,2Periodens avskrivningar -17,4 -6,6 -0,8 -2,2 -1,2 -28,2Ackumulerade avskrivningar 2012 – -58,3 -13,4 -4,1 -9,2 -2,1 -87,1Nedskrivningar:Per 31 december 2011 -0,2 -0,2Periodens nedskrivningar -1,0 -2,1 -0,1 -3,2Ackumulerade nedskrivningar 2012 -1,2 -2,1 -0,1 -3,4Bokfört värde 31 december 2012 – 53,2 30,8 1,7 5,6 1,5 92,8Bokfört värde på materiella anläggningstillgångar som innehas viafinansiella leasingavtal är enligt följande:MSEK 2012 2011Medicinsk utrustning 19,8 23,1 19,8 23,1 GLOBAL HEALTH PARTNER 55 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 58. Koncernens noterNot 13 Andelar i intresse­ öretag f är offentliga organisationer. Det kan dock inte uteslutas, om en motpart inte infriar sina betalningsåtaganden, att detta får en negativ effekt påMSEK 2012 2011 bolagets resultat och ställning. För en genomgång av koncernensIngående anskaffningsvärde 0,0 0,8 k ­ undfordringar och dess förfallostruktur etc, hänvisas till not 16 sid 57.Omklassificering till dotterbolag – -0,8 Likviditetsrisk och refinansieringsriskOmklassificering till intressebolag 1,8 – Med likviditetsrisk avses risken för att bolaget på grund av brist påOmräkningsdifferens 0,3 l ­ikvida medel inte kan fullgöra sina åtaganden och inte uppnår affärs-Resultatandelar -2,1 – kritiska volymer. Koncernens målsättning är att hålla en balans mellanBokfört värde 0,0 0,0 kontinuitet och flexibilitet i finansieringen genom banklån, check­ krediter och finansiell leasing. Krediter till kunder och krediter frånUnder 2012 omklassificerades dotterbolaget OB Klinika till intresse- leverantörer påverkar i hög grad behovet av likvida medel. Vid en starkbolag efter genomförd ägarspridning. Under 2011 omklassificerades negativ finansiell utveckling kan banker komma att säga upp befintligaintressebolaget OrthoCenter Motala till dotter­ olag efter ett förvärv b lån och kredit­öften. Återbetalning av lån och indragna kreditlöften lav resterande aktier. skulle inverka negativt på bolagets finansiella ställning och förmåga till fortlevnad. Global Health Partners affärsmodell bygger på samägande av klinikerna med läkarna som leder respektive klinik inom var och enNot 14 Fordran av bolagets affärsområde. Syftet är att öka engagemanget och incita- menten på lokal nivå. Global Health Partners ambition är att varaMSEK 2012 2011 m ­ ajoritetsägare i var och en av klinikerna. Partners har rätt att sälja sinaIngående anskaffningsvärde – 18,6 aktier i klinikerna till Global Health Partner enligt fastställda värderings- metoder och under vissa tidsperioder. På motsvarande vis har GlobalErhållen likvid – -18,6 Health Partner rätt att förvärva aktierna från partners enligt fastställdaBokfört värde – – värderingsmetoder under vissa tidsperioder. Följaktligen kan Global Health Partner tvingas att använda sina likvida medel för att förvärva sådana aktier från partners. Alternativt kan Global Health Partner enligtNot 15 Övriga anläggnings­tillgångar några av aktieägaravtalen emittera nya aktier i Global Health Partner som betalning för de aktier som partners har i klinikerna.MSEK 2012 2011 Koncernen ingick den 24 februari 2012 nytt finansieringsavtal.Depositioner 1,6 1,8 Något covenantbrott föreligger inte vid årsskiftet. Dock har koncernenAktier i Laastari 5,2 5,2 under 2013 vid två tillfällen fått en waiver utfärdad av banken dåÖvriga tillgångar 1,0 0,3 ursprungligen överenskomna covenants ej infriats. Det nya avtalet innebär en utökade kreditramar och förbättrade covenantmått ur 7,8 7,3 b ­ olagets synvinkel. Covenantsuppfyllande mäts på två sätt, dels skaI depositioner ovan avses långfristiga depositioner för investeringar soliditeten överstiga 40 procent, dels ska faktorn nettolåneskuld/i hyrda lokaler i dotterbolag. Under 2011 deltog Global Health Partner EBITDA ej överstiga 3,0 på rullande 12-månadersbasis.i en nyemission och blev därigenom minoritetsdelägare (13 procent) iLaastari Lähiklinikka. Under 2012 skedde en ägarspridning i Laastari KänslighetsanalysLähiklinikka och Global Health Partners ägarandel uppgår därefter till Global Health Partner koncernens resultat påverkas av en rad faktorer.9 procent. Nedan redovisade faktorer skall endast ses som indikationer. Känslig­ heten för finansiella faktorer delas främst in i räntekänslighet och v ­ alutakänslighet. Eftersom koncernens nuvarande verksamhet huvud- sakligen bedrivs i Sverige och svenska kronor är koncernens expone-Not 16 Finansiella instrument ring mot fluktuerande valutor mycket begränsad. Av koncernensFinansiella risker – mål och policies omsättning härrör 21 (15) procent från andra valutor än SEK. ÄvenGlobal Health Partner är utsatt för finansiella risker i sin verksamhet betydande rörelser i valutakurser får endast marginell inverkan påsom kan leda till fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa risker ­koncernens resultaträkning.är huvudsakligen ränterisk, kreditrisk och likviditets- och refinansie- Den viktigaste valutan i dagsläget i koncernen, förutom den svenskaringsrisk. kronan, är euron. En förändring i euron på 10 procent bedöms påverka resultatet med +/- 1,5 MSEK. Förutom euron utgör omsättningen iRänterisker danska kronor cirka 14 procent. Dock uppstår kostnaderna i de danskaMed ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån skall påverka verksamheterna i danska kronor vilket gör den totala exponeringen ikoncernens resultat. Koncernens ränterisk avser främst banksaldon och nettoresultat mot danska kronor relativt begränsad.upptagna låns exponering mot rörliga räntor. Risker förenade med Vid en förändring av marknadsräntan med +/- 1 procent och medf­ örändrade räntenivåer hanteras genom att hålla likvida medel mot­ motsvarande nettolåneposition som den 31 december 2012 skullesvarande upplåningen i verksamheterna och genom att endast placera detta påverka koncernens finansnetto med +/-0,8 MSEK.dessa på dags- och kortfristiga inlåningskonton, främst i svenska ­ ronor. k Resultatpåverkan som en följd av förändring i omsättning varierarPer balansdagen har koncernen en nettolåneskuld vilket gör att en beroende på i vilka bolag omsättningsförändringen sker då det är olikagenerell höjning av räntenivåerna skulle påverka räntenettot negativt. rörelsemarginaler i de olika verksamheterna. MSEK 2012 2011KreditriskerMed kreditrisk avses risken för att en kommersiell motpart inte infriar Finansiella tillgångarett betalningsåtagande. Koncernens kreditrisker är i första hand knutna Finansiella tillgångar som kan säljas 5,2 5,2till kassa och likvida medel samt kundfordringar. Koncernen placerar Lånefordringar och kundfordringar:sina likvida medel hos finansinstitut med högt kreditbetyg och – Långfristiga fordringar 2,6 2,1b­ egränsar enligt policy beloppet för kreditexponering mot respektive – Kundfordringar 73,6 66,4finansinstitut. Risken för kundförluster hanteras genom bevakning av – Övriga kortfristiga fordringar 5,3 3,6kundreskontra. Kreditlimiter, kontinuerliga kreditprövningar och Kassa och bank 97,3 97,7k­ onto­ vervakning används för att minimera förlustrisken. Dessutom öanses kreditrisken vara begränsad då koncernens stora kunder vanligen Summa finansiella tillgångar 184,0 175,0 GLOBAL HEALTH PARTNER 56 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 59. Koncernens noterNot 16 Forts.MSEK 2012 2011 Specifikation reserv kundförlusterFinansiella skulder Kundfordringar som vid bokslutsdatum är förfallna sedan mindre än enFinansiella skulder värderade till månad anses inte vara osäkra fordringar. Per den 31 december 2012upplupet anskaffningsvärde: hade kundfordringar motsvarande 23,9 MSEK (17,0) förfallit till betal- ning men bedömdes ej vara osäkra och har därför inte skrivits ned.Långfristiga skulder: Dessa fordringar avser ett antal kunder som historiskt sett inte haft– Skuld till kreditinstitut 134,9 121,5 några betalningssvårigheter.– Konvertibellån 7,5 –– Skulder för finansiella ­easingkontrakt l 10,4 10,8 En åldersanalys för kundfordringar presenteras i nedanstående tabell.– Övriga långfristiga skulder 1,3 2,3 MSEK 2012 2011Finansiella skulder värderade till Kundfordringar 74,5 69,1verkligt värde:– Skuld för put options, långfr. del 60,7 83,5 Avgår osäkra kundfordringar -0,9 -2,7– Skuld för put options, kortfr. del 11,0 – Summa kundfordringar 73,6 66,4– Skuldförda tilläggsköpeskillingar 4,6 1,9 Förfallostruktur kundfordringar:Övriga kortfristiga skulder: MSEK 2012 2011– Skuld till kreditinstitut 24,0 17,8 Ej förfallna 49,7 49,4– Leverantörsskulder 37,2 27,4 förfallna 1–15 dagar 17,8 8,2– Skulder för finansiella ­easingkontrakt l 5,9 5,0 förfallna 16–30 dagar 4,3 2,7– Övriga kortfristiga skulder 10,6 11,1 förfallna >30 dagar 1,8 6,1Summa finansiella skulder 308,1 281,3 73,6 66,4Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde Specifikation reserv kundförluster:I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde MSEK 2012 2011bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde Ingående reserv 2,7 0,3i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av hur verkligt värde Periodens avsättning 0,7 2,5bestämts görs utifrån tre nivåer: Periodens återföring -2,5 -0,1Nivå1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma Utgående reserv 0,9 2,7 ­instrumentNivå 2: tifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som u Redovisningen och upplösningen av osäkra kundfordringar redovisas inte inkluderas i nivå 1 i resultaträkningen och de klassificeras som övriga rörelsekostnader.Nivå 3: tifrån indata som inte är observerbara på marknaden u Övriga kortfristiga fordringar inkluderar inte några nedskrivna poster. Den maximala kreditrisken för ovanstående fordringar utgörs av dess redovisade värden.MSEK 2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 TotaltFinansiella tillgångar Bokförda värden på kundfordringar fördelar sig i följande valutor:Finansiella tillgångar MSEK 2012 2011som kan säljas 5,2 5,2 Övriga valutor 15,2 15,3Summa tillgångar – 5,2 – 5,2 Svenska kronor 58,4 51,1 73,6 66,4MSEK 2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 TotaltFinansiella tillgångar Förfallostruktur, övriga kortfristiga fordringar och långfristiga fordringarFinansiella tillgångar inklusive upplupna intäkter:som kan säljas 5,2 5,2 MSEK 2012 2011Summa tillgångar – 5,2 – 5,2 Ej förfallna 32,8 19,5 förfallna 1–15 dagar – –MSEK 2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt förfallna 16–30 dagar – –Finansiella skulder förfallna >30 dagar 0,4 10,2– Skuldförda put 33,2 29,7 o ­ ptions, långfr. del 60,7 60,7 Likviditetsreserv:– Skuldförda ­tilläggsköpeskillingar 4,6 4,6 MSEK 2012 2011– Skuldförda put Banktillgodohavanden – övriga valutor 10,0 8,9 o ­ ptions, kortfr. del 11,0 11,0 Banktillgodohavanden – svenska kronor 87,3 88,8Summa skulder – – 76,3 76,3 97,3 97,7MSEK 2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 TotaltFinansiella skulder– Skuldförda put o ­ ptions, långfr. del 83,5 83,5– Skuldförda ­tilläggsköpeskillingar 1,9 1,9Summa skulder – – 85,4 85,4 GLOBAL HEALTH PARTNER 57 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 60. Koncernens noterNot 17 Varulager Not 21 LåneskulderMSEK 2012 2011 MSEK 2012 2011Råmaterial o. dyl. 1,6 2,0 KortfristigaImplantat o. dyl. 3,5 3,6 Bankskulder 24,0 17,8Övrigt lager 2,2 1,2 Finansiella leasingkontrakt 5,9 5,0 7,3 6,8 29,9 22,8 LångfristigaVarulagret värderas till verkligt värde och generell inkuransreserv Bankskulder 134,9 121,5­förekommer ej. Skuld till innehavare utan bestämmande inflytande 0,1 1,9 Finansiella leasingkontrakt 10,4 10,8Not 18 Förutbetalda kostnader Konvertibellån 7,5 – och upplupna intäkter 152,9 134,2 Totala låneskulder 182,8 157,0MSEK 2012 2011Förutbetalda hyror 4,3 3,9 Förfallostruktur finansiella skulder: (odiskonterade värden)Upplupna intäkter 13,7 12,2 MSEK 2012 2011Övriga poster 7,3 7,9 < 1 år 30,4 23,4 25,3 24,0 1-2 år 10,5 117,6 2-3 år 137,8 9,1 3-4 år 17,7 9,7Not 19 Upplupna kostnader 4–5 år 5,1 4,2 och förutbetalda intäkter ­ > 5 år 1,8 6,0 203,3 170,0MSEK 2012 2011 I tabellen ovan är ej finansiella skulder för put options inkluderade då det råder storLöner 4,1 4,6 osäkerhet om förfallotidpunkt, se vidare not 24 om villkor.Semesterlöneskuld 16,2 11,7 Skulderna löper med en effektiv ränta enligt följande:Sociala avgifter 7,3 6,8 2012 2011Förutbetalda intäkter 2,5 4,3 Bankskulder och krediter, % 3,5-10,0 3,0–5,8Övriga upplupna kostnader 19,7 15,9 Skuld till innehavare utan bestämmande 49,8 43,3 inflytande, % 3,0 4,5 Finansiella leasingkontrakt, % 3,6-7,7 4,2–8,6Not 20 Leasingavtal Redovisat värde och verkligt värde på de långfristiga lånen är följande:Periodens leasingavgifter: Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt värde värde värde värdeMSEK 2012 2011 2012 2012 2011 2011Lokaler 39,6 39,8 Bankskulder 134,9 136,6 121,5 128,8Övrigt 17,8 18,7 Skuld till inneha- 57,4 58,5 vare utan bestäm- mande inflytande 0,1 0,1 1,9 2,0Operationell leasing: Konvertibellån 7,5 9,7 – –Koncernen leasar lokaler, medicinsk utrustning, datorer och övrig Finansiellautrustning. Leasingavtalen har varierande villkor avseende löptider, leasingskulder 10,4 11,2 10,8 11,6räntor, uppsägningstider och förnyelseavtal. De framtida minimi­leaseavgifterna är enligt nedan: Vid beräkning av verkligt värde har använts en antagen ränta om 4 (5) procent. För skuld till innehavare utan bestämmande inflytande har enKontrakterade operationella leasingavgifter: ränta om 3,0 (4,5) procent använts.MSEK 2013 2014–2017 >2017 Totalt Beträffande konvertibellånet kommer räntedelen samt kostnaderLokaler 40,9 80,7 11,1 132,7 för programmets uppsättande att periodiseras över lånets löptid, se vidare not 1, under rubriken Låneskulder.Övrigt 14,3 16,9 3,1 34,3 Kortfristiga låneskulders verkliga värde överensstämmer med dess 55,2 97,6 14,2 167,0 redovisade värde. Beviljad checkräkningskredit per 31 december 2012 uppgick till 23,2 MSEK (21,0). Av denna hade 20,0 MSEK (15,5) utnyttjats. Ställda säkerheter: MSEK 2012 2011 För egna skulder och avsättningar avseende skulder till kreditinstitut: – Spärrade bankmedel 1,3 1,2 – Företagsinteckningar 42,3 27,2 – Pantförskrivna fastigheter – 17,7 – Aktier i dotterbolag – 342,7 43,6 388,8 GLOBAL HEALTH PARTNER 58 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 61. Koncernens noterNot 22 Övriga ej kassaflödes­ åverkande poster pMSEK 2012 2011Lagernedskrivning – 0,3Redovisningsmässig effekt avfinansiell leasing -6,7 -6,4Realisationsresultat -7,2 -1,0Övrigt -1,8 1,2 -15,7 -5,9Not 23 Uppskjutna skatter Uppskjuten skatt på Temporära koncernmässiga justeringar avMSEK skillnader avskrivningar1) Övrigt TotalUppskjuten skatteskuld 31 december 2011 10,3 0,0 4,6 14,9Periodens förändring 1,6 -0,1 0,7 2,2Förändring på grund av ändrad skattesats -1,6 -0,5 -2,1Avyttringar -1,9 -1,9Förvärv av dotterbolag (not 26) 1,2 1,2Omräkningsdifferenser -0,1 -0,1Uppskjuten skatteskuld 31 december 2012 11,4 -0,6 3,4 14,2Uppskjuten skattefordran 31 december 2011 8,3 – – 8,3Periodens förändring 0,0 0,0Justering på grund av ändrad skattesats -0,8 -0,8Uppskjuten skattefordran 31 december 2012 7,5 – 7,5Uppskjuten skatteskuld, netto 31 december 2012 3,9 -0,6 3,4 6,71) Avser uppskjuten skatt på justering av avskrivningsplaner på materiella anläggningstillgångar i dotterbolag.Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader Uppskjutna skattefordringarmellan skattemässiga och redovisade skillnader på tillgångar och Uppskjutna skattefordringar har tagits upp i balansräkningen tills­ kulder. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det ett sammanlagt värde av 7,5 MSEK (8,3). Detta motsvarar bolagetsfinns en legal rätt att göra så. Uppskjuten skattefordran avseende b ­ eräknade värde av tidigare förluster som kan användas för att kvittaunderskottsavdrag har beaktats endast i den utsträckning det är framtida vinster. Om dessa framtida vinster inte sker enligt planerat,s­ annolikt att avdraget kan avräknas mot framtida överskott. Den kan denna tillgång, eller delar av den, behöva omvärderas.31 december 2012 avstod Global Health Partner från att redovisaen uppskjuten skatte­ ordran hänförlig till underskottsavdrag om f15,3 MSEK (16,5). Fastställda förfallotidpunkter för dessa poster finnsej. Under 2012 har 0,3 MSEK (1,2) aktiverats av befintliga underskotts-avdrag. GLOBAL HEALTH PARTNER 59 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 62. Koncernens noterNot 24 Övriga långfristiga skulder Förändring av skuldfört belopp avseende put options:MSEK 2012 2011 MSEK 2012Skuldfört belopp för put options, Ingående skuld avseende put options 83,5långfristig del 60,7 83,5 Reglerad tidigare skuld genom förvärv (not 26) -9,7Långfristiga garantiavsättningar 0,8 0,5 Justering av skulder som reglerats 2012 0,6Skuldförda tilläggsköpeskillingar 4,6 1,9 Omklassificering till kortfristig skuld -11,0Övrigt 1,3 0,4 Omklassificering från eget kapital 6,5 67,4 86,3 Värdering till verkligt värde -9,2 Utgående skuld långfristig del put options 60,7Långfristiga skulders verkliga värden motsvarar dess redovisadev­ ärden. Någon säkerhet finns inte för dessa skulder och de löper utanränta. Ytterligare detaljer om bakgrunden till skuldfört belopp återfinnsi sammanställning avseende avtalen nedan. Se vidare under rubriken”Redovisning av put options” i avsnittet Redovisningsprinciper, not 1.Avtal om put options:(a) Stockholm Spine Nya Holding AB – samtliga innehavare utan (h) Arrhythmia Center Stockholm – innehavare utan bestämmande bestämmande inflytande har liksom Global Health Partner rätt att inflytande och bolaget har rätt att kräva att motparten köper eller kräva att motparten köper eller säljer de utestående aktierna vid säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter. För put options olika tidpunkter efter juli 2010 baserat på formler som framgår av avses tidpunkter efter januari 2012 och för call options februari aktieägaravtalet. Köpeskillingen regleras antingen med likvida 2012. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller medel eller med stamaktier i bolaget. med stamaktier i bolaget.(b) Orthocenter Göteborg AB – varje innehavare utan bestämmande (i) Stockholm Gastro Center – innehavare utan bestämmande inflytande, liksom bolaget, har rätt att kräva att motparten köper i ­nflytande har rätt att kräva att motparten köper eller säljer de eller säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter efter utestående aktierna vid olika tidpunkter. För put options avses december 2011 baserat på formler som framgår av aktieägar­ tidpunkter efter januari 2015 och för call options februari 2015. avtalet. Köpeskillingen ska regleras antingen med likvida medel. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med(c) Bariatric Center Stockholm AB – innehavare utan bestämmande stamaktier i bolaget. inflytande och bolaget har rätt att kräva att motparten köper eller (j) Gastro Center Skåne – innehavare utan bestämmande inflytande säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter efter januari och bolaget har rätt att kräva att motparten köper eller säljer de 2012 baserat på formler som framgår av aktieägaravtalet. utestående aktierna vid olika tidpunkter. För put options avses K ­ öpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med tidpunkter efter januari 2015 och för call options februari 2015. stamaktier i bolaget. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med(d) Orthocenter Stockholm AB – varje innehavare utan bestämmande stamaktier i bolaget. inflytande och bolaget har rätt att kräva att motparten köper eller (k) Kirurgkliniken – innehavare utan bestämmande inflytande har rätt säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter efter januari att kräva att motparten köper eller säljer de utestående aktierna 2010 baserat på formler som framgår av aktieägaravtalet. vid olika tidpunkter efter december 2013. För put options avses K ­ öpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med tidpunkter efter januari 2014 och för call options december 2013. stamaktier i bolaget. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med(e) Spine Center Göteborg AB – varje innehavare utan bestäm- stamaktier i bolaget. mande inflytande och bolaget har rätt att kräva att motparten (l) OPA – innehavare utan bestämmande inflytande och bolaget har köper eller säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter efter rätt att kräva att motparten köper eller säljer de utestående januari 2012 baserat på formler som framgår av aktieägaravtalet. aktierna vid olika tidpunkter. För put options avses tidpunkter Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med efter januari 2015 och för call options februari 2015. Köpeskil- stamaktier i bolaget. lingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier(f) Gildhøj – innehavare utan bestämmande inflytande och bolaget i bolaget. har rätt att kräva att motparten köper eller säljer de utestående (m) Bariatric Center Helsinki Oy – innehavare utan bestämmande aktierna vid olika tidpunkter efter januari 2015 baserat på formler inflytande och bolaget har rätt att kräva att motparten köper eller som framgår av aktieägaravtalet. För put options avses tid­ unkter p säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter. För put options efter februari 2015 och för call options januari 2015. Global avses tidpunkter efter januari 2015 och för call options februari Health Partner har möjlighet att betala 50 procent med 2015. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller s ­ tamaktier i bolaget, resterande ska erläggas kontant. med stamaktier i bolaget.(g) Specialisttandläkarna Norrköping – innehavare utan bestäm- mande inflytande och bolaget har rätt att kräva att motparten köper eller säljer de utestående aktierna vid olika tidpunkter. För put options avses tidpunkter efter januari 2011 och för call options juli 2010. Köpeskillingen regleras antingen med likvida medel eller med stamaktier i bolaget. GLOBAL HEALTH PARTNER 60 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 63. Koncernens noterNot 25 Eventualförpliktelser(a) Inom ramen för den normala affärsverksamheten har avtal slutits (d) Utöver vad som anges ovan, har koncernen ingen kännedom om med anställda för utförandet av tjänster. Skattemässigt är ytterligare eventualförpliktelser eller rättstvister med väsentlig r ­ egelverket komplext för denna typen av avtal och öppet för negativ effekt på koncernens resultat, kassaflöde eller finansiella t ­ olkningar. Koncernen har gjort bedömningen att Global Health ställning per 31 december 2012. Partner inte har några ytterligare förpliktelser, och skulle kraftfullt (e) Global Health Partner AB och Global Health Partner Swe AB har försvara sitt ställningstagande i händelse av eventuell beskattning. ställt ut garantier för vissa av dotterbolagens åtagande, t.ex.(b) dotterbolaget Oradent förekommer eventualförpliktelse för I låneskulder till bank och hyresgarantier. Dessa låneskulder och skulder i ett kommanditbolag. 31 december 2012 uppgick denna garantier återfinns i koncernen redovisade antingen som faktisk till 16,8 MSEK (14,3). skuld i balansräkningen (bankskuld eller finansiell leasingskuld)(c) balansdagen hade Global Health Partner Swe AB ett Per eller ingår i totala framtida hyresåtaganden, se not 20. Se vidare å ­ tagande för intressebolaget OB Klinikas hyresåtagande om under respektive bolags årsredovisning. 6,4 MSEK. Dock har resterande innehav avyttrats under januari 2013 och även hyresåtagandet har förfallit.Not 26 Förvärv och avyttringar av dotterbolaga) Gildhøj Bokfört VerkligtGlobal Health Partner avtalade per 21 december 2011 om förvärv av MSEK värde värdeGildhøj Privathospital ApS i Bröndby, Köpenhamn och den förvärvade ­ Materiella anläggningstillgångar 23,2andelen är 85 procent. Tillträdet skedde 1 februari 2012 och Gildhøj Varulager 0,4 0,4Privathospital ApS konsolideras in i Global Health Partner som ett Övriga kortfristiga fordringar 8,7 8,7d­ otterbolag från det datumet. Gildhøj Privathospital är en utpräglad Likvida medel 0,0 0,0specialistklinik inom vårt affärsområde Spine/Orthopaedics ochf­ örstärker ytterligare koncernens position inom såväl affärsområdet Uppskjuten skatt -1,2 -1,2som på den danska marknaden. Gildhøjs fokus på kvalitet och speciali- Kortfristiga skulder – -7,3sering passar bra ihop med Global Health Partners vision och bolaget Långfristiga skulder -16,2passar väl in som en del av nätverket med högkvalitativa vårdgivare. Summa nettotillgångar 7,6Framtida synergier förväntas genom samarbete med de ortopediskakompetenserna inom koncernen och genom utbyte mellan de olika Kontant betald köpeskilling -13,5kompetenscentrena. Tilläggsköpeskilling har skuldförts mot bakgrund Förvärvskostnader -0,9av gjorda kalkyler av framtida bedömd lönsamhet och ska baseras påräkenskapsåren 2012–2013. Vid en EBIT om 5,0 MDKK för något av Likvida medel i dotterbolag som förvärvats 0,0åren utfaller 4,8 MDKK i tilläggsköpeskilling. Vid EBIT understigande Påverkan på koncernens likvida medel -14,43,8 MDKK utfaller ingen tilläggsköpeskilling. Vid en EBIT om 6,0 MDKKberäknas tilläggsköpeskillingen till 8,6 MDKK. Något maxbelopp för ­ Verksamheten har under 2012 bidragit med 59,7 MSEK i försäljnings­tilläggs­ öpeskilling finns ej. I förvärvs­ nalysen har även skuldförts k a intäkter och 4,3 MSEK i rörelseresultat inklusive justerad tilläggs­bedömt värde av framtida put option. köpeskilling om 2,9 MSEK. Uppgifter för intäkter och resultat för den händelse bolaget hade varit ägt hela året finns ej tillgängligt.MSEKKöpeskilling: b) Förvärv av utestående aktier i Spine Center Göteborg har gjorts– Kontant betald köpeskilling 13,5 under 2012 motsvarande 15 procent.– Förvärvskostnader 0,9 MSEK– Innehavare utan bestämmande inflytandes Köpeskilling: k ­ öpeskilling vid full goodwill 2,9 – Kontant betald köpeskilling 7,0– Skuldförd tilläggsköpeskilling 5,8 – Skuldförd köpeskilling 6,9Summa köpeskilling 23,1 Summa köpeskilling 13,9Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder 7,6 Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder:Förvärvskostnader -0,9 Skuldförd put option -14,3Goodwill 14,2 Värdereglering put option 0,4Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens framtida Summa 13,9avkastningsförmåga och den lokala ledningsgruppens förmåga Påverkan på koncernens likvida medel -7,0att vidareutveckla verksamheten. Tillgångar och skulders värdenp­ resenteras i nedanstående uppställning: GLOBAL HEALTH PARTNER 61 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 64. Koncernens noterNot 26 Forts.c) Förvärv av utestående aktier i Ortho Center Göteborg har gjorts f) Likvidreglering, förvärv av 5 procent av aktierna i Kirurgkliniken:under 2012 motsvarande 7,3 procent MSEKMSEK Köpeskilling:Köpeskilling: – Kontant betald köpeskilling 0,2– Kontant betald köpeskilling 2,7 Summa köpeskilling 0,2– Skuldförd köpeskilling 2,7 Summan av värdet av förvärvade tillgångar 0,0Summa köpeskilling 5,4 Överföring av övervärde mellan aktieägarna ochSumman av värdet av förvärvade tillgångar och skulder: i ­nnehavare utan bestämmande inflytande -0,2Skuldförd put option 3,5 Goodwill 0,0Värdereglering put option 1,9 Påverkan på koncernens likvida medel -0,2Summa 5,4 Effekter på koncernen vid avyttringar av nedanstående bolag:Påverkan på koncernens likvida medel -2,7 a) Dekonsolidering av OB Klinika:d) Inkråmsförvärv Odenplans Läkarhus:Global Health Partner har genom en rörelseöverlåtelse förvärvat en MSEKmedicinsk gastroenterologi- och endoskopimottagning på OdenplansLäkarhus. Förvärvet kompletterar väl den verksamhet inom gastro­ Kapitalandel efter omklassificering till intressebolag 1,8enterologi och endoskopi som koncernen har genom Stockholm Summan av värdet av avyttrade tillgångar -1,8Gastro Center bedriver på Sophiahemmet och kommer att möjliggöra Summa resultateffekt 0,0framtida expansion och ökade intäkter och kassaflöden vilket väl Specifikation av avyttrade/dekonsolideradem­ otiverar den uppstådda goodwillposten. Förvärvet har bidragit med ­nettotillgångar:cirka 1,8 MSEK i totala intäker och cirka 0,6 MSEK i rörelseresultat från Kapitalandel 1,8tillträdet, vilket skedde från 1 oktober 2012. Tilläggsköpeskilling harskuldförts med 2,0 MSEK och den består av två fasta belopp som Goodwill -0,5u­ tbetalas vid den händelse överlåtna vårdavtal förlängs. Preliminära Fordran intresseföretag 4,3beräkningar av vad rörelsen skulle ha bidragit med för den händelse Materiella anläggningstillgångar -5,3den ingått i koncernen hela 2012 är cirka 7,0 MSEK i totala intäkter och Varulager -0,2cirka 2,0 MSEK i rörelseresultat. Kundfordringar och övriga fordringar -4,4MSEK Likvida medel -1,3Köpeskilling: Hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande -2,1– Kontant betald köpeskilling 7,0 Kortfristiga skulder 5,9– Skuldförd tilläggsköpeskilling 2,0 Effekt av dekonsoliderade nettotillgångar -1,8Summa köpeskilling 9,0 Påverkan på koncernens likvida medel -1,3Summan av värdet av förvärvade tillgångar 2,4 b) Avyttring av samtliga aktier i Bodylift Center ApS:Goodwill 6,6Specifikation av förvärvade nettotillgångar: MSEKMateriella anläggningstillgångar 0,8 Erlagt belopp till innehavare utan bestämmande i ­nflytande i samband med avyttring -0,9Vårdavtal 0,8 Summan av värdet av avyttrade tillgångar 0,3Hyresavtal 0,8 Summa resultateffekt -0,6Summa nettotillgångar 2,4 Specifikation av avyttrade nettotillgångar:Kontant betald köpeskilling -7,0 Materiella anläggningstillgångar -0,3Påverkan på koncernens likvida medel -7,0 Kortfristiga fordringar -0,1e) Förvärv av utestående aktier i Bariatric Center Köbenhavn ApS: Hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande -1,0 Räntebärande skuld 0,9MSEK Kortfristiga skulder 0,8Köpeskilling: Avyttrade nettotillgångar 0,3– Kontant betald köpeskilling 0,0 Påverkan på koncernens likvida medel -0,9Summa köpeskilling 0,0Summan av värdet av förvärvade tillgångar -3,1 c) Avyttring av samtliga aktier i Bariatric Center CairoÖverföring av övervärde mellan aktieägarna ochi­nnehavare utan bestämmande inflytande 3,1 MSEKGoodwill 0,0 Erlagt belopp till innehavare utan bestämmande i ­nflytande i samband med avyttring -0,2Påverkan på koncernens likvida medel 0,0 Summan av värdet av avyttrade tillgångar -0,5 Summa resultateffekt -0,7 Specifikation av avyttrade nettotillgångar: Materiella anläggningstillgångar -0,3 Kortfristiga fordringar -0,1 Likvida medel -0,2 Hänförligt till innehavare utan bestämmande inflytande -0,1 Kortfristiga skulder 0,2 Avyttrade nettotillgångar -0,5 Påverkan på koncernens likvida medel -0,4 GLOBAL HEALTH PARTNER 62 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 65. Koncernens noterNot 26 Forts.Under året har tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling avseende 2011 Goodwill är hänförlig till den förvärvade verksamhetens framtidaårs förvärv av OPA återförts mot resultatet mot bakgrund av sämre avkastningsförmåga och den lokala ledningsgruppens förmågal­önsamhet än förväntat. Detta har påverkat resultatet med 1,9 MSEK. att vidareutveckla verksamheten. Tillgångar och skulders värden p ­ resenteras i nedanstående uppställning:2011: Bokfört VerkligtUnder 2011 förvärvades 70 procent av aktierna i OPA, Ortopaedisk MSEK värde värdeP­ rivathospital Aarhus A/S i Århus, Danmark, en specialistklinik med Materiella anläggningstillgångar 23,9 19,6verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. Under 2011 gjordes även Finansiella anläggningstillgångar -0,8 -0,8ett antal tilläggsförvärv; 6,3 procent av aktierna i Stockholm Spine Varulager 1,2 0,4h­ olding, 2 procent av aktierna i Bariatric Center Swe holding, 29,6 Övriga kortfristiga fordringar 9,9 9,9p­ rocent av aktierna i Bariatric Center Copenhagen, samt 5 procent av Likvida medel 1,0 1,0aktierna i Kirurgkliniken. Därutöver reglerades tilläggsköpeskillingartill tidigare säljare av aktierna i Oradent och Stockholm Spine holding. Uppskjuten skatt -1,7 0,4Reglering av köpeskilling och skuldförd tilläggsköpeskilling gjordes Kortfristiga skulder -5,8 -5,8under året avseende Bariatric Center Stockholm holding. Tidigare skuldförd köpeskilling 63,2 63,2 Förvärv, utbetalningar och delavyttringar och justeringar av Långfristiga skulder -25,4 -25,4t­ illäggs­ öpeskillingar under 2011 sammanfattas i nedanstående tabell: k Summa nettotillgångar 65,5 62,5MSEK Hänförligt till innehavare utan ­bestämmande inflytande 4,1Köpeskilling: Summa övertagna nettotillgångar 66,6– Kontant betald köpeskilling 49,9– Betalt med aktier 4,0 Kontant betald tilläggsköpeskilling -49,9– Skuldförd tilläggsköpeskilling 2,0 Förvärvskostnader -0,7– Skuldförd köpeskilling 0,2 Likvida medel i dotterbolag som förvärvats 1,0– Förvärvskostnader 0,7 Påverkan på koncernens likvida medel -49,6Summa köpeskilling 56,8Överföring av övervärde mellan majoritet ochi­nnehavare utan bestämmande inflytande -9,2Summan av värdet av förvärvade tillgångaroch skulder -66,6Goodwill -19,0Not 27 Transaktioner med närstående Transaktioner med styrelse och ledning • Inbetalning av aktieägartillskott om 0,3 MSEK har skett från • Uppgift om ersättningar till styrelsen återfinns i not 7. i ­nne­ avare utan bestämmande inflytande i Gastro Center Skåne. h• örvärv av 15 procent av innehavet i Spine Center Göteborg har skett F • Hela innehavet i Bariatric Center Cairo har avyttrats utan likvid till för 13,9 MSEK av innehavare utan bestämmande inflytande. innehavare utan bestämmande inflytande.• Förvärv av 7 procent av aktierna i Ortho Center Göteborg har skett • Övriga mindre ersättningar har lämnats till anhöriga för feriearbete för 5,4 MSEK av innehavare utan bestämmande inflytande. och dylikt.• Hyresersättning för uthyrning av privatbostad till bolaget har utbe- • I samband med utgivande av konvertibelprogram under fjärde talts till tidigare styrelseledamot i Bariatric Center Stockholm med k ­ vartalet 2012 bildades ett bolag för ändamålet, vilket därmed kan knappt 0,1 MSEK. ses som en närstående enhet. Bolagets uppgift är att finansiera• 0,4 MSEK har utbetalats i konsultersättning till make till en dotter­ t ­ eckningen av konvertiblerna genom upptagande av banklån från bolags VD för utförda medicinska tjänster samt 0,2 MSEK har utbeta- Swedbank samt genom kapitalinsatser från deltagare i programmet. lats till make till vice VD i dotterbolag för utförda medicinska tjänster. Bolagets enda tillgångar kommer att vara konvertiblerna i Global• Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande har gjorts Health Partner. Totalt antal konvertibler uppgår till 2 200 198 st. med 6,2 MSEK under 2012. K ­ onvertibelförvärvet innebär att bolaget lånar ut pengar till Global• 79 procent av aktierna i Bodylift Center har avyttrats till en kostnad Health Partner (11,1 MSEK) under en fastställd period mot att Global om 0,9 MSEK till innehavare utan bestämmande inflytande. Health Partner utfärdar ett skuldebrev som utgörs av konvertibel­• Förvärv av 20 procent av aktierna i Bariatric Center Köbenhavn har lånet. Denna konvertibel kommer att ge detta bolag en ränteintäkt gjorts för 0,0 MSEK. under löptiden.• Återbetalning av aktieägartillskott om 0,4 MSEK har skett till inne­ Samtliga transaktioner har genomförts till bedömt marknadsvärde och havare utan bestämmande inflytande i Arrhythmia Center Stockholm. transaktionerna bedöms ej vara väsentliga för någon part. GLOBAL HEALTH PARTNER 63 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 66. Koncernens noterNot 28 Andelar i koncernföretag Organisations- Indirekt DirektNamn nummer ägarandel, % ägarandel, % VerksamhetDirektägt av koncernens moderbolag:Global Health Partner Ltd 05859431 100 100 HoldingbolagÄgt av koncernens övriga bolag:Arrhythmia Center Stockholm AB 556707-7879 71 71 SjukvårdstjänsterBariatric Center ApS 32157998 100 100 SjukvårdstjänsterBariatric Center Oy 556711-8954 70 70 SjukvårdstjänsterBariatric Center Skåne AB 556744-1034 100 100 SjukvårdstjänsterBariatric Center Stockholm AB 556654-4143 95 95 SjukvårdstjänsterBariatric Center Stockholm Holding AB 556717-8644 100 100 HoldingbolagBariatric Center Swe Holding AB 556711-8954 100 100 HoldingbolagBariatric and Diabetes Center Ajman AB 556697-5917 100 100 SjukvårdstjänsterCREDENTUS Aktiebolag 556298-9516 100 100 SjukvårdstjänsterElutera AB 556719-6950 100 100 Vilande bolagGastro Center Göteborg AB 556874-1903 60 100 SjukvårdstjänsterGastro Center Skåne AB 556805-7243 70 70 SjukvårdstjänsterGHP Förvaltning AB 556705-2252 100 100 HoldingbolagGHP Medical Partner AB 556766-5350 100 100 SjukvårdstjänsterGHP Spine Centre Göteborg AB 556723-1682 82 85 SjukvårdstjänsterGHP UK Holdings Ltd 06386519 100 100 HoldingbolagGildhøj Privathospital ApS 14731679 85 85 SjukvårdstjänsterGlobal Health Partner Danmark ApS 32778976 100 100 HoldingbolagGlobal Health Partner Swe AB 556694-4178 100 100 ManagementtjänsterGlobal Health Partner UK Ltd 05717907 100 100 ManagementtjänsterJolie Investments Ltd 06141167 100 100 HoldingbolagKirurgkliniken Stockholm AB 556761-4515 80 80 SjukvårdstjänsterMödra Center Skåne AB 556726-2166 100 100 SjukvårdstjänsterNordic Dental Holding AB 556692-7595 100 100 HoldingbolagOPA, Ortopaedisk privathospital Aarhus A/S 28311966 70 70 SjukvårdstjänsterORADENT Aktiebolag 556487-2942 100 100 HoldingbolagOrthocenter Göteborg AB 556648-9406 93 93 SjukvårdstjänsterOrthocenter Motala AB 556726-2190 100 100 Vilande bolagOrthocenter Stockholm AB 556289-1563 79 79 SjukvårdstjänsterOrthocenter Ängelholm AB 556721-8838 100 100 Vilande bolagSFDI Holding AB 556748-1170 100 100 HoldingbolagSpecialist Center Skåne AB 556805-7268 100 100 ManagementtjänsterSpecialistkliniken för Dentala Implantat KB 916629-5502 99 99 SjukvårdstjänsterSpecialisttandläkarna Norrköping AB 556737-3179 67 67 SjukvårdstjänsterSpecialisttandläkarna Valhallavägen AB 556700-2372 100 100 SjukvårdstjänsterSpine Rehab i Göteborg AB 556800-3726 79 97 SjukvårdstjänsterStockholm Gastro Center AB 556742-0707 60 60 SjukvårdstjänsterStockholm Spine Center AB 556561-7411 96 100 SjukvårdstjänsterStockholm Spine Nya Holding AB 556703-2957 96 96 HoldingbolagThe Concord Clinic (Leeds) Ltd 06386664 100 100 Vilande bolagUlriksdal Sykehus AS 985766924 76 76 SjukvårdstjänsterVita Clinics Midlands Ltd 06541127 100 100 Vilande bolagVita Clinics UK Ltd 06540837 100 100 Vilande bolag Upplysningar – utspädningseffekter av befintliga en ökning av Braatens ägarandel med 5 procentenheter, med en löptid ­­ägarspridningsprogram ­ på fem år. Lösenpriset per aktie bestämdes till 3 NOK och för denna Vid Global Health Partner årsstämma 2011 beslutade stämman god- option har Sjur Braaten betalat ett marknadspris beräknat enligt Black känna utställda teckningsoptioner i dotterbolag Ulriksdals Sykehus AS. & Scholes värderingsmodell för teckningsoptioner. Efter balansdagen N ­ yckel­ ersonen i bolaget, Sjur Braaten har erhållit teckningsoptioner p har Ulriksdals Sykehus avyttrats till sin helhet och därmed har även från Global Health Partner för förvärv av 47 095 aktier motsvarande ägarspridningsprogrammet reglerats i samband med försäljningen. GLOBAL HEALTH PARTNER 64 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 67. Koncernens noterNot 29 Händelser efter balansdagenGlobal Health Partner har under januari 2013 avyttrat hela sitt innehav Efter balansdagen har även avtal tecknats om försäljning av de åter­i Ulriksdals Sykehus. Preliminära effekter på Global Health Partners ­ stående aktierna i OB Klinika, vilket beräknas ha följande preliminärafinansiella ställning enligt beräkningar uppgår till nedanstående: effekter på koncernens resultat och ställning:MSEK MSEKErhållen likvid vid försäljning 11,3 Erhållen likvid vid försäljning 0,2Summan av värdet av avyttrade tillgångar och skulder -0,9 Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder 0,0Resultateffekt 10,4 Resultateffekt 0,2MSEK Bokfört värde MSEK Bokfört värdeSpecifikation av avyttrade nettotillgångar: Specifikation av avyttrade nettotillgångar:Materiella anläggningstillgångar -6,4 Kapitalandel 0,0Finansiella anläggningstillgångar inkl. uppskj. skatt -3,0 Summa nettotillgångar 0,0Varulager -0,2 Preliminär påverkan på koncernens likvida medel 0,2Övriga kortfristiga fordringar -1,2 Hänförligt till innehavare utan bestämmande Efter balansdagen har även avtal tecknats om förvärv av utestående­inflytande 0,8 aktier i Specialisttandläkarna Norrköping AB. Preliminär kontant köpe-Långfristig räntebärande skuld 3,0 skilling uppgår till 1,7 MSEK.Kortfristig räntebärande skuld 3,2Övriga kortfristiga skulder 2,9Summa avyttrade nettotillgångar -0,9Preliminär påverkan på koncernens likvida medel 11,3Not 30 Könsfördelning i styrelse/ledande befattningarI koncernens styrelser under 2012 utgjorde 27 procent kvinnor (19).Not 31 Eget kapital Förändring av Totalt antal Kvotvärde Förändring i Totalt aktie-År Transaktion antal aktier aktier (SEK) aktiekapital (SEK) kapital (SEK)28 april 2008 Nybildning 100 000 100 000 1 100 000 100 00012 juni 2008 Nyemission (kontant) 400 000 500 000 1 400 000 500 000September 2008 Nyemission (apport)1) 59 516 074 60 016 074 1 59 516 074 60 016 074September 2008 Minskning av aktiekapital2) -500 000 59 516 074 1 -500 000 59 516 074Oktober 2008 Nyemission 5 300 000 64 816 074 1 5 300 000 64 816 074December 2009 Nyemission3) 730 164 65 546 238 1 730 164 65 546 238November 2010 Nyemission4) 190 476 65 736 714 1 190 476 65 736 714Juni 2011 Nyemission5) 345 673 66 082 387 1 345 673 66 082 3871) Nyemissionen av aktier till aktieägarna i Global Health Partner Plc genom betalning med aktier i Global Health Partner Plc som ett led i Scheme of Arrangement. N ­ yemissionen blev inregistrerad hos Bolagsverket den 26 september 2008. Registrering hos VPC och redovisning av aktier skedde den 29 september 2008.2) I samband med nyemissionen till aktieägarna i Global Health Partner Plc, drogs aktierna som innehafts av den för dåvarande enda aktieägaren Global Health Partner Swe AB in genom en minskning av aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket den 26 september 2008.3) Nyemission till innehavare utan bestämmande inflytande i Dental Holding för förvärv av utestående aktier. 4) Nyemission till innehavare utan bestämmande inflytande i Stockholm Gastro Center. 5) Nyemission till innehavare utan bestämmande inflytande som delbetalning för förvärv av Bariatric Center Stockholm holding. Koncernens egna kapital består av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital,omräkningsreserv samt balanserat resultat inklusive årets resultat.MSEK Förändring omräkningsreserv31 december 2010 -2,9Omräkningsdifferens -0,231 december 2011 -3,1Omräkningsdifferens -1,731 december 2012 -4,8 GLOBAL HEALTH PARTNER 65 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 68. ModerbolagetRESULTATRÄKNINGMSEK Not 2012 2011Rörelsens intäkterÖvriga rörelseintäkter – – – –Rörelsens kostnaderÖvriga rörelsekostnader 2, 3 -17,0 -18,9Personalkostnader 13,14 -26,3 -22,7Av- och nedskrivningar 5 -0,1 -0,3 -43,4 -41,9Rörelseresultat före finansiella poster -43,4 -41,9Finansiella intäkterKoncernbidrag 22,1 34,3Ränteintäkter 4 1,7 1,4Finansiella kostnaderNedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 17 -165,0 –Räntekostnader 4 -1,0 -0,6 -142,2 35,1Resultat efter finansiella poster -185,6 -6,8Resultat före skatt -185,6 -6,8Skatt på årets resultat – –Årets resultat -185,6 -6,8RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATMSEK Not 2012 2011Årets resultat -185,6 -6,8Årets övriga totalresultat: – –Summa övrigt totalresultat – –Årets totalresultat -185,6 -6,8 GLOBAL HEALTH PARTNER 66 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 69. ModerbolagetBALANSRÄKNINGMSEK Not 31 dec 2012 31 dec 2011ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARMateriella anläggningstillgångarÖvriga materiella anläggningstillgångar 5 0,1 0,1Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1Finansiella anläggningstillgångarAndelar i koncernföretag 16,17 680,1 845,1Långfristig fordran koncernföretag – 15,3Andra långfristiga fordringar 6 0,7 –Summa finansiella anläggningstillgångar 680,8 860,4Summa anläggningstillgångar 680,9 860,5OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARKortfristiga fordringarFordringar hos koncernföretag 64,0 43,8Övriga kortfristiga fordringar 0,5 0,2Förutbetalda kostnader 7 1,1 1,4Summa kortfristiga fordringar 65,6 45,4Kassa och bank 82,9 37,1Summa omsättningstillgångar 148,5 82,5SUMMA TILLGÅNGAR 829,4 943,0 GLOBAL HEALTH PARTNER 67 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 70. ModerbolagetBALANSRÄKNINGMSEK Not 31 dec 2012 31 dec 2011EGET KAPITAL 18Bundet eget kapitalAktiekapital 66,1 66,1Övrigt tillskjutet kapital 1,0 –Summa bundet eget kapital 67,1 66,1Fritt eget kapitalÖverkursfond 861,5 861,5Balanserade vinstmedel -49,2 -42,4Årets resultat -185,6 -6,8Summa fritt eget kapital 626,7 812,3SUMMA EGET KAPITAL 693,8 878,4AVSÄTTNINGARAvsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 0,7 –Uppskjuten skatt 8 0,4 –Summa avsättningar 1,1 –SKULDERLångfristiga skulderKonvertibellån 9 7,5 –Övriga långfristiga skulder 10 0,4 0,3Summa långfristiga skulder 7,9 0,3Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 2,3 1,9Skulder till koncernföretag 119,9 58,7Övriga kortfristiga skulder 0,7 1,2Upplupna kostnader 11 3,7 2,5Summa kortfristiga skulder 126,6 64,3SUMMA SKULDER 134,5 64,6SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 829,4 943,0Ställda säkerheter – –Ansvarsförbindelser 19 139,1 – GLOBAL HEALTH PARTNER 68 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 71. ModerbolagetFÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Övrigt Fritt SummaMSEK Aktiekapital tillskjutet kapital Överkursfond eget kapital eget kapitalEget kapital 31 december 2010 65,7 857,9 -42,4 881,2Årets resultat -6,8 -6,8Nyemission (not 18) 0,4 3,6 4,0Eget kapital 31 december 2011 66,1 861,5 -49,2 878,4Årets resultat -185,6 -185,6Emission av konvertibler 1,0 1,0Eget kapital 31 december 2012 66,1 1,0 861,5 -234,8 693,8KASSAFLÖDESANALYSMSEK Not 2012 2011Den löpande verksamhetenResultat efter finansiella poster -185,6 -6,8Avskrivningar 5 0,1 0,3Övriga ej kassaflödespåverkande poster 162,9 –Rörelsekapitalförändring -0,9 -9,4Kassaflöde från den löpande verksamheten -23,5 -15,9InvesteringsverksamhetenÖvriga investeringar 5 – –Kassaflöde från investeringsverksamheten – –FinansieringsverksamhetenNyupptagna lån, konvertibel 11,1 –Förändring fordran koncernföretag 15,3 -12,4Förändring koncernkonto 42,9 58,7Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69,3 46,3Årets kassaflöde 45,8 30,4Likvida medel vid årets början 37,1 6,7Likvida medel vid årets slut 82,9 37,1Betalda räntor -1,1 -0,6Erhållna räntor 1,7 1,4 GLOBAL HEALTH PARTNER 69 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 72. Moderbolagets noterNot 1 RedovisningsprinciperModerbolagets redovisningspriciper Finansiella instrumentOm inte annat anges tillämpar moderbolaget samma redovisnings­ Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderarprinciper som koncernen, med komplettering av Rådet för finansiell kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsräntorrapporterings rekommendation RFR 2. Redovisning för juridiska och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund förp­ ersoner. De avvikelser som är mellan moderbolagets och koncernens beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övrigaprinciper beror på begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS fullt fi ­ nansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringarut med anledning av Årsredovisningslagen. där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet ­ ö ­ verensstämma med bokfört värde.Finansiella anläggningstillgångarAktier i dotterföretag värderas enligt anskaffningsvärdesmetoden. KundfordringarAnskaffningsvärde redovisas enligt Årsredovisningslagen; dvs. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det beloppb­ alansposten ska inkludera transaktionskostnader och villkorade som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkrak­ öpeskillingar. Som intäkt redovisas endast samtliga erhållna utdel- kundfordringar.ningar. Om dessa eventuellt skulle betraktas som en återbetalning avursprungligt investerat kapital skall en nedskrivningsprövning göras Låneskulderav det redovisade värdet. För onoterade innehav i dotterföretag upp- Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag förrättas löpande kassaflödes- och marknadsvärderingar för att utvärdera t ­ ransaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från detåtervinningsvärdet. Värdeförändringar fastställs genom s.k. impairment belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiserastests efter tillämpning av värderingsregler fastställda av styrelsen. m ­ ellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har l ­öptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten dettillämpats konsekvent på aktuell period som presenteras i moder­ r ­ edo­ isade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Alla vbolagets finansiella rapporter. t ­ ransaktioner redovisas på likviddagen.Koncernbidrag och aktieägartillskott KonvertibelprogramAktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och Den 28 november 2012 godkändes ett incitamentsprogram av dena­ ktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning extra bolagsstämman. Programmet består av emitterade konvertiblaej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt RFR 2. Det innebär att skuldebrev. Innehavare av konvertibler har under perioden 21 decem-k­ oncernbidrag redovisas som finansiell intäkt. Givaren redovisar ber 2015 fram till 24 februari 2016 möjlighet att konvertera dessa tillk­ oncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i nya aktier i Global Health Partner till en fastställd konverteringskurs oma­ ndelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras. 5,05 kronor. I de fall konvertering inte sker förfaller lånet till betalningK­ oncernbidrag har erhållits med 22,1 (34,3) MSEK. Inga aktieägar­ den 16 mars 2016. Ett konvertibelt skuldebrev är ett så kallat samman-tillskott har lämnats under 2012 eller 2011. satt finanisellt instrument som ger upphov till en finansiell skuld för företaget och som innehåller en option för ägaren av instrumentet attUtländska valutor omvandla skulden till eget kapitalinstrument i bolaget. Dessa två delarFordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. redovisas separat enligt IAS 32, p 29. IAS 39 behandlar värderingen avTransaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens det finansiella instrumentet, vilket innebär att värdet på optionenavistakurs. k ­ ommer att utgöra residualen efter det att skulden värderats och d ­ ragits av från det verkliga värdet på instrumentet som helhet (IAS 32,Immateriella tillgångar p 31, 32). Kostnaden för framtagande av konvertibeln, 2,2 MSEK pro-Förvärvade programvaror portioneras ut på skulden respektive optionen (IAS 39, p 43). Den delProgramvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för program- som hänförts till skulden periodiseras över löptiden och kommer då attvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för redovisas som en räntekostnad beräknad enligt effektivräntemetodenb­ olagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har tillsammans med skulden. Eget kapitalkomponenten, dvs. värdet påt­ roliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. optionen uppgår till optionens pris 0,83 kr (enligt beräkning erhållenBalanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över från Swedbank) och Global Health Partner erhöll 11 111 000 kr vilketnyttjandetiden, dock högst fem år. motsvaras av 2 200 198 st konvertibler. Initialt ska lånet redovisas till sitt verkliga värde (nuvärdet av betalningar) och under löptiden skaMateriella anläggningstillgångar o ­ bligationens nuvärde öka till dess nominella värde. MellanskillnadenMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde periodiseras som en räntekostnad under löptiden och ökar skulden.m­ inskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångarsp­ restanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. FordringarUtgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgång- redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstill-ens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara gångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuellbelopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. p ­ rövning beräknas bli betalt.Följande avskrivningstider tillämpas:Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år Not 2 Arvode till revisorerLeasingavtal MSEK 2012 2011Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Arvoden till Ernst & YoungL­ easingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Moder­ Revisionsuppdrag 0,6 0,5bolaget har ett mindre antal leasingavtal avseende bilar. Det samman-lagda beloppet av dessa är ej materiellt, varför avtalen redovisas som Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –o­ perationella leasingavtal. Leasingavgiften kostnadsförs över löptidenmed utgångspunkt från nyttjandet. Skatterådgivning 0,1 0,2 Övriga tjänster 0,5 0,7 Summa arvode Ernst & Young 1,2 1,4 GLOBAL HEALTH PARTNER 70 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 73. Moderbolagets noterNot 3 Leasingavtal Not 6 Andra långfristiga fordringarPeriodens leasingavgifter: MSEK 2012 2011MSEK 2012 2011 Kapitalförsäkring 0,7 –Bilar 0,6 0,8 Summa 0,7 –Lokaler 1,9 1,8Summa 2,5 2,6 Not 7 Förutbetalda kostnaderOperationell leasing:Moderbolaget leasar lokaler och bilar. Leasingavtalen har varierande MSEK 2012 2011villkor, uppsägningstider och förnyelseavtal. De framtida leasing­ Förutbetalda hyror 0,5 0,4avgifterna är enligt nedan: Förutbetalda ­pensionsförsäkringspremier 0,3 0,3 Förutbetald försäkring 0,1 0,1Kontrakterade leasingavgifter Förutbetald leasing – 0,1MSEK 2013 2014–2017 >2017 Totalt Övriga poster 0,2 0,5Bilar 0,4 0,3 – 0,7 Summa 1,1 1,4Lokaler 1,9 1,3 – 3,2Summa 2,3 1,6 – 3,9 Not 8 Uppskjuten skattNot 4 Räntor och liknande resultatposter MSEK 2012 2011 Ingående värde uppskjuten skatt – –MSEK 2012 2011 Periodens förändring, temporär skillnad 0,4 –Finansiella intäkter Utgående värde uppskjuten skatt 0,4 –Koncernbidrag 22,1 34,3Ränteintäkt på banktillgodohanden 0,5 0,6 Periodens förändring är hänförlig till uppskjuten skatt, konvertibellån.Ränteintäkt interna lån 1,2 0,8Summa 23,8 35,7 Not 9 KonvertibellånFinansiella kostnaderNedskrivning av finansiella anläggnings­­­­ Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt värde värde värde värdetillgångar och kortfristiga placeringar -165,0 – MSEK 2012 2012 2011 2011Räntekostnad för interna lån -1,0 -0,6 Konvertibellån 7,5 9,7 – –Summa -166,0 -0,6 Summa 7,5 9,7 – –Finansiella intäkter och kostnader, netto -142,2 35,1Nedskrivningen av finansiella anläggningstillgångar och kortfristigaplaceringar avser nedskrivning av värdet på aktier i Global Health Not 10 Övriga långfristiga skulder Partner Ltd. MSEK 2012 2011 Övriga skulder 0,4 0,3Not 5 Materiella anläggningstillgångar Summa 0,4 0,3 Kontors- Övriga långfristiga skulders verkliga värden motsvarar dess redovisadeMSEK inventarier Datorer Total värden. Någon säkerhet finns inte för dessa skulder och de löper utanAnskaffningsvärden ränta. Övriga skulder per 31 december 2012 avser särskild löneskatt påPer 31 december 2011 0,6 0,1 0,7 direktpension.Periodens anskaffningar 0,1 – 0,1Ackumulerade anskaffnings­värden 0,7 0,1 0,8 Not 11 Upplupna kostnaderAvskrivningarPer 31 december 2011 -0,5 -0,1 -0,6 MSEK 2012 2011Periodens avskrivningar -0,1 – -0,1 Löner 0,1 –Ackumulerade avskrivningar -0,6 -0,1 -0,7 Semesterlöneskuld 1,0 0,9Bokfört värde 31 december Sociala avgifter 0,7 0,82012 0,1 – 0,1 Konsultarvoden 0,5 0,2 Övriga upplupna kostnader 1,4 0,6 Summa 3,7 2,5 GLOBAL HEALTH PARTNER 71 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 74. Moderbolagets noterNot 12 Medelantal anställda Not 13 Löner och ersättningar till anställda 2012 2011 MSEK 2012 2011 Antal Varav Antal Varav Löner och andra ersättningar 15,2 12,8 anställda kvinnor anställda kvinnor Sociala kostnader 6,1 5,5Moderbolaget 17 9 17 9 Pensionskostnader 3,3 3,1Summa 17 9 17 9 Summa 24,6 21,4 Optionsprogram till anställda inom Global Health Partner koncernen Det optionsprogram som beslutades på Global Health Partners extra b ­ olagsstämma den 27 november 2009 har under året löpt ut och o ­ ptionerna har förfallit då lösenpriset översteg börskursen vid lösen­ tidpunkten.Not 14 Ersättningar till ledande befattningshavare2012 Fast årslön/ Övriga Pensions- ÖvrigaMSEK styrelsearvode förmåner2) kostnader ersättningar SummaStyrelsens ordförande 0,4 – – – 0,4Övriga styrelseledamöter1) 1,4 – 0,1 – 1,5Verkställande direktör tom juli 2012 1,2 – 0,5 – 1,7Verkställande direktör fr o m aug 2012 1,4 0,1 0,3 – 1,8Andra ledande befattningshavare 4,0 0,2 1,0 – 5,2 8,4 0,3 1,9 – 10,62011 Fast årslön/ Övriga Pensions- ÖvrigaMSEK styrelsearvode förmåner2) kostnader ersättningar SummaStyrelsens ordförande 0,4 – – – 0,4Övriga styrelseledamöter 0,8 – – – 0,8Verkställande direktör 2,2 0,1 0,7 – 3,0Andra ledande befattningshavare 5,4 0,2 1,2 – 6,8 8,8 0,3 1,9 – 11,01) Fr o m 2012-08-01 ingår ersättning till Per Båtelson under denna rubrik, lön 0,6 MSEK och pensionskostnad 0,1 MSEK, övriga arvoden är oförändrade jämfört med 2011.2) Övriga förmåner avser bilförmån.Uppgifter om ledande befattningshavares Under perioden 2012-01-01–2012-07-31 har Per Båtelson varit anställdinnehav av aktier (inklusive närståendes Antal som VD. För VD Per Båtelson betalade bolaget 35 procent av den fastasamt ägda via bolag) per 2012-12-31: aktier månadslönen till pensionsförsäkring. Per Båtelson har en fortsatt tillsvidare anställning i bolaget. UnderMarianne Dicander Alexandersson 20 000 perioden 2012-08-01–2012-08-31 med 100 procent och från och medTobias Linebäck 118 600 2012-09-01 med 50 procent, med oförändrade pensionsvillkor. PerDaniel Öhman 14 400 B ­ åtelson kvarstår som styrelseledamot i bolagets styrelse, styrelse­Terese Sandberg – arvode utgår ej.Emma Lindbäck 2 500 Från och med 2012-08-01 har Marianne Dicander Alexandersson t ­ illträtt posten som VD. För VD Marianne Dicander AlexanderssonUppgifter om styrelseledamöter betalar bolaget 30 procent av den fasta månadslönen till pensions­och dess ersättningar 2012: SEK försäkring.Uppsägningstiden för VD är ömsesidigt 6 månader frånPaul Hökfelt 400 000 v ­ ardera part. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår ett avgångs­Lottie Svedenstedt 200 000 vederlag som beloppsmässigt motsvarar sex månadslöner. VD äger ­Carsten Browall 200 000 från och med 2012 rätt att delta i bolagets bonusprogram för VD. VDThomas Eklund 200 000 Marianne Dicander Alexandersson har en semesterrätt på 35 dagar. Bolaget har inga avtalade avgångsvederlag för övrig ledning och detBo Wahlström 133 333 utgår inga förmåner efter det att respektive övriga ledande befattnings-Andrew Wilson 66 667 havares anställning upphört. För övriga personer i bolagets lednings-Per Båtelson Avlönad som VD /anställd grupp är den avtalade uppsägningstiden ömsesidigt 3 månader från vardera part. Semesterrätt för övriga personer i bolagets ledning är 30 dagar.Not 15 Könsfördelningen i ledande befattningar 2012 2011 2012 2011Totalt antal kvinnor i styrelse 1 1 Totalt antal kvinnor i VD/ledningsgrupp 3 2Totalt antal män i styrelse 5 5 Totalt antal män i VD/ledningsgrupp 2 4Totalt antal personer i styrelse 6 6 Totalt antal personer i VD/ledningsgrupp 5 6 GLOBAL HEALTH PARTNER 72 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 75. Moderbolagets noterNot 16 Andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört värde Organisations-MSEK aktier kapital/röster i % i moderbolaget nummer SäteGlobal Health Partner Ltd 59 516 100 680,1 05859431 LondonTotalt 680,1Samtliga av koncernen indirekt ägda bolag framgår av årsredovisningsom insänds till Bolagsverket.Not 17 Andelar i koncernföretag, årets förändring MSEK 2012 2011AnskaffningarIngående anskaffningar 845,1 845,1Periodens anskaffningar – –Utgående anskaffningar 845,1 845,1NedskrivningarIngående nedskrivningar – –Periodens nedskrivningar -165,0 –Utgående ackumulerade nedskrivningar -165,0 –Bokfört värde 680,1 845,1Not 18 Aktiekapitalets utveckling Förändring av Totalt antal Kvotvärde Förändring i Totalt aktie-År Transaktion antal aktier aktier (SEK) aktiekapital (SEK) kapital (SEK)28 april 2008 Nybildning 100 000 100 000 1 100 000 100 00012 juni 2008 Nyemission (kontant) 400 000 500 000 1 400 000 500 000September 2008 Nyemission (apport)1) 59 516 074 60 016 074 1 59 516 074 60 016 074September 2008 Minskning av aktiekapital2) -500 000 59 516 074 1 -500 000 59 516 074Oktober 2008 Nyemission 5 300 000 68 816 074 1 5 300 000 64 816 074December 2009 Nyemission3) 730 164 65 546 238 1 730 164 65 546 074November 2010 Nyemission4) 190 476 65 736 714 1 190 476 65 736 714Juni 2011 Nyemission5) 345 673 66 082 387 1 345 673 66 082 3871) Nyemissionen av aktier till aktieägarna i Global Health Partner Plc genom betalning med aktier i Global Health Partner Plc som ett led i Scheme of Arrangement. N ­ yemissionen blev inregistrerad hos Bolagsverket den 26 september 2008. Registrering hos VPC och redovisning av aktier skedde den 29 september 2008.2) I samband med nyemissionen till aktieägarna i Global Health Partner Plc, drogs aktierna som innehafts av den för dåvarande enda aktieägaren Global Health Partner Swe AB in genom en minskning av aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket den 26 september 2008.3) Nyemission till innehavare utan bestämmande inflytande i Dental Holding för förvärv av utestående aktier. 4) Nyemission till innehavare utan bestämmande inflytande i Stockholm Gastro Center. 5) Nyemission till innehavare utan bestämmande inflytande i Bariatric Center Stockholm Holding AB för förvärv av utestående aktier. Bundet och fritt eget kapital Fritt eget kapital inkluderar årets resultat, överkursfond samt fond frånEget kapital ska enligt svensk lag uppdelas i fritt och bundet eget kapi- nedsatt aktiekapital. I fritt eget kapital ingår även kapital tillfört fråntal i moderbolag varav bundet eget kapital inte är tillgängligt för utdel- rapporten, vilket finns tillgängligt till aktieägarna.ning till aktieägarna. I moderbolaget består bundet eget kapital avaktiekapital och övrigt tillskjutet kapital.Not 19 AnsvarsförbindelserMSEK 2012 2011Borgensåtagande för koncernbolag 133,5 –Övriga ansvarsförbindelser 5,6 –Summa 139,1 –Moderbolagets ansvarsförbindelser består av borgensåtaganden för som garant avseende Arrhythmia Center AB, 1,8 Mkr, Gastro Centerkoncernbolags bankskulder, Global Health Partner SWE AB, Swed- Skåne AB, 0,5 Mkr samt Stockholm Spine Center AB, 1,6 Mkr. Globalbank, 116,7 Mkr, Gildhöj Privathospital ApS, Nykredit Bank, 8,1 Mkr, Health Partner AB står även som garant för hyresavtal i Svea Real ABOrtopeadisk Privathospital Aarhus A/S, 8,7 Mkr. Övriga ansvarsförbin- för Bariatric Center Skåne AB, 1,7 Mkr.delser avser finansiella leasingavtal där Global Health Partner AB står ­ GLOBAL HEALTH PARTNER 73 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 76. RevisionsberättelseREVISIONSBERÄTTELSETill årsstämman i Global Health Partner AB (publ)Org. nr. 556757-1103Rapport om årsredovisningen ochkoncern­redovisningenVi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarför Global Health Parther AB (publ) för år 2012. Bolagets årsredovis- Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningenning och koncernredovisning ingår i den kompletta versionen av detta ­ har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffandedokument på sidorna 34–73. bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö- rens förvaltning för Global Health Partner AB (publ) för år 2012.Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningenoch koncernredovisningen Styrelsens och verkställande direktörens ansvarDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verk­ tällande sårsredovisnings­agen och en koncernredovisning som ger en rätt­ l d ­ irektören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.visande bild enligt International Financial Reporting Standards, såsomde antagits av EU, och års­ edovisningslagen, och för den interna kon- r Revisorns ansvartroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispo-för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningeninnehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig- på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revi- ­heter eller på fel. sionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositio-Revisorns ansvar ner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslagetVårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis- är förenligt med aktiebolagslagen. ­ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Inter- Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vårnational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskatstandarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunnarevisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktörenkoncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions­ styrelse­edamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat lbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-koncernredo­ isningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, v ningen.bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig­ eter i h Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på målsenliga som grund för våra uttalanden.oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisornde delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget ­ Uttalandenupprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget irättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända- förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk­målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. ­ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revisioninnefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis- Göteborg den 8 april 2013ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens ochverkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en Ernst & Young AButvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningenoch koncernredovisningen. Thomas Nilsson Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända- Auktoriserad revisormålsenliga som grund för våra uttalanden.UttalandenEnligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet medårsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt­ is­ vande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligtårsredovisnings­agen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet lmed årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligtInternational Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, ­och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-redovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen ochbalansräkningen för moderbolaget och koncernen. GLOBAL HEALTH PARTNER 74 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 77. BolagsstyrningsrapportBOLAGSSTYRNINGS-RAPPORTBolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk Nomineringsprocessför emittenter utfärdat av NASDAQ OMX Stockholm Vid bolagets årsstämma den 3 maj 2012 beslutades att Global(­”Stockholmsbörsen”), inklusive Svensk kod för bolagsstyrning Health Partner skall ha en valberedning med fyra ledamöter ­(Koden). Koden bygger på principen ”följ eller förklara” vilket bestående av styrelseordföranden samt en representant från ­innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från vardera av de tre röstmässigt starkaste aktie­ garna per den äenskilda regler, men att företaget då ska ange en förklaring 30 september 2012.till avvikelsen. Thomas Eriksson, Metroland BVBA, valdes vid det konstitu- Global Health Partner tillämpar Koden och denna bolags- erande mötet till valberedningens ordförande. De övrigastyrningsrapport har upprättats i enlighet med Koden och ägarrepresentanterna är:Årsredovisningslagen (ÅRL). Vidare har Global Health Partnertillhandahållit information på bolagets webbplats i enlighet - Staffan Josephson, Investor Growth Capital ABmed Kodens krav. Årsstämman 2012 genomfördes också i - Ian Wachtmeister, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolagenlighet med Kodens föreskrifter. Bolagets revisor har - Paul Hökfelt, ingår i sin egenskap av styrelseordförandeg­ ranskat denna bolagsstyrningsrapport. Global Health Partner tillämpar principerna för god Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2013 skall varabolagsstyrning som ett instrument för ökad konkurrenskraft att lämna förslag till:och för att främja kapitalmarknadens förtroende förGlobal Health Partner. Det innebär bland annat att verksam- - val av stämmoordförandeheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga - antal styrelseledamöteransvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas - val av ordförande och övriga styrelseledamöterav öppenhet samt att bolaget i alla avseenden uppträder - arvode och annan ersättning till var och en av styrelse-­ som ett ansvarsfullt företag. ledamöterna - arvode för koncernens revisorer.BolagsordningBolagets firma är Global Health Partner Aktiebolag och Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligtb­ olaget är publikt (publ). Bolagets styrelse skall ha sitt säte i bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.Göteborg. Ändringar i Global Health Partners bolagsordning Förslagen presenteras i kallelsen till årsstämman och påsker enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen. Bolags­ rdningen o Global Health Partners hemsida.finns i sin helhet att tillgå på bolagets hemsida. Val av revisorÄgarstruktur Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2013 ärPer den 31 december 2012 hade Global Health Partner Ernst & Young AB som utnämndes till bolagets revisor på1 442 aktieägare, enligt det av Euroclear förda ägarregistret. å ­ rsstämman den 3 maj 2012. Bolaget har inga revisors­­ Många utländska ägare, samt även en del av de svenska suppleanter. Thomas Nilsson är huvudansvarig revisor ochägarna är förvaltarregistrerade genom utländska banker eller medlem i FAR.andra förvaltare som inte är anslutna till Euroclear, vilket inne-bär att de verkliga innehavarna inte framgår fullt ut av ägar­ Allmänt om bolagets ledningregistret. Antalet ägare framstår sannolikt som lägre än vad Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organsom verkligen är fallet. där aktieägarna utövar sin rösträtt. Bolagets styrelse ansvarar De tio största aktieägarna per den 31 december 2012 för bolagets organisation och förvaltningen av bolagetsfinns specificerade på bolagets hemsida. Ägaruppgifter på a ­ ngelägenheter. Styrelseordförandens roll är att leda styrel-h­ emsidan uppdateras kvartalsvis. sens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. B ­ olagets verkställande direktör och tillika koncernchef utsesAktier och utdelning av styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolagetsAktiekapitalet i Global Health Partner uppgick per den verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.31 december 2012 till 66,1 MSEK, fördelat på lika många Global Health Partners verksamhet är organiserad i fyraaktier. Handel sker på NASDAQ OMX Stockholm och börs­ a ­ ffärs­ mråden. Dessa är Spine/Orthopaedics, Dental, Gastro/­ ovärdet per den 31 december 2012 var 259,7 MSEK. Samtliga Surgery och Arrhythmia/New Specialities. Det finns policysaktier har lika röstvärde samt äger lika rätt till andel i Global och instruktioner för att säkerställa att frågor av väsentligHealth Partners tillgångar och resultat. betydelse underställs verkställande direktören och/eller Global Health Partner avser inte att betala utdelning under ­styrelsen.2013. Genererat kassaflöde kommer istället att användas tillinvesteringar och expansion. GLOBAL HEALTH PARTNER 75 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 78. Bolagsstyrningsrapport Årsstämma Revisionsutskott Vid bolagsstämman har aktieägare möjlighet att fatta beslut Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott, vilket styrs av regler om Global Health Partners angelägenheter. För att kunna i antagen arbetsordning för styrelsen. På styrelsens uppdrag delta erfordras att aktieägaren är närvarande vid stämman, bereds ärenden avseende upphandling av revisionstjänster personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren och revisionsarvode, uppföljning av revisorns arbete samt är införd i aktieboken vid visst datum före stämman och att företagets interna kontroll, övervakning av aktuell risknivå, anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning. Vid bokföring och företagets finansiella informationsgivning årsstämman den 3 maj 2012 bemyndigades styrelsen att för samt andra ärenden som styrelsen finner lämpligt. Målet för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst u ­ tskottets arbete är att tillförsäkra att företagets räkenskaper totalt 6 500 000 aktier, motsvarande cirka 9,0 procent av håller en hög nivå samt, i största möjliga omfattning, säker-­bolagets aktiekapital. ställa att företagets och aktieägarnas intressen tillvaratas. Utskottet har även en valberedning vilken förbereder förslag Aktieägare till val av revisor och/eller revisorsuppleant samt revisions­ arvode inför de årsstämmor där sådana val skall genomföras. Revisorer Årsstämma Valberedning Revisionsutskottet skall bestå av minst tre ledamöter, vilka tillsätts årsvis av styrelsen vid det första ordinarie styrelse­ Revisionsutskott Styrelse Ersättningsutskott mötet. Majoriteten av utskottets ledamöter skall vara o ­ beroende i förhållande till företaget och företagsledningen. Åtminstone en av utskottsledamöterna skall också vara VD/Ledning o ­ beroende i förhållande till större aktieägare (d.v.s. aktieägare som kontrollerar minst tio procent av aktierna eller rösternaStyrelse i företaget). Styrelseledamot som också utgör del av företags-Styrelsens arbete ledningen får inte samtidigt vara ledamot av revisionsutskot-Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och tet. Styrelseordföranden kan även vara utskotts­­­ föranden. ord­f­ örvaltningen av bolagets angelägenheter. Förvaltningen Ledamöter av revisionsutskottet är för närvarande Bobör ske på sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god W ­ ahlström (ordförande), Paul Hökfelt och Carsten Browall.kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Utskottet höll 4 möten under 2012. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete ochbevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ersättningsutskott Styrelsen i Global Health Partner AB har sedan det Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott, vilket styrs av reglerk­ onstituerande mötet den 3 maj 2012 hållit 9 möten under i antagen arbetsordning för styrelsen. Ersättnings­ tskottets uåret, varvid den genomsnittliga närvaron uppgått till 100 ­ rocent. p uppgift är att inför styrelsebeslut bereda ärenden medStyrelsens arbete skall följa antagen arbetsordning, vilken ­ a ­ nknytning till ersättning och förmåner till företagsledningen.också anger att styrelsen skall sammanträda minst sex gånger Ersättningsutskottet skall även inför bolagsstämmobeslutunder verksamhetsåret, utöver det konsti­ uerande möte som t bistå styrelsen i att ta fram förslag till ersättningsprinciper,genomförs omedelbart efter årsstämman. anställningsvillkor och förmåner till företagsledningen. Fyra av dessa möten hålls i anslutning till publicering av Utskottet består av tre styrelseledamöter och tillsättskoncernens årsrapport och delårsrapporter. Ytterligare möten å ­ rligen av styrelsen vid det första styrelsemötet. Styrelse­­­hålls vid behov. Arbetsordningen fastställs vid det konstitue- ordföranden kan även vara utskottsordförande. Utskotts­rande mötet och revideras löpande. ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till Vidare beslutar styrelsen om instruktioner för den verk­ företags­­ledningen.ställande direktören. Dessa instruktioner återfinns i styrelsens Ledamöter i ersättningsutskottet är för närvarande Thomasarbetsordning och instruktion för verkställande direktör. Enligt Eklund (ordförande), Paul Hökfelt och Lottie Svedenstedt.den svenska Aktiebolagslagen (ABL) är det styrelsen som är Utskottet höll 1 möte under 2012.ytterst ansvarig för företagets organisation och ledning. I arbetsordningen ingår också riktlinjer för vilken finansiell Utvärdering av styrelsens arbeteinformation som skall tillställas styrelsen. Syftet är att säker- Inför noteringen av Global Health Partner vid NASDAQ OMXställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt att hålla Stockholm genomfördes en grundlig utvärdering av bolagetsstyrelsen löpande informerad om utvecklingen av bolagets styrelse. Inför årsstämman 2012 genomförde valberedningenverksamhet samt finansiella ställning. Utöver styrelsemateria- en ny utvärdering, vilken resulterade i styrelsens nuvarandelet tillsänds styrelsen varje månad ekonomiska rapporter samt ­ bemanning. Vid årsstämman 3 maj 2012 invaldes Bo Wahl-uppföljning av koncernens verksamheter. Styrelsen säker­ ström som ny ledamot. Bo bedömdes av valberedningenställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen dels genom besitta en kompetens och branscherfarenhet som på ett braeget arbete, dels genom kontakt med revisorn och genom sätt kompletterar övriga styrelseledamöter. Bolagets styrelseupprätthållande av ett revisionsutskott. har under 2012 genomfört sin årliga utförliga utvärdering. GLOBAL HEALTH PARTNER 76 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 79. Bolagsstyrningsrapport Närvaro Närvaro Revisions- Ersättnings- Totalt arvode styrelse­möten utskottsmöten Nationalitet Oberoende utskottet utskottet för 2012 (SEK) 1) under 2012 2) under 2012 2)Paul Hökfelt SE Ja Ja Ja 400 000 100% 100%Lottie Svedenstedt SE Ja Nej Ja 200 000 100% 100%Carsten Browall SE Ja Ja Nej 200 000 100% 100%Thomas Eklund SE Nej Nej Ja 200 000 100% 100%Bo Wahlström SE Nej Ja Nej 200 000 100% 100%Per Båtelson 3) SE Nej Nej Nej – 100% –1) id årsstämman den 3 maj 2012 beslutades om ersättning till styrelsen. Ersättning utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda i V Global Health Partner. Arvodet i tabellen avser ersättning för tolv månader. Andrew Wilson avgick från Global Health Partners styrelse per Årsstämman den 3 maj 2012. Totalt arvode 2012 för Andrew Wilson SEK 66 667.2) ärvarouppgifter avser möten i Global Health Partner AB sedan det konstituerande mötet den 3 maj 2012. N3) vlönas som VD t.o.m. juli 2012. Från och med augusti 2012 har Båtelson uppburit en lön som anställd om 0,6 MSEK samt pension A om 0,1 MSEK.Styrelsens sammansättning FAR och Svenskt Näringsliv samt det etablerade ramverketGlobal Health Partners styrelse består av sex ledamöter och Internal Control – Integrated Framework (COSO). Dettainga suppleanter. Det har inte tillsatts några arbetstagar­ i ­nnebär att rapporten begränsas till en beskrivning av hur denrepresentanter. Med undantag för den verkställande interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringend­ irekt­ ren fram till och med 13 augusti 2012 ingår ingen av ö är organiserad. Bolaget tillämpar även Aktiebolagslagen,styrelsens ledamöter i företagsledningen. Ytterligare upp­ Å ­ rsredovisningslagen samt andra relevanta lagstiftningar ochgifter om respektive styrelseledamot framgår av sidan 80. regelverk.OberoendeStyrelsen har bedömts uppfylla såväl NASDAQ OMX Kontrollmiljö RiskbedömningStockholms som Kodens krav på oberoende. Samtliga valda och kontrollaktiviteterledamöter utom Per Båtelson, Bo Wahlström och ThomasEklund har bedömts vara oberoende såväl gentemot Global InternkontrollHealth Partners större ägare som gentemot bolaget ochbolagsledningen. Per Båtelson har bedömts oberoende mot Information och Utvärdering kommunikationbolagets större ägare, men inte mot bolaget. Thomas Eklundoch Bo Wahlström har inte bedömts oberoende mot GlobalHealth Partners större ägare, men däremot mot såväl bolagetsom bolagsledningen. Kontrollmiljö I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställandeKoncernledning direktören fördelas arbetsuppgifter i syfte att upprätthålla enBolagets verkställande direktör och tillika koncernchef utses effektiv hantering av verksamhetens intern­ ontroll och risker. kav styrelsen och sköter den löpande förvaltningen av bolagets Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som skall bistå styrel-verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Bland sen i att tillse att relevanta policyer och redovisningsprinciperannat förutsätter investeringar och förvärv över vissa belopps- efterföljs, liksom förändringar av sådana principer.nivåer, liksom utnämnanden av vissa ledande befattnings­ I kontrollmiljön ingår också månadsvisa uppföljnings­ öten mhavare, styrelsens godkännande. Till sitt förfogande har verk- samt styrelsemöten i samtliga dotterbolag, i vilka delar avställande direktören en koncernledning, i vilken också ingår Global Health Partners koncernledning ingår tillsammansCFO samt affärsområdeschefer för respektive affärsområde. med ledningspersoner från dotterbolag i respektive affärs­ Det finns policys och instruktioner för att säkerställa att område. I dotterbolagens styrelser återfinns vanligtvis enf­ rågor av väsentlig betydelse underställs verkställande majoritet från Global Health Partners ledning. Under året hard­ irektören och/eller styrelsen. För information om respektive bolaget sett till att öka kompetensen inom redovisning ochmedlem av koncernledningen, se sidan 81. ekonomi­ tyrning på såväl koncernnivå som affärsområdes- s och dotter­ olagsnivå. Kompetensökningen har skett genom bInternkontroll avseende den finansiella rapporteringen nyrekry­ ering samt ut- och fortbildning. tDenna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för Gränserna för ansvar och befogenheter definieras ibolagsstyrning och den vägledning som framtagits av in­ truktioner för delegation, attesträtt samt övriga policys s GLOBAL HEALTH PARTNER 77 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 80. Bolagsstyrningsrapportoch instruktioner. Det åligger koncernledningen att tillse att Såväl intern som extern kommunikationsgivning följer avdessa uppdateras och åtföljs. Vidare åligger det respektive k ­ oncernen antagen informationspolicy. För kommunikationdotterbolagsstyrelse att tillse att dessa åtföljs i den löpande med externa parter anges riktlinjer för hur sådan bör ske, vemverksamheten. som är behörig att ge viss information och hur logg­ oken ska b Aktuella dokument uppdateras regelbundet vid ändring av hanteras.t.ex. lagstiftning, redovisningsstandarder och noteringskrav. Väsentliga riktlinjer, policys och manualer av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommunicerasRiskbedömning och kontrollaktiviteter löpande.Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av risken förfel i den finansiella rapporteringen. I modellen ingår månads- Uppföljningvis granskning av samtliga bolag i koncernen samt koncern­ Styrelsen utvärderar löpande effektiviteten i processen förredovisningen där särskilt fokus riktas mot identifierade riskbedömning och den information som bolagsledningenm­ ateriella poster. De väsentliga risker som påverkar den lämnar. Arbetet innebär bland annat att säkerställa attinterna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen å ­ tgärder vidtas rörande de brister och förslag till förbättringidentifieras på såväl koncern- som affärsområdes- och dotter- som framkommit genom den externa revisionen.bolagsnivå. Avvikelser diskuteras omedelbart med såväl CFO Genom det av styrelsen utsedda revisionsutskottet pågåroch koncerncontroller som affärsområdeschef och affärs­ löpande översyn och förbättringsarbete avseende internaområdescontroller inom Global Health Partner samt med r ­ utiner och kontroll.e­ konomichef och i förekommande fall VD för det berörda ­bolaget. De månadsvisa mötena samt styrelse­ ötena syftar m Internrevisionockså till att identifiera operationella och legala risker samt Bolaget har hittills inte funnit anledning att inrätta en intern­möjligheter till effektivi­ eringar och förbättringar i den s ­ revisionsfunktion. Det har beslutats i bolagets revisionsutskottlöpande verksamheten. att detta behov kommer att hållas under löpande översyn. Uppföljningen dokumenteras enligt en standardiseradmodell och identifierade brister åtgärdas löpande.Information och kommunikationGlobal Health Partner har inrättat formella informations­kanaler för utbyte av relevant information till såväl koncern­ Göteborg den 8 april 2013ledning som styrelse. Även informella informationskanalerär av betydelse för ett fullständigt informationsutbyte. Styrelsen GLOBAL HEALTH PARTNER 78 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 81. BolagsstyrningsrapportREVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTENTill årsstämman i Global Health Partner AB (publ)Org. nr. 556757-1103Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, ochför år 2012 på sidorna 75–78 och för att den är upprättad i att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovis-enlighet med årsredovisningslagen. ningen och koncernredovisningen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på dennaläsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi Göteborg den 8 april 2013att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebäratt vår lagstadgade genomgång av bolagstyrningsrapporten Ernst & Young ABhar en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattningjämfört med den inriktning och omfattning som en revision Thomas Nilssonenligt International Standards on Auditing och god revisions- Auktoriserad revisorsed i Sverige har. GLOBAL HEALTH PARTNER 79 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 82. StyrelseAktieinnehav per 31 december 2012. Paul Per Lottie Carsten Thomas BoPAUL HÖKFELT PER BÅTELSON LOTTIE SVEDENSTEDTStyrelseordförande Styrelseledamot StyrelseledamotFödd 1953 Född 1950 Född 1957Styrelseordförande sedan 4 maj 2011 och Styrelseledamot sedan 9 juni 2008. Styrelseledamot sedan 9 juni 2008.s­ tyrelseledamot sedan 29 april 2010. Styrelseledamot i Global Health Partner Plc sedan Styrelseledamot i Global Health Partner Plc sedanStyrelseordförande i Unilabs i Genève och var augusti 2006. 9 juni 2008.tidigare arbetande styrelseordförande (2007–2011). Styrelseordförande i IVBAR AB. Styrelseledamot i Unilabs, Styrelseordförande i MiL Institute. Styrelseledamot iS­ tyrelseordförande i Clinique La Colline i Genève. Oriola Kd och Humana. Clas Ohlson AB, ITAB Shop Concept AB, Stampen AB,VD och koncernchef för Capio koncernen (Göteborg) Koncernchef för Capio AB (1993–2005). Omfattande Thule Group AB och Byggmax AB m fl.2006 och hade även viktiga roller i diverse europeiska bransch- och affärserfarenhet från internationella massa- Koncernchef för Kid Interiör, drivit egen konsultverk­länder from 2002, när han anslöt som VD för den ­ och pappers-, kemi- och bioteknikföretag. samhet inom organisations- och ledarskapsutveckling,franska verksamheten, till 2007. VD New Generations Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers VD Inter IKEA Systems A/S, affärsområdeschefHolding, Schweiz (2000–2001), Unilabs SA, Genève tekniska högskola. IKEA of Sweden och regionschef H&M.(1989–1999). Gedigen finansiell bakgrund, under Jur. kand. från Uppsala Universitet. Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt1980-talet ledande nyckelpositioner inom Creditwest, närståendes: 4 034 044 st. Aktieinnehav Global Health Partner, egna samtWedge Bank och Independent Finance, Schweiz. närståendes: 553 000 st.BA från Handelshögskolan i Stockholm.Aktieinnehav Global Health Partner, egna samtnärståendes: 100 000 st.CARSTEN BROWALL THOMAS EKLUND BO WAHLSTRÖMStyrelseledamot Styrelseledamot StyrelseledamotFödd 1958 Född 1967 Född 1949Styrelseledamot sedan 4 maj 2011. Styrelseledamot sedan 4 maj 2011. Styrelseledamot sedan 3 maj 2012.Arbetande styrelseordförande på Unfors RaySafe AB, Styrelseledamot i Biotage AB, Neoventa Medical AB, Huvudägare i Metroland. Större ägare i Global Healthett snabbväxande globalt medicintekniskt bolag med Memira AB och Vårdapoteken AB. Partner AB. Tidigare ägare till ett antal onoteradeGöteborg som bas. Styrelseordförande i Metrum AB Managing Director på Investor Growth Capital fastighets-, IT- och kommunikationsföretag samt störresamt styrelseledamot i Vitrolife AB och Xvivo Perfusion AB. sedan 2002 och har bl.a. ansvarat för investeringarna ägare i börsnoterade Telelogic AB, Fastpartner AB, SongLång karriär inom healthcare-sektorn och har spenderat i Swedish Orphan och Entific Medical Systems. Networks AB. Styrelseordförande i Ryholm Förvaltningsin karriär i ledande befattningar hos snabbväxande AB och styrelseledamot i Stena Adactum AB. Private equity på ABN AMRO Capital och Corporateföretag som Mölnlycke, Nobel Biocare och Capio. Finance på Handelsbanken Markets i tio år. Tidigare i styrelsen för ett flertal onoterade företag samtCivilekonomexamen från Göteborgs Universitet. noterade Nordiska Fondkommission AB, Digital Illusions Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt AB, Telelogic AB, Song Networks AB samt i Stenas Sfärråd.Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt närståendes: 30 000 st.närståendes: 205 000 st. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt n ­ ärståendes: 15 014 155 st. GLOBAL HEALTH PARTNER 80 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 83. LedningAktieinnehav per 31 december 2012. Marianne Tobias Daniel Terese EmmaMARIANNE DICANDER ALEXANDERSSON TOBIAS LINEBÄCK DANIEL ÖHMANVD Finansdirektör Affärsområdeschef Spine/OrthopaedicsFödd 1959 Född 1974 Född 1980Anställd 2012 Anställd 2006 Anställd 2006Tidigare VD för Sjätte AP-fonden, vice VD Apoteket AB, Styrelseledamot i Global Health Partner Swe AB, Styrelseordförande och styrelseledamot i flera avVD för Kronans Droghandel samt erfarenhet inom kvalitet samt flera av koncernens dotterbolag. Global Health Partner ABs dotterbolag och tidigare ­och marknad från olika branscher som bilindustrin, Senior manager vid Ernst & Young Stockholm VD för dotterbolaget Ortho Center IFK-Kliniken.plast- och kemikalieindustrin och läkemedels- och (2005–2006), dessförinnan senior manager vid Civilingenjörsexamen i Elektroteknik och magister-sjukvårdslogistik. Ernst & Young Global i London och skattejurist på Ernst examen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniskaStyrelseledamot inom Mölnlycke Healthcare AB, & Young Sverige (1999–2004) m m. högskola.C­ astellum AB och Chalmers. Affärsjuristexamen från Handelshögskolan i Jönköping. Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt närståendes: 14 400 st.­Högskola. närståendes: 118 600 st.Aktieinnehav Global Health Partner, egna samtn­ ärståendes: 20 000 st. EMMA LINDBÄCK Affärsområdeschef Gastro/Surgery och Arrhythmia/New SpecialitiesTERESE SANDBERG * Medicinsk chefFödd 1977 Född 1970Anställd 2010 Anställd 2012Styrelseledamot i flera av Global Health Partner ABs Styrelseordförande och styrelseledamot i flera avdotterbolag. Global Health Partner ABs dotterbolag.Tidigare bl.a. managementkonsult på McKinsey & Tidigare bl.a. verksamhetschef och medicinsk chef påCompany. Unilabs AB.Civilingenjörsexamen i Bioteknik och magisterexamen Läkarexamen, specialistläkare i klinisk bakteriologi ochi Entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola. akademisk avhandling vid Karolinska Institutet.Aktieinnehav Global Health Partner, egna samt Aktieinnehav Global Health Partner, egna samtnärståendes: – närståendes: 2 500 st.* nder 2012 ansvarig för diagnosområdena bariatrics, allmänkirurgi U och mödrahälsovård. GLOBAL HEALTH PARTNER 81 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 84. PARTNERSListan nedan består av de personer som är delägare i Global Health Partners kliniker per 31 mars 2013.Affärsområde Affärsområde Affärsområde AffärsområdeSpine/Orthopaedics Dental Gastro/Surgery Arrhythmia/ New SpecialitiesStockholm Spine Center Specialistkliniken för Stockholm Gastro Center & Arrhythmia Center- Tycho Tullberg D ­ entala Implantat, Nacka Gastro Center Göteborg ­Stockholm - Pär Almqvist - Bengt Lavö - Anders EnglundSpine Center Göteborg - Per Ekenbäck - Robert Löfberg - Fariborz Tabrizi- Åke Blixt - Claes Ellgar- Olle Hägg - Juhani Fischer Gastro Center Skåne- Bengt Lind - Sten Holm - Christer Staël von HolsteinOrtho Center IFK-Kliniken Kirurgkliniken Stockholm- Leif Swärd - Göran Felländer - Bo AhlmanOrtho Center Stockholm - Bo Westman- Ingemar Gladh- Mats Heidvall Bariatric Center Stockholm - Peter LoognaGildhøj Privathospital- Claus Hovgaard Bariatric Center Helsinki - Monica Carpelan HolmströmOPA - Tom Scheinin- Michael Davidsen - Anne Juuti- Peter Helmig- Peter Duel- Erling Anker-Møller- Jørgen Dalsgaard- Søren DeutchProduktion: SolbergFotografer: Jesper Orrbeck, David Bicho, Martin Carlsson, med flera GLOBAL HEALTH PARTNER 82 ÅRSREDOVISNING 2012
 • 85. QUALITY THROUGH SPECIALISATIONGlobal Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvaldadiagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flerakliniker med hög patientvolym inom samma diagnosområden leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket ärfundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”.GLOBAL HEALTH PARTNERÖstra Hamngatan 26–28SE-411 09 GöteborgTel: +46 (0) 31 712 53 00www.globalhealthpartner.com