Global health partner 2012

1,010 views
926 views

Published on

Global Health Partner Annual report 2012

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Global health partner 2012

 1. 1. QUALITYTHROUGHSPECIALISATIONGLOBAL HEALTH PARTNERÅRSREDOVISNING 2012
 2. 2. INNEHÅLLÅret 2012 i korthet 1 Global Health Partner är en svensk,Detta är Global Health Partner 2 internationellt verksam sjukvårdskoncernVD har ordet 3 som driver både öppen- och slutenvårdAffärsmodell, mål och strategier 5 i specialistkliniker inom ryggkirurgi/­ ryggvård, ortopedi, specialisttandvård,Kvalitet 10 fetmakirurgi och metabola sjukdomar,Marknad och omvärld 12 gastroenterologi, allmänkirurgi, mödra-Organisation 14 hälsovård samt arytmi. Mellan de idagAffärsområde Spine/Orthopaedics 16 20* klinikerna byggs samarbeten ochAffärsområde Dental 20 nätverk, där fundamentet för verksam­Affärsområde Gastro/Surgery 22 heten är att hög patientvolym inomAffärsområde Arrhythmia/New Specialities 26 samma diagnosområde leder tillAktien 28 en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom ­ pecialisering”. SAktieägarinformation 31 Sedan starten 2006 har verksamheten expanderat snabbt och omsättningenFinansiell rapport: för 2012 var drygt 700 MSEK.Femårsöversikt 33 * Antal kliniker i mars 2013.Förvaltningsberättelse 34Koncernens resultaträkning 41Koncernens balansräkning 42Koncernens förändringar i eget kapital 44Koncernens kassaflödesanalys 45Koncernens noter 46Moderbolagets resultaträkning 66Moderbolagets balansräkning 67Moderbolagets förändringar i eget kapital 69Moderbolagets kassaflödesanalys 69Moderbolagets noter 70Revisionsberättelse 74Bolagsstyrningsrapport 75Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 79Styrelse 80Ledning 81Partners 82
 3. 3. ÅRET 2012 I KORTHET NY VD 2-ÅRS JUBILEUM FÖRVÄRV INOM GASTRO Marianne Dicander Alexandersson ­ Global Health Partners klinik RCDR Global Health Partner förvärvar ny VD i Global Health Partner. Rashid ­ enter for Diabetes and Research C ­ v ­ erksamhet inom gastroenterologi i Ajman firade 2-årsjubileum. och endoskopi i Stockholm. NY KLINIK I GÖTEBORG TILLTRÄDE I DANMARK NYÖPPNING I MALMÖ Expansion av gastroverksamhet Global Health Partner ­ illträder t Ortho Center Skåne ­ ppnar i Malmö. ö genom ny klinik i Göteborg. Gildhøj Privathospital i Danmark.NYCKELTAL OMSÄTTNING 2008–2012 2012 2011 Omsättning, MSEK 723 675 Rörelseresultat segment*, MSEK 25 44 MSEK +7% Rörelsemarginal segment*, % 3 7 800 Redovisat rörelseresultat*, MSEK -4 15 700 Redovisad rörelsemarginal*, % neg 2 600 Resultat efter finansiella poster, MSEK -52 -19 500 Årets resultat, MSEK -59 -29 Medelantal anställda 394 380 400 Soliditet, % 48 54 300 Resultat per aktie, SEK -0,94 -0,51 200 Eget kapital per aktie, SEK 5,28 6,18 100 Aktiekurs på balansdagen, SEK 3,93 7,80 Börsvärde på balansdagen, MSEK 260 515 2008 2009 2010 2011 2012* Före goodwillnedskrivningar. GLOBAL HEALTH PARTNER 1 ÅRSREDOVISNING 2012
 4. 4. Detta är Global Health PartnerSPECIALISERAD VÅRDINOM FYRA OMRÅDENAffärsområde Affärsområde Affärsområde AffärsområdeSpine/Orthopaedics Dental Gastro/Surgery Arrhythmia/ New SpecialitiesBedriver verksamhet inom diagnos­­ Bedriver verksamhet inom diagnos­ Bedriver verksamhet inom diagnos­ Bedriver verksamhet inom diagnos­områdena rygg, innefattande området specialisttandvård vid områdena allmänkirurgi, bariatrics områden med få kliniker och inomhela vårdkedjan för ryggvård, tre kliniker i Sverige och är den (överviktskirurgi och diabetesvård) nya diagnosområden med klinikersamt ortopedi, innefattande största privata aktören på samt gastro (medicinsk gastro­ under uppstart.idrotts­ rtopedi och proteskirurgi. o ­marknaden. enterologi och endoskopi). Sverige och Danmark Sverige Sverige, Finland och Sverige Förenade Arabemiraten Kliniker: 2 Rygg Kliniker: 3 Specialisttandvård Kliniker: 4 Bariatrics Kliniker: 1 Arytmi 4 Ortopedi 1 Allmänkirurgi 1 Mödrahälsovård 1 Rygg/Ortopedi 3 Gastro Anställda: 249 (199) Anställda: 56 (55) Anställda: 66 (106) Anställda: 6 (5) Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK Omsättning, MSEK 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 380 451 92 89 175 155 29 29Andel av koncernens totala Andel av koncernens totala Andel av koncernens totala Andel av koncernens totalaomsättning omsättning omsättning omsättning 63% 12% 21% 4%Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultat, MSEK 2011 20121) 20111) 20121)2) 2011 20121) 2011 2012 35 18 6 14 0 -10 3 3 Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal, % 2011 2012 2011 20121)2) 2011 2012 2011 2012 9 4 7 15 0 -7 10 9 Geografisk utbredning och antal kliniker i mars 2013. 1) Före goodwillnedskrivningar. 2) Inklusive reavinst vid fastighetsförsäljning. GLOBAL HEALTH PARTNER 2 ÅRSREDOVISNING 2012
 5. 5. VD har ordetPATIENTKONTINUITETSKAPAR TRYGGHETÅret på sjukvårdsmarknaden har präglats av ett tufft klimatmed pressade priser och också ett tufft politiskt klimat meddiskussion om vinster i välfärden. Förhoppningsvis kan detkomma något gott ur detta i slutändan när de politiska slag­ rden olagt sig och själva sakfrågan får mer fokus; nämligen vilkens­ jukvård vill vi ha i Sverige och hur ska vi åstadkomma den. Den triggande faktorn började inom omsorgen med”Carema­ ffären”. Det är viktigt att notera att det är helt olika aaffärslogik mellan omsorg och den sjukvård som bedrivs inomGlobal Health Partner. Sjukvård är produktion och kan därmedmätas på motsvarande sätt, till exempel hur operationen lycka-des, eventuella komplikationer, kvalitet och produktivitet. Mens­ jukvård är också en tjänst och en service, eftersom produktenär att ge en människa bästa möjliga hjälp. Så viktiga mätetal äräven hur patienten mår före och efter operationen och hur honeller han blir bemött. Det mäter vi. Därför vet vi att en av desaker som uppskattas mest är patientkontinuiteten, det villsäga att du som patient får möta samma läkare vid mottagning,samma läkare vid operation och samma läkare vid eftervården.Detta skapar trygghet och förtroende.Patientinflytande driver mot hög kvalitetDebatten har också handlat om öppenhet, kvalitet och långsik-tighet. Det är faktorer vi välkomnar som det enda börsnoteradesjukvårdsföretaget i Sverige. Kvalitet är basen i vår verksamhetoch att vara börsnoterad medför öppenhet och transparens ibåde ekonomi och handlingar. En makrotrend inom vårt område är ökad patientmakt ochökat patientinflytande. Jag ser det som en naturlig följd av denökade medvetenheten och individualismen där internet ochsociala medier ger stora möjligheter att inhämta kunskap ochinformation, men även möjlighet att skapa opinionsbildning.Detta i sin tur har lett till ökat fokus på nationella kvalitets­register, valfrihetssystem och fritt vårdval. Att kunna mäta,j­ämföra och synliggöra mätetal har skapat möjlighet till värde­baserade ersättningssystem som testas inom till exempel höft- ­­och ­ näplastiker i Stockholm. Detta driver mot hög kvalitet! k Trenden mot ökad patientmakt har också lett till en växandeförsäkringsmarknad. Både arbetsgivare och kunder vill säkratillgängligheten till vård när man behöver den. Acceptans­graden minskar för köer och därmed bortslösad tid av ens liv,alternativt arbetstid ur arbetsgivarens perspektiv. Ur ett sam-hällsperspektiv är därför privata vårdgivare en viktig del avs­ ystemet som ett komplement och för att tillsammans medoffentlig vård bidra med finansiering och resurser till det ökadevårdbehovet, men även för att sträva efter effektivare, mer till-gänglig och ännu mer kvalitativ vård och service. GLOBAL HEALTH PARTNER 3 ÅRSREDOVISNING 2012
 6. 6. VD har ordetÖkat fokus för att bygga en solid bas Fokus på kärnverksamhetenGlobal Health Partner är ett relativt nystartat företag. Det 2012 var ett år då vi gjorde en framgångsrik omställning av vårg­ rundades 2006 och har varit i en stark expansionsfas. Nu har verksamhet. Vi valde att fokusera på några verksamhetsområdenbolaget kommit in i nästa fas där det gäller att fokusera, ta bort där vi upplever att vi har en mycket stark ställning. Vi valde ocksåviss spretighet och optimera befintlig verksamhet. Det gäller att fokusera geografiskt, framförallt till Norden. Som en konse-att bygga en solid bas för att kunna fortsätta tillväxten. kvens av detta sålde vi ett antal kliniker som låg utanför vårt fokus När jag tillträdde som VD efter sommaren 2012 gjorde vi och lade till verksamheter inom våra kärnverksamheter. Dessutomen grundlig nulägesanalys. Denna har legat som grund för det arbetade vi med att hämta hem synergier både på kostnads-strategiarbete som ledning, styrelse och klinikchefer arbetat och intäktssidan. Vi har också visat att vi är mindre sårbara förmed under hösten. Detta resulterade i fyra hörnstenar som ska prispressade upphandlingar. Vi får allt mer patientflöden frånåterspegla vår strategi, det vill säga de vägval vi ska göra för f ­ örsäkringsbolagen och när patienterna själva har möjlighet attatt nå vårt långsiktiga mål som är att fördubbla verksamheten välja. Så efter ganska tuffa nio månader kunde vi tydligt se resultatinom fem år. av vårt arbete under fjärde kvartalet 2012. Goda resultat både vad Hela vår strategi koncentreras runt kunden/patienten. Vårt gäller tillväxt och operativt resultat.fundament förblir ”Kvalitet genom Specialisering”. Det är källanför vår kraft och inspiration. Vi fokuserar och koncentrerar oss Nytt år 2013på utvalda diagnosområden för att ligga i framkant inom dessa. Avslutningsvis vill jag säga att jag har upplevt mitt första halvårGeografiskt smalnar vi av vårt fokus till Norden och Förenade på Global Health Partner som både spännande och stimule-Arabemiraten. rande. Spännande, med en utmanande marknad som egent­ ligen är en av få marknader med garanterad tillväxt. Rätt hante-” rad med enighet om långsiktiga strukturer borde detta vara en lågriskmarknad som skulle kunna locka kapital så att man skulle VÅRT FOKUS PÅ SPECIALIST- kunna spara skattemedel. Stimulerande, då jag har lärt känna våra fantastiska kliniker med professionell sjukvård och profes- SJUKVÅRD ÄR EN STYRKA SOM sionellt kundbemötande och fått vara en del av en organisation GÖR ATT VI ÄR OCH KAN FÖRBLI som skapar så mycket samhällsnytta och livs­­ kvalitet för den enskilda människan. KONKURRENSKRAFTIGA INOM Nu går vi in i ett nytt år med energi och arbetslust. Vi ska VÅRT OMRÅDE. fortsätta att fokusera och utveckla våra befintliga kliniker. Vi ska säkra volymtillväxten samtidigt som vi förbereder för nya kliniker och nya diagnosområden. I takt med att patient­För att ha beslutskraft och engagemang nära patienten lägger inflytandet ökar måste vi bli mer kända och bli bättre på attvi vikt vid den decentraliserade organisationen med enskilda kommunicera vilken fin och kvalitativ sjukvård vi bedriver ochklinikbolag och partnerskap. därmed stärka vårt varumärke. Vårt fokus på specialistsjukvård är en styrka som gör att vi är Jag vill tacka alla våra Patienter, våra Aktieägare, våraoch kan förbli konkurrenskraftiga inom vårt område, men det S ­ amarbetspartners, Medarbetare på huvudkontoret och påkan också bli en svaghet om vi inte säkerställer bra samarbete våra ­ liniker för året som gått. kmed andra aktörer i vårdkedjan. Det gäller till exem­ el primär­ p Låt oss tillsammans göra 2013 till ett riktigt framgångsrikt år!vården som är viktiga remittenter till våra kliniker och ävenu­ niversitetssjukhusen där vi har pågående samarbeten inomutbildning och ­ orskning. f Marianne Dicander Alexandersson, VD Göteborg, mars 2013 GLOBAL HEALTH PARTNER 4 ÅRSREDOVISNING 2012
 7. 7. Affärsmodell, mål och strategierFOKUS PÅ SPECIALIST-SJUKVÅRD EN STYRKAUtgångspunkten för Global Health Partners verksamhet är att utföra sjukvårdstjänster med högrek­ valitet, service och effektivitet än vad som erbjuds av dagens vårdgivare samt att fokusera påp­ atientens hela vårdbehov inom utvalda diagnosområden.Global Health Partner har varit verksamt sedan hösten 2006 och Affärsmodellaktien har varit noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Global Health Partners affärsmodell bygger på att kombinera detCap, sedan oktober 2008. Bolaget grundades av Per Båtelson, lilla företagets rörlighet och kundnärhet med det stora företagetsgrundare av och före detta koncernchef i Capio, och Johan muskler. Kvalitet genom specialisering kommer även fortsätt-Wachtmeister. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de ningsvis att vara Global Health Partners ledord för att fokuserabehov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårds- på hög kvalitet och effektivitet.marknaden. Detta illustreras väl i koncernens logotype där den enskilda Global Health Partner driver specialiserad vård inom ett k ­ liniken samverkar med andra kliniker inom sitt diagnosområdebegränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli och där flera diagnosområden tillsammans bildar en stark enhet.en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen attdenna vård kan drivas både mer effektivt och med högre kvaliteti kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym ikombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom Det lilla företagetsforskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna. kundnärhet ochAffärsidé flexibilitetGenom att fokusera på patientens hela vårdbehov inom utvaldadiagnosområden och skräddarsy kliniker för att leverera högvolym uppnås Kvalitet genom Specialisering och förutsättningarför bättre vård. Det stora företagets finansiella muskler och professionalitet GLOBAL HEALTH PARTNER 5 ÅRSREDOVISNING 2012
 8. 8. Affärsmodell, mål och strategierSpecialiseringen tar sig uttryck genom att verksamheten Finansiella målo­ rganiseras i definierade diagnosområden. Global Health Partners mål är expansion för att ta t ­ illvara möjligheterna på den växande marknaden för specialiserad vård. Bolaget ska skapa tillväxt både o ­ rganiskt i befintliga kliniker, genom nyetableringar SPINE ORTHOPAEDICS och genom förvärv. Koncernen ska under kommande femårsperiod d ­ ubblera omsättningen. Under samma period ska en rörelsemarginaltakt om 7–8 procent ha uppnåtts. MATERNAL BARIATRICS Ambitionen är att den takten ska nås så snart som HEALTH CARE möjligt. ­ ARRHYTHMIA GASTRO OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 2008−2012 MSEK GENERAL 800 DENTAL SURGERY 723 700 675 600 586Diagnosområden 503 500 400 400Till skillnad från bolagets större konkurrenter fokuserar Global 300Health Partner på specialistsjukvård. Global Health Partner är 200inte verksamma inom vare sig omsorg, äldrevård eller primärvård. 100B­ olaget driver inte heller multispecialiserade, komplexa sjukhus-strukturer utan nischade, högspecialiserade enheter. Detta 0 2008 2009 2010 2011 2012i­nnebär att Global Health Partner ofta har hög marknadsandelinom valda diagnosområden och stora möjligheter att organiseraverksamheten för god effektivitet och kvalitet. UTVECKLING RÖRELSERESULTAT 2008–2012* GLOBAL HEALTH MSEK PARTNER 30 28 AKUT- NÄR- SJUKHUS- VÅRD- SJUKHUS SJUKHUS KLINIKER OMSORG DENTAL ASSISTANS 20 CENTRAL 15Sjukvårdsverksamheter 28 10 4 0 -3 -4 -10 2008 2009 2010 2011 2012 * 2008 redovisas exklusive kostnader för omlistning, 2009 exklusive engångs- kostnader i England, 2011 och 2012 exklusive goodwillnedskrivningar. ANDEL PER AFFÄRSOMRÅDE AV TOTAL OMSÄTTNING 2012 (2011) 4% (4) Spine/Orthopaedics 21% Dental Gastro/Surgery (26) Arrhythmia/New Specialities 63% 12% (56) (14) GLOBAL HEALTH PARTNER 6 ÅRSREDOVISNING 2012
 9. 9. Affärsmodell, mål och strategierStrategi fortsätter. För att ha beslutskraft och engagemang nära patientenKoncernens strategi sammanfattas i fyra hörnstenar med läggs vikt vid den decentraliserade organisationen med enskildap­ atienten i centrum. Fundamentet i strategin förblir ”Kvalitet klinikbolag och partnerskap.genom Specialisering”. Global Health Partner fokuserar på För att stärka klinikerna är det interna samarbetet inomutvalda diagnosområden och att inom dessa nischer kunna ha diagnos­ mrådet viktigt, exempelvis att kunna jämföra resultat ostora patientvolymer och därmed uppnå ambitionen att ligga och erfarenheter inom koncernen. För att bli starka i hela värde-i framkant. Geografiskt fokus smalnas av till Norden, men kedjan behövs samarbeten med externa aktörer som primärvårdu­ tvecklingen av bolagets verksamhet i Förenade Arabemiraten och universitetssjukhus.Global Health Partners fyra hörnstenarDe fyra hörnstenarna utgör grunden för en excellent patientupplevelse och högklassig vård med patientkontinuitet,hög tillgänglighet, uppföljning och utvärdering av data för ständigt förbättringsarbete och god patientinformation.Vi sätter Patienten i Centrum. FOKUS PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN • Tillväxt genom – nya diagnosområden – kliniker inom samma diagnosområden fler – patienter inom befintliga kliniker fler DECENTRALISERAD SAMARBETE ORGANISATION OCH • ätverk av samarbetande N PARTNERSKAPSMODELL kliniker för att säkerställa • jälvständiga kliniker möjliggör S – varumärkesvärde – inflytande och delaktighet – skalfördelar – medicinska beslut nära patienten – möjlighet att jämföra stora – nabb anpassning till förändrade s PATIENTEN mängder data kring resultat m.m. ­marknadsförutsättningar • Samverkan med andra aktörer – iten central organisation för l för att kontrollera hela vårdkedjan: gemensam ­ ärdegrund och ­ v – Primärvårdsenheter för att realiserande av synergier öka och säkra patientflöden – edande specialistläkare med l – Universitetssjukhus för entreprenöriella kvaliteter samarbete inom forskning och utveckling KVALITET GENOM SPECIALISERING • everera hög kvalitet inom väl definierade L diagnosområden • Övning ger färdighet tack vare höga volymer • Fokus på hög kvalitet och effektivitet • okus på ett smalt område ger möjlighet F att vara marknads­edande lGlobal Health Partners fyra hörnstenar GLOBAL HEALTH PARTNER 7 ÅRSREDOVISNING 2012
 10. 10. Affärsmodell, mål och strategierVÅR HISTORIA2006 2010• lobal Health Partner bildas. G • nvigning av nya Bariatrics-kliniker i Tjeckien, Skåne och I• ktien listas på AIM-listan i London. A Förenade Arabemiraten.• örvärv av de första tre klinikerna, Stockholm Spine Center F • mstrukturering och ökat ägande i Spine Center Bergen. O (inklusive del av Spine Center Bergen), Nordic Dental • ppstart av Ortho Center Skåne och Gastro Center Skåne. U Implants Clinic i Stockholm och Göteborg Medical Center • ppstart av Bariatric Center København i Danmark. U (Orthopaedics). • örvärv av Stockholm Gastro Center. F2007 2011• örvärv av Ortho Center Stockholm, Bariatric Center F • örvärv av OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus i Århus, F Stockholm, Ortho Center IFK-kliniken i Göteborg och Danmark, med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. Specialist­ liniken för implantat och käkkirurgi i Norrköping. k • örvärv av minoritetspost i Laastari Lähiklinikka. F• ppstart av Spine Center Göteborg. U • ppstart av Admira Kvinnohälsa, mödrahälsovård i Lund. U • örvärv av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark, F2008 med verksamhet inom ortopedi.• örvärv av Oradent (Dental, Stockholm). Uppstart av Concord F Dental Implant Clinic i England och Bariatric Center Skåne.• ktien omlistas till NASDAQ OMX Stockholm. A 2012 • illträde av Gildhøj Privathospital i Köpenhamn, Danmark. T • ppstart av Gastro Center Göteborg. U2009 • edläggning av Bariatric Center København och avyttring N av Bodylift Center i Danmark.• ppstart av Bariatric Centers i Norge, Egypten, Finland och U • vyttring av Bariatric Center Cairo i Egypten. A Tjeckien. Avtal och uppstartsarbete med klinik kring diabetes och fetma i Förenade Arabemiraten i samarbete med Region • y VD Marianne Dicander Alexandersson tillträder. N Skåne. • yöppning av Ortho Center Skåne i Malmö. N• tängning av Concord Dental Implant Clinic i England. S • örvärv av Odenplans Läkarhus genom Stockholm F• ppstart av klinik inom nytt område, arytmier (oregelbunden U Gastro Center. ­ hjärtrytm), Arrhythmia Center Stockholm.• amarbete inom Spine inlett med Schön Kliniken i Tyskland S inom kvalitetsområdet. GLOBAL HEALTH PARTNER 8 ÅRSREDOVISNING 2012
 11. 11. Affärsmodell, mål och strategierFOKUS PÅ NORDENGEOGRAFISK UTBREDNING MARS 2013Global Health Partner har åtta diagnosområden:Spine, Orthopaedics, Dental, ­ ariatrics, Gastro, BG­ eneral Surgery, Arrhythmia och Maternal HealthCare. ­ linikerna finns idag etablerade i Sverige, K ­D­ anmark, Finland och Förenade ­ rabemiraten. A Spine Orthopaedics Dental Bariatrics Gastro General Surgery Arrhythmia Maternal Health Care HuvudkontorGEOGRAFISK FÖRDELNING AV KUNDGRUPPER 2012 (2011)OMSÄTTNINGEN 2012 (2011) KUNDGRUPPER 2012 (2011) 15% Offentlig (17) 18% 2% 16% Sverige 15% Försäkringsbolag Offentlig (10) (5) Övriga Norden (17) Privat Försäkringsbolag Övriga länder 32% 53% Privat 21% (20) (63) 53% 32% 80% 63% (20) (63) (85) GLOBAL HEALTH PARTNER 9 ÅRSREDOVISNING 2012
 12. 12. KvalitetKVALITET GENOMSPECIALISERINGKvalitetsarbetet är en central del i Global Health Partners verksamhet. Bolagets affärsmodellb­ ygger på hög specialisering, stora volymer och samarbete mellan kliniker, såväl nationellt sominternationellt, för att säkerställa de bästa resultaten för patienterna. Allt fler beställare av vård har idag ett ökat fokus på kvalitet och Årliga kvalitetsrapporterefterfrågar kvalitetsuppföljningar, deltagande i register och Förutom månatliga KPI-rapporter summeras kvalitetsarbetetm­ iljöcertifiering. Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för att varje år på kliniknivå. Dessa rapporter används för att internt följaförbättra vården och omsorgen och ger patienterna inom fritt upp arbetet och hitta förbättringsmöjligheter, men också för attvårdval en ökad chans att jämföra olika vårdgivare och därmed kommunicera externt och visa patienterna Global Health Partnerslättare kunna välja var de vill söka vård. och respektive kliniks faktiska resultat.Ökad benchmarking Offentliga kvalitetsregisterJämförelser och benchmarking är en viktig del i Global Health Det finns idag ett stort antal kvalitetsregister inom olika behand-Partners kvalitetsarbete. Framför allt eftersträvas oberoende lingsområden, där klinikers resultat kan jämföras med andram­ ätningar, vilka kompletteras med bolagets egna mätningar. v ­ årdgivares resultat. Global Health Partner deltar i de kvalitets­Kvalitetsarbetet följs upp genom registrering och analys i register som finns tillgängliga och är relevanta för bolagetsn­ ationella kvalitetsregister och genom patientenkäter. v ­ erksamhet. Utbudet av register varierar mellan behandlings­ Dessutom görs kontinuerligt nationell och internationell områden och geografiska marknader. I Sverige finns ett stortbenchmarking för att uppnå ett ständigt utbyte av kunskap antal väl utvecklade register.och erfarenheter. Diagnosområdet rygg har till exempel ett Global Health Partner stödjer aktivt utveckling av öppnapågående kvalitetssamarbete med vårdbolaget Schön Kliniken k ­ valitetsregister, och deltar därför även i mindre register som äri Tyskland, en föregångare på sin hemmamarknad. under uppbyggnad. Klinikernas samlade volymer gör det möjligt att vara med och påverka olika registers utformning.Månatliga uppföljningar interntFör att följa upp kvalitetsarbetet internt och jämföra resultaten Regelbunden mätning av patientnöjdhetför olika kliniker används bland annat månatliga KPI-rapporter, Nationella mätningar av patientnöjdhet görs i Sverige avbaserade på utvalda nyckeltal. Mätningarna görs avseende I ­nstitutet för kvalitetsindikatorer. Resultaten är offentliga och kank­ valitet utifrån medicinska resultat, effektivitet, produktivitet samt jämföras med andra kliniker och vårdgivare. Mätningarna görskvalitet ur ett patientperspektiv. regelbundet en gång per år. Medicinska resultat är ofta långsiktiga och kan inte alltid mätas Som ett komplement till dessa gör Global Health Partnermånadsvis. Tidiga resultat som kan studeras är till exempel också egna patientenkäter. På detta sätt kan bolaget hittan­ egativa effekter som komplikationer. För att mäta mer lång­ a ­ vvikelser och fånga upp förbättringsförslag, vilka ocksåsiktiga resultat, exempelvis hur snabbt patienten kan återgå till s ­ nabbare kan genomföras och följas upp.arbetet krävs dock längre tid, ibland upp till ett år. Effektivitet mäts exempelvis i utnyttjande av operationssalar. För Fortsatt fokus på kvalitetatt uppnå riktigt god produktivitet krävs att kliniken kommer upp i Kvalitetsarbetet är prioriterat för Global Health Partner ochen viss volym. Stora volymer handlar inte enbart om ekonomi, utan f ­ ortsätter att utvecklas. Koncernens devis, ”Kvalitet genomframför allt om att få rutin, kompetens och erfarenhet. S ­ pecialisering”, måste underbyggas av faktiska resultat som Inom diagnosområdet rygg sker utbyte mellan klinikerna kommer patienterna till del och som dessutom kan kommunice-i ­ valitetsforum bestående av en grupp representanter från k ras på ett transparent och lättförståeligt sätt.j f­äm­ örande kliniker. Vid de månatliga mötena jämförs resultat,och skillnader analyseras med syfte att ständigt förbättra verk-samheten. GLOBAL HEALTH PARTNER 10 ÅRSREDOVISNING 2012
 13. 13. Kvalitet KVALITETSARBETET PÅ GILDHØJ PRIVATHOSPITAL Gildhøj Privathospital är ett av de äldsta privatsjukhusen i Danmark. Kliniken är s ­ pecialiserad på idrottsskador, men erbjuder alla former av ­ rtopediska under­ o sökningar och behandlingar. Kliniken är belägen i Brøndby strax utanför Köpenhamn. Marianne Lauritzen är ackrediteringskoordinator på Gildhøj Privathospital och har varit anställd sedan 2008. Hon är utbildad ortoped/kirurgsjuksköterska och har även utbildning i företagsekonomi.Marianne Lauritzon, ackrediteringskoordinatorGildhøj PrivathospitalVilken var er reaktion när kravet på oförutsedda händelser och patientnöjdhetsundersökningar.ackreditering i Danmark kom? Alla inkomna resultat genomarbetas och diskuteras i denKvalitet har alltid varit ett fokusområde på Gildhøj Privat­ t ­ värprofessionella kvalitetsgruppen. Gruppen tar ställning tillhospital, men i takt med att DDKM (Den Danske Kvalitets­ eventuella ändringar i kvalitetsmanualen och i checklistor. Jagmodel) införts på de offentliga och privata sjukhusen i Danmark, som kvalitetskoordinator återkopplar till alla personal­ rupper ghar kraven på ett mer systematiskt kvalitets- och förbättrings­ och ansvarar för att implementeringar genomförs.arbete ökat markant. Gildhøj Privathospital etablerade snabbt Kvalitetsgruppen samarbetar med övriga processgrupperen kvalitetsorganisation med en kvalitetskoordinator och som till exempel hygiengrupp och läkargrupp när nya manualerb­ ildade en kvalitetsgrupp för att svara upp mot kraven. och riktlinjer inom respektive grupps område ska tas fram.Vilka uppgifter har du som kvalitetskoordinator? Vad har ackrediteringen medfört?Som kvalitetskoordinator arbetar jag som sjuksköterska Det systematiska arbetet med kvalitet på Gildhøj Privathospitalv­ arannan vecka och med kvalitetsfrågor varannan vecka. har medfört en kvalitetskultur där olika metoder och arbetssättDetta ger en god inblick i det kliniska arbetet och naturliga jämförs och stimulerar till kontinuerligt lärande.beröringspunkter med alla medarbetare på kliniken. Det harjag stor nytta av till exempel när arbetsbeskrivningar och Vad är den viktigaste framgångsfaktornchecklistor ska utformas eller revideras. för ett bra ­ valitetsarbete? k Jag utför interna revisioner på många olika processer i vård­ Den viktigaste framgångsfaktorn för kvalitetsarbetet på Gildhøjkedjan, till exempel översyn av handhygien, journal­ ranskning, g Privathospital är att vi har en drivande klinikledning och ettöversyn av svarstider på undersökningar med MR-kamera, stort engagemang hos medarbetarna. Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), är ett kvalitets­ som fastställs i The International Society for Quality in system för att säkerställa kvaliteten på sjukhus, apotek Health Care (ISQua). ISQua har även ackrediterat IKAS och inom omsorg. Under 1990-talet uppmärksammades som ackre­diteringsorganisation. i hela västvärlden ett antal brister i vården, framför allt Ackreditering är en metod baserad på grunderna avseende patienter som skadades eller riskerade att som beskriver standarder för god kvalitet. Dessa kallas s ­ kadas, och om dålig kommunikation mellan olika vård­ ackrediteringsstandarder. En standard kan exempelvis givare. Det var tydligt att det fanns behov av att arbeta vara ­följande: ännu mer med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. ”Institutionen behandlar, lagrar och destruerar känsliga Den danska staten och det som idag är de danska personuppgifter säkert” regionerna träffade därför en överenskommelse om att När standarderna är skrivna ska de hela tiden utvärde­ skapa ett gemensamt nationellt kvalitetssystem. De ras för att tillse att de efterlevs. Därför bidrar metoden valde, med inspiration från en rad andra länder, att till att skapa en kultur av kontinuerlig kvalitetsförbättring, bygga vidare på den metod som kallas ackreditering. integrerad i det dagliga arbetet. Under 2005 etablerades Institut for Kvalitet og Oberoende specialister gör sedan en bedömning av A ­ kkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Institutet kvaliteten på kliniken och om kliniken lever upp till en ombads att stå för den praktiska planeringen och god standard blir enheten ackrediterad. En ackreditering u ­ tvecklingen av DDKM. IKAS arbetar från de principer gäller i tre år och därefter måste en ny ackreditering ske. GLOBAL HEALTH PARTNER 11 ÅRSREDOVISNING 2012
 14. 14. Marknad och omvärldMARKNAD UNDERSTOR FÖRÄNDRINGDen privata hälso- och sjukvårdsbranschen befinner sig just nu i det mest komplicerade och därmedspännande marknadsläget sedan privatisering och konkurrensutsättning av offentlig sjukvårds­ tartade i början av 1990-talet. Sverige har varit, och är fortfarande, ledande men de övriganordiska länderna följer samma utveckling.Under slutet av 2011 och hela 2012 har bristande kvalitet och Demografiska förändringarv­ inster hos privata vårdgivare debatterats i media och av politi- Den demografiska utmaningen består inte enbart av ökandeker. Fokus har legat på omsorgssektorn, framför allt äldrevården, sjukvårdsbehov på grund av en åldrande befolkning ochdär ägare i form av riskkapitalbolag anklagats för bristande m ­ öjligheterna att med modern teknologi och nya läkemedelk­ valitet och höga vinster. öka medellivslängden hos densamma. Som motvikt börjar nu Trots den offentliga debatten finns fortfarande stora förbätt- konsekvenserna av den livsstil som blivit standard i västvärldenringsmöjligheter när det gäller kvalitet inom vården. En bakom- under de senaste 20–30 åren att visa sig i form av ökad förekomstliggande orsak till detta är att huvudmännen, landsting och av fetma, diabetes, cancer och auto-immuna sjukdomar somk­ ommuner, i stor utsträckning prioriterar lågt pris vid inköp av exempelvis demens. De flesta av dessa sjukdomstillstånd är avvårdtjänster. kronisk karaktär, vilket ökar såväl sjukvårdens belastning som Som en följd av denna fokusering på pris har lönsamheten kostnader i en allt snabbare takt.för de etablerade företagen inom sjukvårdssektorn, bland andraGlobal Health Partner, eroderats kraftigt, framför allt i Sverige Progressiva beställare byter ersättningssystemoch Danmark. Uppskattningsvis har priserna för offentligt Stockholms läns landsting har utvecklat helt nya betalnings­fi­ nansierade tjänster fallit med 10–20 procent under de två system baserade på medicinskt utfall. Inom området höft- ochsenaste åren i jämförbara termer med normal inflationsjustering. knäplastiker, det vill säga implantat av artificiella leder, tog I Danmark har ett flertal privata vårdgivare gått i konkurs, blivit S ­ tockholms läns landsting beslutet sommaren 2009 att heltuppköpta eller konsoliderats genom sammanslagningar. Det lämna det traditionella sättet att ersätta vård på, som ger enpågår också ett internt effektiviseringsarbete hos de kvarstående fast ersättning baserat på resursförbrukning utan hänsyn till dedanska företagen för att återfå lönsamhet. I Sverige har ännu medicinska resultaten. I stället infördes ett system där en storfå regelrätta konkurser uppstått, men samtliga aktörer måste del av ersättningen är kopplad till medicinska resultat, mätta some­ ffektivisera på alla fronter, helst utan att kvaliteten försämras. livskvalitet hos patienterna efter behandling, med beaktande av bland annat antal komplikationer och andra icke önskvärda utfall.Konsolidering och effektivisering Ersättningen gör det möjligt för vårdgivare med bra kvalitet att2012 har varit ett år av konsolidering även för Global Health få bättre betalt.P­ artner. Koncernen har lämnat de marknader och projekt där Samtidigt med det nya ersättningssystemet infördes Frittkoncernen inte ser möjligheter till sunda ekonomiska utfall. v ­ årdval för patienterna i Stockholm, vilket innebär att patientenGrundtanken bakom detta är att den medicinska kvaliteten själv kan välja klinik för en operation, vilket också påverkar klini-alltid ska vara högsta prioritet. Global Health Partner har idag kernas intäkter. Global Health Partner har haft förmånen att verkahögt ­ örtroende hos patienter, medicinsk personal och kunder f inom detta system med en av ortopediklinikerna, som utvecklatsoch det starka varumärket bidrar till möjligheten att fortsätta mycket starkt och på kort tid blivit den ledande producenten ianställa och engagera de bästa specialisterna inom koncernens Stockholmsområdet, tack vare hög kvalitet i vården.områden. Resultaten är så positiva att Stockholms läns landsting nu Global Health Partner bedriver ett fortsatt intensivt effektivi­ f ­ ortsätter med denna ersättningsprincip i andra diagnosgrupper.seringsarbete där kvalitet och resursförbrukning är i fokus. Dediscipliner inom vilka bolagets kliniker är verksamma mäter ochjämför prestanda via de svenska kvalitetsregistren, och resultatenär mycket goda. GLOBAL HEALTH PARTNER 12 ÅRSREDOVISNING 2012
 15. 15. Marknad och omvärldPrivata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att växa Initiativ som gynnar en positiv utvecklingPå samtliga nordiska marknader, förutom Danmark som redan Den svenska regeringen driver på landstingen att fortsättahar en mycket hög täckningsgrad, ökar antalet individer som har utveckla fria vårdval i specialistsjukvården. Över 300 MSEK harprivat sjukvårdsförsäkring. Försäkringsbolagen har till skillnad reserverats som stimulansbidrag till landsting som väljer att följafrån de offentliga beställarna haft fokus på kvalitet, och premierat Stockholms läns landsting och ge medborgarna rättigheten attproducenter med låga komplikationsnivåer och hög medicinsk välja vårdgivare också för mer specialiserad sjukvård.kvalitet. Stockholms läns landsting har tagit beslut om att den privata Global Health Partner har en stark position inom detta mark- s ­ ektorn ska få bygga ut den icke akuta specialistsjukvården inadsområde. Koncernen bedriver också ett flertal samarbets- Stockholm, främst genom att utveckla så kallade specialistcentraoch utvecklingsprojekt som syftar till lägre skadekostnader, bättre som komplement till akutsjukhusen. Detta lämnar fältet fritt förrehabilitering och en större nytta för försäkringstagarna, framför innovation och nyskapande som på sikt kan få stora följdverk-allt arbetsgivare, som vill korta sjukskrivningstider och kostnader ningar i sjukvården i stort i Norden. Global Health Partner liggerför sjukfrånvaro. Under 2012 har samarbetet ökat med några av i frontlinjen i detta arbete tillsammans med Södersjukhuset ide ledande försäkringsbolagen. Stockholm, som är ett av Nordens största akutsjukhus. Global Health Partner kommer under 2013 att fortsättabe­ rbeta den nordiska försäkringsmarknaden med erbjudanden a Framtidsutsikter för Global Health Partnersom ger lägre skadekostnader och nöjdare patienter. Global Health Partner har ett bra utgångsläge för 2013. Arbetet med att öka effektiviteten både på klinikerna och centralt harKonkurrenter kommit långt, med bibehållet fokus på den medicinska kvalite-Det finns ett antal konkurrenter till Global Health Partner inom ten. Bolagets och respektive kliniks starka medicinska varumärkeenskilda diagnosområden och på olika geografiska marknader. och goda renommé i branschen gör det också lättare att rekry-Genom en aktiv satsning på kvalitet och ett heltäckande omhän- tera kompetenta medarbetare, och Global Health Partner ärdertagande är Global Health Partners kliniker konkurrenskraftiga p ­ rioriterade partners till både försäkringsbolag och progressivainom sina områden. landsting i utvecklings­ rågor. De förändringar och trender som f Global Health Partners kunder består av offentliga huvudmän identifierats för 2013 kommer att ge bättre förutsättningar äneller sjukhus, privata försäkringsbolag samt privatpersoner. både 2011 och 2012 för en förbättrad lönsamhet och försiktigGenom att ha en bred kundbas minskar beroendet av enskilda t ­ illväxt för Global Health Partner.avtal, och därmed risken på intäktssidan. GLOBAL HEALTH PARTNER 13 ÅRSREDOVISNING 2012
 16. 16. OrganisationPARTNERSKAP OCHSAMARBETEGlobal Health Partner har en effektiv och flexibel organisation med självständiga klinikersom stödjs av en liten huvudkontorsorganisation. Samordning och kunskapsutbyte skerkontinuerligt inom en rad utvalda områden.En av Global Health Partners fyra strategiska hörnstenar är den Förutom att driva utvecklingen av befintliga kliniker initierar ochd­ ecentraliserade organisationen med självständiga kliniker och genomför också huvudkontoret diverse utvecklingsprojekt inomen liten huvudkontorsorganisation. Huvudkontoret består av små såväl befintliga som nya marknader och diagnosområden.affärsområdesorganisationer samt ytterligare ledningsresurser Några utvalda regelverk har utarbetats och antagits inomoch fristående specialistfunktioner. k ­ oncernen för att motsvara kraven som ställs i och med aktiens Klinikerna är relativt fristående enheter med fullt ansvar för sin notering på NASDAQ OMX Stockholm. Ytterligare regelverk kankvalitet och lönsamhet. Ansvaret för styrning och utveckling av införas inom områden där dessa skapar värde eller från tid tillklinikerna ligger hos respektive affärsområdesledning och annan krävs inom det område där Global Health Partner verkar.k­ linikernas styrelser. Affärsområdeschefen är normalt styrelse­ Dock är det viktigt att detta inte skapar en tröghet vad gäller attordförande i sina klinikstyrelser. genomföra beslut eller att det tar bort klinikernas energi och entusiasm för att driva och utveckla den kliniska verksamheten. CEO STRATEGIC FORUM EC + PROFESSIONALS FROM THE CLINICS CFO CMO IT IR/COMMUNICATION ARRHYTHMIA/ SPINE/ORTHOPAEDICS GASTRO/SURGERY DENTAL NEW SPECIALITIES MATERNAL GENERAL SPINE ORTHOPAEDICS BARIATRICS GASTRO DENTAL ARRHYTHMIA HEALTH SURGERY CAREOrganisationsstruktur GLOBAL HEALTH PARTNER 14 ÅRSREDOVISNING 2012
 17. 17. OrganisationAffärsområden och specialistfunktioner Marknadskontakter, klinikledningsarbete och anbudsprocesserGlobal Health Partner adderar genom sina affärsområdesorgani- Klinikerna inom Global Health Partner har tillgång till resursersationer och specialistfunktioner värde till klinikerna. Värde­ vad gäller kompetens och erfarenhet kring det bästa sättet attskapandet består till exempel i att driva fokuserade projekt eller leda en klinik, och förutsättningarna finns för goda idéer attåtgärdsprogram för specifika kliniker, att ställa upp krav, riktlinjer s ­ pridas snabbt. Klinikerna har också, förutom egen direktkontakt,och policys samt följa upp dessa, och att arbeta med synergier tillgång till beslutsfattare och vårdköpare genom koncernensoch öppenhet mellan kliniker, till exempel i form av gemen- gemensamma nätverk. Detta ökar möjligheten att erhålla brasamma inköpsprojekt eller benchmarkingprojekt. Områden avtal och att driva utvecklingen vad gäller vilka kvalitetskrav somdär huvudkontoret bistår klinikerna innefattar exempelvis: bör ställas på leverantörer av vård.Kvalitet och effektivitet Finansiering och försäkringsfrågorJämförelser av processer och nyckeltal mellan klinikerna inom Global Health Partner har möjligheten att finansiera utvecklings-respektive diagnosområde hjälper till att driva kvalitets- och projekt antingen genom den finansiella marknaden eller medeffektivitetsförbättringar i klinikerna. Ett visst mått av konkurrens egna resurser. Vidare tillser Global Health Partner att klinikernamellan klinikerna driver utvecklingen i en positiv riktning och har en optimal finansieringsstruktur, både genom koncernensdenna process stöttas genom arbete med att sätta upp nyckeltal, låneramar samt med fristående finansiering, till exempel leasing.jämförelserapporter och incitamentsstrukturer som uppmuntrar Upphandling av försäkringar samordnas för att säkerställa att allakvalitetsutveckling och effektivitet. Inom till exempel diagnos­ kliniker har ett kostnadseffektivt och optimalt försäkringsskydd.området rygg hålls månatliga möten i kvalitetsforum beståendeav representanter från jämförande kliniker. Utifrån utfallet för Fastighetsfrågormånaden och siffror ackumulerade under längre tid diskuteras Den centrala organisationen och affärsområdesledningarna kanoch analyseras skillnader mellan klinikerna med syfte att ständigt hjälpa klinikerna med olika typer av fastighetsfrågor såsom finan-förbättra verksamheten. siering, design, projektledning och hyresavtal. Bred kunskap kring investeringar i medicinsk utrustning finns också inom nätverket.Marknadsföring, varumärke och kommunikationKlinikerna inom Global Health Partner har ett gemensamt Förhandlingarv­ arumärke vilket står för hög kvalitet, specialisering, trovärdighet, Klinikerna inom koncernen har tillgång till kompetens inom för-öppenhet samt en skandinavisk image. Detta varumärke ska handlingstekniska frågeställningar och får därigenom assistanshjälpa klinikerna att attrahera patienter, kompetent personal i olika förhandlingar, till exempel med leverantörer av sjukvårds-samt fördelaktiga leveransavtal. material eller lokaler. Den centrala organisationen arbetar med att bygga detgemensamma varumärket samt att stödja lokal marknadsföring. Start-up Inom den centrala organisationen och affärsområdesledningarnaIT finns erfarenhet av att starta upp nya kliniker.Global Health Partner har kompetensen att sätta upp en brainfrastruktur vad gäller IT-system framför allt i de kliniker sombolaget startar. IT och digitalisering är ett område där samarbeteär det mest lönsamma och effektiva sättet att skapa hållbara ochaffärsorienterade lösningar. Koncernen sköter samordning mellanklinikerna gällande idékreation, utveckling och förvaltning samtbygger upp kunskap om och kontakter med leverantörer av olikasystem. GLOBAL HEALTH PARTNER 15 ÅRSREDOVISNING 2012
 18. 18. Affärsområde Spine/OrthopaedicsKOMPLETTAVÅRDKEDJORAffärsområde Spine/Orthopaedics bedriver sjukvård inom diagnosområdena rygg ocho­ rtopedi. Genom högkvalitativa verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamnoch Århus erbjuds offentliga och privata kunder ett attraktivt vårdalternativ.Inom diagnosområdet rygg bedriver Global Health Partner verk- Health Partners läkare fokuserar därför endast på ett fåtalsamhet inom hela vårdkedjan för ryggvård, innefattande såväl s d ­ ub­ iscipliner, där de ska vara ledande. Ortopedi är ett områderyggkirurgi som multimodal ryggrehabilitering. Ledstjärnan för med en stor förfrågan från försäkringsbolagen och är mindreverksamheten är att kunna erbjuda en helhetssyn på det problem känsligt för förändringar i den offentliga efterfrågan. Globalpatienten har och upplever. Genom att bygga ett nätverk av Health ­ artners stora fokus på kvalitet och service tillsammans Pryggcentra med ett brett utbud av specialistkompetens och en med en bra geografisk positionering gör att försäkringsbolagensunik spetskompetens inom området möjliggörs den bästa vården behov på ett bra sätt kan tillfredsställas.för en patient med rygg- eller nackproblem. Under 2012 har affärsområdet fokuserat mycket på bench­ Inom diagnosområdet ortopedi bedriver Global Health marking, inköp och patientinformation. Genom att kombineraP­ artner genom fem kliniker verksamhet inom idrottsortopedi den mindre enhetens korta beslutsvägar och delaktighet medoch proteskirurgi. Genom full subspecialisering kan alla patienter skalfördelarna i kedjan av kliniker uppnås högre kvalitet ocherbjudas möjlighet att träffa en ledande specialist på just deras ­effektivitet.problem. Det finns goda förutsättningar för organisk tillväxt inom affärs­ området under 2013 tack vare utökade vårdval och tillväxt påÖvergripande mål och strategi f­ rsäkringsmarknaden. Ett starkt fokus på effektivitet är avgörande öInom diagnosområde rygg har Global Health Partner en ledande för att kunna matcha den prispress som råder på marknaden.position i Sverige. De två klinikerna står för en fjärdedel av allregistrerad elektiv, det vill säga planerad, ryggkirurgi. De stora Resultatvolymerna utgör en god grund för att fortsätta utveckla kvalitet 2012 har varit ett tufft år med sjunkande priser och volymer ioch effektivitet. Målet är att tillhandahålla högspecialiserad rygg- både Danmark och Västra Götaland vilket har haft stor påverkankirurgi och rehabilitering där patientens livskvalitet och möjlighet på fyra av sju kliniker inom affärsområdet.till rörelse och arbete förbättras. Inom ryggkirurgiområdet finns Omsättningen 2012 uppgick till 451 MSEK (380), motsvarandei Sverige ett utvecklat system för att samla in olika uppföljnings- en ökning med 19 procent. Rörelseresultatet minskade med 48data, och kvalitetsdata från befintliga och nya kliniker i nätverket procent och uppgick till 19 MSEK (35), motsvarande en rörelse-sammanställs på ett sådant sätt att intern och extern benchmark marginal om 4,2 procent (9,2). Under året utfördes sammanlagtkan genomföras och kommuniceras. cirka 2 650 ryggoperationer (2 610), drygt 1 240 höft- och knä­ Ortopedi är ett mycket brett område och för att kunna erbjuda proteser (1 280) samt 5 850 dagkirurgiska ortopediska operatio-högkvalitativ och effektiv vård krävs subspecialisering. Global ner (3 710). KUNDGRUPPER 2012 (2011) AFFÄRSOMRÅDE SPINE/ORTHOPAEDICS Ägarandel, % Operationer, antal Omsättning, MSEK Klinik 2012 2011 2012 2011 6% Stockholm Spine Center 96 1 440 1 334 115 114 (7) Spine Center Göteborg 82 780 828 64 69 Ortho Center Stockholm 79 1 662 1 561 65 60 42% 52% Ortho Center IFK-Kliniken, Göteborg 93 2 511 2 453 83 87 (28) (65) 36% Ortho Center Skåne, Malmö1) 93 300 199 8 5 OPA, Århus2) 70 1 027 1 080 41 50 Gildhøj Privathospital, Köpenhamn3) 85 1 889 n/a 67 n/a 1) Filial till Ortho Center IFK-Kliniken. 2) Konsolideras från och med juli 2011. Offentlig 3) Siffrorna avser helår 2012. Konsolideras från och med februari 2012. Försäkringsbolag Privat Under året har även 134 operationer genomförts vid Spine Center Bergen. Dessa har bidragit med omsättning om 14 MSEK. GLOBAL HEALTH PARTNER 16 ÅRSREDOVISNING 2012
 19. 19. Affärsområde Spine/OrthopaedicsDIAGNOSOMRÅDE RYGGDiagnos och behandlingSmärtor i ryggen kan bero på en mängd olika orsaker ochk­ roniska rygg-/nackbesvär är en vanlig anledning till sjukskriv-ning. Global Health Partners kliniker tror på en biopsykosocialförklaringsmodell till ryggsmärta och dess funktionella effekter.Det är därför viktigt att både diagnostik och behandling görs ­­­kenligt detta synsätt och att ett brett utbud av olika yrkes­ om­petenser finns på en ryggklinik. För de patienter som inte haren diagnos som lämpar sig för kirurgi finns till exempel vidS­ tockholm Spine Center ett rehabiliteringsteam, där patientenbedöms och behandlas av ett flertal specialister, förutom rygg­kirurger även rehabläkare, ryggspecialiserade sjukgymnaster,naprapater och psykiatriker.UtvecklingStockholm Spine Center utför flest ryggoperationer i Sverigeoch har under året ökat kapaciteten genom att öppna en fjärdeo­ perationssal vilket kommer att bidra till verksamheten under2013. Som tredje sjukvårdsinrättning i Sverige har klinikeni­nförskaffat en så kallad O-arm, där operatören i realtid kan seexakt hur skruvarna placeras i kotorna, vilket minskar risken förkomplikationer. Spine Center Göteborg startades under våren 2007 av GlobalHealth Partner och tre ledande ryggspecialister. Kliniken är nu FOKUS PÅ PATIENT­näst störst i Sverige, men förlorade under 2012 en upphandlingi Västra Götalandsregionen. En viss del av volymbortfallet hardock kompenserats med andra kunder och så kallade valfrihets­ SÄKERHET OCHpatienter som aktivt valt Global Health Partner. Spine ­ enterB C­ ergen såldes under slutet av 2012 eftersom möjlig­ eterna till h ­UTVECKLINGfortsatt utveckling bedömdes vara begränsade och den norskamarknaden inte ansågs som attraktiv för ytterligare satsningar. Stockholm Spine Center har som tredje sjukvårdsinrättning OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus som är en kombinerad i Sverige investerat i en så kallad O-arm för navigering.rygg och ortopediklinik, förvärvades under 2011. Den danska K ­ liniken är ­ veriges största ryggklinik och utför flest Smarknaden har haft en mycket negativ utveckling de senaste ­rygg­operationer i Sverige.åren, men har nu börjat närma sig botten, vilket ger detta förvärvspännande förutsättningar. Marknaden är dock fortfarande Tekniken för navigering har funnits under en lång tid, ment­ urbulent och stort fokus läggs på att stötta OPA genom denna h ­ ittills varit relativt krånglig att använda. Utvecklingen har dockperiod. OPA är en av få godkända privata kliniker som utför gått framåt, och O-armen erbjuder stora möjligheter till ökad­halsryggsoperationer. effektivitet och kvalitet i vården. O-armen är en datortomografi som används i operationssalen.Marknad och kunder Till O-armen kan ett navigeringssystem kopplas, som via sensorerBehovet av ryggkirurgi och andra ryggradsrelaterade behand- på instrumenten kan se exakt hur skruvar placeras i kotorna. Instru-lingar ökar i takt med bättre kunskap och nya tekniker för mentet har en väldigt hög precision, på millimeternivå, vilket är enbehandling av dessa patientgrupper. Ryggkirurgi och rygg­ stor fördel exempelvis vid behandling av patienter med degenera-behandling är en smal specialitet som ofta kommer i andra hand tiva scolioser. På dessa patienter är kotorna roterade och lutandepå de större akutsjukhusen. På grund av svårigheterna att utbilda vilket gör skruvisättningen betydligt svårare med risk för fleraoch rekrytera specialister inom området råder idag kapacitets- ­komplikationer.brist i ett flertal europeiska länder. Patienterna får ofta vänta Förhoppningen är att O-armen ska underlätta dessa ingrepplänge på behandling, vilket inverkar negativt på prognosen för l ­iksom vid MIS, Minimally Invasive Surgery, där skruvar och stagtillfrisknande. sätts perkutant, genom huden. Syftet med MIS är att minimera I Sverige styrs de offentliga volymerna fortfarande i stor trauma i form av muskelpåverkan vid operation, samt bidra tillutsträckning genom upphandlingar, vilka ofta sträcker sig över färre komplika­ ioner, kortare vårdtid och kortare sjukskrivning. ttvå till fem år. Inom Stockholms läns landsting planeras för O-armen med navigering kommer att underlätta införandet av MIS.i­nförande av fritt vårdval inom ryggkirurgin under 2013, vilket geren betydligt mer förutsägbar marknad. I Danmark är en ökandedel av de offentliga volymerna styrda av upphandlingar, dockfinns en mycket stor försäkringsmarknad. Helt privatbetalandepatienter är mycket få i både Sverige och Danmark. GLOBAL HEALTH PARTNER 17 ÅRSREDOVISNING 2012
 20. 20. Affärsområde Spine/OrthopaedicsKvalitet och resultatMätning av resultat görs på ett antal olika sätt och baseras såväl ” INOM DIAGNOSOMRÅDENApå objektiva som subjektiva faktorer. Till exempel mäts faktorer RYGG OCH ­ RTOPEDI ÄR Osom tillbakagång till arbete och uppfattning om livskvalitet och GLOBAL HEALTH PARTNERsmärtnivå. För jämförelse mellan kliniker, såväl privata som offent-liga, har Sverige kommit långt vad gäller insamling av data, vilka HELT­ CKANDE I SVERIGE Äpubliceras av Svenska Rygg-registret på Svensk Ryggkirurgisk OCH DANMARK.Förenings hemsida (www.4s.nu). Global Health Partner har ett kvalitetsforum med deltagarefrån klinikerna samt huvudkontoret. Vid de månatliga mötenadiskuteras bland annat den nyckeltalsrapport som tagits fram Utvecklingoch som sammanställs varje månad. Utifrån utfallet och siffror I januari 2009 infördes fritt vårdval för primära höft- och knä­ackumulerade under längre tid diskuteras och analyseras protesoperationer inom Stockholms läns landsting. Patienten kans n­ kill­ ader mellan klinikerna med syfte att ständigt förbättra själv välja mellan de av landstinget auktoriserade klinikerna, bådev­ erksamheten. Vidare finns ett pågående samarbete inom offentliga och privata. Landstinget betalar samma ersättning tillkvalitets­ edovisning och jämförelser med Schön Kliniken i r samtliga vårdgivare.T­ yskland, som är föregångare på sin hemmamarknad. Ortho Center Stockholm är en av de auktoriserade klinikerna och har klarat utvecklingen mycket bra. Kliniken har under 2012DIAGNOSOMRÅDE ORTOPEDI hållit positionen som den ledande kliniken i vårdvalet i Stockholm.Diagnos och behandling Under 2013 kommer vårdval att införas även inom övriga delar avAlla kliniker inom diagnosområdet erbjuder hela spektrat av ortopedin i Stockholm vilket erbjuder spännande möjligheter.behandlingar inom ortopedi såsom höft- och knäledsproteser Ortho Center IFK-Kliniken har haft en nedgång till följd avoch dagkirurgiska artroskopiska ingrepp i knä, höfter och axlar. negativ utgång av upphandlingen i Västra Götalandsregionen.För att kunna erbjuda fullständig subspecialisering arbetar totalt Detta har gjort 2012 till något av ett omställningsår där fokus52 läkare på Global Health Partners kliniker. legat på övriga kunder samt genomförandet av ett antal interna förändringar. MARKNADSANDELAR I SVERIGE FÖR MARKNADSANDELAR I SVERIGE FÖR HALSRYGGSOPERATIONER 2011 LÄNDRYGGSOPERATIONER 2011 23% 42% 58% 77% Global Health Partner Global Health Partner Övriga offentliga och privata Övriga offentliga och privata Källa: Svenska Ryggregistret (www.4s.nu), intern dokumentation Källa: Svenska Ryggregistret (www.4s.nu), intern dokumentation GLOBAL HEALTH PARTNER 18 ÅRSREDOVISNING 2012
 21. 21. Affärsområde Spine/OrthopaedicsGildhøj Privathospital förvärvades i slutet av 2011 och gert­ illsammans med OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus enbra täckning av den danska marknaden. Gildhøj Privathospital ärD­ anmarks näst äldsta privatklinik och den största privata ortope-diska kliniken i Danmark med bland annat Team Danmark somkund.Marknad och kunderI Sverige utförs över 30 000 höft- och knäprotesoperationerper år. Operationerna är relativt vanliga och utförs på de flestasjukhus. Den offentliga sektorn har svårt att klara av att hållavänte­ iderna nere utan att ta hjälp av privata vårdgivare. Det fria tvårdval för specialistsjukvård som införts i Stockholm förväntasfå efterföljare i andra landsting. Flera landsting har infört en komplikationsgaranti förp­ rotes­ perationer som innebär att vårdgivaren ansvarar, även oekonomiskt, för komplikationer som uppstår 12–24 månader efteroperationen. Global Health Partner välkomnar denna utveckling Leif Swärd, ortoped Ortho Center IFK-Klinikeneftersom det innebär att en hög kvalitet med färre komplika­tioner lönar sig även ekonomiskt. ELITIDROTTSMÄNNEN Den idrottsortopediska verksamheten är framförallt inriktadpå leder och idrottsrelaterade skador. Här finns en stor privat-marknad, framför allt via försäkringsbolag. Cirka 500 000 svenskarhar idag en privat sjukvårdsförsäkring och marknaden växer­kraftigt. ÄR BEVISET FÖR VÅRKvalitet och resultat KVALITETGlobal Health Partners ortopedikliniker uppvisar mycket godamedicinska resultat, vilka bland annat dokumenteras i den­ ationella register som finns, såsom Korsbandsregistret Ortho Center IFK-Kliniken i Göteborg är ett ortopediskt(www.aclregister.nu) och Höftregistret (www.shpr.se). Klinikerna s ­ pecialiserat center med omsorgsfullt utvalda läkare, högarbetar också intensivt med att följa upp sin patientnöjdhet. t­llgänglighet och noggrann eftervård. Leif Swärd arbetar iUnder 2012 har också uppföljning av ytterligare kvalitets- och som ortoped på Ortho Center IFK-Kliniken i Göteborg.effektivitetsdata skett genom inrapportering till Global HealthPartner, data som klinikerna tillsammans definierat att man vill – Nyckeln till kvalitet är enligt min erfarenhet specialisering ochfölja som komplement till övriga data. höga volymer. Våra läkare gör därför bara det som de är riktigt bra på; exempelvis koncentrerar jag mig på höftskopier och knäskopier, säger Leif. Enligt Leif finns det två orsaker till att detta är mycket viktigt; träning ger färdighet och det krävs mycket tid för att hålla sig à jour med den senaste utvecklingen och forskningen inom ett område. Det är inte bara läkaren som behöver specialisera sig för att bli duktig. All personal på Ortho Center IFK-Kliniken j­ bbar endast med ortopedpatienter, och med drygt 2 500 o o ­ perationsfall och 10 000 mottagningsbesök per år vet klinikens sjuksköterskor exakt hur patienterna behöver tas om hand och vilka frågor som kan dyka upp. En avgörande faktor för behandlingsresultatet är att patien- terna får tydlig och bra information. – Vi vill ge patienterna trygghet och ringer exempelvis alltid upp dem dagen efter operation. Alla våra läkare är ständigt till- gängliga för frågor från behandlade patienter. För att vara fram- gångsrik måste man vara långsiktig. Vårt fokus är högsta medicin- MARKNADSANDELAR, HÖFT- OCH KNÄLEDSPLASTIKER INOM FRITT VÅRDVAL STOCKHOLM 2012 ska kvalitet och god service. Beviset för att detta fungerar är att vi får det återkommande förtroendet att ta hand om de allra mest krävande patienterna, idrottsmännen, säger Leif. 22% 78% Ortho Center Stockholm Övriga offentliga och privata Källa: SLL produktionsstatistik för fritt vårdval GLOBAL HEALTH PARTNER 19 ÅRSREDOVISNING 2012

×