презентация это чертовски важно 2

4,007 views
3,958 views

Published on

презентация это чертовски важно 2

 1. 1. презентации ÷чåеðрòтîоâв“êкèи âвàа›…ûы äдëлÿя ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðрÓ‚ œŒ×ЧÅЕÔ
 2. 2. ÒТûы“ÿя÷чàа ÷чåеðрòтåеéй! ÓУ ìмåе…ÿя åе“òтüь èиäдåеÿя äдëлÿя ÒÚ‡ðрÚ‡Ô‡! ÈИ ÿя äдîоëл›åе… åеéй ïпîоäдåеëлèиòтüь“ÿя “...
 3. 3. äдðрóуƒüьÿяìмèи...
 4. 4. èи…âвåе“òтîоðрàаìмèи...
 5. 5. èи ›åе…îоéй!
 6. 6. ÀА ïпîо“ëлåе ýэòтîоãгîо âвûыèиãгðрàаòтüь êкîо…êкóуðр“!
 7. 7. ÍНåеòт âвðрåеìмåе…èи äдåеëлàаòтüь “ëлàаéйäдûы. ßЯ òтàаêк âв“åе ðрàа““êкàа›óу!
 8. 8. ÈИäдåеÿя îоòтëлèи÷ч…àаÿя, …îо …àа ðрûы…êкåе óу›åе åе“òтüь ìмîоáбèиëлüь…ûыåе ïпðрèиëлîо›åе…èиÿя äдëлÿя ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв!
 9. 9. ÄД’’’`ÀАðрòтàа…üьÿя…! ÒТûы ÷чòтîо “îоáбèиðрàаåеøшüь“ÿя îо“òтàаâвèиòтüь êкîоðрîоëлåеâв“êкóуþю “ëлóу›áбóу ðрàаäдèи êкàаêкîоãгîо-òтîо ÒÚ‡ðрÚ‡Ô‡! ÀА ÄДÌМÑС? ÀА …àаøшàа èиïпîоòтåеêкàа!?
 10. 10. ÎОøшèиáбêкèи îо“…îоâвàаòтåеëлåеéй, êкîоòтîоðрûыåе ïпðрèиâвîоäдÿяòт êк êкðрàаõхóу êкîоìмïпàа…èиèи: - “ëлóуøшàаþюòт “îоâвåеòтûы ðрîоäд“òтâвåе……èиêкîоâв èи äдðрóуƒåеéй»»; - …åе âвûыäдåеðр›èиâвàаþюòт äдàаâвëлåе…èиÿя “îо “òтîоðрîо…ûы ðрîоäд…ûыõх: «ÍН»óу, èи ãгäдåе îоáбåеùщàа……ûыåе ìмèиëлëлèиîо…ûы?»»»»»»
 11. 11. ÌМóуøшêкåеòтåеðрàаìм ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðр‡Ï …óу›…îо презентовать “âвîоþю èиäдåеþю —Œƒ–“¬ÅЕÕÕ»ÊК¿Ã
 12. 12. ÏПÎОÒТÎОÌМÓУ ×ЧÒТÎО ÂВÀАØШ новый проект êкàа“àаåеòт“ÿя èи èиõх ›èиƒ…èи “ŒÆЖÅЕ!
 13. 13. ÁБèиƒ…åе“-ïпëлàа…
 14. 14. ÓУ÷чðрåеäдèиòтåеëлèи-îоäдèи…îо÷чêкèи ïпðрèиâвëлåеêкàаþюòт ìмåе…üьøшåе ïпîоëлîоâвèи…ûы òтåеõх “óуìмìм, êкîоòтîоðрûыåе îоáбûы÷ч…îо ïпðрèиâвëлåеêкàаþюòт êкîоìмàа…äдûы èиƒ 2-3 îо“…îоâвàаòтåеëлåеéй. ÂВîо âвðрåеìмÿя “áбîоðрàа “ðрåеäд“òтâв “îоëлîо- óу÷чðрåеäдèиòтåеëлèи «ðрàаƒðрûыâвàаþюòт“ÿя»»»» ìмåе›äдóу ðрàаƒâвèиòтèиåеìм ïпðрîоäдóуêкòтàа èи “áбîоðрîоìм “ðрåеäд“òтâв. ÒТàаêк›åе “òтàаðрòтàаïпûы, ãгäдåе áбîоëлåеåе ÷чåеòтûыðрåеõх óу÷чðрåеäдèиòтåеëлåеéй, èиìмåеþюòт ìмàаëлîо øшàа…“îоâв …àа óу“ïпåеõх. http://venturebeat.com/2011/05/30/the-7- signs-of-failure-for-internet-startups/
 15. 15. ÌМóуøшêкåеòтåеðрàаìм ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðр‡Ï …óу›…îо презентовать “âвîоþю èиäдåеþю œ¿—“ÕÅЕ—¿Ã
 16. 16. ÌМóуøшêкåеòтåеðрàаìм ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðр‡Ï …óу›…îо презентовать “âвîоþю èиäдåеþю œ¿—“ÕÅЕ—¿Ã ïпîоòтîоìмóу ÷чòтîо, åе“ëлèи âвûы ýэòтîо “äдåеëлàаåеòтåе ÔÓÒΠðрàа“ïпðрåеäдåеëлåе…èиÿя äдîоëлåеéй - áбóуäдåеòт ïпîоƒäд…îо...
 17. 17. ÓУ …àа“ áбóуäдåеòт “àаìмûыéй êкðрóуòтîоéй “àаéйòт äдëлÿя ãгâвàаðрäдåеéйöцåеâв êкàаðрäдèи…àаëлàа! ÏПîоãгîоäдèи, òтûы ›åе ãгîоâвîоðрèиëл ìмîоáбèиëлüь…îоåе ïпðрèиëлîо›åе…èиåе äдëлÿя ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв...
 18. 18. ÂВåеáбèи…àаðр "ÊКÀАÊК ÏПÐРÎОÄДÀАÒТÜЬ ÏПÐРÎОÅЕÊКÒТ ÈИÍНÂВÅЕÑСÒТÎОÐРÓУ", ÀАëлåеêк“àа…äдðр ÆЖóуðрáбàа
 19. 19. ÅЕÑСËЛÈИ ÂВÛЫ ÐРÅЕØШÈИËЛÈИ ÏПÐРÅЕÇЗÅЕÍНÒТÎОÂВÀАÒТÜЬ свой проект »Õ¬ÅЕ–“Œ—” òтîо óу âвàа“ áбóуäдåеòт 10 “åеêкóу…äд, ÷чòтîоáбûы ƒàаèи…òтåеðрåе“îоâвàаòтüь!
 20. 20. ÊКòтîо ïпóу“òтèиëл êкîо ìм…åе ýэòтîоãгîо ïпðрèиäдóуðрêкàа?
 21. 21. MARKET RESEARCH MARKET INSIGHTS IDEA GENERATION
 22. 22. «ÅЕ“ëлèи âвûы …åе âв “îо“òтîоÿя…èиèи ҉·ڸ ÔðрÂÁÂÌÚ‡ˆË˛, òтîо êкàаêк, ÷чåеðрòт ïпîоáбåеðрèи, âвûы “îоáбèиðрàаåеòтåе“üь âвîоƒãгëлàаâвèиòтüь êкîоìмïпàа…èиþю?» ÄДýэâвèиäд ÑС. ÐРîоóуƒ, ÅЕãгîо ÂВûы“îоêкîоïпðрåеîо“âвåеùщåе…òт“òтâвîо, èи…âвåе“òтîоðр http://www.ted.com/talks/david_s_rose_on_pitching_to_vcs.html
 23. 23. ÊКàа…àаëлüьÿя! ÊКðрóуãгîоìм îоäд…èи ïпðрåеƒåе…òтàаöцèиèи! ÍНóу ÷чòтîо ›, ðрåеøшåе…îо...
 24. 24. ßЯ äдîоêкàа›óу ÏПàаðрèи›óу, ÷чòтîо ãгàа“êкîо…öцûы äдåеëлàаþюòт ëлóу÷чøшèиåе âвîо âв“åеéй ÔФðрàа…öцèиèи презентации!
 25. 25. MARKET RESEARCH MARKET INSIGHTS IDEA GENERATION ÇЗàаãгîоëлîоâвîоêк ÏПðрîоáбëлåеìмàа ÐРåеøшåе…èиåе ÁБèиƒ…åе“-ìмîоäдåеëлüь ÂВ ÷чåеìм ôфèиøшêкàа ÐРûы…îоêк ÊКîо…êкóуðрåе…òтûы ÊКîоìмàа…äдàа ×Чòтîо óу›åе “äдåеëлàа…îо ×Чòтîо õхîоòтèиìм
 26. 26. œ—ÅЕ«ÅЕÕ“¿÷»» ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðрÓ‚ prostopreza.ru ÄДËЛßЯ ÍНÀАÑСÒТÎОßЯÙЩÈИÕХ

×