презентация  это чертовски важно 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

презентация это чертовски важно 2

on

 • 3,569 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,569
Views on SlideShare
2,841
Embed Views
728

Actions

Likes
4
Downloads
13
Comments
0

4 Embeds 728

http://www.prostopreza.ru 394
http://prostopreza.ru 331
https://twitter.com 2
http://ewater.ru 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  презентация  это чертовски важно 2 презентация это чертовски важно 2 Presentation Transcript

  • презентации ÷чåеðрòтîоâв“êкèи âвàа›…ûы äдëлÿя ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðрÓ‚ œŒ×ЧÅЕÔ
  • ÒТûы“ÿя÷чàа ÷чåеðрòтåеéй! ÓУ ìмåе…ÿя åе“òтüь èиäдåеÿя äдëлÿя ÒÚ‡ðрÚ‡Ô‡! ÈИ ÿя äдîоëл›åе… åеéй ïпîоäдåеëлèиòтüь“ÿя “...
  • äдðрóуƒüьÿяìмèи...
  • èи…âвåе“òтîоðрàаìмèи...
  • èи ›åе…îоéй!
  • ÀА ïпîо“ëлåе ýэòтîоãгîо âвûыèиãгðрàаòтüь êкîо…êкóуðр“!
  • ÍНåеòт âвðрåеìмåе…èи äдåеëлàаòтüь “ëлàаéйäдûы. ßЯ òтàаêк âв“åе ðрàа““êкàа›óу!
  • ÈИäдåеÿя îоòтëлèи÷ч…àаÿя, …îо …àа ðрûы…êкåе óу›åе åе“òтüь ìмîоáбèиëлüь…ûыåе ïпðрèиëлîо›åе…èиÿя äдëлÿя ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв!
  • ÄД’’’`ÀАðрòтàа…üьÿя…! ÒТûы ÷чòтîо “îоáбèиðрàаåеøшüь“ÿя îо“òтàаâвèиòтüь êкîоðрîоëлåеâв“êкóуþю “ëлóу›áбóу ðрàаäдèи êкàаêкîоãгîо-òтîо ÒÚ‡ðрÚ‡Ô‡! ÀА ÄДÌМÑС? ÀА …àаøшàа èиïпîоòтåеêкàа!?
  • ÎОøшèиáбêкèи îо“…îоâвàаòтåеëлåеéй, êкîоòтîоðрûыåе ïпðрèиâвîоäдÿяòт êк êкðрàаõхóу êкîоìмïпàа…èиèи: - “ëлóуøшàаþюòт “îоâвåеòтûы ðрîоäд“òтâвåе……èиêкîоâв èи äдðрóуƒåеéй»»; - …åе âвûыäдåеðр›èиâвàаþюòт äдàаâвëлåе…èиÿя “îо “òтîоðрîо…ûы ðрîоäд…ûыõх: «ÍН»óу, èи ãгäдåе îоáбåеùщàа……ûыåе ìмèиëлëлèиîо…ûы?»»»»»»
  • ÌМóуøшêкåеòтåеðрàаìм ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðр‡Ï …óу›…îо презентовать “âвîоþю èиäдåеþю —Œƒ–“¬ÅЕÕÕ»ÊК¿Ã
  • ÏПÎОÒТÎОÌМÓУ ×ЧÒТÎО ÂВÀАØШ новый проект êкàа“àаåеòт“ÿя èи èиõх ›èиƒ…èи “ŒÆЖÅЕ!
  • ÁБèиƒ…åе“-ïпëлàа…
  • ÓУ÷чðрåеäдèиòтåеëлèи-îоäдèи…îо÷чêкèи ïпðрèиâвëлåеêкàаþюòт ìмåе…üьøшåе ïпîоëлîоâвèи…ûы òтåеõх “óуìмìм, êкîоòтîоðрûыåе îоáбûы÷ч…îо ïпðрèиâвëлåеêкàаþюòт êкîоìмàа…äдûы èиƒ 2-3 îо“…îоâвàаòтåеëлåеéй. ÂВîо âвðрåеìмÿя “áбîоðрàа “ðрåеäд“òтâв “îоëлîо- óу÷чðрåеäдèиòтåеëлèи «ðрàаƒðрûыâвàаþюòт“ÿя»»»» ìмåе›äдóу ðрàаƒâвèиòтèиåеìм ïпðрîоäдóуêкòтàа èи “áбîоðрîоìм “ðрåеäд“òтâв. ÒТàаêк›åе “òтàаðрòтàаïпûы, ãгäдåе áбîоëлåеåе ÷чåеòтûыðрåеõх óу÷чðрåеäдèиòтåеëлåеéй, èиìмåеþюòт ìмàаëлîо øшàа…“îоâв …àа óу“ïпåеõх. http://venturebeat.com/2011/05/30/the-7- signs-of-failure-for-internet-startups/
  • ÌМóуøшêкåеòтåеðрàаìм ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðр‡Ï …óу›…îо презентовать “âвîоþю èиäдåеþю œ¿—“ÕÅЕ—¿Ã
  • ÌМóуøшêкåеòтåеðрàаìм ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðр‡Ï …óу›…îо презентовать “âвîоþю èиäдåеþю œ¿—“ÕÅЕ—¿Ã ïпîоòтîоìмóу ÷чòтîо, åе“ëлèи âвûы ýэòтîо “äдåеëлàаåеòтåе ÔÓÒΠðрàа“ïпðрåеäдåеëлåе…èиÿя äдîоëлåеéй - áбóуäдåеòт ïпîоƒäд…îо...
  • ÓУ …àа“ áбóуäдåеòт “àаìмûыéй êкðрóуòтîоéй “àаéйòт äдëлÿя ãгâвàаðрäдåеéйöцåеâв êкàаðрäдèи…àаëлàа! ÏПîоãгîоäдèи, òтûы ›åе ãгîоâвîоðрèиëл ìмîоáбèиëлüь…îоåе ïпðрèиëлîо›åе…èиåе äдëлÿя ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв...
  • ÂВåеáбèи…àаðр "ÊКÀАÊК ÏПÐРÎОÄДÀАÒТÜЬ ÏПÐРÎОÅЕÊКÒТ ÈИÍНÂВÅЕÑСÒТÎОÐРÓУ", ÀАëлåеêк“àа…äдðр ÆЖóуðрáбàа
  • ÅЕÑСËЛÈИ ÂВÛЫ ÐРÅЕØШÈИËЛÈИ ÏПÐРÅЕÇЗÅЕÍНÒТÎОÂВÀАÒТÜЬ свой проект »Õ¬ÅЕ–“Œ—” òтîо óу âвàа“ áбóуäдåеòт 10 “åеêкóу…äд, ÷чòтîоáбûы ƒàаèи…òтåеðрåе“îоâвàаòтüь!
  • ÊКòтîо ïпóу“òтèиëл êкîо ìм…åе ýэòтîоãгîо ïпðрèиäдóуðрêкàа?
  • MARKET RESEARCH MARKET INSIGHTS IDEA GENERATION
  • «ÅЕ“ëлèи âвûы …åе âв “îо“òтîоÿя…èиèи ҉·ڸ ÔðрÂÁÂÌÚ‡ˆË˛, òтîо êкàаêк, ÷чåеðрòт ïпîоáбåеðрèи, âвûы “îоáбèиðрàаåеòтåе“üь âвîоƒãгëлàаâвèиòтüь êкîоìмïпàа…èиþю?» ÄДýэâвèиäд ÑС. ÐРîоóуƒ, ÅЕãгîо ÂВûы“îоêкîоïпðрåеîо“âвåеùщåе…òт“òтâвîо, èи…âвåе“òтîоðр http://www.ted.com/talks/david_s_rose_on_pitching_to_vcs.html
  • ÊКàа…àаëлüьÿя! ÊКðрóуãгîоìм îоäд…èи ïпðрåеƒåе…òтàаöцèиèи! ÍНóу ÷чòтîо ›, ðрåеøшåе…îо...
  • ßЯ äдîоêкàа›óу ÏПàаðрèи›óу, ÷чòтîо ãгàа“êкîо…öцûы äдåеëлàаþюòт ëлóу÷чøшèиåе âвîо âв“åеéй ÔФðрàа…öцèиèи презентации!
  • MARKET RESEARCH MARKET INSIGHTS IDEA GENERATION ÇЗàаãгîоëлîоâвîоêк ÏПðрîоáбëлåеìмàа ÐРåеøшåе…èиåе ÁБèиƒ…åе“-ìмîоäдåеëлüь ÂВ ÷чåеìм ôфèиøшêкàа ÐРûы…îоêк ÊКîо…êкóуðрåе…òтûы ÊКîоìмàа…äдàа ×Чòтîо óу›åе “äдåеëлàа…îо ×Чòтîо õхîоòтèиìм
  • œ—ÅЕ«ÅЕÕ“¿÷»» ìмóуøшêкåеòтåеðрîоâв ÒÚ‡ðрÚ‡ÔÂðрÓ‚ prostopreza.ru ÄДËЛßЯ ÍНÀАÑСÒТÎОßЯÙЩÈИÕХ