Van binnen naar buiten, Scheldestromen

427 views

Published on

Deze presentatie is gehouden tijdens de GIS Conferentie 2012 op 26 en 27 september in de Doelen, Rotterdam.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van binnen naar buiten, Scheldestromen

  1. 1. Presentatie van “Binnen naar buiten”Ignaas Bisdom, waterschap ScheldestromenGoedemiddag, welkom bij de presentatie van binnen naar buiten. Als GIS analistwerk ik al geruime tijd met GIS binnen het waterschap. Naast het beheer van hetcentrale GIS systeem en het uitvoeren van GIS analyses, implementeer ik nieuwetoepassingen. Afgelopen jaar was een van deze nieuwe toepassingen ArcGISonline en de ArcGIS app.Zoals gezegd werk ik bij een waterschap, waterschap Scheldestromen. Dit is eennieuw waterschap dat op 1 januari 2011 is ontstaan uit de fusie van de Zeeuwsewaterschappen. Maar wat doet een waterschap nu eigenlijk? Het beheer enonderhoud van waterkeringen, watersystemen, wegen en het zuiveren vanafvalwater.Voor al deze taken is actuele informatie nodig, zowel van binnen alsbuiten. Tot een jaar geleden hadden we binnen het waterschap enkel ons centraleGIS systeem waarin onze kernregistraties beheerd werden. Deze informatiewordt gebruikt binnen de werkprocessen, voor het maken analyses enberekeningen. Het waterschap is vooral ook een uitvoerende organisatie.Voor dewerkzaamheden buiten in het veld werden er kopieën gebruikt vanuit de centraleGIS database. Die informatie werd op laptop’s meegenomen. Met als resultaat:snel verouderde gegevens buiten en informatie van buiten die maardruppelsgewijs binnenkwam. Dit wilde wij veranderen! Daarnaast kwam hetregelmatig voor dat stapels tekeningen naar buiten gingen voor het uitvoeren vaninventarisaties. Na het invoeren van de inventarisaties op die kaarten kwamen zeweer op kantoor om ingevoerd te worden. Dit moest sneller en beter kunnen. Tijdens deze presentatie wil ik u meenemen op het pad dat wij afgelopen jaarbewandeld hebben en waarmee de ArcGIS app binnen de organisatie uitgerold is.Dit pad startte een jaar geleden hier op de GIS conferentie bij het AppLab. Demogelijkheden van ArcGIS online waren toen nog niet zo uitgebreid als nu, maarde oplossing zag er veelbelovend uit.Een eerste toepassing was snel gevonden. Als nieuw waterschap moest er eenkeur en legger vastgesteld worden. Met een keur en legger geeft het waterschapzones aan rondom waterlopen, dijken en wegen waar bepaalde regels van hetwaterschap gelden. Een voorbeeld hiervan is de ontheffingplicht voor het gravenin de buurt van een waterkering. Een onderdeel van de keur en legger zijnkaarten waarop deze zones zijn aangegeven. Deze kaarten worden in boekvormgepubliceerd. Zouden we die informatie ook laagdrempelig kunnen aanbieden via
  2. 2. internet. Dit vraagstuk hebben we opgepakt met ArcGIS online. In eerste instantiehebben we een webpagina gemaakt waarop de informatie voor buiten hetwaterschap zichtbaar was. Naast de traditionele GIS inrichting binnen hetwaterschap hadden we nu ook de mogelijkheid gegevens naar buiten zichtbaar temaken, van binnen naar buiten… Zouden we dezelfde informatie ook via de Appopenbaar kunnen stellen? Gelijktijdig met het beschikbaar maken van de legger en keur, kreeg het bestuurvan het waterschap een iPad i.v.m. het papierloos vergaderen. Het uitgelezenmoment om ook de ArcGIS App onder de aandacht te brengen. Na overleg metde directie, werd dit mogelijk en met groot succes. Opeens opende zich eenmogelijkheid informatie van het waterschap te kunnen raadplegen en al snel werder natuurlijk naar de thuissituatie ingezoomd. Alle waterlopen, kunstwerken endijken staan erop, prachtig. Nadat de thuissituatie bekeken was werd er gekekennaar de buren.Veel bestuurders hebben een agrarische achtergrond en wildegraag weten of de percelen van de buurman echt zo groot waren als gezegdwerd. Het enthousiasme van het bestuur zorgde ervoor dat snel meer informatiebeschikbaar kwam. Informatie van waterkeringen, zuiveringen en waterbeheerwas snel beschikbaar. De eerste stappen waren nu gezet. De ArcGIS app was gelanceerd en enthousiastontvangen. De volgende stap was het gebruik van deze informatie voor depublicatie naar buiten. Na het vaststellen van de keur en legger door het bestuuris via pers- en nieuwsberichten het publiek geïnformeerd over de mogelijkheidinformatie van het waterschap te raadplegen via de website en ArcGIS App. Ditwas wederom een succes. Door de opkomst van smartphones en tablets zijnApp’s momenteel ‘hot’! Helaas konden we niet zien hoe vaak de App gedownloadwas, maar aan het aantal views op de kaarten te zien werd er veel naar gekeken.Als bevestiging van de populariteit kwamen er vanuit allerlei organisatiesverzoeken voor aanvullende informatie. Tot nu toe was er vooral ingezet op het informeren. In de winter van 2012 kwamde mogelijkheid een andere toepassing van de App te benutten, het invoeren vaninformatie. Het ging namelijk vriezen! Het vroor dermate hard dat deelfstedenkoorts al begon op te komen. Dat evenement ging niet door, maar doorde plotseling invallend dooi gebeurde er iets met onze wegen. De grond onder dewegen was bevroren terwijl, door de dooi, de bovenste laag al ontdooide.Uiteindelijk ontstaat er hierdoor bij sommige wegen een waterlaag soort tussende weg en de bevroren ondergrond. Dit verschijnsel heet opdooi. Zwaar verkeer
  3. 3. op wegen met opdooi kan er voor zorgen dat wegen kapot gereden wordt. Tervoorkoming hiervan ging het waterschap bepaalde wegen afsluiten.Voor decommunicatie naar het publiek over de wegen die afgesloten werden heb ik eenApp gemaakt waarmee in het veld aangegeven kon worden welke wegenafgesloten werden. Deze informatie was daarna direct zichtbaar voor het publieken binnen het waterschap via ArcGIS. Weer een nieuwe stap was gezet. Waar stonden we nu? We hadden ons interne “centrale GIS systeem” waarbinnenonze kernregistraties beheerd en intern ontsloten worden. Daarnaast waren wegestart met het bouwen van een tweede database in de “cloud”. Door gebruik temaken van zowel openbare als beveiligde webservices konden we informatie uitbeide databases gebruiken en eventueel beschikbaar stellen aan het publiek. Binnen het waterschap werd bij steeds meer collega’s de kracht van de kaart inhet veld bekent. Een belangrijke rol hierbij speelt natuurlijk ook dat een iPad eenhoog gebruiksgemak heeft en natuurlijk gadget gehalte. In de volgende stap heb ik vooral gekeken hoe het gebruik binnen de organisatieverbreed kon worden. Een mogelijkheid hiervoor kondigde zich aan, de laptopsvan onze 18 opzichters moesten vervangen worden. Zouden dit ook iPad ‘skunnen worden? Na een korte presentatie geschiedde het zo. Weer een nieuwegebruikersgroep en het gebruik van de App was intern stevig verankerd. Erontstond nu wel een nieuwe situatie. Tot nu toe had ikzelf vooral mogelijketoepassingen aangedragen richting organisatie. Nu kwamen er vragen vanuit deorganisatie. Kunnen we ook gaan bijhouden waar we gemaaid hebben, gebaggerdhebben, inspecteren van wegen en dijken, mutaties doorgeven. Daarnaast kwamsteeds vaker het verzoek informatie digitaal te ontvangen i.p.v. op kaart. Kortomde ArcGIS App raakte ingebed binnen de organisatie en is nu bijna niet meer wegte denken. Binnen veel afdelingen was er enthousiasme, behalve bij communicatie. Wat is nude toegevoegde waarde van een kaart ? Tot er een persleiding kapot ging. Onzecommunicatie afdeling is erg vooruitstrevend in het gebruik van social media. Envia Twitter werd er gemeld dat er een leiding kapot was en dat er een aantalwegen afgesloten waren. Tja, en daarbij kan een kaart natuurlijk erg goed gebruiktworden. Na het aanbieden van de oplossing ben ik gelijk gevraagd een uitleg tegeven over de ArcGIS App en wordt momenteel regelmatig bij pers- ennieuwsberichten, Tweets en Facebook berichten Bit.ly codes meegegeven van eenkaart met locatie waar het bericht betrekking op heeft. “ongelooflijk dat zoveel
  4. 4. onderwerpen een relatie met een kaart hebben” was uiteindelijk de opmerking.Waar gebruiken we ArcGIS online / de App nu voor? Voor op internet is er eenkaartenoverzicht gemaakt waarin verschillende digitale kaarten op te vragen zijn.Verder zijn er een aantal inspectie en inventarisatie App’s gemaakt waarmeeinformatie in het veld ingevoerd kunnen worden. En er zijn staan nog veel vragenopen… Wat is nu precies de kracht? De medewerkers buiten hebben toegang tot actueleinformatie en kunnen gegevens (inspecties/inventarisaties) invoeren die binnenweer direct geraadpleegd kunnen worden. Er worden buiten actuele gegevensgebruikt en de verschillen tussen de kaart en de werkelijkheid worden door hetgebruik geconstateerd en kunnen gemeld worden, mutatiemeldingen. Deactualiteit van de gegevens in onze kernregistraties wordt op deze manierverhoogd. Kortom het delen van informatie is nog nooit zo eenvoudig geweest.Verder kost het maken van een App weinig tijd. Binnen een dag is een inspectieApp gemaakt zijn. En kaarten worden steeds minder vaak mee naar buitengenomen...Tips bij de implementatie:Het gaat niet vanzelf. Probeer toepassingen binnen de organisatie te gebruikenwaarbij veel winst te behalen is. Zijn er vooroordelen, ja zeker. Het wordt snelbestempeld als luxe en veel kosten. Dit is juist niet van toepassing. Het gebruikvan iPad’s is goedkoper dan laptops. Daarnaast is het eenvoudig zelf applicaties teontwikkelen en hoeven dus niet meer gekocht te worden.Nog tijd over? Een korte demo van de toepassingen op de iPad.

×