Asp.net mvc

1,027 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,027
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Nội dung. Tổng quan về ASP.Net. Giới thiệu ASP.Net MVC 2.0. Đặc tính trong ASP.Net MVC. Cấu trúc 1 project. Sự khác biệt với Webform.
 • ASP.Net được viết tắt bởi Active Server Pages .NET. Tích hợp .Net framework. Đa ngôn ngữ. Hướng đối tượng. Được biên dịch. Được lưu trữ trên máy bởi CLR. Dễ dàng triển khai và cấu hình.
 • Tách rõ ràng các mối liên quan, mở khả năng test TDD. Có khả năng mở rộng, dễ dàng thay thế, tùy biến. Cho phép xây dựng ứng dụng với những URL sạch. Hỗ trợ những file như: .aspx, .ascx, .master,... Hỗ trợ đầy đủ các tính năng bảo mật như: forms/windows authenticate, URL authorization, session,..
 • Kiến trúc chương trình. ASP.Net 2.0: Kiến trúc mô hình webform->Business->Database ASP.Net MVC 2.0: Kiến trúc sử dụng việc phân chia chương trình thành Controllers, Models, Views.
 • Cú pháp chương trình ASP.Net 2.0: Sử dụng cú pháp của webform, các sự kiện, controls do server quản lý ASP.Net MVC 2.0: Các sự kiện được điều khiển bởi controllers, các controls không do server quản lý
 • Truy cập dữ liệu. ASP.Net 2.0: Sử dụng hầu hết các công nghệ truy cập dữ liệu trong ứng dụng ASP.Net MVC 2.0: Phần lớn dùng Linq To SQL class
 • Debug ASP.Net 2.0: Test chương trình phải bao gồm tất cả các lớp truy cập dữ liệu, sự hiện thị, điều khiển các controls ASP.Net MVC 2.0: Có thể chỉ cần kiểm tra các phương thức trong controllers
 • Tốc độ phân tải ASP.Net 2.0: Chậm khi trong trang có quá nhiều controls vì viewstate quá lớn ASP.Net MVC 2.0: Nhanh hơn do không phải quản lý ViewState để quản lý các control trong trang
 • Tương tác với Javascript ASP.Net 2.0: Khó khăn vì các controls được điều khiển bởi server ASP.Net MVC 2.0: Dễ dàng hơn vì các đồi tượng không do server quản lý điều khiển
 • URL address ASP.Net 2.0: Cấu trúc địa chỉ URL có dạng <filename>.aspx?&<parameters> ASP.Net MVC 2.0: Cấu trúc địa chỉ URL có dạng: Controller/Action/Id
 • Asp.net mvc

  1. 1. Phuc Le Cong
  2. 2. Contents Overview of ASP.Net. Introduction ASP.Net MVC 2.0. Characteristic in ASP.Net MVC. Project structure. Different from WebForm. Demo.
  3. 3. Overview of ASP.Net ASP.NET is abbreviation of Active Server Pages .NET Integrate .Net framework. Multilingual. Object – Oriented progamming. To be compiled. To be stored on machine by CLR. Easy deployment and configuration.
  4. 4. Overview of ASP.Net (cont) Execute
  5. 5. Introduction ASP.Net MVC 2.0 The Basic MVC Model
  6. 6. ControllersBuilt-in Action Result TypesAction Result Type Exemples of Use(in action methods)ViewResult Return View(); Return View(“view”, model Object);PartialViewResult Return PartialView(); Return PartialView(“partialview”, modelObject);RedirectToRouteResult Return RedirectToRoute(“LogOn”);RedirectResult Return Redirect(“http://www.microsoft.com”);ContentResult Return Content(rss,” application/rss+xml”);FileResult Return File(“chart.ptt”, “application/ptt”);JsonResult Return Json(someObject);JavaScriptResult Return JavaScript(“$(‘#table’).init();”);HttpUnauthorizedResult Return new HttpUnauthorizedResultEmptyResult Return new EmptyResult();
  7. 7. ViewsDynamic Code OptionsTechnique DescriptionInline Code The same old <%...%> and <%=...%>Html Helpers Built-in or extension methods for Html Helpers class, e.g. Html.TextBox(...), Html.BeginForm(...) etcPartial Views Render user controls,which can be reused in many places, e.g. Html.RenderPartial(“ProductEdit”).Partial Actions Invoke an MVC action and render resulted action result e.g. Html.RenderAction(“ProductCount”).Server Controls Use standard ASPX control registration and using syntax
  8. 8. Characteristic in ASP.Net MVC Separate clear relationships, open probability test TDD (test driven developer). Have a probability of extend, easily replace and customize. Allow to build application with URL cleanly. Support same files such as: .aspx, .ascx, .master, etc... Support all features about security: forms/windows authentication, URL authorization, session, etc...
  9. 9. Different from WebForm Architecture of programming  ASP.NET 2.0: Architecture model Webform→Business→ Database  ASP.NET MVC 2.0: Architecture use divided programming into Controllers, Models, Views
  10. 10. Different from WebForm(cont) Syntax of programming  ASP.NET 2.0: Uses syntax of webform, events and controls managed by server  ASP.NET MVC 2.0: Events are controlled by controllers, controls not be managed by server
  11. 11. Different from WebForm(cont) Access database  ASP.NET 2.0: Most of applications use technology to access database  ASP.NET MVC 2.0: Use Linq To SQL class
  12. 12. Different from WebForm(cont) Debug  ASP.NET 2.0: Testing program include access database, display, controls,...  ASP.NET MVC 2.0: Can only test controller methods .
  13. 13. Different from WebForm(cont) Running speed of the program  ASP.NET 2.0: Slowly when pages have too many controls, because of too much ViewStates.  ASP.NET MVC 2.0: It’s much faster , because it doesn’t use ViewState to manage controls in pages.
  14. 14. Different from WebForm(cont) Interact with Javascript  ASP.NET 2.0: Difficult because it’s directly controlled by server.  ASP.NET MVC 2.0: Easy because objects are not controlled by server.
  15. 15. Different from WebForm(cont) URL address  ASP.NET 2.0: Structure address URL have form: <filename>.aspx? &<parameters>  ASP.NET MVC 2.0: Structure address URL have form: Controller/Action/Id
  16. 16. The end.Thank for watching!

  ×