Planificare clasa I, 2012/2013

22,941 views
22,527 views

Published on

Planificare clasa I, 2012/2013

 1. 1. Şcoala cu clasele I – VIII Nr 12 Buzau inst.: Popez Elena - Ştefania Director: prof. Petre AndreiInst. : Posirca Gina An şcolar: 2012-2013
 2. 2. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31august 2013 şi se structurează pe două semestre după cum urmează:Semestrul ICursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele dinînvăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 –duminică, 13 ianuarie 2013Semestrul al II-leaCursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013 Vacanţa de primăvară –sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013 Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 –vineri, 21 iunie 2013Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013 În zilele libereprevăzute de lege nu se organizează cursuri. Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul aldoilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrulprogramului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurilede activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile deorganizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă dinprezentul ordin. SCHEMA ORARĂCLASA I B Nr. Aria curriculară Cf. CNA CE CES Total Crt Plan CN Disciplina
 3. 3. 1. 7-8 - - - - 8 I. Limbă si comunicare2. Limba şi literatura română 7-8 7 - 1 - 83. Limba modernă (1) - - - - - -4. 4-5 - - - 5 II. Matematică si Ştiinţele naturii5. Matematică 3-4 3 - 1 - 46. 1 1 - - - 1 Ştiinţe ale naturii7. 1 - - - 1 III. Om si societate 8. Educaţie civică - - - - - - 9. Istorie - - - - - -10. Geografie - - - - - -11. Religie 1 1 - - - 112. 2-3 - - - 2 IV. Arte13. Educaţie plastică 1-2 1 - - - 114. Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 115. 2-3 - - - 2 V. Educaţie fizică si sport16. Educaţie fizică 2-3 2 - - - 217. 1-2 - - - 1 VI. Tehnologii18. 1-2 1 - - - 1 Abilitaţi practice19. 0-1 - - - - - VII. Consiliere si orientare20. 1-4 - - - - 2 VIII. Discipline opţionale21. Prietenul meu, calculatorul 1 - - - 1 123. Nr.total de ore 17 2 1 20 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
 4. 4. ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare DISCIPLINA Limba şi literatura română CURRICULUM Extins NUMĂR ORE 8 ore pe săptămână – 272 ore anual NR. SEMESTRUL NR. CRT. ORE 1. Sem. I 112 2. Sem. al II-lea 160 3. TOTAL 272 MANUAL Abecedar AUTORII Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă EDITURA Aramis 2004 1.1. OBIECTIVE CADRU1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
 5. 5. 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 1.2 OBIECTIVE DE REFERINŢA O1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.1 Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral; 1.2 Să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate; l .3 Să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt şi sunetele dintr-o silabă; l .4 Să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat ; l .5 Să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă ; O2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.1 Să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date ; 2.2 Să integreze cuvinte noi în enunţuri ; 2.3 Să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi ; O3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 3.1 Să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scrisde mână ; 3.2 Să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc ; 3.3 Să desprindă semnificaţia globală a unui text citit; 3.4 Să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut; 3.5 Să manifeste curiozitate pentru lectură; O4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. l Să scrie corect litere, silabe, cuvinte ; 4.2 Să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii scurte ; 4.3 Să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul, semnul întrebării, scrierea cu majusculă) ; 4.4 Să manifeste interes pentru exprimarea scrisă. 1.3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Unitatea de Ob. Conţinuturi Nr. Săptă Obs
 6. 6. învăţare Ref ore mâna .I. ŞCOLĂREI 1.1, -Să ne cunoaştem 54 1-7 ŞI 1.2, - Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţăŞCOLĂRIŢE 1.3 -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev, elev-elev (perioada ,despre prima zi de scoală,viaţa de şcolarpreabecedară) 1.5-Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui ,schimb verbal 1.6- Elemente ale comportării civilizate ,- Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a 2.1membrilor familiei , - Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de 2.2 grup şi individuale 2.3 - Activităţile desfăşurate în grădiniţă , - Ghici ce am în ghiozdan - Cartea-prietena mea 2.5 - Propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul - elemente graficeII. CU ALAI 1.1 - Literele mici şi mari ale alfabetului: 58 7-14DE FRUNZE 1.2 a,A,m,M,u,U,n,N,i,I,e,E,r,R,c,C,o,O,I,L,ă (perioada 1.3 - Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor, textelor abecedară) 1.4 - Dialogul 1.5 - Povestire după imagini 2.1 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor 2.2 - Scrierea caligrafică 2.3 - Aşezarea corectă în pagină 3.1 - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, 3.2 transcriere, dictare) 4.1 - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul, semnul întrebării) SEMESTRUL AL II-LEA 15-19 III. CA UN 1.1 - Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale 40 ROI DE 1.2 alfabetului: FLUTURI 1.5 ce,Ce,s,S,v,V,ş,Ş,t,T,ci,Ci,p,P,d,D,î,Î,â,Â,b,B,ţ,Ţ. ALBI 1.6 - Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor 2.1 - Dialogul 2.2 - Povestire după imagini 2.3 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor 2.5 - Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere 3.1 - Aşezarea corectă în pagină 4.1 - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, 4.2 transcriere, dictare) 4.3 - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 20-28 IV. 1.1 - Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale 70ÎNFLORESC 1.2 alfabetului: g,G,ge,Ge,h,H,f,F,GRĂDINILE 1.3 gi,Gi,j,J,che,Che,z,Z,chi,Chi,ghe,Ghe, 1.5 ghi,Ghi
 7. 7. 2.1 - Exersarea comunicării orale 2.2 -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din 2.3 mediul apropiat 2.5 - Exersarea opiniei în legătură cu un fapt 3.1 - Citirea silabelor, cuvintelor, textelor 4.1 - Dialogul 4.2 - Povestire după imagini 4.3 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor - Scrierea caligrafică - Aşezarea corectă în pagină - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare) - Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 28-34 V. ÎN 1.1 - Literele mici şi mari ale alfabetului: 50CIREŞUL 1.2 k,K,x,X,w,W,y,Y,q,Q VERII 1.5 - Alfabetul 1.6 - Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor 2.1 - Dialogul 2.2 - Povestire după imagini 2.3 - Memorare de versuri 2.5 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, propoziţiilor 3.1 - Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere 4.1 - Transcrierea de versuri 4.2 - Aşezarea corectă în pagină 4.3 - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere, transcriere, dictare) - Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie
 8. 8. Proiectarea unităţilor de învăţare Semestrul IUnitatea de învăţare : ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (perioada preabecedară) Nr. ore: 54 ore Nr. Ob. Resurse Nr. Crt. Detalieri de conţinut de Activităţi de învăţare Evaluare de Data Obs. ref. ore 1 -iniţierea unui dialog -textul cântecului : 1.5 -obs. dirijată a abecedarului “Şcolărei şi şcolăriţe“ - “Prima zi de 2.1 -întrebări şi răspun- - “Jocul numelor“ 2 şcoală” 2.3 suri referitoare la orientarea în pagină Observare sistematică 3.2 -dialog despre activi Temă practică 4.1 tăţile desfăşurate în grădiniţă 2 - verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocul „Spune ce ti-am arătat”, „Cine -imagini cu ob din 1.5 face aşa?”,”Deschide urechea bine”); grădiniţă Observare sistematică -“Jocuri de la 2.1 -ex. de dicţie -înregistrări care redau (lista de control) 4 grădiniţă” 2.3 -frământări de limbă diferite sunete Temă practică 3.2 -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheie- Observare sistematică 4.1 re a unui schimb verbal Temă practică 3 -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -imagini cu obiecte ce pot -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri(Joc „La ce fi cumpărate 1.5 foloseşte…?”) -textele unor poezii Observare sistematică 2.1 -ex. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de -materiale pentru desen (lista de control) -“La cumpărături” 2.3 2 adresare, salut, prezentare) Observare sistematică Temă practică 3.2 -jocuri de rol ”La cumpărături” Temă practică 4.1 -ex. de formulare a unor enunţuri 4 -Iniţierea unor dialoguri despre comportarea civilizata; -planşă cu imagini 1.3 -oferirea unor informa Observare sistematică - ”Drumul spre 2.1 ţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt, cine -textul cântecului (fişă de obs.) şcoală” 3.5 eşti”) Temă practică 2 4.1 -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -poezia «Sunt politicos» Autoevaluare -ex. de dialog cu persoane diferite 5 1.3 -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa; -ghicitori despre 2.1 -activitate in grup organizata pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect obiectele din clasă Evaluare reciprocă, - ”Clasa mea” 3.5 pe baza de întrebări si răspunsuri; prin joc 2 4.1 -desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii făcute de învăţător.
 9. 9. 6 1.3 -conversaţia, explicaţia, Observare sistematică -ex. de prezentare -”Să ne cunoaştem 2.1 demonstraţia, exerciţiul; (fişă de obs.) -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind mai bine” 3.5 -manuale, caiete, lucru Autoevaluare 2 cuvinte date legate de o situaţie concretă 4.1 frontal, individual, în Evaluare prin joc perechi7 1.3 -identificarea lucrurilor din ghiozdan -ghicitori despre -”Ghici ce am în Observare sistematică 2.1 -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor obiectele şcolarului ghiozdan” a comportamentului de 2 3.5 -ex. de pronunţie corectă receptor / comunicativ 4.18 1.2 -portofoliul 1.2 observarea sistematică 2.1 -ex. de pronunţie corectă (probe orale, fise de -Evaluare 2.2 -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru, teme de lucru 2 2.3 lucru acasă ) 3.5 evaluare formativa 4.19 -”Cartea-prietena 1.2 -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică mea” 1.3 -repovestire după imagini; demonstraţia, exerciţiul; (probe orale, fise de - Scrierea liniei 1.4 -formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate -manuale, caiete, lucru lucru, teme de lucru 2 oblice pe un spaţiu 2.2 -exerciţii de scriere a liniuţei oblice pe un spaţiu frontal, individual, în acasă ) 4.1 perechi evaluare formativa10 -”Capra cu trei -conversaţia, explicaţia, 1.2 observarea sistematică iezi » . Propoziţia. demonstraţia, exerciţiul; 1.3 -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini; (probe orale, fise de Punctul -manuale, caiete, lucru 1.4 -scrierea grupului de linii oblice si a punctului. lucru, teme de lucru 2 -Grupul de linii frontal, individual, în 2.2 acasă ) oblice şi punctul perechi 4.1 evaluare formativa11 -”Punguta cu doi 1.2 -Recunoaşterea poveştii: titlul, autorul, personajele; -conversaţia, explicaţia, bani”. Propoziţia 1.3 -Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte, pe baza demonstraţia, exerciţiul; observarea sistematică alcătuită 1.4 imaginilor -manuale, caiete, lucru (probe orale, fise de din două cuvinte. 2.2 -Exerciţii de scriere frontal, individual, în lucru, teme de lucru 2 -Linia înclinată pe 4.1 perechi acasă ) două spaţii evaluare formativa (suprarând)12 -”În familie”. 1.2 -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică Propoziţia alcătuită 1.3 -ex. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -lucru frontal, individual, (probe orale, fise de din trei cuvinte 1.4 -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -manuale, caiete, lucru, teme de lucru 2 -Linia înclinată pe 2.2 -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii -planşă cu programul acasă ) două spaţii 4.1 zilnic al elevului evaluare formativa (subrând)13 -”In Atelier”. 1.3 -iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor, despre uneltele folosite; -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică 2 Cuvântul alcătuit din 2.2 -exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor; -lucru (probe orale, fise de
 10. 10. două silabe. 4.1 -Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice frontal, individual, Dialogul -Exerciţii de scriere -manuale, caiete, lucru, teme de lucru -Linii pe două spaţii acasă ) (suprarând şi evaluare formativa subrând)14 -”La cofetărie”. 1.3 -iniţierea unor dialoguri despre comportarea in public; -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică Cuvântul alcătuit din 2.2 -exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor; -lucru (probe orale, fise de trei silabe. 4.1 -Exerciţii de scriere frontal, individual, lucru, teme de lucru 2 - Bastonaşe cu -manuale, caiete, acasă ) întorsătura în sus evaluare formativa15 -”A venit un lup din 1.3 -iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică crâng”. Cuvântul 2.2 comportarea civilizată; -lucru (probe orale, fise de alcătuit dintr-o silabă 4.1 -exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor; frontal, individual, lucru, teme de lucru 2 -Bastonaşe cu -exerciţii de scriere -manuale, caiete, acasă ) întorsătura în jos evaluare formativa16 -”Programul Zilnic”. 1.3 -iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică Am şi eu păreri 2.2 comportarea civilizată; -lucru (probe orale, fise de -Bastonaşe cu 4.1 -exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor; frontal, individual, lucru, teme de lucru 2 întorsătura în jos si -exerciţii de scriere -manuale, caiete, acasă ) sus evaluare formativa17 1.1 -ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de -fişă pentru colorat 1.2 zgomotele din mediul înconjurător; imagini care încep cu a -”În padure”. 1.3 -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică Sunetul a. 1.4 -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -lucru (probe orale, fise de -Zale pe unul si 2.1 -ex. de identificare a sunetului în silabe; frontal, individual, lucru, teme de lucru 2 două spaţii 2.2 -ex. de pronunţare corectă a sunetului; -manuale, caiete, acasă ) 4.1 - ex. de dicţie, frământări de limbă; -textul cântecului «Acum evaluare formativa -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; e toamnă » -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet;18 1.1 -Exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -textul cântecului «Acum 1.2 -Ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, e toamnă » 1.3 -Ex. de identificare a sunetului în silabe; -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică -”La piaţă”.Sunetul 1.4 -Ex. de pronunţare corectă a sunetului; -lucru (probe orale, fise de e. 2.1 -Ex. de dicţie, frământări de limbă; frontal, individual, lucru, teme de lucru 2 -Bucle mici şi mari 2.2 -Ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -manuale, caiete, acasă ) 4.1 -Formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet; evaluare formativa ex. de scriere a semnelor grafice; -„Citirea” ilustraţiilor din abecedar;19 -“In ogradă”. 1.1 -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -textul cântecului «Acum observarea sistematică 2
 11. 11. 1.2 -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, e toamnă » 1.3 -ex. de identificare a sunetului în silabe; -conversaţia, explicaţia, 1.4 -ex. de pronunţare corectă a sunetului; -lucru (probe orale, fise de Sunetul i 2.1 -ex. de dicţie, frământări de limbă; frontal, individual, lucru, teme de lucru -Cârligul 2.2 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -manuale, caiete, acasă ) 4.1 -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet; evaluare formativa -ex. de scriere a semnelor grafice; -„citirea” ilustraţiilor din abecedar; -reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri20 1.1 -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -textul cântecului «Acum 1.2 -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, e toamnă » 1.3 -ex. de identificare a sunetului în silabe; -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică -“Bal mascat.” 1.4 -ex. de pronunţare corectă a sunetului; -lucru (probe orale, fise de Sunetul o 2.1 -ex. de dicţie, frământări de limbă; frontal, individual, lucru, teme de lucru 2 - Ovalul 2.2 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -manuale, caiete, acasă ) 4.1 -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet; evaluare formativa - ex. de scriere a semnelor grafice; -„citirea” ilustraţiilor din abecedar; -reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri21 1.1 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -textul cântecului «Acum 1.2 -formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu un anumit sunet; e toamnă » observarea sistematică -“La circ”. Sunetul u 1.3 - ex. de scriere a semnelor grafice; -conversaţia, explicaţia, (probe orale, fise de -Biciul 1.4 -„citirea” ilustraţiilor din abecedar; -lucru lucru, teme de lucru 2 2.1 -reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor prin simboluri frontal, individual, acasă ) 2.2 -manuale, caiete, evaluare formativa 4.122 1.1 -ex. de identificare a sunetului în silabe; -conversaţia, explicaţia, 1.2 -ex. de pronunţare corectă a sunetului; -lucru 1.3 -ex. de dicţie, frământări de limbă; frontal, individual, observarea sistematică -“Facem sport”. 1.4 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -manuale, caiete, (probe orale, fise de Sunetul s 2.1 -antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unui lucru, teme de lucru 2 -Semiovalul 2.2 dialog; acasă ) 2.3 -ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a evaluare formativa 4.1 unei silabe; -ex. de scriere a semnelor grafice; -„citirea” ilustraţiilor din abecedar;23 -“Ajut părinţii.” 1.1 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -conversaţia, explicaţia, observarea sistematică 2 Sunetul r 1.2 -antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unui -lucru (probe orale, fise de - Noduleţul 1.3 dialog; frontal, individual, lucru, teme de lucru 1.4 -ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a -manuale, caiete, acasă ) 2.1 unei silabe; evaluare formativa 2.2 -ex. de scriere a semnelor grafice; 2.3 -„citirea” ilustraţiilor din abecedar;
 12. 12. 4.1 24 1.1 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; -conversaţia, explicaţia, 1.2 -antrenament de utilizare a unor formule de iniţiere şi de încheiere a unui -lucru -“Spune meseria”. observarea sistematică 1.3 dialog; frontal, individual, Sunetul z (probe orale, fise de 1.4 -ex. de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a -manuale, caiete, -Recapitularea lucru, teme de lucru 4 2.1 unei silabe; semnelor grafice acasă ) 2.2 -ex. de scriere a semnelor grafice; evaluare formativa 2.3 -„citirea” ilustraţiilor din abecedar; 4.1 25 1.3 -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, Fişă de evaluare - probă scrisă 1.5 -ex. de identificare a sunetului în silabe; - evaluare sumativă -“Recunoaste 2.1 -ex. de pronunţare corectă a sunetului; personajul” 2 2.2 -ex. de poziţionare a sunetului în cuvânt; - Evaluare 2.3 -ex. de scriere a semnelor grafice; 4.1 Unitatea de învăţare : CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) Nr. ore: 58 oreNr. Ob. Resurse Nr.Crt. Detalieri de conţinut de Activităţi de învăţare Evaluare de Data Obs. ref. ore 1 1.3 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor -Conversaţia, 2.2 în silabe; -Observaţia dirijată, observarea sistematică -“Suntem harnici”. 3.1 -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -Exerciţiul, (probe orale, fise de 2 Sunetul şi litera “a” 4.1 -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -Jocul didactic; lucru, teme de lucru -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -Abecedarul, acasă ) -Activitate frontală, în evaluare formativa grup şi independentă; 2 1.3 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor -Conversaţia, 2.2 în silabe; -Observaţia dirijată -“Şi animalele au observarea sistematică 3.1 -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -Exerciţiul, nume”.Litera A. (probe orale, fise de 4.1 -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -Abecedarul, 2 Scriera cu literă lucru, teme de lucru -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -Alfabetar, -Activitate iniţială mare acasă ) frontală, în grup şi evaluare formativa independentă; 3 -“În parc“. Sunetul şi 1.3 -exerciţii orale de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a -Conversaţia, observarea sistematică 2 litera m, silaba ma 1.4 cuvintelor în silabe; -Observaţia dirijată, (probe orale, fise de 2.1 -exerciţii de identificare a silabei ma în cuvinte -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2.2 -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului m şi a silabei ma -Metoda fonetică, acasă ) 3.1 -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; analitico-sintetică; evaluare formativa
 13. 13. 3.2 -alfabetarul4 1.3 -exerciţii orale de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a -Conversaţia, observarea sistematică -“Mama“. 1.4 cuvintelor în silabe; -Observaţia dirijată, (probe orale, fise de Silaba ma , cuvantul 2.1 -exerciţii de identificare a silabei ma în cuvinte -Exerciţiul, 2 lucru, teme de lucru mama 2.2 -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului m şi a silabei ma -Metoda fonetică, acasă ) 3.1 -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; analitico-sintetică; evaluare formativa 3.2 -alfabetarul5 1.3 -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -Abecedarul, 1.4 -„citirea” ilustraţiilor; -Alfabetar, -Activitate 2.1 -completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; frontală, în grup şi observarea sistematică -“La şcoala“. 2.2 -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii; independentă; (probe orale, fise de 2 Litera M 3.1 -exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână; lucru, teme de lucru 3.2 -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; acasă ) -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit, evaluare formativa -exerciţii de scriere corectă a literelor; -alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;6 1.3 -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -Abecedarul, 1.4 -„citirea” ilustraţiilor; -Alfabetar, -Activitate 2.1 -completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic; frontală, în grup şi observarea sistematică « Ursul pacalit de 2.2 -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii; independentă; (probe orale, fise de vulpe » 2 3.1 -exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână; lucru, teme de lucru Evaluare a-M 3.2 -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; acasă ) -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit, evaluare formativa -exerciţii de scriere corectă a literelor; -alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date;7 1.3 -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -Conversaţia, 1.4 -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -Observaţia dirijată observarea sistematică 2.1 -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -Exerciţiul, -“Casuţa din pădure” (probe orale, fise de 2.2 -exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor, -Abecedarul, 2 Sunetul si litera u lucru, teme de lucru 3.1 -exerciţii de scriere corectă a literelor; -Alfabetar, -Activitate acasă ) 3.2 -exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte, frontală, în grup şi evaluare formativa -alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date; independentă;8 1.3 -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -Conversaţia, 1.4 -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -Observaţia dirijată observarea sistematică 2.1 -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -Exerciţiul, (probe orale, fise de Cu trenul“. Litera U 2.2 -exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor, -Abecedarul, 2 lucru, teme de lucru 3.1 -exerciţii de scriere corectă a literelor; -Alfabetar, -Activitate acasă ) 3.2 -exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte, frontală, în grup şi evaluare formativa -alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date; independentă;9 -“Ana este harnică“. 1.3 -exerciţii de identificare a sunetului în silabe; -Conversaţia, observarea sistematică 2 Sunetul şi litera n 1.4 -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de
 14. 14. 2.1 -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera; -Exerciţiul, 2.2 -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de -Abecedarul, lucru, teme de lucru 3.1 mână; -Alfabetar, -Activitate acasă ) 3.2 -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; frontală, în grup şi evaluare formativa -„citirea” ilustraţiilor; independentă;10 1.3 -exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână; -Conversaţia, 1.4 -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; -Observaţia dirijată observarea sistematică 2.1 -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit, -Exerciţiul, -“La mulţi ani, (probe orale, fise de 2.2 -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; -Abecedarul, 2 Nana! “Litera N lucru, teme de lucru 3.1 -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; -Alfabetar, -Activitate acasă ) 3.2 -exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor, frontală, în grup şi evaluare formativa -exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după independentă; imagini;11 1.3 -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână; -Conversaţia, 1.4 -„citirea” ilustraţiilor; -Observaţia dirijată observarea sistematică 2.1 -exerciţii de scriere corectă a literelor mici şi mari de mână; -Exerciţiul, -“Şezătoare“. (probe orale, fise de 2.2 -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână; -Abecedarul, 2 Sunetul şi litera i lucru, teme de lucru 3.1 -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în -Alfabetar, -Activitate acasă ) 3.2 -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor; frontală, în grup şi evaluare formativa -exerciţii de citire integrală a cuvintelor; independentă; -exerciţii de scriere corectă a literelor;12 1.3 -exerciţii de citire selectivă a silabelor şi cuvintelor, -Conversaţia, 1.4 -exerciţii de scriere corectă a literelor; -Observaţia dirijată observarea sistematică 2.1 -exerciţii de copiere, transcriere şi dictare a unor litere, silabe, cuvinte, -Exerciţiul, -“Alo, Ina ! “ Litera (probe orale, fise de 2.2 -scrierea din memorie a unor cuvinte; -Abecedarul, 2 I lucru, teme de lucru 3.1 -alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date; -Alfabetar, -Activitate acasă ) 3.2 -exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după frontală, în grup şi evaluare formativa imagini; independentă;13 1.3 -exerciţii de scriere după dictare; -Conversaţia, -“Păsărelele- observarea sistematică 1.4 -transcrierea, copierea unor cuvinte şi -Exerciţiul, prietenele noastre (probe orale, fise de 2.1 propoziţii enunţiative şi interogative; -Abecedarul 4 -Recapitularea lucru, teme de lucru 2.2 literelor acasă ) 3.1 evaluare formativa 3.214 1.3 -scriere după dictare; Fişe de evaluare - probă scrisă 1.4 -colorare fişe; - evaluare sumativă - Evaluare 2.1 -identificare litere pe fişe după dictare 2 2.2 3.1 3.215 -“Nelu Ana“. 1.3 -formularea de propoziţii după ilustraţie; -Conversaţia, observarea sistematică 2
 15. 15. 1.4 -ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „e” în -Observaţia dirijată (probe orale, fise de 2.1 cuvânt/silabă; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru Sunetul şi litera e 2.2 -intuirea literei „e” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente; -Abecedarul, acasă ) 3.1 -ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral; -Alfabetar, evaluare formativa 3.2 -ex. de completare a cuvintelor cu silabe lipsă; -Activitate frontală independentă;16 1.3 -formularea de propoziţii după ilustraţie; -Conversaţia, observarea sistematică 1.4 -ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „e” în -Observaţia dirijată (probe orale, fise de -“Ema şi Ene“. 2.1 cuvânt/silabă; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2 Litera E 2.2 -intuirea literei „e” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente; -Abecedarul, acasă ) 3.1 -ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 3.2 -ex. de completare a cuvintelor cu silabe lipsă; frontală, în grup şi independentă;17 1.3 -formularea de propoziţii după ilustraţie; -Conversaţia, observarea sistematică 1.4 -ex. de despărţire în silabe şi de identificare a poziţiei sunetului „r” în -Observaţia dirijată (probe orale, fise de -“Pe vapor“. Sunetul 2.1 cuvânt/silabă; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2 şi litera r 2.2 -intuirea literei „r” mic, de tipar şi prezentarea elementelor componente; -Abecedarul, acasă ) 3.1 -ex. de citire pe silabe a cuvintelor şi integral; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 3.2 -ex. de citire corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative; frontală, în grup şi independentă;18 1.4 -formularea de propoziţii după ilustraţia din manual; -Conversaţia, observarea sistematică 2.5 -ex. de conştientizare a folosirii literei „R” la începutul unei propoziţii sau -Observaţia dirijată (probe orale, fise de -“Rina, Marina şi 3.1 denumiri; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2 Riri“. Litera R 3.2 -ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; -Abecedarul, acasă ) intuirea literei „R”; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa -ex. de citire a cuvintelor pe silabe şi integral; frontală, în grup şi -ex. de identificare a literei „R” pe alte suporturi scrise independentă;19 2.2 -ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; -Metoda fonetică, observarea sistematică 3.1 -ex. de scriere a literei, a cuvintelor şi a propoziţiilor, pe caiete analitico-sintetică; (probe orale, fise de -“Prietenie“. Sunetul 3.2 -formularea de propoziţii după ilustraţia din manual; -Conversaţia, lucru, teme de lucru şi litera o 3.3 -ex. de conştientizare a folosirii literei „O” la începutul unei propoziţii sau -Observaţia dirijată acasă ) 2 Semnul întrebării. 3.4 denumiri; -Exerciţiul, evaluare formativa 4.1 -ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; -Abecedarul 4.2 4.320 2.2 -intuirea literei „O” mare, de mână şi scrierea model la tablă; -Conversaţia, observarea sistematică 3.1 -ex. de scriere a literei pe diferite suporturi; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de -“Mona si Onu“. 3.2 -ex. de scriere a literei, a cuvintelor şi a propoziţiilor, pe caiete -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2 Litera O 3.3 -Abecedarul, acasă ) 3.4 -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa frontală, în grup şi independentă;21 -“Mara are un canar 2.2 -familiarizarea cu litera „c”mic, de tipar; -Conversaţia, observarea sistematică 2
 16. 16. 3.1 -citirea cuvintelor monosilabice şi din două silabe; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de 3.2 -formularea de enunţuri după ilustraţii şi cu cuvinte date; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 3.3 -prezentarea şi intuirea literei mici de mână, comparativ cu cea de tipar; -Abecedarul, acasă ) .Sunetul şi litera c. 3.4 -executarea literei mici, de mână; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 4.1 frontală, în grup şi 4.2 independentă; 4.322 2.2 -ex. de familiarizare cu litera „C”; -Conversaţia, observarea sistematică 3.1 -exersarea citirii cuvintelor la prima vedere; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de -“Corina la dentist“. 3.2 -ex. de consolidare a citirii propoziţiei; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2 Litera C 3.3 formularea de întrebări şi răspunsuri (joc de rol); -Abecedarul, acasă ) 3.4 -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 4.2 frontală, în grup şi independentă;23 2.2 -ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; -Conversaţia, observarea sistematică 3.1 -ex. de identificare a sunetului nou în cuvinte; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de -Sunetul şi literele ă, 3.2 - -ex. de comparare cu literele a, A; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 2 Ă 3.3 -ex. de citire corectă a propoziţiilor enunţiative; -Abecedarul, acasă ) 3.4 -prezentarea literelor de mână şi analizarea lor; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa frontală, în grup şi independentă;24 2.2 -alcătuire de propoziţii după imaginea din manual; -Conversaţia, observarea sistematică 3.1 -ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de 3.2 -ex. de identificare a sunetului nou şi asocierea lui cu litera de tipar; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru -“Lacul Sunetul şi 3.3 -ex. de citire a cuvintelor şi propoziţiilor; -Abecedarul, acasă ) 2 litera l. 3.4 -scrierea literei; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 4.1 -ex. de scriere a unor cuvinte analizate fonetic, frontală, în grup şi 4.2 independentă; 4.325 2.2 -alcătuire de propoziţii după imaginea din manual; -Conversaţia, observarea sistematică 3.1 -ex. de despărţire a cuvintelor în silabe; -Observaţia dirijată (probe orale, fise de 3.2 -ex. de identificare a sunetului nou şi asocierea lui cu litera de tipar; -Exerciţiul, lucru, teme de lucru - La bunica Sunetul 3.3 -ex. de citire a cuvintelor şi propoziţiilor; -Abecedarul, acasă ) 2 şi litera L 3.4 -ex. de ordonare a cuvintelor în propoziţii cu respectarea scrierii corecte; -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 4.1 -prezentarea literei şi analiza ei; frontală, în grup şi 4.2 scrierea literei; independentă; 4.326 Recapitulare 2.2 -jocuri didactice, transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii -Conversaţia, observarea sistematică 4 3.1 -Observaţia dirijată (probe orale, fise de 3.2 -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 3.3 -Abecedarul, acasă ) 3.4 -Alfabetar, -Activitate evaluare formativa 4.1 frontală, în grup şi
 17. 17. 4.2 independentă; 4.327 2.2 -jocuri didactice, transcrierea, copierea unor cuvinte şi propoziţii, dictare Fişă de evaluare - probă scrisă 3.1 - evaluare sumativă 3.2 -Evaluare 3.3 2 3.4 4.1 4.2 4.3 Proiectarea unităţilor de învăţare Semestrul al II - lea Unitatea de învăţare : CA UN ROI DE FLUTURI ALBI Nr. ore: 40 oreNr. Ob. Resurse Nr.crt Detalieri de conţinut de Activităţi de învăţare Evaluare de Data Obs. ref. ore1 1.1. -ex. de recunoaştere a literelor ce compun grupul „ce” -Conversaţia, 1.3. -ex. de formulare de propoziţii după imagini; -Observaţia dirijată, 2.1. -ex. de completare a unor cuvinte cu silaba lipsă; -Exerciţiul, observarea sistematică 2.2. -ex-joc de stabilire a acordurilor gramaticale -Jocul didactic; -Grupul de litere ce (probe orale, fise de 3.1. -exemplificări de cuvinte ce conţin sunetul „ce” -Abecedarul, 4 şi Ce lucru, teme de lucru 3.2 -Activitate frontală, în acasă ) 3.4. grup şi independentă; evaluare formativa 4.1. 4.2. 4.42 1.1 -ex. de intuire a literei şi asocierea ei cu sunetul; -Conversaţia, 1.4 -ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii -Observaţia dirijată observarea sistematică -“Cu trenul“. 2.5 -ex. de recunoaştere a literei pe diferite suporturi -Exerciţiul, (probe orale, fise de Sunetul şi litera t 3.4 -ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor ce conţin noua literă -Abecedarul, lucru, teme de lucru 2 -ex-joc de obţinere a cuvintelor noi prin adăugarea unei litere -Alfabetar, acasă ) -Activitate frontală, în evaluare formativa grup şi independentă;3 -“La munte“. 2.5 -ex. de intuire a literei şi asocierea ei cu sunetul; -Conversaţia, observarea sistematică 2 Sunetul şi litera T 3.1 -ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii -Observaţia dirijată (probe orale, fise de 3.3 -ex. de recunoaştere a literei pe diferite suporturi -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 3.4 -ex. de citire pe silabe şi integral a cuvintelor ce conţin noua literă -Abecedarul, acasă )
 18. 18. 4.1 -ex-joc de obţinere a cuvintelor noi prin adăugarea unei litere -Alfabetar, 4.2 -ex. de formare a unor cuvinte noi prin citirea cuvintelor date de la sfârşit spre -Activitate frontală, în evaluare formativa 4.3 început grup şi independentă; 4.4 -ex. de citire şi pronunţie corectă a cuvintelor4 4 2.5 -ex. de formare de noi cuvinte prin înlocuirea unei litere cu alta -Conversaţia, 3.1 -ex. de găsire a unor însuşiri pentru cuvinte date -Observaţia dirijată, observarea sistematică 3.3 -frământări de limbă -Exerciţiul, -“La masă“. (probe orale, fise de 3.4 -Jocul didactic; 2 Sunetul şi litera s lucru, teme de lucru 4.1 -Abecedarul, acasă ) 4.2 -Activitate frontală, în evaluare formativa 4.3 grup şi independentă; 4.4 5 2.5 -ex. de familiarizare cu litera „S” -Conversaţia, 3.1 -ex. de formulare de enunţuri după ilustraţii -Observaţia dirijată, observarea sistematică 3.3 -ex. de citire corectă a cuvintelor -Exerciţiul, (probe orale, fise de -“Cu sania“. 3.4 -ex. de citire corectă a textului -Jocul didactic; 2 lucru, teme de lucru Sunetul şi litera S 4.1 -ex. de completare a unui rebus ilustrat -Abecedarul, acasă ) 4.2 -scrierea unor cuvinte şi propoziţii, folosind copierea şi transcrierea -Activitate frontală, în evaluare formativa 4.3 grup şi independentă; 4.4 6 2.5 -exerciţii de scriere după dictare; -Conversaţia, 3.1 -transcrierea, copierea unor cuvinte şi -Observaţia dirijată, observarea sistematică 3.3 propoziţii enunţiative şi interogative; -Exerciţiul, -Recapitularea (probe orale, fise de 3.4 -jocuri didactice -Jocul didactic; 4 literelor lucru, teme de lucru 4.1 -Abecedarul, acasă ) 4.2 -Activitate frontală, în evaluare formativa 4.3 grup şi independentă; 4.4 7 2.5 -exerciţii de scriere după dictare; Fişă de evaluare - probă scrisă 3.1 -transcrierea, copierea unor cuvinte şi - evaluare sumativă 3.3 propoziţii enunţiative şi interogative; 3.4 -jocuri didactice 2 -Evaluare 4.1 4.2 4.3 4.4 8 -La pesciut 2.2 -ex. de intuire a literei şi de asociere a ei cu sunetul -Conversaţia, observarea sistematică 2 Sunetul si litera p 3.1 -ex. de citire conştientă a textului -Observaţia dirijată, (probe orale, fise de 3.2 -ex. de formulare a enunţurilor după ilustraţie -Exerciţiul, lucru, teme de lucru 3.3 -ex. de formulare de întrebări şi răspunsuri -Jocul didactic; acasă ) 3.4 -scrierea literei mici de mână -Abecedarul, evaluare formativa -ex. de transcriere cuvinte şi propoziţii -Activitate frontală, în

×