Your SlideShare is downloading. ×
Bahaging ginagampanan ng Industriya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Bahaging ginagampanan ng Industriya

10,627
views

Published on


6 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
10,627
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
453
Comments
6
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ARALIN 41
  Angbahaging
  Ginagampananng
  Industriya
 • 2.
 • 3. SektorngIndustriya
 • 4. 1.Bumubuo saIndustriya
  konstruksyon
  Pagmamanupaktyur
  Industriya
  Pagmimina
  Serbisyo
 • 5. 2.Kahalagahan ngIndustriya
  A.Tagaprosesongmgahilawnamateryal
  B.Nagsusulayngmgayaringprodukto at kagamitanngagrikultura
  C.Pinanggagalinganngdolyar
  D.Nagkakaloobnghanapbuhay at kabuhayan
 • 6. MgasuliraninsaIndustriya
 • 7. 1.Kakulangan ngsapatnapuhunan
  2.Kawalan ngsuporta at proteksyonngpamahalaan
  3.Hindi angkopangproyektongpamahalaan
  4.Kompetisyon samgadayuhangkumpanya
 • 8. 5.Import dependent angmgaindustriya
 • 9. MgahakbangnaMaaringGawinsaIkakalulutasngmgaSuliraninngIndustriya
  Paglinangngmgayamanngbansanakailanganngindustriya
  Paglilimitangpagluluwasngmgaproduktongagrikulturanakailangang-kailanganngindustriya
  Pagbuwagsaprogramang import liberalization ngpamahalaan
  Pagsasagawangmgaproyektonamakaktulong at kapaki-pakinabangsamgapangangailanganngindustriya
  Pagtatakdangpatakarannanagbibigayproteksyonsamaliliitnaindustriya o pagpapatupadngproteksyonismosalokalnaindustriyal
  Pagbibigay-prayoridadsamgapangangailanganngindustriya
  Pagkakaloobngutangsamganegosyantengpilipinoparasapamumuhunan
  Politikal will nggobyernonatulungan at suportahanangsektorngindustriya
  Paghihikayatsamgadayuhan g kumpanyanahindikakumpetensyangmgalokalnakumpanya
  Pagbibibgaynginsentibosamaliliitnaindustriya
 • 10. SEKTOR NG INDUSRIYA
  Tagabilingproduktongindusriya
  Tagaprosesonghilawnamateryal
  SERBISYO
  PAGMIMINA
  KONSTRUKSYON
  PAGMAMANUPAKTUR
  Nagsusulayngyaringprodukto
  Pinanggagalinganngdolyar
  Nagkakaloobnghanapbuhay
 • 11. White elepant projects
  Paglinangsayamanngbansa
  Political will ngpamahalaan
  Import dependent
  Pagbuwagsa import liberalization program
  Kulangsapuhunan
  Proteksyonismosaindusriya
  Kompetisyonsadayuhankompanya
  Pagbibigaynginsentibosamaliliitnaindustriya
  Kulangsasuportangpamahalaan
 • 12. ARALIN 42
  MGA MANGGAGAWANG PILIPINO
 • 13.
 • 14. Unyonngmgamanggagawa
  Angunyonngmanggagawa ay isangsamahanna nag bibigayngproteksyonsamgamanggagawa
 • 15. Mgalayuninngunyon
  A.Huminginngmakatarungansahod at ibangbenepisyo
  B.Pagkakaroonngsuportaangmgakasapi
  C,tamangorasngpaggawa at malinisnapasilidad
 • 16. Mgabatasnanangangalaga
  Sa mgakarapatanng
  mangagawa
 • 17. Batas sawalongorasnapaggawa
  Maternity Leave
  Paternity Leave
  Termination Pay Leave
 • 18. Pag-eempleyongmgababae at bata
  Pananagutanng employer
 • 19. Unyon
  MgaKarapatan
  MgaLayunin
  Mangagawa
 • 20. Alitansapaggawa
  1.)MgaParaanngmangagawa
  = Sa pag-oorganisangmgamangagawasatulongnarinngkanilangunyon ay nakagagawanghakbangangmgaitoupangiparatingsamganamamahala at pamgasiwaanangkanilangmgakaraingan at isagawaangpakikipag-alitansamganangangasiwa.
 • 21. a. Welga
  b.Pagpipiket
  c. Boykot
  d. Close Shop
  e.Sabotahe
 • 22. 2.) mgaparaanngpangasiwaan
  = Kung angmgamanggagawa ay may sarilingparaansapakikipag-alitan, mayroon din namanghakbangangmga may-aringnegosyoupanglabanananghakbangngmgamangagawa.
 • 23. a.Lockout
  = Habangangmgamanggagawa ay nagsasagawangwelga,angpangasiwaan ay isinasaraangkumpanyaupangpwersahinangmanggagawanalumapit at makipag-ayossakanila.
 • 24. b.Pagtaggapngmga”scab”
  = Ito ay sagotngpangasiwaankapagnagsimulanangmagpiketangmgawelgista.
 • 25. c.Yellow Dog Contract
  = Ito ay isangkontratananagbabawalsamgamangagawanasumapisaunyon. Pinapipirmahanitosamgamanggagawabagotangapinsatrabaho.
 • 26. d. Blacklist
  = Listahanngpangalanngmgamanggagawananakilahoksawelga.Ang blacklist ay inilalabasngpangasiwaanupangmaiwasanngibangkumpanyaangpagtanggapsamgamanggagawananasalistahan.
 • 27. e.Espiya
  = Ito angnagsusumitengmgapangalanngmgawelgista.Binabayaransilangpangasiwaanupangmanmananang kilos at gawainngmgawelgista.
 • 28. f. Open Shop
  = Pagtangapngmgamangagawanahindikasapingunyonupanghindimaantalaangproduksyonnakahitnamagsagawangwelgaangmgakasapingunyon.
 • 29. g.Injunction
  = Utosmulasahukumannanagsasabingangisinasagawangwelga ay labagsabatas.
 • 30. Pagsasaayosng
  alitansapaggawa
  = Angsama-samangpakikipagkasundongmgamanggagawanakinakatawanngunyonsapangasiwaanupangayusinanganumangsuliranin ay tinatawagna collective bargaining.
 • 31. Mgauring collective bargaining
  * Conciliation
  *mediation
  * Arbitration
 • 32. AngKahalagahanngmangagawa
  ARALIN 43
 • 33. Kahalagahanngpaggawa
  o mangagawa
  *Lumikhangmgaproduktonakailanganngbansa.
  *Pinoprosesoangmgahilawnamateryalngagrikultura.
  *Nagpapaandar at gumagamitngmakinarya at ibangteknolohiya.
  *Lumilinangngmgalikasnayaman.
  *Nagbabayadngbuwissapamahalaan.
  *Konsyumerngmgaprodukto.
 • 34. MgauringMgangagawa
  nakailanganngBansa
 • 35. Nominal wage at Real wage
  *Angnominal o money wage ay tumutukoysahalaganatinatanggapbilangkabayaransaginawangprodukto o serbisyo.
  *AngReal wage ay anghalagangprodukto at serbisyonamabibilimulasakitangtinatangap.
  => Ang real wage ay nakadependesa price index ngprodukto at serbisyo.
 • 36. Nominal wage
  Real wage=
  CPI
  HALIMBAWA
  10,000
  REALWAGE=
  100
  205.50
  Rw=
  4,866.18
 • 37. MgaTeoryaUkolsaSahod
  Wage-fundTheory
  Subsistence Theory
  Marginal Productivity Theory
 • 38. ImpormalnaSektor
  = Ito angmgauringhanapbuhay at mgataonakumikitanahindinakukwenta at hindinakatalasapamahalaan.
 • 39. Kahalagahanng Underground Economy
  = Angmgaprodukto at serbisyonaibinibigayngsektornaito ay kailanganupangmatugunanangiba’t-ibangpangangailangan at kagustuhanngmgatao.
 • 40. Hindi kabutihanng Underground Economy
  = Angoperasyondito ay hindinamomonitorngpamahalaankayahindiitodumadaansapagsukatngpamantayanngkalidadngprodukto at maaringmababaanguri at kalidadnito.
 • 41. AngPamahalaanng
  Korporasyon at Business cycle
  ARALIN 44
 • 42. Nasyonalisasyon
  ngKorporasyon
  * Angpamahalaanangkumokontrol at humahawaksamgakorporasyon at industriyanakailanganngmgamamamayan at serbisyo at produktonanagbubuhatnito
 • 43. Pagsasapribadongkorporasyon
  *AngPribado ay angpaglilipatngpamamahalangmgakorporasyonnahawakngpamahalaansapribadongsektor
 • 44. Nasyonalismo
  Korporporasyon
  Pagsasapribado
 • 45. Mgapanahonng business cycle
  Kariwasaan
  pagbawi
  kagipitan
  kasalatan
 • 46. Dahilanng business Cycles
  =Angmgapagbabagosabusines cycle ay sanhingmaramingkadahilananito ay maaringbungangpanlabasnasalikngepektongbahidngaraw (sun spot theory) sapagkakaroonanngmasaganangprocuksyon
 • 47. Industriyalisasyon
  ngpilipinas
  ARALIN45
 • 48. industriya
 • 49. Industriyalisasyon
  *Angindustriyasasyon ay kalagayanngisangekonomiyananagpapakitangkapasidad at kakayahanngisangbansanamakalikhangmaramingproduktomulasamgahilawnamateryalngagrikultaranatutugunansapangangaylangannglokalnapamilihan at sapamilihansalabasngbansa.
 • 50. Pilipinas 2000
  * Angpilipinas 2000 ay isanghakbangintungosapagigingindustriyalisadongbansa.
 • 51. Talahanayan Blg.5
  MgaPambansangLayuninnaNaisMatamong
  PlanongPangkaunlaranngPilipinas
  (1993-1998)
  1)Pagkakaloobngnaaangkopnakapangyarihansataongbayan(people empowerment)
  2)Pagpapalakasngkakayahanngbansanamagprodyusngmgaprodukto at serbisyoparasapandaigdigangamilihan
  3)Pagllagong GNP hanggang 10%
  4)Pagtaasng per capita income(PCI) hanggang 15,000 o $1,000
  5)Pagbabangimplasyonsa single digit
  6)Pagbabangbilangngmgamahiraphanggang 30%
 • 52. MTPDP
  Angsentronghangarinnito ay angpagpapabutingbawatbuhayngbawatpilipinoangprayoridadngatingpamahalaan .
 • 53. MgahakbanginngpamahalaanTungkolsapilipinas 2000
  = Isa samgaHakbanginngpamahalaan ay angpagbibigay-lakassamamamayang Pilipino paraisaayosangkanilangkabuhayansapamamagitanngpagkakaloobngsapatnahanapbuhayparasalahat.
 • 54. Mgaproduktongbibigyan-pansin
  saPilipinas 2000
  1)Sangkapsapagkainnghayop
  2)Bulaklak
  3)Bulak
  4)Hibla
  5)Pangisdaan
  6)Asukal
  7)Niyog
  8)Baka,kalabaw at mgaproduktonito
  9)Babuyan at manukan
  10)Prutas
 • 55.
 • 56. Mgalugarnamagiging
  Sentrongindustriya
  Bacotan, La union
  Cauayan,Isabela
  Baguio,benguet
  Hermosa,Bataan
  Rosario,cavite
  Tacloban city
  Iligan city
  Davao city
  General santos city