Digitaaliset yhteisöt muokkavat yhteiskunta

319 views
269 views

Published on

Full page interview published by Maaseudun Tulevaisuus on 8.7.2010 p.7

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitaaliset yhteisöt muokkavat yhteiskunta

  1. 1. Maanantaina 9. elokuuta 2010 7 VERKOSSA ”Jos tulet asumaan Suomeen, työskentelet Nokialla tai sinulla on suomalainen tyttöystävä”, vitsailee Giuseppe Lugano, 33, maahanmuuttajan käsityksestä Suomessa asumisesta. Vaikka tyttöystävä on rans- kalainen, Lugano löysi tiensä Nokialle vuoden alussa. Tällä hetkellä Lugano työs- kentelee Nokialla kestävän kehityksen tutkimuksen paris- sa. Alun perin syynä ilmaston vaihtumiseen oli suomalainen tietotekniikka-asiantuntija Li- nus Torvalds. ”Halusin nähdä, missä avoi- men lähdekoodin Linux-käyt- töjärjestelmä on kehitetty.” Nuori vaihto-oppilas sai maistiaisen suomalaisesta kult- tuurista Pieksämäen maaseu- dulla. ”Ihmisiä tuli juttelemaan ja juomaankanssammesaunanjäl- keen,mikäolihyvinystävällistä. Väitetään, että ulkomaalaiset kohtaavat ennakkoluuloja maa- seudulla, mutta se ei ole totta. Minut otettiin hyvin vastaan.” Lugano myöntää, että suoma- laisen puolison kautta yhteis- kunta tulisi paremmin tutuksi ja vanhempien ihmisten tapoja olisi helpompi ymmärtää. ”Onnekseni minulla on hy- vistä ystävistäni muodostunut suomalainen perhe, johon tutustuin saunan kautta. Opin paljon heiltä Suomesta ja sen kielestä.” Pian kymmenen vuotta Suo- messa asuneesta italiaanosta huokuututkijanintohimoaihet- taan kohtaan. Luganon mukaan Italian suuri ongelma on, ettei tutkimusta nähdä sijoituksena tulevaisuuteen,vaan ainoastaan kuluna. ”Siksi en näe muuttavani takaisin Italiaan. Haluan tehdä akateemista tutkimusta täällä Suomessa tai jossain toisessa Euroopan maassa.” Päätös ei ole Luganolle help- po.Kotimaankaipuutalieventä- vätviikottaisetjalkapalloharjoi- tukset toisten saapasmaalaisten kanssa. Tyttöystävä on myös muuttanut työskentelemään Suomeen. ”Ja onneksi minulla on suo- malaiset ystäväni”, nauraa Lu- gano. ”Varsinkin pimeän talven takia jokaisella ulkomaalaisella pitäisi olla oma suomalainen perhe.” VALTTERI VARTIAINEN Saapasmaasta suomineidon helmaan Viestintäleiri opettaa mediataitoja Viestintäleireillä opetetaan lapsia ja nuoria käyttämään viestintävälineitä ja -verkostoja sekä opastetaan heitä käyttä- mään niitä omassa toiminnas- saan. Leiriläiset toimivat muun mu- assa lehden toimittajana, ra- dion kuuluttajana, mestarikok- kina ja kioskin pitäjänä. Tänä vuonna viestintäleiri jär- jestettiin kesäkuun alussa Vi- hannissa Pohjois-Pohjanmaalla. Leiripaikat vaihtelevat vuosit- tain. Leirit soveltuvat erilaisille ryhmille: koululaisille, kehitys- ja näkövammaisille, rehtoreille, työttömille, väitöskirjantekijöil- le, kaupunginosien asukkaille ja eläkeläisille. Leirien järjestäjänä on toimi- nut yli 20 vuoden ajan Viestintä- kasvatuksen seura ry (Viekas). Lisätietoa osoitteessa www.viekas.fi Faktat Sosiaalinen media, web 2.0 ja yhteisöllisyys ovat olleet verkon trendisanoja jo vuosia. Interne- tin seuraava vaihe kurkistelee kuitenkin jo nurkan takana. Epäselvää on, millainen tietoyhteiskunta tulevaisuudes- sa sitten tarkalleen on. Lugano ainakin uskoo digitaalisten yhteisöjen voimaan. Niiden ansiosta voimme tarvittaessa keskustella nopeasti ihmisten kanssa samoista kiinnostuk- senaiheista puhelinsovellusten avulla. Digitaalisten yhteisöjen muoto on kuitenkin vielä haku- sessa. Suuren yhteisen joukon sijasta saatamme ennemminkin nähdä muodostuvan monia suljettuja ryhmiä, klikkejä, jotka keskustelevat keskenään. Lugano vertaa ideaa omiin kokemuksiinsa. ”On hankala sanoa, olenko sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan, vai vain pieniin ryhmiin italialaisten ja suoma- laisten ystävieni kanssa.” VALTTERI VARTIAINEN KOMMENTTI Yhteisö vai klikkejä? Kun italialainen vaihto-opiske- lija Giuseppe Lugano saapui vuosituhannenalussaSuomeen, iski kulttuurishokki vasten kas- voja. Ihmiset tuntuivat jäyhiltä ja kielimuuri ylittämättömältä. ”Koin suomalaiset hyvin suunnitelmallisina”, muistelee Lugano. ”Jos halusin lähteä kahville ystävän kanssa, se täy- tyi sopia etukäteen. Italiassa so- siaalinen elämä on spontaania, eikä sitä voi suunnitella.” Juuri kulttuurierot saivat nuorentutkijanpalaamaanSuo- meenkaksivuottamyöhemmin. Helsingin yliopiston tietojenkä- sittelytieteen laitokselle tehty maisterityö käsitteli suomalai- sen ja italialaisen tietoyhteis- kunnan eroja tietotekniikan opetuksessa. ”Suomella on maine korkean teknologian maana. Huomasin eron heti tänne saapuessani: lukioissa ja korkeakouluissa oli huomattavasti enemmän tie- tokoneita oppilasta kohti kuin Italiassa.” Koneiden määrästä ei kuiten- kaan voi päätellä tietoteknisen osaamisen tasoa. Luganon mu- kaan Italiassa ongelmana on erityisesti opettajien konserva- tiivinen asenne. Vaikka laitteita olisi saatavilla, niiden käyttöä rajoitetaan ja ohjataan liikaa. ”Italiassa olisi mahdotonta järjestää opetusta esimerkiksi virtuaalikursseina. Kyse on lo- pulta opettajien tahdosta hyö- dyntää tekniikkaa kouluissaan.” Kännykät laulavat ja asioivat Giuseppe Lugano työskente- lee Nokialla tutkijana. Hänen ryhmänsä painii tulevaisuuden haasteiden, kuten ilmaston- muutoksen ja väestön ikäänty- misen, aiheuttamien ongelmien kanssa.Tuoreenväitöskirjanta- voitteenaonedistääsosiaalisten sovellutusten tutkimusryhmän työtä Nokialla. Sosiaalisilla sovelluksilla Lugano tarkoittaa matkapu- helinten ohjelmia, joiden tar- koituksena on tarjota ihmisille mahdollisuus epäviralliseen vuorovaikutukseen paikasta riippumatta. Nykyisellään oh- jelmat ovat toimineet ihmisillä lähinnä viihdekäytössä, mutta Lugano näkee niissä pohjan yh- teiskunnalliselle muutokselle. ”Vähän aikaa sitten tuhannet matkustajat ympäri Eurooppaa järjestivät mobiilikäyttöisen Facebookinavullayhteisiäauto- kyytejä. Tällä tavoin he pääsivät haluamaansa määränpäähän Islannintulivuorentuhkapilven aiheuttaneesta lentoliikenteen kaaoksesta huolimatta.” Sosiaalisia sovelluksia hyö- dyntävät digitaaliset yhteisöt, jotka ovat Luganon mukaan nopeasti muuttuvia verkko- ryhmiä. Ne tarjoavat ihmisille tehokkaan, edullisen ja nopean keinon olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luganouskoo,ettädigitaaliset yhteisöt tulevat muokkaamaan yhteiskunnan rakennetta. ”Verkostopohjaisten yhteisö- jenkauttaihmisetvoivatvaikut- taaentistäenemmänesimerkik- si poliittisiin päätöksiin sekä ne voivat toimia liimana yksityisen ja julkisen sektorin välillä.” Suomen vahvuus yhdessä tekemisen henki Internet tarjoaa sosiaalisen me- dian kasvun myötä yhä enem- män vuorovaikutuskanavia ihmisille. Kansalaisjournalismi mahdollistaa paremmin kansa- laisten osallistumisen julkiseen keskusteluun, yleisöosalli- suudessa ihmiset osallistuvat yritysten tuotekehitykseen. Molemmat käsitteet ovat vah- vassa roolissa tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa. Suomi tarjoaa Luganon mukaan hyvät puitteet ver- kostopohjaisen yhteiskunnan kehitykselle. Hän näkee suoma- laisetsuunnitelmallisena,mutta yhteisöllisenä kansana. ”Maaseudulla huomasin, kuinka naapurit auttoivat toi- siaan työaskareissa.” Nuorille digitaalisissa yhtei- söissä eläminen on arkipäivää, mutta moni vanhempi ei tiedos- ta niiden olemassaoloa, vaikka sellaiseen kuuluisikin. ”Vanhemmat ikäpolvet ei- vät ole aikaisemmin kokeneet hyötyvänsä sosiaalisista sovel- luksista. Jo kymmenen vuoden päästä tilanne on varmasti toi- nen”, toteaa Lugano. ”Siksi on tärkeää luoda siltoja ikäpolvien välille. Opetusminis- teriön tukema viestintäleiri on hyvä esimerkki sukupolvia yh- distävästä mediakasvatuksesta. VALTTERI VARTIAINEN digitalcommunity.cosix.it Digitaaliset yhteisöt muokkaavat yhteiskuntaa Kulttuurierot saivat italialaisen tieto- tekniikan opiskelijan palaamaan Suomeen. Juuri väitellyt Giuseppe Lugano uskoo digitaalisten yhteisöjen ja sosiaalisten sovellusten muuttavan yhteiskuntaa. Giuseppe Lugano tutkii Nokialla kestävää kehitystä. ”Ilmastonmuutos, väestönkasvu, ruuan puute ja luonnonvarojen ehtyminen vaikuttavat paljon siihen, miten teknologiaa käytetään.” VALTTERI VARTIAINEN Norrbottenissa Ruotsin Lapissa kokeillaan EU:n tutkimushank- keessa liikkuvan tukiaseman käyttöä vaikeakulkuisilla ja harvaan asutuilla seuduilla, kertoo Ruotsin radio Ekot verk- kosivuillaan. Jokkmokkin kunnan tuntu- rialueilla testataan tänä kesänä tukiasemaa alueella liiken- nöivässä kuljetushelikopteris- sa. Siten signaali tietoverkkoon avautuu, kun helikopteri on riittävän lähellä. Ajatuksena on, että myös alueella liikkuvat ihmiset voi- sivat kuljettaa tukiasemaan tarvittavan minimilaitteiston mukanaan. MT www.sverigesradio.se/nyheter Ruotsin Lapissa kokeillaan liikkuvaa tukiasemaa Verkkopalvelu välittää lapsenvahteja Verkossa avautuu tänään lap- senvahtipalvelu, johon 15 vuotta täyttäneet keikkaluontoisesti lastenhoitoa tehneet voivat il- moittautua palvelun tarjoajiksi. Palvelussa ei julkaista nimiä tai yhteystietoja vaan apua etsivät perheet lähettävät sähköpostin palvelun kautta sopivaksi katso- malleen henkilölle. Maksuton palvelu myös antaa ohjeita työsuhteeseen, palkka- ukseen ja verotukseen liittyvissä asioissa niin keikkaluontoisille vahdeille kuin asiakasperheille. www.lapsenvahti.fi Hodihodi opettaa elämää Afrikassa Ulkoministeriön tilauksesta on kehitetty verkkopeli 10–15-vuo- tiaille. Hodihodissa neljä eri- ikäistä ihmistä seikkailee afrik- kalaisessa kaupungissa ja sen laitamilla. Pelissä voi valita joko koulutytön, teini-ikäisen pojan, radioaseman juontajan tai lääkä- rin arkea erilaisine käänteineen. SC5-yhtiön kehittämää peliä voipelatajokosuorallaverkkosi- vulla tai Facebookissa. global.finland.fi Maahanmuuttajille ammatti- kielen oppia Jyväskylänyliopistoonollutmu- kana kehittämässä maatalous- ja tietoteknisen alan ammattikäsit- teistäverkkoportaalia,jokatukee maahanmuuttajien omatoimista kielenopiskelua. Portaalin kieli- nä ovat suomi, englanti, kreikka, puola, romania, unkari ja viro. Seuraavina valmistuvat sivustot venäjän ja ranskan kielillä. Portaalissa on oppimateri- aalien lisäksi hakutoiminto, joka auttaa aineiston hakemista ja jakamista verkossa. Lisäksi WebQuest-toiminto antaa maa- hanmuutossatärkeäätietoa.Suo- men lisäksi LaProf-hankkeessa on mukana toimijoita viidestä muusta EU-maasta. www.language-learning-portal.eu Ota kantaa velkajärjestelyyn Oikeusministeriön työryhmä kokoaa verkossa kansalaisten kokemuksia ja mielipiteitä vel- kajärjestelystä. Kantaa voi ottaa esimerkiksi siihen, tulisiko vel- kajärjestelyyn pääsyä nykyisestä helpottaa tai kiristää. Kysely on auki syyskuun puoliväliin asti. www.otakantaa.fi Fin-tv.com tekee laitonta rahaa Internetissä toimiva fin-tv.com- sivustotahkoaarahaalaittomalla elokuvapalvelulla. Verkkosivuil- la on tarjolla sekä ilmaiseksi että maksuavastaan elokuvia,joistaei makseta tekijänoikeuskorvauk- sia. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK on ollut yhteydessä sivuston ylläpitäjään useita kertoja, mutta sivusto si- jaitsee ulkomaisella palvelimel- la. Siten siihen puuttuminen on vaikeaa. Verkkokaupan luottokortti- huijareista varoitus Poliisi varoittaa nettikauppiaita luottokorttihuijareista. Poliisin tietoon on heinäkuun jälkipuo- liskolla tullut useita tapauksia, joissa väärillä ulkomaisilla luot- tokorttitiedoilla on tilattu muun muassa kameroita ja tietokonei- ta. Poliisin mukaan tilauksissa on käytetty väärin käsiin joutuneita muun muassa amerikkalaisia ja saksalaisia luottokorttinumeroi- ta ja tilaajanimiä. Tuotteita on ti- lattu ainakin Helsingin seudulle, mutta myös Itä-Suomeen. Verkosta lyhyesti Vanhemmat ikäpolvet eivät ole aikaisemmin kokeneet hyötyvänsä sosiaalisista sovelluksista. Jo kymmenen vuoden päästä tilanne on varmasti toinen. TUTKIJA GIUSEPPE LUGANO ATK-OHJELMAT VILJAMYLLYT TERÄSHALLIT TRAKTORIN PERÄVAUNUT MAATALOUDEN LATTIAPINNOITTEET LIETTEENSEKOITIN PUUNKUORIMAKONEET KESANTO/TIENVARSISILPPURIT POLTTOPUUN PILKONTAKONEET SALAOJA-AURAT RIKKA-ÄES VILJANKÄSITTELYLAITTEET ILMASTOINNIT TYÖKONEISIIN VILJANPEITTAUS VILJA- JA ÖLJYKASVIKAUPPAA RAKENNUSTARVIKKEITA TILAA LEHTI VILJELYOHJELMISTO ILMAISEKSI KÄYTTÖÖN – laskutusohjelma pelkällä vuosimaksulla – kirjanpito tarpeesi mukaan www.softsalo.fi/reilutarjous Aki-Jk malleihin esim. kylmäpihatot saat pääpiirustukset rakennuslupa- ja tukihakemuksia varten veloituksetta. Viljakaupan ykköspaikka Viljelijä, olemme palveluksessasi! Teemme vilja-, mallasohra- ja öljykasvikauppaa Puhelinpalvelu 010 402 2530 www.avenakauppa. avena_67x40.indd 1 6/13/08 10:03:24 AM SOITA NUMEROON 020 413 2321 JA VARAA OMA PAIKKASI! Koosteet kolmen kuukauden jaksoissa: elo-, syys-, lokakuu 02 6324330 040 158 1117 niglos@niglos.fi Maahantuonti - Tukkumyynti - Koko Suomi Ei välikäsiä pyydä tarjous tuotteistamme. l Katto ja seinäelementit l Ruuvit ja valokatteet, ikkunat l Ovet, konehallit, verhouspellit Myös asennuspalvelut ja suunnittelu Lisätiedot www.niglos.fi Levikki 83 044 (LT/09) Suomen kolmanneksi luetuin päivälehti Lukijamäärä 309 000 (KMT s08/k09) alansa parhaat J U K K A - P O T K U R I S E K O I T I N Etsi lisätietoa netistä http://personal.inet. fi/yritys/tikkasenpaja T I K K A S E N P A J A K Y 050–5642878, 74720 NIEMISKYLÄ Erittäin tehokas Energiansäästö Oy P. 019–338 164, fax –338 206 Lisätietoja: www.energian.net Puulle lisäarvoa helpommin, paremmin ja taloudellisesti! Pinotavarastakin arvotavaraa! Teroitus ja kuorinta yhdellä ajolla. – tr. ja/tai sähkömoott Tutustu sivuillamme myös muihin Poschin puutyökoneisiin. Tilaa esite. VILJAMYLLYT Kotimalleistakin yli 70 v kokemus, Suomessakin jo 20 vuotta. VILJA SÄILYY JYVINÄ EI JAUHOINA. www.energian.net ENERGIANSÄÄSTÖ OY 019–338 164, 338216, fax 019–338 206 Vasaramyllyt Spiraalikuljettimet Teijo Mikola 050-3587649 Ari Laakso 050-3369466 www.far-tec.fi MYLLYT Myynti:TmiTilapeittaaja Reijo Hartikka, www.tilapeittaaja.fi, Yrittäjien Maatalous Oy, www.yrma.net, muut myyjät sekä tuotetiedot valmistajan Elom Oy sivuilla www.elom.fi. Uutta:Viljelijöiden kokemuksia www.parempisato.fi Info: 0400-325 863 (0500-325 863) Dynaaminen tuote viljan peittaukseen Lisää tuottoa viljelyynLisää tuottoa viljelyyn Jyry-auralla ja suodatinkankaan kietojalla toimiva suodatinputkisalaojitus nopeasti ja edullisesti Toimivaa salaojaa vuodesta 1986 puh. 06-4847150www.tapiopirttinen.fi Energiansäästö Oy P. 019–338 164, fax –338 206 RIKKAÄES, työleveydet 3–27 m Keski-Euroopassa tavanomaises- sakin viljelyssä rikkaäestyksestä pitkäaikaiset, satoa lisäävät ja kasvinsuojeluainekustannuksia vähentävät kokemukset. Suomessakin v. 1994 lähtien, nyt jo yli 1000 luomuviljelijää käyttää Hatzenbichleriä. www.energian.net si!Tilaaennakkoonensivuodeksi! Meiltä myös PROMAX AUTO ilmastointihuoltolaitteet www.khp-myynti.fi (p) 020 8361 000 LAADUKKAAT ILMASTOINNIT KAIKKIIN TYÖKONEISIIN PROMAX AUTO

×