MPSEF UVic 2

2,106 views
1,996 views

Published on

Presentacions d’aula (2) de l'assignatura "Joc i esports amb el suport de les TIC," del Màster de Formació del Professorat de Secundària d'Educació Física de la Universitat de Vic.

Published in: Education, Technology, Business
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MPSEF UVic 2

 1. 1. TIC = eina ICT...oolGil Pla, Ph.D aka @gildevicUniversitat de VicFacultat d’Educació, Traducció i Ciències HumanesDepartament de Ciències de l’Activitat Física By markmiller, http://morguefile.com
 2. 2. Les imatges que apareixen en aquesta presentació han estatobtingudes a http://morguefile.com/ amb aquesta llicència d’us.
 3. 3. Bases didàctiquesPer incloure les TIC com un suport16 de novembre de 2012Gil Pla, Ph.D aka @gildevicUniversitat de VicFacultat d’Educació, Traducció i Ciències HumanesDepartament de Ciències de l’Activitat Física
 4. 4. (Mishra & Koehler, 2006)
 5. 5. TK. Essent el nivell més bàsic, aquest coneixement implica els sabersestàndards dels recursos tecnològics digitals (ordinador, programari, e-mail, internet, Twitter, campus virtual,...).TPK. En aquest nivell s’integren dos dels tres tipus de coneixements. ElTPK implica considerar que els recursos tecnològics digitals admeten opossibiliten determinats tipus de situacions didàctiques.TCK. Aquest nivell implica l’aprenentatge d’un contingut mitjançant lestecnologies. El professorat que utilitza les tecnologies d’aquesta maneranecessita conèixer no només la matèria que ensenya sinó també lamanera com aquesta matèria canvia a partir de la interacció amb latecnologia.TPACK. És el nivell més elaborat de tots. Es produeix quan la situaciód’aprenentatge implica l’ús de tecnologies (que s’aprenen) que alhora esmodifiquen per efecte del seu ús i que alhora determinen situacionsdidàctiques pròpies.
 6. 6. Comunitats d’Investigació (CoI) (Garrison & Anderson, 2011)
 7. 7. La presència cognitiva descriu aquella categoria d’accions que implica laresolució de problemes i que permet construir significats mitjançant lareflexió i el discurs.La presència social reflecteix la capacitat d’un subjecte per connectar anivell personal amb els altres subjectes d’una comunitat d’aprenentatge.La presència docent descriu la força que exerceix l’estructura cap a unprocés educatiu en col·laboració, constructivista i sostingut.Educational Experience moment en què les aquelles activitats quepromouen el discurs dels subjectes, impliquen la selecció de contingut ia la vegada estan promogudes per un clima de relacions entre elssubjectes que potencia el conjunt
 8. 8. By Alvimann, http://morguefile.com
 9. 9. TK
 10. 10. Quins tipus de presència us promoul’assignatura, quins canvis i/o aprenentatges uspprovoca? Quins tipus sabers posa en joc les diverses activitats de l’assignatura? By click, http://morguefile.com
 11. 11. Cultura digital 21 de novembre de 2012 Gil Pla, Ph.D aka @gildevic Universitat de Vic Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes Departament de Ciències de l’Activitat FísicaBy grietgriet, http://morguefile.com
 12. 12. Societat del coneixement… (Peter Drucker, 1969)By clarita, http://morguefile.com
 13. 13. La llei de Malthus adaptada a la societat del coneixement:Mayos a Brey, A.; Innerarity, D, & Mayos, M. (2009). La Societat de la ignorància i altres assaigs.Barcelona: Zero Factory SL. Accessible a: http://www.infonomia.com/articulo/libros/6151. X2 140 120 100 80 60 40 20 2X 0 0 2 4 6 8 Capacitat individual // Coneixement individual Producció de coneixment // Coneixement col·lectiu
 14. 14. Fractura digital [digital divide] By sioda, http://morguefile.com
 15. 15. …O de la Societat de la ignorància?
 16. 16. By ppdigital, http://morguefile.com
 17. 17. Principi del 99/1[Formulat per Jorge Juan Fernández a Más allá de Google]"Un treballador del coneixement dedica el 99% del seu tempsa la ingestió d’informació i solament un 1% a la seva digestió" By wax115, http://morguefile.com
 18. 18. Principi de la sabiduria col·lectiva[Formulat per Alfons Cornella a Más allá de Google]“En determinades circumstàncies, els grans grups (o sigui, lesmultituds) són més intel·ligentes que les persones mésintel·ligents del grup" James Surowiecki Pierre Lévy
 19. 19. Web 2.0
 20. 20. Andy Buff: “la web 2.0 no és una cosa, ésun estat de la ment” By nick_russill, http://www.flickr.com
 21. 21. Anderson, P. (2007). What is web 2.0? Ideas, technologies and implications for education(TechWatch Report). En línia: JISC [consulta 24 de març de 2011]. Accessible a:http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2007/twweb2.aspx Idees clau per entendre la Web 2.0: 1. Producció individual i generació de contingut per part de l’usuari. 2. Aprofitament de la del poder de la multitud. 3. Informació a escala èpica. 4. Arquitectura de participació. 5. Efectes de la xarxa. 6. Obertura.
 22. 22. Per tant:• Té sentit educar sense tenir en compteaquests canvis estructurals en la forma quehabitem el món i en la forma com ensrelacionem amb les persones?• Té sentit educar sense tenir en compte comaquests canvis estan presents en la nostracapacitació laboral? Incerteses educatives Canvi de paradigma
 23. 23. Eines TIC d’elaboració, gestió icomunicació de les evidències delMàster de Formació del Professoratd’Educació Física a Secundària29 de novembre de 2012Gil Pla, Ph.D aka @gildevicUniversitat de VicFacultat d’Educació, Traducció i Ciències HumanesDepartament de Ciències de l’Activitat Física
 24. 24. Des de l’assignatura, i amb consens amb la coordinació del màster, s’ha proposat elfoment dels usos tecnològics en la demostració de les evidències del pràcticum.Per aquesta raó, considerem que la presentació d’evidències del pràcticum ha de veniravaluat, també, per mitjà d’una sèrie de criteris o indicadors que s’ajustin als entornstecnològics que l’assignatura proposa o que podeu trobar pel vostre propi compte.Els indicadors són els següents:• Utilització de mètodes tecnològics de control de les evidències• Diversificació dels modes tecnològics de presentació de les evidències• Diversificació dels modes cognitius d’elaboració de les evidències• Qualitat estètica de la presentació del contingut• Creativitat en la presentació del contingut• Adequació entre les eines i els modes de presentació
 25. 25. Modes cognitius d’elaboració dels documents recull-evidències: Documents de text Presentacions (text + imatges + vídeos,...) Mapes conceptuals Documents d’àudio InfogràficsBy gracey, http://morguefile.com
 26. 26. Eines tecnològiques per ordenar i fer un seguiment de les tasques: Remember the milk Evernote Tasks de Google o OutlookBy cohdra, http://morguefile.com
 27. 27. By dhester, http://morguefile.comModes cognitius d’elaboració dels documents recull-evidències: Documents de text: Word, col·laboratius (GoogleDocs) o Wordpress, Blogger, GoogleSites,... Mapes conceptuals: Gliffy, Bubbl.us, SimpleDiagrams, Prezi,... Documents d’àudio: Knovio, Voicethread, Vocaroo,... Infogràfics: Piktochart, Infogr.am, Visual.ly,... O intergrar-ho tot junt en presentacions (text + imatges + vídeos,...)
 28. 28. Modes d’organització del conjunt d’evidències: E-portafolis col·laboratius: wikis E-portafolis individuals en forma de website: About.me, Mahara, Altres organitzacions: Pearltrees,... Plataformes de difusió: Youtube, Vimeo, Scribd, Slideshare, Sliderocket,...By dtcreations, http://morguefile.com
 29. 29. •Conèixer, amb l’ajuda del tutor, els diferents espais del centre i la seva funcionalitat educativa.•Conèixer i analitzar el projecte educatiu del centre i els documents de gestió i organització que informin sobre l’organització de lapràctica educativa del centre (es recomana entrevista amb el/la director/a).•Assistir i observar el desenvolupament d’activitats educatives en diferents espais i entorns del professorat de la seva especialitat, pertal de permetre-li la identificació dels trets educatius fonamentals de la pràctica educativa del professorat de l’especialitat en el centre.•Assistir i observar algunes activitats educatives pròpies de la tutoria (sessions de tutoria de grup, tutoria individual ...) que permetinidentificar els trets educatius fonamentals de la pràctica educativa dels tutors en el centre.•Assistir a algunes reunions dels òrgans de gestió i participació del centre en els que participi el seu tutor del centre (equip docent,departament, reunions del tutors, claustre, ...) o altres que es consideri convenient pel tutor o la coordinació de pràctiques del centre.•Mantenir alguns contactes amb el serveis de suport a l’activitat educativa del centre i de l’entorn del centre que ajudin a comprendreles necessitats educatives del conjunt de l’alumnat del centre i la diversitat de necessitats educatives específiques individuals i laresposta des del centre.•Conèixer la implantació i els usos de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) al centre, a l’àrea de l’educació física, iles possibilitats de l’alumnat d’utilitzar aquestes tecnologies.•Recollir i sistematitzar informacions i materials de les activitats abans esmentades i elaborar una reflexió crítica relacionada ambl’aprenentatge propi durant el procés de pràctiques.•Intervenir en activitats educatives a l’aula o a altres espais educatius propis de l’àrea, que es recullen en l’objectiu general, i quehauran de ser acordades i supervisades per i amb el tutor de pràctiques del centre.•Planificar activitats puntuals o alguna sessió de classe –amb la supervisió i orientació del professor tutor de pràctiques- a partir de laselecció de les competències, dels continguts, de l’organització didàctica, dels materials i activitats d’ensenyament, i de l’avaluació. Sis’escau, es recomana que s’estudiï la possibilitat d’emprar les TAC en algunes d’aquestes actuacions.•Observar, recollir i analitzar seqüències d’activitat didàctiques i educatives realitzades o altres espais educatius propis de l’àrearepresentatives de les diferents fases d’una unitat didàctica.•Assistir a les activitats en les que intervé el tutor de pràctiques com a professional docent (equips docents, departament, claustre,entrevistes ...) i analitzar conjuntament amb ell les decisions educatives que s’hi adopten.•Analitzar la programació didàctica de l’àrea al curs on desenvolupen les pràctiques i fer una proposta de desenvolupament de launitat didàctica en el Període II de Pràctiques Autònomes.•Acordar i implementar amb el professor tutor de pràctiques del centre alguna innovació educativa i didàctica a introduir en la unitatdidàctica d’acord amb el projecte educatiu del centre i les necessitats educatives de l’alumnat del grup classe.•Recollir i sistematitzar informacions i materials de les activitats abans esmentades i reflexionar críticament sobre el procés realitzatdurant el període de pràctiques.
 30. 30. Dissenyar i aplicar la unitat didàctica elaborada amb la supervisió del tutor del centre, seleccionantles competències i objectius d’aprenentatge, l’organització de les activitats d’aprenentatge id’avaluació, els materials i els recursos didàctics.Planificar alguna innovació educativa o didàctica i aplicar-la i avaluar-la en la seva unitat didàctica i, sis’escau, en altres unitats didàctiques o espais educatius. En aquest punt, caldria estudiar lapossibilitat de potenciar l’ús de les TAC en el desenvolupament de la UD.Assistir i participar, amb el suport i estímul del tutor de centre, en les activitats en les que intervé elseu tutor com a professional docent (equips docents, departament, claustre, entrevistes ...) ianalitzar conjuntament amb ell les decisions educatives que s’hi adopten.Analitzar els resultats de l’avaluació i dels aprenentatges de l’alumnat en la unitat didàcticadesenvolupada i reflexionar sobre les propostes de millora a introduir.Recollir i sistematitzar informacions i materials de les activitats del període, i descriure i reflexionarsobre el procés realitzat i els aprenentatges obtinguts.Seguir i avaluar la unitat didàctica d’un company de pràctica, creant i utilitzant els registresd’avaluació pertinents.
 31. 31. Una imatge val més que mil paraules......Però potser, ben enllaçades, mil paraules sí que valen.

×