Your SlideShare is downloading. ×
Gia sư văn tại hà nội
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Gia sư văn tại hà nội

50

Published on

Gia sư Ngoại Thương http://giasungoaithuong.net …

Gia sư Ngoại Thương http://giasungoaithuong.net
SĐT : 04 66 55 88 90 Hotline 0165 628 6659 Địa chỉ : Số nhà 60 Ngõ 105 Láng Hạ chuyên dạy văn tại hà nội nhiều năm kinh nghiệm

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
50
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bảntiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHHSamsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳhình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 • 2. Daânh cho phuå nûä“Haäy luön laâ chñnh mònh vaâ àûâng bao giúâ tûâ boã ûúác mú"
 • 3. Nhiïìu taác giaã First News töíng húåp vaâ thûåc hiïån Daânh cho phuå nûä 5 FIRST NEWSNHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HCM 2004
 • 4. “Thên tùång têët caã ngûúâi thên cuãa chuáng töi vaâ nhûängngûúâi àang trùn trúã, vûúåt qua nhûäng khoá khùn, thûãthaách tinh thêìn vaâ àang êëp uã niïìm tin trong cuöåc söëngàïí àaåt àûúåc ûúác mú cuãa mònh”. - First NewsCaác baâi viïët saáng taác, baâi dõch cöång taác cuãa baån àoåc vïìcaác chuã àïì Söëng Àeåp (têm höìn cao thûúång, gûúng vûúåtkhoá, tònh baån, tònh yïu, caãm xuác sêu sùæc vïì cuöåc söëng...)cho caác têåp Haåt Giöëng Têm Höìn tiïëp theo xin gûãi vïì: HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN - FIRST NEWS 11H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCMFax: (08) 8224560 – Email: firstnews@hcmc.netnam.vn
 • 5. Lúâi giúái thiïåuB aån àoåc thên mïën, Cuöën saách maâ caác baån àang cêìm trïn tay àaä “thaycho nhûäng lúâi muöën noái cuãa chuáng töi” trên troång gúãiàïën möåt nûãa cuãa nhên loaåi trïn traái àêët naây: Àoá laâ giúáiphuå nûä. Laâ nhûäng ngûúâi laâm saách, hún ai hïët, chuángtöi biïët roä giaá trõ cuãa ngûúâi phuå nûä vaâ biïët rùçng hoå àangàûúåc tön vinh möîi ngaây. Trïn caác trang baáo, trongnhûäng doâng thú cêu vùn, chuáng ta àïìu thêëy hònh aãnhcuãa nûä doanh nhên, nûä baác sô, têåp thïí nûä cöng nhêncuãa nhaâ maáy naây, nhaâ maáy noå... Nhûng trong cuöënsaách moãng naây, chuáng töi xin ài sêu vaâo möåt khña caånhhoaân toaân khaác cuãa ngûúâi phuå nûä, àoá laâ cuöåc àúâithûúâng cuãa hoå. Qua nhûäng trang giêëy, baån àoåc seä thêëy phuå nûä laânhûäng con ngûúâi thêåt bònh dõ trong cuöåc söëng. Dûúângnhû phuå nûä àûúåc sinh ra laâ àïí yïu, àïí cöëng hiïën, vaâ àïíhy sinh têët caã cho maái êëm gia àònh cuãa hoå. Hoå àaä söëngnhûäng cuöåc àúâi thêåm lùång, vö danh, nhûng rêët caothûúång. Hònh aãnh ngûúâi phuå nûä trong cuöën saách naâythêåt àa daång. Àoá laâ nhûäng ngûúâi vúå, ngûúâi meå treã cuângvúái khaát voång yïu thûúng vaâ khaát voång söëng. Àoá laânhûäng baâ nöåi baâ ngoaåi tuy toác baåc da möìi, vêîn muöën 5
 • 6. Haåt giöëng têm höìndaânh duåm thúâi gian coân soát laåi cho con chaáu. Àoá laânhûäng ngûúâi àang mùæc bïånh nan y (ung thû) nhûngsùén saâng chiïën àêëu vúái thêìn chïët vaâ khöng chõu àêìuhaâng söë phêån. Möîi cêu chuyïån laâ möåt cuöåc àúâi riïng cêìn àïí chuángta suy nghô. Möîi cêu chuyïån laâ möåt thöng àiïåp àêìy yánghôa maâ chuáng töi thêåt sûå muöën gúãi àïën baån àoåc.Chuáng töi muöën chia seã vúái caác baån loâng tin maänh liïåtvaâo cuöåc söëng. Haäy tin rùçng cuöåc söëng naây töët àeåp vaâ coágiaá trõ hún nhûäng gò baån tûúãng. Do àoá, baån úi, duâ trongloâng àang coá têm sûå buöìn phiïìn hay chaán naãn, xin baånneán laåi nöîi niïìm riïng vaâ bùæt àêìu àoåc tûâng cêu chuyïånmöåt. Àoåc thêåt chêåm raäi. Àïí baån bûúác vaâo cuöåc àúâi cuãatûâng nhên vêåt coá thêåt trong cêu chuyïån. Àïí baån thêëyrùçng “nöîi sêìu nhên thïë” cuãa baån cuäng chó laâ maãnh àêåuphoång nhoã nùçm trïn lúáp söcöla maâu nêu sêîm maâ thöi. Àïí kïët lúâi, chuáng töi xin trñch laåi möåt cêu noái cuãa taácgiaã Judith Fraser – möåt phuå nûä kïí laåi chuyïån baâ bõ ungthû trong cuöën saách naây. Ngay khi biïët tin mònh bõ ungthû, baâ nghe baác sô phaán rùçng chó coá thïí duâng xaå trõhoùåc hoáa trõ àïí chûäa cùn bïånh nan y naây. Möåt thúâi giansau, luác quay trúã laåi taái khaám, baâ àaä traã lúâi baác sô rùçng:“Töi coân biïët möåt caách chûäa trõ khaác coá thïí giuáp töi vûúåtqua. Àoá laâ tònh yïu. Yïu thûúng cuöåc söëng naây, vaâ yïuthûúng lêîn nhau”. 6
 • 7. Nhûäng àiïìu bònh dõTöi mú thêëy Shawna Coäi loâng thanh thaãn khöng phaãi laâ sûå tûå do ngoaâi baäo töë, maâ laâ bònh yïn trong baäo töë. —Khuyïët danhH öm àoá laâ töëi thûá Nùm, vaâ chùèng bao lêu nûäa,caã nhaâ àûúåc nghó hai ngaây cuöëi tuêìn thêåt tuyïåtvúâi. Thïë nhûng, khöí thên chuáng töi, thay vò àûúåcnùçm daâi ra ghïë xem tivi nhû moåi ngaây thò caã nhaâtöi naáo loaån lïn trong cöng viïåc chuêín bõ: Lau chuâitûâng xùngtimeát trïn saân nhaâ, trang trñ tûâng goáccûãa söí, vaâ mua sùæm haâng àöëng thûác ùn ngon àïíàoá. Mûác àöå hoaåt àöång tùng cao vò chuáng töi chuêínbõ àoán Shawna, àûáa baån gaái qua maång Internetcuãa thùçng con trai mûúâi saáu tuöíi cuãa töi. Thêåt töi khöng thïí naâo tin àûúåc. Jake cuãa chuángtöi, chaâng trai treã coá thên hònh cao möåt meát taám 7
 • 8. Haåt giöëng têm höìnchó toaân xûúng vaâ gên, hiïíu biïët khaá sú saâi vïì giaotiïëp xaä höåi vaâ rêët tiïët kiïåm lúâi noái, nhûng chùènghiïíu sao khöng nhûäng noá kiïëm àûúåc baån gaái maâcoân thuyïët phuåc hai cha con cö naâng laái xe ài saáutrùm dùåm àïí gùåp gúä chuáng töi bùçng da bùçng thõt. Töëi höm àoá, Jake coá veã húi höìi höåp mùåc duâ noátuyïn böë rùçng noá biïët vïì Shawna rêët roä sau nùmthaáng “chat” qua maång Internet. Hai àûáa trao àöíihònh aãnh, thû tûâ... qua maáy tñnh. Qua aãnh,Shawna laâ möåt thiïëu nûä quyïën ruä vúái maái toác sêîmmaâu vaâ möåt phong caách khaá möët. Thaão naâo cucêåu rêët muöën laâm àuã moåi caách àïí gêy êën tûúångvúái cö naâng. Buöíi töëi dêìn tröi qua. Sau khi ài ài laåi laåi haângdùåm giûäa nhaâ bïëp vaâ phoâng khaách, Jake àöët möåtcêy nïën thúm vaâ hoãi töi xem muâi cuãa noá coá àûúåchay khöng. Cu cêåu bõ aám aãnh búãi caái muâi. Noá tùæmrûãa saåch seä, giùåt quêìn aáo chùn mïìn röët raáo, àaánhrùng vaâ duâng chó nha khoa hai lêìn, laåi coân nhúâ töira tiïåm mua möåt chai nûúác suác miïång coá muâithúm hún. Cuöëi cuâng, töi phaãi lïn tiïëng: - Jake, coá chuyïån gò vêåy? Noá traã lúâi: - Meå, con khöng muöën mang caái muâi giöëng möåtthùçng nhoác! Töëi höm àoá, khöng khñ trong nhaâ giöëng hïåt möåtàïm trûúác Giaáng Sinh. Töi kiïåt sûác sau möåt ngaâyhoaåt àöång cùng thùèng vaâ vêët vaã. Ngöi nhaâ ngùn 8
 • 9. Nhûäng àiïìu bònh dõnùæp hùèn. Quêìn aáo giùåt saåch àûúåc gêëp laåi vaâ cêët ài.Saân nhaâ àûúåc lau boáng àïën mûác coá thïí soi mùåt vaâoàoá. Muâi thúm cuãa baánh quy nûúáng lan toãa khùæpnhaâ bïëp. Töi vûâa ngöìi phõch xuöëng chiïëc ghïë thòJake àûáng bêåt dêåy. Noá noái: - Con ài nguã àêy. - Gò súám vêåy? Múái coá chñn giúâ thöi maâ? Noá nhòn töi bùçng aánh mùæt nhaåo baáng röìi bûúácài. Möåt laát sau, töi nghe tiïëng nûúác voâi sen chaãyraâo raâo trong nhaâ tùæm. Khi nùçm nghó ngúi trïn ghïë sö pha, töi múáinhêån ra caãm giaác àang quêëy rêìy àêìu oác töi suöëtngaây höm àoá. Töi thêåt sûå lo lùæng. Lo rùçng cö thiïëunûä naây (möåt ngûúâi maâ chuáng töi khöng biïët gò hïët)seä laâm tan naát traái tim con trai töi. Lo rùçng cö naângchó nhòn con töi möåt caái vaâ cho rùçng àêy laâ möåtquyïët àõnh sai lêìm. Hay tïå hún, cö naâng seä mïhoùåc noá vaâ trúã thaânh möëi aãnh hûúãng duy nhêët àïëncuöåc söëng coân thiïëu kinh nghiïåm cuãa noá. Noá seä trúãthaânh nö lïå cuãa tònh yïu, khöng coân muöën nghelúâi khuyïn nhuã cuãa baãn thên hoùåc bêët cûá ai khaác.Nhû töi, chùèng haån. Töi vöåi vaâng ngùn chùån trñtûúãng tûúång cuãa mònh laåi, biïët rùçng nïëu töi tiïëptuåc thïu dïåt cêu chuyïån, noá seä khiïën töi trúã nïntuyïåt voång. Khi nghô ngúåi vïì àiïìu naây, töi bõ söëc vò biïëtrùçng mònh àang bûúác vaâo möåt lùçn ranh giûäa sûåghen tuöng vaâ thiïëu niïìm tin. Ghen vúái tuöíi treã vaâ 9
 • 10. Haåt giöëng têm höìnsûå àam mï cuãa chuáng, vaâ thiïëu loâng tin vaâo khaãnùng coá thïí duy trò möåt möëi quan hïå cuãa con traitöi. Töi khöng biïët àiïìu gò quêëy rêìy töi nhiïìu hún.Laâm cha laâm meå laâ möåt nhiïåm vuå baåc beäo, laâ möåtcöng viïåc nùång nïì, vaâ túái luác nghô mònh coá thïíchêëm dûát gaánh nùång thò noá bùæt àêìu quay laåi têëncöng töi, noá laâm töi thêëy roä baãn thên mònh chó laâmöåt ngûúâi meå àöåc àoaán vaâ hay xen vaâo viïåc cuãakeã khaác. Töi noái to suy nghô thaânh lúâi: - Nhûng mònh chó muöën noá haånh phuác. Miïîn laâmònh coân coá thïí kiïím soaát àûúåc moåi viïåc. Caãm thêëy thïí xaác lêîn tinh thêìn quaá mïåt moãi, töicuäng lïn giûúâng súám. Töi nguã chêåp chúân, trongàïm thûác giêëc nhiïìu lêìn vaâ ngaåc nhiïn vò têmtraång lo lùæng cuãa mònh. Nïëu töi böìn chöìn lo lùængnhû vêåy, thûã hoãi caãm giaác cuãa Jake coân lïn túái mûácàöå naâo nûäa? Gêìn saáng, töi chòm vaâo giêëc nguã thêåt sêu vaâ bùætàêìu nùçm mú. Trong mú, töi thêëy Shawna àaä àïënvaâ àang àûáng trûúác cûãa. Cö naâng Shawna naâykhöng giöëng trong têëm hònh chuát naâo. Daáng noácao dong doãng vaâ khuön mùåt chùèng coá gò dïî coi.Maái toác nêu cûáng coâng cuãa noá dûång àûáng lïn, vaânoá àeo möåt cùåp kñnh goång sûâng daây cöåp. Khi töibûúác túái öm noá, thò noá co ruát ngûúâi laåi vúái veã khoáchõu. Thaái àöå cuãa noá laâm töi vûâa bûåc mònh vûâa töåinghiïåp. Röìi Jake xuêët hiïån vúái möåt cö baån gaái múái– vaâ àêy àuáng laâ baãn sao thu nhoã cuãa Jake: maái toáchung àoã dúån soáng, nhiïìu taân nhang, aánh mùæt söëng 10
 • 11. Nhûäng àiïìu bònh dõàöång, neát mùåt xinh xùæn. Trong giêëc mú, töi biïët roäthiïëu nûä naây. Noá laâ àûáa baån thúâi thú êëu cuãa Jake.Töi hoaân toaân bõ söëc vò àöåt nhiïn hai àûáa “kïët” vúáinhau, trong khi múái höm trûúác chuáng chó laâ baånbeâ àuáng nghôa. Coá leä sau khi àöëi mùåt vúái Shawna,con trai töi nhêån ra rùçng tònh yïu àñch thûåc cuãa noáchñnh laâ cö baån toác hung àoã. Giêëc mú chêëm dûát vúái caãnh böën ngûúâi chuángtöi àûáng trong cùn phoâng àoá: Shawna, mùæt daánchùåt xuöëng nïn nhaâ; Jake vaâ ngûúâi yïu múái cuãanoá àûáng saát vaâo nhau móm cûúâi, chùèng theâmquan têm àïën ai khaác; coân töi àûáng giûäa, vuimûâng cho Jake nhûng bùn khoùn khöng biïët phaãilaâm gò vúái Shawna. Töi thûác dêåy, ngú ngêín trûúác caãm xuác maänhliïåt cuãa giêëc mú, biïët rùçng àêy laâ àiïìu gò àoá rêëtquan troång. Sau àoá, khi töi àûáng trûúác chêåu rûãacheán, baân tay nhuáng vaâo laân nûúác êëm thò chúåtnghô ra. Trong giêëc mú, Shawna giöëng hïåt Jake –möåt thiïëu nûä tuöíi múái lúán coân loáng ngoáng vuångvïì, chûa coá caãm giaác thoaãi maái lùæm. Coân àûáa congaái toác àoã cuäng giöëng hïåt Jake – thöng minh, töëtbuång, tònh tònh vui veã, sùén saâng yïu vaâ àûúåc yïu.Chùèng hiïíu sao töi bùæt àêìu khoác thuát thñt, vaâ töiàûáng lùång ngûúâi trûúác chêåu rûãa cheán, nûúác mùætchaãy roâng roâng. Phêìn coân laåi cuãa buöíi saáng daânh cho nhûäng chitiïët cuöëi cuâng: Àaánh boáng laåi chêåu rûãa cheán vaâquêìy bïëp, gom nhûäng túâ giêëy vuån trïn baân laâm 11
 • 12. Haåt giöëng têm höìnviïåc röìi nheát vaâo höåc tuã, queát maång nhïån coân soáttrong phoâng khaách. Vaâ röìi thúâi gian chúâ àúåi bêëtchúåt chêëm dûát. Coá tiïëng goä cöëc cöëc ngoaâi cûãatrûúác. Öng böë – möåt nhên vêåt coá böå mùåt dïî thûúngvaâ àêìy rêu – xuêët hiïån, vaâ àûáng sau lûng öng laâ cögaái Shawna thêåt sûå maâ chuáng töi àang mong àúåi. Cö gaái hoaåt baát vaâ thên thiïån, maái toác sêîm maâusaáng boáng, àöi mùæt long lanh vaâ trung thûåc. Töiquan saát Jake khi noá múã miïång cêët tiïëng chaâo hoãi.Noá giöëng nhû àang lú lûãng trïn thiïn àaâng. Vaâmùåc duâ biïët rùçng noá seä àau khöí vò möëi tònh àêìu,rùçng àêy chó laâ möåt trong nhûäng bûúác seä keáo noáthoaát ra khoãi voâng tay cuãa töi, töi cuäng biïët àêy seälaâ laâ sûå khúãi àêìu cuãa möåt haânh trònh biïën noá thaânhngûúâi àaân öng thêåt sûå. Töi àûáng luâi ra sau trong suöët thúâi gian diïîn ranhûäng caái öm hön chaâo àoán àêìy luáng tuáng. Vaâ röìitúái lûúåt töi. Töi bûúác lïn trûúác, cêìm lêëy tayShawna vaâ noái vúái noá: -Shawna, töi rêët vui khi chaáu coá mùåt úã àêy. Laå luâng laâm sao, töi thêëy mònh vui sûúáng thêåtsûå. 12
 • 13. Nhûäng àiïìu bònh dõCaãm xuác goåi yïu thûúng Chuáng ta chó coá thïí hiïíu thêëu baâi hoåc yïu thûúng qua viïåc yïu thûúng ngûúâi khaác. —Iris MurdockK hi con gaái töi haänh diïån trao caái boåc nhoã quêënàêìy khùn mïìn cho töi, àiïìu duy nhêët töi coá thïícaãm nhêån laâ sûå cùng thùèng lan doåc theo söëng lûng.Nhòn vaâo khuön mùåt beá tñ xñu àûúåc che khuêëtbùçng múá toác daây sêîm maâu, töi thêìm nghô: Mònh laâmöåt baâ ngoaåi thêåt û? Taåi sao mònh caãm thêëy mònhchùèng giöëng baâ ngoaåi chuát naâo? Chaâ, chuyïån gòxaãy ra vúái töi vêåy? Sao töi khöng coá àûúåc niïìm vuithñch maâ töi tûâng nghe caác baâ ngoaåi khaác kïí laåi?Thay vaâo àoá, töi laåi run rêíy vaâ tay chên loángngoáng khi öm àûáa chaáu ngoaåi vaâo loâng? 13
 • 14. Haåt giöëng têm höìn Thúâi gian tröi qua, Brad caâng luác caâng lúán dêìnlïn, töi múái bùæt àêìu thêëy mònh nheå nhoäm àöi chuátduâ töi vêîn thûúâng xuyïn kiïím tra noá möîi khi noánguã àïm laåi nhaâ töi. Noá thò khöng sao. Chó coá töi,töi luön caãm thêëy mònh chûa thñch húåp laâm baângoaåi. Chûâng naâo töi múái vui sûúáng vúái sûå thayàöíi naây? Chùèng bao lêu, Brad biïët ài lûäng chûäng vaâ biïëtnoái chuyïån bi bö. Luác naây noá söëng chung vúái vúåchöìng chuáng töi nhiïìu hún trûúác. Töi coá thïí thêëytñnh caách cuãa noá phaát triïín khi noá àaánh vêåt vúái tûângûä. Chuáng töi àoåc nhûäng cuöën saách maâ noá thñchnhêët, xêy nhûäng lêu àaâi tûâ caác têëm bòa cûáng, laâmnhaâ cho Ruâa Ninja úã, vaâ mua vïì àaám quaái vêåtbùçng nhûåa maâ noá yïu cêìu. ÚÃ nhaâ chuáng töi, noá coá möåt caái giûúâng riïng vaânoá thûúâng öm theo Bob – con thoã böng tai daâi, gêìygoâ cuãa noá – möîi khi ài nguã. Khi àûúåc ba tuöíi rûúäi,Brad khöng coân thñch thuá nhöìi böng nûäa, maâ noáàoâi nguã chung vúái Mogli, ngûúâi baån tûúãng tûúångcuãa noá. Trong suöët saáu thaáng tiïëp theo, Mogli vaâBrad laâ hai anh em sinh àöi. Hïî múã miïång ra, noálaåi nhùæc àïën Mogli. Noá thûúâng noái: - Àûâng ai ngöìi trïn Mogli nha. - Ngoaåi úi, Mogli cuäng àoái buång nûäa. Thónh thoaãng Mogli phaãi chõu traách nhiïåm chomöåt troâ àuâa quêåy phaá naâo àoá. Nhûng thûúâng,Mogli rêët im lùång vaâ rêët ngoan. 14
 • 15. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi bùæt àêìu mong àúåi thúâi gian nûång nõu Bradnhiïìu hún, nïn àaä sùæp xïëp cöng viïåc sao cho töi coáthïí àoán noá vïì nhaâ vaâo möîi töëi thûá Saáu. Luác naây noálïn böën vaâ tñnh toâ moâ cuãa noá àang phaát triïín.Chuáng töi thûúâng àûa caác yá tûúãng múái laå vaâo cêuchuyïån. Thñ duå, noá noái: “Ngoaåi úi, mònh cho conröìng xuêët hiïån ài. Chaáu vaâ Bob seä àaánh nhau vúáinoá àïí cûáu thõ trêën”. Sau khi traã noá vïì vúái meå noá, töi ngöìi vaâo maáytñnh vaâ vêån duång hïët khaã nùng àïí biïën tûâ ngûäthaânh nhûäng cêu chuyïån thuá võ maâ Brad mong àúåiàûúåc àoåc. Noá goåi laâ “cêu chuyïån cuãa chuáng ta”.Traái tim töi thûúâng êëm laåi möîi khi gheá vaâo nhaâ congaái töi, thêëy noá lon ton chaåy ài lêëy möåt “cuöën saáchcuãa chuáng ta” nùçm úã trïn kïå àïí nhúâ töi àoåc. Chùèng bao lêu, Brad bùæt àêìu ài mêîu giaáo. Sauàoá, chuáng töi nhêån thêëy cuöåc troâ chuyïån giûäa noávaâ ngûúâi baån tûúãng tûúång Mogli trúã nïn thûa thúátdêìn. Cuöëi cuâng, noá khöng nhùæc túái Mogli nûäa. Noáàöåt ngöåt quan têm àïën viïåc laâm ra àöì àaåc; nhûngsûå chùm chuá cuãa möåt àûáa treã böën tuöíi keáo daâikhöng bao lêu, thaânh ra baâ ngoaåi cuãa noá phaãihoaân thaânh moán àöì àoá cho noá. Àïí traánh tònh traångnaây, töi tòm kiïëm mön thuã cöng àún giaãn röìi cuânglaâm vúái noá, cho noá möåt caãm giaác thoãa maän khihoaân têët möåt cöng viïåc. Coá lêìn noá hên hoan noáivúái meå noá: - Meå úi? Nhòn xem con laâm caái gò àêy. Con laâmàïí tùång cho meå. 15
 • 16. Haåt giöëng têm höìn Nghe vêåy töi móm cûúâi. Traái tim töi ngêåp traânyïu thûúng àöëi vúái àûáa chaáu ngoaåi beá nhoã, àaäàem laåi niïìm vui cho cuöåc àúâi töi. Muâa heâ àïën, töi bùæt àêìu nghô àïën chuyïån àicùæm traåi úã núi töi rêët thñch. ÚÃ àoá coá bêìu trúâi xanhbiïëc, doâng suöëi maát laånh chaãy roác raách, vaâ khöngkhñ thoang thoaãng muâi nhûåa thöng. Chên tay töingûáa ngaáy chó muöën lïn àûúâng ài ngay. Töi nghô,khöng coá gò tuyïåt vúâi hún khi töi chúã Brad vïì nhaâsau chuyïën ài chúi ngoaâi trúâi, sau nhûäng khoaãnhkhùæc àùåc biïåt cuãa chuáng töi. Vïì túái nhaâ, Brad liïën thoùæng noái: - Ngoaåi úi, con thñch àïën nhaâ ngoaåi lùæm. Ngoaåilaâ baâ ngoaåi töët nhêët trïn khùæp thïë giúái naây. Töi toeát miïång cûúâi, chúm chúáp àöi mùæt àïíngùn doâng lïå chó chûåc traâo ra. Vêng. Möåt àiïìu gòàoá vïì àûáa chaáu trai thêåt sûå laâm têm höìn töi rungàöång. Vaâ caãm xuác kïu goåi yïu thûúng àoá choaángngúåp con ngûúâi töi möåt lêìn nûäa. Nhûng... chùèngphaãi têët caã caác baâ ngoaåi àïìu coá caãm xuác naây sao? 16
 • 17. Nhûäng àiïìu bònh dõNeát àeåp thêåt sûå Àiïìu töët cêìn coá thúâi gian àïí xaãy ra. Coân àiïìu vô àaåi thò xaãy ra tûác thúâi. —Khuyïët danhT öi àang ngöìi trong möåt quaán ùn nhoã, têånhûúãng caãm giaác cö àöåc vaâ àùæm chòm trong suytûúãng vïì cha töi. Höm àoá laâ ngaây giöî àêìu tiïn cuãaöng vaâ töi nhúá nhung öng vö cuâng. Tûâ khoáe mùæt, töi àïí yá thêëy möåt cùåp vúå chöìng treãtuöíi coá daáng veã lõch sûå àang ngöìi úã chiïëc baân gêìnàoá. Baâ vúå cûåc kyâ xinh àeåp vúái cùåp mùæt to, àen, àêìyquyïën ruä; vúái maái toác àen daây àûúåc búái goån trïnàêìu; vaâ möåt laân da trùæng noän mõn maâng nhû trûánggaâ boác. Cûã chó cuãa baâ duyïn daáng vaâ uyïín chuyïín.Daáng veã cuãa baâ àiïìm àaåm vaâ dûúâng nhû hoaântoaân thúâ ú trûúác moåi viïåc chung quanh. Töi quansaát baâ húáp möåt nguåm caâ phï, vaâ nhêån ra rùçng veãàeåp cuãa baâ laâ veã àeåp maâ töi hùçng mong muöën. 17
 • 18. Haåt giöëng têm höìn Öng chöìng cuäng thanh lõch möåt caách tuyïåtvúâi. Töi trú traáo nhòn öng vaâ röìi tûå chïë nhaåomònh khi cho pheáp trñ tûúãng tûúång cuãa töi bayböíng. Nûúác da öng maâu baánh mêåt, vaâ àùåc àiïímnöíi bêåt núi öng laâ caái cùçm cheä nam tñnh vaâ maâumùæt xanh biïëc, trong veo. Böå cöm-plï àùæt tiïìnàûúåc cùæt thêåt kheáo àïí nhêën maånh phêìn ngûåc vaâphêìn vai cuãa öng. Öng chöìng im lùång àang àoåc túâ baáo. Baâ vúå lùångleä nhêëp caâ phï. Chùèng ai noái nùng vúái ai. Töi nghe loâng mònh thúã daâi, cöë gùæng nñu keáo yátûúãng trong àêìu quay trúã vïì chöën cuä – trûúác luácnoá bõ cùæt ngang – nhûng sao maâ khoá quaá. Töi hoaântoaân bõ thu huát búãi nhûäng chuyïín àöång thêåt maáymoác cuãa hai vúå chöìng: lêåt trang baáo, nêng taách caâphï. Khöng troâ chuyïån. Khöng móm cûúâi. Khönggiao tiïëp. Têm trñ cuãa töi caâng bõ xaáo tröån hún khi ngûúâichuã quaán àûa möåt cùåp vúå chöìng khaác túái chiïëc baânàùåt phña trûúác baân cuãa töi. Hoå coá veã laâ khaách quencuãa quaán ùn naây búãi hoå àang böng àuâa vúái cö hêìubaân, ngûúâi vûâa hoãi hoå coá muöën duâng moán“thûúâng lïå” hay khöng. Öng chöìng khoaãng saáu mûúi lùm vaâ maái toác àaängaä sang maâu xaám tro. Phêìn trïn, öng mùåc chiïëcaáo sú mi thïí thao keã ngang; coân phêìn dûúái, öngmùåc chiïëc quêìn sooc röång thuâng thònh, lûng quêìnhúi trïî xuöëng mùåc tònh cho caái buång tröëng phúi radûúái lúáp vaãi aáo. Àêìu öng àöåi chiïëc noán maâu àoã, 18
 • 19. Nhûäng àiïìu bònh dõchên öng mang àöi giaây maâu àen. Àöi bñt têët maâuàen ngùæn nguãn khöng che nöíi àöi chên voângkiïìng vaâ trùæng nhaách cuãa öng. Baâ vúå khoaãng nùm mûúi lùm, coá maái toác ngùænmaâu nêu àûúåc uöën quùn vaâ núi chên toác àaä baåctrùæng ài nhiïìu. Baâ cuäng mùåc quêìn sooc, vaâ chiïëcaáo sú mi ngùæn tay coá nhûäng chêëm bi nhoã nhùænxinh xùæn. Baâ mang giaây sùng àan vúái súåi dêychuyïìn maâu trùæng quanh cöí chên. Möåt tuái xaáchnhoã bùçng da maâu trùæng àûúåc àeo luãng lùèng trïnvai. Àiïím àùåc biïåt laâ baâ khöng hïì coá cùèng tay, chócoá nhûäng mêíu thõt dû ngo ngoe giöëng nhû nhûängngoán tay nhoã àang moåc ra tûâ àêìu cuâi choã. Töi cöë gùæng phúát lúâ veã dõ daång cuãa baâ, nhûngvêîn bùæt gùåp mònh liïëc vaâo hònh aãnh phaãn chiïëu cuãabaâ trïn khung cûãa söí bïn caånh. Khoaãng caách xakhiïën töi khöng nghe roä cuöåc troâ chuyïån cuãa hoå,nhûng nhûäng lúâi àöëi àaáp khöng dûát, tiïëng cûúâi röålïn vaâ cûã chó ngöå nghônh cuãa hoå biïíu löå roä sûå êëmaáp vaâ sêu sùæc maâ tònh caãm cuãa hoå daânh cho nhau. Töi tòm caách naán laåi bùçng caách goåi thïm vaâitaách traâ. Töi hoaân toaân bõ thu huát búãi sûå tûúngphaãn vïì ngoaåi hònh lêîn caách cû xûã cuãa hai cùåp vúåchöìng naây. Cùåp vúå chöìng treã tuöíi àêíy luâi chiïëc ghïë cuãa hoåra sau, àûáng lïn vaâ chuêín bõ rúâi khoãi quaán. Baâ vúåcao dong doãng vaâ maãnh deã, coân öng chöìng thòkhöng thêëp dûúái hai meát. Hoå thêåt xûáng àöi vûâalûáa, vaâ neát àeåp cuãa hoå hïët sûác hoaân haão, khöng chï 19
 • 20. Haåt giöëng têm höìnvaâo àêu àûúåc. Baâ vúå laách ngûúâi ài trûúác, qua mùåtcö thu ngên vaâ bûúác thùèng ra ngoaâi. Öng chöìng traãtiïìn röìi ài theo sau. Hoå khöng hïì trao àöíi vúái nhauhoùåc toã ra biïët àïën sûå hiïån diïån cuãa nhau. Dûúângnhû hoå chó laâ hai taác phêím àeåp toaân diïån àûúåc àuácàeäo tûâ khöëi àaá cêím thaåch vö tri giaác. Luác naây töi àang nhêëp taách traâ thûá ba vaâ caãmthêëy khöng thoaãi maái lùæm khi cûá ngöìi ò hoaâi nhûvêåy. Cùåp vúå chöìng lúán tuöíi cuäng àûáng lïn vaâchuêín bõ rúâi quaán. Khi öng chöìng bûúác àïën gêìn baâvúå, öng nghiïng ngûúâi túái thò thêìm àiïìu gò àoá vaâotai baâ khiïën baâ bêåt cûúâi vaâ àöi maá ûãng höìng lïn.Röìi hoå öm nhau. Töi vöåi giêëu mùåt sau têëm thûåcàún vaâ kïu lïn khe kheä. Hoå cuâng ài vïì phña cö thu ngên thò àöåt nhiïnöng chöìng xoay ngûúâi vaâ quay trúã laåi baân cuãa hoå.Öng nhoaâi ngûúâi túái, cêìm lïn caái muä àoã maâ öng àïíquïn trïn chiïëc ghïë bïn caånh chöî öng àaä ngöìi. Mùæt töi vêîn coân ûún ûúát khi töi cöë nhoeän miïångcûúâi vaâ noái vúái öng: - May laâ baác nhúá túái noá liïìn. Chûá ra túái ngoaâiàûúâng röìi múái nhúá, thò cuäng phiïìn. Öng nhe rùng cûúâi vaâ bûúác vïì phña töi. Öngchòa caái muä ra vaâ hoãi: - Cö nhòn thêëy caái keåp naây khöng? Öng haänh diïån chó cho töi xem caái keåp nhoãbùçng àöìng coá hònh traái tim àûúåc gùæn trïn vaânhmuä. Öng khoe tiïëp: 20
 • 21. Nhûäng àiïìu bònh dõ - Vúå töi tùång noá cho töi caách àêy trïn böën mûúinùm, vaâ töi khöng bao giúâ thiïëu vùæng noá. Töi móm cûúâi, gêåt àêìu àöìng tònh. Öng quay laåichöî cö thu ngên, traã tiïìn vaâ bûúác ra ngoaâi vúái caánhtay choaâng lïn búâ vai cuãa baâ vúå. Khi aánh mùæt töi theo doäi hoå ra túái baäi àêåu xe, kyãniïåm vïì cha töi hiïån lïn trong àêìu vaâ töi chúåt nhúátúái nhûäng àiïìu maâ öng àaä noái vúái töi höìi töi coânnhoã. Möîi khi töi àûáng bïn caånh öng, giuáp öng baántraái cêy vaâ rau quaã núi saåp thò öng hay thuã thó rùçng: - Traái cêy ngoåt ngaâo nhêët thûúâng laâ nhûäng traáicoá khuyïët àiïím vaâ khöng àeåp toaân diïån. Töi nhû àûúåc sûúãi êëm búãi yá tûúãng trong cêu noáicuãa cha töi. Vaâ töi biïët rùçng trong khi cùåp vúåchöìng treã tuöíi thu huát aánh mùæt cuãa töi, thò cùåp vúåchöìng lúán tuöíi chinh phuåc traái tim cuãa töi. 21
 • 22. Haåt giöëng têm höìnNïëu caác baâ nöåi, baâ ngoaåi laänh àaåo thïë giúáiÀ öi khi töi caãm thêëy dûúâng nhû thïë giúái naâyàang raä rúâi thaânh tûâng maãnh. Giaãi phaáp cuãa töi laâcûá àïí caác baâ nöåi, baâ ngoaåi nùæm quyïìn laänh àaåo noá. Trong gia àònh töi, baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi rêët thñchvõ trñ àöåc tön vaâ töëi thûúång cuãa hoå. Töi biïët mònhkhöng thïí laâm böå àiïëc trûúác nhûäng àiïìu baâ ngoaåiMae noái, hoùåc khöng thïí chöëi boã quyïìn lûåc rêëtàaáng thuyïët phuåc cuãa baâ nöåi Hudson. Xeát cho cuâng, coân ai khaác ngoaâi chïë àöå mêîu hïåquyïët àõnh söë phêån cuãa truyïìn thöëng gia àònh,quyïët àõnh ngûúâi naâo mang àïën sûå sum hoåp, tuyïnböë caác chi tiïët cuãa àaám cûúái, àaám ma, ngaây hoåpmùåt, lïî àùåt tïn thaánh, tiïåc àñnh hön, tiïåc sinh nhêåt, 22
 • 23. Nhûäng àiïìu bònh dõtiïåc mûâng töët nghiïåp vaâ caác chuyïën ài nghó cuãa giaàònh? Baâ nöåi, hoùåc baâ ngoaåi, chûá coân ai nûäa? Nïëu chñnh phuã caác nûúác chõu khai thaác vuä khñbñ mêåt àêìy quyïìn lûåc naây, nhên loaåi seä nhaãy möåtbûúác khöíng löì túái nïìn hoâa bònh cuãa thïë giúái. Chócêìn nghô túái caãnh caác baâ giaâ toác baåc trùæng cuãa têëtcaã chuãng töåc, maâu da, tön giaáo, vaâ àêët nûúác... gùåpgúä nhau àïí baân vïì vêën àïì chung, àiïìu àoá khiïëntöi caãm thêëy êëm aáp hùèn. Baâ nöåi, baâ ngoaåi laâ nhûäng ngûúâi rêët can àaãm.Helen, meå chöìng töi, tûác baâ nöåi cuãa caác con töi, àaächiïën thùæng nöîi súå haäi ngöìi maáy bay vaâ bay möåtmaåch vûúåt àaåi dûúng qua chêu Phi àïí ngùæm àûáachaáu nöåi gaái múái sinh cuãa baâ. Baâ cöë Smith vêînnuöi khoãe möåt bêìy con àöng àuác suöët thúâi kyâ kinhtïë suy thoaái vaâ chiïën tranh thïë giúái. Baâ coá thïí caãiàaåo nhaâ àöåc taâi Mussolini bùçng moán gaâ röti theokiïíu miïìn nam, moán baánh quy nûúáng doân vaâ moánmûát lï laâm taåi nhaâ. Vúái caác baâ nöåi, baâ ngoaåi trong vai troâ kiïím soaátchñnh phuã, nguyïn thuã caác nûúác seä trao àöíi cöngthûác nêëu ùn cuãa gia àònh vaâ meåo vùåt têíy nhûängvïët bêín trïn têëm thaãm – thay vò chùm chùm tòmkiïëm boån khuãng böë. Búãi vò seä chùèng coân boånkhuãng böë naâo caã. Chñnh phuã caác nûúác coá thïítuyïn chiïën trïn mùåt trêån nhaâ bïëp – thay vò trïnchiïën trûúâng. Chuáng ta seä chûáng kiïën möåt thïëgiúái maâ trïn àoá phiïëu mua haâng vaâ chùn böngàûúåc mua baán trao àöíi – thay vò suáng àaån. Caác 23
 • 24. Haåt giöëng têm höìncuöåc thûúng lûúång hoâa bònh coá thïí àûúåc nêngchêët lûúång lïn bùçng möåt bûäa ùn trûa thêåt ngon,keâm theo chûúng trònh biïíu diïîn thúâi trang. Têëtcaã baâ nöåi, baâ ngoaåi àïìu àûúåc múâi tham dûå –nhûng laâm ún nhúá höìi êm. Baâ nöåi, baâ ngoaåi laâ nhûäng ngûúâi rêët khönngoan. Baâ ngoaåi Mae cuãa töi laâ võ cûáu tinh duynhêët cuãa gia àònh, möîi khi coá möåt àûáa beá múái chaâoàúâi, möåt khuãng hoaãng haånh phuác, möåt ngûúâi thênqua àúâi... hoå àïìu cêìn sûå giuáp àúä cuãa baâ. Möåt taybaâ chùm soác saãn phuå treã, àöëi phoá vúái möåt cêåu traimuöën nöíi loaån úã tuöíi múái lúán, hoùåc hêëp baánh baovaâ nêëu suáp gaâ cho ngûúâi bõ cuám. Baâ laâ ngûúâikhöng hïì biïët mïåt moãi, khùng khùng vúái yá kiïën àïìra, thñch an uãi keã khaác, luön toãa ra muâi hoa, àêìy ùæpcêu chuyïån cöí tñch, vaâ àûúåc trang bõ bùçng möåtcuöåc söëng vúái nhûäng lúâi cêìu nguyïån. Baâ nöåi, baâ ngoaåi trong àúâi töi laâ nhûäng ngûúâituyïåt àeåp, bêët chêëp tuöíi taác vaâ hònh daáng. Giaâ haytreã, mêåp hay öëm, mùåc böå àöì in böng hay mùåc böåàöì thïí thao... caác baâ chó coá möåt baáu vêåt duy nhêëtlaâ tiïëng cûúâi vui veã thêåt loâng vaâ voâng tay öm chùåt,nguå yá rùçng: “Moåi viïåc röìi seä töët àeåp”. Vúái trñ tuïå khön ngoan vaâ têëm loâng bao dung,baâ nöåi, baâ ngoaåi coá thïí laänh àaåo thïë giúái naây thêåtdïî daâng. Àõa võ laâm baâ seä àûúåc nêng cao vaâ trúãthaânh möåt nghïå thuêåt söëng cao quyá. Phuå nûä treãkhao khaát têìm cao àoá, vaâ mong àûúåc vïì giaâ vúáineát àeåp duyïn daáng nhû vêåy. Chñnh trõ gia baâ nöåi, 24
 • 25. Nhûäng àiïìu bònh dõbaâ ngoaåi vûâa tranh caäi trong quöëc höåi vûâa haänhdiïån khoe ra nhûäng têëm hònh múái nhêët cuãa àaámchaáu vaâ àaám chùæt. Caác giaáo sû baâ nöåi, baâ ngoaåi seäkhöng nhuöåm toác maâ bûúác lïn giaãng àûúâng vúáimaái toác baåc trùæng nhû cûúác, àoá laâ biïíu hiïån cuãamöåt cuöåc söëng troån veån. Baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa hai nûúác Bosnia vaâSerbia seä giaãi quyïët moåi khaác biïåt qua baân traâ. Baânöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa hai nûúác Mexico vaâ Myä seägiaám saát viïåc cho con nuöi. Baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãahai nûúác Palestin vaâ Israel seä öm hön nhau, cêìunguyïån vúái nhau trûúác khi gúä röëi cho vêën àïì daäiGaza. Baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa caác nûúác chêu Êu seäàöìng yá vúái nhau vïì vêën àïì biïn giúái vaâ tiïìn tïå,trong khi baâ nöåi vaâ baâ ngoaåi cuãa caác nûúác chêu AÁchia seã vúái nhau bñ quyïët xïëp giêëy origami vaâ meåovùåt nêëu thûác ùn ngon. Nïëu baâ nöåi, baâ ngoaåi quaãn lyá thïë giúái, nhên loaåiseä khöng phaãi chõu àau khöí triïìn miïn tûâ Thïëchiïën thûá nhêët sang Thïë chiïën thûá hai, seä khöng coáchiïën tranh Triïìu Tiïn, Viïåt Nam vaâ röìi sûå kiïånvuâng Võnh... Khöng möåt baâ nöåi, baâ ngoaåi naâomuöën laâm ö danh baãn thên nïëu nghô túái viïåc bùætcoác vaâ chùåt àêìu con tin, àùåt bom khùæp trûúâng hoåcvaâ uy hiïëp sûå bònh yïn cuãa con ngûúâi. Caác baâ quaábêån röån vúái cöng viïåc chùm soác gia àònh, quantêm àïën cöång àöìng, baão àaãm rùçng moåi ngûúâi àïìucoá chöî nguã êëm aáp vaâo ban àïm vúái chuyïån cöí tñchvaâ lúâi cêìu nguyïån. 25
 • 26. Haåt giöëng têm höìn Dûúái quyïìn laänh àaåo cuãa baâ nöåi, baâ ngoaåi, thïëgiúái höîn loaån vaâ túi taã naây coá thïí nhòn thêëy rêëtnhiïìu sûå tiïën böå. Baâ cöë Sewell luön chaâo àoánchuáng töi bùçng nhûäng cêu: “Caái öm cuãa baâ àêuröìi? Coá àûáa naâo muöën hun baâ khöng?” Baâ thûúângvêîy tay taåm biïåt vúái nhûäng lúâi thò thêìm nhû sau:“Nguã ngon nheá”, “Phaãi baão troång àêëy”, “Nhúáthûúâng xuyïn goåi àiïån cho baâ”, vaâ “Baâ thûúngchaáu lùæm”. Vaâ töi cho rùçng, àoá khöng phaãi laâ caáchtöìi tïå àïí chêëm dûát bêët cûá cuöåc thûúng lûúång naâo. 26
 • 27. Nhûäng àiïìu bònh dõBùçng cêëp quan troång cúä naâo?T öi vêîn luön biïët rùçng mònh khaác biïåt moåingûúâi. Höìi mûúâi böën, mûúâi lùm tuöíi, trong khinhûäng àûáa khaác daânh hïët thúâi gian cho viïåc hoåc úãtrûúâng, töi laåi thêëy àiïìu naây nhaåt nheäo vaâ chaánchûúâng. Khöng phaãi vò töi laâ àûáa muöën nöíi loaånàêu; maâ vò töi thêëy chuyïån hoåc haânh chùèng coá gòquan troång hïët. Chùèng ai maâng àûa ra lúâi giaãithñch taåi sao töi phaãi hoåc mön toaán cêëp ba trongkhi töi dúã tïå mön toaán cêëp hai. Töi àaä noái chuyïånvúái möåt söë ngûúâi lúán, vaâ hoå thuá nhêån rùçng hoåkhöng sûã duång lêëy möåt phêìn ba kiïën thûác maâ hoåàaä hoåc úã trûúâng, vaâ hoå quïn beáng luön hai phêìnba kiïën thûác coân laåi. Töi khöng thñch caác mön hoåc, 27
 • 28. Haåt giöëng têm höìntöi gheát viïåc xïëp loaåi hoåc lûåc, vaâ töi bûåc böåi khi bõbùæt buöåc phaãi tuên theo nöåi quy. Ba meå töi gheá vaâo trûúâng àïí noái chuyïån vúái caácchuyïn viïn tû vêën nhiïìu lêìn, vaâ caác võ àoá àïìu traãlúâi giöëng nhau: “Noá àoåc saách trong giúâ toaán, noá boãgiúâ khoa hoåc, vaâ noá khöng tham gia bêët cûá hoaåtàöång naâo.Vúái àiïím söë cuãa hoåc kyâ vûâa qua, noá bõthi laåi nhiïìu mön, nhûng mön naâo cuäng rúát trûâmön têm lyá vaâ luêån vùn”. Töi nhúá mònh àaä lêìu bêìu noái vúái ba meå: - Con khöng thñch caác mön àoá. - Con khöng cêìn phaãi thñch chuáng, maâ con phaãihoåc chuáng. Töi nghô buång, khöng àêu... Nhûng hònh nhûtöi laâ keã nöíi loaån thêåt röìi. Tuy nhiïn, töi coá nhûäng muåc tiïu chùèng liïnquan gò túái trûúâng hoåc caã. Möåt trong caác muåctiïu àoá laâ, vaâo nùm 25 tuöíi, töi seä àoåc hïët caác taácphêím kinh àiïín maâ töi coá thïí tòm àûúåc. Töicuäng muöën nghiïn cûáu vïì ngûåa, röìi lêëy möåt caáibùçng trúå taá àïí töi coá thïí laâm viïåc cho caác nhaâdûúäng laäo vaâ viïët möåt cuöën saách vïì caác chuöìngngûåa cuä úã miïìn àöng Oregon. Töi muöën laâmthú, muöën trúã thaânh chuyïn gia vïì caác vêën àïìcuãa tuöíi àöi mûúi. Töi thñch yá nghôa cuãa giaáoduåc nhûng töi khöng thñch trûúâng hoåc. Búãi thïë,saáu thaáng trûúác ngaây thi töët nghiïåp Tuá Taâi, töiboã hoåc luön. 28
 • 29. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi nhúá têm traång kñch àöång cuãa mònh vaâo luácàoá. Töi àûúåc tûå do! Tûå do hoåc hoãi vaâ nghiïn cûáunhûäng gò maâ cuöåc söëng hûáa heån. Töi muöën dangröång àöi caánh vaâ bay lïn cao. Nhûng cuöëi cuâng àöi caánh cuãa töi chó laâ àöicaánh gaäy. - Con seä khöng bao giúâ laâm àûúåc àiïìu gò àêu. - Ba meå rêët thêët voång vïì con. - Xin löîi Teri, meå töi khöng muöën töi àaánh beâàaánh luä vúái baån nûäa. - Ba meå khöng nghô con seä laâ keã thêët baåi. Sau nhûäng nùm thaáng tûâ chöëi hoåc caác mönkhoa hoåc xaä höåi úã nhaâ trûúâng, töi chó coân laåi chuátloâng tûå troång coãn con, thïë maâ töi cuäng àaánh mêëtnoá luön kïí tûâ khi thöi hoåc. Töi cho pheáp moåingûúâi àõnh nghôa vïì töi bùçng möåt cêu noái ngùængoån. Töi biïët hoå àaä sai. Töi biïët töi àûúåc giaáo duåctöët hún nhiïìu ngûúâi coá bùçng cêëp, nhûng töi àaächaán àêëu tranh vúái àiïìu àoá röìi. Nùm àoá, töi àaä àaánh mêët möåt àiïìu thêåt quyágiaá. Noá khiïën töi nghi ngúâ moåi quyïët àõnh cuãamònh, vaâ vò vêåy maâ töi cûá àûa ra hïët quyïët àõnhsai lêìm naây àïën quyïët àõnh sai lêìm khaác. Töi lêëymöåt ngûúâi chöìng khöng thñch húåp, töi doån àïënmöåt núi khöng thñch húåp, töi nhêån nhûäng cöngviïåc khöng thñch húåp. Nùm 23 tuöíi, töi hoaân toaân kiïåt sûác, ngaä guåc vaâtuyïåt voång. Töi co ruám ngûúâi laåi möîi khi phaãi àiïìn 29
 • 30. Haåt giöëng têm höìnvaâo túâ àún xin viïåc, phaãi àaánh dêëu chûä “khöng”bïn dûúái ö bùçng cêëp Tuá Taâi – biïët rùçng ngûúâi ta seäsùæp xïëp vaâ phên loaåi töi vaâo möåt nhoám naâo àoá.Töi che giêëu sûå thêëp keám cuãa mònh bùçng tiïåc tuângvaâ men rûúåu, vaâ töi thêët voång vò khöng coân thêëyhònh aãnh cö thiïëu nûä daám boã hoåc nay muöën hoåclaåi lêìn nûäa. Nhûng töi àaä laâm àûúåc àiïìu àoá. Töi boã ngûúâi chöìng àêìu tiïn – anh ta àaä biïënthaânh keã nghiïån rûúåu, gùåp gúä vaâ lêëy ngûúâi chöìngthûá hai. Trong mùæt ngûúâi chöìng sau, anh thêëy töilaâ möåt phuå nûä thöng minh nuáp boáng dûúái hònhhaâi möåt àûáa treã súå haäi. Sau nhiïìu nùm trúâi, viïåc lêëy anh laâ quyïët àõnhtöët àeåp àêìu tiïn cuãa töi. Tiïëp theo, töi dêën thïmmöåt bûúác nûäa bùçng caách sinh cho anh hai àûáa conxinh àeåp. Möîi möåt nùm qua ài, töi lêëy laåi möåt chuáttûå tin vïì cho baãn thên, vaâ khi hai àûáa nhoã àuã lúánàïí bùæt àêìu àïën trûúâng, töi khao khaát muöën àñchthên daåy döî chuáng úã nhaâ. Töi nhúá khuya höm àoá töi àaä thò thaâo àiïìumong ûúác vaâ sûå nghi ngúâ vaâo tai chöìng töi. - Em muöën lùæm, nhûng em coá nïn khöng? Chöìng töi thò thaâo àaáp laåi: - Em nïn. - Liïåu em coá thïí khöng? - Em coá thïí. 30
 • 31. Nhûäng àiïìu bònh dõ Hoáa ra àoá laâ quyïët àõnh töët àeåp nhêët trong àúâichuáng töi, cho hai àûáa con vaâ cho baãn thên töi. Chuáng töi biïën ngöi trûúâng nhoã cuãa ba meå conthaânh möåt núi thiïng liïng àïí hoåc têåp. Töi quansaát khi chuáng têåp àïëm, hoan hó khi chuáng têåp àoåc.Khi nghiïn cûáu àïën böå laåc da àoã vaâ nhûäng ngûúâitiïn phong, chuáng töi laâm cheán dôa bùçng àêët seát,may muä bùçng da gêëu truác (giaã), vaâ lang thangkhùæp caác viïån baão taâng àïí xem vuä khñ cuãa ngûúâitiïn phong. Khi hoåc sinh vêåt, chuáng töi tòm hiïíu luäsûáa, àaám cua, vaâ caác loaåi cêy coã àöåc àaáo söëngtrong nhûäng höì nûúác lúán. Chuáng töi nuöi noângnoåc trong ao nûúác nhoã, thñch thuá quan saát chuángphaát triïín thaânh nhûäng con ïëch hoaân haão. Chuángtöi boã ra nhiïìu giúâ úã thû viïån àïën khi chuáng thuöåcloâng tïn cuãa caác thuã thû, vaâ àiïìu naây nhùæc töi nhúáàïën sûå thu huát bñ êín cuãa nhûäng cuöën saách trongthúâi töi coân ài hoåc. Giúâ àêy chuáng töi laâm cöngviïåc tònh nguyïån taåi thû viïåc, nhêån saách vaâo vaâxïëp chuáng lïn kïå. Dêìn daâ, trong khi daåy caác con, töi lêëy laåi àûúåckhöng chó tònh yïu àöëi vúái viïåc hoåc têåp, maâ coânniïìm tin rùçng töi coá thïí hoåc vaâ laâm bêët cûá àiïìu gò töinghô ra trong àêìu. Àïí nïu möåt têëm gûúng cho caáccon, töi mong mònh seä tùång cho chuáng moán quaâ vögiaá àoá. Töi muöën chuáng biïët rùçng, duâ ngûúâi ta nhêånàûúåc bêët cûá loaåi giaáo duåc naâo, thò hoåc vêën laâ àiïìu hoåphaãi tòm kiïëm lêëy cho baãn thên hoå, khöng phaãi àiïìungûúâi khaác aáp àùåt lïn baãn thên hoå. 31
 • 32. Haåt giöëng têm höìn Möåt höm, chuáng töi àang úã cöng viïn vaâ tònhcúâ töi nghe loãm cêu chuyïån giûäa con trai töi vúáimöåt thùçng beá khaác. Thùçng beá hoãi con trai töi hoåc úãtrûúâng naâo. Con trai töi traã lúâi noá chó hoåc úã nhaâ.Thùçng beá lïn gioång rêët chaãnh: - Meå tao noái, maây seä khöng thïí laâm gò nïëu maâykhöng coá bùçng Tuá Taâi. Con trai töi àñnh chñnh: - Tao coá thïí. Maây cûá nhòn meå tao ài. Meå taokhöng coá bùçng Tuá Taâi, nhûng meå tao coá thïí laâmàûúåc rêët nhiïìu viïåc. Khöng coá bùçng cêëp thò àaäsao? Àiïìu àoá chùèng ngùn caãn àûúåc meå tao àêu. Töi nghô túái têët caã nhûäng àiïìu töi àaä laâm vaâ àaähoåc, nghô túái hai àûáa con thöng minh vaâ xinh àeåpcuãa töi, nghô túái sûå thaânh úã nghïì nghiïåp àaä choån,vaâ töi kheä thò thaâo: - Àuáng röìi. Àiïìu àoá khöng ngùn caãn àûúåc mònh. 32
 • 33. Nhûäng àiïìu bònh dõ Giaáng Sinh vêîn úã àoáM eå úi? Con goåi àiïån àïí baáo vúái meå rùçng con seäkhöng vïì nhaâ vaâo Giaáng Sinh nùm nay. Thöng baáo cuãa àûáa con trai laâm töi bõ söëc, vaâtraái tim töi tï cûáng laåi! Trong 35 nùm qua, àêy seälaâ muâa Giaáng Sinh àêìu tiïn gia àònh töi khöng thïísum hoåp cuâng nhau. Con gaái töi – àang coá bêìu vaâdûå baáo seä lêm böìn vaâo ngaây 29 thaáng Mûúâi Hai –muöën coá möåt ngaây lïî yïn tônh vúái chöìng noá. Coânvûâa tûác thúâi, con trai töi – àang söëng úã vuâng biïínkhaác – baáo rùçng chûác vuå múái cuãa noá taåi haäng HaângKhöng khöng cho pheáp noá nghó ngúi trong muâa lïîbêån röån naây. ÚÃ nhaâ chuáng töi, Giaáng Sinh mang yá nghôa rêëtquan troång. Chuáng töi söëng vò Giaáng Sinh. Töi àimua sùæm vaâ lûåa quaâ Giaáng Sinh trong suöët möåtnùm roâng raä. Sau ngaây lïî Taå Ún (cuöëi thaáng Mûúâi 33
 • 34. Haåt giöëng têm höìnMöåt) laâ töi bùæt àêìu nûúáng baánh, naâo baánh nhêntaáo, naâo baánh nhên thõt, naâo baánh quy, baánh mòàuã loaåi vaâ cuöëi cuâng laâ baánh kem phïët söcöla.Buöíi töëi cuãa àïm trûúác Giaáng Sinh (24 thaáng MûúâiHai), chuáng töi töí chûác tiïåc tuâng bùçng caác moán ùnbu-phï vaâ chó múã möåt goái quaâ tûúång trûng thöi.Buöíi saáng ngaây Giaáng Sinh (25 thaáng Mûúâi Hai),chuáng töi múã hïët nhûäng goái quaâ coân laåi vaâ duângbûäa àiïím têm gia àònh. Khoaãng xïë chiïìu, chuángtöi tiïåc tuâng thïm möåt lêìn nûäa, vaâ lêìn naây coá caãmöåt con gaâ têy. Sau àoá chuáng töi xuám quanh baântroân vaâ chúi baâi vúái nhau, nhûäng vaán baâi luön àêìyùæp tiïëng cûúâi vaâ tiïëng la oá khi coá keã ùn gian... Sau khi nhêån àûúåc hai cuá àiïån thoaåi khöngmong àúåi, hai vúå chöìng töi buöìn baä ngöìi thaão luêånvïì chuyïån ài mua cêy thöng Nö-en, mua nhûängmoán àöì trang trñ, vïì chuyïån nûúáng baánh, chuêín bõcon gaâ têy vaâ goái quaâ. Cuöëi cuâng chuáng töi quyïëtàõnh nùm nay – nùm àêìu tiïn kïí tûâ khi caác con töichaâo àúâi – chuáng töi seä boã qua khöng khñ tûngbûâng cuãa ngaây lïî vaâ ài ùn töëi úã ngoaâi. Àöåt nhiïn Bob, chöìng töi, coá veã giaâ soåm hùèn.Thónh thoaãng aãnh thúã daâi vaâ nhòn chùçm chùçm vaâokhoaãng khöng. Thúâi gian tröi qua, khi thaáng MûúâiHai túái gêìn, töi coá caãm tûúãng mònh chùèng coân tinhthêìn phêën khúãi daânh cho ngaây lïî. Tuyïåt voång, töicaãm thêëy dûúâng nhû mònh àaä mêët möåt ngûúâi thênyïu naâo àoá. Xeát cho cuâng, chuáng töi àaä thuöåc loângcêu noái “nïëu khöng coá gia àònh thò Giaáng Sinh chùèng 34
 • 35. Nhûäng àiïìu bònh dõcoân laâ Giaáng Sinh”. Caác taåp chñ têën cöng chuáng töi túáitêëp bùçng nhûäng baâi baáo ca ngúåi giúâ phuát sum hoåpgia àònh. Chûúng trònh TV phaát nhûäng phoáng sûå vïìniïìm vui sûúáng cuãa caác ngûúâi thên gùåp gúä nhautrong dõp lïî. Nhûng nùm nay chuáng töi khöng coá ai.Khöng möåt ai. Chuáng töi àaánh mêët Giaáng Sinh röìi! Möåt ngaây àêìu thaáng Mûúâi Hai, con gaái töi goåivïì nhaâ: - Meå, vêåy meå àõnh laâm gò? Trong tuã àöng cuãameå chêët àêìy thûác ùn chûa? Buöìn baä, töi noái cho noá biïët kïë hoaåch cuãa chuángtöi. Noá cêët tiïëng hoãi: - Trûúác khi tuåi con chaâo àúâi, ba vaâ meå thûúânglaâm gò trong ngaây lïî? Àoá laâ luác töi nhúá laåi nhûäng nùm àêìu sau ngaâycûúái – khöng tiïìn baåc vaâ söëng caách xa gia àònhnhûäng hai ngaân dùåm. Àöåt nhiïn töi caãm thêëy kñchàöång! Taåi sao vúå chöìng töi khöng thïí coá möåt ngaâyvui khöng cêìn con caái bïn caånh? Röët laåi, chuáng töivêîn coá thïí goåi àiïån cho chuáng. Chuáng töi vêîn coá thïínûúáng baánh, laâm keåo vaâ gúãi cho chuáng – coi nhû lúâithùm hoãi tûâ quï nhaâ. Töi biïët muâa lïî nùm nay seäkhoá khùn cho chuáng hún laâ cho vúå chöìng töi. Tûtûúãng ñch kyã cuãa töi hoaân toaân tan biïën khi töi luåcloåi trong tuã àïí tòm múá huä thiïëc àûång baánh quy. Bob huyát saáo vang khi aãnh löi nhûäng cuöån dêyàeân Giaáng Sinh ra ngoaâi vaâ bùæt àêìu trang trñ mùåttiïìn ngöi nhaâ. Chùèng bao lêu, muâi thúm lûâng cuãa 35
 • 36. Haåt giöëng têm höìnquïë vaâ haåt nhuåc àêåu khêëu lan toãa khùæp ngöi nhaâ.Chuáng töi trang trñ quanh maáng coã bùçng caânh laáxanh cùæt tûâ cêy thöng ngoaâi vûúân. Buöíi töëi cuãa àïm trûúác Giaáng Sinh, Bob vaâ töicuâng ùn nhûäng moán bu-phï vúái nhau. Chuáng töimúã möåt goái quaâ tûúång trûng, ngöìi thû giaän trûúácloâ sûúãi êëm aáp, vaâ lùæng nghe an bum nhaåc mûângNö-en cuãa Bing Crosby. Trong buöíi lïî Mass luác nûãa àïm, võ cha xûá treãàûáng trûúác baân thúâ àûúåc tö àiïím löång lêîy bùçngcaânh cêy laá àoã vaâ caânh thöng xanh, tûâng lúâi noáicuãa cha xûá thêëm sêu vaâo loâng töi: “Caác ngûúâiàûâng súå haäi, vò ta seä mang àïën caác ngûúâi möåt tinvui lúán lao...” Trong buöíi saáng Giaáng Sinh, chuáng töi múã hïëtnhûäng goái quaâ coân laåi vaâ chuêín bõ nûúáng con gaâtêy àaä àûúåc nhöìi nheát gia võ. Röìi hoaâng hönbuöng xuöëng, khung caãnh bònh yïn vêy quanh vúåchöìng töi khi chuáng töi tay trong tay, chêåm bûúácbùng qua baäi coã vaâ quan saát bêìu trúâi bùæt àêìu saángrûåc nhûäng vò sao. Cún gioá nheå thöíi rò raâo qua boángtöëi cuãa haâng cêy linh sam. Laân khoái tûâ loâ sûúãi cuãacaác nhaâ haâng xoám böëc lïn cao laâm trùæng xoáa caãkhöng khñ. Caãnh tûúång múái ïm àïìm laâm sao! Röët laåi, chuáng töi àêu coá àaánh mêët Giaáng Sinh.Tinh thêìn cuãa ngaây lïî luön coá mùåt úã àoá, chúâ àúåichuáng töi trong àïm thaánh yïn laânh. 36
 • 37. Nhûäng àiïìu bònh dõ Têëm thiïåp mûângT öi nghe noái nhiïìu cùåp vúå chöìng yïu nhauthùæm thiïët àïën mûác hoå coá thïí àoåc àûúåc yá nghô cuãanhau. Höìi coân treã, töi mú tûúãng túái loaåi tònh caãmgùæn boá nhû vêåy, khi trûúãng thaânh, töi àaä tòm thêëynoá qua möëi quan hïå vúái ngûúâi chöìng cuãa töi.Chuáng töi coá möåt ngön ngûä khöng lúâi, vaâ coá sûåàöìng caãm vïì nhau. AÃnh noái lïn àiïìu maâ töi múãmiïång àõnh noái. AÃnh goåi àiïån cho töi khi töi sùæpcêìm maáy lïn àïí goåi cho aãnh. Thêåm chñ chuáng töicoá nhûäng giêëc mú giöëng nhau. Chuáng töi biïët àoálaâ moán quaâ àùåc biïåt nïn hïët sûác nêng niu vaâ gòngiûä. Tuy nhiïn, khi kyã niïåm ngaây cûúái lêìn thûá baãycuãa chuáng töi àïën gêìn, quan hïå cuãa chuáng töi bùætàêìu thay àöíi, vaâ chuáng töi caãm thêëy möåt khoaãngcaách lúán dêìn lïn giûäa hai àûáa. Xeát theo möåt khña caånh, khoaãng caách laâ àiïìuquaá roä raâng. Hêìu nhû chuáng töi rêët ñt khi gùåp mùåt 37
 • 38. Haåt giöëng têm höìnnhau. Möîi buöíi saáng, chöìng töi ra ài trûúác luácbònh minh, laái xe möåt tiïëng àöìng höì túái chöî laâm,nhêån phiïn trûåc keáo daâi taám tiïëng rûúäi àöìng höì,röìi laái xe möåt tiïëng àöìng höì àïí vïì nhaâ. Chuáng töitrao àöíi möåt nuå hön nhanh taåm biïåt núi ngûúängcûãa vaâ töi ra ài àïí nhêån phiïn trûåc àïm toaân-thúâi-gian cuãa töi. Vúå chöìng töi biïët roä khi phên cöngnhû vêåy, chuáng töi múái coá àuã tiïìn baåc lo cho concaái, nhûng cuöåc hön nhên cuãa chuáng töi laåi chõuaãnh hûúãng trûåc tiïëp. Chuáng töi goåi àiïån cho nhau möîi ngaây, nhûngcuöåc troâ chuyïån caâng luác caâng gûúång eáp vaâ ài theokõch baãn. Thñ duå töi hoãi: - Chuyïën ài vïì nhaâ cuãa anh thïë naâo? - Bònh thûúâng. Nhû moåi ngaây. - Ngoaâi àûúâng keåt xe nhiïìu khöng? - Khöng nhiïìu lùæm. Buöíi töëi cuãa em thïë naâo? - Bònh thûúâng. Khöng coá gò àùåc biïåt. Buöíi töëianh muöën ùn gò? - Ùn gò cuäng àûúåc. Em nêëu sao thò anh ùn vêåy. Chuáng töi tiïëp tuåc troâ chuyïån nhû vêåy àïën khiai àoá úã chöî laâm goåi aãnh, hay boån treã goåi töi. Töi nhúá nhûäng buöíi thaão luêån maâ chuáng töithûúâng daânh cho nhau. Giúâ àêy chuáng töi khöngcoân nhùæc túái chuyïån thúâi sûå vaâ chñnh trõ nûäa.Chuáng töi cuäng khöng nhùæc túái cöng viïåc cuãaaãnh vò sïëp cuãa aãnh ngöìi laâm viïåc gêìn àoá. Chuángtöi cuäng khöng nhùæc àïën saách baáo vaâ phim aãnh, 38
 • 39. Nhûäng àiïìu bònh dõvò lêu lùæm röìi töi khöng àoåc saách hay xem böåphim naâo. Chuáng töi vêîn gùåp mùåt nhau vaâo ngaây nghócuöëi tuêìn, nhûng hêìu nhû chuáng töi chùèng noái ra nhûäng àiïìu chuáng töi cêìn noái. Sûå cùng thùèngcuãa tuêìn lïî laâm viïåc khiïën chuáng töi mïåt nhoaâi vaâcaáu kónh, thïë laâ chuáng töi daânh thúâi gian àïí caäinhau möîi khi “gùåp nhau cuöëi tuêìn”. Ngoaâi khoaãng caách vïì vêåt chêët, dûúâng nhû tònhcaãm cuãa chuáng töi cuäng khöng coân gùæn boá nhûxûa. Cêu noái "Anh yïu em/ Em yïu anh" chó laâàêìu möi choát lûúäi chûá chùèng coá yá nghôa gò hïët.Chuáng töi khöng coá thúâi gian böåc baåch têm höìnhay chia seã nhûäng giêëc mú. Chuáng töi quaá bêån röånvaâ quaá mïåt moãi, chùèng coân muöën caãi thiïån laåi möëiquan hïå tònh caãm nûäa. Giúâ àêy chuáng töi giöëng hïåthai ngûúâi chó muöën “goáp gaåo nêëu cúm chung”. Sûå xa caách vïì tònh caãm múã ra nhûäng tûác giêånngêëm ngêìm trong loâng töi. Theo hoaân caãnh, töiphaãi daânh hïët thúâi gian cuãa ban ngaây àïí chùm soáccon caái vaâ nhaâ cûãa. Doån bûäa ùn chiïìu xong, töi àilaâm àïën têån ba giúâ saáng höm sau múái vïì nhaâ. Töiganh tõ vúái chöìng töi. Buöíi töëi aãnh coá nhiïìu thúâigian raãnh sau khi döî daânh mêëy àûáa nhoã nguã. AÃnhcoá thïí àoåc saách, xem TV, vaâ lùn ra giûúâng àaánhmöåt giêëc ngon laânh. Töi caãm thêëy xêëu höí vò yá nghônaây nïn khöng heá möi cho aãnh biïët. Nhûng sûåchõu àûång thêìm lùång naây caâng laâm vêën àïì trêìmtroång hún. 39
 • 40. Haåt giöëng têm höìn Nöîi tuyïåt voång àeâ nùång lïn töi khi tiïåc mûângkyã niïåm ngaây cûúái lêìn thûá baãy àïën gêìn. Trûúác ngaây àoá, töi lïët böå túái tiïåm baán thiïåp àïítòm kiïëm möåt caái thñch húåp. Trong thêm têm, töi tûåthuyïët phuåc mònh rùçng àêy seä laâ têëm thiïåp cuöëicuâng maâ töi tùång aãnh. Khi àoåc qua doâng chûä thathiïët trong tûâng têëm thiïåp möåt, mùæt töi chúåt nhoâa lïå.Töi caãm thêëy vûâa yïu thûúng, vûâa lo súå mònh seäàaánh mêët ngûúâi àaân öng coá yá nghôa nhêët trong cuöåcàúâi töi. Töi hiïíu mònh cêìn phaãi noái cho aãnh biïët moåitêm tû tònh caãm àïí töi coá thïí vûúåt qua nöîi àau vaâsúå haäi. Töi phaãi nghô ra caách àïí xoay möëi quan hïåcuãa chuáng töi trúã laåi traång thaái cuä. Töi cêìn phaãi nhúáhöìi àoá chuáng töi gùæn boá vúái nhau nhû thïë naâo. Sau möåt tiïëng àöìng höì àoåc tûâng têëm thiïåp, töichoån àûúåc möåt caái khaá hoaân haão. Nhûäng doângchûä trong têëm thiïåp noái lïn hïët tònh caãm trongloâng töi. Cûá nhû chñnh tay töi àaä viïët ra noá vêåy.Noá noái vïì tònh yïu vaâ lúâi cam kïët trong cuöåc hönnhên. Noá nhùæc nhúã hai ngûúâi yïu nhau phaãi chiaseã vúái nhau hy voång vaâ ûúác mú, trúã ngaåi vaâ thêëtvoång. Noá khuyïën khñch àöi vúå chöìng hêm noánglaåi möëi quan hïå àïí möîi ngaây cuãa hoå seä tuyïåt vúâinhû möåt ngaây kyã niïåm. Buöíi saáng cuãa ngaây kyã niïåm lêìn thûá baãy, töinheát têëm thiïåp àoá vaâo trong cùåp taáp cuãa aãnh röìi lïchên vaâo phoâng nguã. Tónh dêåy, töi bûúác xuöëng cêìu thang vaâ thêëymöåt phong bò àïì tïn töi àùåt trïn baân trong nhaâ 40
 • 41. Nhûäng àiïìu bònh dõbïëp. Múã phong bò ra, töi thêëy möåt têëm thiïåp ychang têëm thiïåp maâ töi àaä tùång aãnh. Nhûäng doângchûä tha thiïët vêîn coân àoång laåi trong têm trñ töi.Chuáng töi àaä mua cuâng möåt têëm thiïåp àïí tùångnhau. Khi töi chöåp lêëy àiïån thoaåi àõnh goåi cho aãnhthò tiïëng chuöng bêët chúåt reng lïn. Töi traã lúâi: - A lö? Gioång noái cuãa aãnh tûâ bïn kia àêìu dêy: - Anh yïu em nhiïìu. Àêìu muäi töi noáng lïn vaâ aánh mùæt töi cay cay.Miïång töi buöåt ra cêu traã lúâi ngheån ngaâo: - Em cuäng yïu anh. - Anh àaä xin nghó höm nay àïí chuáng ta coá thïíúã bïn nhau. Töëi nay em xin nghó àûúåc khöng? - Em seä xin nghó ngay sau khi chuáng ta cuáp maáy. - Vêåy chuáng ta seä gùåp nhau trong möåt tiïëng nûäanheá? -Em söët ruöåt chúâ anh àêy. Àöåt nhiïn khoaãng caách thu heåp laåi. Khi aãnh vïìnhaâ, chuáng töi noái chuyïån say sûa, cûúâi vang doândaä vaâ têån hûúãng sûå hiïån diïån cuãa nhau giöëng nhûnhûäng ngaây xûa cuä. Töi thêåt sûå tin rùçng nhûängngûúâi coá thïí àoåc àûúåc yá nghô cuãa nhau chñnh laânhûäng ngûúâi àang yïu nhau thùæm thiïët. 41
 • 42. Haåt giöëng têm höìn Möåt Dawn múái cuãa töi Möîi möåt àûáa beá chaâo àúâi laâ möåt thöng àiïåp gúãi àïën nhên loaåi, rùçng thïë giúái naây vêîn töìn taåi. —Khuyïët DanhL êìn àêìu tiïn khi nghe Laura, con gaái töi, baáo tinnoá sùæp laâ möåt ngûúâi meå – coân töi sùæp laâ möåt baângoaåi – töi àaä khoác vúái nhûäng gioåt nûúác mùæt haånhphuác. Nhûng röìi têån dûúái àaáy loâng töi, möåt àiïìugò thêìm kñn àang khuêëy àöång. Böën nùm trûúác, Dawn, con gaái töi vaâ laâ em gaáiLaura, chïët vò tai naån giao thöng úã tuöíi mûúâi baãy.Caái chïët cuãa noá àaä biïën töi tûâ möåt ngûúâi meå sungsûúáng trúã thaânh möåt ngûúâi meå àau buöìn vaâ tuyïåtvoång. Töi chó muöën chïët theo, búãi vò töi khöng thïíchõu àûång nöíi sûå àau khöí. Nhûng yá nghô vïì 42
 • 43. Nhûäng àiïìu bònh dõnhûäng àûáa con khaác àaä giûä töi laåi vúái cuöåc söëng,mùåc duâ luác àoá, cuöåc söëng cuãa töi thêåt mong manhnhû súåi tú trúâi. Nhûng giúâ àêy, möåt thaânh viïn múái sùæp àûúåcchaâo àúâi trong gia àònh chuáng töi. Tin vui naâykhiïën töi nhúá àïën giêëc mú àaä xaãy ra vaâi thaáng saukhi Dawn chïët. Trong giêëc mú, töi thêëy Dawnàang ngöìi úã möåt chöën thêåt bònh yïn, chung quanhnoá laâ hùçng haâ vö söë treã con múái sinh ra, giöëng nhûnoá àang ngöìi giûäa möåt caánh àöìng toaân böng cuácdaåi. Qua neát mùåt, töi biïët noá thêåt sûå sung sûúáng.Giêëc mú ngùæn nguãi àoá àaä tùång töi möåt moán quaâcuãa bònh yïn. Nhûng khi Laura thöng baáo rùçng, nïëu àûáa beá laâcon gaái, noá seä àûúåc àùåt tïn laâ Dawn àïí tûúãng nhúáàïën ngûúâi dò vùæn söë, thò töi thêëy loâng mònh nhûsoáng traâo. Töi àaä biïët àiïìu naây chûa? Taåi sao töikhöng biïët àiïìu naây? Leä ra töi phaãi biïët àiïìu naâyduâ chùèng coá ai noái túái. Töi cöë gùæng laâm ra veã haâi loâng, nhûng àoá laâ sûåhaâi loâng giaã taåo búãi vò àêìu oác töi àang bêån "tiïuhoáa" caái tin maâ töi cho laâ kinh khuãng àoá. Töimuöën kïu to: Khoan àaä, àoá laâ tïn cuãa con gaái cuãameå maâ. Con khöng hiïíu àiïìu àoá sao? Laâm sao meåcoá thïí nhòn vaâo mùæt àûáa beá sú sinh vaâ goåi noá laâDawn Michelle, vaâ khöng rúi lïå möîi khi nghe caáitïn àoá àûúåc goåi lïn? Töi thêëy mònh vêåt vaä vúái yátûúãng àoá, vaâ hêìu nhû muöën chöëng àöëi yá àõnh töëtàeåp cuãa chñnh mònh. 43
 • 44. Haåt giöëng têm höìn Möåt buöíi saáng muâa xuên, àiïån thoaåi reáo lïn goåitöi túái bïånh viïån thêåt nhanh. Nhûng hoáa ra sûå vöåivaä laåi khöng cêìn thiïët, vò àûáa beá nhêët àõnh khöngchõu chaâo àúâi. Sau hai ngaây möåt àïm chuyïínbuång, neát mùåt Laura khöng coân sinh khñ nûäa.Thónh thoaãng, töi moãi mïåt àöång viïn noá, lau möìhöi traán vaâ xoa boáp hai cöí chên sûng phöìng lïncuãa noá. Ron (chöìng noá) vaâ töi hêìu nhû tuác trûåc úãhai bïn thaânh giûúâng cuãa noá. Chuáng töi quan saátLaura möîi luác möåt kiïåt sûác vò cuöåc chuyïín daå keáodaâi. Cuöëi cuâng, nhùæm khöng thïí chõu àûång nöíi sûåtra têën, vaâ muöën àûáa beá chaâo àúâi thêåt nhanh, noáquyïët àõnh sanh möí. Sau khi Laura àûúåc àêíy ài, con rïí töi àêìuhaâng moåi caãm xuác, vaâ thïë laâ hai doâng lïå chaãyroâng roâng trïn mùåt noá. Töi cuäng chùèng thïí laâmkhaác ài. Möåt luác sau, töi nhòn sang chöî Ron vaâhûáa vúái noá: “Laura khoãe maånh lùæm. Röìi meå troâncon vuöng thöi”. Giêy laát sau, tûâ phoâng bïn voång ra tiïëng treã súsinh khoác oa oa. Cuöëi cuâng thò con beá cuäng chõuchaâo àúâi. Chuáng töi àûúåc pheáp bûúác vaâo trong àoá,kõp luác nhòn thêëy cö muå àùåt möåt beá gaái àoã hoãn vaâkhoãe maånh xuöëng ngûåc Laura. Quaâng tay öm lêëyàûáa con gaái múái sinh, trïn khuön mùåt mïåt nhoaâicuãa Laura loáe saáng lïn möåt niïìm vui sûúáng. Töi cuái ngûúâi xuöëng öm lêëy vai Laura vaâ hönvaâo vêìng traán coân rõn möì höi cuãa noá. Hai maá conchuáng töi nhòn nhau röìi bêåt khoác. Nhûäng gioåt nûúác 44
 • 45. Nhûäng àiïìu bònh dõmùæt ngoåt ngaâo cuãa haånh phuác, tröån lêîn vúái möåtchuát xoát xa. Nhûng khöng sao, moåi viïåc röìi cuängöín caã, búãi vò möåt Dawn múái cuãa töi àaä xuêët hiïån.Khi töi gaåt nûúác mùæt, móm cûúâi vúái con gaái töi vaâchaáu ngoaåi töi, dûúâng nhû cuöåc söëng kheä lïn tiïëngthò thêìm vaâo tai töi: “Àoá, thêëy chûa? Baâ coá mûâng laâvêîn coân töìn taåi àïën ngaây höm nay khöng?” 45
 • 46. Haåt giöëng têm höìnGiûä noá laåi, nïëu em coá thïí... Nhûäng vò sao saáng seä ngûå trõ trïn bêìu trúâi naây maäi maäi. —Sara TeasdaleÀ aám tang cuãa Ben àaä xong, chuáng töi vûâa bûúácvïì nhaâ thò nghe àiïån thoaåi reng lïn. Ngûúâi goåi túáilaâ àaåi lyá bêët àöång saãn úã Vermont, hoå muöën biïëtchuáng töi thñch baán àûát hay cho thuï ngöi nhaânghó taåi vuâng àoá. Hoå khöng biïët Ben àaä chïët vòung thû caách àêy ba ngaây. Hai ngaây trûúác khi Ben ra ài, möåt trong nhûängvêën àïì cuöëi cuâng àûúåc chuáng töi baân túái laâ ngöinhaâ úã Vermont. - Giûä noá laåi nïëu em coá thïí... Ben mïåt nhoåc thò thaâo, khi anh cöë gùæng diïîn àaåtnhûäng àiïìu ûúác muöën vúái töi. Töi khöng tin anhvêîn cho rùçng töi coá thïí tiïëp tuåc cuöåc söëng maâ 46
 • 47. Nhûäng àiïìu bònh dõkhöng coá anh – chûá khoan noái túái chuyïån phaãi giûälaåi ngöi nhaâ úã Vermont, phaãi dêîn caác con ài trûúåttuyïët theo truyïìn thöëng haâng nùm, phaãi nuöidûúäng hai àûáa treã coân nhoã tuöíi... Nhûng töi hûáatöi seä thûåc hiïån nhûäng gò anh muöën. Caách àêy ba nùm, trûúác khi baác sô chêín àoaánBen bõ mùæc bïånh ung thû, chuáng töi mua möåtngöi nhaâ nghó úã Vermont. Luác àoá chuáng töi coântreã, coá hai àûáa con vaâ cuöåc söëng luön àêìy ùæp haånhphuác. Ngöi nhaâ nghó khöng hoaân haão lùæm; noá cêìnsûãa chûäa nhiïìu chöî, nhûng Ben laâ ngûúâi àaân öngkheáo tay vaâ anh coá thïí sûãa chûäa moåi hû hoãngtrong nhaâ vúái Jared, àûáa con trai mûúâi tuöíi cuãachuáng töi. Ben söët ruöåt muöën daåy Lara (con beá múái saáutuöíi) trûúåt tuyïët cuâng vúái Jared ngay. Öi, chuángtöi coá nhiïìu viïåc phaãi laâm, vaâ coá nhiïìu àiïìu úã phñatrûúác àïí mong àúåi. Vaâo buöíi chiïìu ba maá con chuáng töi khùn goáilïn àûúâng ài vïì hûúáng bùæc, trúâi mûa dêìm dïì vaâtêìm taä. Lêìn àêìu tiïn chuáng töi ài trûúåt tuyïëtkhöng coá Ben. Töi lo lùæng nghô túái chuyïån bûúácvaâo ngöi nhaâ tröëng traãi trong boáng töëi. Chuyïën àinaây seä khoá khùn cho chuáng töi àêëy, vò töi biïët tònhcaãm cuãa chuáng töi seä dêng traâo trûúác “caãnh cuä àêymaâ ngûúâi xûa àêu?” Chuyïën ài hai tiïëng rûúäi hoáa thaânh chuyïën àinùm tiïëng trïn lúáp bùng töëi àen, vò thïë chuáng töiàïën trïî, àoái buång cöìn caâo vaâ ngûúâi naâo cuäng 47
 • 48. Haåt giöëng têm höìngiaânh ài vïå sinh. Trûúác sûå kinh ngaåc cuãa chuángtöi, coá ba con chuöåt chïët trong toilet. Töi coá thïínghe tiïëng Ben thò thaâo bïn tai: “Àûâng bao giúâgiêåt nûúác cho xaác möåt con chuöåt tröi xuöëng böìncêìu úã Vermont”. Chûá àûâng noái túái ba con. Quaá súåhaäi, khöng daám xaách luä chuöåt ài, ba maá conàaânh... xaã bêìu têm sûå úã ngoaâi tuyïët laånh. ÖÌ, töi coáthïí nhòn thêëy vaâ nghe roä tiïëng Ben àang cûúâi chïënhaåo caã ba maá con. Khöng chó thïë, möåt baánh xexeåp vaâ möåt bònh nhúát hïët dêìu àaä thïm hûúng võcho chuyïën phiïu lûu cuãa chuáng töi. Cuöëi cuâng, sau khi duâng bûäa töëi thêåt ngon taåinhaâ haâng Brickers, chuáng töi ön laåi vaâi kyã niïåmtuyïåt vúâi nhûng xoát xa cuãa nhûäng ngaây söëng haånhphuác vúái Ben úã Vermont. Anh yïu tuyïët vaâ yïudaäy nuái phuã àêìy tuyïët trùæng. Coân ngöi nhaâ nghóthò luác naâo cuäng röån raä tiïëng cûúâi. Chuáng töi cuängnhúá laåi luác anh duäng caãm chöëng choåi vúái cùn bïånhung thû. Anh àaä cho gia àònh vaâ baån beâ thêëy rùçng,caách duy nhêët àïí àaánh baåi ung thû laâ niïìm tin vaâhy voång. Thêåm chñ trong nhûäng ngaây phaãi chõuàûång hoáa trõ vaâ xaå trõ, anh luön tin tûúãng ngaâymai seä laâ ngaây tûúi saáng hún. Anh daåy chuáng töiphaãi giûä chùåt hy voång, baám chùåt vaâo con ngûúâi vaânúi chöën coá yá nghôa nhêët vúái chuáng töi. Tuyïët bùæt àêìu rúi. Tuyïët laâm êëm loâng ba maácon búãi vò lêìn cuöëi cuâng chuáng töi nhòn thêëy tuyïëtlaâ ngaây Ben chïët. Chuáng töi biïët qua chuyïën àinaây, chuáng töi seä caãm thêëy möëi dêy liïn kïët maånh 48
 • 49. Nhûäng àiïìu bònh dõmeä vúái anh hún, vò àêy laâ núi nuöi dûúäng mú ûúáccuãa chuáng töi. Vaâo bïn trong nhaâ, àêu àêu cuäng thêëy nhûängmoán àöì gúåi nhúá àïën anh. Doâng chûä anh ghi trïnbaãng, cuöën saách anh àïí laåi àêy àïí àoåc, cöng viïåcsûãa chûäa anh coân laâm dúã dang. Noá nhùæc ba maácon töi nhúá Ben muöën chuáng töi tiïëp tuåc vúáicuöåc söëng, vúái haånh phuác úã Vermont. Dêîu hoaâncaãnh coân khoá khùn chuáng töi khöng thïí ngùnàûúåc nuå cûúâi. Ngaây höm sau, ba maá con ài têåp trûúåt tuyïët úãnuái Okemo. Ben chûa bao giúâ nhòn thêëy Lara trûúåt tuyïët, hoùåc ngöìi caáp treo, nïn töi quyïëtàõnh noá seä thûåc hiïån àiïìu naây. Töi chùæc anh seähaånh phuác vaâ tûå haâo vïì chuáng töi. Chó tiïëc rùçng anh coân àïí laåinhiïìu kïë hoaåch dúã dang maâ anh muöën laâm cho giaàònh thên yïu cuãa anh. Cuöëi cuâng, khi lïn túái àónh nuái, töi hoaân toaânkiïåt sûác caã thïí xaác lêîn tinh thêìn, nhûng möåt caãmgiaác nheå nhoäm khoá taã lan toãa khùæp ngûúâi. Chùènghiïíu sao, khung caãnh cuãa ngaây höm àoá xinh àeåphún moåi khi gêëp ngaân lêìn. Töi coá thïí thêëy sûå hiïåndiïån cuãa Ben – dõu daâng, êëm aáp vaâ lùång leä – trïnnïìn tuyïët trùæng. Töi öm ghò hai àûáa nhoã. Chuángtöi haånh phuác quaá. Chuáng töi àaä lïn túái àónh röìi.Caãm xuác traâo dêng khiïën töi khöng ngùn nöíi doânglïå lùn daâi xuöëng maá. 49
 • 50. Haåt giöëng têm höìn Töi àang mùåc aáo khoaác cuãa Ben vò noá êëm aáp vaâröång raäi. Töi coá thïí nheát vaâo tuái aáo nhûäng moán àöìmaâ boån treã seä cêìn trïn àûúâng trûúåt tuyïët. Cho tayvaâo tuái aáo trong àïí lêëy ra bõch khùn giêëy, töi ruát raluön têëm bòa cûáng 3X5 maâ chùæc Ben àaä duâng noátrong lêìn cuöëi cuâng mùåc chiïëc aáo naây. Anh nöíi tiïënglaâ chuyïn gia lêåp danh saách, vaâ viïët ghi chuá lïn caáctêëm bòa nhû thïë naây. Doâng chûä trïn têëm bòa nhûsau: "Vermont – giûä noá laåi nïëu em coá thïí". Traái timtöi àêåp thònh thònh. Töi nùæm chùåt têëm bòa trong tay.Sûå kñch àöång xêm chiïëm têm höìn töi. Ben àang úãgêìn àêy, trïn àónh nuái naây. Anh àang úã cuâng chuángtöi, chó àûúâng cho chuáng töi, vaâ rêët vui sûúáng khichuáng töi cöë gùæng laâm theo àiïìu àoá. Chuáng töi coáthïí thêëy niïìm tûå haâo cuâng nuå cûúâi rûåc saáng cuãa anhúã khoaãnh khùæc àaáng nhúá naây. Thêåt laâ kyâ diïåu, giaàònh böën ngûúâi chuáng töi àang àûáng bïn nhau trïnàónh nuái, vaâ àiïìu àoá an uãi chuáng töi biïët bao. Yïn têm rùçng moåi viïåc röìi seä öín, chuáng töi caãmthêëy mònh àûúåc baão vïå búãi khöng gian êëm aáp cuãabònh yïn. Nûúác mùæt cuãa chuáng töi laâ niïìm vui vaâhy voång cho tûúng lai. Cuâng vúái tònh yïu vaâ haånhphuác trong tim, ba maá con tûâ tûâ trûúåt tuyïët xuöëngnuái, biïët rùçng chuáng töi seä giûä laåi ngöi nhaâVermont vaâ Ben seä maäi úã bïn caånh chuáng töi. 50
 • 51. Nhûäng àiïìu bònh dõ Dò Honey cuãa töiC oá thïí dò töi laâ möåt phuå nûä khoá chõu nhêët maâbaån tûâng gùåp gúä. Gioång noái khaân khaân cuãa dò taácàöång àïën tai ngûúâi nghe, cûá nhû ai àoá caâo moángtay nhoån lïn têëm baãng àen. Khi troâ chuyïån vúái dò,ngûúâi ta phaãi tuên theo caác quy tùæc sau àêy: Luácnaâo cuäng phaãi chuá yá lùæng nghe, khöng ngùæt lúâi,àûâng yïu cêìu dò nhùæc laåi, vaâ àûâng bao giúâ phaãnàöëi yá kiïën cuãa dò. Höìi coân nhoã, töi súå dò muöën chïët (sau naây töibiïët rùçng àûáa treã naâo cuäng vêåy). Dò söëng úã bangOregon, vaâ hêìu nhû muâa heâ naâo gia àònh töi cuänglaái xe àïën thùm dò – möåt àiïìu maâ töi rêët súå haäi vaâkinh hoaãng. Töi khöng hiïíu taåi sao chuáng töi phaãilaâm àiïìu naây. Meå töi (chõ ruöåt cuãa dò) thûúâng cöëthuyïët phuåc töi rùçng dò coá möåt khña caånh khaác rêëtngoåt ngaâo, nhûng töi khöng tin. Coá leä thêm têmcuãa dò nghô vêåy vaâ muöën ngûúâi khaác nghô vêåy, 51
 • 52. Haåt giöëng têm höìnnïn bùæt chuáng töi phaãi nhùæc àïën dò bùçng caái tïn“Dò Honey”. Lúán lïn, töi biïët dò coá vaâi phêím chêët dïî thûúngvaâ thónh thoaãng cuäng rêët ngoåt ngaâo. Tuy nhiïn,hònh aãnh cuãa "dò Honey" vêîn laâ möåt phuå nûä uyquyïìn vaâ höëng haách. Trong gia àònh töi, dò laângûúâi cuöëi cuâng cuãa thïë hïå nïn thñch tuyïn böëcêu: “Ta seä cai trõ bùçng baân tay cûúng quyïët”. Trong suöët àúåt viïëng thùm haâng nùm, chuángtöi ài tham quan khùæp nhaâ dò vaâ khu vûúân hoahöìng cuãa dò, tiïëp theo sau laâ möåt cêu àöë. Cêu àöëyïu cêìu khaách tham quan phaãi nhêån ra moåi thayàöíi cuãa ngöi nhaâ trong nùm vûâa qua. Kyâ nghó cuãachuáng töi coi nhû tiïu, nïëu chuáng töi khöng nhêånra sûå hiïån diïån cuãa möåt moán àöì múái, hoùåc nïëuchuáng töi suyát soa khen ngúåi caái ghïë maâ dò àaä sûãduång àûúåc vaâi nùm röìi. Dò seä chò chiïët maäi khöngthöi. Cöng viïåc kiïím tra ngöi nhaâ khöng chó laâmchuáng töi bûåc böåi maâ coân laâm chuáng töi mêët thúâigian, búãi dò laâ möåt nhaâ sûu têåp. Dò sûu têåp hoa höìng, bònh traâ, àöì cöí, àöì baåc, àöìpha lï, vaâ nhiïìu moán àöì sûá vö giaá. Nhiïìu cùnphoâng chûáa àêìy ùæp haâng hoáa nhaän hiïåuWaterford, Lenox vaâ Lladro. Moán naâo dò cuäng coá.Möîi nùm möåt lêìn, dò gúãi thöng baáo àïën gia àònhvaâ baån beâ. Dò noái: “Nùm nay töi seä sûu têåp àöì phalï (hoùåc bònh traâ, hoùåc àöì baåc)”. Nghe vêåy, chuángtöi biïët ngay mònh phaãi mua moán gò cho sinh nhêåtcuãa dò, vaâ cho muâa Giaáng Sinh nùm àoá. 52
 • 53. Nhûäng àiïìu bònh dõ Coá lêìn, töi quïn sinh nhêåt cuãa dò vaâ goåi àiïånthoaåi àïën xin löîi. Dò traã lúâi: “Chaáu coá caã möåt nùmàïí biïët rùçng sinh nhêåt dò àïën vaâo ngaây àoá”. Àúåitöi phaãi cuái mùåt vò xêëu höí, dò thïm vaâo: “Sao?Chaáu khoãe khöng? Coá cêìn tiïìn khöng?” Vaâ dòluön kïët thuác bùçng cêu: “Dò yïu chaáu lùæm”. Khi töi coân laâ ngûúâi meå treã, haâng nùm töiphaãi bay lïn miïìn bùæc vúái hai àûáa con nhoã àïíthùm dò. Àoá laâ nghi thûác bùæt buöåc. Vò meå töi àaäqua àúâi trûúác àoá, dò cho rùçng töi cêìn söëng vúáibaâ con gia àònh nhiïìu hún. Trong möåt lêìn viïëngthùm, vaâo möåt buöíi chiïìu yïn tônh, dò bùæt töiphaãi ài mua sùæm möåt mònh àïí thû giaän. Khi àûachiïëc xe Dodge cuãa dò ra ngoaâi àûúâng, töi coá thïínghe tiïëng àûáa nhoã ba tuöíi gaâo theát lïn muöënbïí phöíi. Töi àêåu chiïëc xe laåi vaâ chaåy vaâo trong nhaâ vúáinoá. Dò Honey àûáng chùån töi núi khung cûãa.Gioång dò vang rïìn, laâm cho ngûúâi khaác kinh súånhû moåi khi: - Chaáu quay trúã ra ngoaâi xe ngay. Chaáu seäkhöng muöën bûúác vaâo trong àêu. Khuön mùåt töi taái xanh: - Chaáu khöng thïí ài àûúåc. - Chaáu coá thïí ài. Dò chùm soác boån treã con àaäböën mûúi nùm nay, vaâ dò chûa gùåp àûáa naâo quaáquùæc àïën mûác dò khöng lo liïåu àûúåc. Chaáu nhúá laâdò lúán hún noá nhiïìu. 53
 • 54. Haåt giöëng têm höìn Vò dò Honey àoáng sêìm caánh cûãa laåi, töi àaânhphaãi laái xe ài túái khu thûúng maåi vaâ mua quaângmua xiïn vaâi moán àöì cho lêëy coá. Khoaãng hai tiïëngàöìng höì sau, töi trúã vïì nhaâ. Khi múã caánh cûãa trûúácra, thay vò nghe tiïëng kïu gaâo nhû mong àúåi, töiàûúåc àoán chaâo bùçng möåt traâng cûúâi doân daä. Töi seäkhöng bao giúâ quïn caãnh tûúång maâ töi nhòn thêëykhi bûúác chên vaâo phoâng khaách. Dò Honey vaâ haiàûáa con cuãa töi àang ngöìi xïåp trïn mùåt saân boángloaáng. Chung quanh hoå laâ nhûäng laá baâi nùçm tungtoáe, söë laá baâi nhiïìu àïën nöîi coá thïí dûång àûángchuáng lïn maâ xêy àûúåc möåt cùn phoâng. Dò àangdaåy hai àûáa beá ba tuöíi vaâ böën tuöíi nghïå thuêåt chúibaâi Poker. Àoá laâ luác töi bùæt àêìu hiïíu àûúåc phûúng phaápnuöi daåy treã con cuãa dò. Dò quaãn lyá boån treã giöëngnhû möåt buöíi têåp quên sûå. Àêìu tiïn dò laâm chochuáng súå haäi gêìn chïët, sau àoá dò chuyïín sangchiïën thuêåt ngoåt ngaâo vaâ mïìm deão. Phûúng phaápnaây rêët coá hiïåu quaã, búãi trong suöët cuöåc àúâi, dò daägiuáp nuöi daåy caác chaáu, röìi con caái cuãa caác chaáu,röìi chaáu nöåi chaáu ngoaåi cuãa caác chaáu. Caách daåycuãa dò coá hiïåu quaã hún caách daåy cuãa nhûäng baâ meåtreã thûúâng coi troång vïì lyá thuyïët. Thúâi gian thêëm thoaát thoi àûa, ngûúâi àoáng vaichuã xõ cuãa nhûäng chuyïën ài àaä thay àöíi. Giúâ àêy,möîi muâa heâ, dò Honey laåi bay àïën thùm töi úãCalifornia. Vaâ möîi chuyïën viïëng thùm coi nhû baãyngaây daâi nhêët cuãa àúâi töi. Cöë gùæng cung cêëp moåi 54
 • 55. Nhûäng àiïìu bònh dõvui chúi giaãi trñ theo yïu cêìu, hêìu nhû töëi naâo töicuäng àûa dò ài ùn úã ngoaâi. Dò thñch nhûäng bûäa töëingon miïång, cho nïn khi dò khùn goái ra ài laâ töihoaân toaân chaáy tuái. Baãn thên caác bûäa töëi cuäng laâmtöi àau khöí, búãi baãn chêët thñch ùn cùæp àöì àeåp cuãadò khöng thua gò baãn tñnh thñch ùn àöì ngon. Saumöîi bûäa ùn, naâo àöì baåc, naâo gaåt taân thuöëc, naâo huämuöëi tiïu... lêìn lûúåt biïën mêët trong gioã xaách khaálúán cuãa dò. Coá lêìn, möåt bònh sûá àêìy hoa cuäng cuângchung söë phêån. Trong nhûäng nùm dò Honey bay ài bay vïìthùm töi, töi àang ly dõ vaâ söëng möåt mònh. Caác baån trai cuãa töi, khöng ai khöng coá möåt lêìn hênhaånh gùåp mùåt dò. Maäi sau naây töi nghe kïí laåi dò àaähùm doåa hoå nhû thïë naây: “Nïëu cêåu laâm haåi noá,cêåu seä nhêån àûúåc cêu traã lúâi cuãa töi. Töi seä sùnluâng cêåu túái cuâng”. Töi caãm thêëy quï quï, nhûngkhöng ngaåc nhiïn. Thïm haâng chuåc nùm nûäa tröi qua, bêy giúâ thòtöi biïët roä dò Honey àaä daåy töi rêët nhiïìu àiïìu. Dòtruyïìn cho töi sûå yïu thñch nhûäng moán àöì àeåp àeävaâ caách quan têm túái chuáng. Dò daåy töi loâng yïunûúác bùçng têëm gûúng saáng cuãa baãn thên, dò àöångviïn con trai ruöåt cuãa dò àaáp laåi tiïëng goåi nonsöng. Dò cho töi thêëy niïìm vui khi chòa baân taygiuáp àúä gia àònh vaâ beâ baån. Nïëu coá tiïìn nong dñnhvaâo, dò daåy töi tñnh chêët quan troång cuãa viïåc traãgoáp àuáng haån. Bùçng viïåc tham gia phuåc vuå haângtuêìn taåi möåt bïëp ùn tûâ thiïån, dò cho thêëy neát àeåp 55
 • 56. Haåt giöëng têm höìncuãa haânh àöång “cho ài”. Têëm loâng têån tuåy chñnhlaâ phêím chêët cao àeåp nhêët cuãa dò, vaâ nhúâ phêímchêët naây maâ vaâo ngaây àaám tang cuãa dò, ngöi nhaâthúâ nhoã chêåt ngheåt ngûúâi àïën chia buöìn cuângnhûäng voâng hoa. Giúâ àêy, khöng möåt ngaây tröi qua maâ töikhöng nghô àïën dò Honey. Töi vêîn coân nhúá dò lùæm.Hún möåt lêìn töi nghe ngûúâi ta noái rùçng tinh thêìncuãa dò àang söëng trong con ngûúâi töi. Coá leä giûäadò vaâ töi coá nhiïìu àiïím tûúng àöìng. Töi thñchnhûäng bûäa ùn töëi thêåt ngon, töi yïu khu vûúân hoahöìng, vaâ töi coá möåt böå sûu têåp àöì pha lï cuäng nhûcoá rêët nhiïìu bònh traâ. Nïëu ngêîu nhiïn töi laâ ngûúâi cuöëi cuâng cuãa thïëhïå töi, töi thïì rùçng töi cuäng seä cai trõ bùçng baân taycûúng quyïët – vaâ hy voång seä truyïìn tinh thêìn naâycho ngûúâi thûâa kïë. 56
 • 57. Nhûäng àiïìu bònh dõTònh yïu cuãa möåt con võtH öìi caác con coân nhoã, töi mua möåt nöng traåi be beávaâ lêåp tûác thaã vaâo trong chuöìng nuöi thuá nhûäng convêåt maâ töi coá thïí kiïëm àûúåc. Chuáng töi coá möåt luächoá vaâ möåt luä meâo àuâa giúän quanh sên – hêìu hïët laâchoá meâo hoang. Röìi chuáng töi thïm vaâo hai conngûåa giaâ rêët dïî mïën, möåt bêìy gaâ àöng àuác, ba condï, möåt con cûâu vaâ nhiïìu loaâi gia suác khaác. Möåt ngaây noå, töi gùåp xui nïn ngaä tûâ noác chuöìngnuöi thuá xuöëng vaâ bõ gaäy chên, àiïìu naây coá nghôalaâ töi phaãi nùçm yïn möåt chöî khoaãng vaâi tuêìn. Töitrúã thaânh möåt bïånh nhên khoá chõu nhêët thïë giúái,luön miïång ca cêím rùçng úã ngoaâi kia coá biïët baonhiïu cöng viïåc àang chúâ àúåi töi. Möåt ngûúâi baåntöåi nghiïåp töi, cöë gùæng laâm tinh thêìn töi phêën khúãibùçng caách mang àïën cho töi möåt con võt múái núã.Öi, àuáng laâ tiïëng seát cuãa aái tònh röìi. Töi khöng biïët 57
 • 58. Haåt giöëng têm höìncon võt naây thuöåc giöëng gò, hoùåc töi cuäng chùèng cêìnquan têm àïën noá, chó biïët rùçng con vêåt beá nhoã coáböå löng xuâ tûác cûúâi naây laâ phûúng thuöëc hay nhêëtàïí chûäa chûáng bïånh tuyïåt voång. Trong khi töi nùçm nghó trïn ghïë, Donald (töicoân biïët goåi noá bùçng caái tïn naâo khaác?) àûúåc tûå doài thùm doâ àêìu töi, ngûåc töi vaâ vai töi. Troâ hïì cuãanoá vûâa hêëp dêîn töi, vûâa laâm töi thñch thuá. Noáthûúâng ài lang thang quanh ngûåc töi, möí möí chöînaây chöî noå, doâ dêîm nhûäng moán àöì úã trong tuái aáo,róa róa möåt höåt nuát, hoùåc leo thùèng lïn àêìu töiàûáng ngoá nghiïng. Noá thûúâng kïu chñp chñp möåtcaách sung sûúáng, röìi bùæt àêìu buöìn nguã, sau àoánùçm õch xuöëng naách töi vaâ thu mònh laåi nguã ngonlaânh. Moåi ngûúâi chùæc chùæn rùçng Donald yïu töicuäng nhiïìu nhû töi yïu noá, vaâ noá àûúåc xem laâkhaách cuãa gia àònh trong khoaãng thúâi gian chêntöi coân boá böåt. Nhûng túái luác töi quyïët àõnh Donald phaãi rangoaâi chuöìng nuöi thuá àïí söëng vúái nhûäng con vêåtkhaác. Noá lúán rêët nhanh, vaâ lúán túái mûác töi khöngthïí àïí noá ài tûå do trong nhaâ nûäa. Töi ùém Donaldvaâo chuöìng vaâ kheä khaâng àùåt noá xuöëng caáigiûúâng bùçng rúm mïìm maåi. Töi cung cêëp àöì ùnthûác uöëng àêìy àuã vaâ ngöìi bïn caånh noá möåt laát,nghô buång, mònh seä cho noá cú höåi laâm quen vúáimöi trûúâng múái. Donald khöng chõu rúâi khoãi àuâitöi, vaâ töi coá thïí thêëy viïåc dúâi chöî naây khoá khùnhún töi tûúãng. 58
 • 59. Nhûäng àiïìu bònh dõ Luä meâo xaán túái gêìn àïí quan saát möåt cû dênmúái, nhûng Donald chùèng theâm quan têm túáichuáng. Cuöëi cuâng, töi quyïët àõnh phaãi àïí noá tûåthñch nghi vúái cuöåc söëng múái, thïë laâ töi vuöët ve noálêìn cuöëi, àêíy noá xuöëng àêët röìi àûáng lïn. - Quaác quaác quaác. Donald ài laåch baåch ngay sau lûng töi, phaát ranhûäng êm thanh êìm ô, phaãn àöëi chuyïån ra ài cuãatöi. Töi caâng raão bûúác, noá caâng ài laåch baåch nhanhhún, vûúåt qua caánh cûãa chuöìng vaâ trúã vaâo trongnhaâ. Töi nghô buång: Noá nghô mònh laâ meå cuãa noá, maâxeát cho cuâng, võt con söëng chung vúái võt meå laâ àiïìutûå nhiïn thöi. Thïë laâ töi phaãi nghô ra möåt caáchkhaác. Töi àoáng möåt caái nhaâ göî thêåt êëm cuáng choDonald, bïn trong àûúåc raãi àêìy rúm mïìm, vaâ töiàùåt noá bïn ngoaâi caánh cûãa nhaâ bïëp. Leä ra võt phaãinguã vaâo ban àïm, nhûng Donald cûá haá moã ra maâquaåc quaåc suöët ba àïm liïìn. Töi coá caãm tûúãngmònh boã rúi möåt àûáa con nhoã, nhûng töi biïëtDonald phaãi thñch nghi vúái cuöåc söëng ngoaâi trúâinïn loâng khöng dao àöång. Ngaây höm sau, töimang Donald trúã ra chuöìng nuöi thuá vaâ úã laåi vúáinoá lêu hún. Noá bùæt àêìu rúâi töi àïí thaám hiïím möitrûúâng chung quanh. Caâng luác noá caâng toã ra quantêm túái nhûäng con thuá khaác. Noá àùåc biïåt thñch luämeâo, vaâ dûúâng nhû luä meâo cuäng thñch noá. Buöíi töëi thûá tû Donald nguã riïng úã ngöi nhaâ göî,töi nheå nhoäm khi àïí yá thêëy noá khöng coân kïu 59
 • 60. Haåt giöëng têm höìnquang quaác nûäa. Töi nghô buång: Caãm ún Chuáa,cuöëi cuâng thò Donald cuäng öín àõnh cuöåc söëng. Töihònh dung caãnh noá àang nùçm trong ngöi nhaâ göîêëm aáp, nguã say sûa. Saáng höm sau, töi thûác dêåy súám, vöåi vaângxuöëng lêìu àïí kiïím tra Donald vaâ àïí noá yïn têm laâtöi vêîn coân àoá. Trûúác sûå kinh ngaåc cuãa töi, ngöinhaâ göî tröëng röîng. Töi nhanh choáng ài tòm kiïëmnoá nhûng chùèng thêëy àêu. Biïët rùçng Donald àaä àuãlúán, khöng bõ nhûäng con thuá khaác àe doåa, töi vêînnghô àïën nhûäng tònh huöëng xêëu nhêët. Töi goåi totïn noá, xuåc xaåo khùæp caác buåi rêåm ven haâng raâo.Cuöëi cuâng, töi naãy ra yá nghô cêìn phaãi àïën chuöìngnuöi thuá. Phaãi röìi, töi àaä àïí heá caánh cûãa chuöìng nïn chùæclaâ Donald àaä lang thang vaâo trong àoá. Töi múãtoang caánh cûãa cho aánh nùæng buöíi saáng traân vaâoxua tan tûâng goác töëi. Möåt con ngûåa giaâ hñ lïn, vaâluä gaâ bùæt àêìu cuåc cuåc ài tòm thûác ùn saáng, nhûngkhöng coá tiïëng kïu "quaåc quaåc" quen thuöåc. Töinhòn vaâo àöëng coã khö, hy voång thêëy noá àang nùçmnguã trïn caái giûúâng rúm maâ töi àaä laâm cho noá vaâingaây trûúác. Nhûng caái giûúâng tröëng röîng. Töi goåi to tïn Donald lêìn nûäa vaâ nûúác mùæt bùætàêìu raâo ra. Röìi töi nghe tiïëng noá, tiïëng quaác quaáckhaân àuåc tûâ trong goác bïn kia cuãa chuöìng nuöithuá voång túái. Töi ài theo tiïëng kïu cuãa noá, vaâ túáingöi nhaâ göî daânh cho luä meâo. Töi khom ngûúâi,nhòn vaâo bïn trong. Donald kòa, noá àang nùçm 60
 • 61. Nhûäng àiïìu bònh dõchung vúái ba con meâo nhoã, aánh mùæt hoaân toaân haâiloâng, vaâ chùèng maâng ngûúác nhòn töi àïí noái lúâichaâo buöíi saáng. Trûúác cuöåc söëng múái àöåc lêåp cuãa Donald, thoaåttiïn töi caãm thêëy nheå nhoäm, nhûng röìi sau àoá laâbuöìn man maác, giöëng nhû tònh caãm cuãa ngûúâi meåtrong ngaây àêìu tiïn àûáa con nhoã cuãa baâ ài hoåc.Súåi dêy liïn kïët giûäa chuáng töi seä khöng bao giúâgiöëng nhû xûa, nhûng töi luön trên troång tònh yïutöìn taåi giûäa hai loaâi vêåt khaác nhau. Tuy nhiïn, töicaãm thêëy mûâng vui vò cuöëi cuâng noá àaä coá baån beâtrong thïë giúái loaâi vêåt, vaâ töi tin tònh baån cuãa haichuáng töi seä vêîn coân àoá. Donald lúán lïn, thaânh möåt con võt trûúãngthaânh vaâ àónh àaåc. Noá rêët tûå haâo vïì têìm voác tolúán, vaâ thûúâng hay xoaäi röång àöi caánh, àïí aánhmùæt mùåt trúâi chiïëu saáng lêëp laánh trïn lúáp löngmõn maâng àêìy maâu sùæc cuãa noá. Noá laâ con võt àûåcàêìu tiïn vaâ duy nhêët trong chuöìng, nhûng thónhthoaãng noá vêîn khoe maã trûúác aánh mùæt ngûúängmöå cuãa luä meâo. Möåt buöíi saáng muâa thu, trong khi àang bêån röånnêëu nûúáng bïn bïëp, töi thêëy Donald cöë yá ài laåch baåch vïì hûúáng ngöi nhaâ, moã ngêåm chùåtmöåt vêåt gò àoá. Röìi... quaác quaác quaác... Tiïëng kïucuãa noá mang yá nghôa gò àoá khêín cêëp lùæm. Tñnhtoâ moâ nöíi lïn, töi bûúác túái khung cûãa bïëp vaânhòn ra ngoaâi. 61
 • 62. Haåt giöëng têm höìn - Quaác quaác. Donald tûå haâo kïu to lïn vaâ àêåp àêåp àöi caánhvúái veã kñch àöång lùæm. Kòa, trïn bêåc thïìm laâ möåtcon chuöåt chïët nùçm ngay àú. - ÖÌ... Caãm ún anh baån thên mïën... Töi noái kheä. Möåt gioåt lïå long lanh trïn khoáemùæt, àöìng thúâi möåt nuå cûúâi núã toeát trïn mùåt. Nùm thaáng tröi qua, con caái töi trûúãng thaânh vaâkhön lúán vaâ àûáa naâo cuäng coá gia àònh riïng. Coânchuáng töi àaä chuyïín sang möåt tiïíu bang khaác, vaâsöëng úã möåt nöng traåi khaác. Nhûng thónh thoaãng,khi laái xe ài ngang thõ trêën cuä, töi àïìu laång xengang chöî úã cuä cuãa töi. Töi móm cûúâi, nhúá laåingûúâi baån thên thiïët cuãa töi, Donald. 62
 • 63. Nhûäng àiïìu bònh dõ Caái baân göî maâu àoã Giöëng nhû nhûäng ngûúâi baån, àöì vêåt cuä kyä thûúâng mang nhiïìu yá nghôa nhêët àöëi vúái ta. —Khuyïët DanhC aách àêy böën mûúi nùm, chöìng töi vaâ töi hùmhúã bûúác vaâo möåt cûãa tiïåm baán àöì göî – quaãng caáorùçng hoå seä giaãm giaá trong ngaây lïî Lao Àöång.Chuáng töi cêìn möåt caái ghïë dûåa, vaâ àaä àïí daânh tiïìntrong suöët nhiïìu thaáng àïí mua möåt caái. Cûúáinhau múái vaâi nùm, chuáng töi thûúâng tñnh toaán cêínthêån khi mua tûâng moán àöì möåt. Chuáng töi chorùçng, lêìn naây seä laâ moán àêìu tû húâi nhêët. Cöng viïåc cuãa chöìng töi cêìn phaãi àûáng trongnhiïìu giúâ liïn tuåc, búãi thïë, chiïëc ghïë dûåa laâ giêëcmú sùæp trúã thaânh sûå thêåt cuãa aãnh. AÃnh noái vïìchûúng trònh giaãm giaá haâng tuêìn liïìn. Coá leä àöëivúái aãnh, viïåc mua möåt chiïëc ghïë dûåa seä giúái thiïåu 63
 • 64. Haåt giöëng têm höìncho cuöåc söëng múái naây biïët aãnh laâ möåt ngûúâichöìng, ngûúâi cha, vaâ laâ truå cöåt cuãa gia àònh. Caái baân göî maâu àoã àang dûåa saát vaâo bûáctûúâng. Vûâa bûúác vaâo cûãa tiïåm, töi àïí yá thêëy noángay. Àöåt nhiïn töi caãm thêëy coá sûå gùæn boá laå luângvúái noá vò töi khöng thïí quay lûng bûúác ài. Caái baâncao lúán, bïå vïå vúái nhûäng ngùn tuã duyïn daáng vaâmöåt khoaãng khöng gian nhoã beá. Töi lûúån lúâ quanhnoá thêåt lêu, ghi nhúá tûâng àûúâng neát trong cêëu truáccuãa noá. Khöng coá caách gò giaãi thñch àûúåc khoaãnhkhùæc chúáp nhoaáng giûäa caái baân göî maâu àoã vaâ töi.Thêåm chñ töi cuäng khöng thïí diïîn taã àiïìu àoá chochöìng töi biïët àûúåc. Àïí yá thêëy veã mùåt cuãa töi, aãnh noái: - Moán àöì göî naây hay àêëy. Anh chûa tûângnhòn thêëy caái gò àöì söå nhû noá. Àuáng laâ möåt QuyáBaâ To Lúán. Caã hai chuáng töi àïìu liïëc nhòn baãng giaá tiïìncuãa noá. Vûúåt quaá khaã nùng cuãa chuáng töi röìi.Ngêìn ngûâ àöi chuát, töi rúâi khoãi caái baân göî maâuàoã àïí xem xeát nhûäng caái ghïë dûåa nhûng thêåtloâng töi khöng hûáng thuá lùæm. Chöìng töi ngöìithûã hïët caái ghïë dûåa naây àïën caái ghïë dûåa khaác,nhûng dûúâng nhû anh chûa quyïët àõnh àûúåc gò.AÃnh noái: - ÚÃ àêy khöng coá gò àaáng mua. Lêìn khaác chuángta seä trúã laåi. - Nhûng vêîn coân nhiïìu thûá àïí anh lûåa maâ? 64
 • 65. Nhûäng àiïìu bònh dõ AÃnh lùæc àêìu: - Nhûng khöng coá thûá maâ anh muöën mua. Trïn àûúâng ra, chuáng töi ài ngang caái baân maâuàoã möåt lêìn nûäa. Töi khöng thïí ngùn àûúåc loângmònh. Töi phaãi chaåm vaâo noá cho thoãa nöîi mongûúác. Nhûäng ngoán tay cuãa töi dõu daâng lûúát trïncaác àûúâng neát löång lêîy cuãa noá. Töi khöng phaãi laângûúâi coi troång àöì àaåc vêåt chêët, nhûng lêìn naây thòkhaác. Töi caãm thêëy caái baân göî maâu àoã coá àiïìu gòmuöën noái vúái töi. Töi coá thïí thêëy hònh aãnh mònhngöìi núi baân, vaâ àang viïët cuöën tiïíu thuyïët àêìutay. Töi coá thïí thêëy àûáa con gaái lúán àang múã haicaánh cûãa tuã àïí phaát hiïån nhûäng bñ êín àang chúâàúåi noá. Töi nghô caái baân coá àiïìu gò àoá muöën chiaseã vúái töi. Noá thuöåc vïì cuöåc àúâi töi. Thïë nhûngkhña caånh thûåc tïë cuãa töi àaä lêën aáp sûå mong muöënnaây, töi lêím bêím möåt mònh: - Coá nhûäng moán àöì àûúåc laâm ra àïí ngùæm, mònhkhöng cêìn phaãi súã hûäu noá. Khoaãng hai tuêìn sau, möåt chiïëc xe taãi giaohaâng àêåu trûúác nhaâ töi, vaâ hoå mang vaâo nhaâ töicaái baân göî maâu àoã. Chöìng töi àaä mua noá traã goápmaâ töi hoaân toaân khöng hay biïët gò caã. AÃnh chóàún giaãn noái vúái töi: - Quyá Baâ To Lúán vaâ em thuöåc vïì nhau. Trong giêy phuát àoá, duâ cûúái nhau chó vaâi nùm,töi biïët mònh seä khöng cêìn phaãi böåc löå baãn thên ravúái aãnh. AÃnh hiïíu tûâng thöng àiïåp trong aánh mùæt 65
 • 66. Haåt giöëng têm höìntöi. Chuáng töi khöng sùæm àûúåc ghïë dûåa hoùåc ghïëdaâi, nhûng chuáng töi khöng hïì tiïëc nuöëi. Quyá BaâTo Lúán àûúåc àùåt úã àêu thò cùn phoâng àoá saáng rûåclïn. Nhúâ coá caái baân göî maâu àoã, khöng gian àoá trúãnïn àùåc biïåt. Vaâ möîi giêëc möång dûúâng nhû trúãthaânh hiïån thûåc. Möîi khi thêët voång vïì möåt àiïìu gò,töi cêín thêån lau buåi cho noá vaâ nhúá laåi ngaây àêìutiïn noá àûúåc mang àïën nhaâ töi. Thónh thoaãng,chöìng töi àùåt caái muä cuãa aãnh lïn mùåt baân, hoùåc lêëpàêìy khoaãng khöng gian nhoã beá bùçng nhûäng moánàöì lùåt vùåt. Àaám treã thûúâng àïí saách vúã, cùåp taáp,hoùåc àöì chúi lïn àoá cûá nhû mùåt baân laâ chiïëc xe àêíytrong siïu thõ vêåy. Quyá Baâ To Lúán toã ra rêët kiïnnhêîn vúái chuáng töi. Khi con trai töi doån vïì cùn höå riïng cuãa noá, àöìàaåc cuãa noá rêët ñt. Noá hoãi töi: - Meå úi? Con coá thïí mûúån caái baân göî maâu àoãàûúåc khöng? Àoá laâ moán àöì göî duy nhêët maâ noá muöën. Töibiïët con trai töi cêìn gò núi Quyá Baâ To Lúán. Vúái söëtiïìn ñt oãi, cùn höå nhoã xñu, àöì àaåc têìm têìm, con traitöi cêìn giaá trõ cuãa caái baân göî bïå vïå àïí giûä giaá trõcuãa noá. Quyá Baâ To Lúán coá caách riïng àïí laâm àiïìuàoá cho ngûúâi khaác. Nêng giaá trõ cuãa hoå lïn. Chohoå hy voång. Caái baân mang theo möåt phêìn conngûúâi töi, tham gia vaâo cuöåc haânh trònh múái meãvúái con trai töi. Töi thûúâng àïën thùm caái baân göî maâu àoã. Töibiïët noá gùåp khoá khùn khi söëng chung vúái möåt 66
 • 67. Nhûäng àiïìu bònh dõchaâng trai àöåc thên. Rêët nhiïìu lêìn töi nhòn thêëynoá chêët àêìy saách vúã vaâ giêëy túâ, tröng noá giöëngmöåt baäi chûáa raác hún möåt moán trang sûác thanhnhaä. Nhûng vúái töi, veã àeåp cuãa noá khöng hïì phaitaân. Khi con trai töi coá vúå vaâ doån vïì ngöi nhaâ múáicuãa noá, töi biïët mònh phaãi lêëy laåi Quyá Baâ To Lúáncuãa töi. Noá cuäng biïët àiïìu àoá. Noá noái: - Con khöng coá chöî tröëng daânh cho caái baân göîmaâu àoã nûäa. Giúâ àêy Quyá Baâ To Lúán ngûå trong möåt goácphoâng, luác naâo cuäng coá möåt àaám chaáu nöåi chaáungoaåi vêy quanh. Giêëy goái keåo thûúâng xuyïnàûúåc vûát tung toáe trïn mùåt baân. Noá cuâng töi chiaseã quaäng àúâi goáa buåa, giai àoaån khoá khùn khivûúåt qua chûáng bïånh ung thû. Möîi lêìn nhòn caáibaân göî maâu àoã, têm trñ töi laåi hiïån lïn hònh aãnhmöåt chaâng trai àaáng yïu, ngûúâi àaä tûâ boã giêëc múcuãa chaâng àïí töi coá thïí coá àûúåc giêëc mú cuãa töi. 67
 • 68. Haåt giöëng têm höìnNgöi nhaâ cuãa cha meå töiS öëng vúái cha meå khi àaä bûúác qua tuöíi “bùm”laâ àiïìu laâm töi bûåc böåi vaâ khoá chõu hïët sûác. Xeátcho cuâng, vaâo luác àoá, töi nïn coá möåt ngöi nhaâriïng thò hún. Töi khöng coá yá àõnh laâm röëi tung cuöåc söëng cuãamònh vaâ söëng chung vúái ba meå suöët àúâi. Nhûngtöi quaá nöng nöíi, vaâ hêìu hïët caác haânh àöång cuãa töiàïìu àûúåc dêîn dùæt búãi nhûäng tònh caãm luön thayàöíi. Vñ duå, höìi töi gùåp möåt chaâng trai quyïën ruä úãtuöíi mûúâi chñn, töi lêëy anh ta ngay thay vò phaãi töëtnghiïåp àaåi hoåc. Khi vêîn coân trong thúâi kyâ àêìu cuãahön nhên, töi biïët mònh coá thai. Àoá laâ möåt sûå kiïånàaáng hoan nghïnh, nhûng khöng phaãi laâ sûå kiïånàûúåc kïë hoaåch trûúác. Thïë laâ úã tuöíi hai mûúi, töi sinh möåt àûáa con traivaâ àùåt tïn laâ Shane – theo tïn möåt ngûúâi huângmiïìn viïîn têy cuãa töi. 68
 • 69. Nhûäng àiïìu bònh dõ Con trai cuãa töi töåi nghiïåp lùæm. Nùm noá lïn ba,cha noá vaâ töi ly dõ nhau. Sau àoá, Shane úã vúái töi vaâdûúâng nhû töi khöng bao giúâ coá àuã tiïìn àïí laâmàiïìu chuáng töi cêìn, hoùåc muöën laâm. Töi cöë gùæng tòm nhaâ, nhûng úã àêu chuáng töicuäng caãm thêëy khöng thñch húåp. Cùn höå àêìu tiïncuãa chuáng töi coá möåt phoâng nguã. Mùåc duâ àaä thöinöi, con trai töi vêîn nguã trong caái nöi cuä vaâ chuángtöi chia seã cùn phoâng nguã beá xñu àoá. Àêìu oác töibêån bõu quaá nhiïìu chuyïån àïën mûác töi khöngnghô túái viïåc mua cho Shane möåt caái giûúâng lúánhún. Noá vêîn nguã trong caái nöi tñ hon khi chuáng töichuyïín sang cùn höå thûá hai – möåt toâa nhaâ chungcû vúái àûúâng öëng nûúác àöng cûáng laåi vaâo muâaàöng – vaâ haânh lang tröëng traãi laâ phoâng nguã cuãacon trai töi. Nhûng Shane khöng hïì than phiïìn chuyïån noánguã úã àêu hoùåc chuáng töi söëng úã àêu. Noá cuängchùèng than phiïìn chuyïån noá khöng coá cha. Àaángbuöìn laâ, ngay khi töi bùæt àêìu heån hoâ vúái möåtngûúâi àaân öng khaác thò töi laåi chuyïín nhaâ thïmlêìn nûäa. Lêìn naây laâ möåt chiïëc nhaâ xe lûu àöång chothuï. Cuöåc söëng thiïëu thöën cuãa con trai töi vaâ töitrong chiïëc rúâ-mooc àuã àïí dêåp tùæt yá muöën ra riïngcuãa töi. Mang têm traång nheå nhoäm, töi quay trúã vïì nhaâcha meå. Hoå nhên aái àoán nhêån töi vaâ chaáu ngoaåicuãa hoå vaâo nhaâ. ÚÃ àoá, loâ sûúãi àûúåc múã hùm böëngiúâ möîi ngaây vaâ àûúâng öëng nûúác khöng bõ àöng 69
 • 70. Haåt giöëng têm höìncûáng. Con trai töi coá phoâng riïng, vaâ möåt caáigiûúâng phuâ húåp vúái chiïìu cao cuãa noá. Cha meåluön coá mùåt àïì giuáp àúä hai maá con töi. Böën ngûúâianh trai cuäng vêåy. Möîi khi gheá vaâo thùm, hoå àïìuchúi vúái àûáa chaáu nhoã vaâ cho noá thêëy tònh phuå tûãlaâ nhû thïë naâo, giöëng nhû cha töi vêåy. Nhûng, mùåc cho moåi tònh thûúng bao truâmquanh Shane, töi vêîn khöng vui. Mùåc cho baothùng trêìm àïën vaâ ài trong cuöåc àúâi, töi vêîn chûaruát ra baâi hoåc rùçng moåi àiïìu trong cuöåc söëngkhöng thïí vaâ khöng chó daânh cho möåt mònh töi.Noái thêåt, trong khi ngöìi ngoaâi hiïn vúái meå, töi àaäthan vaän àuã thûá möåt caách cay àùæng. Meå töi kiïn nhêîn lùæng nghe trong khi töikhöng tiïëc lúâi thûúng xoát cho thên phêån mònh.Röìi, nhòn vïì phña con àûúâng im vùæng phña trûúác,baâ kheä hoãi töi: - Coá bao giúâ con nghô rùçng cuöåc söëng cuãa con úãàêy khöng phaãi laâ vò con? Töi im lùång. Baâ lùång leä noái tiïëp: - Thûúång Àïë àaä sùæp àùåt hïët röìi. Ngûúâi thu xïëpàïí con vaâ Shane söëng úã núi naâo laâ vò lúåi ñch cuãaShane, khöng phaãi vò lúåi ñch cuãa con. Vò lúåi ñch cuãa Shane, khöng phaãi vò lúåi ñch cuãacon. Giúâ àêy töi vêîn coân nhúá nhûäng lúâi noái thöngthaái cuãa meå töi. Vúái caái nhòn tûâng traãi, baâ nhêån rarùçng khi töi khöng coá sùén kïë hoaåch naâo thòThûúång Àïë seä lêåp kïë hoaåch cho töi. Baâ hiïíu ngöi 70
 • 71. Nhûäng àiïìu bònh dõnhaâ cuãa cha meå laâ àïí Shane öín àõnh cuöåc söëng,khöng phaãi àïí daânh cho sûå ñch kyã cuãa töi. Trong khi töi noái chuyïån vúái meå úã ngoaâi hiïn,Shane àang bêån röån bïn dûúái têìng hêìm cuãa öngngoaåi noá. Trong têìng hêìm àêìy nhûäng àöì phuå tuângxe húi vaâ nhiïìu vêåt duång linh tinh khaác cung cêëpàuã möåt cuöåc phiïu lûu maåo hiïím. Vaâ trong ngaâyhöm àoá, töi khöng nhúá roä Shane àaä daânh baonhiïu thúâi gian úã dûúái têìng hêìm khi töi maãi mïvúái sûå naãn loâng, naãn chñ. Cuöëi cuâng, khi bûúác rakhoãi thïë giúái àêìy àöì nghïì duång cuå cuãa öng ngoaåi,Shane mang theo möåt miïëng göî moãng. Lùèng lùångvaâ àêìy tûå haâo, con trai töi dûåa taác phêím cuãa noávaâo lïì àûúâng, ngay trûúác nhaâ öng baâ ngoaåi. Trïntêëm baãng, neát buát nghiïng nghiïng maâu àoã cuãa noáhiïån roä haâng chûä: NGÖI NHAÂ ÀÙÅC BIÏåT. 71
 • 72. Haåt giöëng têm höìn Cöng viïåc thêåt sûå Ngûúâi ta khöng àaánh giaá baån qua dûå tñnh, maâ qua kïët quaã. —Annie MoritaT rong nhiïìu nùm liïìn, töi àaä traãi qua caáccöng viïåc àûúåc traã lûúng cao, vaâ cöng viïåc naâotöi cuäng thñch. Nhûng giúâ àêy, töi àang laâmcöng viïåc “thêåt sûå” cuãa töi, laâ nuöi daåy saáuàûáa con nhoã. Àaä coá möåt thúâi gian töi laâm viïåcvò tiïìn, coân luác naây töi chó laâm viïåc vò tònh caãmvaâ traách nhiïåm vúái gia àònh. Àöi khi ngûúâi ta hoãi töi: “Baâ laâm nghïì gò?” Töitraã lúâi àún giaãn: “Laâm àuã thûá”. Tuy nhiïn, khöngai coá thïí traã lúâi cho cêu hoãi àoá. Khi ài laâm ngoaâi cöng súã, töi nhêån àûúåc rêëtnhiïìu kñnh troång. Trong gia àònh, moåi ngûúâi giuápàúä nhau nhiïìu hún, vaâ chöìng töi àöëi xûã vúái töi coáphêìn tön troång hún – mùåc duâ aãnh thûúâng chöëi àiïìu 72
 • 73. Nhûäng àiïìu bònh dõàoá. Töi àûúåc nghó ngúi vaâ thû giaän thûúâng xuyïnhún. Nhûng tûâ khi töi gaåt boã têët caã àïí chuyïín sangtoaân têm toaân yá nuöi daåy con caái, võ trñ cuãa töi suåtgiaãm nhiïìu trong aánh mùæt cuãa ngûúâi khaác. ÖÌ,chùèng sao, chuáng töi seä khöng múâi nhûäng ngûúâi àoáàïën ùn töëi nûäa. Vaâ hoå seä khöng coân dõp àaánh giaámoán ùn noå moán ùn kia bùçng möåt thaái àöå xeát neát. Töi biïët, möåt ngaây naâo àoá töi seä laâ con söë khöngto tûúáng cuãa xaä höåi naây, nhûng töi sùén saâng cöënghiïën toaân böå baãn thên töi cho nhûäng cöng viïåc vödanh – maâ rêët quan troång àöëi vúái töi. Töi thñch caáimïåt baä ngûúâi sau khi phúi xong möåt chêåu quêìn aáoàêìy nhoác. Töi thñch múã miïång than thúã cêu: “Àïmqua töi thûác suöët vò con nhoã khoác quêëy quaá”. Thanthúã maâ giöëng nhû khoe khoang, búãi àoá laâ loaåicöng viïåc khöng phaãi ai cuäng laâm àûúåc – trûângûúâi meå. Xeát cho cuâng, töi khöng thïí loaåi boã chñnh mònhra khoãi cöng viïåc “thêåt sûå” naây. Múái tuêìn trûúác,töi caãm thêëy kiïåt sûác vaâ naãn loâng vúái cöng viïåc nöåitrúå baåc beäo túái mûác töi boã ài ra ngoaâi vaâ tröën trongchiïëc xe taãi. Töi chui ngûúâi ngöìi giûäa bùng ghïë sauvaâ thaã têëm che nùæng xuöëng. Töi naãy ra möåt yá nghôàiïn khuâng khi biïët bònh xùng coân àêìy vaâ chùæcchùæn khöng ai ngùn caãn töi laái xe chaåy ài. Ài thêåtxa. Thoaát khoãi cuöåc söëng bêån röån vúái bêìy con saáuàûáa àöng àuác. Nhûng röìi àûáa uát hai tuöíi múã toang caánh cûãatrûúác cuãa chiïëc xe. Töi cöë gùæng khöng theâm nghe 73
 • 74. Haåt giöëng têm höìntiïëng noá, nhûng baãn nùng ngûúâi meå vêîn nhaåy beánmùåc duâ thêìn kinh cuãa töi àaä chai lyâ vaâ thanh quaãncuãa töi àaä tùæt tiïëng. Nhiïìu nùm kinh nghiïåm chotöi biïët rùçng con beá khöng mang giaây vaâ chùèng aiàïí mùæt túái noá. Töi thúã daâi vaâ quyïët àõnh rùçng, khi töi àaä mang"nghiïåp" laâm meå thò chaåy tröën laâ àiïìu khöng thïícoá àûúåc. Seä khöng ai khaác laâm àûúåc cöng viïåc nöåitrúå naây àêu. Vaâ töi cuäng dûát khoaát khöng cho hoånhêån lêëy àiïìu àoá. 74
 • 75. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi seä khöng khoácT öi nhêån traách nhiïåm laâm meå chó múái mûúâichñn nùm rûúäi – khöng laâ bao, so vúái nhûäng gò bameå töi àaä tûâng traãi qua – nhûng cuäng àuã lêu àïíkhoá maâ nhúá laåi khoaãng thúâi gian höìi töi coân laâ möåtphuå nûä “àöåc thên vui tñnh”. Mùåc duâ töi yïu caác con nhiïìu nhû caác baâ haângxoám, àöi khi töi chùèng hïì khoác trong khi nhûäng baâmeå khaác laåi khoác roâng. Töi coá bõ chuyïån gò khöng vêåy? Töi coá gùåpkhuyïët àiïím khi laâm meå khöng vêåy? Töi laâ ngûúâicoá traái tim bùçng àaá hay sao? Chùèng leä töi laâ ngûúâithiïëu tònh caãm vúái caác con? Töi chúåt nghô ra rùçng mònh khöng phuâ húåp caácquy àõnh laâm meå khi cö baån töi (vaâ haâng xoám cuãatöi) bùæt àêìu chõu àûång chûáng kñch àöång vò àaukhöí, trûúác viïîn caãnh saáu thaáng nûäa (!) con gaái hoåseä töët nghiïåp trung hoåc, rúâi khoãi nhaâ, vaâ ài hoåcàaåi hoåc. 75
 • 76. Haåt giöëng têm höìn Töi thò khaác, töi söët ruöåt muöën àûáa con trai lúánmau mau laâm àiïìu àoá. (Ñt ra, töi hy voång noá seäthûåc hiïån àûúåc àiïìu àoá. Töi khöng muöën noá lêínquêín trong nhaâ nhû ngûúâi àaân öng trong àoaånphim quaãng caáo, öng ta ngöìi moåc rïî trïn chiïëc ghïësofa nhaâ cha meå, luön miïång àoâi ùn moán khoai têychiïn. Àoá múái laâ àiïìu àïí àaáng khoác!) Cö baån töi quêîn trñ vò chuyïën-ài-sùæp-xaãy-ra cuãacon gaái àïën mûác, möåt buöíi töëi noå, trong luác laái xevïì nhaâ, cö ta nöíi cún kñch àöång vaâ khöng thïí àiïìukhiïín tay laái àûúåc. Chiïëc xe chaåy ngoùçn ngoeâogiûäa àûúâng. Möåt xe tuêìn tiïîu tònh cúâ xuêët hiïånphña sau cö ta. Hoå bùæt cö ta têëp xe vaâo lïì àûúâng,yïu cêìu cö ta ào nöìng àöå cöìn trong húi thúã. Vêåy laâ ngûúâi baån töåi nghiïåp cuãa töi phaãi cöëgùæng giaãi thñch vúái caác nhên viïn cöng lûåc rùçng cöta khöng say xón, maâ chó àang traãi qua cún khuãngkhoaãng cuãa möåt ngûúâi meå trûúác viïîn aãnh chia tay. Ngaây àûáa con trai lúán töët nghiïåp trung hoåc, töikhöng hïì nhoã xuöëng möåt gioåt nûúác mùæt. Thêåt ra,töi hïët sûác phêën khúãi trûúác viïîn caãnh naây. Töi xuácàöång – cho noá – vaâ cho vúå chöìng töi. Möåt caãm giaácnheå nhoäm lan khùæp thên thïí khi töi thêëy noá àûángthùèng trong haâng, neát mùåt trõnh troång vúái naâo aáothuång, naâo muä miïån. Noá àaä hoaân têët chûúng trònh,noá àaä laâm xong cöng viïåc àoá, vaâ bêy giúâ ngûúâi tanhòn thêëy tïn cuãa noá trïn têëm bùçng töët nghiïåp lêëplaánh. Töi nghô àaä àïën luác töi coá thïí thúã ra möåt húinheå nhoäm. 76
 • 77. Nhûäng àiïìu bònh dõ Khi ngûúâi ta hoãi töi: “Cö coá buöìn khi noá töëtnghiïåp khöng?”, “Cö coá nhúá noá vò noá phaãi ài xa àïíhoåc àaåi hoåc khöng?”, “Cö coá caãm thêëy cö àún khivùæng noá khöng?”. Töi rêët muöën traã lúâi chên thêåt,muöën noái “Khöng” cho nhûäng cêu hoãi trïn.Nhûng töi nghô, cêu traã lúâi nhû vêåy seä laâm ngûúâita nhòn töi nhû möåt ngûúâi ngoaâi haânh tinh, thaânhra töi noái döëi: “Coá”. Töi chúåt nghô ra rùçng, chuyïån töi sùén saâng chocaác con töi bay nhaãy khöng phaãi laâ àiïìu múái meã.Khi àûáa con trai lúán múái ba tuöíi rûúäi, töi àaä nùæmtay noá dêîn àïën nhaâ treã, núi ngûúâi ta chó nhêån treãcon böën tuöíi thöi. Caách àêy mûúâi böën nùm, trong khi baån beâ àiïncuöìng lïn vò con caái hoå phaãi ài nhaâ treã, thò töi laåithùæc mùæc nhûäng cêu nhû: “Sao tuåi nhoã chó àûúåchoåc coá nûãa ngaây vêåy? Tuåi noá khöng thïí hoåcnguyïn möåt ngaây sao?” Töi cho rùçng mònh luác naâo cuäng sùén saângchuyïín sang giai àoaån tiïëp theo, vaâ töi khöngnghô àoá laâ àiïìu xêëu, töi chó nghô àoá laâ tiïën trònh tûånhiïn cuãa cuöåc söëng. Vúå chöìng töi thûúâng thaão luêån vïì sûå sùén saângcuãa mònh. Àoá laâ möåt khiïëm khuyïët vïì tñnh caáchphaãi khöng? Chuáng töi coá ñt baãn chêët cha meå húnnhûäng öng böë baâ meå luön mùæc chûáng bïånh caãmthêëy nhaâ cûãa tröëng traãi khi con caái ra ài? Töikhöng nghô vêåy. 77
 • 78. Haåt giöëng têm höìn Laâm möåt ngûúâi meå, àoá laâ cöng viïåc ún phûúácnhêët vaâ tuyïåt vúâi nhêët maâ töi àaãm nhêån trong àúâi.Töi cöëng hiïën toaân böå khaã nùng vaâ sûác lûåc cuãa töicho nhiïåm vuå naây, àïí röìi khi túái thúâi àiïím naâo àoá,caác con töi vaâ töi hoaân toaân àöìng yá vúái nhau, rùçngàaä àïën luác chuáng thu xïëp haânh lyá vaâ lïn àûúângtiïëp tuåc cuöåc söëng! Nïëu caác con töi trúã nïn nhûängcon ngûúâi trûúãng thaânh vaâ àûáng àùæn, coi nhûnhiïåm vuå cuãa töi àaä hoaân têët vaâ laâm rêët töët. Vaâ, vêng, töi coá khoác àêëy chûá. Thêåt ra, chöìngtöi cho rùçng töi laâ möåt phuå nûä mñt ûúát. Nhûng töiseä khöng khoác vò con caái töi sùæp bûúác vaâo giaiàoaån tiïëp theo cuãa cuöåc àúâi chuáng. Khöng. Töi chókhoác khi chuáng bõ töín thûúng hoùåc bõ àöëi xûãkhöng àuáng. Töi chó khoác khi chuáng xeát àoaán sailêìm vïì ngûúâi khaác hoùåc tûå àaánh giaá thêëp baãn thên.Töi chó khoác khi chuáng laâm nhûäng àiïìu nguyhiïím hoùåc ngu ngöëc. Nhûng töi seä khöng bao giúâkhoác khi chuáng muöën xoaäi röång àöi caánh vaâ tiïëptuåc cuöåc söëng riïng. Vúå chöìng töi laâ ngûúâi xêy dûång caái töí êëm tröëngröîng trûúác khi chuáng töi nhêån biïët àiïìu àoá. Cuöåc söëng seä nhû thïë naâo khi boån treã tung caánhbay ài khùæp böën phûúng trúâi, chó coân laåi hai conngûúâi giaâ nua naây? Khöng coân sûå öìn aâo. Khöngphaãi laâm troång taâi cho caác cuöåc tranh caäi. Khöngcoân nhûäng àïm thûác khuya, thúã daâi sûúân sûúåt,chùèng biïët thùçng nhoã àang úã àêu vaâ noá coá nhúá giûäêëm cú thïí hay khöng. 78
 • 79. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi seä laâm nhûäng gò vúái khoaãng thúâi giantrûúác àêy daânh cho giùåt uãi quêìn aáo, daân xïëpchuyïån luãng cuãng nöåi böå vaâ can thiïåp vaâo cuöåckhuãng hoaãng? Hûâmmm... Thöi thò töi cûá chúâ xem, nhûng coá leätöi seä thêëy moåi viïåc àïìu töët àeåp! 79
 • 80. Haåt giöëng têm höìn Tin nhùæn tònh yïu Tònh yïu laâ àiïìu duy nhêët giuáp töi suy nghô àuáng mûåc. —Sue TownsendM öåt trong nhûäng caách maâ vúå chöìng töi cöëgùæng gòn giûä neát laäng maån laâ àïí laåi cho nhaunhûäng tin nhùæn tònh yïu. Àöi khi chuáng nùçm úãchöî rêët dïî thêëy, àöi khi chuáng töi nheát chuáng úãàêu àoá àïí “phe kia” nhêån àûúåc möåt bêët ngúâ thñchthuá. Caác tin nhùæn thûúâng rêët ngùæn nguãi. Nhûngchuáng nhùæc chuáng töi nhúá roä lyá do vò sao chuángtöi choån nhau. Töi thûúâng giêëu tin nhùæn tònh yïu trong valycuãa aãnh möîi khi aãnh ài cöng taác, kñn àaáo nheát dûúáichöìng quêìn aáo àïí aãnh búái tòm maäi múái thêëy. Töicuäng phaát hiïån ra nhûäng tin nhùæn nhû vêåy trongvaly cuãa töi. Coá lêìn, töi ài chúi vúái àaám baån beâ vaâomöåt buöíi töëi, túâ tin nhùæn àûúåc nheát vaâo trong traáibanh bö-linh cuãa töi möåt caách bñ mêåt... 80
 • 81. Nhûäng àiïìu bònh dõ Töi àang nhêån möåt cöng viïåc vúái giúâ giêëc rêëtlinh àöång, töi coá thïí àïën trïî röìi sau àoá laâm buâ laåiàïën luác xong viïåc thò thöi. Búãi vêåy, thûúâng thò thúâitiïët seä quyïët àõnh töi ài laâm luác mêëy giúâ. Múái hömröìi, töi thûác dêåy thò thêëy tuyïët rúi xuöëng daâykhoaãng 15 cm. Töi nghô mònh seä àúåi nghe baãn tindûå baáo thúâi tiïët vaâ àúåi àïën khi tuyïët tan röìi haäylïn àûúâng. Tuy nhiïn, töi vêîn roán reán ra ngoaâi vaâphuãi saåch lúáp tuyïët phuã trùæng trïn xe. Khi töiquay vaâo trong nhaâ, chöìng töi vûâa mùåc xong chiïëcaáo khoaác vaâ aãnh chuêín bõ ài laâm. Möåt caái öm, möåtnuå hön vaâ röìi aãnh biïën mêët thêåt nhanh. Caâ phï àaäpha xong röìi, töi roát noá vaâo chiïëc ca nhûåa vêînthûúâng uöëng. Chiïëc ca nhûåa naây àûúåc xem nhûchuêín mûåc daânh riïng cho töi. Töi duâng noá àïí àolûúâng nûúác vûâa àuã uöëng. Töi thïm àûúâng, thïmkem vaâo vaâ khuêëy àïìu. Töi àêåy nùæp ca trong khikhuêëy vò àöi khi töi caãm thêëy mònh haânh àöång húivuång vïì, luåp chuåp. Vêîn coân ñt thúâi gian raãnh röîi, töi kiïím tra e-mailvaâ xuåc xaåo trong maång Internet möåt laát. Tuyïët vêîncoân rúi nïn töi khöng quan têm túái thúâi gian. Baãntin dûå baáo thúâi tiïët cho rùçng coá khaã nùng tuyïët seäcoân rúi thïm möåt têëc nûäa. Nghe vêåy, töi quyïëtàõnh höm nay nghó möåt ngaây chúi cho àaä. Trongkhoaãng thúâi gian àoá, töi liïn tuåc uöëng caån caâ phïtrong chiïëc ca. Coá möåt nguåm naâo àoá àùæng húnnhûäng nguåm khaác, nhûng töi cho rùçng taåi mònhkhuêëy khöng àïìu. 81
 • 82. Haåt giöëng têm höìn Vûâa thoaát ra khoãi maång Internet, töi nghe tiïëngchuöng àiïån thoaåi reng lïn. Chöìng töi goåi vïì àêëy.AÃnh rêët mûâng khi nghe rùçng töi vêîn bònh yïn úãtrong nhaâ. Chuáng töi taán doác vúái nhau möåt laát thòaãnh hoãi: - Em àoåc tin nhùæn cuãa anh chûa? Töi chùèng thêëy maãnh giêëy tin nhùæn naâo caã nïnhoãi laåi: - UÃa, anh àïí noá úã àêu? - Anh àïí noá trong ca caâ phï cuãa em. Nghe noái vêåy, töi bùæt àêìu cûúâi to lïn vaâ cûúâi sùåcsuåa. Töi múã nùæp ca caâ phï lïn vaâ vúát ra möåt maãnhgiêëy cuâng vúái nhûäng gò coân laåi cuãa noá. Khoá nhoåclùæm töi múái àoåc àûúåc nhûäng doâng chûä sau àêy:“Ch... em. Anh hy v... em seä nguã th... ngon. Töëinay ch... ta gùåp laåi ...au nheá. Yïu... nhiïìu”. 82
 • 83. Nhûäng àiïìu bònh dõÊm nhaåc trong àúâi meå töi Nïëu baån coá möåt ngûúâi meå, vaâ nïëu baâ êëy luön cho baån têët caã nhûäng àiïìu baån quan têm nhêët, baån seä khöng bao giúâ trûúãng thaânh àûúåc. —Anne Douglas SedgwickH öìi con gaái àêìu loâng cuãa töi chaâo àúâi, meå àïënàïí giuáp àúä töi möåt tuêìn nhûng röìi meå úã laåi thïmba tuêìn. Meå àùåt tïn cho àûáa chaáu ngoaåi laâ TraáiÀaâo vaâ con beá mang luön caái tïn àoá trong suöëtnhiïìu nùm sau. Luác raång saáng, meå thûúâng àùåt TraáiÀaâo lïn voäng vaâ ru noá, hy voång töi coá thïí chúåpmùæt thïm möåt laát; nhûng hêìu nhû töi thûác giêëctheo àïí lùæng nghe tiïëng meå ngên nga khöng phaãibaâi haát ru, maâ laâ baâi haát cuãa nhûäng nùm hai mûúivaâ ba mûúi. Loaåi nhaåc maâ meå thuöåc loâng khöng 83
 • 84. Haåt giöëng têm höìnsoát tûâ naâo. Caái voäng àûa qua àûa laåi trong luác meåcêët tiïëng: “Chaâng cuãa töi úi, töi yïu mïën chaâng nhiïìulùæm...” Nïëu “Chaâng Cuãa Töi” khöng döî àûáa beá nñnkhoác, meå seä tiïëp tuåc vúái möåt liïn khuác göìm coá “TöiKhiïu Vuä Vúái Doâng Lïå Trïn Mùæt” vaâ “Baãn TònhCa Pagan”. Töi nùçm im trïn giûúâng, nhúá laåi nhûäng lêìn meåhaát cho töi nghe, döåi saåch nöîi buöìn trong loâng töibùçng baâi “Baánh Xe Quay Nhanh Nhanh...”, vaâ quúãtraách töi bùçng baâi “Cûng Laâ Cún Nhûác Àêìu DõuDaâng”. Töi thñch lùæng nghe meå haát cho àûáa chaáungoaåi, vaâ khi Traái Àaâo thiïëp nguã trúã laåi, töi nghetiïëng meå luåc àuåc trong bïëp àïí chuêín bõ möåt bûäasaáng maâ chó coá öng khöíng löì múái coá thïí ùn hïët. Möîi ngaây, khi nhòn nhûäng dôa thûác ùn ngöìnngöån trûúác mùåt, töi àïìu noái: - Meå úi, meå khöng cêìn phaãi nêëu nhiïìu cho con. Nghe vêåy, meå thûúâng phaãn àöëi: - Nhûng àoá laâ lyá do meå àïën àêy. Àïí chùm nomcon. Àïí thêëy sûác khoãe con höìi phuåc trúã laåi. Àïínhòn con ùn möåt traái taáo möîi ngaây. Meå thñch haát ngên nga trong luác laâm cöng viïåcnhaâ. Qua tiïëng kïu hu... hu... cuãa maáy huát buåi, töicoá thïí nghe êm àiïåu du dûúng cuãa “Nhûäng NgaâyXûa Cuä”. Vaâ khi Traái Àaâo bõ àau buång, meå ùém noáài voâng quanh khùæp nhaâ, döî daânh noá bùçng cêu: 84
 • 85. Nhûäng àiïìu bònh dõ “Tiïëng nhaåc vang vang khùæp àêët trúâi...” Röìi cuäng túái luác meå phaãi ra ài. Meå thu xïëp haânhlyá trong luác töi nhùæc ài nhùæc laåi nhûäng lúâi meå hûáa,rùçng nïëu töi coá cêìn àïën meå thò töi chó viïåc huyát saáoto lïn. Hai nùm sau, töi sinh àûáa con trai thûá hai vaâhuyát saáo goåi meå àïën. Lêìn naây meå haát vang baâi“Chaâng Buckaroo Beá Nhoã”. Töi quïn rùçng meåthuöåc rêët nhiïìu baâi haát vïì cao-böìi, vaâ chùèng baolêu, töi cuäng ngên nga baâi “Chaåy Ài, Chên Nhoã,Chaåy Ài” khi àûa voäng ru con trai töi nguã. Möåt lêìn, trong cún ghen tûác, Traái Àaâo hoãi meåtöi rùçng baâ seä haát riïng möåt baâi cho noá àûúåckhöng, meå chòu yá noá bùçng caách cêët tiïëng: “Cûng haäy ngoan vaâ lùæng nghe ta noái...” Traái Àaâo reá lïn thñch thuá, thaã ngûúâi nùçm xuöënggöëi trong khi meå töi ài chêìm chêåm quanh phoângnguã, haát baâi ru duy nhêët maâ meå biïët. Cuöëi cuâng,töi phaãi bûúác vaâo trong àoá vaâ döî daânh Traái Àaâonguã bùçng baâi “Ài Kïí Vúái Dò Rhody”, laâ baâi maâ meåthûúâng noái rùçng àoá laâ baâi ca cuãa möåt baâ giaâ. Trong lêìn nuöi àeã naây, meå laåi tiïëp tïë töi nhûängbûäa àiïím têm chó coá gaä khöng löì múái coá thïí ùn hïët,vaâ khöng hïì quïn nhùæc nhúã töi “traánh xa chêëtcöìn” khi töi nhêëp möi vaâo ly rûúåu vang. Sau tuêìn lïî àêìu tiïn, meå khöng dêåy súám nöíinhû moåi khi vaâ àöi lêìn töi thêëy meå nguã thiïëp àitrong chiïëc ghïë dûåa, núi meå vûâa àùåt mònh xuöëng 85
 • 86. Haåt giöëng têm höìnàïí canh chûâng Traái Àaâo àang chúi úã ngoaâi sên.Nhûng khi meå bùæt àêìu “ngöìi xuöëng nghó lêëy húi”sau vaâi lêìn huát buåi têëm thaãm, töi cho rùçng meåkhöng cêìn phaãi úã laåi àêy nïëu cöng viïåc nhiïìu quaásûác. Meå cam àoan baâ khöng sao, vaâ meå nhêët àõnhúã laåi. Möåt ngaây noå, khi öm múá quêìn aáo àaä uãi phùèngphiu bûúác lïn bêåc thïìm cuãa têìng hêìm, meå àöí nhaâoxuöëng àêët. Túái nûúác naây thò töi buöåc meå phaãi àinghó, vaâ noái rùçng töi seä chùm soác meå thay vò àïí meåchùm soác töi. Meå giaãm búát cöng viïåc nhaâ vaâ eáp baãn thên phaãinùçm nûúáng àïën taám giúâ saáng, sau àoá, meå dêåy àïítùæm rûãa cho Chaâng Buckaroo. Hai tuêìn lïî sau, meåquyïët àõnh seä vïì nhaâ. Meå noái vúái töi: - Jean naây, meå rêët tiïëc khöng thïí úã laåi lêu hún.Meå nghô àaä túái luác “Con Ngöîng Giaâ Giaäy Chïët”röìi àêëy. Duâ meå vûâa noái cêu àoá vûâa cûúâi tuãm tóm, töichúåt caãm thêëy söëng lûng laånh toaát lïn vaâ nhõp timnhû ngûâng àêåp. Tuy nhiïn, töi chó kheä nhùæc meånhúá rùçng trong têm höìn cuãa möåt cö gaái giaâ vêîncoân nhiïìu sûác söëng lùæm. Böën nùm sau, chuáng töi coá thïm àûáa con thûába. Lêìn naây meå khöng àïën àïí giuáp àúä nûäa, chó gúãimöåt boá hoa höìng àïën nhaâ. Keåp trong boá hoa laâmöåt têëm thiïåp, meå viïët: “Gúãi tònh yïu cuãa meå àïën 86
 • 87. Nhûäng àiïìu bònh dõcuåc cûng múái sinh cuãa con. Àïën thùm meå khi naâocon coá thïí. Yïu con nhiïìu, Meå”. Giúâ àêy töi thûúâng haát nhûäng baâi maâ meå thuöåcloâng nhû chaáo. Caác con töi chïë nhaåo töi “laåc hêåu”vaâ thûúâng cûúâi reá lïn khi nghe cêu “gaâi kyä chiïëcnuát aáo khoaác...” Nhûng múái höm trûúác, töi ngheTraái Àaâo cêët gioång the theá haát baâi “Khuác Ru CuãaBroadway” thò töi mûâng rúä vò biïët rùçng êm nhaåctrong àúâi meå töi vêîn coân “vang vang vúái àêët trúâi...” 87
 • 88. Haåt giöëng têm höìnChuáng ta noái chuyïån nheá?L êìn àêìu tiïn ài chúi vúái Jeff, töi khöng biïëtmònh àang àïën vúái möåt cuöåc “heån hoâ”. Töi thêåtsûå khöng biïët, vò noá chùèng giöëng nhûäng cuöåc heånhoâ àiïín hònh trûúác, nghôa laâ chùèng coá ai cùngthùèng, chùèng coá nhûäng khoaãnh khùæc im lùång kinhkhuãng, vaâ töi cuäng chùèng cöë gùæng taåo ra bêët cûá êëntûúång naâo. Nhû àaä lïn kïë hoaåch, chuáng töi gùåp nhau bïnngoaâi nhaâ haâng ûa thñch cuãa töi vaâ hai àûáa lêåp tûác“taám” chuyïån haâng giúâ khöng dûát. Töi coá caãmgiaác kyâ cuåc rùçng Jeff khöng phaãi laâ ngûúâi múáiquen, maâ laâ ngûúâi baån cuä maâ lêu lùæm röìi töi khönggùåp laåi. Chuáng töi “taám” vúái nhau vïì nhûäng danhlam thùæng caãnh àaä tûâng du lõch qua, vïì nhûäng lêìnheån hoâ tûác cûúâi trong quaá khûá, vaâ vïì muåc àñch chosûå nghiïåp cuãa chuáng töi. Chuã àïì naây dêîn túái chuã 88
 • 89. Nhûäng àiïìu bònh dõàïì khaác, vaâ cûá thïë. Coá thïí chuáng töi khöng àuã sûácnhaãy nhoát vúái nhau suöët àïm, nhûng chuáng töi àuãsûác troâ chuyïån vúái nhau suöët àïm. Laâm thïë naâo maâ anh chaâng tuyïåt vúâi naây laåi rúivaâo quyä àaåo giao tiïëp cuãa töi? AÃnh vûâa chên ûúátchên raáo chuyïín àïën thõ trêën naây vaâ coá àûúåc söëàiïån thoaåi cuãa töi tûâ Becky, möåt ngûúâi baån chungàang söëng úã thaânh phöë khaác. Khi Jeff noái vúái Beckyrùçng aãnh sùæp chuyïín ài Los Angeles, Becky àaä laâmmoåi chuyïån dïî daâng hún bùçng caách xeá möåt túâ giêëynhoã, viïët lïn àoá nùm caái tïn vaâ nùm söë àiïån thoaåikeâm theo, röìi àûa cho aãnh. Becky àaánh dêëu böngthõ úã caái tïn nùçm trïn cuâng vaâ noái thïë naây: “Anhhaäy bùæt àêìu vúái Judy. Cö êëy quen biïët nhûäng ngûúâicoân laåi vaâ seä giuáp anh liïn laåc vúái hoå”. Jeff giûä túâ giêëy trong boáp nhiïìu tuêìn lïî liïìn. Röìimöåt ngaây noå, vò buöìn chaán, aãnh nhêëc àiïån thoaåilïn vaâ goåi àïën caái tïn àûúåc àaánh dêëu böng thõ. Àoálaâ tïn cuãa töi. AÃnh noái nùng böåc trûåc nhû thïë naây:“Becky cho töi söë àiïån thoaåi cuãa cö. Töi nghôchuáng ta coá thïí gùåp gúä nhau àïí töi xem mùåt muäicuãa cö thïë naâo”. Nghe cêu laâm quen naây, nhiïìungûúâi dïî bõ tûå aái lùæm àêëy, nhûng gioång noái thênthiïån cuãa aãnh laâm töi nghô ngûúåc laåi: “Àûúåc thöianh baån. Töi sùén saâng cho thûã thaách naây!” Trong suöët bûäa ùn töëi àêìu tiïn vúái Jeff, töi caãmthêëy thoaãi maái àïën mûác töi àaä laâm àöi àiïìu maâ töiseä khöng bao giúâ laâm nïëu nghô rùçng àêy laâ cuöåchoâ heån thêåt sûå. Töi goåi moán baánh nhên trûáng rau 89
 • 90. Haåt giöëng têm höìndïìn, vaâ thùèng thûâng yïu cêìu aãnh noái cho töi biïëtcoá súåi rau naâo dñnh núi rùng töi khöng. Sau bûäatöëi, töi khöng chó ùn phêìn kem cuãa mònh maâ coânveát saåch phêìn kem cuãa aãnh. Töëi höm àoá, khi vïì àïën nhaâ, loâng töi chúåt bêngkhuêng vaâ nghô buång: “Anh chaâng tuyïåt vúâi thêåt.Tiïëc laâ mònh seä khöng gùåp laåi anh ta nûäa”. Töikhöng tin Jeff muöën goåi cho töi lêìn thûá hai. Xeátcho cuâng, aãnh àaä hoaân thaânh nhiïåm vuå röìi, aãnh àaäbiïët mùåt muäi cuãa töi nhû thïë naâo röìi... Ngêîu nhiïn maâ Jeff goåi túái töi nhùçm luác töiàang cö àún, chûá töi laâ keã thûúâng heån hoâ vúáinhiïìu ngûúâi cuâng möåt luác. Noái thùèng ra, so vúái töithò Jeff coân treã lùæm. Khöng coá xe húi. Khöng coáviïåc laâm. Vêîn coân ngöìi nhaâ ùn baám cha meå. Töi laâkeã nghiïån mua sùæm, vaâ duâ thñch aãnh, töi thêëy aãnhchùèng coá chuát triïín voång daânh cho töi àêu. Vò thïë, möåt tuêìn sau, töi hïët sûác xuác àöång khiJeff goåi cho töi lêìn nûäa. Lêìn naây, aãnh ùn mùåc hoaântoaân khaác hùèn. Lêìn trûúác laâ böå aáo thun quêìn jeanphong trêìn. Lêìn naây, aãnh àïën chöî heån sau möåtngaây ài xin viïåc nïn vêîn coân diïån àöì vña trïnngûúâi. Töi nhêån ra aãnh thêåt àeåp trai, vaâ coá àöi vainam tñnh thêåt quyïën ruä. Ï, biïët àêu lêìn naây laâ cuöåc heån hoâ thêåt sûå àêëy!Vaâ töi chúåt biïët rùçng – dûúái möåt hoaân caãnh hiïëmcoá naâo àoá – cuöåc heån hoâ giöëng nhû möåt hiïåntûúång tûå nhiïn. Nhûng suyát nûäa töi laâm hoãngbuöíi töëi höm àoá. Trong suöët bûäa ùn, töi cöë gùæng 90
 • 91. Nhûäng àiïìu bònh dõbúm tinh thêìn cuãa Jeff lïn cao sau möåt ngaây xinviïåc àêìy thêët voång. Töi cam àoan aãnh seä súám coácöng viïåc, röìi cuöëi cuâng, trûúác khi chia tay, töi noái:“Khi naâo anh kiïëm àûúåc viïåc laâm thò goåi töi nheá!”Àöëi vúái töi, yá nghôa cêu noái àoá chó laâ nïëu kiïëmàûúåc viïåc thò anh goåi cho töi àïí chuáng ta chia seãniïìm vui vúái nhau. Nhûng vúái aãnh, thöng àiïåpcuãa cêu noái àoá laâ: “Àûâng goåi töi cho túái khi anh coáàûúåc viïåc laâm!” Thïë laâ töi bùåt tin anh möåt tuêìn. Röìi hai tuêìn.Trong luác àoá, nhûäng ngûúâi maâ töi thûúâng heån hoâbùæt àêìu nhaåt nhoâa dêìn so vúái Jeff. Coá thïí hoå coá xehúi riïng, coá cùn höå riïng, coá cöng ùn viïåc laâm öínàõnh, nhûng àêìu oác hoå chùèng coá chuát haâi hûúácnaâo. Hoå khöng hiïíu àûúåc giaá trõ cuãa töi. Hoå khöngthïí giûä cho cuöåc troâ chuyïån nöí doân nhû bùæp rangnhû nhûäng ngûúâi baån têm giao thûúâng laâm. Cuöëi cuâng töi àaânh goåi cho Jeff. AÃnh bùæt maâyvaâ rêët ngaåc nhiïn khi nghe tiïëng töi bïn kia àêìu dêy. AÃnh noái: “UÃa, töi tûúãng cö khöng muöëntöi goåi cö cho túái khi töi kiïëm àûúåc viïåc laâm”. “Caái gò? Thêåt laâ löë bõch!” Töi giêåt mònh vaâ thêåt sûå böëi röëi khi biïët mònh àaälaâm aãnh tûå aái – duâ khöng cöë yá. Töi phên bua: “Àêucoá. Töi chó muöën chia seã tin töët laânh vúái anh saukhi anh tòm àûúåc viïåc laâm. Chó vêåy thöi”. May thay, kïí tûâ àoá, baãn nùng nhêån ra àiïìu gò coáthïí khiïën cho àaân öng tûå aái cuãa töi àaä àûúåc goåt 91
 • 92. Haåt giöëng têm höìnduäa vaâ àûúåc nêng lïn möåt bêåc. Thónh thoaãng, duâJeff vêîn coân choåc gheåo vïì lúâi nhêån xeát linh tinhcuãa töi, cêu noái bêng quú höm àoá laåi coá tñnh quyïëtàõnh giöëng nhû maãnh giêëy nhoã coá tïn vaâ söë àiïånthoaåi cuãa töi trïn àoá. Trong luác chuáng töi heån hoâ nhau, àöi khi Jeffhoãi doâ töi: - Em coá lo rùçng möåt ngaây naâo àoá chuáng tachùèng coân chuyïån gò àïí noái vúái nhau khöng? Nhûng sau muúâi lùm nùm chung söëng, coá böënmùåt con, nghïì nghiïåp hai àûáa öín àõnh, nhiïìu sûåkiïån döìn dêåp xaãy ra trong àúâi, àiïìu kinh khuãngàoá vêîn chûa xaãy ra. Vaâ töi tin chùæc rùçng noá seäkhöng bao giúâ xaãy ra. 92
 • 93. Nhûäng àiïìu bònh dõKhoaác lêëy caánh tay töi Nïëu baån hoãi töi àïën coäi àúâi naây àïí laâm gò, Töi seä traã lúâi rùçng töi àïën àêy àïí söëng àuáng vúái yá nghôa cuãa noá. —EÁmile ZolaC aách àêy nhiïìu nùm, Harry chöìng töi trúã vïìnhaâ muöån sau möåt chuyïën ài cöng taác. Höm àoá laângaây thaánh Valentine, vaâ khi beän leän àûa töi têëmthiïåp, aãnh móm cûúâi röìi noái: - Anh muöën mònh laâ ngûúâi àêìu tiïn chuác emmöåt ngaây lïî thaánh Patrick vui veã. AÃnh vïì nhaâ quaá trïî nïn cûãa tiïåm àaä baán hïëtthiïåp mûâng Valentine röìi. Thïë laâ têëm thiïåp maâaãnh mua khöng coá hònh cêy laá chuåm ba, hoùåc öngtiïn nhoã nhùæn núi mùåt trûúác, chó coá hònh öng thêìnkhöíng löì vui nhöån da xanh laá cêy thöi. 93
 • 94. Haåt giöëng têm höìn Trong suöët cuöåc söëng chung keáo daâi àûúåc böënlùm nùm, Harry thûúâng xuyïn choåc cûúâi moåithaânh viïn trong gia àònh. Cuöåc söëng bïn nhaucuãa chuáng töi phong phuá hún nhúâ baãn tñnh vui veãvaâ haâi hûúác cuãa aãnh. Nhûng Harry qua àúâi caách nay saáu thaáng röìi.Giúâ àêy, khi moåi ngûúâi hoãi töi söëng nhû thïë naâo,töi traã lúâi: - Töi àaánh mêët sûå àiïìu àöå cuãa mònh röìi. Töi ùn baánh traái quaâ vùåt thay vò nêëu nûúáng; töinhêëm nhaáp bûäa töëi trong phoâng laâm viïåc luác chñngiúâ àïm. Töi nhúá tiïëng noái têm tònh cuãa Harry nïnthûúâng troâ chuyïån möåt mònh, thûúâng kïí lïí vúáiaãnh nhûäng àiïìu mùæt thêëy hoùåc tai nghe. Nhêån thûác vïì nöîi cö àún thûúâng laâm töichoaáng ngúåp. Buöíi saáng höm trûúác, töi thûác giêëcluác hai giúâ, caãm giaác mêët maát àeâ nùång têm höìn töi.Nùçm trùçn troåc trïn giûúâng, töi nhúá laåi bûäa ùn cuângbaån beâ töëi höm trûúác. Luác rúâi khoãi nhaâ haâng möåtmònh, töi ao ûúác coá möåt ngûúâi ài keâm bïn caånh.Möåt ngûúâi baån hoåc cuä, baân tay aãnh luön khoaác lêëycaánh tay töi. AÃnh bûúác ài trong mûa sau khi thaãtöi xuöëng àiïím cuöëi cuâng, àêåu xe vaâo chöî, múãcaánh cûãa vaâ khöng bao giúâ bûúác vaâo bïn trongtrûúác töi. Nûúác mùæt töi tuön traâo nhû suöëi. Töi bêåt raàiö.Bêët cûá àiïåu nhaåc naâo dõu daâng vaâ laäng maån gúåigúåi töi nhúá àïën vö vaân kyã niïåm. Harry laâ thaânh 94
 • 95. Nhûäng àiïìu bònh dõviïn trong ban haát cuãa nhaâ thúâ nïn chó cêìn nghetiïëng àaân Organ cêët vuát lïn laâ töi laåi bêåt khoác. Töi thûúâng laâm nhûäng chuyïån daåi döåt. Thñ duå,töi mùåc kïå bònh ùæc-quy trong xe húi caån saåch,khöng theâm kiïím tra tònh traång cuãa chiïëc xe, àïí coá“cöng chuyïån” maâ laâm. Giúâ àêy, khi àaãm nhêånnhûäng viïåc maâ Harry hay laâm trûúác kia, töi múáibiïët mònh chùèng coá khaã nùng sûãa chûäa gò caã. Töiàïí mùåc doâng chûä phuå àïì daânh cho ngûúâi khiïëmthñnh trïn maân hònh tivi haâng thaáng trúâi, vò töikhöng biïët caách tùæt noá ài. Töi thêëy mònh thúã daâikhi ngûúâi nhùæc tuöìng baão thúã daâi, vaâ cûúâi khuáckhñch khi nghe hoå baão cûúâi khuác khñch. Kyä thuêåt khöng phaãi laâ thïë maånh cuãa töi, vaâtöi cuäng chùèng coá khiïëu vïì maáy moác. Nhiïìuthaáng tröi qua, vêåy maâ töi khöng thïí quyïët àõnhàûúåc. Töi seä hoãi yá kiïën cuãa ngûúâi queát doån sênhai cêu: Coá nïn tóa goån caác buåi cêy khöng? Coánïn mang nhûäng caái ghïë vaâo trong nhaâ khi muâaàöng àïën khöng? Tûâ khi chõu àûång cuöåc söëng cö àún, töi àaä traãiqua sûå thay àöíi cuãa ba muâa. Trong thaáng Giïng,möåt trêån baäo tuyïët kinh khuãng khiïën chuáng töi bõmêët àiïån hïët vaâi ngaây. Ban àïm, trúâi laånh leäo vaâ êmu. Muâa xuên àïën, töi nhúá nhung da diïët khu vûúânxanh tûúi cuãa töi. Harry tröìng cêy, töi queát doån vaâcaâo laá muåc. Khi hoa núã röå, töi thñch thuá ngùæm nhòncöng trònh cuãa aãnh. Muâa heâ nöëi tiïëp muâa xuên, töiphaãi lïn kïë hoaåch ài biïín möåt mònh thöi. 95
 • 96. Haåt giöëng têm höìn Nghe töi than thúã rùçng chõu àûång nhûäng buöíisaáng thêåt khoá khùn, baâ êëy àöìng yá ngay: “Phaãi àoá,chùèng ai thñch thûác dêåy trong möåt ngöi nhaâ tröëngtraãi”. Töi thïm vaâo: “Vaâ cuäng chùèng ai thñch quayvïì möåt ngöi nhaâ hoang vùæng”. Àuáng saáu thaáng sau ngaây Harry mêët, coá möåtchuyïån xaãy ra nhùæc töi nhúá àïën aãnh. Höm àoá, töira ngoaâi sên lêëy túâ baáo thò thêëy chuâm hoa daânhdaânh àêìu tiïn núã bung, toãa hûúng thúm ngaát.Trûúác àoá, buåi hoa traâ maâu höìng cuäng núã röå lêìnàêìu tiïn. Thïë laâ töi biïët rùçng, duâ àaä ài xa, Harry vêîn àïímùæt theo doäi töi. AÃnh maäi laâ ngûúâi àaân öng duynhêët maâ töi tin cêåy, laâ ngûúâi luön khoaác lêëy caánhtay töi àïí nêng àúä vaâ àöång viïn töi vûúåt quanhûäng ngaây thaáng cö àún coân laåi. 96
 • 97. Nhûäng àiïìu bònh dõ Àoá laâ tònh yïu Can àaãm khöng phaãi laâ caái thuâng röîng kïu to. Àöi khi can àaãm chó laâ tiïëng noái thêìm lùång vaâo cuöëi ngaây. Vaâ noá noái rùçng: “Ngaây mai ta seä cöë gùæng thïm lêìn nûäa”. —Mary Anne Radmacher HersheyN gûúâi baác sô trong chiïëc aáo choaâng trùæng noáivúái töi: - Baâ bõ ung thû röìi. Baâng hoaâng vaâ run rêíy, töi coá caãm giaác mònhàang úã giûäa têm àiïím cuãa trêån àöång àêët. Töikhöng coân laâ chñnh mònh. Tim ngûng àêåp. Vaâphöíi ngûng thúã. Khöng, khöng thïí. ÖÍng vûâa noáicaái gò vêåy? Ung thû haã? Biïët àêu öíng löån vúái möåtbaâ Judith Fraser naâo àoá. Biïët àêu laát nûäa öíng seäthêëy sûå sai lêìm àoá vaâ öíng seä xin löîi mònh. 97
 • 98. Haåt giöëng têm höìn Töi múã miïång noái nhû möåt caái maáy: - Tiïëp theo töi seä laâm gò? Tiïëng noái cuãa töi nghe nhû tûâ coäi xa xöi voånglaåi. Baác sô àaáp: - Queát CAT hoùåc chuåp MRI. Chïët tiïåt, giêëc mú cuãa töi àaä baáo trûúác nhû vêåymaâ. Tuêìn röìi töi nguã mú thêëy möåt àiïìu nhû sau:Töi àang úã trïn möåt chiïëc taâu vûúåt àaåi dûúng,àang cöë cûáu möåt con meâo run rêíy trïn thanh lancan cuãa boong taâu. Nhûng töi thêët baåi. Con meâocùæn töi möåt phaát úã phña sau cöí. Suöët tuêìn lïî tiïëp theo, töi coá nhiïìu giêëc mú xêëu yhïåt nhû vêåy khi chuêín bõ cho ca möí. Trong möåt giêëcmú, töi tòm thêëy möåt höì nûúác röång lúán vúái caái thuângàaân ghi-ta bõ chòm úã giûäa höì. Töi lo rùçng cêy àaânnùçm úã bïn trong seä hoãng mêët. Cêìn àaân vaâ nhûäng súåidêy thanh maãnh seä khöng coân dõp gúãi àïën thïë giúáinaây tiïëng nhaåc reáo rùæc cuãa noá. Bïn kia búâ höì laâ möåtbònh sûá bïí, trong bònh vêîn coân nhûäng caânh hoa nhoãli ti. Töi lo rùçng boá hoa àoá seä heáo taân mêët. Vò trongbònh khö queo, khöng coân möåt gioåt nûúác naâo caã. Sau ca möí, baác sô thöng baáo: - Khöëi u trong daå con cuãa baâ thêåt bêët thûúâng.Noá coá thïí moåc úã bêët cûá núi àêu trong cú thïí. Maymùæn cho baâ laâ noá moåc úã möåt võ trñ àûúåc baão vïåchùæc chùæn. Chuáng töi seä thûã nghiïåm trïn caác möbaåch huyïët àïí xem baâ coá cêìn phaãi hoáa trõ hoùåc xaåtrõ khöng. 98
 • 99. Nhûäng àiïìu bònh dõ Nhûäng giêëc mú tiïëp tuåc. Möåt àïm, töi nguã múthêëy vúå chöìng töi àang cûúäi xe àaåp. Trïn àûúângtúái chöî nhaâ kho cho thuï, möåt caái höë buân to tûúángchùæn ngang àûúâng. Ngûúâi chuã nhaâ baão chuáng töiài con àûúâng voâng. Núi àoá, chuáng töi phaãi traánhneá nhûäng laân àaån àûúåc bùæn vung vaãi röìi mang traãhai chiïëc xe àaåp taåi nhaâ kho thûá hai. Trong lêìn taái khaám, baác sô noái: - Baâ seä cêìn saáu tuêìn lïî xaå trõ. Nhiïìu mö baåchhuyïët àaä dûúng tñnh trúã laåi. - Xaå trõ coá giöëng vúái viïåc bùæn ra nhûäng loaåtsuáng khöng? Töi hoãi, loâng thêìm caãm ún thiïn thêìn höå mïånhàaä baáo trûúác àiïìu àoá vúái töi qua giêëc mú. Laâ thêìy thuöëc chuyïn khoa, töi biïët hêìu hïët moåingûúâi àïìu gùåp khoá khùn khi àöëi mùåt vúái caái chïët.Àûáng trûúác caái chïët cuãa chñnh mònh búãi cùn bïånhung thû, töi caãm thêëy mònh khöng phaãi laâ trûúânghúåp ngoaåi lïå, vaâ tûâng ngaây qua, thêìn chïët àang lêëycùæp cuöåc söëng cuãa töi. Töi hoãi: - Trong trûúâng húåp cuãa töi, coá caách chûäa trõ naâokhaác khöng? - Töi khöng biïët. Vïì àïën nhaâ, töi lêëy buát chò maâu ra vaâ veä laåi cùnbïånh cuãa töi. Töi veä noá thaânh tûâng lúáp bùçng caác tianùæng àuã maâu cuãa Mùåt Trúâi vaâ Traái Àêët. Töi nhùæmmùæt laåi vaâ bûúác vaâo khu vûúân bïn trong cú thïí 99
 • 100. Haåt giöëng têm höìnmònh. Nhûäng hònh aãnh noái cho töi biïët noá cêìn sûågiuáp àúä. Töi liïìn thuï möåt ngûúâi laâm vûúân vaâthïm moán rau cuã cuâng nhiïìu loaåi traâ cho thûåc àúnhaâng ngaây. Töi khöng thïí ngùn àûúåc suy nghô: Nïëu töichïët, ai seä nhùæc nhúã caác con töi vïì àiïìu quan troångnhêët úã trong àúâi? Ai seä thay töi lùæng nghe lúâi noáikhön ngoan cuãa baån beâ, chuác mûâng thaânh cöngcuãa hoå? Ai chia seã àûúåc nöîi thùng trêìm cuãa thênchuã töi, trong cuöåc haânh trònh hûúáng vïì sûå hiïíubiïët röång múã? Ai toeát miïång cûúâi sung sûúángtrong ngaây con trai töi khai trûúng nhaâ haâng múáicuãa noá? Ai ngöìi haâng ghïë àêìu trong raåp haát àïí vöîtay taán thûúâng buöíi biïíu diïîn cuãa con gaái töi? Airu caác chaáu nöåi chaáu ngoaåi nguã vaâ haát nhûäng baâiru maâ baâ nöåi, baâ ngoaåi cuãa töi tûâng haát cho töinghe? Ai cuâng ngöìi vúái chöìng töi núi haâng hiïntrûúác nhaâ, quan saát luä chim ruöìi nhuáng caái moãnhoã xñu vaâo nhûäng chuâm hoa cam núã röå rûåc rúä àïíhuát mêåt ngoåt cuãa hoa? Nhûäng tuêìn lïî sau àoá, baån beâ àïën thùm nûúâmnûúåp, röìi gúãi hoa, gúãi thiïåp, gúãi bùng àôa àïí àöångviïn, röìi cêìu nguyïån cho töi, röìi ài chúå ài buáa vaânêëu nûúáng caác bûäa ùn noáng söët cho gia àònh töi.Töi àaä nghô àïën chuyïån tòm möåt baâ vúå khaác choaãnh, nhûng chöìng töi khöng mùån maâ vúái yá tûúãngàoá lùæm. Giúâ àêy, trïn caánh cûãa tuã laånh, bïn caånh baâi thúcuãa con gaái töi laâm tùng, coân coá möåt danh saách tïn 100
 • 101. Nhûäng àiïìu bònh dõtuöíi vaâ söë àiïån thoaåi cuãa nhûäng ngûúâi sùén saângchúã töi àïën bïånh viïån khi àúåt xaå trõ laâm töi mïåtmoãi quaá mûác, khöng thïí tûå laái xe ài àûúåc. Trong lêìn taái khaám tiïëp theo, töi noái vúái baác sô: - Töi àaä biïët möåt caách chûäa trõ khaác coá thïí giuáptöi vûúåt qua. Àoá laâ tònh yïu. Yïu thûúng cuöåcsöëng naây vaâ yïu thûúng lêîn nhau. 101
 • 102. Haåt giöëng têm höìnÀi tòmmöåt ngûúâi baån àúâi hoaân haão Àïí con taâu coá thïí vaâo búâ, trûúác hïët, baån phaãi xêy dûång möåt bïën caãng. —Khuyïët danhA bby thên yïu cuãa töi noái rùçng caác àêëng öngchöìng khöng boã vúå àïí àïën vúái phuå nûä khaác –nhûng chöìng töi àaä boã töi, vaâ aãnh cûúái cö êëy. Àöåtnhiïn trúã laåi àöåc thên úã tuöíi ba mûúi taám, töi êínmònh trong cöng viïåc àïí quïn ài cêu chuyïån ly dõthêåt àau loâng. Coá thïí töi cuäng àïí têm tòm möåtngûúâi baån àúâi khaác, nhûng ba nùm qua chûa ai coáàuã “nöåi lûåc thêm hêåu” àïí húáp höìn töi. 102
 • 103. Nhûäng àiïìu bònh dõ Möåt cö baån vûâa tham dûå möåt buöíi sinh hoaåtvúái chuã àïì “Laâm thïë naâo àïí tòm ngûúâi baån àúâihoaân haão”. Cö êëy khuyïën caáo rùçng töi khöng nïntiïën haânh nhûäng biïån phaáp àûúåc giúái thiïåu nïëutöi chûa caãm thêëy cêìn thiïët, hoùåc khöng hïët loângtin tûúãng. Cö êëy trònh baây quaá trònh tiïën haânh nhû sau: 1. Kï ra möåt danh saách daâi lï thï caác phêím chêët cuãa ngûúâi baån àúâi – theo yá baån muöën. 2. Nghiïn cûáu danh saách thêåt kyä vaâ cùæt giaãm coân khoaãng mûúâi lùm phêím chêët quan troång nhêët àöëi vúái baån. 3. Doâ laåi danh saách, xem baån coá têët caã nhûäng phêím chêët maâ baån àang tòm kiïëm núi ngûúâi baån àúâi khöng. 4. Taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho ngûúâi àoá tiïën àïën vúái baån bùçng caách cùæt hïët nhûäng quan hïå hoaân toaân bïë tùæc vaâ nhûäng cuöåc heån hoâ tònh cúâ. 5. Haäy biïët ún Thûúång Àïë vò ngûúâi baån àúâi hoaân haão seä àïën vúái baån. Baån khöng cêìn thiïët phaãi ài tòm hoùåc thuác eáp quaá trònh. Baån chó viïåc àoán nhêån sûå viïåc xaãy ra vaâ khöng cêìn bêån têm àïën hêåu quaã cuãa noá. Bêy giúâ baån coá thïí thû giaän àûúåc röìi. Töi sùén saâng lêåp danh saách. Trong àoá coá nhûängphêím chêët nhû: Trñ tuïå, coá oác haâi hûúác, laâ ngûúâitaåo nïn nhiïìu àiïìu coá yá nghôa qua cöng viïåc ngûúâi 103
 • 104. Haåt giöëng têm höìnàoá laâm, chung thuãy, möåt ngûúâi àaáng kñnh, möåtngûúâi biïët caách chùm soác vúå con. Tûâ àoá, töi bùæt àêìu tûå vêën mònh laâ ai vaâ mònhmuöën gò trong cuöåc àúâi. Töi coá thïí nhòn thêëytûúng lai vaâ niïìm vui cuãa mònh. Thay vò chùmchùm tòm kiïëm ngûúâi baån àúâi hoaân haão, töi bùætàêìu chuêín bõ cho baãn thên àïí trúã nïn xûáng àaángvúái con ngûúâi maâ töi mong muöën. Trong thúâi gian naây, töi tham dûå möåt khoáa hoåcquaãn lyá taåi bïånh viïån, núi töi àang laâm viïåc. Eric,chuyïn viïn tû vêën, daåy chuáng töi vïì nhiïåm vuåkhoa hoåc, têìm nhòn, giaá trõ vaâ sûå cöång taác. Töi rêëtngûúäng möå aãnh. Töi cuäng thñch caái buái toác hayhay cuãa aãnh. Tuy vêåy, moåi yá nghô chó dûâng úã àoávò töi cao möåt meát baãy mûúi. Töi thûúâng mútûúãng túái möåt ngûúâi cao hún kia – möåt meát taámmûúi chùèng haån. Eric chó cao möåt meát saáu mûúibaãy thöi. Trong luác dûå khoáa hoåc cuãa Eric, töi tiïëp tuåc xaácàõnh caác nguyïn tùæc àaåo àûác vïì baãn thên vaâ nghïìnghiïåp. Noái àuáng ra, töi quyïët àõnh seä khöng baogiúâ kïët hön lêìn nûäa nïëu cuöåc hön nhên khöng àùåttrïn nïìn taãng tinh thêìn. Töi cuäng gùåp möåt thêìy boái àïí tû vêën cho vuithöi, öng ta hoãi töi: - Cö nghô sao vïì nhûäng ngûúâi àaân öng thêëp beá? Töi àaáp laåi bùçng möåt cêu hoãi: - Töi coá cêìn phaãi nghô túái àiïìu àoá khöng? 104
 • 105. Nhûäng àiïìu bònh dõ Öng ta tiïëp tuåc noái vúái töi rùçng ngûúâi baån àúâicuãa töi thêåt sûå biïët caách chùm soác vúå con, rêëtthöng minh, vaâ coá liïn quan túái möåt cêu laåc böå úãmiïìn quï. Vaâi thaáng sau, töi thuï Eric töí chûác möåt nhoámsinh hoaåt cuöëi tuêìn úã baäi biïín cho nhên viïn cuãatöi. AÃnh àïì nghõ chúã töi túái àoá àïí chuáng töi coá thïílêåp kïë hoaåch. Trong luác troâ chuyïån, töi vö tònh hoãinúi laâm viïåc cuãa aãnh – úã möåt thaânh phöë caách chöîtöi hai giúâ ài xe. AÃnh cho biïët vùn phoâng cuãa aãnhtrïn àûúâng Country Club. Trong nhûäng ngaây cuöëi tuêìn àoá, chuáng töi àïíyá àïën nhau theo möåt caách múái. ÚÃ àoá coá sûác hêëpdêîn thêåt laå luâng. Nhûng khöng ai trong chuáng töibiïët phaãi laâm thïë naâo vïì àiïìu àoá. AÃnh àïì nghõàûa töi vïì nhaâ – chó ngûúåc àûúâng aãnh böën tiïëngàöìng höì thöi! Trïn àûúâng vïì, töi lêëy hïët can àaãm noái rùçngtöi bõ aãnh thu huát. May thay, aãnh cuäng caãm thêëynhû vêåy. Khi àûa töi àïën cûãa, Eric coá veã böëi röëilùæm. Sau àoá Eric êëp uáng noái aãnh khöng biïët nïnhön töi hay nïn bùæt tay töi. Chuáng töi thoãathuêån laâ chó öm nhau möåt caái. AÃnh coá möåt quyàõnh laâ khöng àûúåc heån hoâ vúái thên chuã. Tuyvêåy, tuêìn sau aãnh goåi àiïån cho sïëp cuãa töi, xinpheáp àûúåc múâi töi ài chúi. Sau möåt nùm troân hoâheån nhau, möåt trùm khaách múâi vaâ böën àûáa contrai cuãa töi cuâng àïën nhaâ thúâ tham dûå àaám cûúáicuãa chuáng töi. 105
 • 106. Haåt giöëng têm höìn Nïëu töi khöng xem xeát tiïën trònh xaác àõnh vaâsöëng vúái giaá trõ thêåt sûå cuãa baãn thên, coá thïí töikhöng àoâi hoãi giaá trõ àoá úã möåt ngûúâi khaác. Thöiàûúåc, coá thïí töi quïn ghi phêím chêët “cao raáo” vaâodanh saách cuãa töi. Nhûng nïëu coá ghi, coá thïí töikhöng àïí mùæt àïën Eric, “Ngûúâi Baån Àúâi HoaânHaão” cuãa töi. Vïì diïån maåo, coá thïí aãnh thêëp beá,nhûng theo caách aãnh söëng vaâ caách aãnh chùm soácngûúâi vúå cuãa mònh, Eric àuáng laâ möåt ngûúâikhöíng löì. 106
 • 107. Nhûäng àiïìu bònh dõKhöng cêìn xem chûä kyáT öi laâ nhaâ phên tñch chûä viïët chuyïn nghiïåp.Trong khi taâi nùng àöåc àaáo naây àûúåc xem laâ möåtsûå baão àaãm vïì mùåt taâi chñnh, noá laåi taác haåi àïëncuöåc söëng tònh caãm cuãa töi! Möîi lêìn thñch möåtngûúâi àaân öng naâo àoá, töi beân phên tñch chûä viïëtcuãa anh ta ngay, xem thûã möëi quan hïå giûäa chuángtöi coá keáo daâi vaâ bïìn vûäng khöng. Töi khöngmuöën mònh bõ bêët ngúâ. Viïåc phên tñch chûä viïët chûáng toã rùçng, töi coá thïídïî daâng gaåt boã möåt ngûúâi àaân öng trûúác khi töiquan têm àïën anh ta hún. Cêìn gò phaãi nhoåc cöngnïëu chuáng töi khöng coá àiïím gò chung? Tûângnghe baån beâ noái vïì nhûäng ngûúâi àaân öng maâ hoågùåp hoáa ra chó laâ nhûäng “keã ngúá ngêín”, töi caãmthêëy tûå tin rùçng, bùçng caách sûã duång nùng lûåc 107
 • 108. Haåt giöëng têm höìnnghiïn cûáu chûä viïët, töi coá thïí boåc kyä phaáo àaâikiïn cöë cuãa töi. Theo thúâi gian, töi tiïëp tuåc loaåi boã nhûäng ngûúâiàaân öngtöi gùåp. Sau nhiïìu nùm thaáng heån hoâ traânàêìy hy voång vaâ phên tñch kyä lûúäng, töi àaânh thuánhêån vúái mònh rùçng coá leä “Chaâng Phuâ Húåp”khöng hïì töìn taåi àöëi vúái töi. Trong möåt lêìn àaánh tennis, töi ngaåc nhiïn khigùåp möåt ngûúâi àaân öng hêìu nhû coá àêìy àuã moåiphêím chêët maâ töi àang tòm kiïëm – tïë nhõ, thöngminh vaâ àöåc lêåp vïì taâi chñnh. Trûåc giaác maách baãovúái töi rùçng ngûúâi naây coá veã hûáa heån àêëy, nhûngtöi cêìn sûå baão àaãm. Töi nghô buång: A ha, mònh seäbiïët àûúåc con ngûúâi thêåt sûå cuãa anh ta laâ nhû thïënaâo. Mònh seä múâi anh ta tham gia möåt thûãnghiïåm. Mònh seä nhúâ anh ta viïët lïn giêëy vaâi chûä,vaâ sûå thêåt seä hiïån ra ngay trûúác mùæt. Anh ta cûúng quyïët tûâ chöëi! Thêåm chñ anh tacoân cûúâi phaá lïn röìi hoãi töi: - Taåi sao töi phaãi laâm nhû thïë? Cö coá thïí àoåcàûúåc àiïìu gò àoá qua chûä viïët cuãa töi, vaâ röìi loaåi boãtöi ra trûúác khi chuáng ta cêìn phaãi tòm hiïíu nhau.Khöng. Töi muöën chuyïån naây diïîn ra thêåt sûå bònhàùèng giûäa hai chuáng ta. Chuáng ta coá thïí troâchuyïån, nhûng töi seä khöng viïët gò cho cö àêu. Ñtra laâ luác naây. Vêåy laâ ngûúâi naây tûúác ài quyïìn kiïím soaát cuãatöi. Bùçng viïåc gaåt boã nùng lûåc maâ töi thûúâng duâng 108
 • 109. Nhûäng àiïìu bònh dõàïí àoaán vïì ngûúâi khaác, anh ta buöåc töi phaãi dûåavaâo quan saát, trûåc giaác vaâ tònh caãm cuãa töi. Khöngcoá kiïën thûác àoaán ngûúâi qua chûä viïët, töi khöngthïí tin cêåy vaâo baãn thên àûúåc, laâm sao töi coá thïítin tûúãng núi anh ta? Viïåc phên tñch chûä viïët luön giuáp töi coá khaãnùng tòm hiïíu moåi bñ êín cuãa àaân öng. Töi coá thïíbiïët ngûúâi àoá dïî daâng tha thûá hay nuöi giûä loângthuâ hêån; haâo phoáng hay keo kiïåt; tïë nhõ hay söîsaâng. Nhiïìu nùm nghiïn cûáu cho töi thêëy êëntûúång àêìu tiïn khöng phaãi luác naâo cuäng àuáng.Nïëu anh ta tûâ chöëi viïët vaâi chûä àïí töi nghiïn cûáu,coá leä quïn phûác anh ta ài laâ hay hún caã. Biïët àêuanh ta àang muöën che giêëu àiïìu gò àoá. Sûå giùçng co tiïëp tuåc diïîn ra giûäa traái tim vaâ lyátrñ cuãa töi. Traái tim noái: “Anh ta coá veã laâ möåt ngûúâiàaân öng hoaân haão. Taåi sao cö khöng cho anh tamöåt cú höåi?” Ngay luác àoá, trong àêìu töi voång laåitiïëng noái: “Cêín thêån àêëy. Cö khöng hiïíu gò vïìchuyïån naây àêu”. Viïåc tûå phên tñch chûä kyá àaä laâm töi àau loângkhi biïët roä tñnh caách cuãa mònh: Töi seä khöng baogiúâ yïu àûúng thïm möåt lêìn nûäa búãi vò nhûäng àaukhöí trong quaá khûá. Thïë röìi möåt gioång nhoã nheå tûâbïn trong vang lïn: “Coá phaãi àoá laâ caách maâ cömuöën söëng troån àúâi khöng?” Töi biïët mònh phaãi chia tay ngay vúái möëi tònhkhöng hïì coá tûúng lai. Trong luác traái tim vaâ àêìu oácgiùçng co dûä döåi, töi quyïët àõnh chõu àûång hoaân 109
 • 110. Haåt giöëng têm höìncaãnh naây vúái möåt quyïët têm cao hún. Àaä túái luácbuöng thaã têët caã – vaâ tin tûúãng. Lêìn àêìu tiïn töihaânh àöång theo trûåc giaác, vaâ tiïëp tuåc gùåp gúä“Chaâng Coá Thïí Phuâ Húåp”. Bêy giúâ töi biïët rùçng, trong àúâi coá nhûäng thûá töikhöng thïí kiïím soaát hoùåc phên tñch. Khi töi chopheáp traái tim múã röång, töi hoåc caách keáo daâi möåtmöëi quan hïå maâ khöng àïí yá àïën kïët quaã. Töi quan saát ngûúâi naây tiïëp xuác vúái con caái cuãaanh ta. Töi kñnh troång caách anh ta chia seã vaâ chùmsoác cêåu con trai vaâ cö con gaái. Töi thñch caách àuöitoác loùn xoùn cuãa anh ta phuã xuöëng gaáy, veã dõudaâng vaâ yïu thûúng trong aánh mùæt khi anh ta nhòntöi, caách anh ta cûá xoa nheå ngoán tay caái cuãa töi khichuáng töi nùæm tay nhau trong raåp chiïëu phim. Vaâcuöëi cuâng, khöng cêìn xem qua chûä viïët töi cuängbiïët rùçng “Chaâng Coá Thïí Phuâ Húåp” àuáng laâ“Chaâng Phuâ Húåp” cuãa töi. Vaâ khi nhòn thêëy chûä viïët cuãa anh röìi, thò chuángxaác àõnh thïm nhûäng àiïìu töi àaä khaám phaá vïì anhêëy qua caách tin tûúãng vaâo baãn thên cuãa töi. Têët nhiïn, khi trao àöíi lúâi thïì ûúác trong àaámcûúái, chuáng töi khöng viïët thaânh chûä maâ chó noái ranhûäng lúâi chên thaânh xuêët phaát tûâ traái tim. 110
 • 111. Nhûäng àiïìu bònh dõ Ngûúâi baån têm giaoX oaãng! Caái ly trïn khay cuãa töi rúi xuöëng àêët,vúä tan thaânh nhiïìu maãnh, sûäa tûúi vùng tung toáe.Mùåt àoã nhûâ, töi cuái xuöëng nhùåt nhûäng maãnh thuãytinh. Chúåt, gioång möåt ngûúâi àaân öng vang lïn: - Khöng sao àêu. Àïí töi giuáp cho. Ngêíng àêìu nhòn lïn, töi thêëy möåt cùåp mùætxanh biïëc vaâ möåt nuå cûúâi raång rúä. Don vaâ töi àaägùåp gúä nhau nhû thïë àêëy – trong khuön viïntrûúâng àaåi hoåc Colorado vaâo muâa heâ nùm 1952.Töi àïën àïí hoåc khoáa muâa heâ úã àoá. Don cuäng vêåy.Ngoaâi ra, anh coân laâm thïm cöng viïåc doån baân ùntaåi cùn tin. Khöng lêu sau, Don goåi àiïån múâi töi ài chúi.Töi xuác àöång àïën mûác khöng thïí ùn àûúåc gòtrûúác mùåt anh. Don nghiïm chónh, rêët thöng 111
 • 112. Haåt giöëng têm höìnminh, vaâ àeåp trai khöng khaác gò möåt hoaâng tûã.Töi nhû nuöët tûâng lúâi noái cuãa anh khi anh chúãtöi ài ngùæm thaânh phöë Boulder, caãnh nuái nonhuâng vô cuãa Colorado. Töi ngaåc nhiïn khi thêëyanh coá sûác thu huát nhû vêåy. Töi caãm thêëy mònhnon treã vaâ yïëu àuöëi quaá. Don àöëi xûã vúái töi nhûmöåt cöng chuáa. Anh àöëi xûã vúái töi nhû vúái möåtngûúâi trûúãng thaânh biïët suy nghô. Tñnh tònh anhhoaân toaân cúãi múã. Vaâ chuáng töi coá thïí troâchuyïån vïì tònh caãm – möåt àiïìu hïët sûác xa laå àöëivúái töi. Muâa heâ nùm àoá laâ sûå kïët húåp giûäa nhûäng buöíihoåc daâi lï thï vúái thúâi gian bïn caånh Don dûúângnhû quaá ngùæn nguãi. Vaâ röìi àïën luác phaãi trúã vïì quïnhaâ Houston, loâng töi traân ngêåp nöîi buöìn. Chuáng töi viïët thû cho nhau möîi ngaây. Thaángchñn nùm àoá, Don vaâ cêåu em trai laái xe àïënTexas thùm töi. Töi caãm thêëy phêën khñch xen lêînhöìi höåp. Thêåt ra, súå haäi thò àuáng hún. Chuyïåntònh caãm laäng maån giûäa hai tiïíu bang xa xöigiöëng nhû möåt giêëc mú. Giúâ àêy noá trúã thaânhhiïån thûåc. Sau khi Don vaâ cêåu em trai ài röìi, ba töi goåi töivaâo phoâng noái chuyïån. Öng lïn tiïëng: - Trish, ba muöën con hiïíu rùçng ba thñch anhbaån cuãa con. Cêåu ta laâ möåt thanh niïn thöng minh,coá tû caách töët, vaâ ba nghô cêåu ta seä tiïën xa húntrong nghïì nghiïåp. Tuy nhiïn... 112
 • 113. Nhûäng àiïìu bònh dõ Öi, hai tûâ tuy nhiïn àoá noái lïn têët caã. Öngtiïëp tuåc: - Tuy nhiïn, coá quaá nhiïìu trúã ngaåi. Möåt, cêåu tatheo àaåo Thiïn Chuáa. Hai, cêåu ta laâ ngûúâi YÁ. Ba,cêåu ta söëng caách àêy xa quaá. Töi àûáng lùång ngûúâi. Cöí hoång töi nhû ngheånlaåi. Cûá nhû töi nhû àang úã möåt núi rêët xa xùm,loaáng thoaáng nghe öng noái vïì àaåo Thiïn Chuáa, vïìquy luêåt sinh àeã thoaãi maái (laâ àiïìu khaác biïåt vúáiquy luêåt cuãa chuáng töi), vïì viïåc töi phaãi hoaân têëtchûúng trònh àaåi hoåc úã Texas. Vaâ röìi, cûá nhû moåichuyïån àaä àûúåc giaãi quyïët xong, öng kïët thuácbùçng cêu: - Cha nghô con nïn viïët thû noái cho cêåu thanhniïn àoá hiïíu. Suöët mûúâi taám nùm nay, töi khöng bao giúâ caäilúâi ba töi. Àoá laâ nùm 1952. Vaâ chuáng ta chó laâmnhûäng gò ngûúâi lúán chó baão. Öng anh lúán cuãa töi tûâng laâ möåt “keã nöíi loaån”trong gia àònh, vaâ töi phaãi àaãm nhiïåm vai troângûúåc laåi. Töi khoác khi viïët laá thû àoá, noái vúái Donrùçng chuáng töi khoá maâ tiïëp tuåc möëi quan hïå. Noáiàuáng ra, möåt phêìn con ngûúâi töi caãm thêëy súå haäi– súå rùçng coá thïí anh chaâng thên thiïån, àeåp trai vaâthöng minh àoá yïu töi. Töi khöng thïí tûúãng tûúångmònh coá thïí söëng rêët xa gia àònh vaâ baån beâ. Sau àoá, töi nhêån àûúåc laá thû höìi êm daâi chñntrang giêëy. Don noái anh àaä àoaán ra àiïìu àoá, vaâ 113
 • 114. Haåt giöëng têm höìnanh rêët buöìn. Lúâi leä trong thû cuãa anh thêåt dõudaâng vaâ thöng caãm, noá laâm töi caãm thêëy mònhàûúåc an uãi rêët nhiïìu. Anh noái anh muöën àïí laåi chotöi nhûäng kyã niïåm ngoåt ngaâo nhêët, thi võ nhêët, vïìkhoaãng thúâi gian ngùæn nguãi maâ chuáng töi úã bïncaånh nhau. Anh muöën töi luön nghô àïën muâa heâ úãColorado, xem àoá laâ möåt trong nhûäng thúâi gianvui sûúáng nhêët trong àúâi. Laá thû cuãa Don thêåt tuyïåt vúâi. Tuyïåt vúâi àïënnöîi töi khöng thïí quùng ài. Khöng bao giúâ. Töi giûätêëm aãnh cuãa anh vaâ laá thû àoá trong cuöën nhêåt kyáriïng cuãa töi. Nùm thaáng sau àoá, ba töi qua àúâi vò möåt cúnàau tim. Töi viïët thû cho Don àïí baáo tin nhûngkhöng thêëy höìi êm. Vaâi thaáng sau, töi bùæt àêìu heån hoâ vaâ kïët hönvúái möåt ngûúâi khaác. Möåt ngûúâi söëng gêìn nhaâ.Möåt ngûúâi biïët roä ba töi vaâ àûúåc sûå taán àöìng cuãaöng. Möåt ngûúâi giuáp töi vûúåt qua nöîi àau buöìntrûúác caái chïët cuãa ba töi. Chuáng töi coá böën àûáacon thêåt tuyïåt vúâi vaâ nhiïìu nùm àêìu thêåt haånhphuác. Nhûng chuáng töi coá quan niïåm söëng khaácnhau. Cuöëi cuâng, khöng thïí chõu àûång hún nûäa,chuáng töi chia tay nhau sau hai mûúi baãy nùmchung söëng. Chuáng töi baán nhaâ, vaâ töi mua möåt cùn nhaâphöë. Trong luác sùæp xïëp saách vúã lïn kïå, töi bùæt gùåpcuöën nhêåt kyá, têëm aãnh cuãa Don vaâ laá thû cuãa anh.Töi múã nhûäng trang thû moãng manh, vaâng uáa ra 114
 • 115. Nhûäng àiïìu bònh dõxem, thêëy laåi nhûäng vïåt nûúác mùæt ngaây xûa. Töicaãm thêëy bõ thöi thuác phaãi viïët thû cho anh – àïíthùm hoãi anh sau ba mûúi nùm daâi àùng àùèng. Töi thûác suöët nûãa àïm àïí viïët thû vaâ àoåc túáiàoåc lui nhiïìu lêìn. Töi kïí vúái anh nhûäng chuyïån àaäxaãy ra trong cuöåc àúâi töi. Töi caãm thêëy sûác söëngmúái lan toãa khùæp thên thïí. Lúâi leä cûá tuön traâo trïntrang giêëy. Töi cuäng noái thïm rùçng anh khöng cêìnhöìi êm, chó vò töi cêìn phaãi viïët – thïë thöi. Trûúác àêy, anh tûâng noái rêët muöën múã vùnphoâng luêåt sû úã Denver. Töi tra trong cuöën danhbaå àiïån thoaåi thaânh phöë Denver, vaâ thêëy tïn anhnùçm úã àoá. Töi gûãi laá thû maâ loâng àêìy höìi höåp vaâmong àúåi. Töi tin rùçng thïë naâo cuäng nhêån àûúåcthû höìi êm cuãa anh. Möåt tuêìn sau, khi nhòn doâng chûä quen thuöåctrïn phong bò, töi chêìn chûâ trong giêy laát. Töi cûángöìi im nhòn noá höìi lêu trûúác khi múã. Anh chobiïët vúå anh àaä mêët caách àoá ba thaáng, vaâ hoå khöngcoá con caái. Don noái, ba mûúi nùm trûúác, sauchuyïën ài Houston thùm töi, anh trúã vïì vaâchuyïín àõa chó nïn khöng nhêån àûúåc laá thû baáotin ba töi mêët. Chuáng töi thûúâng xuyïn goåi àiïån cho nhautrong nhiïìu thaáng tiïëp theo. Cuöëi cuâng, chuángtöi quyïët àõnh phaãi gùåp laåi nhau, vaâ choån thaânhphöë Santa Fe laâm àiïím heån. Chuáng töi chûa aiàùåt chên túái núi naây. Khi bûúác xuöëng cêìu thangmaáy bay, töi àaão mùæt tòm Don. Vaâ töi thêëy ngay 115
 • 116. Haåt giöëng têm höìngûúng mùåt tûúi cûúâi àoá, cuâng cùåp mùæt xanh biïëcàoá, nhûng maái toác anh giúâ àêy àaä baåc nhiïìu. Cöíhoång töi ngheån laåi, hai baân tay run rêíy khi chuángtöi bûúác túái chöî nhau. Röìi chuáng töi öm nhau.Mùæt ai cuäng nhoâa lïå. Ba mûúi nùm xa caách àaäàûúåc nöëi liïìn. Ngay lêåp tûác, lúâi noái trong miïångchuáng töi tuön traâo ra khöng dûát. Chûa hïët cêunaây, àaä coá cêu khaác nöëi lúâi. Thêåt laâ thên quen.Thêåt laâ têm àùæc. Möëi tònh laäng maån cuãa chuáng töi chõu àûångthïm möåt nùm xa caách nûäa. Trong luác àoá, töi thuxïëp chuyïín nhaâ sang núi khaác, coân anh lo giaãiquyïët cöng chuyïån gia àònh. Chuáng töi giöëng nhûnhûäng ngûúâi baån têm giao. Cuöëi cuâng, thaáng Tûsau àoá, chuáng töi cûúái nhau. Baâ con thên thuöåc vaâbaån beâ toã ra ngaåc nhiïn, hoãi rùçng laâm sao töi coá thïíra ài, boã têët caã laåi sau lûng. Töi chó cûúâi nuå àïí traãlúâi. Nhûng trong thêm têm, möåt gioång noái thòthêìm bïn tai: “Cûá nhòn töi ài”. Àïën tûâng tuöíi naây trong cuöåc àúâi, töi àaä hoåcàûúåc caách hiïíu roä traái tim mònh. Töi àaä hoåc àûúåccaách lùæng nghe gioång noái nhoã nheå vang lïn tûâ têånàaáy loâng, hoåc caách chuá yá àïën phêìn trûåc giaác cuãatöi. Töi àaä hoåc àûúåc caách tin tûúãng vaâo baãn thên. 116
 • 117. Nhûäng àiïìu bònh dõ Chuyïën bay 603 Töi tin rùçng, àöi khi chuáng ta cêìn phaãi chaåm mùåt caái chïët trûúác khi chuáng ta thêåt sûå söëng. —Rosita PerezK hi chiïëc maáy bay DC-10 cêët caánh úã cuöëiàûúâng bùng, töi nghe tiïëng chuöng baáo àöångvang lïn inh oãi. Àang úã vêån töëc 268 cêy söë giúâ,maáy bay chêåm laåi vaâ bùæt àêìu haå xuöëng. Tiïëp theolaâ möåt tiïëng nöí àöåt ngöåt. Hoaãng súå, töi uáp mùåt vaâogiûäa hai àêìu göëi, vaâ öm cûáng hai cùèng chên. Maáybay rúi xuöëng àêët vaâ böëc chaáy. Ngay lêåp tûác, àaámlûãa traân ngêåp toaân böå phêìn bïn traái cuãa maáy bay.Ngoån lûãa böëc lïn trúâi mêëy chuåc meát. Muöåi khoáibao phuã khùæp núi. Suöët baãy nùm qua, töi àaä traãi qua möåt cuöåcsöëng àêìy gian truên cuãa möåt diïîn viïn söëng taåiLos Angeles. Töi àaä chaåm xuöëng àaáy cuãa vûåc 117
 • 118. Haåt giöëng têm höìnthùèm – vïì tònh caãm, taâi chñnh, vïì tinh thêìn vaâ caãtêm höìn. Töi khöng muöën söëng nûäa. Laâ cûåu hoahêåu àaão Hawaii, töi àang trïn àûúâng trúã laåiHonolulu àïí laâm ngûúâi dêîn chûúng trònh chobuöíi lïî àùng quang hoa hêåu Hawaii nùm nay. Khibûúác lïn maáy bay, töi nghô thêìm trong àêìu nhiïìulêìn: “Cêìu xin cuöåc àúâi con thay àöíi, cêìu xin noákhöng bao giúâ giöëng nhû xûa, bùçng khöng cêìu xincho con chïët ài”. Luác nghe tiïëng nöí lúán, moåi chuá yávaâo thûåc taåi cuãa töi chuyïín àöíi möåt caách kyâ laå. Khöng biïët tûâ àêu, möåt sûå thanh thaãn ïm aã baotruâm khùæp ngûúâi töi. Töi caãm thêëy mònh àûúåc baãovïå. Dûúâng nhû coá möåt têëm khiïn àang che chùænchung quanh. Vaâ töi àang úã giûäa möåt vêìng saángtrùæng. Thay vò thu mònh laåi súå haäi trûúác biïën cöëàang xaãy ra cho maáy bay vaâ baãn thên, àöåt nhiïntöi caãm thêëy hên hoan vaâ yïn bònh, cûá nhû coá möåttònh yïu vö àiïìu kiïån àang öm êëp töi. Luöìng aánh saáng trùæng bao quanh töi vaâ töinghe möåt thöng àiïåp: “Con àûúåc trao tùång cuöåcsöëng naây, con àaä laâm gò vúái noá?” Röìi böën cêu hoãi lûúát qua àêìu töi thêåt nhanh:“Con coá thûúng yïu baãn thên con khöng? Con coáthûúng yïu gia àònh vaâ baån beâ con khöng? Con coásöëng àuáng vúái muåc àñch vaâ ûúác mú cuãa conkhöng? Vaâ nïëu höm nay con chïët, sûå goáp mùåt cuãacon trïn haânh tinh naây coá laâm cho noá trúã thaânh núitöët àeåp hún khöng?” Töi heát lïn: 118
 • 119. Nhûäng àiïìu bònh dõ - Khöng! Töi muöën söëng! Khi ngoån lûãa noáng rûåc lan túái gêìn, töi àûáng lïn,loaång choaång ài lêìn ra caánh cûãa thoaát hiïím. Töi laângûúâi cuöëi cuâng thoaát ra khoãi núi nguy hiïím.Trong luác khêåp khiïíng rúâi xa chiïëc maáy bay àangböëc chaáy, töi nhêån ra rùçng mònh coá cú höåi söëng lêìnthûá hai. Kïí tûâ bêy giúâ, bêët cûá àiïìu gò cuäng laâ phêìnthûúãng thïm daânh cho töi. Dûúâng nhû moåi quyïëtàõnh sai lêìm trûúác àêy cuãa töi àïìu àûúåc viïët ratrïn möåt têëm baãng, vaâ töi vûâa xoaá saåch têët caã. Tûângaây höm nay trúã ài, vúái têëm baãng hoaân toaântrùæng boác, töi seä chõu traách nhiïåm vïì bêët cûá àiïìu gòtöi laâm. Möåt tiïëng nöí lúán laâm chiïëc maáy bay vúä tung ratûâng maãnh. Nhûäng ngûúâi söëng soát chaåy ngangqua töi, la heát vaâ khoác loác. Töi ài caâ nhùæc thêåtchêåm phña sau hoå, tiïën vïì phña haâng raâo dêy theápgai. Töi àaä thoaát khoãi caái chïët. Möåt thaãm hoåa diïîn ra àöåt ngöåt. Noá cùæt àûát moåivúâ vônh giaã döëi vúái sûå chên thêåt. Noá mang laåi möåtmêîu söë chung cho tònh yïu thûúng vaâ loâng trùæc êínàöëi vúái nhûäng ngûúâi àang chõu àau khöí. Möåt cögaái treã hoaân toaân mêët bònh tônh, àang run rêíy,khoác loác, baám chùåt vaâo caánh tay cuãa möåt ngûúâiàaân öng àang vöî vïì cö ta. Möåt phuå nûä àûáng tuöíiàang nûác núã trong voâng tay cuãa möåt baâ baån, ngûúâinaây dõu daâng àu àûa thên mònh baâ nhû àu àûamöåt àûáa beá. Chöìng öm chùåt lêëy vúå – möåt haânhàöång maâ hoå khöng coân quen thuöåc nûäa. Tûâ trong 119
 • 120. Haåt giöëng têm höìntêm höìn hoå, tònh yïu thûúng toãa ra thêåt êëm aáp. Hoåcho ài vaâ nhêån laåi tònh thûúng khöng möåt chuátngûúång ngêåp. Giúâ àêy töi hiïíu rùçng, vêën àïì khöng phaãi laâcuöåc söëng cho ta nhûäng gò maâ ta àaä laâm nhûäng gòcho cuöåc söëng. Cuöåc söëng laâ möåt moán quaâ vö giaá;vaâ töi phaãi taåo nïn thaânh quaã cho chñnh baãn thên. Töi seä laâm gò khaác vúái trûúác àêy? Töi seä khöngbao giúâ ngêåp ngûâng khi noái “Xin löîi” hoùåc “Töiyïu quyá baån”. Töi seä soi moái baãn thên mònh hún laâsoi moái ngûúâi khaác, xem thûã àiïìu töët àeåp gò àangxaãy ra cho töi. Vaâ töi seä söëng tûâng ngaây nhû thïímöîi ngaây seä laâ möåt ngaây cuöëi cuâng cuãa àúâi töi. 120
 • 121. Nhûäng àiïìu bònh dõPhoâng toaát möì höiT öi khöng thïí tin rùçng mònh àang bûúác vaâophoâng toaát möì höi. Möåt núi cûã haânh nghi lïî cuãathöí dên da àoã. Töi laâ möåt phuå nûä ngûúâi Àûác, toácvaâng, mùæt xanh, böën mûúi ba tuöíi, meå cuãa böënàûáa con trai, vaâ àang laâm viïåc taåi bïånh viïån. Töicuâng chöìng, Eric, ài nghó maát úã búâ biïín vúái möåtnhoám thêìy thuöëc khaác. Khi àûúåc àïì nghõ möåt dõp may hiïëm coá thamdûå nghi lïî cuãa thöí dên da àoã, Eric nhêån lúâi khöngchuát do dûå. AÃnh laâ vêåy àoá. AÃnh thuöåc loaåi ngûúâi“gò cuäng thûã qua möåt lêìn cho biïët” nïëu àiïìu àoá seäàûa aãnh vaâo cuöåc phiïu lûu múái. Dô nhiïn, töiphaãi ài theo aãnh thöi. Töi vêîn coân thaái àöå chöëng àöëi khi caã nhoámmûúâi hai ngûúâi chuáng töi ngöìi xïëp bùçng theovoâng troân bïn trong möåt khöng gian nhoã xñu, coáchiïìu cao khoaãng möåt meát rûúäi, giöëng hïåt möåt caáilïìu vaãi àûúåc dûång bùçng cêy saâo vaâ àûúåc phuã 121
 • 122. Haåt giöëng têm höìnbùçng caânh laá. Baâ thêìy cuáng ngûúâi da àoã bùæt àêìuhaát ï a, ngúåi khen caác thêìn linh. Tim töi bùæt àêìuàêåp maånh. Töi súå haäi nhòn nhûäng khöëi àaá àoã rûåclûãa nùçm thaânh möåt àöëng ngay chñnh giûäa lïìu.Chuáng coá thïí nöí tung khöng? Chuáng töi coá bõngaåt thúã vò thiïëu khöng khñ khöng? Töi coá bõ ngêëtxóu khöng? Moåi thûá dûúâng nhû quaá chêåt heåp. Töicöë gùæng kiïím soaát húi thúã àiïn cuöìng cuãa mònh.Khöng khñ noáng àïën nöíi, trong cún hoaãng höët, töingaä ngûúâi túái trûúác, uáp mùåt xuöëng àêët àïí dõu búátsûác noáng. Möåt giúâ sau, töi laão àaão bûúác ra khoãi lïìu. Toaânthên töi hoaân toaân khö kiïåt vaâ mïåt nhoaâi. Töi thaãngûúâi nùçm phõch xuöëng àêët, chên tay soaãi trïn caát.Àuáng. Àuáng vêåy. Töi àang an toaân vaâ àang hñt thúãkhöng khñ trong laânh. Töi khöng muöën toaát möìhöi thïm nûäa. Röìi böîng nhiïn, khi ngûãa mùåt nhònlïn caác vò sao trïn trúâi, hònh aãnh meå töi xuêët hiïåntrûúác mùæt. Töi baâng hoaâng. Meå töi chïët treã lùæm, luácàoá baâ böën mûúi tuöíi, coân töi múái mûúâi lùm.Gûúng mùåt tûúi cûúâi cuãa meå chiïëm troån võ trñ cuãaaánh trùng rùçm. Baâ bùæt àêìu noái chuyïån vúái töi – nhûäng lúâi maâchó coá mònh töi nghe àûúåc. Baâ noái: “Nhòn con kòa! Con àaä laâm àûúåc nhiïìu viïåc vaâcon àaä tiïën rêët xa. Con coá nhûäng cú höåi maâ meåkhöng bao giúâ àûúåc”. Baâ rêët haâi loâng vïì töi. Töi coá thïí caãm thêëy tònhyïu cuãa meå töi daânh cho töi. 122
 • 123. Nhûäng àiïìu bònh dõ Vaâ röìi àêìu oác töi hiïån lïn nhûäng sûå kiïån quantroång maâ töi khöng thïí san seã vúái baâ; nöíi àaubuöìn sau khi baâ chïët, àûáa em song sinh vúái töinùçm meåp trïn giûúâng khoác loác; saáu thaáng sau, töitöët nghiïåp trung hoåc; röìi töët nghiïåp àaåi hoåc; ngaâycuãa Meå hùçng nùm; ngaây cûúái cuãa töi; nhûäng àûáacon lêìn lûúåt chaâo àúâi; cuöåc ly dõ àau àúán; lêìn taáihön thêåt tuyïåt vúâi; nhûäng thay àöíi trong nghïìnghiïåp... Töi cuäng muöën chia seã vúái meå sûå thiïëuthöën vïì tinh thêìn; nhûäng gioåt nûúác mùæt cuângnhûäng tiïëng cûúâi; sûå yïu thñch àiïån aãnh; àûúåcnhòn baâ meå vaâ con gaái úã bïn nhau. Töi cûá tûúãngmeå töi àaä boã soát têët caã nhûäng àiïìu àoá. Giúâ àêy töibiïët rùçng baâ luön hiïån diïån bïn caånh töi trong suöëtcuöåc àúâi töi. Vaâi phuát sau, gûúng mùåt meå töi múâ dêìn. Töivêîn nùçm yïn àoá, caãm nhêån niïìm vui vaâ àiïìu kyâdiïåu, àùæm mònh trong aánh nùæng buöíi chiïìu êëmaáp. Töi khöng thïí giaãi thñch, nhûng töi biïët àoá laâsûå thêåt. Nïëu töi súå haäi vaâ chaåy khoãi cùn phoâng toaát möìhöi àoá, töi àaä boã lúä möåt àiïìu àaáng ghi nhúá nhêëttrong àúâi. Töi àûúåc cho möåt dõp may àïí chûäa laânhvïët thûúng loâng, àöìng thúâi, töi àûúåc nghe meå töinoái: “Meå yïu con, con gaái cûng”. 123
 • 124. Haåt giöëng têm höìn Cö cêìn gò khöng? Chuáng ta laâ ai – àoá laâ moán quaâ Thûúång Àïë tùång cho chuáng ta; Chuáng ta trúã thaânh con ngûúâi naâo – àoá laâ moán quaâ chuáng ta tùång Thûúång Àïë. —Khuyïët danhH öm àoá, töi khúãi haânh khaá súám. Trûúác khiàïën cuöåc heån àêìu tiïn, töi àûa möåt cö baån àïën sênbay quöëc tïë thaânh phöë Kansas röìi quay trúã laåi theotuyïën àûúâng quen thuöåc haâng ngaây. Khi àïën ngaäba, núi töi thûúâng reä bïn traái, thò xe töi bùæt àêìuchuyïín sang bïn phaãi, hoaân toaân ngoaâi yá muöëncuãa töi. Dûúâng nhû coá ai àoá giaânh lêëy vö-lùng núitay töi vaâ laái xe thay töi. Vûâa tiïëp tuåc laái xe, töi vûâa noái to lïn: “Taåi saomònh laåi laâm nhû vêåy?” Böå àöì vña maâu trùæng cuãa töi rêët phuâ húåp vúáimöåt ngaây heâ àeåp trúâi nhû höm nay. Biïët rùçngmònh coá khuynh hûúáng laái xe nhanh khi thúâi tiïët 124
 • 125. Nhûäng àiïìu bònh dõtöët, töi bêåt hïå thöëng kiïím tra töëc àöå trong xe vaâ bùætàêìu ngùæm nghña caãnh àeåp. Tiïëp tuåc cho xe chaåybon bon trïn xa löå, töi cêët tiïëng haát nghïu ngao,thò möåt gioång noái trong àêìu töi vang lïn: “Chaåychêåm laåi”. Töi nhòn baãng àöìng höì vaâ thêëy töëc àöå chó coáchñn mûúi cêy söë möåt giúâ. Töi nghô nhû vêåy laâ öín,vaâ töi vêîy tay toã veã xem thûúâng. Ngay sau àoá, möåt gioång noái – nhû thïí ai àoángöìi núi bùng ghïë sau – heát lïn: “Chêåm laåi ài!” Giêåt mònh, töi àaåp maånh thùæng laâm chiïëc xesuyát khûång laåi. Töi vûâa lêìu bêìu möåt mònh:“Chuyïån naây nghôa laâ thïë naâo?” thò chúåt nhòn thêëychiïëc xe húi nhoã maâu trùæng trûúác mùåt töi bùæt àêìuchaåy loaång choaång. Töi têëp xe vaâo bïn lïì ngay lêåp tûác, vaâ caãmthêëy möåt tai naån kinh khuãng sùæp sûãa xaãy ra.Chiïëc xe töi dûâng hùèn laåi, cuäng laâ luác chiïëc xenhoã maâu trùæng laång qua ba laân àûúâng vaâ àêmthùèng vaâo haâng raâo baão vïå, vúái töëc àöå trïn möåttrùm cêy söë giúâ. Ngay khi töi nhaãy ra khoãi xe, möåt chiïëc xe khaácdûâng laåi bïn caånh töi. Möåt ngûúâi àaân öng lao rangoaâi vaâ hoãi: - Taåi sao cö àaåp thùæng vêåy? Töi àaáp: - Xe töi chûa xaãy ra chuyïån gò caã. Nhûng töikhöng biïët taåi sao töi dûâng xe laåi. 125
 • 126. Haåt giöëng têm höìn Öng ta noái: - Caám ún cö. Cö àaä cûáu maång töi. Töi hoãi taåi sao vaâ öng ta giaãi thñch ngay: - Töi àang chaåy rêët nhanh, khoaãng möåt trùm bamûúi lùm cêy söë giúâ. Töi àang trïî nïn cöë gùæng buâàùæp thúâi gian. Töi bõ nhiïìu theã phaåt chaåy quaá töëcàöå röìi, nïn khi thêëy cö àaåp thùæng, töi nghô cö thêëyxe caãnh saát úã phña trûúác. Nhúâ thïë töi cuäng àaåpthùæng theo. Nïëu khöng, töi coá thïí àêm thùèng vaâochiïëc xe maâu trùæng kia khi noá bùæt àêìu laão àaão. Vêîn coân baâng hoaâng, ngûúâi àaân öng leo vaâotrong chiïëc xe vaâ laái ài tiïëp. Khi töi àïën bïn chiïëc xe bõ naån nùçm giûäa xa löå,töi thò thêìm möåt mònh: - Taåi sao laåi laâ mònh? Mònh coá biïët gò vïì sú cûáutai naån àêu? Ngûúâi laái xe laâ möåt phuå nûä treã mang thai, coânngûúâi ngöìi bïn caånh laâ chöìng cö ta. Caã hai dûúângnhû bõ thûúng rêët nùång. Maáu tung toáe khùæp núi.Ngûúâi chöìng bõ gaäy hïët rùng. Caã hai àang kïukhoác vaâ súå haäi. Töi biïët chuáng töi cêìn sûå giuáp àúävaâ cêìn chiïëc xe cûáu thûúng. Möåt xe húi dûâng laåi. Möåt phuå nûä ngöìi sau taylaái hoãi: - Cö cêìn gò khöng? Töi àaáp: - Chuáng töi cêìn caãnh saát vaâ möåt xe cûáu thûúng.Hai ngûúâi naây bõ thûúng rêët nùång. 126
 • 127. Nhûäng àiïìu bònh dõ Ngûúâi phuå nûä gêåt àêìu, laái xe ài tòm möåt buöìngàiïån thoaåi cöng cöång. Töi quay trúã laåi chöî hai naån nhên àïí noái cho hoåbiïët xe cûáu thûúng àang trïn àûúâng túái àêy. Möåt ngûúâi laái xe chaåy ngang qua heát lïn thêåt to: - Cö phaãi àûa hoå ra khoãi xe. Xùng chaãy lïnhlaáng dûúái xe kòa. Töi laåi gêìn hún, àõnh múã caánh cûãa xe moápmeáo, nhûng ngûúâi phuå nûä cho biïët noá àaä bõ keåt.Töi liïëc mùæt nhòn lïn phña khung cûãa söí. Coánhûäng maãnh kñnh xe vúä chòa ra nhoån hoùæc nïntöi thêëy chó coá möåt caách duy nhêët àûa cö ta rangoaâi laâ phaãi múã caánh cûãa. Duâng hïët sûác, töi keáomaånh tay nùæm. Thêåt khöng thïí tin nöíi, caánh cûãabêåt ra ngay. Töi giuáp ngûúâi phuå nûä hoaãng súå ra khoãi xe, àùåtcö ta nùçm xuöëng àêët, röìi chaåy trúã laåi giuáp ngûúâichöìng. Caánh cûãa xe bïn naây bõ keåt vaâo haâng raâobaão vïå nïn khöng thïí múã àûúåc. Anh ta cuängkhöng thïí trûúâng ngûúâi qua chöî ngöìi cuãa taâi xïë, vòcoá möåt vêåt caãn. Töi phaãi nêng thên ngûúâi anh talïn, trong khi anh ta cöë nhoaâi mònh qua khung cûãasöí. Sau àoá, töi giuáp anh ta nùçm xuöëng, bïn caånhngûúâi vúå. Ngûúâi chöìng chaãy maáu nhiïìu túái mûác töi phaãinghô buång: “Hoå cêìn coá hai chiïëc khùn”. Ngay luác àoá, möåt phuå nûä dûâng xe laåi vaâ heát lïn: - Cö cêìn gò khöng? 127
 • 128. Haåt giöëng têm höìn Töi cho baâ êëy biïët. Baâ êëy thoâ tay ra ghïë sau, lêëylïn möåt tuái xaách àûång hai chiïëc khùn múái mua.Quay trúã laåi chöî hai vúå chöìng, töi duâng möåt chiïëckhùn àïí thùæt ga-rö trïn caánh tay ngûúâi chöìng vaâàùåt chiïëc khùn coân laåi dûúái àêìu anh ta. Hoå àang bõ söëc maånh, vaâ töi biïët hoå cêìn chùn mïìnàïí giûä êëm. Möåt phuå nûä khaác dûâng xe laåi vaâ hoãi: - Cö cêìn gò khöng? Töi noái töi cêìn hai têëm chùn. Baâ êëy ài voâng raphña sau xe taãi nhoã, lêëy ra hai têëm chùn trong gioãàûång àöì saåch cuãa hiïåu giùåt uãi. Baâ êëy noái laâ cêìnphaãi ài ngay. Trong luác àùæp chùn cho hai vúå chöìng, töi nhêånra naäy giúâ mònh àaä xoay súã rêët nhiïìu viïåc – chó coámöåt mònh. Röìi töi nghô: “Mònh cêìn möåt nhên viïncûáu thûúng – mònh cêìn ngay lêåp tûác!” Khi ngûúác mùæt lïn, töi thêëy möåt ngûúâi àaân öngmùåc àöìng phuåc trùæng tûâ bïn kia xa löå àang chaåyvïì hûúáng töi. Töi khöng thêëy chiïëc xe naâo àêåu úãgêìn àoá caã. Dûúâng nhû öng êëy xuêët hiïån tûâ trongkhöng khñ. Öng êëy giúái thiïåu laâ möåt nhên viïn cûáuthûúng vûâa xong ca trûåc. Töi àûáng lui ra khi öngêëy bùæt àêìu sú cûáu cho hai vúå chöìng naån nhên. Töi chùæc chùæn neát mùåt mònh coá veã böëi röëi khicaãnh saát àïën, vaâ hoå noái töi coá thïí ài. Àêìu oác töi chótoaân nghô àïën pheáp laå vûâa xaãy ra. Töi nhêån àûúåcmoåi thûá töi cêìn – ngay luác töi muöën coá. Lêìn àêìutiïn trong àúâi, töi hiïíu chuáng ta thêåt sûå an toaân 128
 • 129. Nhûäng àiïìu bònh dõbiïët bao. Thiïn thêìn höå mïånh cuãa chuáng ta chó laâviïåc thò thêìm vaâ röìi Thûúång Àïë thûåc hiïån pheáp laåcuãa Ngûúâi. Nhòn àöìng höì, töi biïët mònh coá àuã thúâi gian àïíàïën cuöåc heån. Khi àïën núi, qua hònh aãnh phaãnchiïëu trïn khung cûãa, töi chúåt nhúá rùçng mònhàang mùåc böå àöì trùæng. Töi nhòn xuöëng vaâ khöngthïí naâo tin àûúåc. Sau nhûäng gò töi vûâa traãi qua,quêìn aáo cuãa töi hoaân toaân khöng coá möåt vïët bêín. 129
 • 130. Haåt giöëng têm höìn Thiïn thêìn tuêìn traV aâo möåt buöíi töëi ûúát aát vaâ laånh leäo, nhên viïncaãnh saát Berniece Johnson àang cêìn mêîn thûåchiïån phiïn trûåc cuãa cö trïn khu phöë úã Portland,bang Oregon. Trong luác ài tuêìn, cö nghe raàiothöng baáo coá möåt tai naån xaãy ra trïn cêy cêìu söë 8cuãa thõ trêën. Luác naây, caãnh saát Johnson úã caách xa hiïåntrûúâng tai naån khoaãng hai mûúi phuát, nhûngtrong buång cö coá möåt caãm giaác maånh meä laâ phaãitúái giuáp àúä ngûúâi àöìng nghiïåp naâo àoá cuãa cö.Àuáng ra cö khöng phaãi lo lùæng nhû vêåy. Hoå khöngyïu cêìu cö túái höî trúå, vaâ coá nhiïìu nhên viïn caãnhsaát àang úã gêìn hiïån trûúâng hún cö. Nhûng cö vêîncho xe vûúåt qua cêìu Marquam – möåt trong nhûängcêy cêìu bùæc ngang söng Willamette, laâ con söngchia cùæt thõ trêën Portland ra laâm àöi. 130
 • 131. Nhûäng àiïìu bònh dõ Tiïëng noái trong raàio vêîn kïu goåi, vaâ cö bùætàêìu voâng xe ài vïì phña bïn kia thõ trêën. Möåt lêìnnûäa, caãm giaác nön nao trong buång cö laåi quùån lïn,nhûng noá muöën cö reä sang möåt con àûúâng khaác.Khi cö túái gêìn cêìu Freemont, möåt tiïëng noái thêìmtrong àêìu cö vang lïn: - Reä vaâo àêy. Nhên viïn caãnh saát Johnson laái xe lïn cêìuFreemont. Vûâa àõnh vûúåt qua cêìu, cö àïí yá thêëymöåt chiïëc xe nhoã àêåu sai quy àõnh trïn lïì àûúâng.Chiïëc xe vêîn àïí àeân pha phña trûúác bêåt saáng. Nhêån ra möåt ngûúâi àaân öng vaâ möåt phuå nûä úãtrong xe, cö bùæt àêìu kiïím tra nhû thûúâng lïå. Nhònvaâo trong xe, cö hoãi to: - Coá vêën àïì gò úã àêy khöng? Ngûúâi phuå nûä vúái khuön mùåt ûúát àêîm nûúácmùæt, traã lúâi: - Coá. Chöìng töi muöën tûå tûã bùçng caách nhaãyxuöëng cêìu. Thuã tuåc àoâi hoãi nhên viïn caãnh caãnh saát phaãitaåm giam ngûúâi muöën tûå tûã àïí hoå bònh tônh, suynghô laåi. Nhûng trûåc giaác cuãa cö maách baão cö phaãinoái chuyïån vúái con ngûúâi tuyïåt voång àang ngöìisau tay laái, àang nhòn trûâng trûâng vïì phña trûúác. Cö bùæt àêìu àûa ra nhûäng lyá do taåi sao anh takhöng nïn kïët liïîu maång söëng. Cö noái, trïn àúâinaây khöng coá gò töìi tïå àïën mûác anh ta cêìn phaãichïët ài. Cö noái thêåt nhiïìu, thuyïët phuåc thêåt nhiïìu. 131
 • 132. Haåt giöëng têm höìnMûúâi lùm phuát sau, cö khöng coân biïët phaãi noáithïm àiïìu gò nûäa. Dûúâng nhû anh ta sùæp khoác. Cötrêën an anh ta bùçng cêu: - Phaãi laâ möåt ngûúâi maånh meä vaâ nhaåy caãm thòmúái sùén saâng khoác lïn. Vò khoác laâ caách àïí chuángta gaåt boã nöîi àau buöìn ra ngoaâi. Ngûúâi àaân öng uáp mùåt xuöëng loâng baân tay, guåcxuöëng vaâ bùæt àêìu khoác thöín thûác. Nhên viïn caãnhsaát Johnsaon thêìm cêìu nguyïån: “Chuáa úi, conphaãi laâm gò àêy?” Núi bùng ghïë sau, cö àïí yá thêëy möåt àûáa beá nhoãxñu. Cö beân têm sûå vúái öng böë treã tuöíi vïì nöîi buöìncuãa cö khi lúán lïn vúái möåt ngûúâi cha khöng coá tònhthûúng daânh cho cö. Cö nhùæc anh ta nhúá rùçng, dêîuanh ta coá chõu àûång àau khöí nhû thïë naâo chùngnûäa, anh ta vêîn coá thïí yïu thûúng vaâ quan têm túáiàûáa con nhoã cuãa mònh. Anh ta seä luön coá mùåt bïncaånh noá àïí nuöi daåy noá, àïí khñch lïå noá khi noá lúánlïn, vaâ àïí àûáa con trai nhoã luön caãm thêëy an toaântrong thïë giúái naây. Ngûúâi àaân öng caâng khoác to hún, vaâ luác naây,nhên viïn caãnh saát Johnson nghe tiïëng thò thêìmbïn tai: “Im lùång ài! Àûâng noái nûäa!” Cö laåi cêìunguyïån: “Chuáa úi, con phaãi laâm gò àêy?” Dûúângnhû cö àang gúãi àïën ngûúâi àaân öng àau khöí naâymöåt luöìng aánh saáng trùæng àïí chûäa laânh vïëtthûúng. Duâ di chuyïín theo hûúáng naâo, duâ àûángxa xa hay bûúác laåi gêìn gêìn, cö àïìu thêëy anh taàûúåc bao quanh búãi möåt quêìng aánh saáng trùæng. 132
 • 133. Nhûäng àiïìu bònh dõ Möåt tiïëng àöìng höì sau, giöëng nhû caânh hoaàûúåc tûúái àêîm nûúác, ngûúâi àaân öng ngöìi dêåy vaângûúác mùæt nhòn nhên viïn caãnh saát Johnson.Khuön mùåt anh ta saáng bûâng lïn möåt sûác söëng múái. Cö múâi anh ta sang ngöìi bïn chiïëc xe tuêìn tracuãa cö. Cö coá caãm giaác anh ta muöën noái chuyïånmöåt mònh vúái cö trûúác khi cö cho pheáp anh ta laáixe ài. Anh ta bùæt àêìu noái vïì nhûäng sai lêìm maâ anhta àaä phaåm phaãi trong àúâi. Vïì nhûäng vêën àïì rùæcröëi vúái cha meå anh ta. Caâng chia seã nöîi loâng tuyïåtvoång vúái ngûúâi khaác, thaái àöå cuãa anh ta caâng dõuxuöëng vaâ bònh thaãn hún. Ngûúâi àaân öng vûâa coá yá àõnh tûå tûã quay sangnhên viïn caãnh saát Johnson vaâ caãm ún cö àaä coámùåt úã àoá kõp thúâi vò anh ta. Cö chaåm vaâo caánh tayanh ta vaâ noái kheä: -Trûúác khi anh ài, töi muöën noái vúái anh àiïìunaây. Cho duâ anh coá yá àõnh tûå tûã úã àêu vaâo àïmnay... töi cuäng seä tòm ra anh. 133
 • 134. Haåt giöëng têm höìnSûác maånhcuãa trñ tûúãng tûúångH öìi múái bùæt àêìu viïët cuöën saách, töi thûã tûúãngtûúång àïën caãnh mònh kyá tùång chûä kyá. Böën tuêìnsau, töi àûúåc múâi àïën dûå bûäa tiïåc Giaáng Sinh – àöåiboáng chaây Dodger töí chûác – daânh cho thiïëu nhitrong thaânh phöë. Baån trai cuãa töi laâ cûåu vêån àöångviïn cuãa àöåi, öng chuã, öng bêìu, huêën luyïån viïncuâng caác vêån àöång viïn khaác seä coá mùåt àïí tùångchûä kyá cho caác em thiïëu nhi. Khi àïën dûå, boån treã seä nhêån möåt chiïëc muä boángchaây nho nhoã. Caác vêån àöång viïn nöíi tiïëng cuãamön boáng chaây seä kyá tùång lïn muä. Caác em rêët haáohûác, àûáng xïëp haâng trûúác mùåt tûâng vêån àöångviïn. Àoá laâ moán quaâ Giaáng Sinh àùåc biïåt daânh chotêët caã caác Fan nhñ cuãa àöåi Dodger. Möåt beá gaái bûúác túái chöî töi, àûa chiïëc muä chotöi kyá tïn. Töi giaãi thñch cho cö beá biïët töi khöngphaãi laâ ngûúâi nöíi tiïëng, nhûng noá khöng chõu cêutraã lúâi naây. Töi nghô buång, thöi thò cûá kyá tïn quaách 134
 • 135. Nhûäng àiïìu bònh dõcho cö beá àïí noá khoãi nùçn nò nûäa. Dûúâng nhû moåi ngûúâi àang nhòn vïì hûúáng töi.Caác yá tûúãng lûúát nhanh qua àêìu töi. Töi tûúãngtûúång caác vêån àöång viïn seä thùæc mùæc: “Ngûúâi phuånûä naây laâ ai? Cö ta coá quyïìn gò maâ kyá tïn cö ta lïnchiïëc muä cuãa àöåi Dodger? Cha meå boån treã noái gòkhi nhòn thêëy tïn caác vêån àöång viïn nöíi tiïëng cuãaàöåi Dodger vaâ röìi coá caã tïn töi trïn àoá nûäa?” Thïë röìi yá tûúãng naãy ra khiïën töi giêåt mònh. Töiàang thêåt sûå tùång chûä kyá! Àêy laâ àiïìu maâ töi mongmuöën. Ngûúác mùæt nhòn lïn, töi hoaân toaân bêët ngúâtrûúác caãnh tûúång töi tröng thêëy. Töi chó mêët vaâigiêy kyá tïn tùång cö beá, thïë maâ coá möåt haâng daâinhûäng àûáa treã dïî thûúng àûáng chúâ trûúác mùåt töi.Con söë àoá caâng luác caâng tùng dêìn. Tûâng àûáa treãcêìm sùén muä trïn tay, giú ra chúâ töi kyá. Khi töi àûángàoá, vûâa noái chuyïån vúái boån treã, vûâa kyá tïn, loâng töichúåt traân ngêåp niïìm phêën khúãi vaâ sûå biïët ún. TiïåcGiaáng Sinh daânh cho boån treã, nhûng chuáng àangtùång töi möåt moán quaâ tuyïåt vúâi. Töi àaä biïët àûúåcxuác àöång khi tùång chûä kyá laâ nhû thïë naâo. Giúâ àêy, khi thûåc haânh sûác maånh cuãa trñ tûúãngtûúång, têm trñ töi luön hiïån ra hònh aãnh cuãa nhûängàûáa treã ngêy thú vaâ vui sûúáng. Búãi chñnh caác em laânhûäng àûáa biïët roä àiïìu naây: Bêët cûá àiïìu gò ta múûúác cuäng coá thïí trúã thaânh sûå thêåt. 135
 • 136. Daânh cho phuå nûä 5 FIRST NEWS Chõu traách nhiïåm xuêët baãn: TRÊÌN ÀÒNH VIÏÅT Biïn têåp : Trêìn Thõ Anh Oanh Trònh baây : Lï Cöng Bùçng Sûãa baãn in : Hoaâng Duy Thûåc hiïån : First News - Trñ Viïåt NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HCM 62 Nguyïîn Thõ Minh Khai - Quêån 1 ÀT: 8225340 - 8296764 - 8220405 - 8223637 - 8269713In lêìn thûá 1. Söë lûúång 2.000 cuöën, khöí 13,5 x 20,5 cm taåi XN In Phûúng Nam.Giêëy àùng kyá KHXB söë 1210-33/XB-QLXB do CXB cêëp ngaây 18/10/2002 vaâgiêëy TN söë 965/KHXB/2004. In xong vaâ nöåp lûu chiïíu thaáng 11/2004.

×