Your SlideShare is downloading. ×
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Gia sư lớp 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Gia sư lớp 3

272

Published on

Gia sư ngoại thương http://giasungoaithuong.net/ SĐT : 04 66 55 88 90 Hotline : 0165 628 6659 gia sư lớp 3 ngoại thương giỏi nhiệt tình

Gia sư ngoại thương http://giasungoaithuong.net/ SĐT : 04 66 55 88 90 Hotline : 0165 628 6659 gia sư lớp 3 ngoại thương giỏi nhiệt tình

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
272
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. The leadership pillD ch: H ng Dũng KEN BLANCHARD & MARC MUCHNICK BÍ QUYEÁTCUÛA NHAØ LAÕNH ÑAÏO TAØI NAÊNG THE LEADERSHIP PILL 1
 • 2. The leadership pillD ch: H ng Dũng BÌA 4 “Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng laø moät cuoán saùch coù khaû naêng truyeàn ñaïtnhöõng thoâng ñieäp heát söùc giaù trò giuùp caùc nhaø quaûn lyù ôû baát kyø vò trí naøo cuõng coù theå phaùttrieån caùc kyõ naêng quaûn lyù hieäu quaû.” - Marcus Buckingham “Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng raát lyù thuù vaø deã ñoïc, bao goàm caùc böôùc ñònhhöôùng haønh ñoäng thöïc söï coù giaù trò. Cuoán saùch laø “toa thuoác” hoaøn haûo cho baát cöù ai khaùtkhao quaûn lyù vaø daãn ñaàu.”- Kim Regenhard 2
 • 3. The leadership pillD ch: H ng Dũng LÔØI GIÔÙI THIEÄU Beân caïnh nhöõng hoaït ñoäng taïo ra nhöõng böôùc phaùt trieån nhaûy voït trong n n kinh t- thöông maïi toaøn c u, giôùi doanh nghieäp ngaøy nay ñang ñoái maët vôùi nhieàu vaán ñeà nangiaûi aån chöùa maàm moáng cuûa söï suy thoaùi toaøn dieän. Nguoàn nhaân löïc tuy doài daøo hôn bao giôø heát nhöng laïi trôû thaønh baøi toaùn khoù vì söïphaùt trieån ña daïng vaø phöùc taïp. Nhieàu nhaø quaûn lyù ñaõ ñöa ra nhöõng quy cheá rieâng ñeå quaûnlyù nhaân vieân nhöng vaãn khoâng ñaït hieäu quaû cao. Söï maâu thuaãn luoân toàn taïi töø traïng thaùicaêng thaúng ñeán gay gaét: nhaân vieân mong ñöôïc laøm vieäc döôùi quyeàn cuûa ngöôøi laõnh ñaïotaøi naêng vaø hieåu ñöôïc hoï hôn, caùc nhaø laõnh ñaïo thì muoán nhaân vieân phaûi phaùt huy heátnaêng löïc cho coâng vieäc. Keát quaû laø caû hai beân ñeàu khoâng thoûa maõn veà nhau vaø sôïi daâylieân keát giöõa ngöôøi quaûn lyù vaø nhaân vieân, hay thaäm chí giöõa nhaân vieân vôùi nhaân vieân baétñaàu raïn nöùt. Vaán ñeà caáp thieát ñaët ra laø phaûi tìm kieám moät nhaø quaûn lyù coù phong caùch laõnhñaïo hoaøn toaøn môùi meû ñeå keát noái laïi sôïi daây aáy. Coù moät nhaø quaûn lyù nhö theá cho töøng doanh nghieäp laø ñieàu khoâng ñôn giaûn, nhöngchuùng ta hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu naøy baèng caùch thay ñoåi tö duy laõnhñaïo theo höôùng tích cöïc vaø aùp duïng caùc nguyeân taéc vaøng trong quaûn lyù ñeå ñaït hieäu quaûcao hôn. “Bí quyeát cuûa nhaø laõnh ñaïo taøi naêng” laø moät caâu chuyeän thuù vò, moät baøi hoïc veàhình maãu ngöôøi laõnh ñaïo trong thôøi ñaïi môùi, vôùi tö duy môùi. Chæ caàn moät kieán thöùc neàntaûng vöõng chaéc vaø bieát caùch aùp duïng nhöõng nguyeân taéc vaøng thì baïn seõ thaønh coâng maøkhoâng phaûi phaûi troâng chôø vaøo söï may maén. Chính baïn môùi laø ngöôøi taïo ra söï may maénvaø ñem laïi ñieàu kyø dieäu cho toå chöùc cuûa baïn: giaûi phoùng moïi trôû löïc ñeå phaùt huy cao nhaátkhaû naêng laøm vieäc hieäu quaû, khuyeán khích tö duy ñoät phaù vaø tinh thaàn khoâng chuøn böôùctröôùc khoù khaên trong ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa baïn baèng nhöõng bí quyeát laõnh ñaïo hieäu quaûñöôïc Tieán só Ken Blanchard, moät baäc thaày veà ngheä thuaät quaûn trò doanh nghieäp, vaø MarcMuchnick chia seû qua cuoán saùch nhoû nhöng chöùa ñöïng nhöõng söùc maïnh lôùn naøy. 3
 • 4. The leadership pillD ch: H ng Dũng Quyeån saùch khoâng chæ daønh rieâng cho caùc nhaø doanh nghieäp thôøi nay maø caû caùcnhaø laõnh ñaïo trong moïi lónh vöïc, töø chính trò, xaõ hoäi, giaùo duïc… cho ñeán hoaït ñoäng cuûa caùctoå chöùc phi chính phuû. Haõy ñoïc, aùp duïng vaø chia seû nhöõng bí quyeát vaø caùc nguyeân taécvaøng trong quyeån saùch naøy ñeå taïo ra nguoàn caûm höùng, söï saùng taïo vaø ñoàng taâm hieäp löïctrong ñoäi nguõ nhaân vieân ñeå ñöa con taøu doanh nghieäp, toå chöùc cuûa baïn vöõng vaøng vöôïtqua moïi phong ba baõo taùp treân nhöõng vuøng bieån lôùn… - First News 4
 • 5. The leadership pillD ch: H ng Dũng MOÄT KHAÙM PHAÙ GAÂY CHAÁN ÑOÄNG Moät ngaøy chuû nhaät naéng ñeïp, taïi Leadership Pill Industries (LPI) - moät taäp ñoaøndöôïc phaåm lôùn cuûa Hoa Kyø - ñaõ dieãn ra leã caét baêng khaùnh thaønh nhaø maùy ñaàu tieân vôùithoâng baùo: “Chuùng toâi coù theå neùn taát caû nhöõng phaåm chaát caàn thieát cuûa moät nhaø laõnh ñaïotaøi naêng vaøo moät vieân thuoác duy nhaát!”. Thoâng tin naøy ngay laäp töùc ñöôïc ñöa leân trang bìacuûa caùc baùo, taïp chí vaø nhanh choùng trôû thaønh moät tin noùng. Sau nhieàu naêm roøng raõ nghieân cöùu vôùi nhöõng thöû nghieäm taùo baïo, LPI ñaõ coù ñöôïcphaàn thöôûng xöùng ñaùng. Hoï ñaët teân cho saûn phaåm ñoät phaù cuûa mình laø Vieân thuoác laõnhñaïo - The Leadership Pill vaø leân keá hoaïch tieâu thuï saûn phaåm treân khaép theá giôùi. Vieân thuoác laõnh ñaïo ñöôïc caùc tôø baùo xem laø moät phaùt minh voâ cuøng quan troïng,gaây söûng soát vaø thu huùt söï quan taâm cuûa haàu khaép moïi ngöôøi. Sau khi xem xeùt, phaân tíchtyû mæ nhöõng thieáu soùt cuûa raát nhieàu nhaø laõnh ñaïo trong caùc lónh vöïc, töø kinh doanh, chínhtrò ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc khaùc, LPI ñaõ ñuùc keát ñöôïc coâng thöùc cô baûn ñeå tinh cheára loaïi thuoác laõnh ñaïo. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñang haùo höùc mong nhöõng thoâng tinmôùi meû, chi tieát hôn ñöôïc tieát loä töø nhaø saûn xuaát. - Qua quaù trình nghieân cöùu khoâng meät moûi, chuùng toâi ñaõ coù trong tay coâng thöùc cuïtheå ñeå ñieàu cheá ra loaïi thuoác thaàn dieäu naøy. Chuùng toâi ñaõ hoaøn toaøn saün saøng ñeå tungvieân thuoác laõnh ñaïo ra thò tröôøng. - Ngöôøi phaùt ngoân cuûa LPI cho bieát. Trong noã löïc raùo rieát xaùc ñònh töøng phaân khuùc khaùch haøng cuï theå cho doøng saûnphaåm môùi, LPI ñaõ thueâ moät toå chöùc ñoäc laäp khaûo saùt treân nhieàu nhoùm ngöôøi lao ñoäng ñeåkhaùm phaù theâm nhöõng vaán ñeà quan troïng maø hoï quan taâm. Moät caâu hoûi ñaëc bieät noåi troäiñaõ nhaän ñöôïc nhieàu phaûn hoài nhaát töø ña soá caùc ñoái töôïng khaûo saùt laø: “Trong soá taát caûnhöõng nhaø laõnh ñaïo baïn ñaõ gaëp vaø laøm vieäc, baïn cho raèng trong ñoù coù bao nhieâu ngöôøithaät söï laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo vó ñaïi?”. Sau khi tieán haønh phaân tích kyõ löôõng keát quaû thu ñöôïc, LPI khaúng ñònh vôùi caùcphöông tieän truyeàn thoâng: 5
 • 6. The leadership pillD ch: H ng Dũng - Keát quaû cuûa cuoäc khaûo saùt raát aán töôïng. Chuùng toâi nhaän thaáy raèng, haàu heát nhöõngngöôøi lao ñoäng cuõng nhö caùc nhaø quaûn lyù caáp cao vaø chuû tòch cuûa caùc taäp ñoaøn kinh teáñeàu raát lo laéng veà khaû naêng yeáu keùm cuûa nhöõng vò trí laõnh ñaïo, ñaëc bieät laø caùc nhaø quaûnlyù caáp trung. Chæ coù moät soá raát ít caùc nhaø laõnh ñaïo ñöôïc ñaùnh giaù laø thöïc söï taøi naêng. Keát quaû ñieàu tra cuûa hoï caøng ñöôïc cuûng coá theâm khi moät nhoùm caùc nhaø taâm lyù hoïccuõng ñöa ra baùo caùo nghieân cöùu cho thaáy: “Trong moïi lónh vöïc quaûn lyù, keå caû trong thöôngmaïi, ñieàu haønh chính phuû hay caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän, caùc toå chöùc ñeàu ñang rôi vaøo moätcuoäc khuûng hoaûng trieàn mieân veà naêng löïc laõnh ñaïo. Töø ñoù ñaõ naûy sinh moät vaán ñeà ñaùng longaïi hôn laø söï caêng thaúng taêng cao trong nhaân vieân, trong khi thaùi ñoä laøm vieäc cuûa hoï ngaøycaøng giaûm suùt. Hieän vaãn chöa coù daáu hieäu naøo cho thaáy coù moät söï thay ñoåi tích cöïc hôntrong töông lai.” Do ñoù, söï höùa heïn ra ñôøi cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ taïo neân moät laøn soùng ñoùn chôøheát söùc maïnh meõ. Giôùi laõnh ñaïo cuûa caùc coâng ty khoâng giaáu noåi söï phaán khích. Trong caùcnhaø maùy, phaân xöôûng, ñaâu ñaâu ngöôøi ta cuõng baøn luaän soâi noåi. Thaät laø moät phaùt kieán dieäukyø - khaû naêng laõnh ñaïo chæ neùn goïn trong moät vieân thuoác! Tuy nhieân, moät soá ngöôøi coøn nghi ngôø veà coâng duïng thaät söï cuûa loaïi thuoác naøy vaøhoï ñaët ra caâu hoûi: “Lieäu Vieân Thuoác Laõnh Ñaïo coù xoùa boû heát nhöõng nhaø quaûn lyù coù ñaàu oùcthieån caän vaø nhöõng nhaø quaûn trò ñoäc ñoaùn? Lieäu chuùng ta coù theå hy voïng nhöõng nhaø laõnhñaïo thöïc söï laøm ñöôïc nhöõng gì hoï tuyeân boá hay khoâng?”. Hoï lyù luaän raèng khoâng theå coù moät giaûi phaùp quaù ñôn giaûn vaø nhanh choùng nhö vaäyñöôïc. Trong khi söï uûng hoä vaø kyø voïng Vieân thuoác laõnh ñaïo khoâng ngöøng taêng leân, moätnhaân vaät xuaát chuùng, ñöôïc moïi ngöôøi - ñaëc bieät laø giôùi kinh doanh - heát söùc kính troïng vôùiteân goïi “Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû” baát ngôø xuaát hieän. Trong moät buoåi phoûng vaán, oâng ñaõcoù moät phaùt bieåu gaây söï chuù yù ñeán söûng soát trong dö luaän: - Neáu khoâng uoáng ñuùng lieàu, Vieân thuoác laõnh ñaïo seõ mang laïi nhieàu taùc haïi hôn laølôïi ích. 6
 • 7. The leadership pillD ch: H ng Dũng CUOÄC HOÏP BAÙO Sau baøi traû lôøi phoûng vaán cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, giaùm ñoác PR cuûa LPI laäptöùc cho trieäu taäp ngay moät cuoäc hoïp baùo ñeå thu huùt trôû laïi söï quan taâm cuûa coâng luaäncuõng nhö giaûi toûa bôùt nhöõng nghi ngôø cuûa coâng chuùng veà Vieân thuoác laõnh ñaïo. Söï kieännaøy ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp treân ñaøi truyeàn hình quoác gia vaø caû Internet. Noù ñöôïc xemlaø moät böôùc ñi quan troïng trong vieäc cuûng coá loøng tin cuûa coâng chuùng, ñoàng thôøi quaûng baùhình aûnh cuûa LPI tröôùc khi quyeát ñònh tung saûn phaåm ra thò tröôøng. Haøng loaït caâu hoûi vaø nhöõng lôøi bình luaän ñöôïc ñöa ra töø ñoâng ñaûo cöû toïa goàmnhöõng chuyeân gia, nhöõng nhaø quaûn lyù danh tieáng vaø thaäm chí coù caû nhöõng thaønh vieân caùctoå chöùc ñaõ hoaëc ñang treân ñaø suy thoaùi. Moät phaân tích vieân cuûa International Leadership Consortium thaúng thaén ñaët caâuhoûi: - Lieäu oâng coù baûo ñaûm raèng Vieân thuoác laõnh ñaïo thaät söï mang laïi hieäu quaû? Giaùm ñoác PR cuûa LPI mæm cöôøi: - Chuùng toâi tin vaøo hieäu quaû cuûa noù trong nhöõng laàn thöû nghieäm vaø do ñoù chuùng toâisaün saøng hoaøn laïi tieàn neáu ngöôøi söû duïng khoâng haøi loøng. Ñeán löôït Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa Workplace Affairs Bureau leân tieáng: - Thaät ra thì Vieân thuoác laõnh ñaïo chöùa nhöõng gì? - Nhöõng gì chuùng toâi coù theå traû lôøi vôùi oâng vaø vôùi nhöõng ngöôøi quan taâm ngay baâygiôø laø Vieân thuoác laõnh ñaïo chöùa taát caû tinh hoa ñuùc keát töø nhöõng baøi hoïc cuûa caùc nhaø laõnhñaïo thaønh coâng nhaát trong lòch söû nhö Patton, Napoleon vaø Attila the Hun(1). Ñoù laø moäthoãn hôïp cöïc kyø thaàn dieäu. Steve Cheney töø Association of Managers chaát vaán: Patton (1885 -1945): Thoáng töôùng chæ huy Luïc quaân Hoa Kyø trong Theá chieán thöù 2. Napoleon (1769 –(1)1821): Vò töôùng löøng danh vaø laø Hoaøng ñeá nöôùc Phaùp. Attila the Hun (406 – 453): Ñaïi ñeá thieän chieán cuûa ñeáquoác Hung Noâ. 7
 • 8. The leadership pillD ch: H ng Dũng - Lieàu duøng ñoái vôùi töøng nhaø quaûn lyù coù gioáng nhau khoâng? Coù aûnh höôûng phuï naøotaùc ñoäng ñeán söùc khoûe khoâng? Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ ñöôïc FDA(2) chöùng nhaän anh toaøncho söùc khoûe chöa? Giaùm ñoác PR traû lôøi moät caùch chaéc chaén: - Ñöông nhieân Vieân thuoác laõnh ñaïo tuyeät ñoái an toaøn. Noù seõ ñöôïc baùn roäng raõithoâng qua heä thoáng maùy baùn haøng töï ñoäng hoaëc baùn tröïc tieáp töø website leadership-pill.com cuûa LPI. Baèng moät cöû chæ raát töï nhieân, Giaùm ñoác PR ra hieäu taïm ngöng taát caû caâu hoûi vaø ñaëtleân baøn moät loï nhoû. - Xin maùy quay vui loøng quay caän caûnh maët sau cuûa loï thuoác naøy ñeå khaùn giaû cuûachuùng ta coù theå thaáy höôùng daãn veà lieàu duøng. Ñoái vôùi quyù vò coù maët ôû ñaây, vui loøng xemtreân maøn hình beân tay traùi toâi. Höôùng Daãn Söû Duïng (trình baøy nhö hình trang 8 saùch goác) Uoáng hai vieân sau moãi saùu tieáng. Nhöõng nhaø laõnh ñaïo môùi ñöôïc boå nhieäm coù theåduøng lieàu gaáp ñoâi trong voøng 90 ngaøy ñaàu. Neáu khaû naêng laõnh ñaïo khoâng ñöôïc caûi thieän, haõy tham khaûo yù kieán cuûa chuyeângia. Söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo vôùi thöùc uoáng coù chöùa caffein nhieàu hôn ba laàn moätngaøy coù theå daãn ñeán hoäi chöùng nghieän coâng vieäc. Trong tröôøng hôïp vöøa bò sa thaûi hay nghæ höu, ngöng söû duïng thuoác ñeå traùnh nhöõnghaønh vi mang kieåu caùch laõnh ñaïo. Ñeå bieát theâm thoâng tin, vui loøng lieân heä vôùi LPI taïi website leadership-pill.com.(2) FDA (Food and Drug Administration): Cô quan Quaûn lyù Döôïc vaø Thöïc phaåm Hoa Kyø. 8
 • 9. The leadership pillD ch: H ng Dũng Cuoái cuøng, bieân taäp vieân cuûa tôø Daily Voice neâu ra nghi vaán lôùn nhaát cuûa moïingöôøi: - Vieân thuoác naøy hoaït ñoäng ra sao? Ñieàu gì seõ xaûy ra sau khi söû duïng Vieân thuoáclaõnh ñaïo ? - Vieân thuoác laõnh ñaïo seõ taêng cöôøng khaû naêng laõnh ñaïo cuûa baïn. Khi söû duïng Vieânthuoác laõnh ñaïo, baïn trôû neân taäp trung vaøo coâng vieäc vaø seõ coù nhöõng haønh ñoäng tích cöïchôn. Khaû naêng ñieàu haønh coâng vieäc vaø nhaân vieân cuõng ñaït hieäu quaû ñeán möùc cao nhaát.Ñieàu quan troïng maø chuùng toâi muoán nhaán maïnh vaø cuõng laø vaán ñeà maø moïi ngöôøi ñangmuoán bieát, ñoù laø Vieân thuoác laõnh ñaïo coù taùc duïng töùc thì, ngay laäp töùc ñem laïi cho baïn vaitroø laõnh ñaïo. - Giaùm ñoác PR cuûa LPI haøo höùng traû lôøi. Sau khi nhaän ñöôïc caâu traû lôøi, ngöôøi bieân taäp vieân chæ coøn bieát thoát leân: - Thaät ñaùng kinh ngaïc! - Ñuùng vaäy! - Giaùm ñoác PR khaúng ñònh. - Tuy nhieân, ñoù khoâng phaûi laø moät pheùpmaøu nhö trong truyeän coå tích. Noùi moät caùch khoa hoïc laø Vieân thuoác laõnh ñaïo kích hoaïttrung taâm laõnh ñaïo trong naõo cuûa baïn baèng caùch kích thích nhöõng thaønh phaàn hoùa hoïc töïnhieân trong ñoù. Chuùng ta haõy hình dung vaán ñeà nhö theá naøy: baïn uoáng moät vieân thuoáclaõnh ñaïo, vaø roài tö duy laõnh ñaïo cuûa baïn trôû neân saùng suoát hôn. Baïn laøm ñöôïc nhieàu coângvieäc hôn trong nhöõng khoaûng thôøi gian ít hôn, ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát trong giôùi haïn thôøigian toái thieåu moät caùch nheï nhaøng vaø deã daøng vöôït qua ñoái thuû. Keát quaû laø baïn trôû thaønhmoät nhaø laõnh ñaïo sieâu caáp. Bobbi Cassidy cuûa Leadership Assessment Association löôõng löï hoûi: - Theá taùc duïng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo keùo daøi trong bao laâu? - Ñieàu ñoù coøn tuøy thuoäc vaøo töøng ngöôøi söû duïng. Sau naøy chuùng ta seõ bieát roõ hôn.Tuy nhieân, coù moät ñieàu chuùng ta coù theå chaéc chaén laø Vieân thuoác laõnh ñaïo laø moät phaùtminh kyø dieäu trong y döôïc! - Giaùm ñoác PR khaúng ñònh sau khi taïm döøng trong giaây laùt ñeåtaêng theâm söùc aûnh höôûng cho lôøi noùi. 9
 • 10. The leadership pillD ch: H ng Dũng BUØNG NOÅ DÖ LUAÄN Tin töùc töø buoåi hoïp baùo nhanh choùng ñöôïc truyeàn ñi, kích ñoäng moät laøn soùng phaánkhích môùi veà Vieân thuoác laõnh ñaïo . Ñôn ñaët haøng aøo aït ñoå veà LPI. Trong töøng ngoõ ngaùchthò tröôøng, nieàm say meâ ñoái vôùi Vieân thuoác laõnh ñaïo ngaäp traøn töôûng nhö khoâng gì coù theångaên caûn noåi. Chæ trong voøng moät tuaàn, website leardership-pill.com ñaõ ñöôïc truy caäp hôn baûytrieäu laàn. Nhöõng thoáng keâ ñaàu tieân cho thaáy doanh soá theo ñôn ñaët haøng cho Vieân thuoáclaõnh ñaïo coøn cao hôn caû Viagra. Khoâng laâu sau ñoù, LPI tung ra moät khaåu hieäu môùi: “Vieân thuoác laõnh ñaïo - giaûi phaùp höõu hieäu baát cöù khi naøo baïn coù nhu caàu laõnh ñaïo” Nhöõng chieán dòch quaûng baù ña taàng cuûa LPI ñaõ taïo neân löïc huùt maõnh lieät ñoái vôùinhieàu thaønh phaàn, nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau. Nhöõng coâng ty phaân phoái toaøn caàu tranhnhau quyeàn phaân phoái Vieân thuoác laõnh ñaïo. Haøng loaït coâng ty thaønh vieân ñöôïc thieát laäpñeå ñaûm baûo giaù baùn thaáp nhaát cho ngöôøi tieâu duøng. Trong moät ñoäng thaùi töông töï, nhöõng nhaø tö vaán ñoäc laäp thaønh laäp ngay moät toåchöùc mang teân LPO (Leadership Pill Organizations) ñeå taïo ra theá caân ñoái töông öùng treânthò tröôøng ñang soát deûo naøy. Nhöõng toå hôïp tieáp thò ñaïi chuùng cuõng nhanh choùng taïo moáiquan heä chieán löôïc vôùi LPI. Khoâng moät coâng ty, toå chöùc naøo muoán boû qua moùn lôïi khoångloà maø saûn phaåm naøy coù theå mang laïi. Thò tröôøng ngaøy moät soâi ñoäng vaø noùng boûng hôn baogiôø heát. AÛnh höôûng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo khoâng ngöøng phaùt trieån nhö vuõ baõo. Sau khisaûn phaåm ñöôïc chính thöùc tung ra thò tröôøng, moät cuoäc khaûo saùt treân phaïm vi toaøn quoáccuõng ñöôïc tieán haønh vaø keát quaû cho thaáy 87% caùc nhaø quaûn lyù raát haøi loøng ñoái vôùi coângduïng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo. Moät keát quaû trong mô töø tröôùc ñeán nay ñoái vôùi baát kyø saûnphaåm naøo! 10
 • 11. The leadership pillD ch: H ng Dũng Ngay caû caùc toå chöùc chính phuû goàm nhöõng ngöôøi voán ña nghi nhaát veà coâng duïngcuûa loaïi thuoác naøy cuõng bò thu huùt maïnh meõ. Nhöõng khaùch haøng sau khi söû duïng vaø haøi loøng veà saûn phaåm ñaõ lieân tuïc göûi nhöõngcaûm nhaän toát ñeïp veà Vieân thuoác laõnh ñaïo treân trang web cuûa coâng ty: “Tröôùc ñaây, toâi laø moät laõnh ñaïo luoân phaûi noã löïc chæ vôùi muïc tieâu ñeå toàn taïi. Vieânthuoác laõnh ñaïo ñaõ thay ñoåi taát caû. Giôø ñaây, toâi luoân chuû ñoäng ñöa ra quyeát ñònh moät caùchtöï tin chöù khoâng thuï ñoäng nhö tröôùc. Xin caûm ôn LPI.” Jill - Minneapolis, Minnesota VP of Operations, Astor Pharmaceuticals “Toâi vöøa ñöôïc boå nhieäm vaøo chöùc vuï môùi vaø hoaøn toaøn kieät söùc vì coâng vieäc. Vieânthuoác laõnh ñaïo quaû thaät laø vieân thuoác cöùu maïng!” Rob - New York City, New York Metro Service Team Leader, JLC Wireless “Thaät khoù maø hình dung laïi cuoäc soáng tröôùc kia, khi chöa coù Vieân thuoác laõnh ñaïo .Laøm sao chuùng ta coù theå toàn taïi ñeán ngaøy nay maø khoâng coù noù nhæ?” Terry - Denver, Colorado Director of Sales, Powder Basin Ski Resort. Chæ sau vaøi thaùng, LPI nhanh choùng tieán haønh coå phaàn hoùa vaø thueâ moät nhoùmnhöõng chuyeân gia quaûn lyù gioûi nhaát ñeå theo doõi söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng. Lerdership-pill.com trôû thaønh moät trung taâm khoâng chæ cuûa vieäc baùn haøng maø coøn laø ñaàu moái cungcaáp thoâng tin veà saûn phaåm döôùi daïng video, baêng ñóa, saùch vaø caùc aán phaåm ngheä thuaätsoáng khaùc. Söùc aûnh höôûng cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo thaät maïnh meõ. Phaùt minh cuûa LPI ñaõnhanh choùng chieám lónh thò tröôøng. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, LPI ña daïng hoùa saûn phaåm theo 11
 • 12. The leadership pillD ch: H ng Dũngnhu caàu khaùch haøng: loaïi thuoác daïng vieân neùn, loaïi thuoác lieàu cao daønh cho nhöõng nhaølaõnh ñaïo quaù baän roän. Xöôûng saûn xuaát cuûa LPI phaùt trieån khaép nôi. Caùc nhaø tö vaán nhanh choùng naém laáycô hoäi hình thaønh neân nhoùm khaùch haøng öu ñaõi ñeå khoâng ngöøng taùc ñoäng môû roäng thòtröôøng vaø khuyeán khích khaùch haøng söû duïng saûn phaåm vôùi quyeàn öu tieân cao nhaát. Khoânglaâu sau ñoù, nhöõng chöông trình phoå bieán cuõng nhö aùp duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo ñöôïc caùccoâng ty lôùn tieán haønh khaù trieät ñeå. Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi saùng laäp vaø moät soá nhaân vieân trung thaønh töø luùc thaønhlaäp LPI nhanh choùng giaøu coù nhôø naém phaàn lôùn coå phieáu cuûa coâng ty. Caùc chuyeân giabình luaän veà kinh teá cuûa Wall Street goïi hoï moät caùch chaâm bieám laø “tyû phuù thuoác vieân”(pillionaires) trong khi nhöõng nhaø phaân tích thò tröôøng chöùng khoaùn thì ñaët caâu hoûi ngöôïclaïi: lieäu vieäc baùn coå phieáu oà aït nhö theá coù phaûi laø daáu hieäu ñi xuoáng cuûa taäp ñoaøn khoångloà naøy hay khoâng? Tuy nhieân, doanh thu töø Vieân thuoác laõnh ñaïo vaãn tieáp tuïc taêng cao. ÔÛ thôøi ñieåm ñoù,töông lai cuûa LPI xaùn laïn hôn bao giôø heát. 12
 • 13. The leadership pillD ch: H ng Dũng LÔØI THAÙCH THÖÙC MAÏNH MEÕ Ñuùng luùc Vieân thuoác laõnh ñaïo ñang ngaøy caøng trôû neân phoå bieán thì tôø LeadershipTimes ñaõ ñöa leân trang nhaát thoâng tin veà cuoäc traû lôøi phoûng vaán vôùi moät nhaân vaät heát söùcquan troïng vaø ngay laäp töùc thu huùt söï chuù yù cuûa maïng löôùi thoâng tin quoác gia. Nhaân vaät ñoùkhoâng ai khaùc hôn Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, ngöôøi vaãn luoân leân tieáng chæ trích Vieân thuoáclaõnh ñaïo, vì oâng cho raèng Vieân thuoác laõnh ñaïo ñaõ coù nhöõng sai soùt trong thaønh phaàn. Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû giaûi thích: - Vaán ñeà cuûa Vieân thuoác laõnh ñaïo laø beân trong noù chöùa nhöõng gì. LPI luoân tuyeântruyeàn veà saûn phaåm cuûa hoï ñöôïc chaét loïc töø nhöõng baøi hoïc kinh ñieån trong lòch söû laõnhñaïo, tuy nhieân roõ raøng hoï ñaõ sai laàm khi ñuùc keát nhöõng nguyeân lieäu aáy. Toâi ñaõ chuù yù quansaùt nhöõng ngöôøi söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo vaø nhaän thaáy hoï chæ quan taâm ñeán keát quaûcoâng vieäc maø thoâi. Nhöõng nhaø laõnh ñaïo thöïc söï taøi naêng phaûi luoân giaønh ñöôïc söï tin töôûngvaø ngöôõng moä cuûa caùc thaønh vieân khaùc. Khaû naêng noåi baät cuûa moät nhaø laõnh ñaïo chaânchính laø trao quyeàn cho nhaân vieân vaø cho nhaân vieân thaáy giaù trò cuûa chính hoï trong coângvieäc. Nhöõng bình luaän cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû khieán nhieàu ngöôøi trôû neân e deø hônveà LPI vaø dö luaän quan taâm chôø ñôïi nhöõng phaûn hoài töø phía LPI. Trong quaù trình tìm caùchcan thieäp tröôùc phaûn öùng cuûa dö luaän, Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa LPI laäp töùc cho goïi Giaùmñoác PR cuûa mình. OÂng laäp töùc ñaët caâu hoûi: - Chuyeän gì ñang xaûy ra? Toâi caàn bieát trong voøng 60 giaây! Ngay laäp töùc, Giaùm ñoác PR ñöa ra caâu traû lôøi: - Chæ moät caâu ngaén goïn: Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû khaúng ñònh raèng chuùng ta ñaõ sailaàm trong coâng thöùc cheá taïo vieân thuoác. OÂng ta coøn ñeà nghò moät cuoäc thi taøi ñeå khaúngñònh ñieàu ñoù. Giaùm ñoác ñieàu haønh toû ra boái roái: - OÂng ta noùi sao? 13
 • 14. The leadership pillD ch: H ng Dũng - Nhöõng quan ñieåm veà laõnh ñaïo cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû ñöôïc khaùi quaùt trongmoät thoâng ñieäp hình vieân thuoác in treân baøi phoûng vaán naøy. - Giaùm ñoác PR vöøa noùi vöøañöa baøi baùo cho vò Giaùm ñoác ñieàu haønh. “Laõnh ñaïo con ngöôøi hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi nhöõng noã löïc ñieàu khieån hoï.” Sau khi xem xong thoâng ñieäp, Giaùm ñoác ñieàu haønh leân tieáng: - Vò Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû naøy caàn tham gia chöông trình phoå bieán kieán thöùc cuûachuùng ta. Ngaøy nay khoâng ai laõnh ñaïo maø khoâng duøng thuoác caû. Leõ ra oâng ta phaûi bieátñieàu ñoù. - Toâi vöøa noùi chuyeän vôùi oâng ta qua ñieän thoaïi tröôùc khi gaëp oâng. OÂng aáy cöôngquyeát muoán toå chöùc moät cuoäc thi taøi. OÂng ta cho bieát ñaõ lieân heä vôùi caùc phöông tieän thoângtin ñaïi chuùng ñeå coâng boá roäng raõi cuoäc thi naøy trong moät cuoäc hoïp baùo. Chuyeän naøy seõxuaát hieän treân taát caû caùc tôø baùo vaøo ngaøy moát. Vò Giaùm ñoác ñieàu haønh trôû neân giaän döõ: - Höø, tuyeät thaät! Vaäy baø haõy cho toâi bieát chi tieát veà cuoäc thi naøy seõ tieán haønh nhötheá naøo? Giaùm ñoác PR suy nghó trong giaây laùt: - Noù cuõng ñôn giaûn laø cuoäc thi taøi giöõa hai nhaø laõnh ñaïo vôùi nhau: moät ngöôøi seõduøng thuoác cuûa chuùng ta coøn ngöôøi kia thì khoâng. Moät uûy ban ñoäc laäp seõ choïn ra hai coângty ñang treân ñaø sa suùt, coù hieäu quaû coâng vieäc thaáp, dòch vuï khaùch haøng keùm, nhaân vieânkhoâng coù tinh thaàn laøm vieäc. Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû seõ laõnh ñaïo moät coâng ty vaø phaûilaøm sao ñeå thay ñoåi tình theá trong voøng 12 thaùng maø khoâng ñöôïc söû duïng Vieân thuoác laõnhñaïo naøo. - Vaäy coâng ty coøn laïi thì sao? - Coâng ty coøn laïi seõ ñöôïc xem nhö nhoùm ñoái chöùng vaø seõ do nhaø laõnh ñaïo ñöôngnhieäm cuûa chính hoï ñieàu haønh. Ngöôøi naøy seõ chæ ñöôïc söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo khicuoäc tranh taøi chính thöùc baét ñaàu vôùi muïc tieâu cuoái cuøng laø ñöa nhoùm ñoái chöùng trôû thaønhmoät nhoùm laøm vieäc hieäu quaû. 14
 • 15. The leadership pillD ch: H ng Dũng Vò Giaùm ñoác ñieàu haønh cöôøi phaù leân: - Thaät laø haøi höôùc! Theá thì Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû naøy tieâu roài! Neáu khoâng söûduïng Vieân thuoác laõnh ñaïo, oâng ta chaéc chaén seõ thaát baïi. Cuoäc thi naøy coù theå laø cô hoäi toátñeå chuùng ta quaûng caùo roäng raõi raèng taïi sao Vieân thuoác laõnh ñaïo laïi caàn thieát ñoái vôùi söïsoáng coøn cuûa nhöõng nhaø quaûn lyù ñeán nhö vaäy. Toâi seõ cho ñoäi nguõ marketing naém laáy côhoäi naøy ngay laäp töùc. Baø haõy baùo vôùi oâng baïn Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû raèng chuùng ta chaápnhaän cuoäc thi. Chuyeän naøy quaù ñôn giaûn! 15
 • 16. The leadership pillD ch: H ng Dũng CHUAÅN BÒ VAØO CUOÄC ÑAÁU Moät uûy ban ñoäc laäp chuû trì cuoäc thi ñaõ raø soaùt nhöõng coâng ty ñang thoi thoùp dohoaït ñoäng keùm hieäu quaû ñeå choïn laøm ñoái töôïng thí ñieåm cho cuoäc tranh taøi. Hoï deã daøngtìm thaáy hai ñieån hình trong nhöõng toå chöùc roái buø, nhaân söï thay ñoåi ñeán choùng maët, caïnhtranh keùm hieäu quaû cuøng vôùi nhöõng nhaø laõnh ñaïo thieáu naêng löïc. Hai coâng ty naøy trôûthaønh hai nhoùm tham gia cuoäc thi. Theo baùo caùo cuûa uûy ban ñoäc laäp, caû hai ñeàu ñang raát caàn moät “nhaø caàm quaân” taøiba vaø baûn lónh ñeå coù theå vöïc daäy toå chöùc cuûa hoï. Hai nhoùm naøy trong hai naêm qua ñaõ lieântuïc coù nhöõng thay ñoåi lôùn trong ban quaûn lyù nhöng vaãn khoâng thay ñoåi ñöôïc tình hình.Coøn caùc nhaân vieân ñöôïc moâ taû trong baûng ñaùnh giaù naêng löïc laø löôøi bieáng, thieáu traùchnhieäm vaø thôø ô vôùi coâng vieäc. Khaùi nieäm dòch vuï khaùch haøng cuûa hoï gaàn nhö khoâng coù. UÛy ban ñoäc laäp naøy phaùt bieåu veà nhöõng phaùt hieän cuûa hoï raèng: - Moät soá caù nhaân trong hai nhoùm naøy chæ laøm vieäc ôû möùc vöøa ñuû ñeå toàn taïi. Ña soáhoï luoân phaøn naøn veà vieäc ñoái xöû khoâng coâng baèng cuûa caùc nhaø quaûn lyù maø khoâng bao giôønhaän traùch nhieäm veà nhöõng vieäc mình laøm. Caøng ñeán gaàn ngaøy chính thöùc baét ñaàu cuoäc thi, giôùi truyeàn thoâng caøng ñoå xoâ veàthaønh phoá ñeå chuaån bò saün saøng cho thôøi ñieåm khôûi ñaàu söï kieän troïng ñaïi naøy. Nhöõng nhaøñaïi dieän cuûa LPI, bao goàm caû Giaùm ñoác ñieàu haønh vaø Giaùm ñoác PR trôû neân cöïc kyø baänroän vaø luoân ôû trong traïng thaùi saün saøng cho caùc buoåi hoïp baùo vaø phoûng vaán. Trong tình hình chuaån bò heát söùc khaån tröông, Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû cuõng ñoàngyù toå chöùc moät buoåi hoïp baùo ngaén vaøo ñeâm tröôùc ngaøy cuoäc thi baét ñaàu. Söï kieän dieãn ra taïimoät hoäi tröôøng lôùn cuûa thaønh phoá vôùi söï goùp maët ñoâng ñaûo cuûa phoùng vieân caùc baùo. Geraldine Garcia, moät bình luaän vieân noåi tieáng cuûa ñaøi phaùt thanh quoác gia ñaët caâuhoûi: - Taïi sao ngaøi laïi phaûi keùo daøi cuoäc thi ñeán moät naêm? Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû traû lôøi: 16
 • 17. The leadership pillD ch: H ng Dũng - Khi baïn muoán vöïc daäy baát kyø moät toå chöùc naøo thì ñieàu baïn caàn ñaàu tieân laø thôøigian. Thôøi gian khoâng chæ giuùp baïn hoaïch ñònh phöông höôùng maø noù coøn laø coâng cuï ñeåkieåm chöùng keát quaû baïn ñaït ñöôïc coù beàn vöõng hay khoâng. - OÀ, vaâng. Taát nhieân chuùng ta caàn coù ñuû thôøi gian môùi ñaït ñöôïc keát quaû, phaûikhoâng? - Laõnh ñaïo hieäu quaû khoâng chæ laø ñaït ñöôïc keát quaû trong coâng vieäc. Chuùng ta coønphaûi laøm sao ñaït ñöôïc söï coáng hieán taän taâm cuûa caùc thaønh vieân trong moät taäp theå. Nhieàunhaø quaûn lyù chæ taäp trung vaøo keát quaû coâng vieäc maø queân ñi yeáu toá con ngöôøi trong vieäclaõnh ñaïo. Hoï thuùc vaøo löng nhaân vieân ñeán khi coâng vieäc hoaøn thaønh. Ñònh nghóa veà thaønhcoâng cuûa hoï laø keát quaû ngaén haïn cuûa taäp theå laøm vieäc. Thöïc teá hoaøn toaøn ngöôïc laïi, thaùchthöùc thaät söï cuûa nhaø quaûn lyù chính laø ñaït ñöôïc söï tin töôûng vaø taän tuïy heát loøng cuûa nhaânvieân, taïo ñoäng löïc maïnh meõ thuùc ñaåy hoï laøm vieäc vaø giuùp hoï phaùt huy toái ña naêng löïc cuûabaûn thaân. Hoï seõ hình thaønh neân moät taäp theå maïnh, hôïp taùc chaët cheõ, ñaït ñöôïc keát quaû beànvöõng laâu daøi vaø ngaøy caøng phaùt trieån, thaäm chí ngay caû khi ngöôøi laõnh ñaïo ñaõ heát nhieämkyø. Noùi toùm laïi, nhaø laõnh ñaïo taøi naêng phaûi bieát xaây döïng moät caùi neàn vöõng chaéc tröôùckhi kieán truùc laïi toaøn boä boä maùy toå chöùc laøm vieäc. Ñaùm ñoâng phoùng vieân ngaãm nghó veà quan ñieåm cuûa Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû,ñoàng thôøi hoï quan saùt moät huy hieäu hình vieân thuoác caøi treân aùo oâng vôùi doøng chöõ nhoû: “Laõnh ñaïo khoâng chæ laø laøm cho coâng vieäc troâi chaûy khi coù maët baïn, maø quan troïnghôn, ñoù laø nhöõng gì nhaân vieân cuûa baïn taän taâm thöïc hieän ngay caû khi baïn vaéng maët.” Ñeán löôït phoùng vieân taäp san Worker’s Digest ñaët moät caâu hoûi ñaày nghi ngôø: - Noùi toùm laïi, oâng khaúng ñònh raèng trong voøng moät naêm oâng seõ bieán ñoåi moät taäptheå yeáu keùm thaønh moät ñoäi nguõ laøm vieäc hieäu quaû vaø taän taâm? Theâm vaøo ñoù, oâng seõ hoaøntoaøn khoâng söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo trong suoát thôøi gian dieãn ra cuoäc thi? - Ñuùng vaäy. - Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu quaû traû lôøi moät caùch ñaày töï tin. Ngöôøi phoùng vieân naøy tieáp tuïc: - Laøm theá naøo ñeå chöùng minh raèng oâng khoâng söû duïng thuoác? 17
 • 18. The leadership pillD ch: H ng Dũng - Dó nhieân toâi seõ phaûi laøm xeùt nghieäm vaøo nhöõng thôøi ñieåm ngaãu nhieân. Moät phoùng vieân khaùc thaéc maéc: - Vaäy laøm theá naøo ñeå ñaùnh giaù thaønh coâng hay thaát baïi cuûa moät nhoùm so vôùi nhoùmcoøn laïi? - Chuùng toâi seõ söû duïng Boä Ba Hieäu Quaû do moät uûy ban ñoäc laäp tieán haønh ñeå ñaùnhgiaù quaù trình cuûa caû hai nhoùm theo ñònh kyø haøng quyù. - Toâi khoâng hieåu roõ laém, Boä Ba Hieäu Quaû laø gì thöa oâng? - Boä Ba Hieäu Quaû ñöôïc xem laø tieâu chuaån ñeå caùc troïng taøi döïa theo ñoù ñaùnh giaùhieäu suaát laøm vieäc cuûa töøng nhoùm. Ngöôøi ta ñuùc keát ra raèng nhöõng toå chöùc kinh teá thaønhcoâng laø nhöõng nhaø cung caáp haøng ñaàu, nhaø tuyeån duïng haøng ñaàu vaø nhaø ñaàu tö haøng ñaàu. Phoùng vieân ñoù nhaän xeùt: - Nghe coù veû tröøu töôïng quaù! OÂng coù theå neâu cuï theå hôn caùch ñaùnh giaù töøng yeáu toácuûa Boä Ba Hieäu Quaû khoâng? - Dó nhieân laø ñöôïc. Vò trí “Nhaø cung caáp haøng ñaàu” seõ ñöôïc ñaùnh giaù thoâng quacuoäc khaûo saùt yù kieán khaùch haøng veà söï haøi loøng cuûa hoï ñoái vôùi dòch vuï cung caáp cuûachuùng toâi. Khi khaùch haøng tin töôûng vaøo saûn phaåm vaø khaû naêng phuïc vuï cuûa nhöõng nhaøcung caáp thì hoï seõ trôû thaønh moät phaàn cuûa ñoäi nguõ baùn haøng giuùp baïn. Hoï seõ laø nhöõngmaét xích môùi giôùi thieäu saûn phaåm cuûa baïn ñeán nhöõng ngöôøi khaùc nöõa. Noù gioáng nhö moätbieåu ñoà hình caây, maø moãi nhaùnh seõ moïc ra theâm nhieàu nhaùnh khaùc. - OÀ vaâng, toâi hieåu roài. Nhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû tieáp tuïc: - Yeáu toá tieáp theo trong Boä Ba Hieäu Quaû laø “Nhaø tuyeån duïng haøng ñaàu” seõ ñöôïcñaùnh giaù thoâng qua tinh thaàn laøm vieäc vaø hieäu quaû coâng vieäc. Giöõa nhoùm laøm vieäc haêngsay vôùi nhoùm laøm vieäc ñaït hieäu quaû cao vaø beàn vöõng coù moät moái lieân heä chaët cheõ. 18
 • 19. The leadership pillD ch: H ng Dũng - Ñieàu naøy hình nhö chính laø ñieàu maø oâng töøng tuyeân boá tröôùc ñaây veà vieäc nhaølaõnh ñaïo hieäu quaû phaûi ñaït ñöôïc caû söï taän tuïy vaø keát quaû coâng vieäc töø phía ñoäi nguõ cuûamình. - Ñuùng vaäy! Phaàn coøn laïi cuûa Boä Ba Hieäu Quaû: “Nhaø ñaàu tö haøng ñaàu”, ñôn thuaànlaø xeùt veà khía caïnh taøi chính. Lôïi nhuaän ñöông nhieân phaûi ñöôïc xem xeùt khi so saùnh hieäusuaát laøm vieäc. Moät nhaân vieân phuï traùch cuûa tôø The Business Insider noân noùng: - Taát caû nhöõng ñieàu oâng vöøa noùi veà söï uûng hoä töø khaùch haøng, veà tinh thaàn traùchnhieäm cuûa caùc thaønh vieân… chaúng phaûi cuoái cuøng cuõng daãn ñeán ñieàu quan troïng nhaát laøvaán ñeà taøi chính hay sao? - Toâi seõ cho anh moät yù töôûng ñeå suy nghó sau buoåi hoïp baùo naøy. - Vöøa noùi oâng vöøalaáy trong tuùi aùo ra moät huy hieäu hình vieân thuoác khaùc vaø caøi noù beân caïnh caùi kia. Treânhuy hieäu coù ghi: “Lôïi nhuaän laø phaàn thöôûng baïn ñaït ñöôïc khi baïn quan taâm chaêm soùc khaùch haøng vaøtaïo ra moät moâi tröôøng naêng ñoäng cho nhaân vieân.” Buoåi hoïp baùo keát thuùc vôùi nhieàu nghi ngôø veà khaû naêng thaéng cuoäc cuûa Nhaø LaõnhÑaïo Hieäu Quaû. Ñuùng thôøi ñieåm naøy, tyû leä ñaët cöôïc treân thò tröôøng laø 1 aên 20 raèng Nhaø Laõnh ÑaïoHieäu Quaû seõ leùn söû duïng Vieân thuoác laõnh ñaïo trong quaù trình dieãn ra cuoäc thi. Coøn ñoái vôùiNhaø Laõnh Ñaïo Hieäu Quaû, ngaøy mai seõ laø ngaøy baét ñaàu cuoäc thi vaø cuõng laø ngaøy oâng seõtieán haønh Coâng thöùc Bí maät cuûa rieâng mình. 19

×