TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ! 2    THÀNH CÔNGBÍ QUYẾT DÀNH CHO TUỔI TEEN                    ADAM K Dịc...
SECRETS OF SUCCESSFUL TEENSby Adam Khoo & Gary LeeCopyright © 2009 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte LtdVietnam...
LỜI GIỚI THIỆUChào bạn,Mặc dù đã bước qua tuổi teen được hơn 10 năm, nhưng nhữngkhó khăn, thử thách thuở còn cắp sách đến ...
với hàng chục ngàn teen Việt Nam của chúng tôi, quyển sách này sẽcung cấp cho bạn những thông tin cực kỳ bổ ích về cách gi...
GIỚI THIỆU ADAM KHOO                        Adam Khoo là một doanh nhân, tác giả của       ...
GIỚI THIỆU GARY LEEGary Lee là Trưởng phòng đào tạo vàlà Chuyên gia đào tạo cho AKLTG, anhtham gia vào các chương trình nổ...
hai anh theo học. Sau đó, Gary tốt nghiệp NUS. Khi theo học tại đây, anh biết    cân bằng thời gian một cách hiệu quả ...
Mục lụcLời cảm ơn	Giới thiệu Adam Khoo & Gary Lee	Chương 1: Giải phóng con người thành công trong bạn	         1Ch...
CHƯƠNG  5VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰQUAN TRỌNG KHÔNG?
http://sach.tgm.vn   CHƯƠNG      VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ     5            QUAN TRỌNG KHÔNG?Nếu bạn ở độ...
ADAM KHOO & GARY LEE    http://sach.tgm.vn    Thử hỏi, bạn muốn cuộc sống sau này của mình như thế nào?    Một số...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYkhông thể đọc và vận hành bảng điều khiển trên máy bay. Còn nữa,nếu bạn ...
ADAM KHOO & GARY LEE     http://sach.tgm.vn    Điều bất ngờ là tất cả các môn học đều giúp ích cho bạn    Bây g...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYCùng lúc đó, việc chuẩn bị và tham gia các kỳ thi luyện cho bạn cách:•	 ...
ADAM KHOO & GARY LEE       http://sach.tgm.vn    chuyên viên quảng cáo, nhà báo, sĩ quan chỉ huy trong quân đội ...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYNhững người ít học thường trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảohoặc đư...
ADAM KHOO & GARY LEE    http://sach.tgm.vn    khí hào hứng của việc tranh tài cao thấp với người khác. Trên tất cả,...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYNhững cuộc tranh tài giúp phân biệt nhà lãnh đạo với người làm thuêTrò c...
ADAM KHOO & GARY LEE        http://sach.tgm.vn                        Tổng         ...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYMức tiếp theo là các NHÀ QUẢN LÝ. Nhà quản lý chính là sếp củacác chuyên...
ADAM KHOO & GARY LEE        http://sach.tgm.vn    Mặt khác, nếu bạn không ngại sống trong một căn hộ tồi tàn nh...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYSau đó, cả 20 vị quản lý này sẽ tiếp tục đường đua và “đấu” với nhauđể t...
ADAM KHOO & GARY LEE    http://sach.tgm.vn    Làm thế nào để có được cái mà ai cũng muốn – Sự tự do    Bạn có bao...
http://sach.tgm.vn  TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYTuy vậy, nếu bạn bị toàn điểm kém, cha mẹ bạn sẽ có khuynh hướngbất an h...
GIÚÁI THIÏåU  Diïîn giaã Trêìn Àùng Khoa  Trêìn Àùng Khoa khöng chó laâ möåt diïîn  giaã treã àêìy taâi nùng, maâ co...
Chó sau hún möåt nùm quay vïì Viïåt Nam, anh àaä diïîn thuyïët trûåctiïëp cho hún 20.000 khaán thñnh giaã trïn caã nûúác. ...
Dõch giaã Uöng Xuên Vy  Dõch giaã Uöng Xuên Vy laâ möåt phuå nûä  treã traân àêìy nhiïåt huyïët. Tûâng laâ hoåc sinh ...
Diïîn giaã Trêìn Àùng TriïìuDiïîn giaã Trêìn Àùng Triïìu hiïån laâ möåt trongnhûäng chuyïn gia àaâo taåo taâi nùng taåi TG...
GIÚÁI THIÏåU TGM CORPORATION  TGM Corporation laâ cöng ty vïì kyä nùng söëng haâng àêìu Viïåt  Nam vúái nhûäng khoáa à...
Trong lônh vûåc xuêët baãn, caác êën phêím cuãa TGM àaä vaâ àang manglaåi nhûäng giaá trõ to lúán cho sinh viïn hoåc sinh,...
Àûúåc phaát triïín tûâ khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! (I Am Gifted! ) nöíi  tiïëng, àaä laâm thay àöíi cuöåc söëng cuãa haân...
Laâm chuã cuöåc söëngr	Giuáp con baån khúãi àêìu möåt tûúng lai tûúi saáng thöng qua viïåc  xaác àõnh muåc tiïu, àõnh hûú...
9  “Coá thïí caác baån khöng tin nhûng qua 3 ngaây hoåc, mònh àaä biïën àöíi  thaânh möåt con ngûúâi múái, biïët caách...
“Baån seä khöng bao giúâ phaãi thöët lïn cêu: “Töi höëi hêån”. Haäy àùåt loângtin vaâo caác anh chõ trong TGM vaâ baån seä...
Khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Thanh Niïn àûúåc thiïët kïë dûåa trïn   nhûäng nïìn taãng vûäng chùæc cuãa hai khoáa hoåc chê...
söëng, cho duâ àoá laâ viïåc hoåc, cöng viïåc hay nhûäng trúã ngaåitrïn con àûúâng hiïån thûåc hoáa ûúác mú cuãa mònh.Töi ...
Vûún túái thaânh cöng tûâ nhûäng möëi quan hïå töët àeåp   vaâ bïìn vûäng   r	Giuáp baån laâm àûúåc nhûäng viïåc khöng...
“Lêìn àêìu tiïn trong àúâi kïí tûâ khi töi àûúåc moåi ngûúâi goåi laâ möåtchaâng trai, töi àaä khoác, nhûäng gioåt nûúác m...
Khoáa hoåc daânh riïng cho cûã nhên Töi Taâi Gioãi! tûâ                lúáp 7 àïën lúáp 12   Khoáa hoåc T...
10 tuêìn hoåc liïn tiïëp vúái nhûäng nöåi dung liïn tuåc àûúåc thay                            ...
Khoáa hoåc chó daânh riïng cho caác baån àaä hoåc                Töi Taâi Gioãi!   Sau khi bûúác ra khoã...
möåt söë lônh vûåc àïí giuáp baãn thên mònh tòm ra con àûúâng ngùænnhêët ài àïën thaânh cöng. Àoá cuäng chñnh laâ lyá do T...
Thöng tin chi tiïët vïì khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu vui loâng   xem taåi:             www.toitaigi...
Gia sư hóa, tìm gia sư hóa, nhận dạy hóa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gia sư hóa, tìm gia sư hóa, nhận dạy hóa

1,505 views
1,432 views

Published on

Gia sư ngoại thương http://giasungoaithuong.net/ SĐT : 04 66 55 88 90 Hotline : 0165 628 6659 gia sư hóa đạt giải quốc gia , quóc tế nhiều năm kinh nghiệm

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
78
Actions
Shares
0
Downloads
243
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gia sư hóa, tìm gia sư hóa, nhận dạy hóa

 1. 1. TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ! 2 THÀNH CÔNGBÍ QUYẾT DÀNH CHO TUỔI TEEN ADAM K Dịch giả: Trần Đăng Khoa HOO & GARY Uông Xuân Vy LEE Hiệu đính: Diễn giả Trần Đăng Triều NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ
 2. 2. SECRETS OF SUCCESSFUL TEENSby Adam Khoo & Gary LeeCopyright © 2009 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte LtdVietnamese Edition © 2010 by TGM CorporationAll rights reserved.BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG DÀNH CHO TUỔI TEENTác giả: Adam Khoo & Gary LeeDịch giả: Trần Đăng Khoa & Uông Xuân VyTGM Corporation giữ bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giớitheo hợp đồng chuyển giao bản quyền với Adam Khoo Learning Technologies Group PteLtd (AKLTG). Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của TGM và AKLTG đều là bất hợppháp và vi phạm Luật Xuất Bản Việt Nam, Luật Bản Quyền Quốc Tế và Công Ước Bảo Hộ BảnQuyền Sở Hữu Trí Tuệ Berne.TGM chân thành cảm ơn sự hợp tác của chị Nguyễn Hồng Vân trong việc hoàn thành ấn bảntiếng Việt của quyển sách này.TGM CORPORATIONwww.tgm.vnVăn phòng tại TP. Hồ Chí MinhTầng 4, Tòa nhà Mirae Business Center268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí MinhTel: (08) 6264 7902 – Fax: (08) 6264 7906Văn phòng tại Hà NộiTầng 6, trường Tiểu học Ngôi Sao Hà NộiLô T1, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà NộiTel: (04) 3771 2162 – Fax: (04) 3555 8594 NGƯỜI VẼ TRANH MINH HỌA Teo Aik Cher là một nhà sư phạm, đồng thời là người viết lời và minh họa cho nhiều ấn phẩm. Anh vẽ tranh minh họa cho quyển sách bán chạy nhất “Secrets of Millionaire Investors” và “Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi” của Adam Khoo, quyển “Speak Well, Be Understood” cùng những ấn phẩm in lần đầu và tái bản trong bộ sách “Singapore Kindness Movement”. Cher cũng là họa sĩ vẽ tranh biếm họa thường xuyên cho tờ tuần báo Trung Quốc Lian He Zao Bao.Anh là tác giả kiêm họa sĩ vẽ tranh minh họa cho hai quyển sách bán chạy nhất “WhyProcastinate?” và “Why Take Action?”, được đăng trên tạp chí Teenager. Anh còn đượcphỏng vấn trên đài 938 Live.Địa chỉ email liên lạc của anh là teo.aikcher@gmail.com.
 3. 3. LỜI GIỚI THIỆUChào bạn,Mặc dù đã bước qua tuổi teen được hơn 10 năm, nhưng nhữngkhó khăn, thử thách thuở còn cắp sách đến trường vẫn in sâu trongtâm trí chúng tôi. Chắc hẳn bạn không hề ngạc nhiên khi biết rằng,những thử thách to lớn đó thường gắn liền với việc học tập vàtrong nhiều hoàn cảnh là các mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, anhchị em, cha mẹ, v.v…Khi cầm quyển sách “Bí Quyết Thành Công Dành Cho Tuổi Teen”trên tay, chúng tôi chỉ ao ước một điều là mình được đọc quyểnsách này sớm hơn… mười mấy năm. Nếu được vậy, chúng tôi đã cóthể vượt qua được những trở ngại trong trường học và ngoài cuộcsống một cách dễ dàng hơn rất nhiều.Do đó, ngày hôm nay, chúng tôi thật sự vui mừng khi mang đếncho bạn quyển sách này, vì chúng tôi tin một điều rằng, nó sẽ trởthành người bạn đường đáng tin cậy của bạn trong cuộc sống.Tiếp nối những phương pháp học tập đã được chứng minh hiệuquả trong quyển sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” – quyển sáchlập kỷ lục xuất bản với hơn 200.000 bản in được bán ra và được xemlà hiện tượng giáo dục tại Việt Nam năm 2009 - 2011, “Bí QuyếtThành Công Dành Cho Tuổi Teen” tập trung vào những khía cạnhquan trọng khác của giới trẻ như: cách hòa hợp với cha mẹ, kết thânvới những người bạn tốt, yêu thương bản thân, v.v…Kết hợp kinh nghiệm của các chuyên gia đào tạo Singapore (AdamKhoo & Gary Lee) trong lĩnh vực giúp đỡ thanh thiếu niên ngàycàng hạnh phúc hơn và thành công hơn, cùng kinh nghiệm tiếp xúc
 4. 4. với hàng chục ngàn teen Việt Nam của chúng tôi, quyển sách này sẽcung cấp cho bạn những thông tin cực kỳ bổ ích về cách giải quyếtnhững thử thách mà bạn gặp phải mỗi ngày, một cách hết sức dễhiểu và dễ áp dụng.Sau khi đọc xong quyển sách này và áp dụng những kiến thức họcđược vào thực tế, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, hòađồng hơn, năng động hơn và trưởng thành hơn. Những vấn đềđang khiến bạn “đau đầu” sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn. Để rồitừ đó, bạn sẽ gặt hái được những thành quả vượt bậc trên bất kỳ conđường nào mà bạn lựa chọn.Ai bảo bạn không thể thành công từ tuổi teen nào? Hãy làm chonhững năm tháng tuổi teen của mình không chỉ là những năm thángđẹp nhất mà còn là những năm tháng thành công nữa, bạn nhé!Thân mến,Trần Đăng Khoa & Uông Xuân Vy
 5. 5. GIỚI THIỆU ADAM KHOO Adam Khoo là một doanh nhân, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất. Trở thành triệu phú tay trắng làm nên vào năm 26 tuổi, Adam Khoo sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm là hơn 30 triệu đô. Anh là Chủ tịch của công ty Adam Khoo Learning Technologies Group, một trong những công ty lớn nhất Châu Á về giáo dục và đào tạo. Adam cũng là tác giả của chín quyển sách bán chạy nhất khác bao gồm, “I Am Gifted, So Are You!”, (ấn bản tiếng Việt – “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!”), “How to Multiply Your Child’s Intelligence”, “Clueless in Starting a Business” và “Master Your Mind, Design Your Destiny” (ấn bản tiếng Việt – “Làm Chủ Tư Duy, Thay Đổi Vận Mệnh”) là quyển sách bán chạy thứ hai ở Singapore năm 2004 và nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ Straits Times Life trong suốt 36 tuần. Những quyển sách khác của anh bao gồm “Secrets of Self-Made Millionaires” (ấn bản tiếng Việt – “Bí Quyết Tay Trắng Thành Triệu Phú”), “Secrets of Millionaire Investors”, “Secrets of Building Multi-Million Dollar Businesses” (ấn bản tiếng Việt – “Bí Quyết Gây Dựng Cơ Nghiệp Bạc Tỷ”) và “Profit from the Panic”. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành Quản trị kinh doanh ở trường Đại Học Quốc Gia Singapore (National University of Singapore - NUS). Thời sinh viên, anh đứng trong tốp 1% những sinh viên dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình Phát Triển Tài Năng (Talent Development Program), một chương trình đào tạo những sinh viên tài năng của trường. Trong hơn 20 năm qua, anh đã đào tạo hơn 550.000 học sinh sinh viên, giáo viên, chuyên gia, nhân viên và chủ doanh nghiệp về việc phát triển tiềm năng cá nhân và đạt thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Thành công và thành tích đạt được của anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong khu vực như The Straits Times, The Business Times, The New Paper, Lianhe Zaobao, Channel News Asia, Channel U, Channel 8, Newsradio 938, The Hindu, The Malaysian Sun, The Star và nhiều hơn thế nữa. Năm 2008, tạp chí “The Executive Magazine” đã xếp hạng Adam Khoo là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới tuổi 40.BÍ QUYẾT TH ÀNH CÔNG iv TUỔI TEEN DÀNH CHO
 6. 6. GIỚI THIỆU GARY LEEGary Lee là Trưởng phòng đào tạo vàlà Chuyên gia đào tạo cho AKLTG, anhtham gia vào các chương trình nổi tiếngnhư hội thảo “Transformation Teaching”,chương trình “I Am Gifted, So Are You!TM”và “SuperKidsTM” do công ty tổ chức. Làmột chuyên gia đào tạo từ năm 2000, Garyđã đào tạo cho các học viên đến từ các nướcbao gồm Mã Lai, Indonesia, Singapore vàẤn Độ.Gary tham gia vào các chương trình đào tạovà các phương pháp học tập từ năm 15 tuổi. Với bề dày kinh nghiệm trong việcđào tạo thanh thiếu niên gặp khó khăn trong học tập, bị tàn tật và bị tổn thươngthời thơ ấu, anh đã giúp vô số trẻ em, thiếu niên tin vào bản thân, vượt qua khókhăn và vươn tới ước mơ của mình. Chuyên môn của Gary là về năng lực học tậpcủa não bộ bao gồm việc đào tạo não bộ bằng phương pháp hệ thần kinh, đào tạonão bộ yếu và không có khả năng học tập, áp dụng các phương pháp học bằngcả não bộ. Anh cũng là đồng tác giả của quyển sách “Nurturing the Winner &Genius in your child” (ấn bản tiếng Việt – “Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi”) nằmtrong danh sách bán chạy nhất Singapore trong 14 tuần.Là một chuyên gia đào tạo Neuro-Linguistic ProgrammingTM (NLP – Lập TrìnhNgôn Ngữ Tư Duy), chuyên gia đào tạo về não bộ và MBTITM (Công cụ phân loạitính cách) được cấp chứng chỉ, Gary đã đào tạo rất nhiều người vươn tới thành côngtrong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, thông qua các chương trình đào tạo dành chongười lớn mà AKLTG tổ chức. Ngày nay, anh tư vấn cho các chuyên gia về việc tìm lạinguồn động lực, đam mê và giao tiếp tốt hơn trong công việc và gia đình. Là nhà thôimiên đã qua khóa đào tạo của National Guild of Hypnotist (NGH) và InternationalAssociation of Counselors and Therapists (IACT), Gary sử dụng vốn kiến thức củamình để giúp cho các tổ chức giải quyết mâu thuẫn, xây dựng nhóm, thành thạo tronggiao tiếp cá nhân với trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) và giúp đỡ các bậc chamẹ hiểu được con cái thông qua các buổi nói chuyện về việc làm cha mẹ mà anh đãtổ chức nhiều năm nay.Khi còn là một học sinh dưới trung bình, Gary đã sử dụng các phương pháp vàlập luận mà nay anh chia sẻ, để lọt vào tốp 5% số học sinh dẫn đầu trường cấp v BÍ QUYẾT TH ÀNH CÔNG DÀNH CHO TUỔI TEEN
 7. 7. hai anh theo học. Sau đó, Gary tốt nghiệp NUS. Khi theo học tại đây, anh biết cân bằng thời gian một cách hiệu quả giữa việc học và công việc đào tạo nhiều áp lực. Ngày nay, vừa phải đào tạo và quản lý khoảng 30 nhân viên, anh vẫn có thời gian theo học bằng Thạc sĩ tài chính của trường Kinh Doanh Manchester (Manchester Business School). Anh cũng trải qua các khóa đào tạo của các chuyên gia giỏi như Adam Khoo, nhà huấn luyện và sáng lập Timeline TherapyTM – Tiến sĩ Tad James, người đồng sáng lập ra NLP – Tiến sĩ Richard Bandle. Ở Mỹ thì có Tiến sĩ George Bein, chuyên gia đào tạo được cấp bằng NGH và là nhà thôi miên nổi tiếng cùng với Eric Jensen, tác giả và là người tiên phong trong các chương trình và tài liệu nổi tiếng về việc học bằng não bộ. Gary sống theo những quan niệm về thành công mà anh chia sẻ với học viên. Hiện nay, xen vào thời gian huấn luyện hàng ngày của anh, anh cũng là giám đốc của một công ty đào tạo và là người đồng sáng lập ra một công ty khác trong lĩnh vực sức khỏe toàn diện. Trong những nỗ lực kinh doanh của mình, Gary đã học hỏi và tinh thông được nhiều công việc xây dựng doanh nghiệp và quản lý con người. Những kinh nghiệm này cũng được Gary phổ biến trong các chương trình đào tạo của anh.BÍ QUYẾT TH ÀNH CÔNG vi TUỔI TEEN DÀNH CHO
 8. 8. Mục lụcLời cảm ơn Giới thiệu Adam Khoo & Gary Lee Chương 1: Giải phóng con người thành công trong bạn 1Chương 2: Bạn có một sức mạnh phi thường 29Chương 3: Nếu bạn tin bạn có thể làm được, bạn có thể làm được! 49Chương 4: Tôi có phải yêu thương bản thân mình không? 71Chương 5: Việc học có thật sự quan trọng không? 93Chương 6: Làm chủ tư duy để thành công 111Chương 7: Nghĩ lớn và làm lớn! 135Chương 8: Bạn bè giúp ta hoặc hại ta 167Chương 9: Biến cha mẹ thành đồng minh 193
 9. 9. CHƯƠNG 5VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰQUAN TRỌNG KHÔNG?
 10. 10. http://sach.tgm.vn CHƯƠNG VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 5 QUAN TRỌNG KHÔNG?Nếu bạn ở độ tuổi vị thành niên thì việc học chắc chắn là một phầnquan trọng trong cuộc đời bạn. Hầu hết các bạn trẻ dành phần lớn thờigian của mình ở trường đến 8 tiếng một ngày, hoặc nhiều hơn nếu họtham gia vào các hoạt động ngoại khóa khác nhau.Như vậy có nghĩa là, chúng ta trải qua một phần ba cuộc đời mình ởtrường trước khi gia nhập đội ngũ lao động.Bây giờ, không có mặt cha mẹ và thầy cô ở đây, chỉ có bạn và tôi, hãynói thật cho tôi biết: với bạn, việc học có thật sự quan trọng không? Mỗikhi tôi đặt ra câu hỏi này cho những cô cậu học trò trong các khóa họccủa mình, tôi thấy một số em trả lời “có” và một số em trả lời “không”.Việc học có quan trọng hay không… Điều này còn tùy!Vậy việc học thật ra có quan trọng không? Tôi tinrằng câu trả lời là TÙY. Nó phụ thuộc vào những gìbạn muốn làm trong tương lai.Nhiều teen cho rằng việc học chỉ tổ lãng phí thời gianbởi vì họ không hiểu tại sao họ lại phải học và học đểlàm gì. Họ đến trường vì họ cảm thấy mình khôngcó sự lựa chọn nào khác, và họ BUỘC phải học nếukhông, bố mẹ sẽ không để cho họ yên thân. KHOÂN G YE CAÀU HOÏC ÂU CAÀUNếu bạn không biết rõ tại sao mình phải YEÂU VAÁN VAÁN HO ÏChọc và không hề có ý niệm là mìnhmuốn làm gì trong tương lai thì họchành đúng thật là vô bổ và buồn chán. 95 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 11. 11. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn Thử hỏi, bạn muốn cuộc sống sau này của mình như thế nào? Một số người chọn một cuộc sống bình thường. Họ có thể hài lòng với việc trở thành một người quét rác, công nhân vệ sinh hoặc nhân viên tạp vụ. Họ không có ước vọng sống trong những ngôi nhà đẹp, hoặc thậm chí sở hữu một chiếc xe hơi sành điệu. Họ không quan tâm đến thành công về mặt vật chất hoặc lãnh đạo một tập đoàn lớn. Phải, nếu đó là cuộc sống mà bạn mong muốn sau này thì việc học chẳng quan trọng chút nào. Chẳng có gì khác biệt giữa việc bạn thi đậu hay thi rớt. Bạn có thể cầm lấy cây chổi và quét rác ngay lập tức. Bạn hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một người bồi bàn. Nếu bạn muốn trở thành một người quan trọng, thì việc học trở nên quan trọng Mặt khác, bạn có thể nuôi mơ ước trở thành một người quan trọng trong cộng đồng, thậm chí trên toàn thế giới. Bạn có thể khao khát sống một cuộc sống có ảnh hưởng lớn đến người khác với tư cách là một doanh nhân, chủ một công ty lớn, bác sĩ, nhà khoa học, phi công, luật sư hoặc vận động viên chuyên nghiệp. Bạn có thể mong muốn kiếm đủ tiền để tận hưởng một cuộc sống sung túc, được sống trong một ngôi nhà đẹp và đi du lịch vòng quanh thế giới. Phải, nếu bạn chọn cho mình một cuộc sống như vậy thì trường lớp và việc học trở nên CỰC KỲ QUAN TRỌNG! Tại sao ư? Lý do là vì bạn không thể thành công đến thế nếu không được trang bị những kiến thức mà chỉ có nhà trường mới cung cấp cho bạn được. Bạn có thể tưởng tượng mình trở thành bác sĩ mà không hiểu gì về Sinh học, Toán học hoặc Hóa học không? Bạn sẽ không biết cách khám bệnh kê toa cho bệnh nhân, hoặc không biết phải tiến hành ca mổ như thế nào. Các bệnh nhân xấu số chắc chắn sẽ chết dưới tay bạn. Hoặc bạn hãy tưởng tượng mình là một phi công lái máy bay dân dụng. Nếu bạn không có kiến thức về Vật lý và Toán học, bạn sẽ không thể tính toán những biến số quan trọng như vận tốc và độ cao. Bạn cũngVIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 96 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 12. 12. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYkhông thể đọc và vận hành bảng điều khiển trên máy bay. Còn nữa,nếu bạn nắm vững Địa lý, bạn có thể lái máy bay đúng hướng và nếubạn có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể nói chuyện vớinhững người làm nhiệm vụ không lưu ở sân bay các nước, mỗi khi bạncần bay đến đó. HÖØM – CAÙI GÌ THEÁ NAØY?Tại sao tôi phải học những thứ mà tôi sẽ không bao giờ dùng đến?Hầu hết mọi người đồng ý rằng họ cần có kiến thức để thực hiện mộtcông việc chuyên môn đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt nào đó. Ví dụ,nếu bạn muốn trở thành phi công thì trước tiên bạn phải học cách láimáy bay.Nhưng tại sao chúng ta phải học những thứ ở trường mà chúng ta sẽkhông bao giờ dùng đến? Nhiều teen tự hỏi, “Nếu tôi muốn trở thànhmột doanh nhân, tôi phải học môn Hóa làm gì? Nếu tôi muốn trở thành cầuthủ bóng đá, tại sao tôi phải học môn Toán?”Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.Tôi muốn trở thành một doanh nhân triệu phú, thế nên tôi đã nghĩ rằngnhiều môn học trong trường thật vô tích sự. Kết quả, tôi chẳng có hứngthú gì với môn Lịch sử, Văn học, Tiếng Hoa và Sinh học. Bạn có cảmthấy giống tôi không? 97 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 13. 13. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn Điều bất ngờ là tất cả các môn học đều giúp ích cho bạn Bây giờ, khi tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm, tôi có thể nói với bạn rằng, ngạc nhiên thay, tất cả những môn học tưởng chừng như “vô dụng” kia đều thật sự quan trọng trong bất cứ việc gì bạn làm. NHƯNG không phải theo cách mà bạn nghĩ. Đầu tiên, để tôi tiết lộ một thông tin gây sốc rằng, sau này bạn sẽ không bao giờ dùng đến 90% lượng KIẾN THỨC mà bạn học ở trường ngày hôm nay. Trên thực tế, bạn gần như sẽ quên 90% những gì mà bạn đã học. Nếu bạn hỏi cha mẹ mình, tôi dám cá rằng họ không thể nào nhớ nổi tất cả công thức Toán học, sự kiện lịch sử hoặc những phương trình Hóa học rối rắm. Dù vậy, họ vẫn hoàn toàn có thể thành công trong sự nghiệp. Khi bạn học một môn nào đó, nội dung của nó không nhất thiết là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là cách mà não bộ của bạn được huấn luyện để suy nghĩ trong QUÁ TRÌNH học môn đó. Nói cách khác, nó giúp cho đầu óc của bạn trở nên sắc bén hơn và giúp bạn suy nghĩ nhanh hơn, có sức tiếp thu tốt hơn. Ví dụ, khi bạn học môn Vật lý, những lý thuyết, cách tính toán và công 2 thức như “Quãng đường = Vận tốc x Thời gian”, “E=MC ”, “Định luật Newton về chuyển động”, “Tính gia tốc dựa vào trọng lực…” có thể quan trọng trong kỳ thi nhưng bạn sẽ không cần đến tất cả những nội dung này trong tương lai. Tuy nhiên, bằng việc học môn Vật lý, bạn rèn luyện não bộ của bạn: • Suy nghĩ một cách logic • Giải quyết vấn đề • Ghi nhớ tốt hơn • Hiểu và phân tích các sự kiện phức tạp • Chọn lọc và tổ chức thông tin v.v…VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 98 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 14. 14. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYCùng lúc đó, việc chuẩn bị và tham gia các kỳ thi luyện cho bạn cách:• Quản lý thời gian• Đối phó với sự căng thẳng• Làm việc dưới áp lực• Có tinh thần cạnh tranh lành mạnh• Tập trung và chú tâmTất cả những kỹ năng tư duy này đều thật sự quan trọng để thành côngtrong BẤT CỨ LOẠI HÌNH công việc nào trong tương lai. Mặc dù tôitừng nghĩ môn Đại số chỉ tổ làm phí thời gian của tôi ở trường, khi lớnlên tôi nhận ra rằng việc giải các phương trình và các bài toán đã rènluyện cho đầu óc tôi trở nên cực kỳ khôn ngoan và nhạy bén trong kinhdoanh và kiếm tiền.Môn Văn giúp bạn thành công như thế nào?Hãy suy nghĩ về điều này: môn Văn có giúp cho việc rèn luyện tư duycủa bạn không? Một lần nữa, khi bạn bắt đầu làm việc trong tương lai,bạn sẽ không bao giờ phải nhớ những gì đã diễn ra giữa Romeo và Julietđâu. Tuy nhiên, môn Văn rèn luyện đầu óc bạn trong những việc sau:• Suy nghĩ sáng tạo• Học về cảm xúc con người và cách mọi người hành xử• Quan sát và hiểu về sự tương tác giữa người với người• Đọc suy nghĩ của người khác• Tổ chức thông tin để hỗ trợ cho một luận điểmPhải, tất cả những kỹ năng tư duy này đều rất quan trọng để thànhcông nếu bạn muốn trở thành một diễn viên, giáo viên, luật sư, nhàquản lý, doanh nhân, nhà tâm lý học, bác sĩ giải phẫu, chính trị gia, 99 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 15. 15. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn chuyên viên quảng cáo, nhà báo, sĩ quan chỉ huy trong quân đội hoặc bất cứ nhà lãnh đạo nào. Nói ngắn gọn, bạn cần đến những kỹ năng tư duy này trong mọi ngành nghề. Tại sao các vận động viên chuyên nghiệp, diễn viên hoặc ca sĩ cũng cần phải đi học? Giả sử bạn mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá hoặc diễn viên, bạn có cần học giỏi không? Phải, nếu bạn chỉ muốn là một cầu thủ xoàng xĩnh hoặc một ca sĩ trung bình thì có học giỏi ở trường hay không cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đứng vào tốp dẫn đầu thì dĩ nhiên một nền tảng giáo dục tốt sẽ là lợi thế rất lớn cho con đường sự nghiệp của bạn. Đó là lý do tại sao nhiều vận động viên hàng đầu thế giới học ở những trường đại học danh giá. Tiger Woods (vận động viên chơi gôn số một thế giới) tốt nghiệp Đại học Standford. Michael Phelps (vận động viên bơi lội số một thế giới) tốt nghiệp Đại học Michigan và Michael Jordan (vận động viên bóng rổ số một thế giới) tốt nghiệp Đại học North Carolina. Những ngôi sao hạng A này biết rằng mặc dù sức mạnh thể chất rất quan trọng trong thể thao, nhưng đầu óc giúp họ đánh bại tất cả những đối thủ khờ khạo hơn. Những vận động viên thông minh cũng biết rõ rằng tuổi thọ sự nghiệp của họ rất ngắn ngủi, nhiều người phải giải nghệ ở độ tuổi 30-35. Do đó, nếu họ không có đủ trình độ học vấn, họ sẽ không biết cách quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan và không thể tiếp tục thành công trong cuộc sống, một khi sự nghiệp thể thao của họ kết thúc.VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 100 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 16. 16. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYNhững người ít học thường trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảohoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Bất kể họ kiếm được bao nhiêutiền trong thời vàng son, họ cũng thường mất tất cả khi giải nghệ.Một trong những ví dụ điển hình là ngôi sao bóng đá huyền thoạingười Singapore tên là Fandi Ahmad. Fandi trở thành vận động viêntriệu phú đầu tiên ở Singapore sau khi thành công rực rỡ trong vị trítiền đạo ở những câu lạc bộ bóng đá Châu Á và Châu Âu.Nhưng thật đáng buồn, chỉ vì thiếu những kỹ năng kinh doanh vàquản lý tiền bạc mà anh để mất hầu hết số tiền kiếm được trong nhữngphi vụ kinh doanh thất bại. Cuối cùng, anh còn ngập trong nợ nần.Sau đây là ví dụ về những người nổi tiếng kiếm được hàng triệu đô dễdàng trong ngành thể thao và giải trí nhưng kết cục đều khánh kiệt!• Michael Jackson (Ông vua nhạc Pop)• Mike Tyson (Vô địch quyền Anh)• Evander Holyfield (Vô địch quyền Anh)• Kareem Abdul-Jabbar (Tuyển thủ bóng rổ)• Scottie Pippen (Tuyển thủ bóng rổ)• Nhóm nhạc R&B TLC (Ngành giải trí)• Britney Spears (Ngành giải trí)• Lindsay Lohan (Ngành giải trí) v.v…Vì vậy, kể cả khi bạn muốn thành công trong thể thao hoặc ngành giảitrí thì việc học tốt ở trường cũng là một điều khôn ngoan nên làm.Thi cử là một trò chơi! Cuộc sống là một cuộc đua.Bạn có muốn chơi để thắng?Nếu bạn giống như hầu hết mọi người thì tôi đoán bạn không thích đi thichút nào. Chắn hẳn bạn nghĩ rằng thi cử thật căng thẳng và nhàm chán.Trong khi ấy, bạn có thích chơi game không? Chắc chắn rồi. Hầu hếtmọi người đều thích chơi game. Chúng ta thích các thử thách và không 101 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 17. 17. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn khí hào hứng của việc tranh tài cao thấp với người khác. Trên tất cả, chúng ta thích CHIẾN THẮNG! Bạn cũng biết rất rõ rằng, để giành thắng lợi trong bất cứ trò chơi nào, bạn phải làm hết sức mình, tức là dồn 100% sức lực và chơi hết mình. Nếu bạn không muốn chơi để thắng, bạn sẽ khó lòng là người về nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng thi cử trong trường chính là một trò chơi lớn và cuộc đời là một cuộc đua lớn? Nhiều teen không bao giờ nhận ra điều này, chính vì vậy họ không bao giờ chơi để thắng. Thay vì thế, họ chơi chỉ để KHÔNG BỊ THUA. Kết quả, họ có thể chiến thắng trong thể thao hay các trò chơi trên máy vi tính nhưng rốt cuộc họ sẽ là những kẻ thua đau trong “trò chơi” thi cử và cuộc sống. Trò chơi thi cử – Hiểu rõ “kẻ thù” của bạn Nếu thi cử là một trò chơi, vậy ai là đối thủ của bạn? Thầy cô giáo chăng? Hay là đề thi? Trong thực tế, bạn phải so tài với tất cả học sinh từ các trường khác để xem ai là người giỏi nhất. Thầy cô giáo chính là những huấn luyện viên có nhiệm vụ rèn luyện cho bạn thắng trong trận đấu này. Đề thi chính là “trái banh” trên sân cỏ. Ban giám khảo hay những người chấm thi là “trọng tài” và “người ghi điểm”. Bộ Giáo Dục là nhà tổ chức giải đấu, cũng giống như FIFA là nhà tổ chức giải FA vậy. THI CÖÛVIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 102 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 18. 18. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYNhững cuộc tranh tài giúp phân biệt nhà lãnh đạo với người làm thuêTrò chơi thi cử được tổ chức để xem ai làngười được chọn vào những trườngvà đại học danh tiếng (người chiếnthắng) còn ai thì không được nhậnvào. Nhưng tại sao lại phải tổ chứcnhững cuộc thi như thế? Tại sao khôngcho tất cả mọi người vào học đại họchoặc những bậc học cao hơn?Lý do là trong xã hội này, chúng ta khôngthể có quá nhiều người lãnh đạo. Nếu aicũng vào được đại học và trở thành nhà lãnhđạo thì ai sẽ làm những việc đòi hỏi kỹ năngthấp hơn? Ai sẽ trở thành bồi bàn, tài xế, côngnhân nhà máy, lao công hay nhân viên tạp vụ?…Điều này nghe có vẻ KHÔNG TỐT chút nào, ÑÍCH ÑEÁNnhưng đó là sự thật về cuộc sống xã hội.Chính vì thế, xã hội được thiết kế theo cách mà chỉ một số ít người(dưới 20%) trong tất cả học sinh có thể lọt vào những trường và đạihọc tốt. Để nằm trong số 20% ấy, bạn phải chiến đấu kiên cường đểTHẮNG cuộc đua này.Một cuộc đua không có điểm dừngKhi bạn học xong và bắt đầu làm việc cho một công ty nào đó, cuộc đuanày kết thúc tại đây chăng? Không có chuyện như vậy. Thật ra, đến lúcđó bạn mới bước vào một cuộc đua còn cam go hơn, với luật chơi cònkhắc nghiệt hơn; nó được gọi là TRÒ CHƠI DOANH NGHIỆP.Để tôi giải thích cho bạn hiểu toàn bộ trò chơi này diễn ra như thế nàonhé. Một công ty được tổ chức theo mô hình kim tự tháp với nhiềutầng khác nhau. Như bạn có thể thấy trong hình vẽ dưới đây, có nhiềungười ở dưới chân tháp trong khi trên đỉnh tháp thì có rất ít người. 103 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 19. 19. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn Tổng giám đốc Thu nhập khoảng từ 50 triệu đồng trở lên một tháng Giám đốc Thu nhập khoảng từ 20 - 50 triệu đồng một tháng Quản lý Thu nhập khoảng từ 10 - 20 triệu đồng một tháng Chuyên viên Thu nhập khoảng từ 3 - 10 triệu đồng một tháng Nhân viên cấp thấp Thu nhập khoảng từ 1 - 3 triệu đồng một tháng Ở mức thấp nhất, bạn có NHÂN VIÊN CẤP THẤP. Nhân viên cấp thấp là những người làm những công việc như bồi bàn, lao công, công nhân nhà máy, nhân viên kỹ thuật, công nhân xây dựng, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ, người đưa hàng v.v… Nhân viên cấp thấp ở Việt Nam có mức lương trung bình từ 1 triệu đến 3 triệu đồng một tháng. Trong thực tế, trường học của bạn chính là một CÔNG TY. Hãy nghĩ về những nhân viên cấp thấp trong trường của bạn. Mức tiếp theo bao gồm các CHUYÊN VIÊN. Để trở thành một chuyên viên, ít nhất bạn phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học. Ở nước ta, giới chuyên viên được trả lương khoảng từ 3 triệu đến 10 triệu đồng một tháng. Trong trường của bạn, giáo viên chính là các chuyên viên.VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 104 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 20. 20. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYMức tiếp theo là các NHÀ QUẢN LÝ. Nhà quản lý chính là sếp củacác chuyên viên và nhân viên cấp thấp. Có rất nhiều loại quản lýtrong thế giới doanh nghiệp: quản lý nhà hàng, quản lý tiếp thị, quản lýngân hàng v.v… Trong trường học, các nhà quản lý chính là nhữngtrưởng khoa. Các nhà quản lý được trả lương khoảng từ 10 triệu đến20 triệu đồng một tháng.Chỉ có những ai làm việc thật chăm chỉ và xuất sắc mới leo lên đượcmức tiếp theo, họ được gọi là các GIÁM ĐỐC. Một lần nữa, có nhiềuloại giám đốc trong những loại hình công ty khác nhau. Trong quânđội, giám đốc được gọi là “Đại tá”. Trong nhà trường, giám đốc chínhlà “Hiệu trưởng”, “Hiệu phó” và các Thứ trưởng Bộ giáo dục. Giámđốc có mức lương từ 20 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng (trong nhữngcông ty lớn).Cuối cùng là mức cao nhất, đó là SẾP LỚN. Người này thường đượcgọi là Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Tổng giám đốc. Trongnhà trường, sếp lớn này chính là Bộ trưởng Bộ Giáo Dục. Các sếp lớnthu về khoảng 50 triệu đồng trở lên mỗi tháng.Bạn muốn một cuộc sống như thế nào?Thử nghĩ xem bạn muốn cuộc đời mình ra sao?Bạn muốn sống như một công nhân cấp thấp, một nhà quản lý hoặcmột giám đốc? Bạn muốn kiếm được một triệu hay 50 triệu đồngmột tháng?Ở đây KHÔNG có câu trả lời đúng hay sai. Nó PHỤ THUỘC vào cuộcsống mà bạn mong muốn.Rõ ràng, nếu bạn muốn có một cuộc sống thật thoải mái, ở trong mộtcăn nhà to, thỏa sức mua sắm những gì mình thích, đáp ứng tất cả nhucầu vật chất của gia đình mình, được nhiều người tôn trọng và đónggóp hào phóng cho các tổ chức từ thiện, bạn cần vươn lên vị trí manglại cho bạn mức thu nhập cao. 105 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 21. 21. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn Mặt khác, nếu bạn không ngại sống trong một căn hộ tồi tàn nhỏ xíu, đi làm trên chiếc xe cà tàng và sống một cuộc đời đơn giản, thì chẳng có gì là không ổn khi bạn làm những công việc cấp thấp cả. Tuy vậy, bạn phải ghi nhớ trong đầu rằng mức thu nhập thấp đồng nghĩa với việc bạn sẽ có ít lựa chọn hơn nhiều trong cuộc sống. Bạn có thể không được tự do làm những gì bạn thích, và cuộc đời bạn có thể bị sếp kiểm soát. Dù tương lai mà bạn mong muốn là như thế nào thì bạn cũng phải QUYẾT ĐỊNH NGAY BÂY GIỜ! Kết quả học tập của bạn ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của bạn. Nếu bạn không làm điều đó ngay bây giờ, đợi đến phút chót bạn mới quyết định điều mình mong muốn trong tương lai thì đã quá trễ, và bạn không thể quay ngược lại thời gian. Làm thế nào để leo lên bậc thang cao nhất? Nhiều học sinh của tôi nói với tôi rằng họ muốn leo lên bậc thang cao nhất và hỏi tôi cần phải làm SOÁ 1 gì để được như vậy. Leo lên bậc thang cao nhất trong mô hình kim tự TAÀNG tháp của một công ty cũng giống như lên level 1 trong các trò chơi. Để lên một level mới, bạn phải đánh bại tất cả các đối thủ khác. TAÀNG Ví dụ, trong một công ty có 100 2 chuyên viên, tất cả đều muốn ngồi vào ghế quản lý. Tuy vậy, TAÀNG chỉ có 20 vị trí quản lý thôi. Vì thế, 3 100 chuyên viên này phải thi đua với nhau xem ai là người làm việc khôn ngoan nhất và chăm chỉ nhất. Người thắng cuộc sẽ được đề cử vào chức quản lý.VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 106 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 22. 22. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYSau đó, cả 20 vị quản lý này sẽ tiếp tục đường đua và “đấu” với nhauđể trở thành giám đốc. Lần này, cuộc tranh tài khó khăn hơn nhiều vìtrong số 20 quản lý, chỉ có 5 vị trí giám đốc mà thôi. Cuộc đua này lạitiếp tục cho đến khi họ leo đến bậc thang cao nhất của công ty.Trong bất cứ trò chơi nào trên máy vi tính mà bạn chơi, nhân vật củabạn cũng có vũ khí giúp anh ta hoặc cô ta chiến thắng đúng không?Tương tự, trong trò chơi cuộc đời, “VŨ KHÍ” giúp bạn leo lên bậc thangcao nhất chính là NỀN TẢNG GIÁO DỤC của bạn. Trường Trường Trường cấp 3 Đại học cấp một cấp hai hoặc trung cấp nghềNói một cách ẩn dụ thì học hết cấp một, bạn có được một CON DAONHỰA. Học hết cấp hai, bạn được trang bị một cái RÌU.Bằng tốt nghiệp cấp ba tương đương với việc bạn có trong tay một khẩuSÚNG LỤC. Bằng đại học có nghĩa là bạn có KHẨU SÚNG MÁY, và cóbằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tức là bạn được trang bị một khẩu BAZOOKA(súng chống tăng) hoành tráng.Cũng giống như các trò chơi nhập vai, bắn súng trên máy vi tính như“Counterstrike” hay “World of Warcraft”, vũ khí của bạn càng hiện đạibao nhiêu, cơ hội bạn chiến thắng càng cao bấy nhiêu. 107 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 23. 23. ADAM KHOO & GARY LEE http://sach.tgm.vn Làm thế nào để có được cái mà ai cũng muốn – Sự tự do Bạn có bao giờ tự hỏi, vậy cuối cùng, học tốt, có một công việc ổn định và kiếm nhiều tiền để làm gì? Tất cả những thứ này cho chúng ta một thứ mà hết thảy mọi người đều muốn, đó chính là… SỰ TỰ DO! Không phải tự do là thứ mà bạn thật sự khao khát sao? Tự do có nghĩa là bạn có quyền lựa chọn làm bất cứ điều gì mà bạn mong muốn. Tự do có nghĩa là bạn có thể có được bất cứ điều gì mà bạn ao ước và không một ai có thể ngăn cản được bạn (tất nhiên điều này không bao gồm những việc phi pháp như cướp nhà băng). Là một học sinh, thứ duy nhất có thể mang lại cho bạn nhiều tự do chính là ĐIỂM CAO. Hãy suy nghĩ về điều này! Nếu bạn đạt toàn điểm 10 trong các kỳ thi, bạn có thể chọn vào học bất cứ trường nào, đại học nào và bất cứ ngành nào. Bạn có thể lựa chọn làm bất cứ điều gì bạn muốn trong tương lai. Bạn có thể trở thành bác sĩ, doanh nhân, hoặc vận động viên chuyên nghiệp. Cùng lúc đó, nếu bạn đạt toàn điểm cao, tôi cam đoan với bạn rằng cha mẹ bạn sẽ không can thiệp nhiều vào cuộc sống của bạn. Họ sẽ thôi không cằn nhằn bạn và sẽ cho bạn nhiều khoảng trời tự do hơn.VIỆC HỌC CÓ THẬT SỰ 108 G KHÔNG?QUAN TRỌN www.toitaigioi.com
 24. 24. http://sach.tgm.vn TRẦN ĐĂNG KHOA & UÔNG XUÂN VYTuy vậy, nếu bạn bị toàn điểm kém, cha mẹ bạn sẽ có khuynh hướngbất an hơn và sẽ gò bó bạn vào khuôn khổ nhiều hơn. Họ có thể buộcbạn phải ngừng chơi game hoặc không được đi chơi với bạn bè nữa.Với kết quả xấu trong học bạ, bạn sẽ không có nhiều lựa chọn đâu.Bạn có thể không vào được ngôi trường hoặc học ngành bạn thích. Rốtcuộc, bạn có thể phải học những ngành mà đa số mọi người khôngmuốn ghi danh và làm những việc không ai muốn làm. Thật tệ hại,đúng không nào?Vì thế, hãy hướng đến mục tiêu đạt điểm cao, để được tự do đi đâu,làm gì theo ý bạn… và đi theo tiếng gọi của trái tim!Khi bạn bắt đầu đi làm, thứ mang lại cho bạn tự do chính là TIỀN.Đúng thế, khi bạn có đủ tiền, bạn sẽ được tự do chỉ làm việc khi nàobạn muốn, và làm những việc bạn thích.Bạn được tự do mua những gì bạn muốn (ít nhất là về mặt vật chất).Bạn cũng được tự do mang lại cho gia đình những gì tốt nhất mà đồngtiền có thể mua được. Quan trọng nhất, bạn có năng lực giúp đỡ nhữngngười kém may mắn hơn và làm cho thế giới này trở thành một nơi tốtđẹp hơn, giống như Bill Gates của Microsoft đã làm.Vì thế, bạn thân mến, bạn đã quyết định cuộc sống màbạn mong muốn sau này chưa? Nếu mục tiêu của bạnlà có một cuộc sống tiện nghi thoải mái, và được tự dolàm những gì bạn muốn, thì chắc bạn cũng đã nhận ra làbạn cần phải học giỏi để trang bị cho mình những vũ khítối tân nhất cho cuộc so tài đang chờ phía trước.Trong trường hợp bạn học chưa được tốt lắm thì cũngđừng lo lắng quá. Bạn có nhớ tôi cũng từng là mộthọc sinh kém đủ mọi mặt không? Trong quyển sách “Tôi Tài Giỏi,Bạn Cũng Thế!”, bạn sẽ học được bí quyết giúp bạn đạt toàn điểm 10,kể cả khi trong thâm tâm bạn nghĩ là mình không đủ thông minh đểlàm được điều đó, như tôi đã từng nghĩ về mình như vậy. 109 BÍ QUYẾT THÀNH CÔ NG DÀNH CH O TUỔI TE EN www.toitaigioi.com
 25. 25. GIÚÁI THIÏåU Diïîn giaã Trêìn Àùng Khoa Trêìn Àùng Khoa khöng chó laâ möåt diïîn giaã treã àêìy taâi nùng, maâ coân laâ möåt doanh nhên treã thaânh àaåt, möåt dõch giaã àûúåc yïu quyá. Chó múái quay vïì Viïåt Nam chûa àêìy hai nùm, nhûng nhûäng quyïín saách, nhûäng baâi diïîn thuyïët vaâ nhûäng khoáa hoåc cuãa anh àaä taåo nïn nhiïìu aãnh hûúãng tñch cûåc maånh meä àïën haâng trùm nghòn ngûúâi, khiïën anh àûúåc xem nhû möåt hiïån tûúång cuãa giúái treã Viïåt Nam. Anh trúã thaânh têëm gûúng thaânh1 àaåt trûúác tuöíi 30 àûúåc yïu mïën nhúâ yá chñ vaâ khaát voång vûún lïn khöng ngûâng tûâ hai baân tay trùæng. Trong vai troâ dõch giaã, Trêìn Àùng Khoa àaä giuáp Töi Taâi Gioãi , Baån Cuäng Thïë! nhanh choáng trúã thaânh quyïín saách baán chaåy nhêët taåi Viïåt Nam chó sau hún möåt thaáng ra mùæt. Sau àoá, quyïín saách naây àaä àûúåc cöng nhêån nhû möåt “hiïån tûúång giaáo duåc” vúái hún 200.000 baãn saách in àûúåc baán ra vaâ hún 400.000 baãn saách àiïån tûã àûúåc phên phöëi. Khöng nhûäng thïë, nhûäng quyïín saách tiïëp theo cuãa anh trong nùm 2009-2011 nhû: Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi, Laâm Chuã Tû Duy Thay Àöíi Vêån Mïånh, Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá, Caãm Hûáng Söëng Theo 7 Thoái Quen Thaânh Àaåt, Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã, Nhûäng Bûúác Àún Giaãn Àïën Ûúác Mú vaâ Mùåt Phaãi àïìu àang laâ nhûäng quyïín saách baán chaåy nhêët, àûúåc haâng trùm ngaân àöåc giaã trïn caã nûúác yïu thñch. Cho àïën nay, nhûäng quyïín saách cuãa anh (bao göìm caã saách in vaâ saách àiïån tûã) àaä àïën vúái hún 1.000.000 àöåc giaã trïn khùæp caã nûúác. Trong vai troâ diïîn giaã, Trêìn Àùng Khoa àaä àûúåc cöng nhêån laâ Master Trainer cuãa Têåp àoaân Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo haâng àêìu khu vûåc – Adam Khoo Learning Technologies Group (coá truå súã chñnh àùåt taåi Singapore vaâ chi nhaánh úã khoaãng 15 thaânh phöë trïn thïë giúái).
 26. 26. Chó sau hún möåt nùm quay vïì Viïåt Nam, anh àaä diïîn thuyïët trûåctiïëp cho hún 20.000 khaán thñnh giaã trïn caã nûúác. Nhûäng buöíi diïînthuyïët vaâ khoáa hoåc cuãa anh àïìu àûúåc thñnh giaã àaánh giaá rêët caovïì sûå löi cuöën hêëp dêîn, tñnh hûäu ñch vaâ hiïåu quaã thûåc tïë. Àùåc biïåt,khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! àaä chñnh thûác trúã thaânh möåt hiïån tûúångthêåt sûå trong lônh vûåc huêën luyïån vaâ àaâo taåo kyä nùng söëng. Chñnhvò thïë, Trêìn Àùng Khoa àaä nhanh choáng àûúåc biïët àïën vaâ cöngnhêån nhû laâ diïîn giaã haâng àêìu àûúåc nhiïìu ngûúâi yïu mïën nhêëtViïåt Nam hiïån nay.Trong vai troâ doanh nhên, chó trong voâng chûa àêìy 2 nùm, TrêìnÀùng Khoa àaä àûa TGM Corporation tûâ möåt cöng ty non treã chócoá 4 nhên viïn khi múái àûúåc thaânh lêåp vaâo àêìu nùm 2009 trúã thaânhmöåt cöng ty trõ giaá haâng triïåu àö la vúái gêìn 50 nhên viïn vaâ haâng 2trùm huêën luyïån viïn. Hiïån nay, coá mùåt taåi TP. Höì Chñ Minh vaâ HaâNöåi, súã hûäu hai Trung têm Àaâo taåo Kyä nùng söëng chêët lûúång quöëctïë àêìu tiïn vaâ duy nhêët taåi Viïåt Nam, vaâ haâng loaåt caác àêìu saách baánchaåy nhêët, TGM tûå haâo laâ cöng ty haâng àêìu Viïåt Nam trong lônhvûåc xuêët baãn vaâ àaâo taåo kyä nùng söëng.Thöng tin vïì anh Trêìn Àùng Khoa vaâ nhûäng àoáng goáp cuãa anhàaä nhiïìu lêìn xuêët hiïån trïn caác baáo: Tuöíi Treã, Thanh Niïn, SaâiGoân Giaãi Phoáng, VNExpress, Doanh Nhên Saâi Goân, Nhõp CêìuÀêìu Tû, Giaáo Duåc Thúâi Àaåi, Ngûúâi Àö Thõ, Àaåi Àoaân Kïët, GiaÀònh vaâ Xaä Höåi, Mûåc Tñm, Hoa Hoåc Troâ, Sinh Viïn Viïåt Nam,...caác kïnh truyïìn thanh truyïìn hònh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4,VTV6, HTV3, HTV7, HTV9, O2TV, VTC, VCTV, SCTV, VOV,Fansipan TV,... vaâ caác chûúng trònh uy tñn àûúåc nhiïìu khaán giaãquan têm: Ngûúâi Àûúng Thúâi, Muön Mùåt Chuyïån Nghïì, NgûúâiViïåt Treã, Sûác Söëng Múái, Nhõp Cêìu Tuöíi Treã,...Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì dõch giaã - diïîn giaã Trêìn Àùng Khoa taåitrang web: www.trandangkhoa.com
 27. 27. Dõch giaã Uöng Xuên Vy Dõch giaã Uöng Xuên Vy laâ möåt phuå nûä treã traân àêìy nhiïåt huyïët. Tûâng laâ hoåc sinh lúáp chuyïn Anh trûúâng Buâi Thõ Xuên vaâ àûúåc tuyïín thùèng vaâo Àaåi hoåc Kinh tïë, chõ laåi tiïëp tuåc thi àêåu vaâo khoa Quaãn trõ kinh doanh (School of Business Administration) cuãa trûúâng Àaåi Hoåc Quöëc Gia Singapore (National University of Singapore). Niïìm àam mï thêåt sûå cuãa chõ laâ mang kho taâng kiïën thûác cuãa thïë giúái vïì Viïåt Nam thöng qua nhûäng quyïín saách àûúåc chuyïín ngûä3 vúái chêët lûúång cao nhêët. Do àoá, chõ àaä tûâ boã cöng viïåc taåi têåp àoaân Yahoo! Àöng Nam AÁ úã Singapore, trúã vïì quï hûúng àïí nùæm giûä vai troâ Giaám àöëc Xuêët baãn taåi TGM Corporation. Vúái phûúng chêm “Mang chêët lûúång vaâo kiïën thûác”, nhûäng quyïín saách do chõ xuêët baãn àûúåc àêìu tû cöng phu tûâ viïåc choån loåc nöåi dung kyä lûúäng àïën cöng àoaån dõch thuêåt chñnh xaác, röìi biïn têåp laåi vúái ngön tûâ trong saáng, dïî àoåc, dïî hiïíu, gêìn guäi vúái vùn hoáa Viïåt Nam... àïí mang laåi nhûäng giaá trõ hûäu ñch cho àöåc giaã ngûúâi Viïåt. Vò vêåy, TGM noái chung vaâ chõ noái riïng luön tûå haâo vïì nhûäng quyïín saách liïn tuåc nùçm trong danh saách baán chaåy nhêët vaâ àûúåc àöåc giaã caã nûúác yïu thñch. Chõ laâ dõch giaã cuãa nhûäng quyïín saách nöíi tiïëng nhû: Töi Taâi Gioãi Baån Cuäng Thïë!, Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi, Laâm Chuã Tû Duy Thay Àöíi Vêån Mïånh, Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá, Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp Baåc Tyã, Nhûäng Bûúác Àún Giaãn Àïën Ûúác Mú vaâ Mùåt Phaãi. Cho àïën nay, nhûäng quyïín saách cuãa chõ (bao göìm caã saách in vaâ saách àiïån tûã) àaä àïën vúái hún 1.000.000 àöåc giaã trïn khùæp caã nûúác. Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì dõch giaã Uöng Xuên Vy taåi trang web: www.uongxuanvy.com
 28. 28. Diïîn giaã Trêìn Àùng TriïìuDiïîn giaã Trêìn Àùng Triïìu hiïån laâ möåt trongnhûäng chuyïn gia àaâo taåo taâi nùng taåi TGMCorporation. Vúái phong caách diïîn thuyïët haâihûúác, sinh àöång, anh mang àïën cho khaánthñnh giaã nhûäng baâi hoåc böí ñch, yá nghôa xenlêîn nhûäng traâng cûúâi saãng khoaái. Chñnh vòthïë, anh luön àûúåc caác baån hoåc viïn yïu quyátrong caác khoáa hoåc cuãa TGM.Gùæn boá vúái TGM tûâ nhûäng ngaây àêìu thaânh lêåp, Trêìn Àùng Triïìu 4goáp phêìn xêy dûång nöåi dung cho caác khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi!vaNhûäng Mö Thûác Thaânh Cöng àûúåc biïët àïën röång raäi hiïån nay.Nhúâ vaâo viïåc àêìu tû thúâi gian vaâo nghiïn cûáu vaâ tòm hiïíu têm lyágiúái treã, anh hiïíu roä nhûäng mong muöën, xu hûúáng haânh àöång vaâsuy nghô cuãa caác em. Bïn caånh àoá, anh coân têåp trung nghiïn cûáuvaâ phaát triïín caác phûúng phaáp hoåc têåp tiïn tiïën phuâ húåp vúái ngönngûä vaâ caác mön hoåc cuãa nïìn giaáo duåc Viïåt Nam, giuáp cho caác baånhoåc sinh, sinh viïn vêån duång àûúåc toaân böå tiïìm nùng cuãa mònh, tûâàoá taåo bûúác àöåt phaá trong kïët quaã hoåc têåp.Trong hún 1.500 giúâ diïîn thuyïët tûâ trûúác àïën nay, Trêìn Àùng Triïìuàaä chia seã kinh nghiïåm vaâ kiïën thûác cuãa mònh cho gêìn 25.000 baåntreã vaâ phuå huynh trïn khùæp caã nûúác. Kïët quaã laâ chó trong voâng hainùm, Trêìn Àùng Triïìu àaä àûúåc cöng nhêån laâ Lead Trainer (Diïîngiaã cao cêëp) cuãa Têåp àoaân giaáo duåc vaâ Àaâo taåo haâng àêìu khu vûåc- AKLTG (coá truå súã àùåt taåi Singapore vaâ chi nhaánh úã khoaãng 15thaânh phöë trïn thïë giúái.Baån coá thïí tòm hiïíu thïm vïì diïîn giaã Trêìn Àùng Triïìu taåi trang web: www.trandangtrieu.com
 29. 29. GIÚÁI THIÏåU TGM CORPORATION TGM Corporation laâ cöng ty vïì kyä nùng söëng haâng àêìu Viïåt Nam vúái nhûäng khoáa àaâo taåo mang tñnh hiïån tûúång vaâ nhûäng àêìu saách baán chaåy nhêët. Sûá mïånh ”Giuáp 1 triïåu ngûúâi Viïåt Nam haånh phuác vaâ thaânh cöng hún” àaä trúã thaânh muåc tiïu hûúáng àïën cuãa TGM tûâ ngaây àêìu thaânh lêåp àïën nay. Vúái phûúng chêm“Haånh phuác vaâ thaânh cöng cuãa möîi caá nhên laâ möåt phêìn àoáng goáp vaâo sûå phaát triïín xaä höåi vaâ con ngûúâi Viïåt Nam” cuâng àöåi nguä treã nhiïåt huyïët, àêìy nùng lûåc, saáng taåo, daám nghô daám laâm, TGM khùèng àõnh mang àïën nhûäng saãn phêím trñ tuïå tinh tuáy nhêët cho ngûúâi Viïåt Nam.5 Trong lônh vûåc àaâo taåo, chó trong möåt thúâi gian ngùæn, khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! àaä trúã thaânh möåt hiïån tûúång àûúåc giúái treã vaâ caác bêå c phuå huynh trïn caã nûúác quan têm. Caác khoáa hoåc cuãa TGM têåp trung vaâo hai maãng chñnh: kyä nùng söëng (khai thaác vaâ phaát triïín tiïìm nùng vöën coá trong möîi con ngûúâi) vaâ kyä nùng mïìm (phûúng phaáp hoåc têåp tùng töëc, kyä nùng giao tiïëp, quaãn trõ, baán haâng, tiïëp thõ, phaát triïín vaâ quaãn lyá taâi chñnh). Nhûäng khoáa hoåc riïng biïåt phuâ húåp vúái tûâng lûáa tuöíi nhêån àûúåc sûå tin tûúãng vaâ uãng höå cuãa cöång àöìng ngûúâi Viïåt caâng laâm cho TGM khöng ngûâng nêng cao chêët lûúång trïn con àûúâng thûåc hiïån sûá mïånh “Giuáp 1 triïåu ngûúâi Viïåt Nam haånh phuác vaâ thaânh cöng hún”. Hiïån nay, TGM Corporation laâ cöng ty chuyïn vïì àaâo taåo – huêën luyïån con ngûúâi duy nhêët úã Viïåt Nam àêìu tû kinh phñ àïí xêy dûång hai Trung têm àaâo taåo kyä nùng söëng TGM taåi Thaânh phöë Höì Chñ Minh vaâ Haâ Nöåi theo àuáng tiïu chuêín quöëc tïë, àûúåc trang bõ hiïån àaåi àuã àïí àaáp ûáng nhûäng yïu cêìu rêët cao vïì khöng gian, hònh aãnh, êm thanh, aánh saáng...
 30. 30. Trong lônh vûåc xuêët baãn, caác êën phêím cuãa TGM àaä vaâ àang manglaåi nhûäng giaá trõ to lúán cho sinh viïn hoåc sinh, caác bêåc cha meåcuäng nhû cöng nhên viïn chûác, caác nhaâ quaãn lyá – laänh àaåo, v.v...Àùåc biïåt, quyïín saách Töi Taâi Gioãi, Baån Cuäng Thïë! àaä vaâ àang laâquyïín saách vïì kyä nùng söëng vaâ kyä nùng hoåc têåp hay nhêët tûângxuêët hiïån taåi Viïåt Nam tûâ trûúác àïën nay vúái hún 200.000 baãn saáchin àûúåc baán ra vaâ hún 400.000 baãn saách àiïån tûã àûúåc phên phöëi.Khöng nhûäng thïë, nhûäng quyïín saách tiïëp theo do TGM phaát haânhnhû: Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi, Laâm Chuã Tû Duy, Thay ÀöíiVêån Mïånh, Bñ Quyïët Tay Trùæng Thaânh Triïåu Phuá, Caãm Hûáng SöëngTheo 7 Thoái Quen Thaânh Àaåt, Bñ Quyïët Gêy Dûång Cú Nghiïåp BaåcTyã, Nhûäng Bûúác Àún Giaãn Àïën Ûúác Mú vaâ Mùåt Phaãi àïìu àang 6nùçm trong danh saách nhûäng quyïín saách baán chaåy nhêët Viïåt Namvaâ àûúåc àöåc giaã caã nûúác yïu thñch.Vúái phûúng chêm “Haånh phuác vaâ thaânh cöng cuãa möîi caá nhên laâmöåt phêìn àoáng goáp vaâo sûå phaát triïín xaä höåi vaâ con ngûúâi ViïåtNam”, àöåi nguä TGM luön luön nöî lûåc bùçng têët caã têm huyïët àemlaåi cho khaách haâng nhûäng saãn phêím chêët lûúång vaâ hiïåu quaã nhêëtcoá thïí.Moåi thöng tin chi tiïët, xin vui loâng tòm hiïíu thïm taåi trang web: www.tgm.vn
 31. 31. Àûúåc phaát triïín tûâ khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! (I Am Gifted! ) nöíi tiïëng, àaä laâm thay àöíi cuöåc söëng cuãa haâng trùm ngaân hoåc sinh - sinh viïn trïn thïë giúái vaâ Viïåt Nam, khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Teen laâ sûå lûåa choån àuáng àùæn cuãa caác bêåc phuå huynh biïët quan têm vaâ àêìu tû cho con caái. Töi Taâi Gioãi! Teen laâ moán quaâ tuyïåt vúâi giuáp con baån tûå tin hún, hoåc têåp töët hún, giuáp caác em trûúãng thaânh hún, biïët yïu7 thûúng baãn thên vaâ gia àònh, hoâa àöìng töët hún vaâo trûúâng lúáp vaâ xaä höåi, taåo lêåp nïìn taãng vûäng chùæc cho thaânh cöng vaâ haånh phuác sau naây cuãa con. Töi Taâi Gioãi! Teen àùåc biïåt hûäu ñch vúái caác baån hoåc sinh coá àöå tuöíi tûâ 13 àïën 18. Töi Taâi Gioãi! Teen seä giuáp con baån tûâng bûúác laâm chuã baãn thên, laâm chuã cuöåc söëng, laâm chuã kiïën thûác vaâ laâm chuã caác möëi quan hïå. Laâm chuã baãn thên r Giuáp con baån söëng vui veã hún, haån h phuác hún, giao tiïëp töët hún vaâ... thöng minh hún thöng qua viïåc biïët laâm chuã caãm xuác. r Giuáp con baån tûå tin hún, tûå lêåp hún, àûúåc ngûúâi khaác tön troång vaâ yïu quyá hún thöng qua viïåc xêy dûång vaâ cuãng cöë loâng tûå troång. r Giuáp con baån coá àuã nghõ lûåc àïí thaânh cöng thöng qua viïåc biïët caách tûå taåo àöång lûåc cho chñnh baãn thên mònh.
 32. 32. Laâm chuã cuöåc söëngr Giuáp con baån khúãi àêìu möåt tûúng lai tûúi saáng thöng qua viïåc xaác àõnh muåc tiïu, àõnh hûúáng cuöåc söëng vaâ sûå nghiïåp.r Giuáp con baån biïën nhûäng ûúác mú to lúán thaânh hiïån thûåc thöng qua viïåc phaát triïín caách nhêån thûác vaâ suy nghô cuãa ngûúâi thaânh cöng.r Giuáp con baån vûúåt qua nhûäng khoá khùn thûã thaách trong hoåc têåp vaâ cuöåc söëng thöng qua viïåc tùng tñnh linh hoaåt, khaã nùng phaãn ûáng tñch cûåc vaâ khaã nùng quaãn lyá thúâi gian hiïåu quaã.Laâm chuã kiïën thûác Giuáp con baån hoåc ñt hún maâ hiïåu quaã cao hún thöng qua viïåc 8r vêån duång caác phûúng phaáp hoåc têåp tùng töëc tiïn tiïën nhû: Ghi chuá toaân naäo böå, trñ nhúá siïu àùèng, àoåc saách nhanh...r Giuáp con baån linh àöång thay àöíi caách hoåc têåp cho baãn thên thöng qua viïåc hiïíu roä nhûäng khaã nùng vöën coá cuãa mònh.r Giuáp con baån luön luön trong töëp dêîn àêìu thöng qua viïåc trang bõ nhûäng kyä nùng tûå hoåc hûäu ñch cho caã cuöåc àúâi.Laâm chuã caác möëi quan hïår Giuáp con baån coá thïí laâm àûúåc nhûäng viïåc àêìy thûã thaách, vûúåt hún khaã nùng cuãa baãn thên thöng qua viïåc tùng cûúâng khaã nùng laâm viïåc theo nhoám.r Giuáp con baån luön àûúåc yïu quyá vaâ uãng höå búãi nhûäng ngûúâi xung quanh thöng qua viïåc biïët caách taåo dûång nhûäng möëi quan hïå töët àeåp vúái cha meå, anh em, baån beâ töët vaâ thêìy cö.r Giuáp con baån coá thïí traánh hoùåc hoâa giaãi xung àöåt thaânh cöng thöng qua viïåc biïët caách baây toã suy nghô vaâ caãm xuác cuãa mònh möåt caách húåp lyá.
 33. 33. 9 “Coá thïí caác baån khöng tin nhûng qua 3 ngaây hoåc, mònh àaä biïën àöíi thaânh möåt con ngûúâi múái, biïët caách noái: “Con yïu ba nhiïìu lùæm” - caái maâ trûúác àêy chûa tûâng laâm àûúåc vaâ tûâng nghô seä khöng bao giúâ laâm àûúåc, biïët mònh phaãi söëng cho xûáng àaáng vò mònh laâ ngûúâi àûúåc söëng, àûúåc sinh ra vaâ àaä hiïíu giaá trõ vïì thúâi gian.” Phaåm Thõ Höìng Yïën – 17 tuöíi “Khoáa hoåc naây àaä giuáp töi nhêån ra àûúåc mònh gioãi, taâi nùng vaâ giaâu coá nhû thïë naâo. Cuöåc àúâi cuãa töi luác trûúác nhû möåt caái keán vaâ khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! àaä giuáp töi löåt xaác trúã thaânh bûúám! Töi thêåt sûå caãm ún meå vò àaä cho töi hoåc khoáa hoåc naây.” Trêìn Vy Nhêåt Haå – 15 tuöíi “Luác àêìu nghe quaãng caáo töi cuäng nghô àoá chó laâ chiïu thûúng maåi. Nhûng töi àaä thûåc sûå thay àöíi àûúåc mònh toaân diïån nïn baån haäy tûå cho mònh cú höåi àïí thaânh cöng.” Nguyïîn Mai Vy – 17 tuöíi
 34. 34. “Baån seä khöng bao giúâ phaãi thöët lïn cêu: “Töi höëi hêån”. Haäy àùåt loângtin vaâo caác anh chõ trong TGM vaâ baån seä caãm nhêån àûúåc ngoån lûãatrong möîi ngûúâi buâng lïn möåt caách maänh liïåt. Baån seä khöng bao giúâphaãi noái rùçng töi höëi hêån 1 lêìn naâo trong àúâi mònh.” Trêìn Thiïn Thanh – 18 tuöíi“Lûåa choån saáng suöët àïí thay àöíi têët caã!!! Khoáa hoåc àaä giuáp töi rêët nhiïìuàiïìu. Töi cam àoan baån seä trûúãng thaânh hún sau khi hoaân têët khoáa hoåc.Töi khöng quaãng caáo vò töi thêåt sûå caãm thêëy àaä thay àöíi khi kïët thuácTöi Taâi Gioãi!. Haäy ài hoåc röìi baån seä caãm thêëy àiïìu töi noái laâ àuáng. Haäysuy nghô kô nheá. Àoá laâ lûåa choån cuãa baån, nhûng àûâng boã mêët cú höåi. Àaärêët nhiïìu ngûúâi thay àöíi röìi àêëy. Bêy giúâ àaä túái lûúåt cuãa baån.” Phaåm Maånh Khöi – 18 tuöíi 10Thöng tin chi tiïët vïì khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Teen vui loâng xemtaåi: www.toitaigioi.com hoùåc goåi söë àiïån thoaåi dûúái àêy (trong giúâ laâm viïåc): (08) 6264 7902 (TP.HCM) (04) 3771 2162 (Haâ Nöåi) hoùåc gûãi email àïën: toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) toitaigioi-hn@tgm.vn (Haâ Nöåi)
 35. 35. Khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Thanh Niïn àûúåc thiïët kïë dûåa trïn nhûäng nïìn taãng vûäng chùæc cuãa hai khoáa hoåc chêët lûúång quöëc tïë: Patterns of Excellence (khoáa hoåc àûúåc phaát triïín vaâ toãa saáng trong gêìn 10 nùm cuãa têåp àoaân giaáo duåc haâng àêìu chêu AÁ – Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) – àaä laâm thay àöíi cuöåc àúâi cuãa haâng trùm ngaân11 ngûúâi trïn khùæp thïë giúái) vaâ Töi Taâ i Gioã i ! (khoáa hoåc nöíi tiïëng taåi Viïåt Nam cuãa TGM Corporation àaä trúã thaânh möåt hiïån tûúång vïì àaâo taåo vaâ huêën luyïån kyä nùng söëng tûâ nùm 2009). Töi Taâi Gioãi! Thanh Niïn àùåc biïåt hûäu ñch vúái caác baån sinh viïn tûâ 19 tuöíi trúã lïn. Möi trûúâng phaát triïín vaâ höåi nhêåp nhanh choáng cuãa Viïåt Nam trong nhûäng nùm gêìn àêy àaä mang àïën nhiïìu thaách thûác cuäng nhû nhûäng cú höåi trong cöng viïåc vaâ hoåc têåp cho möîi chuáng ta. Tuy nhiïn, nhiïìu baån treã hiïån nay chûa thïí hoåc têåp töët úã giaãng àûúâng vaâ thaânh cöng trong cöng viïåc do chûa hoåc àûúåc caách suy nghô hiïåu quaã vaâ coân thiïëu nhûäng kyä nùng cêìn thiïët àïí thêåt sûå thaânh cöng. Thûåc tïë chûáng minh rùçng, möåt khi àaä àûúåc trang bõ nhûäng “cöng cuå” cêìn thiïët naây, baån seä coá àêìy àuã khaã nùng vaâ baãn lônh àïí àûúng àêìu vaâ vûúåt qua moåi thûã thaách trong cuöåc
 36. 36. söëng, cho duâ àoá laâ viïåc hoåc, cöng viïåc hay nhûäng trúã ngaåitrïn con àûúâng hiïån thûåc hoáa ûúác mú cuãa mònh.Töi Taâi Gioãi! Thanh Niïn chñnh laâ nhûäng gò baån cêìn àïí giaãiphoáng sûác maånh vûúåt tröåi cuãa baãn thên vaâ vûún lïn tûâ bêëtkyâ hoaân caãnh naâo trong cuöåc söëng.Töi Taâi Gioãi! Thanh Niïn àûúåc thiïët kïë dûåa trïn nhûäng nïìntaãng vaâ kiïën thûác sêu sùæc nhêët vïì phaát triïín vaâ phaát huytiïìm nùng con ngûúâi nhùçm giuáp baån coá thïí:Taåo sûå àöåt phaá trong hoåc têåp vaâ cuöåc söëngr Giuáp baån khúãi àêìu möåt tûúng lai tûúi saáng thöng qua viïåc 12 xaác àõnh muåc tiïu, àõnh hûúáng cuöåc söëng vaâ sûå nghiïåp.r Giuáp baån biïën nhûäng ûúác mú to lúán thaânh hiïån thûåc thöng qua viïåc phaát triïín caách nhêån thûác vaâ suy nghô cuãa ngûúâi thaânh cöng.r Giuáp baån vûúåt qua moåi khoá khùn thûã thaách thöng qua viïåc tùng tñnh linh hoaåt, khaã nùng ûáng phoá vaâ khaã nùng quaãn lyá thúâi gian hiïåu quaã.Vûún túái thaânh cöng dûåa trïn khaã nùng laâm chuãbaãn thênr Giuáp baån söëng vui veã hún, haånh phuác hún, giao tiïëp töët hún vaâ... thöng minh hún thöng qua viïåc biïët laâm chuã caãm xuác.r Giuáp baån tûå tin, maånh meä hún vaâ àûúåc ngûúâi khaác tön troång, mïën möå thöng qua viïåc xêy dûång vaâ cuãng cöë loâng tûå troång.r Giuáp baån luön coá àuã nghõ lûåc àïí thaânh cöng thöng qua viïåc biïët caách tûå taåo àöång lûåc cho chñnh baãn thên mònh.
 37. 37. Vûún túái thaânh cöng tûâ nhûäng möëi quan hïå töët àeåp vaâ bïìn vûäng r Giuáp baån laâm àûúåc nhûäng viïåc khöng tûúãng vûúåt quaá khaã nùng cuãa baãn thên thöng qua viïåc tùng cûúâng khaã nùng laâm viïåc theo nhoám. r Giuáp baån luön àûúåc yïu quyá vaâ uãng höå búãi nhûäng ngûúâi xung quanh thöng qua viïåc biïët caách taåo dûång nhûäng möëi quan hïå töët àeåp vúái gia àònh, baån beâ vaâ àöìng nghiïåp. r Giuáp baån coá thïí traánh hoùåc hoâa giaãi xung àöåt hiïåu quaã thöng qua viïåc biïët caách baây toã suy nghô vaâ caãm xuác cuãa mònh möåt caách húåp lyá úã bêët cûá möi trûúâng naâo.13 “Khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! chó coá ba ngaây ngùæn nguãi nhûng àaä biïën töi thaânh möåt con ngûúâi hoaân toaân khaác: Töi coá thïm niïìm tin, àöång lûåc àïí vûún lïn. Giúâ àêy töi luön coá àuã sûác maånh àïí àûáng dêåy ài tiïëp sau khi vêëp ngaä vò töi biïët rùçng töi seä thaânh cöng, möåt thaânh cöng tuyïåt vúâi àang chúâ àúåi töi àùçng sau nhûäng thûã thaách kia.” Nguyïîn Xuên Phuác – 26 tuöíi
 38. 38. “Lêìn àêìu tiïn trong àúâi kïí tûâ khi töi àûúåc moåi ngûúâi goåi laâ möåtchaâng trai, töi àaä khoác, nhûäng gioåt nûúác mùæt chêët chûáa àaä tûâ lêu cûáthïë tuön traâo khi anh Khoa noái cho töi biïët taåi sao töi àûúåc sinh ra,lúán lïn vaâ súå haäi trong cuöåc söëng nhû thïë naâo. Giúâ àêy töi nhêån raàûúåc baãn thên mònh laâ ai? Mònh muöën gò vaâ cêìn phaãi laâm gò àïí söëngcuöåc söëng àuáng nghôa. Töi laâ töi. Töi laâ ngûúâi taâi gioãi. Caãm ún TGMrêët nhiïìu, ûúác mong anh Khoa hoaân thaânh muåc tiïu laâ giuáp àúä 1triïåu ngûúâi trong 10 nùm.” Trêìn Àònh Hûng – 27 tuöíi“Thêåt loâng mònh muöën caãm ún caác anh chõ TGM rêët nhiïìu, caác anhchõ khöng chó giuáp mònh nhêån ra giaá trõ cuãa baãn thên maâ dûúâng nhû…caác anh chõ àaä sinh ra mònh lêìn thûá 2… àïí mònh khöng söëng cuöåc 14söëng chaán chûúâng, thêët voång vaâ huãy hoaåi baãn thên mònh nûäa…” Trêìn Thõ Oanh – 20 tuöíiThöng tin chi tiïët vïì khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Thanh Niïn vui loângxem taåi: www.toitaigioi.com hoùåc goåi söë àiïån thoaåi dûúái àêy (trong giúâ laâm viïåc): (08) 6264 7902 (TP.HCM) (04) 3771 2162 (Haâ Nöåi) hoùåc gûãi email àïën: toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) toitaigioi-hn@tgm.vn (Haâ Nöåi)
 39. 39. Khoáa hoåc daânh riïng cho cûã nhên Töi Taâi Gioãi! tûâ lúáp 7 àïën lúáp 12 Khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Àöìng Haânh seä tiïëp nöëi nhûäng nïìn taãng àaä àûúåc xêy dûång tûâ khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! nhùçm giuáp cûã nhên Töi Taâi Gioãi! tiïëp tuåc giûä lûãa, reân luyïån vaâ aáp duång caác phûúng phaáp hoåc têåp múái vaâo caác mön hoåc úã trûúâng, àöìng thúâi hònh thaânh caác thoái quen tñch cûåc trong cuöåc söëng.15 Àûúåc àêìu tû nhiïìu kinh phñ vaâ thúâi gian àïí nghiïn cûáu vaâ xêy dûång, Töi Taâi Gioãi! Àöìng Haânh seä laâ möåt khoáa huêën luyïån 10 tuêìn thêåt sûå mang laåi nhûäng giaá trõ to lúán cho caác baån àaä hoåc Töi Taâi Gioãi!. Àïí àaãm baão chêët lûúång cuäng nhû hiïåu quaã cuãa khoáa hoåc, söë lûúång hoåc viïn seä àûúåc giúái haån úã chó 30 hoåc viïn möîi khoáa. Nöåi dung cuãa khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Àöìng Haânh seä têåp trung vaâo nhûäng maãng chñnh: Laâm thïë naâo aáp duång caác phûúng phaáp hoåc têåp àaä àûúåc hoåc trong khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! (Sú Àöì Tû Duy, Trñ Nhúá Siïu Àùèng vaâ Àoåc Nhanh) vaâo caác mön hoåc trong nhaâ trûúâng. Hònh thaânh caác thoái quen tñch cûåc vaâ nhûäng kyä nùng hûäu ñch àïí àaåt nhiïìu kïët quaã daâi lêu trong hoåc têåp vaâ cuöåc söëng, vñ duå nhû kyä nùng thuyïët trònh, laâm viïåc nhoám, xêy dûång caác möëi quan hïå bïìn vûäng. Mö hònh höî trúå nhoám giuáp hoåc viïn luön nhêån àûúåc sûå àöång viïn cuäng nhû höî trúå cêìn thiïët tûâ huêën luyïån viïn cuäng nhû nhûäng hoåc viïn cuâng nhoám.
 40. 40. 10 tuêìn hoåc liïn tiïëp vúái nhûäng nöåi dung liïn tuåc àûúåc thay 16àöíi vaâ laâm múái seä giuáp caác baån cûã nhên Töi Taâi Gioãi! vûängvaâng hún khi bûúác ra khoãi khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! vaâ àöëi diïånvúái nhûäng thûã thaách thûåc sûå ngoaâi cuöåc söëng.10 tuêìn cuãa khoáa hoåc chñnh laâ 10 tuêìn caác baån àûúåc sûå höî trúåtrûåc tiïëp vaâ lêu daâi tûâ caác diïîn giaã, caác huêën luyïån viïn giaâukinh nghiïåm cuäng nhû àûúåc chia seã nhûäng thûã thaách thûåc tïë cuãamònh vúái caác baån cûã nhên àêìy nùng lûúång khaác.Thöng tin chi tiïët vïì khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Àöìng Haânh vui loângxem taåi: www.toitaigioi.com hoùåc goåi söë àiïån thoaåi dûúái àêy (trong giúâ laâm viïåc): (08) 6264 7902 (TP.HCM) (04) 3771 2162 (Haâ Nöåi) hoùåc gûãi email àïën: toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM) toitaigioi-hn@tgm.vn (Haâ Nöåi)
 41. 41. Khoáa hoåc chó daânh riïng cho caác baån àaä hoåc Töi Taâi Gioãi! Sau khi bûúác ra khoãi khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi!, baån àaä àûúåc trang bõ àêìy àuã caác nïìn taãng vûäng chùæc vaâ cêìn thiïët nhêët cho thaânh cöng trong tûúng lai. Khöng nhûäng thïë, baån coân nhêån àûúåc sûå höî trúå liïn tuåc vaâ khöng giúái haån cuãa caác chuyïn gia àaâo taåo vaâ huêën luyïån thöng qua email, cuäng nhû diïîn àaân Vûún Túái17 Thaânh Cöng (www.vuontoithanhcong.com) daânh riïng cho hoåc viïn cuãa khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi!. Möåt khi àaä coá niïìm tin vaâo baãn thên, möåt muåc àñch söëng roä raâng, nhûäng muåc tiïu cuå thïí, nhûäng phûúng phaáp vaâ kyä nùng àïí laâm chuã baãn thên, laâm chuã caãm xuác vaâ tûå taåo àöång lûåc cho mònh, àaä àïën luác baån cêìn coá nhûäng kiïën thûác chuyïn sêu hún nûäa úã
 42. 42. möåt söë lônh vûåc àïí giuáp baãn thên mònh tòm ra con àûúâng ngùænnhêët ài àïën thaânh cöng. Àoá cuäng chñnh laâ lyá do TGM nghiïncûáu vaâ töí chûác caác hoåc phêìn Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu – PhaátTriïín Baãn Thên Toaân Diïån.Caác baån cûã nhên coá thïí tûå do vaâ linh àöång lûåa choån nhûängchuyïn àïì baån caãm thêëy coá ñch nhêët cho baãn thên vaâ thaânhcöng cuãa mònh trong söë caác chuyïn àïì sau àêy: Kyä nùng quaãn lyá thúâi gian daânh cho giúái treã trong thúâi àaåi thöng tin. Nghïå thuêåt laänh àaåo daânh cho baån treã. Nghïå thuêåt thuyïët phuåc vaâ thûúng lûúång. 18 Kyä nùng suy nghô saáng taåo, sùæc beán vaâ ra quyïët àõnh. Nghïå thuêåt noái chuyïån trûúác àaám àöng, diïîn thuyïët vaâ thuyïët trònh. Nïìn taãng cuãa Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy. Àõnh võ baãn thên, tòm hiïíu vaâ phaát huy súã trûúâng àïí toãa saáng. Nghïå thuêåt troâ chuyïån vaâ giao tiïëp hiïåu quaã. Nghïå thuêåt taåo lêåp, xêy dûång vaâ gòn giûä caác möëi quan hïå. Nghïå thuêåt tòm kiïëm cú höåi, thïí hiïån baãn thên vaâ traã lúâi phoãng vêën. Vûún lïn trong möi trûúâng laâm viïåc tûâ bêët kò võ trñ naâo. Biïët ngûúâi biïët ta, trùm trêån trùm thùæng cuâng MBTI. Kyä nùng laâm viïåc vaâ laänh àaåo nhoám.Caác hoåc phêìn Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu chó daânh riïng cho caácbaån àaä hoåc Töi Taâi Gioãi! do àoâi hoãi nhûäng kiïën thûác nïìn taãng tûâkhoáa hoåc Töi Taâi Gioãi!.
 43. 43. Thöng tin chi tiïët vïì khoáa hoåc Töi Taâi Gioãi! Chuyïn Sêu vui loâng xem taåi: www.toitaigioi.com hoùåc goåi söë àiïån thoaåi dûúái àêy (trong giúâ laâm viïåc): (08) 6264 7902 (TP.HCM) (04) 3771 2162 (Haâ Nöåi) hoùåc gûãi email àïën: toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)19 toitaigioi-hn@tgm.vn (Haâ Nöåi)

×